Skip to main content

Full text of "Skandinaviens Stjerne, 1851–1859"

See other formats


ICVte SflaauebSffrlft bll bltbe -et £>rgatt for M jSlbjle 
®aQ&~$tUw" ~ f>eMfl«tiberee £)prlnbelfe, gremgang, 
gorfplgeifer, :£cerbomme ^og i almtribeltge igtfiori e paa ; b ele 
§orbe tt> og ; ; ifcer ipab :bcr : ^at fyerefr npe ~og 

Womftrenber ©tat mibt 1 SRorbamerlfa.^ •• ^ p . 

: <Dct banffe golf ; ^ar et faate ufulbftcenbtgt IBcgreb 
om obennabnte golte birfeltge @f) ara cteer, ' f aab cl t foetal 
fom religion og polttijf .£>.enfeeribe, og om bereS unberfirtbe 

£iftorle.og gremgang- ^ ^ 

> , -53egpnbenbe meb cn attge $erfon t Stmerrra ere be, 
i Viet forte ,£tb3rum Tof et og tpbe &ar, roret til £itnbrebe . 
^ufmber, og Iiig . ben .iamerifanjfe 0rn fjat>e be ubbrebt 
bereS 93tnget og bereb 3nbffv;belfe fra bcreSgabrcnefpftef 
orer be fire .2)ele af (oben>x-famt 0erne i #abet - 
£iftorien om bere6 gorfolgelfer f>ar neppe fm $lge i 
93erbeng tlarbuger, og inteiftebS babe-be bceret faa bolb* 
fomme fom i bereS gabrenelanb. . £uftnber ere falbne fom 
jDffere for be Sioelfer og’ gntfomme gorfblgelfer, berbleoe 
ubofie. -ober bem af reltgtofe 23lgottcr og polltijfe 2>ema* 
goger; men be babe ubbolbt Ubelret, _ v pg jp njyere^objtob 
be riaor mobi; " jo : mere f>aoe be biomfiret, inbtlt - be, efter 
at bare breone fra ©tab til^jStap / jQS ^fra .^ta t iilL ©tat,, 
h ape antagf b ere6 £ oo et) qo af teer og ftarfefte (Solonte t bet 
ftore tnbre 33aftn i Sftorbamerifa, b»or be.bwe oprettet et 
©tat&^oubernement, et Uiuoerfttet, S3ibllotl)cfer o. f. b-; 
og bereS £ooebmanb er af $rafibenten og ©enatet i ben 
ftore amerlfaitffe $epubllf ubnabnt til ©ouberneur. £>ere$ 
fprfte ^rop^et og ©tifter Ijaocbe ftg, efterat SDformotiO 
S3og bar bleoen offentllggjtort, fra fin ringe ©tilling/ glen* 
ncm bebbarenbe ©cener af gorfolgelfe, og ttltog l SSiiSbom, ^ 
Snbflbbelfe og tfraft, inbtll \)an$ 9taon bar for bet ame* 
rlfanlfe golf fom en ftarf (Sanblbat til sprafioentembebet I 
be forenebe ©tater, ba tyan falbt fom et Cjfer for Sob* ifoeljeb beb; abtnbftyge ©tatM£mbeb 6 mfcnb 0 ftorroeberf ba 
bigottijle grafters Dnbffab, :.'J 

S3 or ©tjerne btt omfyanble *^and .jptftorfe, famt be 
Scerbomme, I)an nbbrebte, fyintfe sore Scrftre i ?itfe ftnbe at 
©cere bet gamte gjenopttbebe ©bangeltum. v — „3)e ©fbjle 
£>ageS ^etffgc" nbgtbe eUer , f dbe ubgtbet ©oger, SBtabc, 
2ftagaftner o. f* b* t mange af be amertfanfle ©tatety?og 
i fer forffjeUtge ©prog i ©uropa. 21 f mange af bern b'iUe 
»i gi'ere ilbtog og oberfatte tit bor ©tferne, fybab ber 
maatte . anfeeS m)ttigt ; r og.itntere0fant for banffe Sgjfcre, 

9 ?i bttte gjbejea fliplbe t$ r fra etl;bert p oItttfi.©p 0 Tg^ 
maat t bette £anb, - og , if ft mebbcerbige og: beb nogen r e I U 
gtbS .©t r.t b Mb,..^ 4 Dpm«!rffom$eb--rff 

be mange Ufanbf>eber bg . #(ffe[ 3 tyg ter, ber; ubbrebeSafben 
l a b e r e ^{g 3 fe>^men na.gr be £eUtge /og . bered ©runbfcet? 

. m, angribeS jtf .4gtb©30|ge JQ£anib^g>^©frift^ 

• iffe tone meb at bertgttge beree.^eit., <£et e^ogfaa.bor 
2lgt at Ijbert Summer ffal MbeljotDe. eeit efler, ftere aanbe* 

Hge ©ange, fbarenbe :tt|^ be-,#etttge^ 2 ro.- ‘ ^ber-t 
mer btf tnbefyotbe. 16 ©iber ; 2 £ebtan*£)ctab / og nbfomme 
ben 1 ft e i 4 )ber ^baaneb^ ; legpnbenbe = jbenM ffe -£)ctbr» ; 
$rifen er. 1 $bb;-ojn^c«^ *gem 

©remplarer -ttlbringeg jeen.: 9 lbre^fe i' 0 robjnb feme for 4 
*Jtbb, om 2 faret foruben ^oftpenge;'. . • . 

' 33 etalmgen erlagge^ forub, .unbtagen af »§anb 1 enbe. § J 

' "OgnimcUorb 9tv. 37. 26b c Stugujt 1851/ |\ ; ; 

feraifr*£ 0tum>. 


@ub{frit>entevuc3 Diainie dq 23op<er. ...1 ; V 1 &templflm\ Organ for be ©ibftc $)agc$ .$eHige, 


Iflrftc JWrflanfl. 

gr a ten Iftc October 1S5K 


Sv'Vo\jcw^ftV>u. 
Ubginet af ©it on'. 


©rgott for br Sifcflc fngts ijciligc 


/ 

@<mb(jebcn, Imibffabcn, Subm ug Svoeu ere fovcnebe. 


1. Jlarg. Hr. 1. Pen 1. (October 1851. priis: 24/? (Stuart. 


®m $irfe»t§ Sr^onifotion. 

llbtaflet af „Etoile du Deseret'S ubgivet i $ari$ af Sojju Saplor, fen af be totu Olpoflfer. 


9Kau bar ofte giort otf bet ©porgS- 
maat fiben pi aufoin til Sraufrig: ipbor* 
tebeS er ©bertf jtirfe orgauiferef? Sor at 
titfreb^ftilte bette ©porg&naal, bitte oi nieb* 
bete fptgenbe itnberrefning. 

3 bet titte ©friff, font bi atterebe babe 
omtatf, baoe bi onitalt ivivfeu^ ©prtnbelfe, 
en QrngetS ©cubelfe tit Sofepb ©miff), 
©pbageffen og Doerfcetfetfcn af cctbgamte 
Qlnnater. 93t babe beflrepef ivirfenS forfte 
Organifation, fom ei* en ©jeninbforetfe af 
ben opriubetige @&rtfteu&om, bend ^reefte* 
boinnte, beti$2arc, beuo 5(norbtringer, bene 
©aber, bene SBelfiguelfer, bene itraff og 
3nbfcctfelfeu i forjfjettige SBetjeuiuger. 9)ien 
pi ere enbun iffe fontue tit be enfetfe 0\n * 
ftccnbigbeber peb pdv S\ixM fccvbelee 0r< 
ganifation, og f)pab pi nn f>ape iftnbe at 
gim-e. 

0)ieben& Sofepb ©intfb tepebe Par ban 
jviifene ^)vccfibeut. £>an t>apbe autaget to 
9laabgioere , ber btepe erf jeubte af Sirfeu, 
t)Pitfen attib bar ©femme i alte £ing og 
9tef tit at aufage etter afflaae. ©ffer bang 
©ob btep 33rigbam Noting inbfaf tit ^rcc< 
fibenf, paa ©rnnb af ba n$ ©fitting fom 
Vrccfibenf oper be rotb Qtpoffter, bbitfe tjaoe 
nbetiuget ^Kpiibigbeb efter ^reefibenten. 
.£an bar to 9taab(56errer, ber ere nbbatgte j 
ibtanbt be &otp (Jj?e6er Atuubatt og | 
SBiUarb JJtiebarbg), ber atte btipe fremftit* 
tebe for So tfet og antaget af bet. ^ 9>we* 


fibenfjfabet nbooer ^Bipnbigbeb operattbbab 
ber (taaer nnber ivirfen. 

@fter tyrcefibenfjMef fontmev be fotp 
Qfpoflter, bbi$ Cnubebe beftaaer i at preebife 
©oangetief og at baage ooer jfirfeng 
tiggenber og boab ber Mioer prerbifet ibtanbt 
alte golf. ©e feabe ben famine 9Jfpnbigbeb 
fom ubooeg af ^rcefibentffabet i Sion, i 
alte be SJevbengbefe, bbor be opbotbe fig, 
bbor be jpettige forfamte fig, og bi^fe ere 
nnber bette tyrceftbenfiMg nmibbetbare 
©fpretfe. ©c ere fatbte ifotge 5tabenbariug 
og anerfjenbte af gotfet. — ©e£olbbape 
en 'Drccftbeut; forSiben er bet Orfou Jpt)be 
ber bar erbotbf benue iDipnbigbeb ifptge fin 
9ltber og tange SjcneflY. 

©er er en @mbeb$cta$fe beb 9?aon be 
Jpalbfjerbfinbgtpoe, bboraf ber er tre og 
frebipe "Quorum", bber paa balbfjerbfmbS* 
tube. ©ere» Jyoi refning er af preebtfe 
g'pangetiet etter at tabe bet btipe prabifef 
oper at 3orben. ©er er en tyrerfibent 
oper bbert Quorum. ©er er beguben en 
Serening af ft)P 9) rcr fib enter, fom babe en 
tyreefibenf i bereg ©pibfe, bbitfe after babe 
Vrcrfibiet oper atte tyreefibenferne i bbert 
Quorum iHanbt be Jpalbfierbfinbdfpbe, og 
be ftaae alte unber be ^otp. 

©erpaa folge be S®tbjle, fom ere me* 
get tafrige. ©ere^ 33efti((ing er at preebife 
©pangetiet, bbor be opbotbe fig og efter 
©mftenbigbeberne* SWett bet forbre^ iffe 


<ftirfen3 ©rganffattoru 


2 

af bem, font (if be £alPfievbfliib$tgoe, at 
begipe fig ub til alle SSevbencbele, nben at 
bere^ timelige Stifling tiflabev bet. ®e 
eve bempnbigebe tit at pvccbife, at bobe, 
at locgge beve$ Jpccnbev paa be ®obfe, at 
be rnaae faae ben ^eflig^lanb^ ©ape, og 
at nbvetfe anbve fivfclige 5(novbuiiigev. 

£>ev er bevpaa 33vcc|Tev, bpi6. ©mbebe 
beftaaer i at pvccbife eg bobe, men be eve 
iffe bempubigebe til Jjmaubtpaalccggelfe for 
ben £ettig:Q(anb3 ©ape. 

Jpeveftev folge Saevmie, bev eve bejTemte 
til at befoge SUIeblemmevue af be fevfTicflige 
©veue i jtivfen, ooevalt bPov be bee; at 
nubevvette fig om bevetf 5ipiagtigbeb i Op* 
fplbelfen af beve$ veligiofe og bnniflige 
fl3figtev; at paage oPev beve^i aaubelige 33el, 
bev eve belli aubetvoebe, eg fee til at bev 
iffe bevffev nogeit Ubpb, Stvib, 33agtaleffe 
eflev Cubffab iblanbt belli. 

bevpaa fomme Diaconevne, fom ffufle 
bjcclpe Sccvevne og paage opev be timelige 
9fnliggenbev i be ©vene af Jfivfen, flpov 
be boe. 

®ev ev bee : ubeu et£>jiovnm af §)ppev* 
jTe^vccilev, boi3 kintal ev bctpbeligt. £>eveg 
tyligt beftaaev i 2lfmiubeligbeb i af fore* 
ffaae jtivfemS ©vene, af baoeSccbe i $aa* 
bet, f)Pov be boe, effev b^ab bem bfioev 
ooevbvaget. iOicn en af be £alpfjevbfiub^ 
fppe, eu 2©lbtfe eflev en fl)vccfl fan tibfovc 
bette i en 2)ppevfre^vcc|T$ tfvapccvclfe, eflev 
naav bisfe iffe eve blepne fenbte bevfleu. 

®ev ev betfuben fleve ©Pangeliftev eflev 
^)afviavfev, ubnccpnte peb 9labenbaviitg. * 
£ev ev ef Opevblif opev icivfeu* £>v* 
gauifation til at pvccbife ©pangeliet opev 
bele 3Pi‘ben, og til at nbfove ®ub<$ S?c it* 
figtev, fom be eve aabenbavebeibanS-finfe. 

£)et paaliggev i Sccvbeleo&eb be to(p 
^Ipofllev og be £a(pfjevbfuib£tppe at pvccbife 
N ooev befe Sovben, og ben 'Vligt af begipe 
fig til bPilfeufombelfl Nation, be blipe ub? 
fenbte til. 

®et paaliggev ogfaa be 2)ppevtfe*9)rcc> 
(lev at begipe fig til afle 9}atiouev, naav 


bet fovbvefc af bem. SKen beveS ©mbebe 
beflaaev meve t at Pivfe t ben allevebe op* 
veffebe jtivfe eub i af ovganifeve npe. 

Jpev ev ba i nogle 'fan Ovb oov SOiaabe 
at pivfe paa i pove jtivfev ubenfov 3ion. 
©evfom en 2©fbjTe eflev ef SWcblcm af en 
©veen i jtivfen fpubev imob fin 93vobev 
eflev tmob jtivfen, ffal beu ^evfon, imob 
bPem ban bav fovbvnbf fig, gnac ; beii til 
bam alene, og fovebofbe bam bet. ®cvfom 
6an bovev bam, ba ev bet gobt, og bcvfont 
ban ompenbev fig, blipev bet bam tilgipet. 
"Dieu bevfom ban iffe ompenbev fig, blipev 
Sagen bvagt fov jcivfen, og bevfom ban 
iffe f;ovev jtivfeu , bpovaf ban ev et 3)ieb* 
lem, blipev ban nbelnffet. 3)ieu bevfom 
tf iDiemteffe fticvlev eflev fpnbev paa bPilfen* 
fombelfl 9Jiaabe imob i ? anbetf> Sope, blipev 
ban opevlepevet til be £ope, bev eve gipne i 
Sanbef. 

®ef ev nof om benne Siafevie. 33 i 
pifle mi talc om j\ivfem$ Dvganifation og 
^Inovbningev i ®alen Peb ben ftove falfe 
So. 33vigbam g)onng ev ^veefibenf fov 
ben, fom pi allevebe bape fagt. Span bav 
be to Staabgipeve bo$ fig, fom pi ogfaa 
bape omtalt. 

®ev ev en ®omjTol, fom falbetf bet 
boie ^aab, bPiS iDifMcmmev, 12 i Sal, 
fovfamle fig fva Sib til anben fov at be* 
(fjeftige fig meb Pigtigc ^(nliggenbev og 
3San(feligbebev, bev fnnne vcife fig itnefl 
lem 33vobvene. SJteblemmeruc af betfe 
$aab -blioe palgte iblanbt 2)pperffe^vcC' 
(Icvne. £e ovganifeve beveu Somflol paa, 
folgenbe 3)iaabe : ®ef baloe 9lntal ev fov 
ben 9litflagcbe og ben anben JpalPbeel imob, 
eflev fom pi falbe bet: ben ene ipalobeel 
til 95avmf)ievtigf;cb, og ben anben til 9tet* 
fccvbigbeb, fov at fomme til Sagen^ fanbe 
95c|!affenbeb. DJian peeb fovft - eb 9?aa* 
'ccti Qlabning bPilfe ^Jieblemuiev, bev ffal 
peeve fov eflev imob, boilfet afgiore^ Peb 
Silfcvlbe. Siaabet beflemmev peb QlfiTenu 
ning Qlntallet paa bem, bev ffufle tale fov 
eflev imob; bet ev iinbevfiben een, utibev* StixUn# £)rgantfatton. 3 


tiben to, fit aubre Sibev (re og nnbertiben 
fleve paa fern* ©ibe, effcv ©agen$ SSigtig* 
beb. ^Prcrfibeiiteii, bev alfib ev ben cclbfte 
af 9 )iebleminenie nbjigev 9lfgiovelfen$ og 
be ?Inbve flemme for Qffgiurelfcn, og fccb= 
oanlig beFvccfte ben eenflemiiiigcn$ menber* 
fom bev if fe ev DoeveenSflemmelfe, maae 
be, bev oevgre fig, give beved ©vitnbe og 
©tenimejleevjeben afgior Ubfalbet. — Di^fe 
Staab etlev ® oinfTote fovoalteil iffe oeb 
fpecielle Sooe ellev jtoiiftubfvi/F, men effer 
33eoiiS og Diet. Derfoni 'Parfevuc eve 
utilfrcbfe meb Wfgiovelfni, boilfct flfeev me* 
get fjelbeut, appetteretf bev ttl bet ooeifte 
sprccilbcntffab, og fov fibfle Gang til ben 
(Tore baloaavlige donfeveuce, bev bolbcS fov 
bet fovenebe Jyolf . 2 Jien bette Ijav enbuu 
iffe funbet ©teb. 

Dev ev en Ovben, 9Heblemiuev 
oi Falbe SBiffoppev. DereS ivalb beftaaev 
oafentligen i at oaage ooev SivFcnS times 
lige Qlnliggenbev, og i at give ben'Detl af 
JJolFcf, foui be foteflaae, Staab. Jyov @r* 
empel: ©faben oeb ben (lore falfe ©0 oav, 
ba ieg fovtob ben, inbbeelt i nitfen Dele, 
fom f)oev bleo foveflaaet af en 23i|lop. 
Gnbocv 2 ?iftop foreftaaev fin egen Qlfbcltng, 
og oaagev ooev ben og ooev bentf timeligc 
Qlnliggenbev, gioev bem Staab, bev tveenge 
bertil og ev fom en 5abev fov ftolFet. £ocv 
23iffop bar to Staabgiocve, og alle tve ubs 
giove en Domjlol, bev afgjov be tninbve 
oigtige ©agev, bev fun 11 e opjlaae i band 
Qlfbeling. Def paaliggcv bc&iben SJijfoppen 
at fovge for be offiiitlige gnbelige gorfam* 
linger i ban$ Qlfbeliug, og at foveftaae 
tyveeftevne, Savevne og Diaeouevne, fom 
bev eve iubfafte. 

Dev ev ogfaa eeit ^3rocfibent*®if!op, 
boi^ Gmbebe beftaaev i at foveftaae be Qlus 
bre 0 P 7 oaage ooev Ubforelfen af bele itiv= 
feniS timelige Qlnliggenbev i Sion nnbev 
Seftpvelfeit af bet ooevjle ^vafibentffab. 

Devpaa i)av tyvafibenten i ©taben, 
bev ev niibcvftoftet af to Staabgioeve, 
Doevopfgnet ooev alle jtirfeud Qlnliggeitber.i 

j id A"*. 


©taben og Dniegnen, bev iffe boile paa 
53if!oppevne. Span ovbnev alle ©fabeni 
oifentlige ©ammenFalbelfev og jovoaltningen 
af be Qlffaivev, bev baoe bet afaunbelige 
53et til £enfigt. 3 oauffelige Silfalbe 
bar ban Sorfabet i bet f>oie £Haab, om 
boilfet oi ooenfov baoe talct* 

Defte ev et })imiftev fov alle be anbve 
©tabev. De b^M alle be veil ^3rafibent 
meb fine Staabgioeve, og 93iffoppev meb 
beveu Slaab. Slogle baoe et £ois91aab; 
anbve ifFe. Di^fe fibfte fenbe bevee$ oan* 
iTelige ©agev fov bet b^ie Staab i 3iou. 

Qllle be tvofafte SJicblenimev i jiirfen 
nnbevFajle fig ubeu iumv be iBeftemnielfer, 
og Qlnovbniugev, ben faftfcctfev, og alle 
Gmbebomccnbcne oife be veil vefpeetio.e $Pra* 
fibenterd Qlnorbningev Opmccvffombeb, Qlgs 
telfe og'fyoieligbeb. 

Det maa bev filfoW, at alle Ginbebtf* 
mernb i ivivfen blioe fovft ubncconte eftev 
Qlabcnbaring etlev af bem, bev baoe 3)igiis 
bigbeb; f)»orpaa ftolfet, bocm be ffulle tjene, 
antage bem, oeb at (lemme fov bem. 

Guboev beflbbev nogen ^DJiagt meb £en* 
fi)n til ben ©tilling, ban beFloebev, ellev 
bev ev bam binnfalben; og man oeutev af 
bem, bev (laae i ftovbinbclfe meb bam, 
Qlgfelfe fov baud Dom og 5)iening. 

£>i maae enbnu tilfoic bette : Qllle 
A?ivfeud ipoerfte, tyvafibenten og be £olo/ 
blioe to Gauge om Qlavet fovejlillebe fov 
ilirfeuS forfifjeUige donfevcncev, bev eve libs 
bvebfc i alle ffievbeu^bcle, fov at blioe an* 
evFjenbfe ellev fovFajlebe, og ctboevt SJiebleni 
i jvivFen bav fnlb Stef til at veife fig og 
gioe fit 58ibnet?bprb, bcvfom ban bav 5?nnbs 
(Tab om uoget, bev fortienev at fovefafTe^ 
biefe tyevfonev. 

Demie Stegel anuenbetf paa alle anbve 
G'mbeb^nifcnb i Sion og ooevalt aubenfteb^, 
meb ben 'JorfFiel at bi^fe ubelnFFenbe eve' 
inbffvccnfebe til bet JyolFe^ ©teinnie , fom 
be foveftaae. $ov Gvempel: Det £oies 
Slaab, SBifloppen og ^vaflbenten i ©tore 
@alts©oe ©tab eve mibevFaftebe Dal^'* 


ittrfenS Drgctmfattott* 


4 

fovfamtebe jtirfeg ©femmer, ubeluffeiibe 
for alfe anbre ©retie af Sirfen; mebeiig 
9)rccftbeuferue for Sonferencerue og be for* 
ffjeffige ©reite eve tiitberfaftebe biSfe Son* 
ferettcerS og ©veiled ©femmer, og iffe Sol* 
Utt i ®afeit. 

9laar ef -Siebfem af itirfen forlabev 
Cugfanb, be forenebe ©fafer etlcv nogen 
anben Slafion for af begipe fig fif 3ion, 
forfpner ban fig meb SBeoifc paa af ban 
er ef SKeblent elfer eu Cmbeb^manb i Sir* 
fen, uben bnitfef ban iffe Miner anevfjenbf. 
®e Jpafrfierbffnbgfpre, be 2)pper(Ie*93rcc(Ier 
elfer be anbre ©nibebSnuctib, ber bepccge 
fig ibfanbf Slafionerite, ere bereSegef duo* 
rum elfer be fofp Stpoftter anfoarligc for 
bereS Jpaiibfinger. 

9Si bepibne af grpgf for ©ub og 
jtjerfigbeb fit bam, ere ©rnnben fif afte 
pore, baabe aanbefige og ftmefige £aubfin* 
ger. 33i beoibne af beffe 23cerf bfep be* 
gpnbf og af .Sirfeit^ Orgaitifafion figefebe^ 
bfep inbreffef Peb Sofepb ©mifb ifpfge 
2fabenbaring; og oeb Qfabenbaring er ben 
pebfigefjofbf ittbfil nu. 

Cf Orb om por SKaabe af beberffe 
SKeiineffene paa. 5 or nogfe 9(ar ffben 
fpurgfe ef SKebfem af Sopfpnbigbeben 3o ? 
fepb ©mifb i 9?aupoo i min Sterrccreffe, 
bPorlebed ban bar fig ab meb af beberffe 
faa mange SOienneffer meb eu faa regefmoe^ 
(Kg Orben, og fiffoiebe af bcf oar iimuligf 
ibfanbf bem, elfer nogef anbef ©feb. S?txv 
©mifb fagbe af bef par (ef, JpnorfebeS? 
fpurgfe ban; fbi bo$ o£ er bef megef pan* 
ffefigt. Jperr ©mifb foarebe: 3eg Iccrer 
?Wenneffene rigfige ©rimbfcefniiiger, og ba 
beberffe be fig fefp, 

3eg bar feef mange Grrempfer paa benne 
SRefbobe ibfanbf forffjclfige 9?afionei\ 3eg 
par for nogen &ib ffben nceroccreube peb eu 
Conference t 9Kancf)e(ler i Cnglaitb, boor 
ber befanbfeS fo fif fre Jpnnbrebe 2C*Ib(Ie, 
af forffjelfige ©raber ’og SSeftilfiuger, og 
mere enb fre Xujinbe tyerfoner. Og ibfanbf 
alfe be megef forffiefjfige Qlffairer, fom ber 


bfepe bebanbfebe, par ber iffe een eiteffe* af* 
Pigenbe ©femme. 

Soruben be Sope, pi beftpreS peb, fom 
Sftebfenttner af 5virfen, erfjeube pi ogfaa 
anbre Sope fom SBorgere af be forenebe 
©fafer. 3 ^aupoo baobe pi eu ©nmbfop 
for ©faben, ef £ftaab, en s J!Runictpal*®oni 5 
(fof og pore 9)o(ifi*9Jnorbninger, pore jnri* 
biffe Sope, o, f. p.; men bef par mere for 
af bejfpffe oS enb for af bfipe anoenbf, 

97u bare pi ef Serriforium i be forenebe 
©fafer, ber er anerfjenbf af CougreSfen og 
tyrccfibenfen for be forenebe ©fafer. &si 
bape por ©ouperneur, por ©faf&Secrefair, 
por JHigebag og aUe anbre SfagieringS* 
Cnibeb^mcenb, fom ere eu 33effpffeffe og ef 
©fiofb for 06 . ®ef fafber o£ albrig Pan* 
ffefigf af abfpbe SanbefS Sope. 9)fen ba 
ber ftnbe$ -Bfenneffer iblanbf o$, ber ere 
fremmebe for pop .fiirfe og bend Sooe baoe 
pi ogfaa 9J?agf fif af forbinbre en SJorger i 
af gjpre 3 nbgret> i en 9lnben3 Oieffigbeber, 
fom ogfaa af fiffre o$ for bmlfcufombefft 
gorureffelfe og ^Paaflanb; fbi oi fringe iffe 
bem u liber por it'irfe$ Sope, ber iffe ere 
3Reblemimner, aff bo$ o£ er frioiffigf. 

2 (lle SKennefler ibfanbf 06 bfipe beffpf* 
febe i fine refigipfe Ofeffigbeber, af briffen 
9?afion eller £ro ban enb er. 2Si f cere 
5HenncfIeiic gobe ©rimbfccfninger. ©erfom 
be anfage bem ba er bef gobf. ©erfom 
be iffe anfage bem, ba er bef bereS egcu 
©ag. 23i forfpfge 3ngenfoni(jelft for bered 
Religions ©fplb. 

3 ngeu af be orenomfalfe Cmbeb&itcciib 
bare minbfle gorbring paa uogef gotib i 
itirfein 

®cn preefiberenbe 33iffop, om Op cm 
ber open for er fafef, fom bruger fin befe 
^ib fif Dpfpfbeffen af fine @inbeb^^)figfer, 
erbofber bef ^Pboenbige' fif fin og garni* 
fie^ Uuberbofbuing. faapeffom ef piff ^fu* 
faf iiunbpccrfige 53efjenfe. 

®ef paaligger 93? ebfem merue af 5tir* 
fen af befale £ienbe, bbiffcf gonb bfipev 
anpenbf fif berfor af N opfpre Seinpfer og 5 


$trfen6 Drgamfattoru 

aitbve 23bgnittger, ber ttbfotbreS til ©ttb$* gtyperfte^rccfter og be 6 albfierbftnb$tt>be 
tjeneften, og ligelebetf til Unberftotteffe for eve forpligtebe til, til euf)ber 2 ib at begibe 
be ftattige, GrnFerne og be ftoralbrelofe bent til SBerbenS @nber, berfom befevtwb* 
o. f, o. 9JIeu alle @mbeb$tnceubene i Sir* oettbigf, ttbett fl)mtg og ttben £afle font 
fen fjjemme, ( 01 * 9 e felb for bereS og beretf ®t$cipleue forbmu. ^Uteu fccbbanligt, blibe 
8 ramilter$ Sornobenbeber. ®e, bev blibe be forftniebe af bere^ SSrobre, beb fribiftige' 
ubfenbte i SivFenS 9fnliggenber, eller for ©abet, paa SBeien etter’paa bere$ 23eftem* 
ben$ UbbibelfeS ©fplb, flole paa Jperrett melfetffteb. 

eg bereg 93 i* 0 bre. ®e tolb Wpoftler, be 3of)U labile r. 


N 

$emtc rtlmttiMicje (&pfftel 

fra fl)rcefibeittffabef for 3eftt Gbnfti i?irfe af ©ibfte ®ag$ £>elltge i 
©tore @ a 1 1 f 0 ®al i ®eferet, til be ipellige abfprebte 
oberalt paa 3*>vbeu. Jpilfen. 

j?jcere 93r0bre! D3?eb beftanbig 36u f til 9fmt, og fra ©tat til ©tat, og ttb af ©ta* 
fommelfe otti bor ©jetiloferS ^ige og om feme; og bets 6bifeftcbi$Drfenog 33jergcne6 
@ber$ 3ntere$fe beri, benptte bi meb ©Iccbe 2)ale er omtrent fbb bmtbrebe (banffe) SDTtil 
betfe ©ieblif til at ubfrpffe bor Slarbaa* fra bet ©teb, l)bor bet bleb ftiftet i 9?b 5 
gettbeb og Oitibn for ©ber, og angaaenbe g)Drf ©tat; og i bi^fe ftorfolgelfer babe 
be Sing, fotn beitbore til @ber$ luci'boc* 93 r op be ter og 5fpoftler libt J EDTarft>rb 0 beti 
rettbe Sbffaligbeb og tilFomtneubeCpbbielfe, for ©anbbebenS ©ft)lb, og be2©lbfte f>abc 
3ntet fleer omfrittg 0 $, ttben bet jo teber secret abfprebte rmtbt omfving i 3wben$ 
til ©obt eller Oubtj og niebett<5 bi ere t five ®ele og paa SDerne i £aoet, og babe 
©erbeti, og ere ouigibne af ©mffanibigbe* prerbifet paa beve<S SBanbring &ro paa ben 
ber og 33egibeubeber, bev babe 3ubflt)belfe jperre 3efum Sbriffutn, Ombeubclfe, ®aab 
paa bor s 23elfccrb enten meb eller imob, til 5 fi( ©t>ub»forlabelfe, JpaattbSpaalceggelfe for 
foumier bet or, font ben 2lllerboiefte3 6cl* pen Jpelligaanb^ Wnnaimnelfe^erren^ 5Rab* 
tige, at nnberrefte og blioe nuberrettebe; oere, gorfatnlingen, p e 3)obe3 Dpftaubelfe 
famt at fanfe 5litnbftab og ^iiSbom om og ben ebtge ®otn, og founbrebe Sttffuber 
Silt, bbab ber fleer paa Sorben og i £im* babe troet og ablpbt bet fihmnelfle »ub* 
leu, forfaaoibt bet angaaer 06 og bet er o3 flab, og forbente meb Saalmobigbeb paa 
fillabf at oibe bet; bg i Jjpelbebe ogfaa, at ben Jperre 3eftt Sbrifti auben Sill otmne'lfe, 

bi fnnne bccre rebe til at floe 9llt, bbab fom fitarf oil feette fine jobber paa £>lie* 

ber leber til Dubt, og aufage alt ©obt; bjerget, e»g aabenbare fig for 3^rae(, faa* 
og berfont ©nbS ^ii^bom, fovmebelft bor lebe$ fom be gamle tyropbeter babe forub*' 
*})eu, bliber aabenbaref til ©'hers ©abu, fagf; tl)i 3^’ael flal blibe fpvfcmilet fra alle 
£rbft, Cpmuttfring og 'Jrelfe, ba bil bore 9tafioitcr, og atter blibe bofat i bere$ egne 
jpjerfertf ftorfte ©loebe bare opfplbt. Sanbe; og flue ^aglegabet i jpaubertie og 

®et ©amfuub, bboraf 3 ere^fteblem* 1 gullet i ©iberne paa 6am, fom be babe 
mer, bleb ftiftet ben 6te Qlpril 1830 , og gjcmmuftmiget, og befjenbe Jpattf font be^ 
beftob ba af fer Verfoner; flben f)iulfen?ib re^ ftrelfer, bered ©jeulofer, bett 6elfige i 

bet er bebblebef at tiltage, og blibe forfulgt 3^*ael. 3^ael$ Jorfamling bar allerebe 

og forbrebet fra ©tab til ©tab, fra 21mt begpnbt; 3»bcea tmobtager fine gamle 3nb* 6 


Sttminbetif} (SpifteL 


bpggere, og beu 6cttige ©tab blioer tgieti 
opbpgget, boilfet er eet ntcevfeligf £egu 
paa, at SPTe^fice Silfommelfe ev ucer. 

3 ?obet af be et og tore War fibeu 
jlirfeud ©tiftelfe er ©oaugclief blcoet prcc^ 
bifet t ©uropa, Wffeu, Wfrifa, Wmcrifa, 
0(T* og §Beft*3ubien, og paa mange ©er 
og ©vupper af ©er t bet atlaufiffe og bet 
Hide £ao; mange £u fin bet* af be £etlige 
bare fovfamtct fig fra foiffjeUige Sele af 
Sorbeit til 3iou, til Wmerifa, bet Saub, 
fom ©ub bar befliffet til et ©ifferbebdfTeb 
for fit ftolf i bidfe ffbfTe Sage, og boilfet 
oil tjeue til et £ilflugtdtfeb for longer og 
5pv(Ter og Wbetige og bccberlige 9Ji<xub paa 
Sovbeit af atle 9]atiouer, baabe 9tige og 
Saftige, fom ere fiubebe af foge &itfliigt 
beri, uaar ©ubd $3rebed ©oobev (Tulle obe* 
leogge 9iafiouerue og ubvobbe Jolfet af 3or* 
beu for bend Subbpggered (Tore ^Santroe^ 
og SBebeifloggeligbeberd ‘©laugfolbigbebd 
©fplb. ©oaugeliefd magetofe Ubbrebelfe t 
faa fort £ib, og be £elligcd burtige Son 
faiuliug, er et aubet £egn paa, at ’JJtcdfice 
£ilfommetfe er uccr. 

Se^ tiltagenbe Uroligbeber i 97atio* 
uerue; be mange 5vvige og Stpgfer out Svig, 
be iubbpvbed Ucuigbeber, font true tueb at 
oplofe og fulbfa(Te be bebiTe Stegjeriugcr 
paa Sovbeii; be tilfageube finger og ©pg* 
bonuue i upe og forogebe ©fiffelfer, ber 
frobfe be bucligfte £ccgerd- Spgtigbeb og 
gjere be ©ifcfled SBiidbom til 3ntet; be 
tiltagenbe ^ieuiugdtorfTjetligbeber iblaubt 
faafalbte ©briftued ©artier og OTeblemmev 
af eet og bet fainuie ©arti baglig rife eu 
fforre og (Torre Mangel paa beu ©utgbeb, 
ber b 0 r f)erf!e, for af fiffre ©cbligebolbelfen 
af ^etfcevbigbebd*©viuciper iblaubt et Solf, 
og ubeu boilfet ©ubd 9tige iffe fan beftaae 
paa 3orbeu etler i £imleue. Se tiltagenbe 
^oiroeloiube, Srfaner, Uoeir og 3orb(Ticclo; 
be tiltagenbe Ulpffcr tilfoed og oeb ©form, 
oeb Santp(Tibd*©rploffoner og 3lbcbraube; 
Siod og (Sienboni^ ©betceggelfe oeb SOTovb 
og "©Joibbralib, [Hooeri, Subbrub og £poevi; 


be frogfelige ©pn og fornnberlige £egn, 
^anfeu og Sarm, ber ofte fleer t £mtlen 
og paa 3orben; ben tiltagenbe ^cengbe 
©eere, £rolbntceitb, £e.temefTere og ©paa* 
bouidaauber og ©paamcenb og WfTrologer, 
ber forfore Solfene oeb bered jperefunfTer, 
bpdfe be Saarlige t ©0on oeb bered mag* 
netiffe 3ubfTpbelfe, bebrage ©rcefter og Jyotf 
oeb bered SrolbbontdfunfTer, nebfalbe £Hegu, 
©uee og 3lt> fra Jpimleu, og fprebe Suitin' 
frofleu ligefoin i en 33iufernaf t bered oi* 
beufTabelige ©ale, og Solfet unbevfToffer 
belli oeb bered £ro, 3abpi)belfe og ©enge, 
og labe ben Sattige, beu ©pge, ©ufeit og 
beu gabcrlofe forge ooer ‘©Taugeleu af 2t* 
oetd O70boeubigbeber i bered udle hammer; 
og beu altfor almiubelige Sorbccroelfe og 
^eberftpggeligbeb og 33efmitfelfe og SSa u* 
bclligbeb tblaubf alt itjob paa 6r(r 3orbeu; 
atle biPfe ^egn og mange ffere af ligueube 
3?atur, ber uti eriflere, ere ©paabommeu^ 
-Dpfplbelfe, iffe aleue be gamle ©ropfee* 
ter^, men i ©ccrbelePbeb ben ©ibjTe*Sag$ 
©ropfjef^ og QlpojTel^, ©eerP og ^labeu^ 
barer^, Sofepfe ©niit^, fom aabnebe 2io< 
feu^ og ©afiggjorelfeuS 33ei for beuue 
.©lergf, oeb bet eoige ©vceftebomtJ '©iagt, 
f)oilfeu Meo gjenoprettet paa 3orbeu for* 
inebelfT 6ani, og font fpaaebe og oibnebe, 
at atle biPfe og niauge flere ligueube ^iug 
ffulbe flee t beuue ©Icegt, fom ^egn paa 
©feiiueffeu^ ©on^ aubeii ^ilfoittmelfe, boil* 
feu er uccr forbaaubeii, og oi^felig er band 
33ibueebi)rb faubf, og band SefTantcut g i)l* 
bigt, tf)t ban bar befeglet bet uteb fit 33lob*- 
Serf or borer bet, alle Sorbed (Suber ! troer 
pan 3 r fuui, laber (£ber bobe t baud 3laou 
til (Sberd ©pnberd Sorlabelfe, og giover 
Qllt, boab ipau befalev, og 3 flutle blioe 
falige for ©ubd og Jammetd Qlnftgf, og 
ber er tugen anbeit 3?ei ab boilfen 3 
Inline oorbe falige* 

Sageu og ^inieu, naar Sbriflud fom^ 
uier, oeeb iufet "StenneiTe. Sen er iffe 
foiumen eubnu, et brllererben langf borte* 
Ser ere ©paabomme, fom eubnu (Tulle op* 7 


Sttmmbeltg (Spifm. 


fplbe^ forenb bet fleer. ©erfor fab intet 
9Renuefle bebrage be £elligc meb ocrb^lig 
©itebom og faff! ©paabom; tbi faille ©ro* 
pbeter ffnlle opftaae og for fere be Dube, 
og om muligt be ©obe ; men mcbcud be 
Dube frpgte og (fjaftoe for©traffebommeue, 
oille be £ellige image og bebe; og foroeu* 
tenbe ben ffbfte ©egioenbeb meb Saalmo* 
bigbeb, bide be rotige fine, brab bev pa0fe* 
ver i ben forbcvroebe ©crben, og betragte 
bet, bev (leer, fom ©efrcrftelfe paa beretf 
Sro paa bet fjettigc ©oangclium, buffet be 
befienbe, og glcrbe ffg mere og mere, cfter* 
baanben (om (fere Segn ftabfaftcr ben tu* 
ffnbaarigc ©agtf ©cmneffe. 

©e £etlige bev bjemmc gjore gor* 
berebelfer til at imobtage be £>el(igc, fom 
fomme fra itblanbet, og oi table oor bin i* 
melfle gaber, at oi fumtc oibne i ©aub* 
beb, at Wbrabamtf ©ub£ befpuberlige ©el* 
ftgnelfer baoe ballet over baitS golf i ©ier* 
gene$ ©ale, ftben oi fib ft flreo til ©ber. 
©interen oar milb, i ©ammenligniug meb 
anbre ffiintcre, og meget Wrbcibe er bleoet 
ubfort fom iffe oar fleet, berfom ©eirct 
baobe occret ftrccitgt. glere 3Jieel* og 
©augmoller ere bleoue oorettebe, i be for* 

fljellige (Jolouier fibfte ©inter 

©et er uoget, ber albrig burbe for* 
glemmetf af be Jpellige, fom fomme b f v 
bib, at be meeft anerfienbte arbeibfparenbe 
®Taf!inericr af alle ©lag0, ber bunged af 
ua’ften boilferfombefft ©amfunb, fan an* 
oeubetf meb ft one gorbeel i ©efcret enb 
paa noget aubet ©teb paa Sorben. 2ab 
00 autage, arenSrober, fom fommer biem, ■’ 
mcbbringer eet cller aubet 3JIa(liueri, b oor* 
meb ban fan faae, boftC/ tccrffe, renfe, eller 
ubrette ti 3}?ccub0 Wrbeibe af bette eller 
uoget anbet ©lags? uoboeugig gorretuing, 
ba funbe ui fibfte ftrar blioe lofte fra 
bere0 ©eftitfiug, og gaae ub at prccbife 
©oangeliet, og gremffribteue i ©cferct, og 
be noboenbige Silbceebelfer for ben tilta* 
genbe ©efolfning oilbe iffe libe tiogcu per* 
fentlig ©fabe; tuebeu$ ber unber nerrocc* 


renbe Omftccttbigbeber, er nof at beftitte 
for Wile bem, ber -ere {)?v, meb at gjore 
Silberebelfer til 9(nbre$ Wufomft; folgelig 
er bet iffe oiift at feube mange KSlbfte fom 
^Jiteftonaireri Ublaubet for ncerooerenbc Sib. 

©taten bar tilftebt to Suffnb ©ollarS 
til JjJierfp til at begonbe et Ulbmanufaetur 
i bemte ©at, i tnbeocrrenbe War; og boil* 
fenfombelft Qoanfifet af raa©omulb, eller 
©omulb0garn, ber fuube brings biN oil 
blioe meget npttigt i goreuing meb beu 
Ulb, fom oorer paa gaareue i ©aleit. 
©or t ©otteniagerie er uceften fccrfcigt og 
oi oente at bruge ©overlain af oort eget 
Wrbeibe om nogle Uger. .ftniofuuberie er 
bcgonbt i ©taben, i bet ©maae, men flere 
Wrbeibere bebooeS. 

©ueen falbt paa ©jergcuc omfring 
©alen b. lOte Octbr, og (igger eubnu, men 
i ©alen oar ber ingeu ©nee foreub b. 
ifte ©oo. ba beu oar omtrent fno Som* 
mer bob; og beu forfte ftrccuge groft oar 
ben 5te; og atter b. lfte.©ec. falbt om* 
treat ftre Sommer ©nee, og til anbre Si* 
ber er ber falben ©nee, men fjelben oocr 
fire eller fem Sommer i ©alcti, veb eet 
©ncefog. ©e to fibfte ©ertter i gebruari 
ware be folbefte i bole ©interen. 

©et mefte af"3)?arW ^Jlaaucb oar me* 
get bebageligt og bleo beupttet af3orbbrn* 
gerue til at faae £oebe. ©aarfeeben gioer 
ligefaa fiffer cn Wfgrobe fom ©interfeebeu, 

baabe i Qoantitct og Qoafitet 

. ©eu 27b e Sftoo. bleo bet af be Jpal o* 
fierbflnb0ti)oe0 Quorum i (Joufereuceforfani* 
ling oebtaget at opvette eu ftor 3lotnnbe i 
(tore ©altfoe ©tab, ber flulbe fa(be» "be 
balofierbfinb0ti)oe0 ©ibeuffab0*£a(" og 3o* 
fcpb 2)ouug, bere0 ©rceftbent bleo oalgt til 
gormonber og Ooeropfon^maub ocb Wr* 

bcibet ^euffgten er b^ift aubefaleube 

for ©robreue, og faaban eit ©ogning bcl> 0 * 

oe0 meget paa bette ©teb 

©eb eu fpeeiel ©e^fiou paa ftore ©alt* 
k fuc Wmt0 Sbiug, b. 3bie 3a n. bleoe nogle 
uoebfomne ^tennefter fmtbne flplbige i So* 8 


SKminbelig ©ptftef. 


oerie, og bomte tit fecuubt 3(rbeibe i for- 
(Tjettige Jibgrttm, bmtfe, effer at'baoe av* 
beibet i ttogen Jib Mere fvigione af©ooer* 
ttorett, pg bvoge bcre£ SLlei tit Satifornien, 
beret? cgcntfige 33eftemtnelfe6fteb. Dette 
mx bet forfle 3 uvt)'?VDvt) 0 v, ber ev f) 0 (bt i 
Staten ©eferet fibett bettS Opretteffc, og 
ben forfte ©attg bet mx noboeitbigt at 
fammenfatbc cu ©r«ttb*3nrt). Ban attta* 
gev at omtreut tre Jpttitbrebc ©tnigranter, 
ber ooerotntrebe ftev i Dalett, eve afreifte 
tit ©ulbmiuevne" bette Jyovaav. Battgc 
©niigrauter fotn Font tit bette ©teb, og 
bovte ©oangetiet, froebc og blcoebobte, og 
beoiffe beretf Oprigtigbeb oeb beret? ©jer* 
uingev; mebeitt? Stogfe befjettbfc, at be 
froebe, og bteoe bobte, men beretf ©ierttitt* 
ger fjaoe aabeitbarct bere6 Jpgflcric, og be* 
re£ @t)iibev forbioe paa beretf egue ^o= 
oebev. 

£aobe bet iffe occref for faabatnte ©ttb* 
teeter ba oitbe ber iitgeit %\\xt) baoc occvet 
itoboeubig i DefeVet iubtit beime Dag. 

frovft i Snuuav, bteo af CDcferet^ ©c* 
nera(*3(i?fein6tee tilftebt ©rove ©attfoe ©tab 
en 3ucovporatiou$ £oo, og belt ntefaitime 
Baatteb bteo ©tore ©attfoe ©tattf 9taab 
orgattiferet: 3^bebtaf) B. ©rant, 33orge« 
inefter meb five Sltbevmccub og tti 9?«ab* 
ut ccitb ; og Bmiiripaf*?ooeti begmtbtc ftvar 
at ubflrocffe fin 3ubfli)betfe over ©tabeii. 
Omtreut paa famine Jib bteo ©tabtfrettig* 
beb ftjenfet Ogbett ©iti) i SBeber ©ointtt), 
^rooo ©itp i lUaf) Sotinfo; Banti i ©an 
2>efe ©otuiti); og Cebar ©irt) i Sent O'ouit- 
ttr). 3lt(e ® iftviftevuc i ©tateu bteoe 
nieget forffarfvbe oeb fibfte ©migration, og 
fibett bett 'Jib er ber Meoctt ftiftet abffittige 
ttpe ©olotitcr, og 3(gerbpvhtitigeti i ©tateu 
er btcueii itieget tiboibet. 

©it Serttbatte er bcoitget at gaae fra 
Jettipel JUoF i betttte ©tab tit ©teetibrtib* 

*) ©ibflnoennte (Semite tjt'itfct cr riflt vaa Sent og 
©teenfitt, cr ben fpbligfic (Solent i nor up ©tat, 
emtvent 55 a^tilc fpb fra ©tore ©attfo ©tat. 

Of cb. 


bet og Sjerget mob $(tcn, tit JranSport 
af 33t)gmng$mafevialier> Qtrbeibet ffat be* 

gpitbeStrar 

©ottt et Jot? oibe oi at paadjotttte i 
f)0i ©rab bett oeitflabelige Jpaattb, ber er 
Meoen nbraft tit oor tinge ©tat af ©cite* 
valsSonoeruementet*). Somite fjertit, font 
DeferctS Snboaanere ere, ttbett Bibler tit 
Sioet£ Opf)0tb, ttnbtageit bere$ Jpcettbertf 
9Irt>eibe, i et ©rfcmSaitb, otttgiotte af ®ar* 
barer, boi6 3nbgreb baoe giort mange tnoi* 
fomtnetige og befoftetige ©rpebitioner 110b* 
oetibige; oit bett 23iftanb, font port Sobers 
tanb (jnr t)bet o£ oeb betttte territoriate 
Organisation, btioe fait agtet; og berefter 
oitte oi meb Jittib fyaabe, at bett oartnefle 
Atjartigbeb oit btioe nccret imettem be for* 
(licttige ©fafer og Jerritorier, ber f)$xe tit 
betttte (tore Station, boie couftitutiouette 
©ntnbtoo iffe fait ooergaaetf. 

Det 0oerfte Vra:fibeittiTab ooer be jpalo* 
fjerbfinbetooe^ Cutormti bar ofte botfct 
©ottfereit3c fibfte Winter meb Vrccfibenterne 
for bere^ forftjettige Cutorumer, for at tin* 
berfoge bere^ ©itibeb^tttccttb^ Jitftanb, og 
ffitte atte ©aabatttte oeb bere^ ©titbebe, ottt 
boettt bet oar befintbt, at be baobe oatterret 
bemJ bme og boUige i?a(b, og ttbfotbe bi^fe 
2>acattcer meb occrbige Wccttb ; og tigetebe^ 
ttbfotbe bere$ Vtabfer, font matt oibfte oare 
bobe fibett CXttoriittterne bteoe orgattiferebe 
i Stanooo. Oocrprccftcrue og attbre Dnto* 
vttmer i ivirteit bare ftotbt ber^ ngenttige 
’Bober i Staabbnfet i Winter, faaat.P>tifet 
tteppe bar occret fotbt fibett bet oar faaoibt 
fcrrbigr at bet Fitiibe afbettptte^ 

3 Snttttar befogte oi 58r0brette i Da* 
oi<^ og SBeber ©ottttfp’og orgattiferebe ett 
©tao af 3iott i Ogbett ©itp, oeb at beftiffe 
er 9)vccftbeutf!rtb, ipoivaab og ^iftopper. 
Sorett 3arv er 2)ra(lbettf. ©cr Meo ogfaa 


*) Den uuge ©tat Dcfctcf, ter Men grunOet pg 
Oitinntit vcMigetjoItt af be .£>eUige, er af (Son* 
gredfen Mcnen m'taget i Itntunen itnbcr OUtui af 
lltal) 2errttorium. 9 


SUminbelig (Spi|W. 


Ghnbebtfmcntb beffiffet til fovfljellige ©tebev 
i Daoi$ (Jotuttt), eftevfoni bet gjovbet? 53eboo. 

SSlbfle 91tttafa 2t)niatt og @b<tvle*? (5. 
SHicf) forlobe bette ©teb tiblig i ‘’Diavttf 
meb 91ubve, til 53elob af otntvent et f)ttn* 
bvebe og ^atotrebfinb^tpoe £>ogtte (af f)i)ilfe 
0Rogte ffnlbe favblioe og tiebfatte fig i 3cru 
(Jomttp), for at anlcvgge ett (Jolotti i bett 
foblige Deel af Salifontien, iffe langt fva 
©an Diego, og ttccv SBilliaittS 9Tattd)e og 
(Jabotte Vaftf, imelletu boilfet og 3«n 
(Sountp oi agte at attlccgge Golottiev faa 
bnvtigt foui ttinligt, boilfet SSlbfte 2t)tnait 
oil begonbe paa fin Jftoitte, out giovligt, 
faa at man fan Ijaoe en fovtfat Sittic af 
Stationer og 3*ovfviffninq$(Iebcv titiellein 
bette *J)uuft og bet (tillc Jpao, boiffeu Dtoiitc 
oil fmtue beuptteo i 23intevttiaanebevne. 

Dett J9be^Tavt$ befogte oi be £ellige 
i Utah/ og ovgattifevebe ett ©tao af Siott 
i tyvooo @ttt), oeb at betfiffe 3faaf Jpigbee 
til tyvcvflbent, meb fine Jflaabgioeve, et £oi* 

S^aab og Q3i(!oppev 

©fole^ttfe eve bleotte bpggebc i be flefte 
Qoavtevev i ©tore ©altfo ©tab og paa 
?anbet, og bev ev Meoctt bolbt ©foie bevi 
i fflittter, og oi gloebe o$ oeb at Sibeit ev 
fomntett, ba oove 33ovtt oille ftttttte ttt)bc 
bett flabige ©folegang$ 93elfigttelfev i beve£ 
fovifjellige Diflvictev. £>opebflfplctt ev i ©attg 
i Jttaabfcttfet itttbev 33e(Tt>relfe af Canjlev 
£>. ©pettcer og tyrofetffov 2B. 5B. ^bclp^ 
^euflgten meb betttte ©foie ev at bcrebe 
bctie$ Difciple til at blioe Sceveve, og bett 
ev for Side, font tnaattc ottjTe at gjove 

Svetttgattg t be ftmeve ^ibettjTabev 

5fteb £ettft)ti til bett fovoetttcbc Sevan* 
bring i oov DTegieving, og ' for at fun tic 
paabegonbe 9lvbeibet, ttbttccottfc Defevcfc? 
©etieval*9l$feittblee ©oiioevnetir 2)ottttg til 
at oevve beve£ 91gettt, til at ttiobtage be 
20/000 Dollar^, font af (Sottgvetffeti oav 
tilflebet til ett 93t)gtting for ©tattfvaabet i 
Utah Servitovinm, og labe ooemttelbte 93t>g* 
nittg bcgpttbe fbrar paa Union ©qttave i 
betttte ©tab, libct 9TovboefT for £empelgrttti* 


bett, og 91$fcntbleett oplofTe fig fibfle Sooev* 
bag. Doctor 3. 33evitbifel tv bleoett 
ttbuccout af ^vcvflbeuteti til at fantle Utah 
33ibliotl)ef, til boilfet Songvetffeg bar til* 
ftebet 5000 Dollar*? , og eftev oove itpeite 
©ftevvetuinger oar batt i 9Tt)*2)ovf 09 fam* 
lebc ©fviftev 

2Si eve be(Tattbig ttteget fi>$feffatte ttteb 

bet "perpetuelle Emigrations-Fund*" Og oi 

oille paatitittbe alle be Jpellige om bet^ oig* 
tige 33e(Tenitnelfe, og ottffe at be oille fovoge 
bette fvunb oeb alle voe^ocvvbige ^iiblev, 
tbi ttaav bev fovfl ev cn (Jotntnunieatioittf* 
littie itttellent bette ©teb og bet (Title £ao, 
fititttc bi$fe Snub blioe attoettbte til ftevve 
©aott eub ttttbev ttcevocrvenbe Dttttfoenbig* 
beber. £$i buoe bet £aab, at bett £ib ev 
iffe laugt bovte, ba oi oille baoe bett allev* 
bnrtigfTe 93efovbvittg iutellettt bette ©teb 
og SeftfpfTen. 

Det ev 23ii£botti fov be cttgelffe Jpellige 
at opbove meb Uboattbringeu ab bett fcrb^ 
oanltge 3toute igjettttem ©tatevne og op ab 
Witffottviflobeti, og blioe boor be eve, ittbtil 
be bore fva o$ igjett, ba bet ev oovipetiflgt 
at ttbftttbe ett tto ^3ei toev*§ ooev 9ite(lem« 
Ian bet, ooev Manama, ^ebuatitepoec, ellev 
ett attbett ’DTellcntoei, og lattbe bent i ©t. 
Diego, og faaleberf ttttbgaae ett 3?eifc paa 
bettoeb 700 ^Tile (battff) igiettttetn etmeget 
tiftt nbt Sattb. ^vccftbent(fabet i Sioevpool 
oil aabtte al ttoboettbig Sovvefponbence att s 
gaaettbc be fovffjeUige 3Toutev og 53i(faav, 
og 53eqoetnnieligbebev, fva Sioevpool til @att 
Diego, og tiblig nnbevvette bevont, faa at 
be noboettbige Silbevebelfev, om uiuligt, 
oille blioe gjovte til ttccfte (2’ftevaav^ Ub« 
oattbviug. 

S3i agte at opfove ett SJTttttv ottt Sem* 
pelgrttttben t 91av, font JJovbcvcbelfe til at 
locgge ©vituboolbett ti{ ct ?etttpc( i bet 
paafolgettbc 91av; og bette oille oi oi^feligett 
gjove, bcvfottt alle be ^>el(tge oille oife fig 
faa vebebotttte til at betale bevetf ^ietrbe, 
og offve og belltge af beve*$ Jovtttue, font 
oi oille. Oq f)ti6 be Jpellige iffe betale 10 


Sllmtnbeffg (SpffteL 


bere^ 2ienbe, Funue ri bwvFen bpgge etter 
nogeit ftorberebelfc til 33pguiug, og 
berfom ber iufet £empet Mirer btjggef, 
Fmtue be #eltige iFFe Mire iforte meb firaft 
fra bet^rie, og berfom be iFFc Mire ifrrfe 
.Ivraff fra bet £>Pie, Fuuue be albrig uaac 
tit ben f) 0 ie ©rab af ©atigbeb, fotn be faa 
fougfeftfulbc forreutc. ©aafremt be S}tU 
lige i be forenebe ©tater og Sanaba ruffe 
at fee ■Jpevrentf SBccr F frircg, ba lab bem 
ftaae op fom een Sftaub, og Fommefit®e* 
feret, ftbor be Fimne gjore mere for 3ion i 
eef 9tar, enb i mange 3(ar f)t>or be ere. . . . 
®e #L’lIigc Ftiune iFFe rente cu h’bre Sib 
tit at ubranbre af' ©tafcrue eub beutie. 

3ubiattcrue 6a re rccrct befrccrtige fibffe 
93uitcr, ibct be 6are bovtbrerct Qrccg, fra 
be affibcg tiggeube Sotouier, men mcb min* 
bre Srufet paa Siref eub for, og mere f)t\\u 
tnetige i bcrc6 $}Mpubviug. 

93i bare iffun mobfaget faa 33rcre 
fra be SStbtfe, font ereube, fibeu rovt ftb(Te 
©pijTet, itagtet ber er eu maancbtig ®rcr* 
pofl imeUem bette ©teb og 3ubcpnibcuce 
i SJtiSfouvi, uaar©neeu iFFe forbiubrer bet, 
britFef 6ar rccret Sitfcclbct uccflca be fre 
ffbflt* SJfaatieber. ®e totr 9tpojltc ere ube, 
unbtagen SBilforb SBoobruff og (5'ira S. 
23etifon, fom ere i ®atcu, ®ere£ 9)rccfT* 
bent Drfou £ pbe, er i .fianeSritle i 3oma 
©far, og forreute$ at befoge ®aleni ©om« 
tner. *J). *|>r att er paa S3eieu tit ©et* 

ffa&£* og ©aubrid)&0>crne, og Sf)iti. Jpan$ 
SWtefTou (TvccFFcr fig tit atte be £aube, ber 
liggc i, etter grccubfc tit bet flitte Jpa r. 
©fter 6rab oi ftb(l bare 6ort gaaer 5(r6ei* 
bet gobt frernab paa ©efffabtfocrnc. $3i 
bare if fe 6ovt fra @aubu)id)gsSHidfioucti 
fibeu SStb(teu £irant Start og baud S)TeM 
Mobre Fom bertit. Orfott *J)v«ft fortiiobetf 
at rccre i ©tatcrue paa 33cieti bertit, boor 
bait eu Sib rit Mire fp^fetfat mob ®efevft$ 
Hnirerfftet. 3obu Raptor rar i Boulogne 
i ftranFrige, efter ror fibfte ©fterretuiug, 
og prccbiFebe, orerfatte, og ubgar ©Frifter. 
‘<2oren$o ©ttoir barbe befogt be ifatieuffe 


©tater og opbotbf fig t 3)iemouf. SrafTuO 
©itotr er i jviobeubaru, og Qtrbeibet gaaer 
fremab i ©rerrig, ©anuiavF, STorge, Spb(T* 
taub, og f)dt beu Qrgiu 58i mobtoge ef 
33rer fra 33rober ©notr, baferet ^jobem 
barn b. I7be Stuguft 1850 Jpau er i 33e* 
greb meb af orerfcctfe 5Jiormon$ 33 og. — 
JrauFtiu ®. Stirf)arb$ preefiberer orer 
tiigbebcrne i ©torbrittauicn og 3t’fanb, og 
ban6 Soufor er i Sirerpoot. 3lniafa Sp* 
man og Sbarteo G. £Ricf> ere paa £3eien 
tit Saboue *Pafg. ©eorg 31. ©initb pva^ 
ffberev i 3oru Soiintp. ®e totr 3lpo(l* 
ter^ 5)iii:fioii, ber utt ere * i Ubtaubct, 
er tit atte Stationer, Stammer, Sttuge* 
maat, og frotF paa ben gauffe Sorbent 
tfrcbtf; og naar* og brorfontbetd ^erren 
rit aabtie ®ore for bem, ber ritte be uM 
Fafte Scebeu, og om bet er nobreeubigf, 
effertabc fordaubige tOtccub tit - af bofte; 
og i atte bere^ gorctagcuber floret, reitebetf 
og raabfored be reb Wabeubariug og beu 
opeltig^tanb, ber boor i bem, og 3lbrabaui$ 
og 3ofepb^ ©nb Oiartpe bem paa bere^ 3Jii$* 
fiouer, tbi faubetig be ritte iffe bare 5:ib 
fit at preebife for atte Siatiouer foreub at t 
Sjob rit Mire augrebet af fyrpgt og 
reu for be ?iug, fom ben Qltmccgtigc rit 
tabe (Tee, rf>i OTemieffene Oubffab cr (Tor for 

bam, og 'jovben rit ban tuttre reb 3tb 

3laubr aUe be Omroctruiuger berftnbe 
©teb ifctaubt Sktimierue ritte be SStbfTe 
attib ufrarigetig iagftage at rccre Dtegje^ 
riugen miberbauig, fjrorfouibetft 'be niotine 
rccre, og baaubbccre ©amine reb at bereS 
Sccrbom til be jjeltige, og iffe iubtabe fig 
paa potififle ©porgMnaat, bMife arte ivir, 
og 6ufFe paa at bere<? ©frib^9Saabeu eve 
iffe f iobetige, men aaubetige, og at bef 
Sraugclium, fom be preebife er iffe af 
SKeuucffer, men fra ^iuiten. Og berfom 
be forfetge @ber attfor ftccrft i eeu ©tab, 
ect £aub, etter Stige, ba eftertaber bet *Bib* 
ne^bprb, fom 3^f»5 bav gioet, tit ef 
ue^bprb for ®ber$ Jyaber i Jpiimneten, at 
3 ere frie for berc^ ®tob; og fltpev fit an* 


11 


35e <£>eKfgeS Zxo * 


bre ©tccber, Sanbe, elter 9liger, bwr be j ere i 33egr eb meb dt etabtere i 9lcert)ebett, 
oitte amtamme <5ber og troe @*ber$ SBibneS* og berfra tit bette ©teb. 


Dlaabe, 33armbierfigt)cb, ftreb og 2\)b 
faligfteb t>ceve utangfotbig fjo$ atte be S?ch 


bpib 

©futbe ber gioed Seitigtjeb for nogte 
af be abfprebte J^eltige (meb Uubfagelfe af 
bem, oi for baoe raabet tit at btioe boor 
be ere), at tage titffibtf lige fit ©an Diego 
i Salifornieti, ba fituite be gjore bet, og , 
berfra fitune be arbeibe ftg fremab til bett 
Gotoui, fom Srobrene $?pman og Olid) nti 


lige, i 3efit 9laon. 9(men. 

©tcre ©altfa ©tat*, SDeferet, fccn 7bt April 1851. 

SBrigbatn g)onn<j, 
£eber 6. Kimball, 
SBittarb 9iid)avb$. 


®e ^ettigeS 

(Af 9<2lbflt O. $ratt. ^ortfat fra ^ccrfPvsrMfle ©ptur", ©tfcf 13). 


33i troe paa ©lib bett eoige 5 a ber, og 
paa ban$ ©on 3efitm @6vi(lmn, og paa bett 
£ettigs9(aub, font otbtter otti bem, uforau* 
berlig igjeunem aUe £tber og eoinbetigcn. 

93i troe, at atte 3Jleunef!cr, oeb bcreS 
forfte 3orcclbre£ Oocrtrccbclfe, og iffe oeb 
bere£ egtte ©puber, bragfetf iitibev bett ftor* 
battbelfe og ©traf, fom fnlgfe paa betttte 
Ooertrecbetfe, booroeb be ooergaoe^ tit ett 
eoig 5oroii$iiing fra ©ubtf 9tafpu, og bereg 
2egeme tit en eoig ©oott i ©tooet, for aU 
brig mere at opilaae, og bere6 ©jcete tit 
eoig ©lettbigbeb ittiber ©afauS 9Jiagt; og 
— at be i bemie gruetige £itftaub oare 
gattffe forlortte og falbtte, og baobe iffe 
felo ttogeit ‘’Diagt tit at ttbrebe fig beraf. 

S8\ troe, at oeb 3?fu S&rifti Sibeffc, 
Dob og •Jorfoitittg, finite atte Slenuefler, 
ubeti eett citcfTe Unbtagetfe, oorbe gattjle og 
fulbfonimcu gfeutofte,' baabc meb Jpeufpu 
tit Segetue og 9laub, fra bett eoige 3*or* 
oitoning og Sorbanbetfe, boilfcn be bteoe 
ttttberfajlebe oeb 9fbatu$ Ooerfrccbetfe, og 
it bemie atmiubetige ftretfc og 3gjett(o^ 
ling fra 9lroefpubetu> ©traf fleer ttben no- 
teufombetfl 33efingetfe paa beree ©ibe ; bet 
r: at bet forbreS iffe af bem, at be finite 
roe, etter omoettbe ffg, etter bobetf, elter 
tjore nogeit attbett Sing, for at btioe gjem 
ofte fra ben faflfatfe ©traf) tbi enteti be 


troe etter iffe troe, eitten be omoenbe ftg 
etter forOtioe nbobfccrbige, enten be btioe 
bobfe etter forbtioe nbobte, enten be fjotbe 
33ubeue etter ooertrccbe bem, enten be ere 
retfccrbigc elter nretfccrbige, oit bet ingen 
tforfljet gjore meb dpeufpu til bereS ©jem 
tootling, baabe meb Jjenfpu tit ©jcef og 
Segeme fra ben for 9tbam$ Ooerfrccbetfe 
fajlfatte ©traf. Def retfarbigfte^Jienneffe, 
ber nogenfutbe Ieoebe paa 3orben, og ben 
atteretenbigfie ©onber i ben ftete meunefle- 
tige ©tccgt, oare begge mtber ben famine 
Sorbaubelfe, uben nogen ©pnb etter ©robe 
paa beretf egeu ©ibe, og be flutte begge 
oorbe gjentofle fra ben Sorbaubelfe paaeen 
og famine iDfaabe, uben uogen ©jerniug 
etter uoget 23itfaar paa beretf egeu ©ibe. 
^autu^ffger, S^oni. 5 , 18 : Derfor, tigefom 
oeb @eu3 ftalb Sorbommetfe fom ooer atte 
®lenneffev, tigelebe£ flat ogfaa oeb @eu$ 
S'letfcrrbigbeb fomnie ooer atte 3)lenne< 
ffer tfletfa'rbiggjorelfe og Sio. Dette er 
Starfagcn tit, at atte Bienne ffer btioe 
gjentofle fra ©raoen. Dette er ^arfagen 
tit, at atte 9)teun effort ©iocte btioe 
gieuforenebe meb bere^ Segemer. Dette er 
9(avfagen tit, af atte 9Renueffer btioe' 
gjentofle fra bere^ forfle 5*oroii^uiug og 
bragfc titbage tit ©nb$ 9tafon. Og berfor 
fagbe Jyvctferen, 3ob. 12 , 32 : 5taar jeg * 


12 2)e <pettige3 £ro* 


bfioer opboief fra Sorbett, oif jegbrageaffe 
Weunefter fif min* ©ffcv bemie, ben befe 
2fbant6 @fccgt$ panffe fufbfomiie on af* 
mittbefige ©ienfoSning, ^itbagebriiigeffe og 
Jyreffe, fortnebelft Sefn @6rifti Sorfoning, 
nbett £ro, £>iitt>enbetfe og ©aab, effer no* 
geit'anbeii ©ierning, f!u t(e affe og enboer 
af bem f)at>e bet eoige Sit) og ben eoige 
©afigbeb, for afbrig mere at bfioe fovuifte 
fra ©ub'5 5faft)tt, betfom be iffe fefo 
baoe giovf nogeu ©ottbj t\)i Wroefptt* 
ben$ ©fraf fan afbefe^ ittgen Wagt baoe 
ooer bem mere, ba SefnS fear tifinfetgjorf 
benS Wagf, og fonberbrnbf ben forfte ©ob$ 
$taab, og oniibet ©eir ooer ©raoett, og 
bcfrief affe ben£ gangitc, og bragf bent tif* 
bage fra ben forfte SroroiiSning til battf? 
$aber$ 9fafi>u , fofgefig ft a l bet eoige Sio 
fifbore bem, berfoin be iffe fefo f f n* 
be$ af bnoe ooertraabt nogeu Soo. 

53i troe, af a lie Weunefter i bcretf fib* 
figere 93ariibom ere ube af ©taitb tif af 
ficitbe ©obt og Onbf, og tif af abfobc effer 
ooerfrccbe nogen Soo; og af ber berfor in* 
gen Soo cr gioett bem, og at boor ber in* 
gen Soo er, ber er ingen Ooerfrcrbeffe; fof* 
gefig ere be uftt)fbige, og berfoin be atte 
ftnfbc boe i bcreS tibfigere SBamboin, ba 
oifbe be f)aoe bet eoige Sio, ba be iffe fefo 
ere Ooertroebere , ei f>f flcr attfoarfige tif 
2fbant$ ©t)nb. 

2s i troe, af affe Weunefter, forttiebefft' 
©pubefafbef, itaar be oorc op og fomnte 
tif ©fjccftfaar, fjcnbe ©obf og Dubt, og 
ere iftanb fif af abfobe effer iffe abfobe ett 
Soo, og at ber er ett Soo gioen, font for* 
bpber at gjorc £)nbt, og af ben faftfatfe 
©fraf er ben anben Jyoroiienittg fra ©nb$ 
Wttffaf, baabe titeb £eitfi)ii fif Segente og 
Wattb, effer af oa're gieufofte fra ben forfte 
3oroii£ning og bragf fifbage tif ©nb. 

93 i troe, af ben fif bentte anbeu Soo 
f)euf)oreiibe ©fraf fait intet formaae ooer 
Weunefter, font i befte Sio iffe baoe f)aof 
Seifigbeb fif at oorbe befjettbfe meb ben; 
tbi enbftjonbf bcf Sptf, font er i bem, lamer 


bem ©obt og Onbf, faa lamer befSo^bem 
bog iffe Sooett, font forbober af gjoreOitbf, 
ei better ben paafofgeitbe ©fraf. Og ettb* 
ftjonbf be baoe gjorf £ittg, fom fortjene ftor 
©fraf, faa fan Sooett bog iffe attontbeg 
paa bent og ©fraffen fttfbbprbcg, forbi be 
fitmte ttttbftofbe fig meb Uotbettbeb beroitt. 
©erfor oiffe be iffe bfioe bontfe effer ben 
aabettbarebe Soo, fivsiffen be bar occref uoi* 
bettbe ont, men effer bere$ ©antoiffigbeb^ 
Soo, og ben berpaa fofgettbe ©fraf er tniit* 
bre. @ee SucaS 12, 47, 48. 

93i free, af affe be, ber baoe gjort 
Onbf, enbog be baobc Atitnbftab out Sooett 
effer ftbett offer i beffe Sio fotttme fif ^tinb* 
ftab berout, ere unberfaftebe Sooett^ ©fraf, 
boiffett iffe bfioer fiifb&prbef i bentte 93cr* 
ben, men i ben fiffoittttteitbe. ©erfor ere 
faabanne Weunefter ganger i bentte 93er* 
ben, fovoarebe iniber Sooett^ ©ont, oettteitbe 
ttteb gruefig Qfttgeft paa ©oiitttieuy Sinte, 
ba ©fraffen ftaf paafeeggetf, font ooergioer 
bem fif bett a it b c it goto ii Siting fra be 5 
re$ ©jenfofertf Sfafmt, font baobe gjcttfoft 
bcnt*i fra ben meb ben for ffe S oo forfutubite 
©fraf. Wen, fporger ©pybcreu, er ber 
ingen Uboci tif af tuibfft)? (5r min ©ag 
baabfoS? j?an (eg iffe opfoejtfc nogef Wib* 
bef, booroeb leg fan frie nttg fra ©fraffen 
font borer tif bentte attbett Soo, og nub* 
gaae bentte an b ett 3 or oii Siting? ©oaref 
er, berfottt bn fan ftiufe ©ig for ben afoi 5 
bettbe ©nbr 0nte, font gieiinetttftner affe 
Sing, faa af ban iffe fan finbe big, effer 
bevfotti bn fan beocege bant fif af ttegfc 
*Keffocrbigbebett fit tfrao, effer berfottt bit 
fan ifore big Wagf, og ftribe ttteb ben 9If* 
mcegrige, og bittbre batti i at fufbbprbe So* 
oeti^©ottt, ba fait bn ititbfomitte. ©erfotn 
bn fail brittge Qfttgcr effer ©aab i ^attbef, 
ctter nogen af bine egne ©jerntnger fif at 
f o r f o tt e ben mittbfte af bine ©oerfvoebeffer, 
ba fan bn befric big fefo fra ben grttefige 
©fraf, font oettfer big. Wen, o ©pnber, 
ooei forftffref out, af bit iffe fefo fan ub* 
flttbe ttogef Wibbef, booroeb bit fan mtb s 13 


3)e ^g>eHige6 %xo. 


flippy eibeltev gjove noget, bet* fan for* 
f o u e bine ©pttbev. Sevfov ev bin ©ag 
baabfo£ meb.miubve ©ub bav bevebt 3Jiib 5 
ler tit bin 33 efvietfe; men fortt>n>f iffe : t()i 
eubfljmibt bit ev uubevfajtet Sommeuafeu 
ooevtvaabt Sod , 09 bar iffe -Biagt tit at 
forfone bine ©pnbev 03 gjentofe bio bev* 
fva, faa ev bet* boo -Spaab i bin ©ag; ti)\ 
ban, fom gao Seven bav bevebt et Gibbet 
tit' bin SJefvietfe. Sen famine 3 *fn$, fom 
bav gjovt.frovfouiug fov Slvoefoubeu, do bit 
gjentofe beu bete < 3Keune(Ieftegt fva ben 
paafotgeube Stvaf, bar oofaa fovfonet bine 
©pubev, 00 titbpbev big frvetfe og SJefvietfe, 
paa bi$fe SBitfaav, fom bn bav at foie big 
eftev. 

$Bi tvoe, at bet fovfte 2Sitfaav fov 
©pnbeve ev: at tvoe paa ©ub, og paa 
ban3 @ou$ 3efu ©bvifti Stbetfev og £>cb 
tit fyovfoning fov beu ()de 23evben$ ©pub, 
og paa bau6 Opftaubeffe og Jpimmetfavt, 
at tvaebe fvem fov ffn gabev, fov at giove 
govbou fov ’SiennejfeuS 23ovu, og paa beu 
^ettigsQlaub, Ouitfeu gioeg Wile beui, bev 
abtpbev ©oangetiet, 

Qtt bet aubet SBitfaav ev: at omoenbe 
fig; bet bit ftge : atte be bev tvoe eftev bet fovfte 
SBitfaav, finite fomnte tit ©nb i gJbmpg* 
beb, og befjenbe beveg ©pubev fov bam 
meb foubevt’nnft Jpjevfe og en augergioeu 
2lanb, og beube fig bovt fva bem, og af 5 
ftaae fva atte bevetf onbe ©jevttiugev, og 
evftatte euboev, fom be paa uogen ®taabe 
baoe fovuvettet, fovfaabibt fom bet ftaaev i 
beveg 5Ragt. 

S(t bet tvebie ajitfaav ev, at btioe bobt 
i SBaubet oeb Dtebboppelfe , i Staonet fta* 
beven$, ©ouneui? og ben £ettig*9laub$ tit 
©onbevneS govtabetfe; og at betme beftige 
baubling flat fovvetteS af ©en, bevevfatbt 
og bempubiget o.f3efm? ©bviftmStit at bobe, 
og at bet et(ev$ ev ntootigt, gaotiev 3ufet, og 
evfjenbe* iffe af barn; og bet f fat tffnu 
(fee meb ©aabaune, fom tvoe og omoenbe 
fig i Ooeveeueftemmetfe meb be to fove* 
gaaeube 23i(faav. 


$3i tvoe, at bet fjevbe $$i(faav ev, at 
mobtage Jpaanb^paatccggetfe i 3 eftt ©bvtfti 
9taou fov af auuamnie ben £eltigaanb$ 
©aoe, og at beuue Jpanbting bov (fee oeb 
Qtpofltevue eftev be 2 ©tb(te, b^em beuJpevre 
3 efit$ bav fatbet og bempnbiget bevtit, ba 
bet ettevtf ev tit ingcti Dtptte, tbi bet ev 
ntootigf fov ©nb; fatnt af ben maa iffuit 
mebbeteS ©aabaune, fom tvoe, baoe om< 
oenbt fig, og btioe bobte tit S 6 rifTi ivivfe i 
Doevecmjftemmetfe meb be tve fovegaaeube 
SJitfaav. £>i»fe eve ©oaugelietS fovfte 
95itfaav. 9ttte, fom inbgaae paa bem, faae 
©i)ub£?fovtabetfe og gjcveS mebbeetagtige i 
beu £ettig*9taub. £3eb biefe SBitfaav btioe 
be tit ©nbi? Seuuer og 2 )ottve. Jpevocb 
btioe be gjeufobte, fovft af SBaub og ba af 
5(aubeu, og oovbe ffiigetg 33ovu, ©ubi? 9tv s 
oiugev, beu 9tUevboiefte$ Jpcttige, be govjte* 
fobte3 ©amfuub, bet nboatgte 3 otf og 9tv* 
oiugev tit beu biuunetjle Qlvo bo£ ©ub 
eoiubetigeu. ©ftev at baoe iubgaaet paa 
biofe ajiffaav, btioe beveg 9iaone flveone i 
be ^etfccvbige© Sttaouetf 23og. 

2 )et paatiggev bem ba at occvc beflebne/ 
fagtmobige og obmoge af ipjevtet, atoaage 
og bebe, at banbte vetilaffeut; og fovfaaoibf 
font be baoe bemte $jevbem? bighorn, af 
fobe be ^nugvige og ftoebe be Drogue meb 
2 Sii$bom og 3 'ovfigtigbeb ; at tvofte be Sm 
beube b^foate betn, bev baoe et fDubcvfnufl 
Jpjevte, og at gjove ate bet ©obe, bev ftaaev 
i beve» iDiagt ; og fovnbeu att bcttc> paa« 
tiggev bet bem ogfaa at mobe titfammeu', 
faa ofte fom Dmftccnbigbeberue tiltabe bet, 
og uobc ®vobet og Milieu meb boevaubve, 
tit ©viubviug om beu 4 ?evve 3 efu ©bvifti 
fonbevbvubte Segeme og ubofte ®tob; og 
meb eet Dvb, at oebbtioe tvo inbtit ©ubeu 
i atte be IMigtev, bev paa tcvggeS bem oeb 
Sbvifti Ovb og 9taub. 

S)et ev be Jpcltige^ ^tigt og 9tetfi(j< 
beb, fom faatebe^ eve opbpggebe paa’bet 
eoige ©oangetium, at tvoe paa, og t;,be 
atte be aanbetige ©aoev og jtreeftev og 
SJetfiguetfev, bev fomme af ben ^ettig Qfaub. 


14 


• 2)e XpefftgeS £ro* 


J?ov ©rempet, Qfabenkvtngev, 93vopbefiev, 
©Duet*/ ©ngle$ 23ef0g, ipelbvebetfev Peb 
J^aanbpaaToeggerfe i 3cfu 9Iapn, Unbcvgjev* 
uingev og fo vf fagf atte be©aper, fom om* 
fateS i ©frifteu, ettev faubfeS iblaubt be 
£elfige i Olbtiben. 

5Q\ tvoe, af iufpivcvebe 5fpofUer 
og *J)vop&etcr, faaoelfom alXe be ©mbeb£* 
womb , bev omtate» t bet 97pe ^effa^ 
inente, eve ogfaa uobpenbige i ©brifti ivivfe 
i btefe ©age. ©ee 1 ©ov. 12. 

33i tvoe, af bev 6av pcevet ef atminbe* 
ligt og flvccffeligt gvafalb fra bet 9tpcSe* 
(lamented Serve, faa at ben f>e(e befienMe 
SBevben bar i ffeve 9Iav6iinbvebev iffe Oapt 
©britfi $irfe ovgauifevet ibianbt fig, og 
iufef af ©nb autftorifevet ^vccflebom tit at 
ubveffe kttige J?anblingev; at atte ©ec* 
tevnc f)ape forbveiet ©paugeliet, 91ogle paa 
een 3)Iaabe og 2fnbve paa en anben. 9?cr* 
(ten atte ©ectev bape f- ©r. aflagt 95cgva* 
petfe i ^3anbcf tit ©pnb^fovtabelfc. ©e 
gaa, bev baoe bvugf bette tit ©gubSfovla* 
betfe, fcape aflagt ^aaubepaatccggetfen paa 
bpbte Svoeube, fov at aunanime beu £et* 
lig*2lanb$ ©aoe. fitter baoe be gaa,' bev 
(jape bvugf ben fibftncconte baubling, fov* 
bveiet ben fpvfte, og t)aoe aflagt be aanbetige 
©aoev, jvveeftev og SBetjiguelfcv, fom be 
©anile fjaobe imettein fig, og fom fonnne 
peb beu 4?ettig* $tanb, ettev be Oape fagt 
om iufpivevebe QtpojTlev og spvop&eter, pi 
beftope ©bev ilfe paa Segemet i bi^fe Sibev. 
£>g attev, be fiaa, bev f>av>e tvoet paa og 
flvocbt eftev bni £>et(ig*9laub6 nubevgjoveube 
©apev og Xi.aftev, fjflPe fovbiciet be bellige 
JpanMinger ettev ganffe aflagt bent, ©aa* 
tebetf preebife atte ©ectevne fatffe Sccvbomme 
og fovbveie ©paugeliet, og iflebetfov at baoe 
■Bipnbigbeb fva ©ub tit at nbvette ©pan* 
gelietS Xpanblingev, eve be unbev ©nb$ $ov* 
kubetfe, fovbi be koe forbveiet bet. *))au* 
tu$ figev tit be ©alatev 1 , 8 : Ciu og 
pi ettev en ©nget af Jpiuinielen flulbe 
pwbtfe ©paugeliet aubevlebeS enb pi baoe 


pvcebifef ©bev bet, ba Peeve fjan cu Sov* 
kubetfe. 

$3i tvoe, af bev ev nogte faa opvigfige, 
cevtige og pbiupge 9Nenueffev, bev flvoebe at 
6anb(e eftev beve$ bebfte .Suubflab; men i 
mange Jpeufeenbev eve pitbfavenbe fovmebelft 
fatfle Sccveve og 9Kenucffev$33ub, og af be 
pftte mobtage ©oaugetief^ gptbe nieb©(crbe, 
faafuavt be (jove bet. 

■©paugeliet i 9)t ormow$ 93og ev bet 
famine, fom i bet 97pe Setfainente, og ev 
meget tpbeligf aabeukvet, faa at 3ngen, 
bev toefev bet, taw miofovjlaae bet£ £cev* 
bonime. ©et ev Meoct aabenkref peb en 
©nget, fov at pr«bife$ fom et 2sibue$bi)vb 
fov atte Olatiouev, far ft foi £ebuingevne, og 
fibeu fov Sobevue, og ba fommev SaklonS i 
5atb. ©aatebeS opftjlbetf bet, fom 3obuu* 
ue» faae i et ©pii paa £>en *Datmo$, fee , 
3ot). Slab. 14, 6, 7, 8: Dg ieg faae, 1 
figev 3o6auue$, en anben ©nget flpoe mibt 
igienuem ^immeten, fom feapbc et epigf 
©paugetimu at fovfpube belli, fom ke paa 
3ovben, og atte ©teegfev og ©faiumev, og 
Xungeiuaat og 5ot fom fagbe meb t;oi 
OtofT: gvogtev ©ub og gipev km 
tf)i 6amJ ®om^ ^ime ev foramen : og til* 
bebev ben, foiu kv giovt ^imlen og 3oi* s 
beu og.Jpaoet og $kubeitetf jvitbev. Cg 
bevpaa futgte en anben, ©nget, fom fagbe: 
2)eu ev fatben, ben ev fatben, 3kbi)ton, 
beu (love ©tab, tt)i bun kv gioet atte i*peb* 
ningev at bviffe af fit £>ovevie$ gf ftige SBiin; 

©ev evbtepen mange 9Ia6eukviugev og 
©paabomme gipue tit benue 5ivfc fibeu 
ben» Cpvcttetfe, boitfe eve fvpffe og ub* 
feubfe i ^Bevben. Cgfaa bitffe iubeOotbe 
©paugeliet, tpbetigt og' fovflaaetigf, og Sccv* 
bomiue af faave ttov 33igtigf)eb fov be £et* 
tige. ©e nbpifte ogfaa be ftove ^itbvaget* 
fev, fom finite flee i bcuue ©Iccgt > benflvccf* 
fetige ©tvaf, bev flat nbofetf opev be Ugu* 
betige, og be 23clfiguelfev og Xpevtigbebev, 
bev finite povbe be Otetfccvbige fitbeet. 

^Sitvoe, at ©nb pitpebbtipe af give 2(a* 
beukviugev peb ©puev, peb ©ugle o goeb beu 


15 


2)e Xxo. 


J?eflig s 9fanb$ SBirfuing, tnbti'I be £ctt ige 
ere bragte tit at Sanbbeb, bet er, iubtitbe 
fomme i 33cfibbctfe af atte be ©anbfjcber, 
fom erifTere, 09 rorbe futbfouine i 5 tuub* 
flab. 6 aa tceiige be bevfov eve uribeubc 
ont 9 lo get, ber er forbigaugent, uccrrccreube 
etter tilfommenbe, faa tccuge troe ri, at 
be ritte npbe 5tabeubaretfe*gare. £>g naar 
be t)ai>e opuaaet beie$ ubrbetige og futb* 
fomue Sittfaub, naar be opnaae 5Kaub$ 
SHobeufab i ffjviftt gptbes rorne Qftber, 
naar be ere fiilbfommcngiorbe tit Get, og 
blame ligefom bored gretfer, ba rifle be 
reeve i 33eftbbetfe af at 5\nubflab, 33ii£ ; bom 
OG gorflaub; ba ritte QIttniG reeve bered, 
baabe gprfTeubmnmer og 3)iagfer, Sfa’rncr 
og ^errebomme; og fort faGt ba ritte be 
btire futbe af at ©nbd gptbe. Dg brab 
mere funne.be ba tccre? £rab mere fnnue 
be ba ribc? £ rab mere fuuue be nr be? 
Sa ritte be ci fccugev before Qtabenbaretfe. 

25 i troe, at f)rbr man bar ben DWi* 
gion, fnn feme i bet 9lt)e SefTamente, ber 
bar man ogfaa Spuer, Ulabeubariuger, Gitg* 
ted 33efog 0 . f. r. Dg bror bidfc 23etfiG s 
netfer opbrrc at reeve, ber op&orcv ogfaa 
ben Dletigion, fom leered i bet 9lpe £e* 
fTamentc. 

23i troe, at ©ub bar oprettet bemte 
jvirte, for at berebe fig et got! tit fin an* 
beu Sitfoinmelfe i Jjiimnclcnd ©frer meb 
i?raft eg (tor £crligbeb; eg at be Jpellige, 
fom ere bcuforebe, ba jlutle opfraae af be* 
Tee? ©rare, og regjere meb bam paa 3or* 
beu et tufiube 9lar. 

2?i troe, at frecre og forfeerbetige ©taffe 
ere berebte til be iigutetige Latimer, og 
at, efterat betre 93ubffab bar titflieeffctigt 
trbt for bered ij>ieu, og be forfaffe bet, ba 
ritte be rorbe omftprtebe og ubrpbbebe, inb= 
tit Sovbeu ei tccuger er befrccrct af bem. 
2^re og ufjenbtc Stager rit orergaae 91a* 
tioucruc, tiliutetgiove be alterbebjle Sccgerd 
■fitogffab og Spgtigbeb, berore bete ©tcc= 
ber og 33per bered Subraanere, og bort* 
vpbbe Siittioner eteubige 25ccditer i atte 


23erben$ firmer. ©ubd Qtanb rit iffe 
tccuger ftribe meb Dlationerne, og be orer* 
tabte tit fig fetr, ritte opftaae intob &inan* 
ben, iubtit brie 3orbeit tigefom fairer fnlb 
af 23tob og 23lobdubgpbetfe. Sbroner og 
Seifcrbmnincr flutte ncbftprted, npe Dlegfe* 
ringer opretted, men for at mobe ben famine 
©fiaflme. greb (fat rige fra Dlationerne, 
Set flat gaae ^roteftanterne faafom ^a s 
pifteruc, gotbet faafom bered ^rccflcr, ber 
bare bebraget bem , be finite atte fatbe i 
©rareu og omfomme titfammen forbi be 
forfaftebe Jperreud DtofT fra Jjimmeten, og 
band Sienercd 5Ho(T, fom ban bar fenbt 
for at ribne om bered Dnbffab og berebe 
Jpevrcud 23ei tit band aubeu Sitfoininetfe. 
See Gf. 24. 

DJIcn be D^etfccrbige flutte unbfomme, 
tt)i £erren (Tat famte bem fra atte gotfc* 
flag tit et grebeitd i ? anb, og band 5frme 
flat reeve nbrafte orer bem, og bans Jper* 
tigbeb flat brite paa bem tit ^efljcrrmetfe, 
og be flutte reeve bet enefte gotf nnber 
^imuieteu, ber ci fever ixrig imob b re ran 1 
bre, ttji Taatebe^ bar 4?erren tatet. 

2>i troe, at i benne ©teegt flat x* 
reu» S}\\\\$ bpggee af be £e((ige paa 3iom5 
9Jjerg, og en ©nb^ ^ertigbcb» ©fi)e flat 
brite orer bet om Sagen ogffiuueubeStM* 
luc 0111 fatten, og Jperren rit btotte fit 
2tufigt, og be Diene af Jpjertct finite fee 
bam og tere. O 3iou, bror bertige ere 
bine 33oliger, og bror fatige ere bine Stornl 
D3iauge gotl flutte foinuie tit big for at 
tccre Jperreiio 25eie og btire nnberpifte om 
bain? ©ricr; tbi af big flat ubgaae eu 
futblommen ^or, fom flat opretbotbe Diet* 
foerbigbeb paa 3orbeu. ©ee s 3Jiica 4. 

23i troe, at be ti ©tamuier af 3^raet 
meb be ?tbfprebte af 3uba, flutte fnart 
foumie titbage igjen tit bere^ egue Sanbe, 
efter be s })agter fom ©ub bar gjort meb 
bere» gcrbve, og at naar beunc (lore, atuiin* 
betige ©jeuiubfccttetfe fleer, ba flat ©nb^ 
SiMft aabeubare^ reb Segu, reb ©lirafter 
og fraftige ©ierninger, og (angt orergaae 


16 


2)e ifpefligeg Xxo * 


.Silt, bPab bev flfete ocb beve* Uboaubving 
af JSgopteu. 3evufalem ffal oovbe opbpg* 
get paaup fiUigemeb et l)ei*!igt £empel, og 
Jpevveit flat befpge bem ogfaa, faapelfom 
fme £e(lige i 3iou. tyaa ben Sag ffal 
Jpevveu* 9laou Peeve ftovt iubtil 3ovbeu* 
©liber, og aUe ftolf ffuUe tjeue og Ipbe 
bam; tf;i be Ugubelige ffuUe ba Peeve ub 5 
tpbbefre af Sovbeii. ©ee ©f. 11. 11—16. 
w 3ev. 30 og 31. 

&si tvoc, at alle iOTeunefTer, fom Pitflfe 
at unbgaac ben ©tvaf, bev ffal fomine oocv 
93abplou bcu (tore, maa gaae ub baabe fra 
S)apijTei*j og ^3roteftantcv , fopilfet cr bcu 
al Sorbent ©fjpge, fom bav giort alle 9?a^ 
tiouev bvufuc ueb fine fBcbevftpggeligbebev, 
og ffulle opl'vccnbc* meb 3lt>> bevfov pee 
bet 9)ieuiieffe, fom oebblioev at flaaeigov* 
tiubelfe meb f;eube, tf)i bwbe* Som* Siitie 
ev ucn*. ©ee 3ob- Slab. 18, 4. 

£>g mi Pibuer pi for Side baabe ©tove 

* 


og ©maa, at ben Jpcvve Sebaotb, bav feubt 
o* meb 93ubffab om glecbelige £ibeubev, 
bet epige ©oaugcliuui, at (vaabe CuiPeubelfe 
til Statiouenie, og bevebe bam iBeien for 
ban* aubeu Silfommelfe. Sevfov penbev 
om, o SWeuueffev, baabe Jpebmuger og 3c 5 
bev, og label* af fva aUe ©bev* cube ©iev 5 
uingev, og fomrne meb ef fmibevfmift Jpjevte 
og en augevgipeu Slaub, og povber bobte i 
iBaubef, i Sabeveu*, ©minen* og bcu J>)eU 
lig'-Slaub* 9iaou til ©pub* govlabelfe, og 
3 ffulle auuammc ben £>ellig'Slaiib* ©ape 
Peb J?aaub*paalccggelfe af jiivfen* Slpofllev 
cllev 2©lbfte ; og £cgu ffulle folge bem, bev 
tvoev, og bevfoui be fovblipe tvo iubtil ©m 
beu, ba ifutle be blipc fvelfte. 9Jien pee 
bem, bev viugeagte 33ubffabet, fom ©ub mi 
bar feubt, tfji £epueu* og Spbvambelfeu* 
Sag ev new, og be ffulle iffc mibgaae. 
Sevfov giu Slgt, d Secfev, at bu itfe ffal 
omfomuie. 


: j ^orlcvggcrenS 

SQ\ tilraabe pove enebe geefe^e at ba 
pave fount 9lmncv af ©ievuen ombpggeligeu, 
og peb SJaiet* ©lutmiig PtUe be bliPe for* 
fpuebe meb et Sitelblab Dg 3ubbolbolifte, 
faa at bet S?c le fan iubbiube*, og Itgelebe* 
i Slavcte Vob meb ^vopbeteu 3ofepb ©mitb* 
S)ovcvait til at iubbittbes meb; bmlfec pil 
peeve frit fov bem, fom betalev for bcle Slav* 
gaugeir, og ct faabaut ^ccif oil peeve af 
(Tovt SScnb fov bem og betes ^uvu efter 
bem, uaav bemte &>evbcue Siigcv eve for* 
fpuubue, og ©ub* Otige, |oui mi ev fovaQ* 
tet, blioev almiubeligt paa 3iH'ben. 

Se 2©lbfte, lorn wife om i Saitmaif, 
9?ovge og ©unrig at pvcvbife ©paugelict, 
aumobe* om at uletlige fig meb at fauile 
©ubflvibeiitev paa ©tjeincu, fom og at bi* 
bvage til bcu* gplbe peb at mebbele o* 


• 3ub 

©ibe. 

nivfeu* Dvgauifation 1. 

Semte almiubelige ©piftel .... 6. 


SiumcErfmitg. 

Slvtiflev om ©paugelief og SJcrefitiugev 
om beve* 9Jiiefiouev; men be, faapelfom 
J>aubleube i SUmiubeligbeb, paamiube* om 
at fvvlge beu allcue til Slbonueiitevue, eftev* 
fom pi ffal ubgioe et lige Slutal af l)Pevt 
Ohiuiev ogbel)oibe itogle faa, fov at funne fov* 
Ipue upe ©ubilvibentev igieuuem Slaved I'cb. 

9Jieb bet aubet 9himev oille pi begpube 
og i be folgeube 9ittmeve fovticcite bemte 
SiiiM JpUlorie fovtfattet, fva ben* Dpveb 
telle til uu, og leiligbeb*pii* Slabcubavim 
gev, bev eve gioue til beuue iCivte fonnebelft 
jofcpb ©mitb ♦ ^>i agte ogfaa i port uccjle 

9 hum* at giove ^emaifmug om nogle af 
be afiTplige l^ogue, bev eve publicevebe om 
bam og beJpellige pebuogleafbe fvomme 
Vvccftev og Oiebactpvev i beite I'aub. 


0 f b. 

©ibe. 

Se £ellige* ^vo 11. 

Sovlccggeveue ^emcnhiiugev . . . 16. 


„©fatibinaoieu* ©tjenie'MibfDimnev b. lfte i bPev 9)iaaneb og tilbviuge* Slbouuentevue 
fov 24 ©f* Cloavtalet. 9)iau feguer fig i iviPbeubaon bo* SJ?vv. 33ogbaubleve, og i 
^Dvopiubfevue paa alle fougelige s Doftcoutoivev. 


-Ubgiuet og fovlagt af ©vaftu* ©itom. 

Srpli ff. (5. 58 orbing. 


®rgim for be Sibpc pages $ellige 


©anbbebeu, Stutbgaben, ©pben og £roeit ere forenebe. 


1. Jlflrg. Ir. 0. |tn 1. itootmber 1851. finis: 24/? (Stourt. 


$t( t>e #e«tgc og atte $®Dle i SSctDcn. 

-J 


(S'lgebe 33robre og SBemier, #erveu bar 
i (In ©obbeb og 9?aabe bebagef af gjeu* 
gioe SBerbeu bet oprtubelige ©oangelinm i 
at bef3 forbumS ©impelbeb, ©Fjoubeb og 
9teeubeb iblaubf be forge SiberS Sftrigne, 
i 3efn og Wpoglerneg ©age. 

£i)fet og ©anbbebeu bar frccugttgieus 
uem < 3ftenitcgene$ SBaufnnbigbeb og Jyor* 
baeroelfe, paa eu £ib, ba SBerben er fonber* 
rroen af tuffnbe mobfigenbe SNeniitger. 

®e 33ife, be £cerbc, be gramme, *})bi 4 
lofopbeu, Soogioeren, be ©eifltige og ben 
d)rigeltge SBcrbeu bare fogt af opftnbe9?o* 
get for at forbebre ‘SfleuuefletS £ilganb; 
men nagfef bere6 ©ranbgniuger og bereS 
fovgjellige planer, oebblioer 53erben nfor* 
anbref at Daub re fin ©aug nben ©jenfo* 
belfe; ©plib, Uro, goroirriug og ©lenbtg* 
beb opfplber Sorbeti. Og $Jlt, &oab9Meu* 
negeue bare gjorf for af gjeufebe SBerben, 
oifer fun mere tpbelig bereS Uforgaubigbeb 
og $lfmagf. Og itagfef, alte bereg SBegra:* 
belfer foroccrreS fun ben religieufe, moralge 
og polifige ffierben. 

©erforn oi opmcrrffomt folge ©nb$ 
©ierniitger imob DtR cuuefTcfXccgteu, pille oi 
flnbe, at alle r £>uber fomme af, af Stationer 
og doit bare fjeruef fig fra ©ub; ogiutef 
miubre eub Onmeubelfe til bam fan ganbfe 
bet graeffelige Uocir, gille bet oprorfe J?ao, 
rotiggjore 9Jieune(fene$ litnefttlbe £ibeuga* 
ber og giengioe beu moralge, religieufe og 


polifige SBerben ben £>rbeu, ber berger i 
©nbo pbbfige ©fabelfe. 

©et er beu Religion, fom oi froe og 
forfyube, ber er begemf til af fornoe 
®ennegef og 3orben> bet er ben, ber gal 
fore golfene tilbage til ©ub, ber gal brage 
bem ub af ftserbeuS tuoralge, religieufe og 
politige @bao$, og famte bem til eef golf, 
ber gal lebe6 og fjenbeS af ©ub, ber gal 
bare 2Sre for iJKeimegiT og Stationer; og 
fom gal bicrlpe til af opretfe og ttbfolbe 
©nb$ 9tige i biSfe fibge ©age. 

$3or Religion, er ifte, fom man bar 
autaget, eu tom ^>0antv,fi, gruubet paa ef 
eller aubet bunfelt ©pit eller eu opbigtef 
gabel. ©eu er eu Qlabeubariitg fra ©ub. 
til 0 $ og SBerbeu. ©eu er ooereenegem* 
menbe meb alle fornuftige, aabeubarebe, 
garpffubige og pbilofopbtge ©nmbfcefuim 
ger. ©eu inbforer after ©oangelief i brie 
fin oprinbetige 9teeuf)eb, gplbe, ©bjotibeb, 
gpnb og jvraft, og ben er prpbet meb fin 
forge uafurtige ©impelbeb. 

@n Qnigel fra ©ub bar oiig ffg for 
Sofepf) ©miff), ligefotu for Qfnbre, ber Dare 
forenebe meb bam. 9)ieu @ngle Dige ffg 
ogfaa for 9lbrabaut, < D9Tofe^, ©ibeoit, 3a* 
d)aria$,3ofepb, 9)etru$, tyaulttf, 3acob, 3o^ 
banned, Sornelin^ og 2lnbre. Jpoorfor gulbe 
be iffe rife fig for SDfenuegene i Dore Zi* 
ber? ©11 S*ngel bar aabenbaref -Sofepb 
©miff) be ainerifanffe Snbfobfe^ gamle ^In* 
ualer. ^Bor !^ro grunber ffg if£e aleuepaa 18 


Zil be #eflige og al(e 24Sbfe t SSerbeit. 


ban$ $8ibne6bt)rb; tb i eit@ngel bar befrccfc 
tef bet famine for aubve IBieiiueffer, fom 
ogfaa cine 2>ibue$bt>rb berom. @r bet ba 
faa foi;uuberligf , at £erren aabenbarer 
mange IBiilliouerS £iftoric, fom f)aoe be? 
boet f)iint (tore JyajTlaub, boi$ JRniucr ere 
leoeube -Biiube&iiccrBcr om bereg 5v(ogt oc 
@ioilifafiou? ©Her nil man ffgc o£, at 
^evven boerfen oilbe etler fuube aabcubare 
jig nben for nogle ftau i Qfjien, og .labe 
ben oorige SBevben forblioc i SBaiiBuubig* 
bcb? ©erfom bi£fe 9Iunalcr ere faube, oil 
ber flfee aubre Dpbagelfer, fom oitle aaben* 
bare ©nbS ©ieruiugev mob aubre $olB, 
fom SSerbeit oil Mine uobfagef til at froe. 
Jpoorlebeg er SSerbeu Boniinen til Sunbflfab 
oin ©lib? $3eb birecfe Qlabenbarelfer eder 
oeb ©frifter, ber ere gione oeb ^labenba* 
relfc. Og libeu Qfabenbarelfe oilbe oi occre 
i Uoibeubeb om ©ub. £oo oilbe ba luffe 
SWunben oaa ©ub, og ffge o$, at ban \tU 
maa og ibfe bor mebbele fig til SWemie* 
ffetie. 5 or at nbbrage en ©lufuiiig, maae 
oi ffge, at bet er fanbfouligt, at ban eiibiiu 
Oil giore bet etler at ban albrig bur gjort 
bet; tbi berfom oi troe, at ban atlerebebar 
gjorf, boorfor flfulbe oi ba iBBe troe, at ban 
ogfaa Ban giore bet i oore £ibcr. 

UJieu man flger o$, at ber bur ocrret 
mange 33ebragere i SBerbcn. ©eterfaubt. 
UJleu er en 93ebvagev liogeufinbe fom men 
mcb ©oangetiefS 5t)lbe og ©impeljcb ? 93i 
foarc nei; man Ban iffe uboife ben. ©t. 
3obatmcS figer; £oer ben, fom afoiger og 
iBBe blioer i @bri(li 2ccrbom, bariBBe©ub. 
Og boo, fom blioer i (Jbrifti Scerbom, bar 
baabe 5-abereit og ©onueii. 

9tu, boor er $8ebragerief i befte@oam 
gelium etler i biSfe 9lmialcr? ©ef ©pan* 
geliiint, fom oi prccbiBe, og bet, ber er i 
biSfe Sfimaler, ere noiagtig een$ i Scere, i 
5fuorbuinger og SSelflgnelfer, ligefom bet 
inbebolbe^ i SSibelen, og bi^fe Qtnualer, ber 
inbebolbe en Jpiftorie om et golBpaaQlme* 
riBaO gaftlanb, befrccffe be afiatiflfe 9(nna* 
(er, beriubebofbe3i23ibelen. ©agbe 5fpo(l* 


leue t gamle ©age til SKeuneffeue, at „be 
flfulbe troe paa ben £erre 3efmu SOrifhim 
og omoenbe fig fra bftctf ©puber?" 9Si 
gjore bet famine, ©agbe be til bem, at 
„be ffulbe labe bem bobe i 3efu 91aou til 
bereS ©pubertf ftorlabelfe?" 93i flge bet 
famine. 93rugfe be JpaaubSpaateggelfe for 
at mebbele ben Jpetlig^taub? S8\ gjore bet 
ogfaa. troche be paa f|)ropf)eter, 5labeu* 
barelfer, ©oner, paa ©pged £>etbrcbelfe oeb 
JTpaaubupaalccggelfe, fonnebeljl £ro paa 3e* 
fuin SOriftum? 33i ogfaa. £aobe be „£>aab 
om Opftaubelfe ?" 93i baoe bet ogfaa. 93en* 
febe be oor Jperre^ og Srelfer^ 3efu @bvi* 
fli anbcn berlige Silfommelfe? 33i ogfaa. 
£aobe be „9lpoftte,9)ropb<ter, ©oangelifter, 
ipprbev, Scerere o. f. o.?" $3i buoe bem og' 
faa. £aobe be „©ouer, ben ©aoe at tale 
mcb freuimebe Sungeuiaal, at ublccgge Sun- 
gemaal, ben ©aoe, at (lore, bia'lpe o.f. o.V" 
58i ogfaa. Sragfe be 3«f« SOrifK Sccre, 
53efaliuger og ©reinpel i Ubooelfe? 2]i 
(Ircebe ogfaa uf gjore bet, og oi oibe, at 
©ub after bar paano gioef fin ^irfe bi^fe 
53elflgne(fer. 

SSi fporge, 'boab ber er mobftgeube i 
alt beffe? j^oilfet er meeft mobftgeube, at 
froe og bauble effer ©f riff erne eller at 
flge: oi froe bem, og flbeu fornegfe bem i 
oor Drganifafion, oore Sccrbonnue, oore 
©ierniuger. 

■Bleu man oil fporge: lebe iBBe ©o* 
uer, Vropbeter og Qlabeukrelfer til @u# 
fbufla^me og 5‘auafi^me? 3o be menucflle* 
lige ©oner og ©at«u$ Sorbliubelfer gjore 
bet. ^SKeit berfom iperren fceuBfe, at &au$ 
©oner og 5tabent>are(fer oare flfabelige for 
gjleiiueflfeue, boorfor bar bail ba gioef bem 
i gamle ©age 1 ? ©erfom be oare flfabelige 
i oore £iber, baobe be flBferf ogfaa ocrret 
bet forbuin for yReuneflfcue. ©ufbufla^iue, 
©aarflfab og Sautafl er eef; og ©ubS ' 
lie^ Qlabeubarelfe for SolBeue, for at bis f 
briuge bem Drben, fjaftfieb, SrofI, ^‘nig* 
beb, jtuubffab, Opbpggelfe, .og for at op< 
reffe fit JJlige, er ef aubef. 19 


£t( be og alfe 3©ble t Serben* 


®e ©vmtbfceftiingev, oi tvoe og reeve, 
eve flvccugf ooevccudfletumeiibe meb ‘gov* 
miff, 5tabeubavetf? og ^birofopbi. 

£oo f>av flabf 3ovbcu og ^euneffet? 
®evfom ©ub bav flabf bem, bav ban ba 
iBBe 9?et tit at vegjeve, utibevoife, befa(e og 
teeve ? .£oitBef cv fovuuffigfl at tvoe, at 
^ieiuieflet, ©ubd 33ittebe, bev cv beflemt 
tit at teoc bev og i ©oigjeb, flat. fovbrioe i 
en fiUbBontitieti Itoibeubeb meb £cufou tit 
flu ticcvoccveube og fitBouiuietibe SoBfatigbeb, 
et(ev at tvoe, at baud gabev oit uubevoife 
bant bevont? @v bet ba Boutmeu bevtit, at 
bet ev eu Sfteboccvbigetfe at evfjeube ©ub? 

£)g, pbitofopbifl tatt, boab Ban fov* 
flaffe SDieunefleitc ben fTovffe SpBfatigbcb? 
govflaub, ®t)b, Sleeubeb, ©nigbfb og 33vo* 
bevflab. £)g boovfov ev SBevbeu uu titbagd 
utt)BBclig, i eu fovucbvef, forbeevoet og uov* 
beuttig £itflanb? ®ef ev paa ©vunb af 
^0? augeleu paa beu faube Vbilofopbied veue 
©vuubfcctuingev , af 9)iaugetcu paa ben 
9)f>itofopbi og Subffgt, fom (ccvevat Bicube 
Jjimleu og 3ovbcu, £bt ©«b$ timetige 
og aaubetige ©jevuingev paa Sovbeu og i 
^imnicleu floved og ovbncd atie eftev en 
tybitofopbied uoiagtige ©vuubfcctuingev, 
ttettilig ©ubd ^bitofopbi, fom aabenbaved 
i Jjiiiuuelen og paa 3ovbnt, £)g boid 
■Bfenneflet ev Botmncf tit fatfle ©tutuiugev 
out ©ubd ©jevuingev, ev bet fovbi ban bav 
mangtet ^uttbflab out ©tib og baud i ? ooe, 
fom man ifBe fait opttaae i (tit gtflbe ttbett 
oeb Wabcubaviitgeiu 9Ren ba attc bidfe 
2coe, font oi Biettbe, eve vegetmeedflge og 
fntbBontue, fovbolbev bet fig tigetebed ttteb 
bem, fom iffe i Slltttinbeltgbeb eve Bjeubfe 
af ■JKettitefleue. 

^Pbitofopbevue baoe ubgvaubflct 9Wctt* 
iteflet, 3ovbett og ©BafMtittgend 53ccvBev, for 
at (tube ef ligtigf ©pfleiti, ®e baoe boev 
baof flit ®ag. ®e baoe iubfovt mange 
gobe ©vuubfcctuingev, men i bet, 33evbend 
govbebviug attgaaev, baoe be feitet. $? oov 
gobe ettb fleve af beved ©ofletnev baoe occ* 
vet, baoe be taugffva opfattef bet egeutfige 


^aat. "®e eve oeiebe og fttubue fov 
tette*" 

^5t tvoe paa alfe faube pbitofopbifle 
©vuubfcctuingev, og oi foge bedubett at tit* 
foie ©ubd ffiiidbom. Wtofopbcvue foge 
23iidbottt af 3orbeu og ©ubd ©jevuingev; 
oi foge beu af f;ami ©ierniugev og ogfaa 
af ©ub felt), be vc 3 £)pf>ao. ®e opfoge 
bemte 3ovb<5 gSelffguelfev; oi opfoge bctttte 
og bett titfomiueubc 23evbetid, en 53et0ii* 
tiitig i £ib og ©oigbeb. Sevfotu oi be* 
ftbbe Jfuubflab, (famine oi od iBBe oeb at 
evBieube, at bet ev ©ub, bev bav gioet 0*5 
beu. £av ^evveu gioet od Sooe, (famine 
oi od iBBe oeb at abtobe bem. S)a 3efud 
fotit tit Scanned og fovtaugfe at uebbop* 
ped i 33anbcf, ffatmne oi od iBBe oeb af 
eftcvfotge band gobfpov. ®a ban bav be* 
fatet £vo, Omoeubetfe og ®aab, fBaumte 
oi od iBBe oeb at fotge beu famine tyfau. 
®a ban bav be/atef Jjaaubdpaatccggetfe fov 
at faae ben .£ettig’9taubd ©aoe, tvoe oi 
ben ogfaa noboeiibig. £>g ba baudQtpoflte 
ben ©aug flB ©ubd 9?aabe oeb Sobig beb 
iittob baud ?(novbnitigev, og ett 9(aitb, bev 
"flutbe tebe bem tit at ©attbbcb, paatuiitbe 
bem oin b oab, bev oav fleet, og fovBoube 
bem be titfomuieube £iug," gteebe oi od 
ooev, at ban bav oiifl od ben33ei, boovpaa 
oi funite Bomme tit vtgfig IvunbfBab, en 
©vBjcubetfe baabe out be gattife og npc, vig* 
tige ©vuubfcctuingev, og om oovf govbotb 
tit ©ub, og oiifl od ^aaben, boovpaa oi 
Bnuite fovboie oov og beu befe ^etbetid 
SoBfatigbeb. 

sfJtcuueflette eve ben fatbue fit to §)bev* 
tigbebev ttteb £euft)it tit OMigioiteu : ?iogte 
baoe iitbbitbf fig, at 9Ilt ev aaitbefigf og 
fuftigt, og eve focevntevifle; be eve bteone 
afcetifle, fuitgftubige, ooevtvoiffe, be baoe 
paafagt Sleuutteflef ^ptigtev, bev flvibeiitiob 
betd 91atnr. Qtnbve baoe fov at foitbev* 
bvpbe bidfe SccitBev beuBaflet fig i Ubfoce* 
oeffev: be baoe bvubf Sloratitetend og ®o* 
bend Sooe; be baoe titfibefat etfev fovuegtet 
©ub og baoe fogf t Ubfoccoetfe, govfccuge* 


20 XU be £elltge og alle S(Sbte i SSerben. 


tigbeb og Sitfrebeftittetfe af bereS 33egjer? 
ligbeber og ben Spffatigbeb, fom 

fun fan opnaaeS peb ®pb , 3liaabebott 
beitbeb, ^eenbeb og ©ubSfrpgf. 

93or Religion er timetig, aanbefig og 
erig; ben er anpenbetig baabe paa Scgemef 
og ©iaeten; fbi Pi beftaae af begge, £>g 
ben ©ub, ber bar jfabf feiint/ bar giref 
benne. SorteSningeuS SSKaat er af fretfe 
baabe Segeme og ©fat; beu jatigaaer oS t 
Siben og ©pigfyeben, ©om 5Reime(le bo r 
pi betiene oS af oor ©oimnefraft, af por 
Jyornuft og por 3nbfigf, for af evboevoe oS 
3ormue, inbreffe ©amfunbef, bprfe 3or s 
ben, faae, ptante, b^tfe og bcrre Omforg 
for oor framitie. ©oni ©briften bor pi fpge 
33iiSbom i ©nb til af Peitebe oS i atte 
Sing, baabe i be tinietige og i be aanbe? 
tige; og fom eoige SBcefener bor Pi bauble 
i atte Sing i beffe ?ip, raebJpeufon fit bef 
fitfommenbe, for af btipe ccrebe berueben, 
og ftaae i oor reffe ©fitting for ©ub i ben 
eoige SBerben, ba pore Segemer og pore 
©icrte paaup finite foreneS. 

#erreu bar gjorf oS Qtabenbaringer oin 
pore fimeligc og aanbetige ^tntiggenber. 
£an bar begpnbf af opbpgge Bion og flab* 
fcrffe ftf Stifle. £an oil ubfolbe og fretmne 


fine Jpenjtgfer og opfptbe tyropbeferneS Orb ; 
og bans SBcrrf oii fiifage iubfit ©nbS Jpen? 
figfer biioe opfpibfe. 

Sittaber niig ba, mine 93robre, af for* 
mane ©ber fit af p<rre bpbige, rene og bolbe 
©nbS 33ub. £3eber ©bevS bimmetfle Saber 
om af gioe ©ber SBiiSbom, 9taabe, Saat* 
mobigbeb og g)bmpgbeb, af 3 tnaae ocere 
^Hotiffre paa 2ttf, bnab ber er gobf, ftorf, 
crbeff og forjTaitbigf, og „af ©berS $pS 
niaa jlinue for 3Kenneflene." Uubgaaer 
atte potififfe ©fribigbeber, beber forbe9?a? 
tioner, iblanbf bwlfe 3 ere, og for bereS 
Ofegjeringer; og effertigner por ipevre og 
Sretfer i af nboife ©obbeb, 93armbiertig« 
beb, SKiibbeb og fBeloittie imob 2ttte. ^Dicb 
eef Drb, berfom ber er tiogef ©obf, ^oeS? 
oaevbigf, SSrefutbf og Cpboief, ba tfrceber 
af tiiegne ©ber bef, og ©nbS ©anbbeb fTal 
frigjore ©ber. 3 finite oorbe forfatnfebe 
til Bion i reffe Sib, og 3 flntte gtaebe ©ber 
ooer SvebenS ©oangetimnS Sotbe og SBet? 
figiietfer* 3 finite fienbe, bPortebeS 3 Inline 
gicrbe ©ber i benne SBerben, b^ortebeS 3 
fitmie faae jviuibjlab oni ©nbS bimnicljle 
Sftge, og bnoriebes 3 Inline faae?lrp beri. 

3of)U Sap (or. 
$or af berigfige be mange nrigfige 
goreftittinger, ber i beffe Sanb ere nbe 
iblanbf sptibticum, mebJpcnfpu fitbefgotf, 
man father ©ibffe ®ageS£ettige, og pbcr? 
mere af fitfrebSflitte ben offenftige ?Gibe= 
begjertigbeb meb £enfpn fit famine gotfS 
©rnnbfcefniiiger og ©baraffeer, bar gor? 
fafferen, ber er perfontig befienbf meb be 
pigfigfle af be SBegioeitbeber, fom beri oitte 
btioe ombanbtebe, befluffetaf fremtcrgge en 
forffaffef SBerefning om bereS gremgang, 
govfotgetfer og gorbrioetfe fra ©faferne 
3)iiSfouri og SttinoiS i Slmerifa, og en at? 


niinbetig Ubfigf ooer bereS ncriwrenbe Op? 
botbSfleb, Qtntccg og 93eftpretfe i UfabSer? 
riforinni, faint eu fortSerefning om bereS 
SSlbfteS SKiSfionS^trbeiber , faa og ben 
Spffe, ber paafutgfe bereS SJeflraebetfer i 
af prccbife ©oangetief operalf i be forenebe 
©fafer og ©anaba, Off? og ffleff*3nbien, 
©ngtaub, -SBateS, @foftanb,3vlaiib, $va\\b 
rig, Sfatien, ©cbmeib, Spbjltanb, ©perrig 
D^orge, Saumarf og Oenie i £aocf. 

®e fcrregne Omflcrubigbeber og befpn? 
bertige Sitbragetfer, ber bare gioef Qtnteb? 
ning fit benne SirfeS ©fiffetfe, ere megef 21 


^rrfettS ^iftorte. 


fobetigeu frenitfittebe i et allerebe nbfommet 
93<vrl, falbet "iWccvfoccvbige ©oner" af 
£>rfon Vvatt, eu af be tofu 9tpofi(e, tit 
boillet oi DiUe f>ciu>ifc m\ : Scrfere. 

2si vide mi fovtfcctte bentf £ijlorie. 
®a be fovfle 2£tbfte gi t ub eg have 23ib'- 
neubovb oeb ben £ettig'-9tanb$ 5vraft, tin 
broge be fig atte @fa$fcr$ -OpiiKciffombeb. 
flange £>prigtigc af Jpiertet font og be* 
Ijenbfe beretf ©pnber og bleoe bobte, am 
nammebe ben J?eUig'-9lanb$ ©aoe ogjvnnb' 
flab om, af ©riinbfcetiiingcrne pave fanbe. 
9lnbre fpottebe, jhebe imob, bagoajlebe, 
og optoftebe JorfotgetfenS iBaaben; og 
itben at ftaubfe et Diebtit, for at fee, om 
Jornpelfen af be ©aver og 2Mfigiie(ier, 
bev futgfe meb bet gamte ©oangrtinni, 
e v e f t e v © f r i f t e n e((er i f I e , fat* 
febe be, forinebelft taabetige SRaifomiemeu* 
tev, ben Sejlntniiifl, at bet oar reffa'ibigt 
at binge boitfe fom befjl ^iibtev, boor 
orange og gvnfonnne be eub maatte occre, 
tit at fovbinbre bi£fe ©vunbfoetiiiiiger$ Jrems 
gang. 2>ef gjor mig onbt, at jeg flat fige, 
men Vligfcn bpber mig bet, at ogfaa Via> 
bilauteie af forftjellige Sroetfbefientetfer, 
i mange Silfcclbe beettoge i biefe fatjle iPe* 
flt)tbniuger, og oeb fatjle Diogtev, foroenbte 
Jveniftittinger, og 33agoafle(fev, opbibfebe 
be ©tetftnbebe tit at forfolge ©nb$ Sje* 
uere. 23eb at opfpore faabanne Sitfalbe, 
bare oi fuubet ben foive SVgpybetfe til 
mange ©cener af VlDiibring og^iovb, fom 
be £ettige fjaoe giennemgaaet i be fibfte 
fpoe 9Iar af beretf Vitlegvim^lio. 

3 ?Iavet 1831 antagbe be £et(ige en 
Soloni i Avii-ttanb i ©taten Cbio. Om* 
trent 250 3Jiile fra befte ©teb, nemtig i 
3ac6fon Souutt) i ©taten ^Jitefonri, am 
tagbe be en anben @otoni, omtrent paa 
famine Sib. 2>e J>elligef> £iftovie, ber 
nebfatte jig i Ohio, oilte oi for)! tage i 95e* 
tragtuing, og bereftev bere$ paa bet ffbjl* 
ncconte ©teb. ®a be baobe tiltaget i Sal 
inbtit mange £nnbvebe og baobe intet be* 
goemt ©teb tit offenttig ©ubSbprlelfe, faa 


begpnbte be at bpgge et Sempel fit bet Die* 
meeb i jlirftanb. ®et$ ©torretfe, 'Joint 
og ©tiit, bteo beni oiijl af Jperren i et 
©pn; og bet bteo bogget berefter; og £cv* 
ren 6^v>be too et fine Sjcnere, at be i bet 
flntbe btioe ifovte nteb JSvraft fra bet Jpoie. 

DJIebeiiu be nbforfe betfe 9(vbcibe, baobe 
be megen 3)lobfTanb af beveg Jienbev, fom 
baobe faff befXnttet, at ingen faaban 33pg* 
ning flntbe btioe opretiet, og fogte atle nut* 
tige Seitigbeber for at fovftovre, britte og 
plage bem, ibet be anoenbte be ngnbeligfte 
og flja'nbigfie i)Ji ibter for af fovbinbre berc^ 
Joretagenber. 3 benne Sivfend $arnboin$ 
Sitftanb, oar Voblen enbnn file bleoen bri* 
fiig no! i ben 2>eet af Sanbet, tit at oife 
fig og f omine frem irnob be Jr>et(ige oeb 
® a g e n $ 2p$; men om fatten gil be i 
Jlolle paa baMvebtf tit freb$, og tiftebe 
fig tub paa bem forlta'bt, i* 9ttminbeligbeb 
for at obelergge bere$ @ienboni. 

®e oare nobte til at oebtigef>o(be 93ag* 
ter, for at beoare bem feto fra bigfe Doer* 
falb. Uagtet beretf ftorfte Qtaroaagenbeb, 
flefe bet bog mange ©ange, at ©ob£ bteo 
obelagt, ^Diennefler trnfne nb af beve$ ©eng, 
ftagne, ticcrebe og fjerbrebe, og bere$ Jpufe 
ptonbrebe; og oeb eef faabant Sitfcctbe ffete 
bet, at 3ofepb ©mitfj bteo flaaef og for* 
labt af fine Jjenber fom bob, men bteo ftrax 
ftelbrebet formebetH ban^ S^robre^ 33on. 
Dfte bteo ber anlagt Vvoce* imob bem, 
uben minbfle 9tarfag, nben for at tva:tte, 
britte og ptage et frebfommetigt og iiflpl* 

| bigf Jotf. Uagtet bid'e Dppofitioner og 
®ritterier, tiltoge be betfanbig i ©torfe og 
Qtntat, inbtit ctfforartet Sempel bteo opfort,og 
inboiet til ^ erven om Joraaret 1836, i fiere 
SiifinberS Doerooerelfe. Win baobe be Jpel'- 
lige opnaaet ©IcebeiiC' og $3elfiginlfen6 ®ag 
i beve^ Jpifiovie. $Rcben3 be Sib efter an- 
ben forfamfebetf tilfantmen i ^>erren^ £nn$, 
for at fajle og bebe, tale meb binanben om 
©nb3 ©obbeb, opfenbe bere^ Safjlgetfe i 
aanbetige og optioenbe ©ange fit Jpani, fom 
after baobe tatet fra ^)immeten og tatet om 22 


StixUwS £tfforie* 


go be Stud/ t>ai*e wet fortaanben fov 

ftattS 5 dI^ af ntte 9iafiottev, evfnvcbe be 
of fe ©nbi? ©ob&eb og SWngf prtrt tttccvb* 
occvbige Sttaabet, boilbef Pifte, rtt fjrttt 
evbjettbfe bere^ Dpfovfet dq mtfog fit 
# 1111 $. ©e grtmte gccbve (lobe fvem, ibef 
be ftoffebe fig part bevc^ ©frtp, tttibf ifclrtnbt 
beve$ 93vobve, fit (be rtf ben £ettig*9fanb, 
og iibtrtlfe beret? SrtPnemligfteb meb ©tcc* 
betftrtrtvev fov ©nb$ Samibievfigbeb tmob 
belli, tbef Ortll fbjenbebe bem j?mib|Irt6 for* 
cub be Meoe itebfagbe i bevel? ©irtoe, out 
govupetfeii rtf ^vtcffebommef og @prtitge* 
li ef$ gptbe, og fovmrtnebe be mige 2£lbffe 
tir Sugtigbcb, ©pvigftgfjeb og £ettigf)eb, at 
grtrte fvem meb -Bfrtnbig&eb nbeit gvpgf, og 
fovtrtbe fig prtrt £>imnietciii? ©nb, beevenbe 
ef fvofrtfl SSibiieSbovb om ben .Ruitbifab, 
fom bem mv given, og ffjonbf fciffig prtrt 
v e vb 6 tig ^sii^boin, pilbe Jpevveit$ jii’rtff 
bog vcvve meb bem, og be fbntbe ei Hive 
befbeemmebe. ©e Unge, be iDubrttbvenbe, 
krtbe 5Rccnb og Clpiiibev, begnpebe meb 
@ub$ 5frttib, trttebe fom meb ©ttglei? Snnge 
om be pibmtbevtige ^etfignelfev, be fjnube 
evfrtvef, og om ben ivimbfEab, ©ub fiaobe 
fljenfet bem angaaenbe befte flove SSocvf, 
tjpilfef ev govbevebetfen fit ©nbi? ©oit$ 
^ilfommetfe; og peb ffeve Seiligftcbev be* 
fogte ©tib$ @ng(e bem. Qmt fmpbe Sun* 
fleniaate ©nve, en 9Inbcn Ubtccgge(fe$©rtPe, 
og Somme tyvopbetieng ©rtPe; ©en trttebe 
om J£voen$ Sselftgnclfe, en 5(nben Pibnebe 
om jtnnbjlab, 9fogte brtobe QXanb tit rtf fov* 
twine, @rtrt(ebe$ bvugte be beve$ ©rtOev, 
og £ttte opbpggebe titfrtmmen, bevifenbe at 
be leoebc prtrt belt £ib, brt Soct^Sprtrtbom 
(futbe opft)(bc$, font ftgev: 3eg oil nbgpbe 
min ^Irtitb opev alt jtjob, og ©bevi? ©ow 
liev og @bev$®otfvcffrtlpvopf)ctevc; @bev$ 
grtintc 5Kcenb flfntfc bromine ©vointne, og 
@bevd tinge 9)Tccnb fee ©pttev; ogenbooev 
£jetteve og Sjeueftepigev oil jeg t bcfrtiitme 
©<tge nbgpbe mitt 9(«nb." ®i$fc pave i 
©rtttbbeb Ipfbettgc ©<tgc. ©e ©pge btcoe 
betbvebebe oeb £>artttb$pnatcvggetfe og ©at* 


oetfe meb Otie, og t itogte Sitfootbe ©timmte 
bom tit rtt trtte, Dove fit rtf hove og 23 (inbe 
tit rtf fee. 3 ©rtitbbcb, bartvbf nirtrt bet 
Jpjevfe occve, bev tniSnnbev be Jpettige bi&fe 
SSelflgnelfer, ttrtav bet ev bebjenbf, Opov 
bpvf be fiben eftev bteve befrttfe. $ 3 i Pew 
febe t ©rttibbeb fun libf be brtrtvbe 9 )vo* 
petfev, bev Prtve t ^Bebotb fov os, og be 
©eenev rtf SDbetceggelfe og 2 Mob$itbgpbetfe, 
bev fntgfe eftev. 

^Robftrtttb og govfotgetfe fitfog eftev* 
brtrtiibeit font SSibite^bpvbef om biSfe Sing 
btep fovbpttbf, og be JpetligeS £vo bteo be* 
bjeitbf ibtrtttbt golbef i ©megnett. ©en 
oubjlrtb^fittbe og rneve novbenftige ©eet rtf 
Sonttmiiten btep mere bvitfig t bevel? 9fw 
gveb prtrt be £>ettige og bevel? ©iettbomme. 
3fbe fjetbeitf btepe be fitffpttbebe og ttnbev* 
ftoffebe rtf ©rtrtbrtime, font brtPbe 9lrtPtt rtf 
Svomme og ©itb^fvpgfige, jrt eitbog 
3 ^ fit Sbvifti S i e n e ve, 

Sitftbft, brt be if be (ceugev bitttbe nb* 
botbe biiSfe ibetige Jyovitvoligetfev og fart* 
brtinte ©vitteviev, beflntfebe be, (iig 9 tbvrt* 
brtin i grtmte ©rtge, rtf be Pitbe tbbe tcengev 
pvmfrtte beve^ S^et, men eftevfabe ftvttgtevne 
rtf beve^ 9 tvbeibe fit bevetf {Jjenbev, og ftp 
fit et itteve fvebetigf ©feb. Sffev bemte 
93 ef[iifiiing begpnbfe be rtf fovtrtbe Srtitbef, 
og inbett ef 9 (rtv 5 gortob prtve be ticcjTen 
9 lt(e bovfe, nbgiovenbe omfveitf to fnffnbe 
©ioete, 9 Wccnb, Qipinbev og SBovit, og feapbe 
opoffvcf t bef minbfle fo Svcbiebcte rtf be* 
vei? govnute. 

©e veifte mob SlSeffeu. ^ogte ncbfrtfie 
ftg Prtrt eet ©feb, og 9fog(e ef rtttbef, eftev 
beve^ < 3Kib(ev og Omflambigbebcv. ©en 
ftovjle ©eet bvog tit ©trtfen ®li(?fouvi, rtf 
f)pi(be nirtttge nebfrttte fig t (Jrttbipett donnfo. 
©effe fitbvog fig i 9favct 1838. 

Jpev oitte Pi fovtrtbe bi^fe, og ^cttPenbe 
Sccfeven^ Opmcevbfombeb prtrt ben (Sotoni, 
font be Jpctl ige brtobe nntrtgf t Sachfon 
Sonnfi) t 9 JlWfonvi. $ev Pitte pi pccre 
ttobfe fit rtf fovfccfte ttogfe nbebagetige Sit<= 
bvrtgetfev rtf en Pcewe Sbnvrtbteer. ©ffevfom 23 


ittofenS fiiftorie. 


bet oav paa Ublatifeit mob SDvfeu, lotfcbe 
3ovbcu, bPilfeu for bef mcfle filbovfe Sou* 
gvetffeu, ittun l£ ©ollavS pv. Qfcve, 6001*5 
oeb mange af be Jpctli^e, nagfet be i 211* 
miubeligbeb oave faffige, oave iflanb til at 
iliove megcf beftjbelige 5xiob* SBebSlib og 
Ubbolbeubeb blco bet* fuavf mange (love 
©fpflev 3ovb opbpvfebe, Svugtbaoev plain 
febc, SDTotlev og offeuflige ©ijguingev op* 
bpggebc, Utibcvoiteuing^aiiflalfcv opveffcbc, 
eu ©ogfvplfevpveSfe efablevef, ©runboolbeu 
til cf Compel lagf, og fmuffe ©eboclfc^ 
6ufe begpubfe at labe ffgfilfmic i alleDlef* 
uingev paa biufc bvebe og pubige ©leffev. 
Sov 9lt)boggeveu, bev 6av ifftiu libcn @a* 
pifal, aufagev man, at intef Saub war no* 
geuffnbe opbagef, bev befab fan mange gov* 
beelagfigbobev, fom bet, be Jpeltige bev be* 
boebe. ©ef ev beffveocf af eet af Solouicu$ 
'Sieblemmev faalebc^ : Uligt be floovige ©tatev 
i 5)(leu , tmbfagen oeb frlobcvne og be an* 
bve ©anblob, boot* bev ev begvocf meb ©loo 
fva een til tve cngclfJc '’Diile bvebf; og faa 
laitgf, fom man fan cine, liggev be pubige 
bolgeube ©leftev nbbvebfe ligefom cf (Tort 
£ao. ©fooeue eve eu ©lattbiug af Seg, 
oilb ©albuob, Sorelbcv og 2inb, tiltigemeb 
fovffjellige ©lag$ 9lfp, *J)econ, blob og 6aavb 
£ 011 . ©nffocctfevne oave ffjoune, og be* 
(lobe filbeed af SBiiuvanfev, tyavffnnnunS, 
©lomme* og Svabable*©itflfe. ©letfevue 
oave pvpbebe meb eu £>oevftobigbeb af ©loin* 
(lev, bev fpnfeS ligefaa b^vlig og pveegfig, 
fom ©tjevnevue paa £>imlen, og af occve 
nbejlvioelig. Sovbbntibeu ev feeb og fvugf* 
bar fva tve til ti Bob bpbf, og bejlaaev 
almiubeligen i eu feeb fovf ®lutbiovb blau- 
bef meb Seev og ©aub* ©eu fvenibvinger 
ooevflobigf af £oebe, og mange an* 
bve uptfige Qlvfillev, booviblanbf fobe 5vav* 
foflev og ©ontulb. Jpefte, £Xoeg og ©oiiti 
eve temmelig almitibelige, jTjonbf iufl iffe 
af ben atlevbebfle ©lag$, og f\>ue^ fov bef 
mefle af fobe bem felo oeb ©valuing paa 
be (love bote ©leffev om ©ommevcu, og i 
be laoe @uge oeb Slobevtte om ©iufeven. 


©ilbfcf ev iniubvc alminbeligf, boot* man 
6av begpubf at opbpvfc Sovbeu, eub bef ev 
libf Iccugevc bovfe paa be oilbe ©leffev, 
6oov Uvoren, @l$bi)vef, ©pvef, Sjovneu, 
Uloeti, ©ceoeveu og mange anbve miitbvc 
©pi* opbolbe fig effev ©ebag. jvalluner, 
©iatf, ©oanev, SSubev, ia, eu SWcctigbe af 
Sicvfveafttvcv ev iblaubf ben s Diaugfolbigbeb, 
boovnteb beffe bebagelige ?aub ev oelffgtief," 
J?ev oav alffaa ©tebcf, fom Jpevveu baobe 
befliffef fil fff Soil/ af ticbfccffc ffg og 
bogge bam ef fyuui, i belief be Imibe 
filbebc JJant i Olcenbeb og jpelligbeb, og 
bam5 ^jeueve faae ©iitfbom, jtuubffab og 
Svaff, og blioe bcvebfe fil af gaae fvem 
iblaubf alle Stationer, ©faniniev, Soil og 
Simgemaal meb bef eoige Soaiigelinm fil 
af opfplbe Softauuid ^vopbefie, paa bef 
af alt Sod maaffe oibe af SJtetinefleuS 
@ou$ Zilfouunelfe ev neev, og be floge 
Somfrucr bevebe bet*e£ Samper og occve 
vebe. 03leben^ be, fil ben @nbe, fvebeligeu 
og fliffeligen (Ivccbfe at opnaae beve» ipem 
ffgf, begptibfe ©afan at opccgge Sollef om* 
fving bem fil SWtefanfe, 9)li^unbelfe og 
^>ab. Sooftvibige 9)iObev fiolbfed i fov* 
jliellige ©ele af Sanbef, SBejTnfuiugev bleoe 
fague, og 9(nflaltev gjovfe fil af bvioe be 
jpellige bovf fva beve^ 93eflbbe(fev* 3 9lo* 
oembev 3Raaneb 1833, bleoe be £ettige, 
bev io ifle oave bevebfe fil Sovfoav, plub* 
feligen ooevfalbue af vpgge^lofe og blobfov* 
jlige 93aubev, bev alminbcligoiiS beflobc af 
fleve ^mtbvebe, avmevebe meb ipbeloeggel* 
feu^ 53aaben, og bveoe 5)icvub, Cioinbev og 
93ovu bovf fva beve^ Ijeve $oligev. ©eve^ 
(love 9lob og beve$ baavbe Sibelfev- er fan* 
betig ifle nogef 93ebageligt af beveffe. 
D-oiubev bleoe paa bef ©fammeligfle mi^ 
banblebe i beve^ DJlcvnb^ 93aaft)u og ©of* 
fve i beve$ Sovoelbve^. Sovfoav^lofe DJlocub 
bleoe uebffubte ligefom oilbe ©t)V i ©lo* 
oeu. ^ogte bleoe, mebemS be fogfe af (It) 
fov af frelfe beved Sio, grebue, bttnbue fil 
. Svocev, og ffagne fil beve^ Snboolbe falbfe 
1 ub og ©oben enbfe beve^ Sibelfev. ©oev 24 


jftrfeng £tftone* 


to J^itnbvebe af bcvc^ £ufe bleoe brccnbte, 
og be oortge plt)itbrebe, og bere6 £efle og 
D.oeg bovfforfe, og be Mere faa plubfctigt 
og badigf fomtgne fit af fit), af be ftlefle 
iffe Fititbe fgac 5t(ccber ttoF ttteb, fit af be* 
j!t)ffc bem intob ©form og jtitlbe; booraf 
matt let Fan forefWte fig boortuube Dmittb* 
fotF og 33ortt maaffe tibe. *3Wfle3bi$fe 
baarbe Stbelfcv oar bev mange, ber oittFont 
paa SSeieit forenb nogen bartnljjerfig Jpaanb 
Fitnbe Fomttte bem fit £jelp. ^Kebeti^ be 
jpetligc taae paa be Fofbe aatme ©tetter, 
ttbctt nogef ipjent, og tibeit ttogeit 53en, 
ttnbfagen ©ub i Jpintlen, faae matt ef me* 
get befonberligt Scgtt paa £intleit, boitFcf 
ittbgjob ett pattif! ©FrccF i tyobelett, nemtig 
ben faare foritttbertige tttefeorijle fftegit etter 


be ©fienteffttb, ber Meo feef ooevatt t be 
foroucbe ©fafer, 97affett iittetfettt bett 13be 
og 14be 91oobi\, og oarebe flere Wittier. 

©fferaf be faalebe$ pare ttbbreone af 
SacFfoit Sotntft), ttebfaffe be bem i bett 
uorbtige ®eel af famine ©fat, boor be for* 
Mere, iubfil be i Slaref 1838 after begpnbfe 
af btioe ooerfalbtte af morberifFe 33aitber, 
og ttobfe fit af forlabe Sattbcf, effer af baoe 
tniflef ttaeffen at bere£ ’Sorttute, og 5Jlattge 
baobe ntiflef bcre^ Sir. 

5 or af gioe Sceferett ett nogetititube 
ttoiagfig Uttberreftting om be £eltige£ J?or* 
fotgelfer, fatttf bere^ Ubbrioelfe af ‘tSJitefottri 
©fat, oftfc oi freutfogge ett ^titfogitfug, 
fottt bteo tttbfettbf fit @ottgve$fett. 

(§orff<rtte$.) 


Ufctog af ct 

Often ttiflgim-t i ,,New-York Tribune** ten 5te gef'rnar 1851. 


53 i bare iFFe $l\m ttoF fit af ittbrt)FFe 
bete beunc 5)iattb$ 33vco, font er fremmeb 
for oor ivirFc ; tttett nogte Ubfog oi tie gioe 
en 3bee om oor nuoccrettbe ©fitting. 

"©elo GDaten oeb bett (lore ©alf*@oe 
oitbe fanbfi)itligoii$ ocere forbleoett ett §)r* 
Fett i mange 9tar, berfottt SRovmomferite 
iFFe oeb ftorfolgetfe rave bteoue ttobfe fit 
af foge ben ©ammffig&ebSfrifjcb i bef ca* 
rbotfle^terico, ber bteo bent ttegfcf i beve$ 
egef —no. 

”®ett betttte ftorfotgctfe oar tigefom 
bett, ber bantyjle »'tytlcgrim*5ccbrene,«: oeb 
Scflioettbcbevite^ Sob, befletttf fit af btioe 
ct (tort ©obe. 

"Qrffer af be fcto bare fott 9(agcf, er 
ffri&eben for bem mere ettb et Orb. Og 
i bef be orgattiferebe bett tinge ©faf, oar 
bere6 forfle Ontforg af ftFFre atte bent, ber 
onffebe af boe i bereg 53itbfe bett fnlbFom* 
nefte ftribcb for 5>erfott og ©atttotffigbeb. 

"Og ba be froe af be, ber Fomttte ittb 
i ©crben, baoe Sleffigbeb fit af teoe paa 


3orbett, gioe be boer faamcgett 3orb, font 
be Fitnite bprFe; og paalccgge bettt Ftttt Dm* 
Fojlnittgerite oeb Opmaatingen, ^rofocolte* 
rittgett og be tioboeitbige Swbrefitiitger for 
af forfjiitbre 53ebrageri .... 

"3eg froer at 3ttflett oil foge ?icctte 
ttteb bem om bere6 Steligioit, boor befpn* 
bcrtig og ttrittielig ben ettb fotter, ber bar 
ooeret 53ibttc fit bett 93roberlig(>e& og Jpar* 
litoni, font finbe^ ber, og fom bar ttobf 
befte Jyo(F<§ ©jeflfrt'beb og feef berc$ fytib, 
Saroctigbeb og 53eloittie. 

"3eg forfiFFrer ©ettt, af bef er oirFe* 
ligt forfryttettbc, effer af bare filbagelagf 
toto Jpttttbrebe ‘Dlite (264 battjle) ooer 
©rFetter og 33jerge, af Fade $Diet paa betttte 
preegfige ®at , omgtoen af Snbfoer og 
SBjerge, og 33jerge og 3«bfoer, og prybef 
ooeratf, biff og ber, nteb bi$fe briflige 5>io* 
never# ftttaa bribe £ttfe, £aoev og Slot#* 
gaarbe. ®e bare Ftttt occref ber i tre $tar, 
og i betttte Forte £ib bare be ittbreffef gobe 
$tol#gaarbe, byggef £ttfe og Saber, atttagf 


25 


Ubtog af et 23refc* 


forffjeftige ©tagtf ^Totter, baflct SProer ooer 
fttober, btjgget Unberrii$ninfl$bnfe, grnnbet 
©bofcr, opreift ct ©tat6&u»g og gioct 
©rnnbfoo foe et Unioerfftet. £>g be baoc 
i ©anbbeb gjort mere foe cn @tat$ oirbe* 
lige Sobbe eub nogen af be teetten tibtigere 
foecnebc ©tatee. 

**®efcrct$ tuTeoceecubc 5Pefotbning ce 
anflaaef tit omtvcnt 30,000 ©jeete, eg Ub* 
oanbringen i bettc War oit forage Wntattet 
tit 40,000. 3 cn feocr, at Uboaubvingeu 

oit forogeS eftee en geometrif! 9)taate|Tob, 
i SPctragtuing af, at ^Bormoniterne f)cr 
baoc genubet eu @a$fc meb cn betpbetig 
Syoub foe at bjoetpe here© Sattigv cutcn fea 
be foeenebe ©tatee rttee fea Gniropa tit at 
famine og uebfatte fig i ©afen. ftovrige 
War baoe be fenbt 0,000 ©otlarS tfjenocb 
12,000 91bb.) ® cniie ©iniinia ee i War 
bteoeu foreget meget. ©i^fe ©ummee ere 
tnbboninc oeb frioiftige ©aocr og nebteeggetf 
i SJeftoeenietf jpeenber, fom anbringe bem 
i fmaae ©ummee tit 7 p@t., for at biccfpe 
tit ar bjobe &oeg og anbre noboeubige 
£ing tit' Stcifeu ooee ©tefterue* 

«©et bjobte £loeg blioee folgt fjer for 
cn ©umma, bee ce titftreebbetig nob til at 
betate Sapitat og STeute. ©aatebce bar 
atte garter 5*oebeet og ben oprinbetige 
©umma foraged beflanbig. 

"Jpoileu ee i War auftaaet tit 500,000 
* 1,000,000 ©bjepper. .fffimaet og 3orb- 
buiiben foiled at occre inccrfctig flibbet tit 
Syrembeingetfen af ©erb* ©ee ee iugcu 
.ftornorme ettee 3nbfecter ettce 3tnft , og 
©a:ben btioee ibbe goalt af jiutbe. fleets 
buggeu ee bcnS enejlc frjeube. Ubbptter ee 
ooeebooebet 50 Jotb. 

"9)tai3 ee ibbe foebectagtig, man ptan* 
tee bun fibet beraf. ©c anbec .Sornforter 
tpbbe£ gobt. Wife ©tagv? Jpjorber triaed 
ooerorbenttig, og be bebooe bun meget tibet 
*5obee om 33 in term. 

"SWcn jcg maa gioe ©cm en noiagfig 


SSeffrioctfe om ©taben og ©afeu. ©taben 
ee betiggenbe oeb Jyoben af 33jerge, og ben 
btioee forfpnet meb eeent 3$anb af to Sjerg« 
ftromme, bee nbbeebe fig i utaftige ifitbee 
tit atte Jpufene ogJpgomie i ©taben. ©en 
bae for ©iebtibbet omteent f TOit (baujl) i 
Sccngbe og i^iiit i SPrebe. ©en ee inbbeett i 
eegetmoc^dge Quartern*, og boert £ob ee * 
(Tort nob tit berpaa at opfore gobe 93i>g*r ^ 
ningee og anta;gge en Jpaoe. Jpnfene eee 
foe en floe ©eet bpggebe af "WbobicS" 
ettee 3)fnnrjleene, bee ere toreebe i ©oteu. 

3 Wfminbetigbeb ere be fmaae; men man 
ce i Q^egeeb meb at opfore nogte floee 53ogs 
ningee, bee (In (te fntbforeg i ©ommee. 
3btanbt be offenttige Sogningee eee: ©tats* 
bnfet, Staabbnfet, et (To et spoftfjnuS og 
(Joftegiet, bee (Tat bare en ©bote i Winter, 
fom en ©ceen af Unioeedtetef. ©en Jyiir* 
bant, bee ee beftenit tit ?entpl.t, ce enbuu 
tebig* 3mibtertib botbe SWormouiteene be* 
reS Jyoefamtiuger i en floe Signing, bat* 
bet »33on)evp,« bee ban inbebotbe ftere tn* 
ffnbe SEftenncjTer. ©c oitte faubfpnligoiiS 
begonbe paa bere$ Sempet naefte ©ommee. 

»®e ftge, at be baoe ifinbe at opreife 
et ^entpet, boitbet faaoet i ©toereffe fom 
^ragt ibbe (Tat ooergaaeS af nogeu 93t)Q' 
wing paa Soeben. £)g jeg troee oiebetig, 
at be bnunc gjore bet; tbi be eee fntbe af 
3oer og faa eige, foni ©nfb ban gjore bem/'*) 
©faben^ ^efotbning betobee ffg tit omteent 
fem tnffnb ©ja'te* 

»»®ee eee mange miubre ©teebee og 
33oer i be forfliettigc ®efe af ©afeti. 

«®ateu^ 9ttmofpf>ocee ee ooeroibenttig 
fmib. ^ibffge Syebeee ere atbete^ nbebjeubte, 
og Uugbonimen ee flcceb og fmnb, fom 
53tomfleenc i 3J?ai. 3^g btoer \ ©anbbcb, 
at bftf benne @gn, fea ©eccnbfen inbtit 
©ieeea Dleoaba, ee meget fuub*" 


©ettc rr en Deer brio el fe meb ^enfyn til <5)ulb. 

Oteb. 26 


@n 9(akut>aring* 

@11 5f aBeit&arinrj om tytccftclommc. 


l* @u 5iat»ont>aviini fra 3efmn gfjri* 
flmtt tit ffn ^ jcuer 3ofepb ©miff), inn., 
Oil for 2@tbfTe, ba be foreitebe beretf 3piev= 
ter Oi] optoffebe beretf 9?o(? fit bef £oie; 
ia, £erreu$ Orb aitgaaeitbe band tfirfe, ber 
er opreffef t be ffbffe ©age, for at hinge 
Oaittf Sotf fitbage, font ban bar fatet oeb 
fine tyropbeferri ?)?mtb, og for at famte 
ffne bettige fit af (Taae paa 3iott3 Sgjerg, 
boilfef flat occre bef m>e Serttfalettt; og 
beitite ©fab (Tat bogged, begi)tibenbe paa 
SemplefS tylaM, boilfeu er befegnef ocb Jpe x* 
reno Singer, i be oefttige Ubfanfer af ©fa* 
feu 9Ri$fonri og tilegncf oeb3ofepb ©miff) 
junior^ £aanb, og oeb ?(itbre, i boem ©ttb 
baobe SJclbebagetigbeb* 

2. ©anbelig beffe er Jpcrr«t$ Orb, 
af bef upe 3ernfalem f!a( bpgge$ oeb be 
•Spettige^ Snbfatnting, font ffat begottbe paa 
beffe ©feb, itemtig paa £emptef$ 93tab3, 
boilfef £etnpef flat opfored i bemte ©tccgf; 
ti)\ fanbetig, bettne ©tccgf ffat iffe gattflfe 
forgaae, forettb ber btioer bpggef ef £nti$ 
for £erreit, og eit ©ft) flat boile ooer bef, 
boitfen ©ft) (Tat ocere £erren<$ Jpertigbeb, 
ber ffat opfptbe ipnfcf. Og 9J?ofe ©oitner, 
tfotge bef bettige fprcetfebomme, boitfefbmt 
ntobfog oeb fftt ©oigerfabertf 3efbro£ i?aaitb; 
og 3eff>vo ntobfog bef oeb £ateb£ £aaitb; 
og @a(eb ntobfog bef oeb @libu$ Jpaaitb; 
og @(ibtt oeb 3erentp$ Jpaanb; og 3eremn 
ocb ©aW^aanb; ogSabocb @faice£aaitb; 
og @faia£ ntobfog bef oeb @ub$ £aanb, 
^oitfen @faia$ leoebe t Slbrabanttf ©age, 
og bteo oelfigitef af bam — boitfen 9tbra* 
bant ntobfog sprccftcbontitief af 9)Tetct)ifebeb, 
ber ntobfog bef i 9(ro i ttge Siitie fra ffne 
Serb re lige fit^Toab; og fra 9loaf) fit @nod) 
i 9tro fra berce$ Scebre; og fra ©nod) fit 
9tbel, ber bteo brcebf oeb fftt 93robcr$ Ubaab, 
og tttobfog 9)rccfTebotnutef paa ©nbd $8e* 
fating oeb ffit Saber 9(battt$ Jpaaitb, ber I 


oar bef forfle 9)TettnefTe — builfet tyroefTe* 
bciitnte oebbtioer i @itb$ jtirfe t atte ©tccg* 
ter, og er ttben ©ageg 33egpitbetfe etter 
9(ar<5 ©nbe. 

3. ©g Jjjerrett betrccffebe ogfaa ef 
9)rcc(Teboinine paa Staron og baud ©ccb, 
igiemteitt atte bereS ©tecgter — boitfef tyrcc* 
ftebcmnte ogfaa oeboarer og beffaaer for 
flebfe uteb bef sprccfTebcnttne, boittef er offer 
©nbtf bettigfTe ©rben. Og beffe (Torre 
9)rccflebctitnte ntebbeter ©oangetief og bother 
9Togfett fit 9Tigef$ Jpeiuitieligbeber, ia 9Tog* 
ten fit ©nb6 ^uitbfTab. ©erfor aabeitbaretf 
©ttbfrogfigbeb^ itraff i famine^ 9(itorbttiit* 
ger, og ttben famine^ 9(norbitinger og *Prcc* 
(TebonttnefS 9)?pnbigbet>, btioer ©nb^ftog* 
tig^ebiS jt raft itfe aabettbaref for SKeitne* 
{Teue i .ftiobef; fbi tiben beffe fait iitfef 
9Kennef!c fee ©nb$, ia, SaberenS 9titftgf, 
og (eoe. 

4, 9Tit, betttte 9)1 ofe$ teerfe 3$raef$ 
33ortt fobetig i §>rteit, og fogfe oeb Stib 
af bettiggiore fff Sotf, af be fitttbe ffite 
@itb£j %tflgf; men be forberrbebe bere«5 
Jpjerfer og fitube iffe nbbotbe batt^ 9Tccr* 
ocrrelfe, berfor foor Xperreit i (Tit 93rebe (fbi 
bait^ QSrebe oar opfccnbf imob bent) af be 
i th ffittbe iubgaae t bait^ ^oile, meben^ 
be oare i S)rfeit, bpitfeit ^oite er bait$ 
JperligbebiJ Sbtbe. ©erfor fog batt 9Kofe^ 
ub af beretf 9)iibfe, og ligetebe^ bef bettige 
tyrccfTebontnte; og bef ntiitbre^)roe(Tebonttite 
oebbteo, boitbef ^)rcr(Tebottinte bar 9Togten 
tit @itg(e<$ 93efieniitg, og bef forberebeitbe 
©oangeliittit, boilfef @oangelitint er bef fit 
Oittoeitbetfe og ©aab, og ©unbSfortabetfe, 
og Sooeit out fjobetige ^ttb, boitfef ^erreit 
i fin 93rebe tob oebbtioe ttteb Staron^nmJ 
iblaitbf 3'h'aety 58ont, inbfit 3obantte$, 
boem ©nb opreifTc, fulb af belt ipettigs^tanb 
fra fht 9Kober$ Sio; fbi bait bteo bobt, 
utebeit^ ban etibitit oar i fftt ©antbont, og 


21 


©it 9fal)enf>arinfl* 


bteo befliffet oeb ©tigeteite ipaanb, ba ban 
oav otte 9(av gantmet, tit bennc ^Dtagt, 
tit at omflpvte Sabevneg 3tige, og gtcve 
$5ei vet fov batte Solf$ Qtitftgt, 
fov at bcvebe bent tt( £evvengSitfommeffe, 
i bote £aattb at ‘’DIagt ev gioen. 

5. Og attev, ett 2©tb(te$ Cfl SSitfop^ 
©ntbebe eve ncbocttbtgc 23ilag beitbovettbe 
tit Ooev^H’ttftebommet. Og attev, SoeveveS 
og ®iaeottev6 ©mbebcv eve ttoboenbigc 58n 
tag benb^venbe tit bet minbve^vcrftebomme, 
boitfet ^vceftebomme bteo befvccftet paa 
Qtavoti og batte ©oitttev. 

6. ©ottt ieg bcvfov fagbe attgaaenbe 
"^Kofe ©oiitiev — tf)\ 3)tofe ©oitttev og 
9(avon£ ©omtev finite offve oelbebagetige 
Off eve i £evvenS £utte, boitfet flat bpggeS 
fov Jewett t bettue ©tag t, paa bet ittb? 
oiebe ©teb, font jeg bav bepentf. Og'Jliofe 
og Q(avott6 ©omtev finite fptbeS meb £ev? 
vettS £evtigbeb, paa 3iotte 33jevg, i £ev? 
vett$ S?\\\\6, bote ©omtev 3 eve; og mange, 
boent jeg bav fatbet og ubfettbt fov at op? 
bogge min .fiivfe; tf>i be, bev eve tvofafle 
og cvbotbe btefe to ^voeftebommev, out boilfe 
ieg bav fatef, og pvpbe bevcS jvatb, btioe 
bettiggiovte oeb Qfanbctt tit beve^ Segemev^ 
Sovtipelfe; be btioe "EOT ofe og WavottS ©ott? 
ttev, og $lbvabami> ©oeb, og ©ttb$ jtivfe, 
og £Hige, og Uboatgte. Og atte be, bev 
annamme bette q)vccftebomme, auuamme 
mig, (fgev Jewett, tf)i ben, bev amtammev 
min Sjettev, annamntev mig, og ben, bev 
amtammev mig, amtammev mitt Saber, og 
bett, bev amtammev mitt Sabev, amtammev 
min Sabers 3ftige, boovfov att bet, mitt Sa? 
bev bav, flat gioe$ bam, og bette ev ifotge 
ben ©eb og 9)agt, bev bovev tit tyrcvfte? 
bomntet. ©evfov annamme atte be, bev 
annamme ^vcvjtebommet, betttte ©*eb og 
9)agt af mitt 0-abev, font bait iffe fan 
bvt)be, ei fjeUev tan bett voffetf; men boo, 
bev bvobev betitte *))agt, eftev at batt bav 
annammet ben, og oigev gattfle bovt, flat 
iffe faae Sovtabetfe fov fine ©ottbev, l>oev? 
ten i betttte ^evbett etteviben titfommenbe. 


Og atte be, bev iffe fomme tit bette tyvce? 
ftebotittite, font 3 baoe annammet, font jeg 
tttt befvceftev paa ©bev, font eve ncvvoce? 
vettbe i ®ag, oeb min egeti Otoft fva £im? 
meten, og ieg bav gioet ben bimnictffe #<cv* 
flavc og mine ©ngte 93efa(ing attgaaenbe 
©bev* 

7* Og tttt gioev ieg ©bev bett 3)efa* 
ting/ at 3 finite oogte ©bev, og gioe ftittig 
9lgt paa be Ovb, bev bove tit bet coige Sio; 
tbi 3 finite teoe oeb l>i>evt Ovb, bev nb? 
gaaev af ©ttbs? 9)?ttttb. 2bi ©ttb$ Ovb ev 
©anbbeb, og boab bev ev ©anbfteb, ev?tte, 
og boab bev ev St)$, ev QIanb, ia, 3t’f» 
©bvifti Qlattb* Og 9(attbett gioev boevt 
9Wennef!e Site, font fontmev titSBevben; og 
Qlanbett optofev boevt -JJIemtefle i SSevben, 
bev (pttev tit QlanbeitS £Kofl; og boev ben, 
bev tpttev tit ?fattbette S^oft, fontmev tit 
©ttb, ja, tit Sabevett; og Sabcvett ttttbev* 
otfev bant om ben tyagt, boitfett batt f>av 
fovnpet og befvaftet paa ©bev, bev ev be? 
fvccffet paa ©bev for @bev$@fptb, og iffe 
fov @bev$ ©ft)(b atette; mett fov bete SBev? 
betttf ©fptb. Og bete SBevbett tiggev i 
©ottb og fttffcv mtbevSJlovfe og ©ottbettS 
^vevtbom; og bevpaa fttmte 3 fiettbe, at 
be eve i ©pttbenS ^vcetbom, fovbi be iffe 
fomme tit mig; tbi ben, bev iffe fontmev 
tit mig, cv ttttbev ©onbett^ Xvcetbom; og 
bett, bev iffe bovev mitt 9tcft, ev iffe be? 
fiettbt meb tttitt Otoft, og ev iffe af mig ; 
og bevpaa finite 3 fienbe bett Sfctfccvbige 
fva ben Ugnbetige, og at bett bete ^evbett 
fttffev itifl tut ttttbev ©ottb og iOtovfe* 

8. Og ©bev*? ©tub bav i be fovgattgtte 
?ibev ocvvet fovmovfef fortnebetff ^saittvo, 
og fovbi 3 baoe (etfittbig bebanbtet, boab 
3 baoe annammet; boitfett Sovfcettgetigbeb 
og ©antvo bav bragt ben bete jtivfc ttttbev 
Sovbotnmetfe. Og betttte govbontmetfe bon 
(ev paa atte 3iotte ^ovtt, og be finite fov? 
btioe ttttbev betttte govbontmetfe, iubtit be 
otttoenbe fig og ibttfomtne bett ttoe ^)agf, 
9Wortnon$ 33og, og be tibtigeve 5Befa(tnger, 
font ieg bav gioet bent, iffe atette at flge, 


28 


Sfabenbcmng* 


wett at gjove cftev bet, bev ev (Irene f, at 
be fnnne fvetttbvinge occvbigo ftrttgfcv for 
oere$ ftabevS 3iige, cllevd ev bcv berebt ett 
©oobe og eu ©out, at blioe nboft over 
3iott£ 23orn. £f)i flit He OtigetS 53ovti be# 
futitte tnif bettigeSanb? ©attbelig jeg ftgev 
©bev: nei. 

9. ©attbelig, fanbelig ftgev jeg ©ber, 
font f) 0 vc mine Ovb, bnilfet ev min ^off, 
falige eve 3/ for faa oibf fom 3 amtantme 
bette; tbi jeg nil fovfabe ©bev ©bev$ ©on# 
bev meb beune Sefaling, at 3 forblioe flanb# 
baftige i @bev$ ©inb i boitibelig 2lnbagf 
og SaunenS 2lanb; i at bare 93itoie$bnv# 
bet fov bete SBevben om be Sing, bev eve 
©bev ntebbelte. 

10. ©evfov gaaev tib i at sBevbeu# og 
boor 3 iffe fnitite fornrne, flulbe 3 fenbe, 
at 2?ibnegbr.. bet fait fontme fra ©bev tib i 
at SBevbeu til boev ©fainting. Og font jeg 
fagbe tit mine $lpoflle, faalebeg ftgev jeg 
til ©bev; fbi 3 eve mine Wpofile, ja ©nb£ 
g)ppevftepvcefTev, 3 eve be, font min 5abev 
bav giocf ttiig — 3 eve mine Rentier, bev# 
fov ftgev jeg igjett til ©bev, font jeg fagbe 
til mine Wpoflle, at f)W ©iccl, font tvoev 
paa @bev$ Or b, og blioev bobf i Usattb til 
©onbevnetf Sovlabelfe, fTal amtantme ben 
$ettig*9laiib — og biefe Segu ffutle folge 
bettt, bev tvoe. 

11. 3 ntif 9?aon finite be gjove mange 
ttnbevfnlbe ©ievttingev; i ttt it 91aon (Inltc 
be ttbbvioe ©jceole; i tnif 9?amt flfnttc be 
belbvcbe be ©t)gc ; i ntif 9lat.ni finite be 
aabtte be $linbe$ 3>itt e, og bringe be ©ove 
til at b^ve, og beu Stummed Stntge flat 
tale. Og bevfont 9?ogett giocv bettt ©ift, 
flat ben iffe ffabe beitt, og ett ©latigeS ©ift 
flat iffe baoe^iagt til at ffabe bent. 9J?en 
ben delating gioev leg bent, at be iffe tnaae 
vofe bent af bette, ellev tale bevottt fov 2sev* 
ben; fbi biSfe Sing gioc^ ©'bev til ©bev6 
©amt og ©aligbeb. 

1*2. ©attbelig, fanbelig, ftgev jeg ©bev, 
be, bev iffe tvoe paa @bev$ Ovb, og blioe 
bebfe i SEanbet t mit 97aon til bcve$6t)n# 


bet£$ ftovlabelfe, af be fmtite faac ben #el- 
lig^lanb, finite fovbettttttc^, og iffe foittttte 
i jiiin Sabevtf fHige, boov tttin Saber og jeg 
ev. Og betnte (Mabetib.tving og bette Q3nb 
til ©bev eve i fivaft fva bentte kittle ooev 
al 58evbeu, og ©oangeliet ev til 2llte, font 
iffe bav amtatnmet bet. ^OTen fanbelig, 
ftgev jeg fit at 'it bent, tit boetti Otiget ev 
bleoett gioet; fva ©bev tttaa bet prccbife6 
fov bctii, at be finite omocttbe ftg fra bevetf 
forvige onbe ©ievttingev; tbi be finite be# 
bveibe$ bcve$ onbe oatitvoe Jpievfer; og ©berg 
SBvobve i Sion fov beres Opvov intob ©bev, 
ba jeg fenbte ©bev. 

13* Og atfev ftgev jeg ©ber, tttitte 
SScnnev (tbi fov ^ventfibeit oil jeg falbe 
©bev SBemier), bet ev fovitobeitt, at jeg gi* 
oev ©bev bentte 95efalittg, af 3 funne blioe 
ligefottt tnitte tenner i be ©age, ba jeg 
oattbvebe ttteb bettt, for af pvcvbife bette 
©oaitgelintn meb tttitt 9)iagf; tbi jeg til* 
jlebebe bettt iffe at bane tyting eltev^enge 
eltev to jtjovtlev. ©ee, jeg fenbev ©bev fov 
at pvooe SBerbcn, og ett 9lvbeibev ev fin 
2m oanb. Og boilfett 9Ranb, bev gaaev tib 
og pvccbifev bette Otigefg ©oangeliititt, og 
iffe nttblabev af forblioe tvoe i alle Sing, 
ffal iffe blioe fovtttovfef ellev trcrf i fit 
©inb, ei belter paa Segcntc, Sent eltev Seb; 
og iffe eef Jpaav ffal ttbeittcvvfef falbe af 
baitS J?ooeb paa 3ovben. Og be finite iffe 
bmtgve eltev tovfle. 

14. 33eft)tttvev ©bev bevfov iffe fov 
ben ©ag i UK ovgeit, fov boab 3 flulle ccbe 
ellev boab 3 flnlle bviffe, eltev boovnteb 3 
(little flccbe ©bev. ©eev til Silievne paa 
UKavfett, boovlebe^ be pore; be avbeibe iffe, 
ei belter fpittbe be, og ^ongevigevtte paa 
3ovben eve i al beve^ Jpevligbeb iffe flccbte 
font een af bettt; fbi ©bev£ gabev, font ev 
i J»)imtttelen, oeeb at 3 bebooe alte bi^fe 
^ing. Saber bevfov ben ©ag i UKovgctt 
forge fov fig felo. Sefymvev ©bev better 
iffe fornb fov boab 3 finite ftge; men op# 
bcoavev beflattbig Sioef^ Orb i ©bevtJ ^jerte. 29 


@n SBfabenbcmng* 


og bet flat giocd ©ber i famme Sime, f>oab 
ber er t jcutigt for ©nboer. 

15. Sab bevfor 3ugen ibtanbt ©ber, 
(tf>i betie er en 5?efa(iiig tit atte be Sro* 
faffe, fom ere fatbebe af ©ub i jviifen til 
©mbebet), fom gaae ub for at foifpnbe 
S^iget^ ©oangetium, fra benne Sime af 
bcere *i)uug etter ffyenge. See, ieg fenber 
©ber for at ooerbeoife SBerben om atte be* 
red uretfaerbige JpanMinger, og unberoife 
bem om ben titlommenbe ©om. Og 6 m, 
fom ntobfager ©ber, &od 6<tm oil icg OGfaa 
Deere ; t6i jeg oil gaae fo rub for ©ber. 3 cq 
oil Darre paa ©herd btfive @ibe og paa 
©herd oenftre ©ibe, og min 9tanb flat Deere 
i ©herd Jjjerter, og miue@MQfe rmibt i>m* 
fring ©ber for at op6o(be ©ber. 

16. J?oo, fom annammer ©ber, an* 
nammer mig, og be famme oitte gioe ©ber 
$obe og jtteeber og ^euge. Og ben, ber 
giDer ©ber ^Dbe, eUer ^tleeber, etter *J)enge, 
flat ingeufuube mifte fin Son; og ben, ber 
iffe gjor bet, er if fe min ©ifeipet. Jper* 
paa finite 3 fjettbe mine ©ifeipte. ©aaer 
borf atene for ©ber feto fra ben, ber if fe 
annammer ©ber, og vend ©herd jobber 
meb fSanb, ia, veent $3anb, enteu bet er 
oannt etter foibt, og oibne bevom for ©herd 
3aber, fom er i Jpinuneten, og oenb iffe 
mere tiibage tit ben -Biaub. Og gjorer 
ligefaa i boitfen fom 6etft 33p etter ©tab 
3 fomme f. 9lttigeoet, foger pittig og fpa* 


rer iffe, og oee bet ipimd etter ben 23p 
etter ©tab, fom forfaffer ©ber, etter ©herd 
Orb, etter SBibuedbprb om mig. S3ee, ffger 
jeg after, bet Sp nud, etler ben 93p, etter ben 
©fab, fom forfafter ©ber, etter ©herd Orb, 
etter ©herd SBibnedbprb om mig; tt)i jeg 
ben Qttmcrgtige bar tagt mine Camber paa 
^ationerne, for at tngte bem for bered 
Ugnbetigbeb, og ber flat nbgaae Stager og 
be finite iffe taged Oort fraSorben, forenb 
jeg 6«v fntbenbt mit SBcrrf, fom ffat tibfo* 
red Oafligt i Stetfocrbigbeb, inbtil atte Sit* 
ooerdbteone flntte fjenbe mig, fra ben 9)iinb* 
fie ibtanbt bem tit ben ©torfte ibtanbt bem/ 
og btioe fnlbe af terrene Atnn^ffab, og fee 
Spit tit $ie, og optofte Otoften og fpnge 
titfannnen benne npe Sang, ftgenbe : 

17. £erreu bar bragt Biou tillnige, 

£errett bar fotlofi fit gulf, gSrael, 

Sftcr OtaabeuS Ubocelgelie, 

©om blev tilocicbragt vet teres gcebrcS Sro og $agh 
£errcu bar forloft fit gulf. 

Dg (Satan cr Inmbcu, ug ter ffal iffe lamger gives Sib. 
pencil bar famlet afle ling til Set; 

£crrcn fyar bragt Burn net fra tet ^>eie; 

•Oerreu bar bvagt Biuu ov ncteu fra; 

Sorbcn bar vcerct i SavuSnvb ugfremfert ftu ©tijrfej 
Dg ©autljct er gnmtfceftct i tens gnbvotbe; 

Dg £inilen par [mild vaa ten; 

Dg ten er ifart fm @ub$ ^evligbet; 

Sf)t ban fiaacr mitt iblaubt fit gulf; 

QSre ug ^erligbet, Sflagt ug ©tprfe 

Sucre vor ©ub; tbi ban er fulb af ©armbierttgljeb, 

Otetfcerbigbeb/ Oiaabe, og ©aubbeb ug greb, 

Sit evig Sib. 9lmen. 


©ran af i et Sagn. 


5Jieve enb ef Star 6^’ ban(Te93tabe 
fpdlef meb at nbbrebe Sogne og fatfTe etter 
foroenbte gvemftittinger angaaenbe 3ofep6 
©mit6 / 9Wormond 5Bog og be ^ettige t 
5ttminbelig6eb, og ifeer i ben fenere Sib. 
©idfe SSevetninger ere en SBtanbing af for* 
breiebe ©anbftebev og nebevbrcegtige Ufaub* 
6 (-’ber. Sftebet for af anoenbe oor Sib, 
drafter og 9)Jtbter paa at mobbeoife bidfe 


fatfTe 93eretninger 6aoe oi arbeibet paa at 
nbbrebe 9)lovmond 33og og be #ettiged 
^iftorie for bet banfife ^nbtifum faa, at 
oprigtige ©iccfe frnnie teefe og bumnte feto. 
^Beb benne, fom oeb mange anbre Seilig* 
beber, f>m oi feet bet gamle Orbfprog be* 
frerftef, fom ffger: "Sogn pit 6ete fBevbeu 
om gaae, mebend ©anbbeb frerffer fine 
©footer paa». Qfarfagen fit beffe oifer 


30 


(St ©ran af ©cmbfyeb i et *Punb £0911* 


fig fpbetigt i bnab bev bovev fit ©ubS 
SBeevf ibtanbt 9 Jteuneflene, og tiggev i bcu 
(love ©anbbeb, fom ni leeve af ©fvifteu, 
uemtig: af SBevben tiggev i gjenbflab mob 
©ub 00 af ©afait, fom ev cn Sofiuev og 
SteguenS gabev fva 93c0pubetfeu, ev "benne 
23 evbenS govfle" og "vegievcv i SSaufvoeuS 
StevnS Jpievfevs 00 Stebaefnveu, 9)verfleu 
00 gotfef 0vit>ev meb 33 egievtigbeb eubnev 
£0011 00 eubnev onb £anfe, bev tabev fig 
titfjenbe imob bem, fom ©ub feubev fov af 
nibtte imob beveS fatffe £eevbomme 00 cube 
©ievuiugev, mebenS t $itminbetigbeb beveS 
33 tabe, Spine 00 Spm\ eve filtuffebe fov 
effjnevf faubf &ibucSbt)vb fva ©ubS gotf. 
3 ©ervbeteSbeb i 9 lmevifa ftnbev man, af 
9)veSfeu i 9 ttminbetigbcb ev af bcu atfev* 
fveeffefle ©bavaefeev, 00 at atte ^avtiev, 
veti0iofe 00 politic, ubffielbe 00 betone 
bnevanbve paa beu attevtanefte iHKaneev, 00 
eubnev ©fafSmanb 00 aubeu ©mbebSmanb 
Miner faa ffammetigf ouitatf, at bevfom 
(jam? gjenbevd eeufibi0e Ubfa0n Mere fa0ue 
gntbige, nitbe bait Mine befva0fef fom cu 
neevbig ©anbibaf fit ©fafSferngftcf, 00 enb* 
nu Mine bi^fe eeufibige govfceUiu0ev out 
Sofepb ©mitt) 00 be Jpettige, Ouitfe offe 
eve btenue gjenbvenue 00 benifle at nerve 
falffe, effevfvpffebe (jevtittanbS, meb eu 
StKcengbe Silfeefmugcv, i ©onbagSbtabet, 
©aunenivfe 00 fleve anbve 93 tabc 00 ©fvif? 
fev, 00 ubvaabfe onevatf fov uimobfigetige 
©aubbebev. 

atlebaaube (Teuinte $efft)tbuiugev 
btene fnvfe imob 3ufepb ©mitt) 00 be Spe U 
li0e i 9 lmmfa, ev jeg vebe fit af fitflaae, 
(baobe bef t th oecvef, faa maaffe man not 
fbintef om, af ban nav eu ^)vopbef effev 
gvetfevens Siegel) men af bi^fe 33eifylbuin* 
0ev nave fanbfecvbige eltev no0enfittbe buube 
benife^ fov uo0en Sief at nerve bef 7 bef 
ne0fev ie0 meb 23 eftemtbeb. 

£ev nit je0 bemervfe, af bet \tU i no* 
gen af be antevifanffe gviftafev, faatebeS 
fom i ©auntavf, ev uobnenbigf, af cn gov* 
bvpbev flat befjenbe fnvenb ban (IvaffeS. 3 


atte Silferfbe blinev bev fammetrfalbf eit 
3 uvt) af fotn upavfiiTc 93 ovgeve fov at bore 
00 beftemme t ©oeveeuSflemmetfc meb &>ib* 
neSbovbef. jpnitfe 3beev nitbe man bane 
om 3rfu$ 00 be ipettige fovbunt, bevfom 
man anfO0 bcveS gjeubevS 93 ibncSbpvb ifte* 
bet fov beveS e0ne? ©ffev bans gieubevS 
KibneSbpvb nav ban ef ucrgfe ®avu; op? 
bvaoef tit af nerve Sommevntaub; omgibbeS 
"meb ©otbeve 00 ©pnbeve« > nav "eu gvaab* 
fev 00 en 93 iinbvanfev« > "govntanb fov be 
9 ?ajavoeev$ ©ecf^j »eu Uvo(liffev«j fO0fe 
af "0jove fi0 tit Sou0e^ 00 fitfibft fa0be 
be, ban nav "^eet^ebub, ©ievntene^ ©nevfte^ j 

00 3efu6 fagbe tit fine 3)i(cipfe: bane be 
fatbef ^ nrtonben 23 eet$ebub , bnovnteoef 
mere bait^ Jpuntffotf ?« S8i nit tabe ^)antu^ 
effev ban^ taime ©vfaviit0 befnave ©pnva^ 
maatefi ban fi0ev: ni eve btenne fom Ub? 
flub i 93 evbcn, 9 lt(e^ ©Ponifl iubfit nn«. 
fee 1 Sov. 4 , 13 . ©ef ev eu 5tavfa0 fit 
ftov ©tabe fov be @ibfte ©a0e^ J^>eUi0e, 
af ipevveu v e 0 11 e v bem ncevbi0c fit at 
neeve ti0e meb ^autu^ 00 bam? SWcbbvobve 

1 benne ^eufeenbe. ©ev ev blene:: fa0f 
fit mi0, af »6nov bev ev faa me ti eu 9t00, 
bev maa neeve uogen 3tb^, men ie0 maa 
ft0e, af je0 bav feef bef, fom me0ef ti0uev 
9 i* 0 , fneeneube onev 93 aub. 

©eu fovfte S0011 , ©jeeneteu fovfatfe 
3Reuue(tef, beeu0fc ban paa eu ni0fi0 ©anb# 
beb, ba bau fagbe tit 9 Wobev ^*na: "©ub 
neeb, af paa bnitfeu ©a0 3 eebc bevaf, flat 
@bev^ ipiue novbe optabfe, 00 3 ffat Mine 
font ©ub tit at fjeube ©obt 00 ©nbt." 
©etn Zxctcii 3 ^anu befveeffebe ©anbbebeu 
i ban$ Ubfagn; men ^ittib fit beu fafate 
£0011, »3 flat nisfeti0en iffe bne," Oavtnb* 
bnttef ^Sevben i ©teubigbeb. 

©en famine ©nitbbeb opbagev man i 
atte baitS Sogue imob ipevveu 00 bauS ^ie^ 
neve fva beu ©ag af iubfit benne. 

©ffev at bane fagf faa rnegef tit gov? 
bevebetfe, nit jeg tm begpube af fage 9 Ka= 
f£eu af uogte faa af be gvonejle £ogue, bev 31 


@t ©ran af ©anbt) 

eve btc one f arte i Cmteb igjeuuem SMabene 
t betfe Snub. 

3eg oit begpube meb fotgenbe, boittot 
jog ftuberi »®auncoirfe,« nbfagef af "© 0 m 
bagSbtabct" : ®a 3ofepb ©mitt) oorebc fit, 
Ocqau ban fin paa (ange 9teifev, beftob fteve 
©oenfpr on 33cbr<igerier, giftcbe fig on niovbe 
t Qtaref 1824 93efienb(fab meb ©ibuep Diigs 
bon i ©fabeu pitfSborg. Senue Stigbon 
oar eu af be i SRorbamerita ei faa fjetbne 
©oentprcre, fom offer af bane forfogt fin 
fom Procurator, Itiobmaub, jtromanb, 33 tabs 
ubgioer on Prcebifant, fitfibtf tanbebe fom 
SKebbicelper i ef 33ogtri)Bferi. Qtf alt fif 
forbeuocereube ©obtf baobe ban fun bebotbf 
on baaubffreoen S3og, fom mibev Sifeteu 
"5‘f funbef -ERaunfcript," iubeboibf eu bn 
ftoriff govfcettiun om Qlmerifa^ fortfe 93e* 
bpggetfe. ®eune baaubffreone 93og oar 
iorfl forfaffef af eu, (inefoin JRigboit bato* 
ffnbcref Sooner, ber baobe fovfogt fin i mange 
Sing. ®euue ?Kaub bob ©atouiou ©pant^ 
bins, on fin 53og fotgfe ban i florStob fit 
on ijogbanbler t pift^borg oebSWaonSambs 
bun/ rb bote ®ob DJigbon aroebe bcffe 
SJtauufcripf. ®of or, bemoorfe» ber tun t 
forbinaaoube, fit(frceffetinf optpft oeb teoenbe 
3 : olf6 obetine 23ibne$bi)rb, fom f>at>be borf 
©pantbiun optcefe S3eretniuger af fin 33og, 
af bonne 33og on 9)?onnoiifr*ffiik(on or 
eon on bon famine; fun bar 9tigbon on feuerc 
Sofepb ©uiitb ubfptbf ben cubed meb pros 
pbofifle ©feber af bef gantte Seftaiuent on 
meb uogte aabeubare Ugubeligbebcr." 

«&er or en Pofe fulb af Segno bccugf 
paa on ©anbbob, pet (liffef tit at forblinbe 
©inene paa bom, ber 0 tile 3}?erfe more 
enb 2x)$. 

®ef er bteoen fagf, og er uieget rimes 
tint/ af ©partlbing, for ftf eget og fine 9Seu* 
worg SWoro, tfreo en forf Sloniau om Qtmcs 
rifa^ fortfe SBefotfm'ng, men, af ben baobe 
ben atterminbffe Sigbeb meb SRormon^Sog 
Pitbe atbrig fnnne beoifeg. ?|f ©mifb, 
9tigbou og ©pantbing Pare ftere bnnbrebe 
3)iiIo fra fiocraubre, og baobe atbrig f)$xt 


:b i et $unb Segtt. 

99ogef om biuaubeu, forenb tccilge effer af 
9Ulormou$ 53og par ubfommeu, ev beoiiff, 
ei atone peb berc$ eget £3ibnetfbt)rb, men 
tufinbo af bereg 93efieubtereg. 

9ft 9ligbou. baobe Peer et procurator, 
^iebmaub, Uroiuanb, SJtabubgiocv og 9Webs 
bicotper i et SJogfrpWcri, etter af Sofepb 
©miff) baobe gjorf taugc JReifer og oceret 
i Pitfgborg, or 9fogot, fom tufinbo oibe af 
occrc ufaubt 

93cmelbte ©pautbingg @nte$ og ®afs 
tor^ pnblicerebcSSibne^bprb berotter, at fra 
bang ®eb af (boifteu iubtraf, ba ©mifb 
oar 10 9tar gamniot), baobe bnn (@nfen) 
oceret i S3efibbeffe af SKanufcriptet inbfit 
fire 9far offer af SWorumtf 93og bteo ub« 
gioot; tit boilfen Sib bun ooergao bef fit 
en ®. p. Jpurlberf, fom mcben$ ban oar 
omreifenbe, hovt'c omSJtamtfcripfef og atters 
for(T fit Saute om, at (aoe 9fogef beraf 
imob 9)?ornioncrne. 93eme(bfe Jpurlbert 
oar on frafatben Mormon, og oar ba btes 
pen miberfaflet focor -Siutbt for af baoo 
forfegt af ffitte 3- ©mifb oob Sioef, forbi 
ban bloffebe bam, og nbetuffebe bam af 
©amfunbet for grooe Umoratifefor. 

£r. Partei) p. Praff (Irioer i fif ©oar 
paa ^r. ©uubertaub^ „Mormonism Exposed 18 
faatebe^ : 

'■3 9taref 1827 flefe bef, af ®bvr. 9t< 
Sampbott, SB. ©coff og ©. 9figbou mob 
uogte Sfnbre, boenbe i Ssirgiuieu, Ohio, og 
aubre ©feber, fortobe 93apfi(Terue, og ops 
reftebe en no Orben nitber 9laon af refers 
merfe 93apti(Icr, etter ®ifdp(e; og af bere^ 
Sjenbor bteoe be tatbfe Sampbetlitor, 9figs 
bouifer 0 . f. 0 . ®eune Reformation beffob, 
meb Jpenfon fit Scoreu, fornemmetig i Oni# 
oenbetfc^ ®aab tit ©pnb^fortabetfe, 0 . f. 
o», og £r. fttigbou tfeev b*>fbf fig fit eu 
bogftaoetig £)pfptbetfe og 5tuoenbeffe af bef 
flreonefirb, og beroeb bteo ban ef fftebfTab 
tit af oeube 9)?ange borf fra ©eefi^nen^ 
fatfle 3beer fit af forftaae be ©paabomnie, 
ber beufpbe paa 3^‘aeB ffore ©jenopreiS* 
wing og be oeetbige £>mo#tfmngev t be fibde 


32 


©t ©ran af ©anbfjeb t et $unb Sogtt. 


©age. - Wange buubrebe ©ifciple Mere 
fantlebe, formebelft band 5lrbcibe, oueiatt i 
(£peu neb @ 0 en i ©bio, og mange anbve 
^vccbifautere (lobe i govbinbclfe meb bam 
i bi$fe©runbf<ctniitger. 3eg eritcerebe mig 
beitgaug Deb Slgerbprfningeu, og oar nieft 
fi)^fetfat meb af foroanble 5>rfeneu til en 
frugtbar SOiart; men ba jeg oar et 'Web* 
lent af 93aptid 5 @mufunbet og eu Sifter af 
©anbbeb, Men jeg befjcubt meb Jpr. 9tig< 
bon, og font til af tvoe og tccre be famrne 
itevbomitte. Sfter at baoc forfonbt bitffe 
©runbfetninger i init 9tabolao og ben mx* 
liggenbe Sgn, gjovbe jeg titflbd en 3teife 
til ©tgteu 9It) 2)ovf, tilbeete for at aflccgge 
et 53efog i Columbia Soimto, boilfet er 
min gobeegit, og tilbeels for at prcvbife 
©rbet. ©nine Oteife gjovbe jeg i 5lugnjt 
1830, og faafnart fom jeg font til Ontario 
Sounti) i 9dp §)orf, fom jeg i 99ewre(fe 
meb Wormou* 33og, boilfeu ba baobe ocr* 
vet ubfontmeu omtvent fer Waaneber, og 
baobe farnlet omtvent balotvebflnbgfpoe ©i* 
fciple, bDilfe ba nbgjovbe be ©ibfte ©ages 
jjieltigea bele ©amfunb. * 3eg oar meg et 
forbmtttffulb imob 58ogen, men, ba jeg erin* 
brebe ^)auli gorntaniug, foot ban flger: 
^proper alle £iug, og bebolber bet ©obe," 
fab jeg mig neb og tcede ben; ogeftevnoie 
at fammenligne ben meb be anbve ©friftev 
og at bebe til ©nb, gao ban mig tilfjeitbe, 
oeb ben j?ellig*$lanb$ Svaft, at ben$ 3nb* 
bolb oar ©anbbeb; og "boo oar jeg, at jeg 
ffnlbe fntuic &inbre©ub?« 3eg ablob 9tn* 


ovbningcvne, og bleo beftiffet, oeb 5Iaben* 
baring og JpaanbSpaalccggelfe, til at pro c* 
bite SoangelietS gplbe; og ba jeg oav fcev- 
big meb mi t 53cfog i Columbia ©omit#, 
reifte jeg tilbage til SBrobrene i Ontario 
Souitti), b»or jeg fovde ©ang faae 3ofepb 
©mitb jnn., font juft oar fontmet tilbage 
fra tyennfploanieit til fin gabertf £uu$ i 
Wanrf>eftev. Omtvent mibt i October 1830 
reide jeg tilligemeb SSlbde O. Somber# og 
$))cter il>bitmer til ©taten ©bio. be* 
fogte S? r. 3?igboit, bm$ 2>inc ba for fovde 
©ang faae Worutou* 93og; og jeg felo 
baobe ben gornoielfe at prcefentere bam 
ben. £an bleo rneget fovnnbret, og bet 
oar iffe nben oeb ntegen Woie og glib at 
oi ftf bam ooevtalt til at Icefe ben; og 
eftevat ban baobe Iced ben, baobe bait en 
freer Samp meb fig felo, forenb bait gmtfte 
oilbe tree og anfage ben; og ba ban enbe* 
lig bleo ooerbeoiid out ©aitbbeben bevi, 
fammeufalbte bmt fine tenner, Sdaboer og 
$robre til eu dor gorfamliug, og tiltalte 
bent inegef fjerligt needeu i to Winter, og 
baabe baits egue og govfantlingett^ £aarer 
beoibitebe, at be rare rneget rorte. pm bab 
Wile out £ilgioelfe, font ittnligoiig fnitbe 
bare felt fig fornomttebe oeb 3loget i ban$ 
forvige Smitet, og titgao Qllle, font baobe 
forfnlgt batu eller paa itogen Wuabe for* 
urettef bant, og belt paafolgenbe Worgen 
bleo bait og ban$ Jpudvn begge bobte af 
2Slbde ©, Somber#. 3eg oar ttccroccrenbe 
— bet oar eu boitibelig ©cene — be flefte 
af golfet oare rneget rorte ; — be fom op 
af ^aubet greebeube af ©Iccbe. Waitge 
Qlitbre bteoe bobte af o$ i ben Sgn, baabe 
for og efter baito ©aab, faa at ©ifciplened 
Sal, gjenuem Sfteraaret 1830, og beu paa* 
folgenbe Winter og goraaret bevefter, tiltog 
til omtrent et Suflnbe; beu £ellig*Qlaub 
bleo rigelig ttbod ooer bent, og "©uotf Orb 
baobe gventgaitg og ubbrebte^; og mange 
af Vrccdevue antoge 2roeit." 

(gortfceffeS.) 


3debet for at forfpue bi^fe to 9]re. af ©tjerueu meb en ©ang feuert, baoe oi 
ubarbeibet en ©aittling af ©auge, boilfe ttu ere tttbbuubue. 


3 n b f) o ( b. 


m 

©ibe. 

£il be ^ellige og alle 2Sble i 53evbeu 17. 

Sirfeue ipidorie 20. 

Ubtog af et $reo 24. 


©ibe. 

©n Mabeubaviiig om ^3vcedeboiuitte . 26. 
St ©van af ©aitbbeb i et ^3unb Sogit 29. 


„©faiibinaoieu$ ©tjentc" tibfontmer b. lde i bPer Waaiteb. Wan tegner fig i Sir- 
benbaon bo^ ©£rr. 93ogbanbleve, og i ^rooiubferite paa alle fongelige 5 J)odcontoirer. 
^ortoeit betaleS af Slboitiienterne ttteb 5 d Cloavtalet. 


Ubgioet og forlagt af SraftuS ©itoto, 93volccggerdr(rbe 5lr. 80, 2bett ©at. 

5£rpft (5. Sort i 119. ©rfliui for ire S'iii(lc pages f tlligt. 


Saubbebeu, j?unbf!aben, ©oben og Sroe n ere foreuebe, 

1. Jlarg. Ur. 3. pen l. glmmbfr 1851. Ilrits: 24/? CBtoart. 


$irfen§ «&i^orie. 

(Sovffat fra ©ag. 24). 

91 m e r i f a u f f c Sauttftpgtigeg ©iemoria til Songregfen. 

be Me agtf'are ©enaforer og 9teproefenfanfer af be foreuebe ©tafer i Wmerifa, i 
SongreS fovfamtebe. 


9?i imberregnebe fOteblemmcr of 9 ?<ki= 
bet f ©taben tJJanooo, ©orgerr i ipaucocf 
Sonntt) i 3ttiitoi<$, og i’anbflpgtige fra ©iig-- 
fonri ©fat, [jape forfamlef og for at foofbe 
9?aab, og »i anfoge eeitftemmigen og ccrM 
bigen be Me, agfbare ©euaforer og 9Te= 
proefeiitauter af oor Nation, for og felo og 
for mange Snfinber autre Sanbflogfige, i 
Qlnlebm'ng af be mageiofe ^orWgeifer og 
©mfom&efccr ubforte itnob og og oorf 5votF 
af be iubfaffe Sfnt&oritefer i ©tateu ‘Jliifc 
fonri, og ligelebeS i Qfiifebning afbenfnm* 
tnerfutbe ©tiding, i (joilfeu oi uu befinber 
og i bette £aub effer oor 3(ugt, ©a on 
©erefuing om be i SJiigfouri ffebfnubtie 
©oibfomfieber er Meoen almiubeiig offent* 
(iggjort baabe i bette Sanb og i @uropa, 
anfeeg bet fom unoboenbigf i bette ©trift 
noie at angioe atle be ftornrettelfer og.ftram 
fetfer, oi lebe; og b« ber begnben er ©oer= 
flobigbeb af .oei atteflerebe ©ocumenfer, 
boilfe ere til bereg oetbebugelige ?jene|Te, 
fan inbflnttev oi iffuu'efterfoigeube oigfige 
©nutter til ©ereS ©etanfuing : 

$or bet Sorffe. 23i Qiufogenbe, fom 
frifobfe ©orgere i benue (Tore fBepnl'lif, (To= 
fenbe meb ben fuibfomuefte ©ittio oaa ben 

Sonflitutiong &eltige ©rtifiet, oeb 6oitfen 

■»» 


be foifiettige Stater ere fiffammeufeiebe, 
og befragfeube oi feto fom berettigebe fit 
atte be Slettigbeber og gribeber, ber tiff)* 
rer frie 93orgere, i bbitfeufombetft ©t rt f 
0 u(!e at uebfcetfe oi, begpubte i Qtaref 1831 
om ©ouniiereu, at autcegge eit (Jotont \ 
3aefiou (Jomitp, boiffet er paa Ubfaufen 
af SJitefouri mob 93e|Ten. ©er Fjpbte oi 
oi 3ovb af Uuioueu$ Siegjeriug; opferte 
ftere bunbrebe £nfe; aupeubte megeu gtib 
paa uptlige 9lnta:g; og paa en fort Sib 
blepe be pi(be og eenfomme Stetter og be 
ftotte SfoPe foranbrebe tit petbprfebe og 
fiugfbare barber. ©er pentebe oiafben* 
teoe'oore ©age i 9tpbetfen af alte be Stefs 
figbeber og gribeber, Per Pare tilfalPne oi 
fonnePetft pore cebte gcebreS fiPelfer og 
33(oP. ^tcu af! pore gorpeutuinger pare 
omfouft, So Qtar pare ueppe fortune, for* 
enb pi, fpeitimob baat>e Sooeu og @on|Tis % 
tutiouen, bteoe angrebue af en regelma^fig 
orgauiferet (Jomptot, beftaaeube af be for* 
ueuifte Qhnbeb^niceiib i bet (Journo, baabe 
civile og mitifaire; bnilfe fraff og aaben* 
barf betjeiiPte i en (Treoeu (Jircutaiie, at be 
baobe faff befluttet, at brine oi ub af be* 
melbfe (Joimfp, Sit eu tyrooe paa be.re$ 
frueube og gruetige SSeflututuger, bnioife 


34 


tffrfetta 

m ben bate GongreSfe tit t>emetbte (Jircit* 
laire, tibaf 50 tgenbe er iffun etfort 
Ubtog, nemtig: 

„9Bi Unbertegnebe, SBorgere i Sarffon 
gouutt), troenbe, at et bigtigt £ib$pnnft er 
forbaanben, meb Jjeufpri tit Port iubbprbed 
ffiel, paa ©runb af et foregibet ret'igibfl 
*parti,. ber bar nebfat fig og oebbtiber at 
nebfaette ffg i port Sanb, bbilfe father fig 
SRotmoner, og agtenbe, fom bi gibr, at 
renfe port ©amfuub „meb greb," om bi 
fan — „meb 9Ragt," om bi maae, og 
troenbe, fom bi gjjor, at ben cibite 9Ragt 
iffe giber o$ ©aranti, etter i bet miitbfle, 
tittfrcrffetig ©arauti, imob bet £>nbe, fom 
bi nu tibe uuber, og bet fpue$ at tittage, 
formebetft bemetbte 9tetigiou$fect, aufee bi 
bet nobbeubigt og faare bigtigt, at bi fetb 
banner et @orp$ for bebre og tettere at ub* 
fare bor ipeuftgt." 2)ette document bat 
fluttet meb fatgenbe £>rb; „23i forptigte o$ 
berfor tit, efter betimetig SSatfet, em be 
forfafte en rimetig ©obtgfarelfe for boab be 
iffe fuune tage meb fig, og be iffe bitte 
fortabe o$ t greb, fom be fanbt o$, bi for* 
ptigte oi tit, at bruge faabauue 9Jiibter, 
fom beffabetf tit at faae bem bort, og tit 
ben Qrnbe titfbcerge bi (jiuauben bore tegem* 
tige drafter, port Sib, Spffe og bprebare 
ISre," 

Dette tobftribige document bar unber* 
tegnet naften af enbber (Smbebtfmanb i bet 
Sountp, titligemeb fierc (junbrebe anbre 
Sarnie; og af benne 2Rorberbanbe bar bet, 
at G'berS crrbbbige 5infbgere i 2Jaret 1833 
blebe ptpnbrebe og berpbebe bere$ frebetige 
^iem. £>em bar bet, 4 fom pbetagbe bore 
SRarfer, bramble bore £ufe, og iagebe 
omtrent totb Jmibrebe -Diennejler, ^iaenb, 
Clbinber og 33brn, ub af Sanbet, fom glpgt* 
ninger, meben$ QJnbre beb bere$ ipcrnber 
btebe mprbebe paa ben grnfomfte 33iaabe. 

gor bet Slnbet. ©fter at bi bare for* 
bremie fra Sntffon Gouutp nebfatte bi 06 
i Gtap (Jountp, paa ben mobfatte ©ibe af, 
3Ri$fouti*globen, (jbor bi ffabte Sorb baabe J 


£(ftorie. 

af be gamte 93eboere og af JRegietingen; 
men bi btebe fnavt truebe igien meb 23otb* 
fonibeber af bi£fe fammenrottebe SBanber, og 
nobfagebe tit at fortabe bore £ufe og op? 
fage npe #iem. 

gor bet £rebie. $jort Wnteg bar i 
(Jatbroelt Sonntb, bbor bi og bore 9lbfom* 
mere opffabte ben mefle Sorb i bet (Jonnto, 
fom og en $>eet af Sorberue i £)aoi$ og 
Sarrott ffonutp. £We Saubflrafninger 
bare ucefleu gauffe i eu oitb og ubprfet $it* 
daub, men beb bort gotftf bejlanbige glib 
btebe (lore 2Jbt$gaarbe antagte i atte Diet* 
ninger, bet befatte meb Jpejle, Cbocrg o, f,b, 
£)g bi begpnbte ogfaa Slutceg abffiltige an* 
bre ©teber i famme ©tat, og feaabebe enb* 
un eugang at tipbe beu fuurt fortjente grngt 
af bort 2trbeibe uforlfarret; men bore gor* 
baabninger btebe fnavt titintetgjorte. 2>en 
gvnfomme og morbtbjlne 2Jaub, ber farft 
begphbte at bife fig f>o^ be iubfatte .Stutfjo* 
riteter og Snbbpggenie i Sacffon Sonntp, 
og (iben i ©tap og be onitiggenbe Soimtier, 
bar iffe btebeu (lanbfet bberfen af be cibite 
etter militaire SDorigbeber i ©taten, og 
babbe fotgetig fattet mere5Hob, og brifligt 
ubfprebt fin fmitfomme og forrceberffe Snb* 
ffabctfe i etbbert 2)epartement af ©ouber* 
nementet i beuomnte ©tat* ©onbevnenr* 
lieutenant 33ogg$, fom fetb boebe i Sacf* 
fou Sountt), og bienfpntigen tog $)eet i bor 
gorbribetfe, bteb, iflebetfor at tage$ nuber 
gorbor for gorrccberi og fftebeltion imob 
SonfHfutionen , og tibe retfaerbigj ©traf 
for fin gorbrpbetfe, tigefrem batgt tit ©on* 
bernenr og inbfat i 5)ommerfaebet. ©aa* 
tebe^ btebe ©taten^ Snbbaanere meget op* 
muntrebe tit at forupe bere^ ntootige 21n* 
greb paa bore forfbar^tbfe (?otonier meb 
forbobbtet £Kaferi« ’Dicrnb, Clbinber og 
Stern maatte ftpe i atte 3letninger for be* 
re^ ubavmbiertige govfbtgere, 5Ser0betbe* 
re^ ^efibbetfer, bere^ @ob6, bere^ gbbe* 
mibtev og 5t(t, nbfaflebe paa be aabne fnee* 
bcrfte ©tetter, uben J?uu^tb og nben Se* 
dbttetfe, fanf mange unber bere$ Sibetfer^ 


35 


JttrfenS 

93t)rbe OQ gif Oort fra benne SSerbeu, me* 
beu$ 2Jnbre, efter at b$ie hunger og 5lar»* 
tiben6 SBefoccrligbeber, libenbe 2llf ubeu 
©obeu, famlebeg i (Jatbwell @onuft), til 
boilfef 6teb be bleoe breone fra alle be 
omtiggenbe Somitier, iffnu fit at fee en 
Scene, ber oar enbun mere Oierfeffcrrenbe. 
gorgjceoe$ bnobe oi aufogt be beffiffcbe 
^Xutfeorifetev- i SKiSfouri om 33effottelfe og 
@r(tatning for oore forrige goruretfclfer; 
forgia:oe$ nbraffe oi mi oore Member og | 
anfagte, fom Sovgere i beime (love Otepu* 
blif, be ^tagtbaoenbe om bere$ iD? ebtiben- 
beb, bereg Steffcrrbigbeb og Stormobigbeb; 
forgioeoe^ aitraabfe oi flere ©ange for C^oiu 
oernenr 33ogg$’$, oor forrige gorfalgerS 
jobber, om £ia:lp og 33efh)ttetfe imob be 
Doerfalb og ^Jiorbergierninger, ber mi bleoe 
ubooebe imob oore forfoarSlofe og tijTolbtge 
33orgere. Qlmerifauffe 33orgere$ j?lage(hig, 
ber allerebe to ©ange oare forbreoue og 
berooebe bere» Slettigbcb, funbe if fe gjeu* 
nemframge bere$ fteeitfjaarbe $jerter. ®diu 
oerueiireit, iftebetfor at feube o$ ipjcclp, 11 b* 
gao en proclamation tit'oor Ubrobbelfe og 
goroii$uing, ubcommanberebe Staten^ iWi* 
titair, unbev Sommaubo af ©eneraliSlarfe, 
fom, for at fulbborbe bitffe ©rbre paa Ub; 
rpbbelfe, marfeberebemeb flere tufiube Pianb 
iub i oorf 9lula:g i Salbmell (Joniitt), boor 
be, ubeu grogt for Soo etter ©om, og tiU 
(fi)ubebe af be (joictfe. Qlutboriteter i ©fa* 
ten, obelagbe oore .ftorumarfer, uebflobe 
oort Cioceg og oore Soiiu for SKoifab, 
nebbrcenbte oore 33oliger, brcrbte atten etter 
tooe forfoartofe 23orgere paa eiMimemie* 
flelig SKaueer, fleebte fmaa 330ru frem fra 
bere$ ©iemmeflebef, og, ibet be fatte 3JImu 
biugen af beree 5B0^fer tit bere^ £ooeber, 
flfob bem meb be rccbfomfte ©ber og gor* 
banbelfer. Gni gammel Jpelt og patriot 
fra Dteootutiouen^ £ib, fom baobe tjent 
unber ©eneral 2Saf(jiugtou, bteo, mebentf 
ban bab omSfaanfel, grueligeu morbet og 
bugget i Stpffer meb en gammel See; og 
foruben alle biSfe oilbe og barbariffe Jpaub* 


#ffiorie* 

linger, flcrbfe be fugtige og uffolbigegruem 
fimmere meb $3otb ub af bere^ 33oliger, 
banbt bem paa SBceufeue, fom briigfe$ tit 
offenttig ©ubStjenefle, og i flort £at miS* 
banbtebe bem paa ben allergrooefte SRaneer. 
9fogle balotreb^ eller trebf(nb$ti)oe af33or* 
gerne bleoe faflebe i gauigiler og tnorfc 
Qlrrcfter, bv>or be bleoe bunbne mebScenfer 
og nogle ©ange befpifle meb $Reniieffefi 0 b; 
mebeiig beretf loiter og 33orn og omtrent 
femteu fuftube 2Jnbre bleoe meb SBajomtet* 
ten toinignetit at rotnnie Staten. Og for 
imiblertib at beeffe ©mfofhtingerne oeb 
bitffe gruinme goretagenber, conftjlerebc be 
oort ©ob$ og berooebe o$ oore 23e(lbbelfer. 
gorenb oor eubelige Ubbrioelfe, anfogte oi, 
jfjmibt meb iffim tibef £aab, Statentf gol* 
fetbing, fom ba oar forfamlef, ba oi oare 
uoillige tit af troe, at aiuerifanffe 33orgere 
f mibe auraabe forgjceoeS om ©icuoprettetfe 
af ben gribeb, ber faa grueligt oar bteoen 
oriftet fra bem af grufomine grainier. 
9Jieii, at brnge oore ceble gerbrea Sprog, 
"oore gjentague petitioner bleoe alene be* 
foarebe oeb gientague gorurettelfer.” 3fte- 
betfor^at bore 15,000 nooiibeitbe, blobenbe, 
frebfommelige 33orgere^ itlagemaal, fanc^ 
tibuerebe og befeglcbe golfetbinget ©ou- 
oeruenren^ og barn* '^ropper^ ©onflitntio^ 
nen mobftribenbe 3)anblinger oeb at tilflebe 
200,000 ©ollartf tit at betale Diutofluii^ 
gerne oeb at ubbrioe o^ af Staten. 

3ngen oen(tabetig 2lrm bleo nbraft 

til at bejlptte o£. ©en fibfte Straale af 

ipaab om ©rftatuing i ben Sfaf oar nu 

albete^ ubfluffet. ^lli faae mgen anben Ub^ 

oei enb, at boie oore ^)alfe neb og bcere 

Unbertroffelfen^ grufomme 3lag, ogi^an^ 

beb og Uuberbanigbeb labe o^ foroife fra 

oore SBefibbelfer, oore ©ieubomnie, og oort 

bprebare Jpiem, fom Sanbflogtige, eller at 

fee oore toiler og 33orn folbiinbigt inpr* 

bebe og ftagtebe af magtbaoenbe Spraitner. 

gor bet gjerbe. 93 i nebfatte o^ ber* 

uccft omgoraarct 1839, i Staten 3HinoiS, 

boorbeu oi oare forbreoue. SWeii enbog bev 
✓ # 


86 


St frfenS ^iftorie* 


ere pi iffe fTfPre for rot angerlofe gorfpl* 
gerinbe, (Staten 9Kt$fonri. 3 ffe moettet 
peb af 6 aue blebet fin 3 orb meb uffplbigf 
93 lob og breoet o$ ub ooer fine ©rcenbfer, 
fovfjptQev bun fine utpffelige Offeve i bereS 
Sanbflpgtigbeb, ooerfalberog bortfnapperbem 
i bereg foru>ar$l 0 fe ©timber, forcr betn oner 
SKi&flftpptfloben til bereg uoenlige ©rcenbfer, 
boor be bliper piinte, pibffebe, inbfiuttebe i 
gceug$ter 09 bcrngte ubeu nogeufombelft loo* 
formelig 9)roce$. 33 i baoe benocnbt 06 til 
benne ©taf$ forrige Regent, ©oiioerneur 
Sartin, angaaenbe bi$fe loojlribige 33olb* 
fombeber unob pore 3)iebborgere, men bun 
t) bebe 0 $ mgen 33efTi)ttelfe. SRtefouri bli* 
Per iffe ftanbfet i fin morberijfe Stem fart, 
09 oebbliper bevfor fine gorfplgelfev, og 
bortfuapper Pore 3Ji ebb 01 * 9 eve $ib efter an*- 
ben, og frarooer 0 $ port ©obS; mebenS 
Slnbre, fom IpffeligoiiS ooevlepebe gulbbpr.' 
beifen af benbe$ blobige 23ub, biipe attev 
09 attev forbrebe af ©oupernenren, imber 
9 )aa(fnb af eeu eller anben gorbrpbelfe, ber 
er fagt af pccre begaaet af bem, mebeu$ 
Ubbvipningeu parebe. gor ©rempel, 3 o- 
fepb ©niitb$ 3)erfon, een af beftnfogenbe, 
er tre ©ange blepen forbref, 09 er btepeu 
afbovt for SKefteviie i bemie ©tat, nnber 
Habeas Corpus ^Proce^, og efter neie Unber* 
fogelfc frifienbt, eeu ©ang af be forenebe 
©taterO Diet for 3 WinoiS ®iftrict, after af 
Sircuit £Retten af ©taten 3 Uiuoi$, 09 til* 
fibtf af 3Jiunicipal*9tetten i ©tabeu 9ian* 
poo, uagtct SRetferne i 3 Jii$fouri bapbe for 
protocoUevet et Nuiie prosequi i Jpenfeenbe 
til aUe ©agev i ben ©tat imob 3 ofepf> 
©mifb 09 9lnbre. ©aalebeS er bencconte 
Sofepb ©mitb flere ©ange blepen fagcu 
unber gorbov for eeu 09 ben famine an* 
gione gorfeelfe, bunS Sip og Semmer fat i 
gave, mobftribenbe ben femte 2 lrtifel af 
£illcrgget til be forenebe ©taterS Eonftitit* 
ti on; og faalebeS ere pi beftaubigeu blepue 
plagebe og beropebe pore tyenge til af bccffe 
CmFofhiiugerne peb biSfe fortvccbelige 3 )to s 
«$fcv\ £>g 6 pab ber paa ncevocerenbe &ib 


fnneS enbnu mere foruroligenbe erbengjenbf* 
ligbeb, ber pifer fig bo$ nogle af Qintbork 
teterne og 3 nboaanerne i benne ©tat. s )J?o< 
ber bai>e fuubef ©feb, opflammenbe $aler 
ere bleone bolbte, og mange uloolige mob 
Sonffitutionen fhibenbe EHefolntioucv an* 
tagne, ftl at berooe 06 pore 3ietfigbeber og 
gribeber og beu ©la:be at upbe pore 53e» 
fibbelfer i greb. ©fter bet ua:rpccrenbe 
fjcubtiige Ubfeenbe og por bittve Grrfaring 
i 3 Ri$fouri ©tat, er bet meget at befrpgte, 
af be barbariffe ©cener, ber foregif i biin 
©tat, piile blioe gjenfagne i benne. ®er* 
fom 3 )ii$fourt gaaer utfraffef, pit 9lnbre 
berpeb biipe meget opmunfrebe til af folge 
benbeS morbeviffe ©remplev. ®e 3Inf0gen* 
be$ Sibelfer buoe allerebe pccret not til at 
ncbfccufebem. gor mange for 3 Jienuef!er, for 
mange for amerifauffe 33orgere at itbbolbe 
ubeu tflage. 33i bare nti i mange $lar 
futfet unber Zpranmetd og Unbertrpffel* 
feu$ 3ernbaanb. 33or (Sieubom er blepen 
fraranet 0 $ til 33 ceibi af to ^illionerSol* 
lar$, 33 i ere blepue iagebe (igefom be pilbe 
®pr i ©fooeu. 33i bupe feet pore graa* 
bccrbebe gccbve, fom fegfebe i gribebefri* 
gen, tiliigemeb pore uffplbige 53oru, flag* 
tebe af pore gorfolgere. 33i baoe feet ame* 
rifanffe 33orgere^' ffioune ®ottre forucrr* 
mebe og mkbnnblcbe paa ben ittneuneffe* 
ligfle 3 )iaabe, og cnbelig buoe pi feet fern* 
ten tufinbe @iccle, lOTccnb, Doinber og 33orn, 
nbbrepue Peb militair 3)iagt fra bere^ bp* 
rebare £iem og Qlrne, i ben itrccnge 33in* 
tevtib, til et frennneb Sanb, peugelofe og 
ubeffpttebe. Unber atle bi^fe fnnuuevfulbe 
Omjlccnbigbeber, ubrtcffe pi pore Camber 
imob be bpiejle 9^aab i por Station, og an* 
raabe nnbevbanigft be fait og. oelpife ©e* 
natorer og JReprafentantev ^ for bette (lore 
og frie golf, om ©vjTatniug og 33effpttelfe. 

£pr, 0 bttv, mange tufinbe amerifanffe 
33orgere^ bebeube SRofT, boilfe uu fuffe i 
Saubflpgfigbeb paa @olumbia$ fri 3 orbl 
Spox, 0 bttP Snferd og gaberlpfc^ bitfre 
^lageflfrig, btti^ ?Pi(rnb og gccbre bape libt Jtfrfena <£>ffiorfe* 


belt grufonttfe tCRartorbob t bet 2 aitb, boor ! 
ben fjtfimobige fl)ru meb ©toftbeb fbcrber! 
gab bet tBfe bfioe flreoet i Sftcfiouerned $fr* 
d) ioer, at ©ofumbiadganbflDgfige fogtc33e* 
flotteffe 09 Srftafniug af ©herd Jpccnber, 
men fogfe forgiceoed. ®et daaer i ©herd 
^agt at fvetfe od, bore jvoner 0 g bore 
Stern, fra eu ©jentageffe af be btobige ©ce* 
ner t 9 Ridfourt, og faafebed befrie et for^ 
fufgt og forurettet S*o(F fra bered Ringed, 


87 

! og @berd cerbobige Qlnfagere bitfe aftib bebe 
for ©ber 0 . f. o. 

®e uutertegnebe SRatme ere ubefabte 
af 3Raugef paa 9)fabd. 

Ooendaaenbe Slnfegning bfeo fremfagt 
for ©ongredfen out ftoraaret 1844, fibiffet 
bar ben treble ©ang, at bidfe fovfcerbefige 
®lorberfcener bfeoe ben foretagt, fibeit oor 
JJorbiiduiugd Segpnbeffe, men 9fft bar tit 
ingen 9h)tte. (ftortfertted). 


ajigHg^el'cn af et xeent Seotict 


bi bibe, at af ©Fabnitigen tiffant* 
men fuFFer, og ertiffammen i ©merte tub* 
fif nu. ®og iFFe bet afene, men ogfaa be, 
fom babe Waitbend Sorderobe, ogfaa bi 
fefb ftiFFe i 0 $ fclb, forbenteube eu foitlig 
UbFaarcffe, bort ge gentd So r ftfdn ittg. 
ERotn. 8, 22 og 23. 

„gegemef er aftfaa af (tor SSigtigbeb 
for 3Renne(?ef; og berfoin bait bfof oibde 
ag Fjcnbte bbab ERetfigbeb og Wfigbeb bait 
bar, ba Fuitbe bmi febe uafbcctigig af ®icr* 
oefeud 'Jvriftcffe og ©unbend Subffpbetfe, be* 
berffe ffne gpder, feire ober SSerbeu, og 
ttpbe ©itbd QSeffigneffer t Sib og t ©oigbeb. 

Jpenffgfen meb, at SRenncffet annam* 
mer et gegeme er, atbaabe ©jail oggegente, 
formebefd 3 efu ©jenfoduing, maa 

bfioe opboief i ben ebige Ssevben, uaav 3 or* 
ben flfat oorbe bintmeff!, og opnaae eu foiere 
©tiffing enb ©jeefeu bifbe Finnic opitaae 
foruben gegeme. Sbi ba mneffet ford 
bfeo ffabt bar bet „(ibet ringere enb ©ttg* 
fetie." 5Rett formebefd Sovfoningen beb 
3efum ©bvidnm, famt band Opdanbeffe, er 
bet bfebet fat i ©fanb tif at opitaae eu 
ppperfigere ©tiffing enb ©ugfene. Sf)i figer 
QfpojTefen, „bibe 3 iFFe, at bi ffulfe bomme 
©ngfe." 3?fnd nebfoer utiber aUe Sing, 
at ban maatte opfare ober alleging. Jpatt 
paatog fig et gegeme, at ban maatte boe 
fom et SDtenwffe; og, „at ban beb Steben 


f!nfbe giore ®en magtedfod, fom babbe 
bend $3cefbe, bet er ©jeebeten." ©br. 2, 14. 
®a ban bar feiret ooerSoben i bend eget 
Jperrebomme, fonberbrnbt ©raoend 3teanb, 
og opfaret meb fit gegeme fom ©eieroin* 
ber tif ©ubd \)mt Jpaanb, bar ban fufb* 
bprbet eu ©jerning, font ©tib babbe beftemt 
forenb QSerben^ ©rnnbbofb bfeo (agt, og 
»aabuet £immerige$ ERige for alfe ?voenbe*« 
ftvembefetf bfioer 3)temtef!et, formebefd 
bigbeb mob ©oangefiet, fat i ©fanb tif at 
faae en foufig UbFaareffe, og at babe en 
fobiitcc^ffg 9iet tif fin Jyaber$ SSefflgneffe og 
tif at beflbbe ben ^elfig^faub^ ©abe. 

Og Qfpoitefen figer: „om ban^ 2fanb, 
ber ,oprei(Te 3rfnm fra be ®obe, boer t 
©ber, ba flat b^»/ fom opreifte ©briffum 
fra be ®obe, feoenbegiore ogfaa ©herd bO« 
befige ^egenter, formebefit fin Qfanb, fom 
boer i ©ber." ERonn 8, 11. 

©ont 3efu3 obcroaubt ® 0 ben, faa Funne 
bi; fom ban feivebe, faa tnnne bi; og om 
bi ere trofade, „fibbe meb bam paa band 
Sbvone, figefom og ban barer feiret, og 
fibber bod fin ftaber paa band ^brotte." 
’Slab. 3 , 21 . Og faafebed btf ^Reitncflet 
iFFe afene bfioe opreid fra fin forttebrebe 
^ifdaitb, meu enbog bfioe opboirt tif at 
bare ©erbe ibfanbt be fordanbige 53crfener, 
fom omgioer ©ubd Sbrone. Og bette er 38 


93ffltig$ebeit af et reent Sennet* 


ett (tort Uiemeeb, b»orfot bi fommer ber 
09 auitammcr Segemer. 

©t 3lnbet bar, at fovptante bor ©tegt. 
gor, om bet ertilborteget©abnat£omme 
bib, faa er bet ogfaa til 2lnbre$. 

gblgelig bet ferfieSttb, fom bleb SWem 
neflct gibet, [bar at "borbe frngtbare, for* 
flered'og opfblbe 3orben.« (1 3Rof* 1 , 28 ). 
Cg efterfonuSReuneftet er et ebigt SBcefen, 
og alle bang ©ierninger (laae i gorbinbelfe 
meb ©oigbebett, er bet nobbenbigt for barn, 
at fjeitbe fin ©tilling bet, og faatebe^ op* 
fbtbe (In ©fabelfeg 5Raal; tb t fom ban og 
bang Qlffom ev beftemt tit at lebe ebinbe* 
tigen, er ban et alette aufbarlig for flue 
egne £anblinger, men for ett (lor ©eel og* 
faa for fine »0tn$; og for frembicelpe og 
ubbi£(e bereg Sorftanbgebuer, rette bereg 
©ccber, bife bem et gobt ©rempel, og tore 
bem rigtige ©rnnbfoetninger, men t ©cerbe* 
(eftfteb beoare fit eget Segente t Beenbeb. 
£)g bborfor? ftorbi, om ban ntigbrnger fit 
Segeme og fovbcerber ffg fe(b, (labor ban iffe 
alette ffg, men ogfaa fin 9fiage eller bem, 
ban omgaaeg meb, og gjor (In ©fterjtegt 
elenbig, fom nnnbgaaelig tnaa nebarbe ga* 
bereng ©lenbigbeb, bette i££e alette t bette 
Sib, men t ©bigbeben. 3lf benne Qtavfag 
bar J? err ett gibet meget ftrange Sobe am 
gaaenbe 2©gtcf!ab og £ngtigbeb, og.bar paa 
bet ©treengefte (traffet bent, font t forffieU 
lige ^ib^albere babe migbrngt benne bellige 
Slnorbttiug. gor ©rentpel : ben fbcere ©traf 
over ©obonta og ©omorrab/ og ben for* 
fcerbelige ©ont, bev bleb affagt ober bber 
ben, fom forbeerber og befmifrer fit Scgetne. 
SDiatt Icefe 5 SB of. 22 , 13 tit 30 . £>g at* 
ter 1 @or. 3 , 16 og 17 , "bibe 3 i££e, at 
3 ere ©nbg Rentpel, og ©nbg Qlanb boer 
t ©ber? ©erfont 9togen forbeerber ©nbg 
Compel, bam (lal ©ttb forbcrrbe.» £>g boor* 
for?, gorbi at om SKenneffet^ font bleb flabt 
meb 9?aabigbcb oner fit Segeme, at bait 
maatte htntte opbeie fig og fit 3lffom, baabe 
i ©iben og t ©bigbeben, ntigbrnger ben 
^flagt, ei alette ftaber fig felb, men ettbog* 


faa nfobte Segemet og 3Iattber; forbeerber 
fflerben og giber Mabg for obelceggettbe 
©tromme af alffettg Sailer og Ufcebeligbe* 
ber, og 3Ilt, bbab ber gibr <3JieitnefIet fretm 
meb for ©nb. 3lf benne 3larfag bleb bet 
fagt til 3^raelg 93orn, at be (Tulbe if£e 
blanbe ffg i ©ifterntaal meb be ontliggenbe 
golteflag, at iffe bereg ©ceb iffulbe blibe 
forbemet, og golfet benbe ffg til Slfgttbert; 
bbilfet bilbe lebe bent til at glemme ©nb, 
og til Ubibenbeb om bang ©jertttnger og 
£enfigter, og be bilbe glemme bborfor be 
bare (!abte, og forbeerbe fig felb, og bette 
bilbe itatitvligbiig gibe 5Jnlebtting til alle 
attbre Cubcr. s 3ftett naar ©ubg Qlttorb* 
ninger blibe ubforte, ba er 91 ft i en elf^e- 
tig Siljlattb. Jpbab er mere et(!bcn*bigt og 
bebageligt enb bigfe rene, tiflplbige, og bulb* 
falige jlicerligbebgfblelfer, fom ©nb bar neb* 
lagt baabe i ^DlaitbenS og Qumtbeng £jerte, 
ber ere forenebe i (obligt 2®gtef!ab, meb 
5?icerligbeb eg ^engioenbeb, ber er reen, 
ligefom @ub^ iviccrltgbeb, forbt ben nb- 
fpringer fra bam, og er ban6 ©abe; meb 
Segetner, ber ere tbbfle og - tugtige, og et 
Qlffom, ber er elfleligt, funbt, reent; uf!t)(* 
bigt og nbefmittet; meb $iUib til binauben, 
lebe be tilfammen i ©ubfrpgtigbeb, nobeftbe 
9latuven^ ©aoer ltforboerbebe og nbefmit^ 
tebe, font ben npfalbue ©nee, eller ben £rb= 
(lalftare ©from. ^Bett boor bilbe tf£e 
benne 5lbbelfe blibe foibbiet, berfont be bib 
(le bere$ ®ef!i££elfe, £nnbe forflaac (Ig paa 
©nb6 planer, og flfne.ett ebig ©nigbeb i 
et anbet Sib, cn Jvorbinbelfe meb bette 9(f< 
fom, fom ev begmtbt ber, til at bebbare for 
ebigt, og alle bere$ tficerligbeb^baanb, alt 
bere^ ©Icegtffab, og al beree ^)engibenbeb 
beflbrfet. ©n 'tDlober foter flor©(cebe beb 
at fee (It 33 ant, og betragte bet^ elflelige 
fpeebe ©fiffelfe, men boor bilbe iffe bem 
be$ 33artit fbnlme af ©loebe, om butt bibfte, 
at bet. Sant (Ittlbe boere ttteb benbe for ebigt; 
og berfont bi blot fienbte bor ©tilling, bilbe 
bi bibe, at bette bar bet 5)ieitteeb, forb&il 5 
M bi font til Serbett. , Og ^etiftgten meb af 

©ttbg 9tige, boorcm oi ct baoe fCrc^et me* 
get, er, at gietiopretteaffebtefebeflige^rin* 
ctper. tfpbflfbeb og Jfteenbeb ere 'Sing af 
flcvffe 93igfigbeb for SEerbett; boorfor^ro* 
pbefett (Tger: "forbi £erren bar oibnef mef* 
tern Dig og Ditt Ungbonttf £uftrite, ,fom 
©it bar banblef frolotf imob, etibog bttti 
oar Dig tilfoiet, og oar Din T3agfe$ £u* 
ftrtte. ©fabfe ban bem iffe tit at ocere eet? 
enbog bait baobe be oorige 9fattber. Og 
boovfor eet? Qlt ban maatte foge gttbefig 
©oeb. Derfor fager ©ber oave i ©ber/ 
9fanb, at 3ngeti battbfer trefoil imob (In 
UngbontS Jpuftrn." ^at, 2, 14 og 15. 

£er fee oi attfaa fobeligett boovfor man 
flfntbe ooere reett, netntfg : at ©ttb maatte 
beoare eti gttbefig ©oeb. ^Panins (Tger: „oibe 
3 iffe, at boo font bcettger oeb ©fjegett, 
er eet Segente meb bettbe? I tbi be to, (Tger 
ban (J) err ett), finite Mioe tit eet tfiob. — 
J5tt>ev ©fiorleottef! 2tf ©onb, font Bienne* 
flet gjor, er nbettfor Segemet; men boo fotn 
bebrioer ©fiovteonef, fottber itnob (It eget 
Segente. ©tfer oibe 3 t'We, at ©ber$ 2e* 
gente er bett £eltigaanb$ Setnpel, fom cr i 
©ber, boilfett 3 baoe af ©ttb, og at 3 t’We 
ere ©ber$ egtte; tbi 3 ere borefjobte; cerer 
bevfor ©ttb i ©ber6 Segeme og i ©bertf 
Wattb, boitfe bore ©ttb til." l ©or. 6, 16 
tit 20. Og t bet ncefte ©apifef taler batt 
om be famme Sing, font ^atacbiaS, an* 
gaaettbe ett reett ©ccb : „tbi bett Pattfro 
gftanb er bettiget formebettf £itftrttett, og 
bett oatttvo Jpnflru er beffiget fortnebeltf 
< 5)fattben; tbi etfertf rare jo ©ber$ 330rtt 
ttrette, mett tttt ere be beffige." 7, 14. 

9ftfe cioififerebe 9tafiottev$ Soogtoere 
baoe feet ^oboettbigbebeit t at opretbotbe 
bi$fe Sittg, og baoer fofgefigett i Qtfminbe* 
tigbeb gioet ttieget flrettge Sore for at be* 
oare CloittbefionttefS Sugtigbeb og ttttber* 
(lotfe 2©gfefTab£confracfett. Sil bette $Die* 
tneeb ere {Jororbttinger ttbgattgne, ber gior 
0aabattne aroefofe, fotn ere aotebe ttbettfor 
JSgteffab. Dette bar gjort ett gob SEirf* 
ning. 9)mbifantere af be forfljettige Jfte* 


et reent Seanet* 39 

figiontffecter baoe ogfaa anoenbt here* 3nb* 
flobetfe t en bot ©tab, for at imberffette 
bobige ©rttnbfiofninger. Dtefe baoe baot 
3nbfTobe(fe oeb at mobarbetbe Ugubeftgbe* 
betttf fforfe ©from. ^DTen, fom Sftatio* 
tterne feto baoe forfaget ©ttb, maa man 
fporge: boor fan be oente, af fttnne (Tanbfe 
bette raabettbe Ottbe; tbi fetoe Soogioerne, 
fom gioer bitffe Sooe, eve mattge ©ange feto 
flolbige* Og ttaar longer, border og $oer< 
fter forbccroer bem fe(o, boor fttntte be oettte, 
at ^otfet fttnbe occre reett t? Jpoor ffreng 
ettb Sooett mott ooere, faa oil bog forbaer* 
oebe ^Kemteffer attib (tube Seiftgbeb fi( af 
unbgaae ben. Og fattbetig, faa oibt er bef 
gaaet meb bitffe $3eberfft)ggeltgbeber, at bef 
fonetf af oaere ett afgiorf ©attbbeb, af bttffe 
^fttg funtte iffe beber(Te$; og eitbifionbf 
ber gioe$ 2ooe angaaenbe cegteflabefige $or* 
binbelfer, er ber bog nog(e Olationer, fom 
fafbeS ©briftne, ber oirPeiigen mebbeter 33e< 
oittittg paa Ufugt og af bett 9Iebocerbigelfe 
og ©fettbigbeb, fom folger bermeb* 

Di^fe ^tttg fifborer better ftffe be fa* 
oere Staffer af ^offet afene. jtaabbeb og 
5}ettoft gaaer ^»aanb t ^aattb, og foccrmer 
ttbittbvet oeb ipoffertte, tbfattbf ^tottgerne og 
be QJpperffe paa 3orbett; og io mere ^OTa* 
ferett^ og 33ttfebbuggeren$ ^trbeiber ere flfif* 
febe og (beregnebe fif af opffamme Siben* 
(labetne, jo mere oittber be ben afminbefige 
§)ttbefl og Sfaetf. @taf^manbett, F? Proe(Ieman* 
bett, ^iobntanbett, ^aattbooerf^manben, 9tr* 
beib^manbett, 9It(e] baoe forboeroet bem fefo. 

^lerbett er fttlb af Ufugt, ©oig,@fi 0 r* 
(eottef og attebaanbe QSeberftoggefigbeber. 
©aaer man ttf'iWafferabe paa be forttemfle 
^beafre t 9)ari$, ba oif man fee fttffttbe^en* 
tteffer af begge itjon, uarfigf, freest og nbett 
58(u^fef at fiffiettbegioe bere^ j^jerfe^Ureen* 
beb* iBi^fefig, ^ettoft og Siberfigbeb grt* 
ber farfigt om fig. 3ffr fige^Ioget om 
be SEeberflpggefigbebtf Sufer, font erifterer 
anbre ©feber. bonbon orimfermeb nfpffe* 
tige «B(efener, forforfe oeb ©rempef, Coer* 


40 


93fgt(g^eben af 

fatelfe og ©aarffab fit bere^ forfatbne, rape 
eg eCenbfge Sitftaub. 

©e famme Sing erifTeier ot>evaft i ©tig* 
tanb, grantrig, be forenebe ©tater, ©am 
mart, og otefefig ibfaubt atte ^atioiter. 
^Itffaa/sjKifttoner af Ungbommen forbaroer 
fig fetp, paabrager ffg be afffpetigjTe ©pg* 
bomme, Dg bringer Jyorbaubeffe oper bere^ 
2Jffom Deb bere£ ©pub, boittet opporer og 
trceber t 3cebrenc$ forboeroebe 3obfpor. Sffe 
at ffge 9?oget om be mange Suffnber af 
etffetige SBcefener, boem ©ttb beffemte fit 
af Deere < 3Kcenb^ iOTebbioetpere i Sib og 
©oigbeb, af be Deb bem maaffe opiretfe ef 
reenf Wfom, ber uu ere forbcerpebe, forne* 
brebe, befmiffebe og forfatbue, (Taffeta eten* 
bige UStinger, Ubffub af 23erben, forncer- 
met, forfrpttet, foragfef og mi^atibtef, fort 
fra Sornebretfe fit ftoimebrctfe, atf laoere 
og taoere, fepbere og bpbere, tit©obeu, fom 
en ©en, enber bereg eteitbige Sitflanb, men 
— nben J>aab. 

©aatebeS er ©temieffet, ber btep'ffabt 
reenf, effer flu ©taberS 3?ittebe, Dg fuube 
ftaae ftotf og opref, fom ®nb$ 9Teprcefeti* 
taut, puur og nbefmiffef, bfeoet taof, fat* 


et reettt Setmet. 

ben, forbaeroet, fpgt, og nebfnnfef ttnber be 
nfornnffige '©Pdbninger: eti ©tabuing, ber 
er futb af Softer og gibeuftaber, eti ©fane 
af ffu toiteetofe 9$egjertigbeb. 3eg fater 
reenf itb om benne ©jenftaub, og jeg gjor 
bet, forbi bef er eti gorbanbetfe for $8er* 
ben, og ©nb Dit botbe STeguffab nteb 9Ta* 
tionerne for biSfe Siug. 

©et er atffaa omfouft, at man gt'per 
Sope be^angaaenbe; 9Tationerne baoe for* 
beer pet bem feto, og be baoe itte iDiagt tit 
at forebpgge bi$fe Sing. 9Han maa bii* 
oe£ af boiere og cebtere ^Dlotiper etib btot 
menheffetige 2Iuorbniuger. 

©erfom '’JJfenuefletie ret tjenbte bere^ 
SitlTatib og be eoige ftotger beraf for bem 
og bet*e$ ©cob, ba oitbe be, fote atibertebeS 
enb be gjore. ©e Ditbe f ale, at be Dare 
eoige 2tafener, at be Dare ©nb aufoartige 
baabe for 2egeme og Qfanb, og af 3utet 
nben tfunDtfab om 9)fetmef!et$ 5alb og 
fanbe StlfTanb og ©ub$ 0Tige$ 9tabenba* 
retfe tan bringe DpreiSumg for 3Jieuueftet, 
gjenopvette ©ub$ Orbeu og Jpiutibofbning, 
og after fcrtte ’Wemte(let t Mi retfe @rit* 
ting paa 3orben." 


<$it SCttiarfel mot le falfEe tyvopfyzUv. 

91 f Corenjen. 


Unbev benne Doevftrift b^ ttbtigere 
oceret opfaget et 3 nferat t fttpoepotfen, fra 
80 U. 3 . 2 t d. af £r. pallor ivoct), t ©on* 
ber jlirtebp paa 3at(Ter. ©et bar oceret 
retfet mob ©ibfte ©age$ £ettige, forbi 
bette ©amfitnb baobe fenbf 2 be 7 af 23r o* 
breue tit 3at(Ter,- boitte baoe forfptibt for 
ftottet bm gamte apoftotifte ©aubbeb, fom 
£>r. *$a(Toren ubfrptter fig, af ocere ®vang* 
tcerbomme, forbi bi$fe icerbomme tonune i 
©i^barmoni meb beti unocerenbe moberne 
Sbeotogi. $ 3 i baobe fytft onffet at fnnne 
giettbrioe i famme 33tab bailor 5vocf>^ §)t* 
tringer om ©aab, tyrceftebommet, @brifti 
jlirfe, ©pubefatbet, Wabenbaringer og be 


fatfTe ^ropbeter; men oi Deeb af ©rfartng, 
at be cerebe Q3tabrebacteurer f)n : tit ^aub^ 
itte gjerne oit optage Qlnbet i bere$ 33tabe 
angaaenbe be ^ettige, enb ©aabauf, fom 
fjener tit at nii^recommeubere bem; berfor 
baoe oi anfeef bet bebft i port eget Organ, 
©tanbinaoien^ ©tjerne, at ttbfate ooriKe* 
ning frit og tiforbebolDeitf. 9^i b<u* bet 
$aa6, at bette port 53Taaneb^ftrift oit att 
nieer og meer ftube et (Torre ^tnfat Scefere, 
itte atene i be banfte ^Drooinbfer, men og* 
faa i 9TorgeS og ©oerrigS STiger, og tiU 
fib(T btioe efterfpurgt meb ^egjertigbeb, ti* 
gefom ber er ffeet nteb be ^e((igec©trifter 
t ?tmerita og ©ngtanb, SQi pit itte tcente 41 


©n Sttwavfel mob be falffe ^ropfyeten 


paa at gjenbrioe atle be onbfla^^fulbe i?0cjrr % 
ber oeb 3 )iaoelen 3 spoffbnb lobe 3orben$ 
ganbe rtinbt, angaaenbe nor itffolbig mor* 
bebe Prober 3oftPb ©rnitb; tbi bet oilbe 
for o$ fmt oare $ib£fpilbe 09 til ingen 
91 t)fte; oilbe oi gjenbrioe een 809 n, oilbe 
be fmebe ti iftebet, 09 alle bi$fe Sogne oare 
Seb i ben j?iabe, boormeb be foge atbinbe 
og 09 forfegle 09 tiliutetgjore port 93 ifcne& 
bprb. 93 i oeeb, at be trooarbige golf, fom 
nn for £ibett bebjl tree*, eve faabamte, fom 
for Metaling ere oillige til at flge falff 
93ibne$borb, ligefom be tretteu grnentimre, 
tyaffor j^orf) omtaler, ber rare oillige til 
at aflagge ©eb paa, at 3ofepb @mitf) oilbe 
fovfove bem. 3 tbeologijl £ibtf(lrift ffaacr, 
at ber oar ferten grnentimre, 09 faalcbe$ 
fonunc SBibneSbprbene if te oocreentf ; men 
boilfeit Sogit ber cub blioer trpffet paa <Pa* 
piret, oi antage bet at oare Dpbigtelfe 09 
Opfpitib af famoittigbeb^lofe 9 Renncifer. 
93i oille labe ©nb£ Orb oocre ©ominer 
imelletn o£ 09 oore ^obfTatibere, 09 oi 
(!nlle oenbe ©Itffet paa be falffe tyropbeter. 
grclfcven flgcr: 93 ogtcr ©ber for be falflc 
9)ropbeter, fom fomme til ©ber i gaare* 
flaber, men inboortet* eve gltibettbe Uloe. 
9lf beveg gvngfer ffnde 3 fintbe bcm. jtan 
man oel fanfe 93 iinbrner af Norite, eller 
gigeiter af £ib6ler? ©aalebed barer f>oevt 
gobt £ra gobe gvngfer, men et flet $ra 
barer flette grugter. ©tgobt£ra fait iffe 
bare flette grugter, ei better fan et flet 
£va bare gobe grugter. £oevt Zx a, fom 
iffe barer gob grugt, blioer afbugget og 
faffet i 3lben. 2)et er ba af beret? grng* 
ter, at 3 ffnde fjenbe bem. 6ee s ))iatt. 
7 , 15 tit 20 . 

9)ropf>ctevue i govtiben oare ^Jlanb, 
©nb opreiffc til at bare $>ibne$bprb til 
gamle 3^vacl baabe om be ©traffebomme, 
ber flttlbe ooevfomme bem, fom ogfaa om 
be glabelige SOelflgnclfer, ber flulbe blioe 
S^rael 09 £ebniugerne til ® eel i be flbffe 
$>age. 9 )ropbetcrne funbgjovbe 3 )iciuic« 
flene be titfommenbe $ing, men bet be 


fnnbgiorbe, oar intet Dipt, men be berorer 
alle ben famine ©treng angaaenbe Qfffalbet, 
©traffebommene og til ©lutningen be flbffe 
2)age» £erligbeb 09 grelferend 5 fabenba- 
relfe. 9}ropbfterne i bet ©antle 09 
?eflameurc$ 2iber oibner om ©traffebomme, 
ber paa beftemte £iber flulbe biemfoge 3or* 
berige. ®e falffe 9)ropbeter naoner ©frif* 
ten at oare bem, fom ffobe frem -for gol» 
fet 09 oibnebe bet ^Jiobfatte, 09 raabtc 
greb 09 iugen Jyare, naar 9 sveben$ ©oarb 
bangte ooer bem. ^2)e ©ibffe 2)age$ #el* 
lige i oor £ib ffaaer frem og oibner, at 
om et Sibet oil greben borttaged og 9)la* 
gcr fra ©nb nbgaae til 3°rberigc oeb£er- 
uni ©ugle, ber flat ubgobe ©ub$ ^>re« 
be^ ©faaler ooer OTarfer, ^raer, ^aoe, 
glober, >8anbfi(ber, 09 bet iffe for ^en s 
neffene^ ©ubfrogtigbeb^ men for beved Uvet^ 
farbigbebert ©ft)lb. ©fulbe 9 togcni oore 
!Dage ffaae frem og beoibne bet < ED?obfatte / 
benaone oi bem falffe tyrop&eter, ber 
fovfcrer golfeue 09 ffger til bem: 3 finite 
iFfe flue ©oavbet, og ber flat iffe oare 
hunger for ©ber, men eit tilforlabelig greb 
oil Jperven gioe ^ienueflene, for bere^cf)ri* 
ffelige 33 anbel$ ©ft)(b. ^lenS^booa taler 
faalebet? om bi$fe til ^Propbeten 3fvemia^: 
golfed ^Propbeter ipaae 8ogn i mitSftaon, 
l'eg bar iffe fenbt bem og iffe bnbet bem 
og iffe talt til bem; og forbi jeg iffe bar 
fenbt bem, bevfor ffulle be omfomme. grel* 
feren^ Orb angaaenbe be falffe *Pvopbeter 
afgioer i bere$ bele golbe et befletnt Jtjen* 
betegu, faaoel paa be faube, fom be falflc 
^Dropbeter. 93 i lave beraf, at bet er af 

grugfen, man fan ffutte fig til^raet* 9 lf 
^Pattli 33 reoe lare oi, at ber i ben flbfle 
^ib flat gioeg 8eiefoeitbe, ber iffe prabife 
©briftnm af jtjarligbeb, men prabife bam 
for ^Penge^ og ^5ve^ ©fplb. !Deu, Oer 
iffe oil oare eu Sciefoenb, ban opoffrer 
og iuboier fit bele 8ip meb 2llt boab ban 
eiev og bar, til ©ub$ og 3)lcnnefleue$ ?je< 
neffe; men ben, fom faalebc^ gjev, maa baoe 
annammet 93 armbifvtigbeb og ©pnbetilgi* 42 


Sri 9lbfcarfcf mob be falflfe *Propl)etcr. 


giberfe, og af ben 9(arfag fan ban ogfaa 
opoffre ffg for ©nb* ©ftffb i 3efn 9fabn 
fit < 3)TenneiTc6cbcn^ Sfrenime og Jyreffe, uben 
af foge £©re ettcr^orbecr beroeb. £ag2om 
nett tort fra Seiefoenbeue, og bi bit faae af 
fee, 6t>or mange, ber bir nbgaae meb ©ban* 
gerief* ftplbe til mange Jyaffige, tit ©nfer 
og Sraberfofe og bem, fom tibe Sramgfef t 
benue SScrben; og bi bit faae af fee, boor 
mange ber bit fiUbfomme ©boiffi 53efaring. 
Sfrelfircn nbfenbfe fine 9fpofHcr og Difci* 
pte fo og fo, og be gif meb ©oangelief fra 
©fab fif ©fab, meb giribmagf fir af prae s 
bife, bobe, nbbribe ©jccore, falbe be ©bge 
meb £Hie og (jef&rebf bem. £>g faafebe^ 
fleer bef meb Srefferen* SSibnev, be ©ibffe 
2)age* £effige, t bor $ib. Sfiange, ber i 
bore £>age prcebifer i differ og fforfam* 
tnger, beraafcer ffg paa, af be prccbifer 
Cmoenbcffe. for JJolfef; men boab npffer 
bef, naar be iffe fefb gaaer ben 53ei, be 
tarer. 5>aa faaban ^aabe briber 3ngeu 
omoenbf. £)g berforn Sffogen fliifbe nnber 
en Ombenberfe^^rccbifen foie ben 53ebro= 
berfe og 2cnigfer effer ©nb, fom birfer Cm* 
oenbeffe, bootlebe* flnibe bef bcrre tnnrigf 
for en 53ra:ff af bioctpe 9fogett fir af bribe 
betfig, naar ban ' fefo gaaer mobfaf bef, 
©bangcref fcrrer? £f)i ©bangelief* £>rbett 
er £>nibenbelfe og Sro, bereftcr ®aab (iffe 
Cberofelfe) fir ©tmbgforrabeffe, og tirffbff 
£aanb*paarccggerfe for af annamme ben 
jpeffigaanb* 9faabegaoe* £)g aUe bi*|e 
Jynncfiouer nbfore* af bem, ber ere beflifs 
febe effer ©bangelief* £)rbeit. 53i bar fccrf 
af ©friffen, af atfe bem, ber froer ©bam 
getief og futofommer af Dfeffccrbigbeb, bar 
©brifli Jyor&on og ben eoige tyagf* gor* 
icctferfer; mnt, af be, fom iffe briber t 
©bnfli Fairborn, bar boerfen gaberen erter 
©onnen; Sob. 2 53. 9 Og bet-pa a f jenbe bi 
bbem ber er af©nb efleriffe, fbi be, fom ere af 
©ub, b^re o*, og be, fom iffe ere af ©nb, 
bore o* iffe. Og berfor babe bi ben fri* 


mobige gorfroffning fi( ©nb, at bef, bi be* 
giere i £)bereen*ffennnerfe meb ban* 53iUie, 
giber ban o*. 9ff ©bnftt 2cerbom faaer bi 
ef aitbef 53egreb om be farfle tyropbbefet, 
enb bef, Jpr. bailor .ftoc() angibet* om ^or* 
tnonprceffen. ©n af tyropbeferne fcerer : af 
tyrarfterue flat cere ©nb* 53efaringer, opref* 
bofbe 2ebi 93agf, ncere JSrefnjflf for 3e* 
bora* 9fab n, affib fore ©aubbeb* 2ob i 
SKunbeu, iffe babe ©oig paa bere* Berber, 
banbre i greb og ftefffnbigbeb, og afbofbe 
mange ^emteder fra af begaae 9)ii*gjer* 
ning. Qlfbiger tyreefterne fra SSeien, bringe 
be mange fir af (lobe an mob 2ccren, freettfe 
be 2ebi* 5)agf, faa ffger Seboba fir bem: 
3eg bir rabe ©ber bribe foragfebe og ringe 
anfefe bo* here gorfef, efferbi 3 iffe agfe 
paa mine SSeie og bife ghtbeff, boor bef 
gicerber 2oben. QSt beeb, af bef gjcelber 
9)rccfferne* £5re, ^fnfeeffe og gorbeef, og 
berfor nnbre bi o* iffe, at be fremfomme 
meb fafffe Qlngibelfer og onbflab*fn toeing* 
ter tmob o*. 53i forffaae, af bi bane beu 

famme gienbe imob o*, fom be gorrige 
£)age* Jpeflige babbe, i ben apoffofifle £ib** 
afber. £)enne f?jenbe er Sognen* 9fanb, 
ber ttbfprebfe 53agfaferfe og 2ogn i gamte 
®age om ©btiffi 33ibner, og anfiagebe bem 
af be babbe inbgaaet *Pagf meb ® icEbefen, 
af be aab 53orn og bebreb Jporeri meb 
D-binberne i here* 5orfamttnger, og berforn 
beffe iffe bar firftrcefferigf, ba anfragebe 
be bem for Opror og ^aieffcr^forbrobelfe. 
©aarebe* bif bef' ogfaa gaae meb be ©ibffe I] 
®age* ^)eUige af bem, fom t bore Dage 
bore fir tybarifeeerne og be ©friffffoge. 
^}?en rigefom ©anbbeben t be forffe apo* 
fforifle ®age banebe ffg 53ei fir mange 
ffnber* ipierfer, faafebe* (Tar ogfaa t be 
fibffe Dage ©nb* ^erfigbeb opgaae ooer 
Sorfene og ©bangerief* 3orbe beb ©nb* 
Sienere proefamere* fir Sovberige* ©nber. 

CSorffccffe*). I 


43 


(St ©ran af Sanbfyeb t ct *punb Stfgn* 

©i ©ran af @anfcljet> t et 9$unt> Sogn* 

(gortfat). 

(©lutning af ^rattg SBibnegbprb). 


"Sibligti Waret 1831 bef 0 gte Jpr. 9tig* 
bon , bet’ oar bleoen orbineret nuber oore 
Member, 86lbflc 3ofep& ©miff) i 9tyg)ort 
©tat, forfte (Sang, og fra ben £ib af bt* 
gpnbte man at nbfprebe bet^ngfe, at 3tig* 
bon oar gorfatter til 9Rormon$ 23og. 

"®en ©naf om ©panlbing baobe man 
enb itte tan ft paa frrenb flere War efter, . 
ba ben nbfom i et ©trift falbet "Mormonism 
Unveiled" — et meget laot ©tpffe i?0gm 
fmeberi af ©. Jpnlbevt og Wubre af 
lignenbe Sbaracteer, fom tenge baobe be* 
ftreebt betn paa, at fremftille iKJformoiig 
93og i et falft £pg. SBefter paa oar bet* 
bele 91abolag, bet* antoge SDIornionignien 
eftcrat benne gabel om ©panlbing oar 
bleoen eircnleret iblanbt bem, og ot agtebe 
bet t ©anbbeb itte ocetM at foare paa, 
forenb bet af be uoibettbe og uartige reli« 
giofe ^ebacteurer i benne ©tab (9?D*g)ort) 1 
bleo foroanblet til 9?oget, fom man fagbc I 
at ocere ganfle oift og uimobffgeligt. Dg 
nu — jeg beoibner, at be, bet* baoe opbig* 
tet ben ©paulbiitgffe £ogn angaaenbe 3Ror* 
mong 33og, ©. [fligbon og Wnbre, ere af 
famine Slagfe, fom be, ber opbigtebe 2og* 
nen imob ©ifcipleue forbmn, ber be beffplbte 
bem for at baoe bortftjaalet 3efn £egeme, 
o. f. o." @ee ^?att. 28, 11 til 15. 

goranftaaenbe Siuiet* af 93. 93. 93ratt, 
ferft offentliggjorte i 9?o*2)ort i 1837, ta* 
ler for bem felo og bebooer itte nogen gor* 
flaring af inig, iffnn at bemcerfe, at boab 
ban bar (Ireoet er fjenbt for ©anbbeb af 
mange £ufuibe i Wmcri ta 

93encconte JpnlOert baobe fooret at beone 
fig paa be £ellige, forbi ban oar bleoen 
opbaget og binbret t fit ntngtige SBccfeu; 
og ba bang forfte Wtijlag imob 93ropbeteng 
Sofepb ©mitbg £io flog feil, begpubte ban 
at fabrifere 2ogne, for brilfet ban bleo 
runbelig betalt af en Or. ®. £ow og nogle 


grafter og anbre ©fnrfe, fom tenge baobe 
0tif let et faabant ©tofte 2terff0i for at 
fr.nne nbrette bereg (aoe, ffibtie ©ierninger 
t bereg ngitbelige jlrig imob be £ettige. 
^Ken forenb bang Stegne tom til SSerben 
gjennem 93vegfen, bleo ©tauten af bang 
tiltagenbe SEeberftoggcligbeber faa ftccrf, at 
felo be, ber brngte bam, fom og bang ©el* 
f!abgbr 0 bre paa Safteng SBti, ffaniinebe bem 
oeb bam; »g efter at baoe betommet 500 
©ollarg af bem for fine £ 0 gne, rmnte ban 
nbafSaubet og man f)0rte albrig mere om 
bam, og meb bam forfoanbt 9)nblicnmg 
£iltro til bette Sogneooert. 

"Mormonism Unveiled", ber Oar aolet af 
benne foragteligc. @omplot, bleo faalebeg 
goalt i gobfelen, og gjorbe f0lgeligen ingen 
©toi i SBerben, men bleo et Offer for ben 
goragt og gorglenunelfe, bet faa oel for- 
tjente. 

©ette foregit i ©taten Ohio i Warer 
1834. glere War efter, ba SWornioug 95og 
baobe meget nboibet fin 3nbflpbelfe, og 
mange £nffnbe bleoe foiebe til be 3?etlige 
aavlig, og 93rcrfterne brobe bereg jpjerner 
for at opftnbe 9toget til at tfaubfe beng 
burtige gremgang, oar ber to 93rcefter i 
©taten }Jiagfacf)itfettg, oeb 9?aoti Wuftin 
og ©torrg, af boig £ilbccngere mange baobe 
forenet fig meb be ipeliige, fit bigfe gamle 
^ulbertg og bang $aubeg fabler, at'OTor- 
mong 33og oar ubarbeibet af ©paulbingg 
JRomau, gjenoplioebe og fatte bem i Omlob 
i 53labeue, meb mange lipe felogjorfe ^il= 
fcctninger. Uoitlige til at betjenbe fig fom 
gorfattere til bigfe grooe 5;0gtie, f0icbe be, 
til ct opbigtet ^reo, 3}iabame ©aoiefoug 
og "Kabame ^ac 5tine(Tn)g, ©paulbingg 
©uteg og ©atterg Unberflf lifter. Og, uag* 
tet bette ^ebrageri og Onbpab bleo afflorct 
og betienbtgiort for SBerben, ere ©anbbe* @t ©ran af ©anbljeb t et $itnb S 031 U 


u 

ben$ Jyjenber bog t>eb6(emtc at pttMiceve bef 
inbtit beune ®ag. 

Web^eufpn ti( benne @ag, famt 
(Jbaracfeer o g 3nbbolb af ©panlbiiigS 9io< 
man, bcfirtef : ”®ef ftmbue SDTauuifvtpf". 
@n kerb ?Dtaiib oeb 9?aoii #aocn, ber reifte 
igjennem boor wronte ©paulbtngS ©life og 
©after 'boebe i 1840, ajiagbe et 33efog bb£ 
bem, eg berpaa mebbeetfe ^PnMifiun en 
©eretning om ffn ©ainratc. 

ftolgenbe Sporgtfmaat og ©oar ooer* 
fcefte oi fra ..Quincy whig, 41 et rnegef agtet 
og pnbef ©lab, nbgtoet i Cuiincp i 3(Ciuoi^. 

"©porg&naal : ©freo ©e, 3)?abam ©a* 
oicfon, et ©reo tit Sp r. 3o&ii ©torr£, in* 
bebotbenbe eu ©eretning om 9Normoni$* 
men$ OorinMfe? @oar:^et, teg gjorbe 
ifte i og jeg faae albrig ©reoef, forenb jeg 
faae bet t ©tabet ,, Boston Recorder 14 Itieb 
m t 97aon tilfoier. ©reoef b^ albrig oa:* 
ret bragf tit irtig at miber(Trioe6. 

"©porg&naat: Jpaobe ©e flet iffeno* 
get. at gjore meb bet ©reo‘?" ©oar: ©r. 
Qtnffiu tom tit mig t mit JJ>nn$, og gjorbe 
mig uogte faa ©porgStnaal, og ban neb* 
tfreo 9?oget. 

"©porg&naal: @r bet faubt, boabbet 
©reo iubebotbev? ©oar: ©er er 9?ogef, 
font jeg forfatte bam. 

"©porgSmaal: Jpar ©e icetf ’WormonS 
©og? ©oar: 3eg bar tcefi et Sibetafben. 

"©porgSmaat : @r ber nogeu Sigbeb 
imettem Spx. ©panlbingtf 3Raunfcript og 
Slormoitf ©og? ©oar: ©let in gen, meb 
Unbtagetfe af nogte Sarnie, ber ligtie bin* 
anben uoget. 

"©porgtfmaat: Ombanbtebe‘3Jtaunfcrip* 
tet et afgnbiil etter et gnbtffrpgtigt ftolf? 
©oar: @t afgnbiff. 

"©porgOmaat: Jpoor er 9)?annfcriptet? 
©oar: £r Gilbert tom ber og tog bet bort 
meb bet Soffe, at (abe bet trofte og gioe 
mig bet £aloe af 9>roftten. 

"©porgtfmaat : Sob jpnlbevf 9Rannfcrip* 
set trpffe? ©oar: 9?ei! ban tfreo mig tit, 
At -SKannfcrip t e t ^ 3nb&olb, ba bet 


bteo gjennemtccft, fanbteg tffe at 
ocere, bbab be baobe oentet, og af be 
if be oi tbe tabe bet frobfe. 

"©porg^maat: Jpoor (Tort er SMaiiu* 
feripfet? ©oar: Omfrettf fom eu £rebie< 
beet af 9Hormon6 ©og. 

»©p 0 rg$maat tit $J?ab. SDfac.ftineftri): 
#oor gammet oar ©e, ba ©ereg $aber 
flfreo 9D?amifmptef? ©oar: gem 2far. 

"©porg&naal: £ar ©e tcefi 9Nanu* 
fcriptet? ©oar: ©a jeg oar omfreiif toto 
Star gammet, tcefie jeg mibertibeii 9logef af 
bef for ^ornoietfe. 

"©porg^maat : Ombanbtebe ^Eftanufcrip* 
tet et afgubifb ftotf etter et gubdfrpgfigt? 
©oar: @f afgitgifl. 

"©porgtfmaal: ©pne$ ©e, ber er no* 
gen Sigbeb mettem ^Hanufcriptef og ^or* 
niontf ©og? ©oar: 9?ei, ifbe et Orb! 

"©porg&naat: ©ao £>e 2)ere^ ©am* 
tofbe til, at 2)ere6 0Raon ftutbe titfoie^ Spv. 
©torr^ Q3eretlltng t ..Boston Reconder ? 44 
©oar: 5^et, jeg baobe (let ingen 3&ee om, 
at mit iftaon jTutbe fomme frem i 5ovbtit* 
betfe meb noget ©aabant, og bef bebrooebe 
mig faare meget at fee bef bev! 

» 5)Zan oil fee af bet OoenfTaaenbe, at 
^r. Vtnftin i f(n fTore 3oev for at butbbalTe 
'iDJormon^ 23og, og for at oife 5jeiib(!ab 
imob be £el(ige, gjorbe SOTab. 3). nogte 
faa ©porg^maat, at ban maafte faae 2ei* 
tigbeb fit at flrioe fine egne dauber tit j?r. 
©torr0 i b'enbe^ 9]aon." 

jpntbert fbrioer i fit foromtalfe ..ivior- 
monism Unveiled 14 faatebe^ , aiigaaenbe bef 
9Jiaunfcrtpt, ban baobe befommet af ^)ia* 
bam ®a»iefon: '-Tette er en Oloman , ber 
fremftitte^ fom ooerfat fra Satin, fmiben i 
en £nte, ffreoen paa fire og tone hotter af 
^Dergament, men i moberne ©tiit, iubebot* 
benbe en fabetagtig 33eretning om et ©fib, 
ftranbet paa ben amerifaiifie 5toft, paa en 
EJ^eife fra D^om tit Srittanien, en forf^ib 
for SbvitfnS, ba betfe Saab oar beboet af 
3nbianere." 

©libber, fom bar (toff 3J?ormon$ 33og, 45 


©t ©ran af @anbf)eb i ct $unb Sogtt. 


beeb, at bet cr iffe ben aflerringefte Sigbeb 
imetfem be Zo, bberfen i ©tiil eller 3nb* 
bolb, ben er en religion ipiftorie, blanbet 
beelt igicmtem meb 5)rop(jetiev o a change* 
Ii(Te Sarbomme. Gftev 9)iab. ©abiefomS 
93eretiting blco 95?anufcriptet 'Obergibet til 
£ulbert paa be $$i(faar, at bet ffulbe trt)f* 
M og bet £a(be af ^roftten gobtgioreg 
beube. 951 en eftev at babe paft*|)iiblicnm$ 
Sftpggjcrrigbeb, faubt ban, at bet in^en 2ifl* 
beb babbe meb 95iormon6 23og, og bilbe 
iffe (abe bet trpffe. 

©aalebeS ev *pnblicnm blcbett betagct 
tfeiligbebeit tit at tccfe og bomnte feti>; og 
meben^ ban tilintetgjorbe ettev (finite 95ia> 
nnfcriptct, fanbt ban tilftbft paa, nbeu vim 
getfe 33ebiitf, at ©patilbing babbe (frcbet en 
anbeit {Roman, ber babbe bceret ©runbbolb 
til SHovmond ‘Bog. 


©agen ev faalebeg ubfovffet lige til 
benne 93agabonb$ blotte Snbbilbuing, *og 
alligebel er benne Jyabc l bleben pnblieevet 
tujinbe ©attgc i ©nropa og 3lmerifa, foe* 
oget, foranbret og albeleo forqbaflet af tu> 
ffube q>r after og 33labnbgibere, og af Z\\* 
ftitber bvngt, foin et Daaffub for bem til 
at forfajle 9Kormon$ 33og. 5lf benne 51av* 
fag bat jeg talet libt bibtloftigt for at op* 
flare benne ftabel; enbfljonbf jeg iffe troer, 
at nogen oprigtig ©liter af ©anbbeb bilbe 
(lobe (fg berober et 5>ieblif; tbi ©aabanne 
bebomme albrig en ©ag forenb be fjenbet 
ben; og om be Icefe 95iorntou$ 23og meb 
33on t ifrertet, ba bit be erbolbe et 23ib* 
neibprb fra ©ub i bere$ egne Jpierter, at 
ben er ©anbbeb. 


(Sottf erettje 

bolbt t itio6enbabn b. lobe og 16be 9iobbr. 1851 . 


©noth, <Prcc(Tbent. 

@. S}. ©(jriftenfen, ©friber. 

£i(jlcbe af be 2olb 1, be £a(bfierb* 
finb^tbbe 2, anbre JSlbfle 7, grafter 10, 
Scerere 7, ©iacoiter 5. 

@n flor gorfamling af be £>e(lige. 
©oitfercnjen bleb aabnet b. 15be om 
©ffermibbagen ill. 5 meb ©ang og-Son. 

©erefter fremftob Vrccfibenten og bit- 
febe Sonfercnjen fra SSlbfte 3oftn Saplor 
og ©. *P. ®p£e$ i Jpamborg, og fagbe, at 
bet gjovbe bam onbt, af bi iffe fmibe babe 
bem iblanbt o$, men be babbe forfiffret i 
bere^ 33reb, at be bilbe bccre meb o£ i 
5Jauben. ©e babbe meget at beftille. 93ro* 
ber $at)lor begpnbcr Srpfningen af 95ior* 
mottS 33og paa £t)b|f i ncc \ le Uge, foin og 
et 9Jiaaueb^ffrift, falbet ”3ion$ ^)anicr«. 
£an talebe berpaa i 5?ovtbcb om ©fterret* 
ninger fra Ublanbet; iSiitffionen i bet (Title 
£ab o. f. b. 5lt 5>. *P. tyratt bar rei(T 
til ©pbamerifa, og to SSlbfle ubfenbte af 


| bam til 9Tt)botlanb. 3logle ubfenbte af 
i tforet^o ©nom fra ©uglanb til ©alctitfa 
! og23ontbai) i Ojlinbien, og til S)en 9)ialta. 
©obe ©fterrefninger fra ©lWfionerne i 
©d)tbeifc, 3ta(ien og granfrig. ^itioning 
fra JSlbjle S. ©brifliaufen t Spblanb, font 
iffe fnnbe ba:re meb o^. 

S©lb(Te Qlbntanfon (lob frem paa^rcr* 
fibenten^ Dpforbriug, og gab93eretuing om 
iffiififionen t 91orge. 

^preefibenten fagbe berpaa, at ban on* 
(febe at gibe be frunmebe Srobre Sciltgbeb 
til at tale, til fcclleb^ Unberbiieuing og 
©aim, og mange barme og fraftige ^aler 
ble^oe bolbte til fior Opbpggelfe og ©Icebe 
for Side. 

©et bleb berpaa fore(Iaaet og cenftem* 
migt bebtagef, at ^@lb(Te ©. ©. Olielfen 
gaaer til 93ovn6olm, at prerfibere ooer be 
^ellige ber, og aibeibe bborfombelff ben 
^>ellig*9(aub briber bant paa f)ek SDcn. 

Qlt $Slb(Te 51. Slagreen preefibere’r Obev 46 Gonferenie* 


SRettigbeben i JJirSbolm og |ubbreber ©warn 
getiet i Dtnegnett. 

$lf be Jpettige i fcele bet fpblige'Spb* 
lanb og t gpen orgatttfereS tit en @onfe= 
t’eu^e unber 9laott af Jyrebcvida C^onfereti^e, 
og at 2£tbfte Sarfctt prcrfibercr ooer ben. 

9(r 5© m. Qlttberfett orbittereS til 2£lbjle 
og pebblioer i ffn tjenejle unber @. 2arfenS 
®ejli>re(fe. 

5lt 3eit^ Jpanfett orbitteres tit *pr<eft 
og gaaer meb SSlbfte 2Bttt. 5fnberfett. 

j£(, 9 ittbfont SStbfte 3*nfen meb ©ffers 
refnitig fra 93ornbolm: 12 ere bobtej ber, 
fibcn be attbre 33r0bre reifle berfra. 

Srober 33cef(tr0m inbgao fin Serefttiug am 
gaacube -iPiiSftoneii i ©perrig efter <Praeft* 
bentettS S’orlatigettbe, font' berpaa foreftog, 
at ^cefftrem beffiffeS tit at arbeibc i 
aSrjpnbbppffer og Omegiieti oeflen for 51(0* 
betfbaon, boilfet bleo eeitftemntigt oebtaget. 

©ereffcr bleoe SBrobrette 9tnberfeu og 
jpattfett otb.'nerebe, og Sonferenjen bccoet 
tit ncefte gorntibbag ittoffen 10, ©tuftet 
titeb ©attg og Sen. 

© 0 tibag gormibbag jit. 10. 

Souk* eiijcit aabnebeS meb Sang og 58on. 
tyrcefibetifen (lob berpaa frent og gjem 
tog JpiWttingen fra SBwbretie factor og 
®t)feS, og fagbe, at ban baobe baabet, at 
Srobev 3obn taptor fttnbe baoe oaeret meb 
btanbt J>a u, font bavbe o<tref meb i 


Stengfelef f )06 *Propbeten Sofepb ©mifb 
og battS SSrober, ba be bleoe tttprbebe, og 
ban feto bleu faaret faa, -at ban btanbebe 
ftt 33(ob titeb bereS; tttett Jperren tittob oS 
iffe bett ©tebe bemte ©attg; ntett ban gtcc« 
bebe fig attig'eoel, ttaar ban faae tilbage til 
bett tib, ba bait og battS ^ftebarbeibere 
forft font bertit og ban glcrbebe fig ittber* 
ligen i fin ©jcrl og taffebe ©ttb for be 
mange ajibner/ fom ’Jperrett baobe opreifl t 
bette Sattb o. f. o., boorefter ban gao no* 
gen UnberoiiSnittg om 'SKenneftetS fri $3iftie 
o. f.'p., fom ett gorberebetfe tit folgetibe 
gorflag ; 

5lt (Jottfevctt^eti frentbeleS erfjettber og 
nnberllotter Srigbam g)omtg, fom ett^pro* 
pbet og ©eer, faint <Prcrfibent ooer 3efu 
©brifti tfirfe af ©ibjle 2>ageS £ellige paa 
belc 3orbett, og Jpeber <5. jlimboatt ogSCBil* 
larb 9lid)arbS, fom battS Slaabgtoere og 
^)iebbicrlpere; b^itfet bleo aSfifteretog eett* 
ftemitiigt oebtaget. 

2tt @ottferett3cn erfiettber og uttberftef* 
ter i bereS jlalb be tolo 9ipofller, ttentlig : 
Crfott ippbe, tyrfcftbcut, <P. <P. *Pratt, Ov 
fott ^Pvatt, $Bt(forb 2Boobrttff, 3obn Sap* 
(or, ©eorg 2(. ©mitb, Wtnafa Sptttan, ©Sra 
£. 93enfon, ©barter Olid), Soret^oSnotp, 
©radtt^ ©non) og gvattfliit 2). Oliebarb^; 
eenftemntigt oebtaget. 

Oortfcrtte^). 


SlattHttgei?. 


^ibevtte^ Z e g it. ;/ Cg icg oil labe 
Uttber^ffee' i Jpitnntelen ooentit, og ^egtt 
paa 3orbett nebentit, 5B(ob og 3lt> og £Hog' 
banip, ©olett (fat foroanbteS tit ^Jiorfe, og 
®iaaneu til 3Mob, forettb X?evvett^ ben 
(lore' og berlige Sag fonimer." ^tp. ©iertt. 
% 19 og 20. 

3ra 9len)*2)ovf bebber bet nnber 24be 
©eptetnber. ^2igeti( igaar fettbte ©olett 3lfc 
neb oocr pore ^opeber, og enbnuibett fibfl 


i forlebne Uge fccroebe bet brcrbenbe »@olf 
flif" 14 Cffere. Jppften fnnbe iffc paabe< 
gpttbe^ i bett brcebcnbe X?ebe, og Scrngfeten 
efter be effer$ faa frpgtebe Seoiibogn^ftornte 
oar altttinbelig. ©tibelig blepe pore $ 011 * 
tier b*rte, ettbog mere ettb pi pttflebe bet, 
tbi ett faa polbfotn ?ettiperatttiforattbring 
inbtraabte plnbfeltg, at at te SWeutt efter fog 
SSittferflcrbertte frem, og man ooeraltlSa* 
berne mebte transporter af jlaffeloptte.« 33Ianbtnger. 47 


Sjobregn i Saltfornien. „San 
Francisco Herald 1 * af lffc $fltguff bereftev 

Solgenbe: Sooerbagen ben 20 be f. S)t. fatbt 
ber eu Sjpbregn beb Wrmeeffatiouen 1 Slcer* 
beben af 33vun$big. ®en bcmceiBebe^ ford 
af S)iaiov Qltteu, bee vainfee af et af be 
nebfa tbenbe ©tpBBer* Stegnen barebe fo til 
tve SJtinutfer. jtjobffumpewe bar ft*a et 
®ueccg$ tit cu 2 lppelfiu$ ©wrvelfe — be 
tungeffe beiebc tve Uu^er. 33ieben$ ben ba* 
rebe faae$ uigen Sugle i Suffen. ©totter 
af jRjobet, bev faac ub font Diefjeb, blebe 
opbebarebe af SJIajor QUleu og ®etad)emen* 
tef$ ©aarlage. @t ©fptBc, fom bleb mi* 
berfegt tve 2 imev eftev, inbebolbf eubeel af 
et libet 33lobfar, uoget af en SJJuffelbub og 
SHuffelftbrev. ®ef terrain, boor Stegnen 
fatbt, bav omtvent 80 Qllen brebt, og So* 
talmaSfeu af jtjob ubgiorbe 2 £ til5©tiep* 
per. ®er bar iugeu Seenffumper i jtjo* 
bet. ®et tulebe (larff fra S3e(l og Jjim* 
ten bar flar. ®efte ev trebie (Sang, af 
benne bibunberlige, Q3egibeubeb bar filbra* 
get fig i be fibffe 6 QIar. ®e bibfil an-- 
tague Sbeoriev om Warfagen tit beelige^btf 5 
nomener fonetf itte at botbc ©fit meb 33e* 
retningerne om wevocevenbe Silfcelbe. ®et 
ev at anfage, at ben ucemite 9Ritifairtage 
bit effenf tiggiove fine Sagttagelfcv bevom, 
faabel i oibeuffabelig Snfere^fe, fom for at 
tilfreb^ffitte *Pnblicum$ Sli)$gierrigbeb. 

@n ®vom. "3 ben fanime ©fmtb 
gteebebe 3 eN fig i 3lauben og fagbc: jeg 
prifer ®ig Saber, jpimmeletidj og Sorbent 
Jpevre! at ®u baoerffiult bi^feSing for be 
Slife og Sorffanbige, og aabenbaret be 
Utnbnbige beni ; ja, Saber! tfji bet oar faa* 
lebe£ bebageligt for ®ig. Sue. 10 , 21 . 

SJlau tccfle forubtig i ben SSerliugffe 
Sibeube en ufulbffambig SJeretuiug otn en 
9)?ornionerforfamling, botbf paa 58efl‘©iat* 
laub, i boilten eu niaar$®reug baobe for* 
tatt en ®roni. ®emie ®rom er nebffre* 
ben efter ®vengen$ Ubfagn, inbfenbt tit 06 
og tpber faalebe$: 


3eg 3oban 3obanfen faae i en ®rom 
en ftov Solfemamgbe, fom JpaoefS ©anb, 
boilten jcg itte funbe tcvtte ; og jeg faae, 
at ber bleb truften etSleeb, fom bar gjort 
af Jpaar, imetlem mig og Soltet; og bet 
bteb mig fagr, at tigefaa mnuligt fom bet 
bar for mig at tcvtte allc Qrnbevue, fom bar 
paa befte [Keeb af ipaav, faa mnuligt oav 
bet for mig at teette ben (lore Solfemamgbe, 
fom ooevgao ®pvef SKagteu og mobtog 
bet6 SKaevte; og bevefter faae jeg eu (lor 
3)?aub, fom faae meget hot og grum ub, 
fom mobtog ®t)ret$ SJtarte; og (eg borte 
ber bleb fagf af ben, fom gab bem ®bret$ 
SHecrte til ben bofe SJianb: ®u jfal oevre 
oor (Sub og .Stonge i Gmigbeb; og ban 
fagbe: uu babe Srie og Smile mobtaget 
®oret$ SJtaerfe; og jeg faae i ®rommen, 
at jeg og SBrobev Savtf fab beb beu boive 
©ibe af Stebet og faae til; og beu bofe 
Sianb tog en 3lt>alot> og blccfte paa beu 
faa ben gab (Snifter; og bt>er (Sniff, 
ber floi fra Stbgtoben betpbebe en ©cct, 
fagbe ban; og bitffe 9Jtormoncr|tegter, fom 
itte bare mobtaget ®pref$ 5)ia:rfe, bor at 
forjage^ ub af alte i^aube, faatebe^ talte 
ban; og ba fagbe SBrober Sav^ i eu Sig* 
nelfe til beu bofe 9) laub, ban fog nemlig 
en .91ibe og reb paa (Srcc^fet, fom iffe bar 
buggef meb Seen, og ban fagbe, at bet bar 
ligefaa mnuligt at fovbinbre 9)tomionerne^ 
Svcmgaug, fom bet oar at rioe betre CSroo^ 
op, og ligetebetf reb ban paa ef og 
fagbe after: bet ev ligefaa unuiligf at neb* 
ribe etter forffprre bet SBo? rB, fom Torino* 
uerne babe begpnbf at fretnfore, fom bet er 
at rioe bette J>puu^ om mebSlibeit. Qlmett. 

ber jlircbe 3efu 
Sbvifti ^eiligen ber letjten 
Sage." S8i babe mobtaget beffovffe Shimmer 
af et 3!ib^ffrift, ubgibet i ipambovg af 5(5lb* 
ffe 3obu ^aplor uubev ooenffaaenbe ?itel, 
omfreuf af famme format fom bor lille 
©fjerue, trbft paa fmuBt ^)apir og bet ub* 
fort, ^rifen er 3 ©d)illiiig (omtreut 9 g 
bauft) for boerf Slummer. $lt erfarc bette, 
giber o$ ffor (Sla:be, og bi baabe og bebe 
at bette banner altib maa baie frit og 
uforbiubret, ffiuneube meb en bimmelff 
(Slaub», og fore^ oeb en Braftig 3lrm, ber 
ci oil fp nfe etter oorbe tveef , faalaeuge bev 
(tube# eeu af be cegte 3iou$ ©onner i no* 
geu ®eel af (Sevmanerue^ (lore Sanb. S3i 
bitte glabelig berle meb Spv. Kablov, og om 
Slogen onfler at fubferibeve, bille be bebage 
af tegue fig bo^ o£ etter i>v. ©frau^ i 
Qlbelgabe Sir. 227 3bie ©al. 48 


?Pocfie. 

qjocflc. 

*01 1 1, Simmctfii ©ut>9 flonfl«tf>Tone. 


3iou, naar jeq P<m tauter, 
Jpievtef fpufmev i mit &ri)ft, 
jpaartt miq trotter 33abef$*Saufer, 
Sauqt fva eiflte gatvefpft. 

9)i eu fom 2>ueu met fit $lat, 
©oqer jeq teu efflte ©tat. 

©out eu Satire oq goraqfet 
SSantreute ueD fremmet ©fraut, 
5ta:mpenDe met oute })iaqter, 
gov at mute 3tou$ Sant, 

Oq met) freffte ©laqter ter 
SBoc, oa fee miu gveffh fjer. 


S)t r miq 91ot oq gave truer, 
^euS jeq er t gieuteutf Sanf, 
gaa i Saf'jeq Vernier finer, 
Siiq eu lautebuiiteii ,3)iaut 
SOtoifom ^3eieu pautrer frem, 
93futeute et faliqt £jent. 
©fhrriiSetr, 9lr&. 1851. 


9ht oil Saqeu fnarf frcmbrpte, 

2) a mit S>ie flue flaf 
£)e gorloite fiq at frnte, 

® eferet oq greteu* 2>a(*, 

3) a maa '^abett £aaqe floe 

j 33ovt for 3ioit$ 3l& oq ©ft). 

* Olaar jeq fan Per paa teu $ime, 

’ $)a mit 5J)re feore flaf 

jtlofferue t 3iou finte, 

Oq forfi)ute 33abeltf gait; 

■Da er jeq t Qlanteu qfat, 

©om jeq aft i 3iou fat. 

©Iflfe 23i’0tre oq Wetccftfte 
Ooeraft paa benue.3oit, 

Vat 0 $ traqe ut te greffle, 
gore teui fit £erreu$ £jort; 

Oq ttaar oi fear faufet tern, 
©amletf pi i ©fateud ^jem. 

9if 6. 5. SPeterfeu. 


t3r gor at fpare SB.etfommeube ten Ufeifiqfeet, at fomme tif 0 $ omfouft, at fjobe 
53fate oq 330’qer, filtieuteqipetf feerpet, at te iffe faaetf feo$ otf, uteu af te, ter 
mottaqe tern tif af tiflribuere oq utfafqe ©amme, oq tif tem piffe pi feeuoife 
tyffe, fom onfle at tjobe. 2>erfom 91oqeu uteu port ©amfptfe ouerfater Oloqct 
til Qlutre uteu SBctaliuq, forfefipe te (i^efuftt aufpavliqe til 0 $. 2>i fovpente at 

Otequffab opqjorf i forftfommeute 3auuav SDiaatteb. 


fHcfteffe. . 3t'fautt mauqe ©maafeil i pore afterete utqipue Shifter fluted een af 
betoteliq 53iqtiqfeet, ta teu qioer eu aftcfes uiotfaf %Uc, uemfiq i ©auqboqeti 
*Paq. 110, § 14, 2teu Sin ie, feoor £>rtet "itte" feo.r ufeefatetf. 


3ntf)olb. 

©ite. [ 


tfirtens ^ifiorie (forffaf) .... 33. 
©iqtiqfeeteu af et reeut Seouef . . 37. 

(5‘n Wtparfel mot te faiffe Vropfeefer 40. 
@t ©ran af ©autfeet i et fj)unt Soqu 
(forffaf) 43. 


(Jonfereuje . 
SMautiufler . 
^oefie , . . 


©ite. 
. 45. 
. 46. 

. 48. 


„@fanbiuaoieu$ ©tierue" utfommev t. lfte i fepcv ^Oiaanet. 9)iau tequer fiq i jtjo* 
beufeaon bog 2)£it. 33oqfeautfere, oq i ^rooiutfmie paa alfe fouqeliqe H)ofteoutoim\ 
^povtoeu betafeg af Qfbouuehterue met 5 fj Cttartalef. 


Utqipet oq forlaqt af (Sraftug ©110 to, 33rolaqqer|?rafee Olr. 80, 2teu ©af. 

Irplt $ 0 $ 0r. Ot. ©orbing. 


for k £i&|te pages pellige. 


©aukljfben, Jtiiubfla6en, ®obcn i>a 2rocn tre foteucbe. 


1. ^arg. Pt. 4. 


Pen 1. Cannae 1852. 


$)riis: 24/? ©.do r l 


$ivfen3 <$>tfforie. 

(Sovtfat fra $ag. 3?>. 


2>erfom Saferen fortgnger Sorflaring 
ooer Warfagen (it bi*fe grufomme $ovfot* 
getfer, ml jeg fporge, boab par Qtarfagen 
(ft be £etlige* Sorfolgctfc i gamte Sibcr? 
eg 6oaref pan betfc ©porgemaal oil be* 
foare (tint. 3miblertib er ber bog ertfenbt 
fom noget Somnbevligl i ben mennedetige 
Watuv, at cn golfefta*fc, ber er morald, 
oprifififl og ndotbig, (Tutbe btioe til eu ©jen* 
(tanb for 9)li*uubeffc, £ab, 9Raticc, 3Ranb* 
brab og tylmibring af beree egne 9Jab oer. 

Uben at inblabe o* paa af forflare ben 
bennneligc 9(arfu^ fit beffe gorunberlige, 
agfe oi ittiiit at ftcmtfitte nogte fan ©anb* 
bfber, oifenbe, at faaban or 50?cnncfTcf^ 9?a* 
fur, ifPe alene retigio*, men ogfaa morattt 
befragfef. 2)e oigtigde moralde, pbpfide 
og pbilofopbide Opbagetfer baoc i 9ltmin* 
bftigbeb b(tr et (ebfagebe af Sorfotgetfe, 
Jfaugfling, (?icnbome (Jonfldation, 2anb** 
foroiitfning etter 9Harlorbom. SRaonene ©e* 
ueca, ©ocrate*, (Jolnmbit*, ©afileo og £ar* 
uep/ boilfe nu probe Jpiflorien* <fltabe, rare 
etboert for fig ©ienflaub for Matter, ©pot 
00 Soragt; og faafebe* bar bet alminbefi* 
gen caret meb boert SRemtcde, ber nogen* 
(lube bar gaonet ^Renucdedcrgfen. {Rcli* 
giofe Opbagetfer bar baotbe famine gofger. 
*^oer {Reformation i {Retigioncn bar mere 
Mr minbre ocoret tebfaget af Sorfotgetfe 
00 ‘SRarforbom, fra ben retfarbige Wbet tige 
be flbfte SWorb, ubooet paa be 0ibfle 


i 2>agc* ^eltige. Qlbel fit, af cn etter anben 
| ^larfag, faare (Tore SMflgneTfer fra-Jpimten, 

| og, faa fnart fom befte bteo befienbr, bteo 
! ban cn ©jenflaitb for J>a b, og bteo brccOf. 
j Og faa fremMe* i enboer $ib*alber inbtit 
i (Jf) villi Silfommelfe. tyanlu*, ibet ban fa* 

| ter out Sorfotgetfe forbiim, (iger @b. n, 
j 36 til 38 : "%ibve prooebe QMpoftetfe og 
: #ubtfrogelfe, filmeb Vccufer og Samgfel* 
| be bleoe ftenebe, gjcuucmfaccbe, friflebe, ben* 

! reftebe meb ©oecrb; git omtring i gaare* 
og ©ebedmb, (ibenbe Wanget, beframgte, 
mi*baitblebe; (bem oar SBevben itfe oa:rb); 
omoaufenbe i #vPeucr, paa 33iergc, og i 
3orbcn* filter og tffofteiv Qtarfagen tit 
berctf Sorfotgetfe (aae itfe i Ufccbetigbeb, 
men beri, at be baobe annammet foregne 
bimmetdc ©aoer og SMflgnelfer. 3efn*, 
©nb* ©on, oar i 33erbcn, og baobe iufef 
aubet ipiemcb enb 9Kennc|Teflccgfen$ ©et« 
feerb, men, ba ban begonbfc at beoibne, at 
©nb oar ban^ Saber, og ban og gaberen 
oar ^et, og at ban giorbe fin Saber* $?if* 
lie, bleo ber ftrar ^loinb og ^ii*nnbelfc; 
ban bteo talbet opvovfT, en Sieube mob 
5)iennei!eiTccgfen, bane Vio bteo effrrfragfef 
og enbetigen fagef. ^>an* tolo 9fpofHer, 
nben Qlnfretfc og 8crvbom, oibnebe om jtnnb* 
ffab, be oirfelig baobe annammet, og at 
baoe gutbmagt tit at bobe baabe i'ra?(ter 
og golf, {Rig og ffatfjg, ^rect ogSri, meb 
goriettelfe om ben ^)eltia*?lanb* ©aoe. 50 


StlxUnt #ifiorie. 

Wen boab i >ar gofgerne? boortcbcd bteoe 1 'OTidbag angaaenbe biefc gor&rpbelfer og 
be mobtague? Mere be agtebe fom gobe, ! ©rufombeber, (fete bet enBeltc ©ange, at 
frebfommetige 3Jlenue|Ter, og oel omtalt? ; ©aabaitne, bee beBjenbfe ffg at ocrvcGfoati* 
9H langt fra; weden atle golf fatebe j getietd Sienere, (lobe frem i bidfe gorfam* 
imob bem og anfaae bent fom SDtennefBer, i linger og talebe imob be Jpelliged gorfoi. 
ber baobe Oubt ifmbc, tbi be begpnbte i gelfcr. ©aaban abet ®aab, grimobigbeb 
dear at giorc Qtndatter tit at ptbfTe, (lene, og 3)?cnne(!eBterligbeb oil ei blio< 
fcengfle og aflioe bem. joberne, bered egne forgtemt. 

©robre, fom oare bebfl beBjenbte meb bent, [ gortccllingen ont bidfe ©cener af got* 
oare be Qltteriorigde i at ubfove bidfe i folgetfe tilbpbed iBBe Safevcu fom birect 
.fcanblingcr* ®e, bet fovoaltebe ben jobiffe 93eoiid paa ©anbbeben i bered [Religion; 


8oo, og oare opterte tit ben Jpenffgt, og 
baobe gjovt bet tit bered bagtige ©odfel, 
at tare og forflare ©ubd Orb for golBet, 
fom bet er gioet oeb be bellige tyropberer, 
oare alminbeligeu be gremmefte ogSit* 
trefte i bidfe tfordtog imob 3efud @bri< 
dud,9(poflterneogbe£ellige. Jpaobe SDibfc, 
fom gao fig ub for at fordaae ©Brifterne, 
og tit boent golBet buioenbtc fig om vigtig 
gorf luring, oicret oprigtige og ret* 
ffafne 'iBicenb, *og faalebed butgt bered 
3ubflobelfe iblattbt golBet ret, ba oilbe 
mange Zuftnb, iflcbetfor at fovfafte 3efum 
©bndum og band 9lpodler, bare antaget 
bered 93ibnebt>orb. ©aalebed meb Jpenfon 
tit o$. £aobc 9>rafterne eller ©eiflligbe* 
ben Bommet tit od, fom ben gobe 3etbro 
tit 3dvaet, meb om iDieblibenbeb i bered 
Alerter, og beoiift od bet ffienffab, fom re* 
tigiofc golBecladfer altib buvbe oife imob 
biuaubeit, etter baobe be enbba brugt bered 
3nbflobelfe i moralfB Jpeufeenbc til oort 
©aon, ba oitbe be UlpBBer og ©rufombe* 
ber, fom oore gjeuber opbpngebe paa od, 
caret bleone meget fovminbflfebe, og bidfe 
•eefoner oilbe, (iig 3etbro, baoe blcoen 
omtalte meb [Roed og Slgtelfc iblanbt be 
allerfUbigflc ©tagter. 3Ken, aB! iBBun faa 
£ilfcelbe af befte ©lagd Buunc optegned. 
®et gteber od imibtertib at Bunne berette, 
af, ba be #ellige tebe flor 91eb formebetft 
gorfolgelfe, og flor e offcntlige gorfamlinger 
bteoe botbte i fotf!jellige®cte af be forenebe 
©tatev, af Sanbetd retfBafue og agtocer* 
bige 93orgere, for at ubtate bered 9lfflp og 


men ben er et tobcligtSBeoiidpaabetivoM 
forbeeroebe Xilflanb, ber forfolger eller feet 
berpaa, uben at oplofte bered [Rod eller 
bruge bered 3ubflpbelfe til gorfoar for it 
gorfulgte. 93eoiid angaaenbe bered [Reli* 
gioud ^Sgtbeb Ban filibeg beri, at be oirBe* 
lig ere i S&cflbbelfc af bet gamte ©range* 
immd grngter, be ©aoer og SBelfignelfer 
ber looed be fanbe Sroeube. Og fiubed be 
i SJefibbclie af bi^fe ®elfignclfer, bd er bet j 
cn tilflraBBelig gorBlaring om s 2larfagentil 
bi^fe grufomme gorfolgelfer. 

2)a be oare ubbreoue af iBitefouti, neN 
facte be bem i 3Kinoi$ om goraaret 1839, 
fom allercbe er omtalt i foranflaaenbe 9ln* | 
fogning. £er, oeb iSRi^fiflppifloben og nar 
UbBantcu mobi^rBen, bpggebe be eu fnuiBStafc 
Balbet Olauooo, ftB ©tube Slettigbeb af ©ta* • J. 
tend loogioenbe ^Idfembtee, opvettebe abgil* t 
lige titeraire ^ludalter, etablerebe ef $og* 
trotferi, boggebe et anbet Sempel, og gen 
dorartebe offentlige ©ogninger, opbpvBebe ^ 

tufinbe og atter tujinbe dore oibtloftigt y 

®arBer i ben omliggenbe @gn og ubfeiM 
SSlbfle i bunbrebeoiid, fom 3Hid(Ionairer, ^ 

til fordjellige ®ete af ^erben. SDlauge b^ 
gpnbte at mere bet glabe ^aab, at be bet ^ 

baobe funbet et frebeligt Qtfpt, og iBBemere M 

foruroligebe af bered gienber, oitbe Bunne ^ 

fibbe unber bered eget 93iititra og gigen* ^ 

tree og nobe grugten at bered Stibeite. Q) 

®et oarebe imibtertib iBBe tenge foreub bet ( 

titorog fig 91oget af eu faabau Slatur, .v ^ 
bet o^erbeoidc bem om, at bennefaatw ^ 
fetdfnlbt foroentebeSib oar iBBeBommen eutnu. j a| 


51 


<ftirfeti$ ^{fiorfe. 


©ereg fieitber i SRigfouri, tPPe til* 
ftcW meb be ©rufom&eber og Stforbergier* 
nittger, be baobe ubooct imob bem oeb at 
ubbrioe bem of Staten, bleoe oeb at plage 
bem, ba be iffe bleoe ftaubfebe af Saiibetb 
©oiigbeb, og beroeb bleoe enbntere briftige 
i beveg Qlngieb. ®e ‘fanbt fnarf Ooevflo* 
bigbeb af fovfalbue og forbccroebe ©baiac* 
terev i 3I(iuoib, ber oave ojuige til at for* 
ene fig meb bem i af opoccffc ©iigtanfe 
og gjore ©eoocgelfe iblanbt ffolfet for beflo 
bebre at funne ubfore fine morberifle fpeu- 
(Igtev. Sroenbe, at be JpeUigeb ©ebblioeu 
og 8pffe oat af&amgig of bereg ©lopbcrb, 
3ofcob Smit&g Siloccrelfe, lagbe be 'Din: 
tier til at ontbringe bam. ©eb Jpjoelp af 
faille ©cifolbningcr og ©leeneeb, anffaffebe 
be bem en Slrreflbefaling til bang og band 
©rober Jjorumg 'Daagvibclfe. ©ibenbe oel, 
at bereg bjtroelfle 'ilnflag oiibe blioc fu(b= 
Pallet, berfom tlrreftanteme bleoe tagne 
unbev loomoeOflgt Jorbot, fit be bem iub* 
latte i Uartbagob Qlrreftfmug, et Steb, 
boor Statcnb ©ouoentenr forbonbt fig til 
at beflotte bem, og be flnlbe otrie flffte for 
Ooerfalb og Optoier, men i eitboev Jjen* 
feenbc oar bet alene oel flitfet til Ubforel: 
fen af bereg blobige ©jerniitger. ©aa ben 
27be ®ng i 3u(i SfRaaneb 1844 , om ©f. 
termibbagen Si. 5 , mebeitg 3ofcpb og j?p< 
rum oare i benue Stilling, oentenbe af 
tageg i fyorbor meffe ®ng, men bereg 3iem 
ber baobe beflnttet at fnlbbprbe bereg bi«* 
oelfle tlnflag, flete bet, at en beotcbnef ©anbe 
paa 150 til 200 ©inub, ber baobe foccrtef 
(Ig, ffortebe front of en utrrliggeube Sfoo, 
iagebe Sfilboagterne borf, font (lobe oeb 
Stcngilef, og fenbfe en 9tegn af bugler igien* 
item ®orre og ©ittbuer, boilfe tteblagbe 
be foeitbe ©robre i ®obeng Soon. ®a 
falbt to able iOtonb. Sereg®eel er eoig 
og nforfrccufelig, og bereo Staone frenibe* 
leg regueg iblanbt ©lartprevg, ber lebe ®o« 
ben for Sattbbebettg Sfolb. - ®a bemte 
forgelige ©egioenbeb tilbrog fig, oar ber to 
«f be tolo Qlpoftler, nemlig 3obn Saolor 


og aBiUarb 9tid)«tb4 bog bem i Qlrreften, 
i ©efog, of boilfe ben Sorfle erbolbt fire 
Sugler i (If iegenie, og bett tlitbeu flap 
berira uflabf. ®igfe SDfcettb leoe nu til at 
berefte bemte blobige Sragoebie, ber bar 
maerfef bereg Sobelnnb meb Sfjaubfel. 
9Iogle faa SDIaaneber forenb bigfe *3)1 orb, 
fagbc 3ofepb, font ban unbcroifle be Solo 
om 3iong Opboggelfe fom $orberebe(fe tit 
©nbg Song SilPoinmelfe, at bang ©jer* 
tting paa 3orben oar fulbfommet, 
og tjnfoarlig&eben for ©oangelietg Ubbre> 
belfe til alle Stationer, fra ben Sib af, &oi* 
lebe paa bem; og, fom ban bob ftaroel til 
nogle ©enner for at gane til Sartbago, 
fagbe ban til bem : <-3eg gaaer, fom et 8am 
til Slagteren; men jeg er faa rolig, fom 
tit Somntermorgen. 3eg bar en gob Sam* 
oiftigbeb for ©ttb, og ber er 3ntet at be* 
breibeg mig. 3eg flat boe uflplbig, og bet 
flal enb blioe fagt om tttig: Jpan bleo 
morbet meb folbt ©lob!" Stoie ©e» 
fjettbtflab meb bigfe SMoeitb, fra itirfeiif 
forfle ©egonbelfe of til bereg tWarforbom, 
bogtiggjor Sorfattcrei; til at frembatre bet 
©ibnegborb, at ban oeeb, be oare bobige, 
otrlige og retftofne SMccnb, boem @ub el* 
flebe, og b»ent alle gobe SJIeitnefler oiibe 
baoe agtet, clflfef og «ret, baobe be fjenbt 
bereg fattbe Sbaracteer. 

Sotertimob tereg Jienberg JJiaab og 
Soroentning, oebbleoe be Jpellige at bogge 
bereg Sempel og pagfe bereg baglige Qlr* 
beiber. ©en ©etition efter eu auben bleo 
inbfcnbt til fRegieringen om ©rflafnittg for 
bereg ftornretfclfer; men man oenbte et 
boot 9re til bereg jtlagemaal. £)g ba be* 
reg Sienber fanbt, at boevfett Jorfolgelfen 
eller bereg ©vopbetg ©tarforbob funbe for* 
flprrc bereg ©nigbeb, beflnttebe be, at brioe 
bent ub nf 8anbef; og for at fulbbprbe bemte 
©eflutniug, begonbte ©anber af rpggegiefe 
©ooebalfe fr« 3Uinoig og ©ligfouri i Sep* 
teinber 1845 at forurolige be Ubenomboenbe. 
(S6i foruben Sfabett Stauooo, oar ber 
mange tuflnbe af be Jpellige, fom boebe i 


52 


JNrfena 


SanbSl'ptr og abfprebte #*tfe i bet omlig> 
genbe 8attb). ©fefe Sanbev oebl'leoc at 
plpnbre og afbrccnbe Jjmfe, #ee og .(torn, 
borfbrioe gcect, og obetegge bereS 5)larfer 
iubtit be Slbfprebte nllc t'leoc nobfagebe tit, 
at tage Jilffagt til ©auooo. ®e #el(ige 
oibffe, at bereS gienber iffim oeutebe pan, 
at be fliilbe forefagc fig ©eget imob belli 
tft ©ieugjctb, tiler nogen ©olbSgjerniitg, 
bet oilbe giot bem eu btbve $ln(ebmng tit 
at ooerfalbe og ubrobbe bem, boorfov be i 
ffere ©laaitebev bolbt ub, u ben ©lob* 
ftanb, iubtit gorfolgelfen btep fan freer 
og utaaletig, at be oave nobfagebe til, at 
forlabe bevcb Jpufc og Jpjem, niibt oiu ©in. 
tereu, og oaitbve ub t ben oefflige SPrfen. 

3 Segpnbclfcn af gelnuar 1846 (fete 
bet, at ©rcefibent ©vigfjam 2)oimg og be 
toto Qlpoftlev meb beveb jtonev og ©orn, 
og flere tuflnbe Qinbve, fotlobe ©tabcn©att» 
poo, og befanbt bem ftiavf t ubeboebe @gne, 
og oanbvebe i en oeftlig ©etuiug, foui be i 
bleoe peitebte af ©ubb 9lanb. ©lett, fom 
be pare nbfatte for bet folbe og raa ©eir,- 
og baobe iffun ben tpnbe ©ebccfning af 
Selft elter ©ogubcvffcv til at beffptte bem 
berimob, oar bcr ©tauge, ber fomb baobe 
(ibt meget af gorfolgclfe, ber iffe fnnbe ub-- 
bolbt lamger, men benfoo i 3>obeu? gaon 
$a be baobe reift omtreut 45 banfle iOiite, 
floge be 8eir for nogle Uger og autagbe 
en mibtertibig Soloui, bpggebe J^nfe og 
lagbe ©ceb i 3orben, ba be fanbf bet nmu* 
ligt for IHKe faalebeS af oebblioe bereS SReife 
og tillige onffebe gjerne at oprette £oile(te. 
bcr for be foagcre (fompagnier, ber futgte 
efter. -Deftc forfte ©teb falbfcS ©arben 
©rope. Omtreut 10 ©iile oibcre frem an« 
lagbe be en anben Soloni, falbet ©lounf 
©iSgab. £enocb 85 ©lilt forbi benne an- 
lagbe be ben trebie paa et @tcb falbet Sounci' 
©InffS. 5)lebvnS be ber J^uitebe fra bereS 
(tore < 30 r t 0 ie og ©frababS, bleoe flange an* 
grebne af ©pgbom, fom en golge af ben 
©langel, be bflbbe libt. 

Omtreut paa fa nme Jib, fom be a«« 


fom til flbfhtecPiitc ©teb, mibf i bereS b 

5J?oie, paa en 'Jib, ba cubocr ©tanb, mere D{ 

enb for, baobeS beboo tit af oaretage og n, 

bcffpfte fin biaslptlofe $n(tra og©orn mob 
be 3nbiaucre og oilbe Dpr, af bbitfc |bt f t 
pave omgiPne, erbotbt be et©ub(fab fra be ft 
forenebe ©taterS ©veeflbeut, forlangeube bi 

500 ©Icnb, at inbfrccbc i Qlrmeen og mar. u< 

fctjeve til ’Blerico. (Det oar ntmlig paa p< 

ben Jib, ba .Ifrigen meb ©lerico bleo be< p ( 
gpnbt). -Denne Opforbring bteo efterfom* g 

met, uagtet ben oar boift forbaufenbe og p ( 
gienncmtrecngtiibe, og 500 5)1 rmb bteoe faa< ft 
tebeS I’ovttagnc fra be JpelligeS 8 civ, efter. to 
(abcnbc geebre, ©lobre, .(toner og ©orn p f 

mibt i Sibelfrv, mange af bem at boe i ufle <$ 
Jpottev, Jette og ©ogne, neppe baoenbe 8i< tic 
pets forfte gornobenbebcr. og 

©ogle ©laaueber efter bcrcS ©ortreife, gj 

ba bcreS gienberS ©lobtorffigbeb i 3Ui* fa. 

noiS og 5)1 i v four i enbnu iffe oar tilfreM* foe 

ftillef, og be fanbt, at ©lacngben af be Jji 

jjelligc oar, boor be iffe funbe naae bem, ibi 

gjotbe be ct formeligt Qlngreb paa be Ootr* nu 

bleonc i ©anooo, out boilfet oi oil giot en tig 

fort ©eretning, ubbragct af et alminbeligt 
©piftel af be Jolo. gel 

-3 September 1846 fom bcr en #<cr uc 

af rafeube ©oocbalfc, ifort alle Strigent 0i 

©ecbSfcr, til ©auooo, og angreb be #ellige, ba 

fom af ©langel paa 3Jttbler enbnu pare ber bet 

tilbage, niprbebc ©ogle og bvco ©cften ooet an 

©liSfffippifloben til 3oioa, boor be, ubcn . @t 
Jjmfe, Jelte, gobc, (tlcrber eller ©euge. er» gel 

bolbfe miblcrtibig Jpioejp af nogle gobgio- me 

renbe ©iacle i Cuiinco, ©f. 2oniS og am foi 

bre ©teber, boiS ©aone altib oil blioe bast lot 

i tafnemlig @rinbrlug. 5)1 en ben ©aim og 

pare biSfe Jf>elligc uobtonngne til at abfprt* bei 

I beS mob ©orb, ©pb, ®(t og ©eft, bom 
! be funbe (tube 8p og faac Seiligbeb til at 
; erneere fig, og — boab ber er baavbt at 
(tribe, men er en eoig ©anbbeb i #i(torieo 


— at tnebeuS 3Svae(S 8eirS ©rpbclfe meb 
brree ©oner og Krecffer uuberftPttebe 9(mo 
rifaS fl>rn i ©iitger i et fremmeb 2anb, M 


33 


mm 


bleoe bered ®robre, ©offre, goebre, sjflobre 
og ®orn meb ©olb ubbreone af en fri og 
iiafbamgfg ©fat i ben famine fore nafio* 
nafe ftepiiblif; og bleoe fonngne til at foe 
for 31 b 00 ©ocerb, SWnffetfer oa tfanouer, 
fom for 3 )obcnd @ngel. 2 >e Jpelfiged @ien* 
bomme i Jpancocf Sonnfi) t jttinoid bleoe 
nceffen faa gobt fom confifferebe; mange af 
bered Jfofe bleoe brambte af tyobelrn, og 
be bare nobfe til at forlabe be fofo af be 
fl>origc, nben af fnnne falge bem; og be, 
ber folgte, fulgte for cn®agafel; tf)i bered 
gienberd 3 «bfobelfc foraarfagebe en faa* 
ban Webfatftelfe af &cerbien af ^ob^, at 
be tffuu i faa Silfcclbe fif nob for en fmnf 
(gtenbom til at ffaffe bend SSeboere fftffe* 
lig bort, og luflnbe babe fiben oanfet bib 
og bib, fattige og noblibenbe, manglenbe 
gioetd alntinbelige SRoboenbigbeber, otter og* 
faa for foage til at nbbolbe, ere be bfeone 
foge og ere bob. i bunbrcbeoiid, mebeud 
Jperrend Somp.l bleo efterlabt obe mibt 
iblanbt gic;vb,v, fom et oavigf *D?i abed* 
incerBe out be Jpettiged glib og Stanbfof* 
tigbeb." — 

3Rebcnd be ^ettige gif bidfc g orfol* 
gelfer, Srcengffcr og foarc gibelfer igjen* 
uem, baobe be mange (lore ®eoifcr paa 
©u bd QMbebag, bmlfe oi meb ©labe ffuttc 
baoe flreoet, berfom oor (nappe 2 ib faint 
bette Starfd 9iatuv tittob bet; bog oille oi 
anforc ect Silftclbe, nemlig: 'JWebend bidfe 
®nfer, ©amle og ©oage, ber fibft oare ia* 
gebe ooer 3)iidfifippi til Ubfanten af 3o* 
toad Ubovf, laae biaelpelofe og nben gobe, 
fovenb 91cgen funbe fomme bem til £j<rlp, 
lob Merten gloffe af oilbe Jungle fomme 
og neblabe ffg paa og omfring bered geire, 
bir lobe (lg fange meb #cenberne afCioiu* ! 


ber og ®orn, fom meb Zat og tyriid am 
oenbte bem til gobe. 

£cttige i ©rfen fortfatte bered 
9ieifeefterfomOmfT<enbigbeberne tittobe bet. 
; tnaatte bane bered 3$ei giennem ©fooe 
og padfere ooer drainer, glober og ® jerge 
i en ©training af ooer 300 3Kilc; og en» 
belig ben 21 be 3n(i 1847 opbagebe tyionc* 
rerne en onbig $al Imnflbed tyadfet ooer 
be fore .ftlippebjerge, Balbet bet (lore ©a« 
(in i $pore*@aliforiticn, liter ocbSpbfanten 
af ben (tore falte 3 nbfo. 3)cn 24be 3 n(i 
betraabfe ®rcejibenten og fond Sompagni 
bette bered noe Jpient, og m>e ©farer oeb* 
blioe Wav for War at oanbre til bette ©feb. 
£er oil 3 dracl forblioe til en fortornet 
©nb& grnmme 93rebe er nbofl ooer 9Jatio* 
nevne. £er oil greb og goffaligbeb boe, 
niebend golf friger mob golf, og 9 Jige 
mob 9ftge, og ber flfal mange golf gaac, 
og (ige : ; ,tommer, og laber od gaae op til 
Jperreud ®jevg, til 3 acobd ©ubd Jpnud,at 
ban maa Iteve od om fine ®eie, at be maae 
oanbre paa band ©tier; tbi af Stoit flat 
nbgaae en goo, og Jpcrrend Orb af 3*ni» 
faltm." ©ee 3Riea 4. 

©fjonbt bette golf buobc libt gorfol* 
gclfe, Wrmob, Spgbom og 9 )rooelfe af et* 
boert ©lagd, baobc be bog ubfoaet ben 
baarbe tyvooe og aflagt ®eoiid for 3Ren* 
neffer, for ©ugle og for ©nb paa bered 
?ro, 'Oob og ©tanbbaftigbeb. 9in cr ben 
leoenbc ©nbd fiivfe langt borte fra 93 olb 
og ©tvib i bette ©iemmcfteb, og oil ooxe 
fom et £r<c, ber er plantet bod SBanbboeffe, 
til bun ,/fecr nb fom SRovgenroben, beilig, 
fom SKaaneu# reen, fom Solen, og forter* 
belig fom cn £ccv nnber ®annere." 

(gortfatfted). 


(Stn fllbvavfel mot fce falffe ^rop^eter. 

9lf 5P. fiorenjen. 

(Sortfat fra ^>ag. 42). 

tat til ©ub 09 mtb fettl’d 
Ulfe aotr bet 6 «mbrinfltfb(tvbifle ©ub 


bar tgitbt paa 3 orbtn i btn flbftt “Sib, grt« 
ber ei geitigbebru til fanbfarbig at berette, 


54 


<?n Slboarfel mob be faljfc ^ro^eter, 


boorlebed bet forbolber d9 |m«b be ©ibde 
®aged Jjtellige i oort 2anb. 

®e avnerifaiifle iOIiddonairer, font plait' 
tebe jfirfen t Sanbef, anfom til fliobenbaott 
mibt i 3utii 'SJtaaneb 1850. ®e begonbte 
meb at tmberoife 09 prccbife for golfet i 
©maaforfainlinger, 09 Jewett oclflgnebe 
faatrbei bered 9(rbeibe, at 15 tyerfonev tub' 
gif ben nt>r 09 eoige IDagl oeb at intber< 
fade fig @oangelietd fPrinciper, fotn oar 
!£ro, Omoenbelfe, ®aab til ©oitbdforfa* 
belfe, 09 Jfrianbdpaatoggelfe af be SSlbftc, 
for at befomme ben j?el(ig'9(aubd dlaabe* 
flaoer. ®idfe 15, nteb boilfe 5?iifeu gvttnb= 
lagbeO, bleoe bobte ben 12te Qlttgud. 3Reb« 
lemmerned Qlnfal forogebed, 09 ford i £>c* 
tobcr SJlaanebd 93egonbelfe, ttbfenbfed alle* 
rebe ben forde < 3Jii^fIonair til Qlalborg, ber 
i ©futitingen af famtne ’Olaatteb bobte 8 
fPevfouec fantittedebS. IBeb 9(avctd 6lut= 
ning oare ISO ‘•Dleblemmer bobte i ®an* 
mart. 3 inbeocerenbe 9lar er nbfenbt tttange 
3J?idtfonairer, runbt omfring i ©jccllanb, 
goett, Salder, Sovnbolm, Spblattb, 3dlanb, 
dlorge 09 ©oerrig, og 9lrbeibet bar ifPe 
wrret nben grugt. gor iiccrocrrenbe Sib 
gioed meer enb 500 Jpellige i ®antnarf, ber 
ere oillige til at oplofte JJtjerter og Jpccnber 
til ©ub, font bar labet Sibend golbc tom' 
met nccr, ba b«n oil fnlbfomme begorjoet* 
telfer, fotn baabe IDropbefer og Qlpodler 
baoe fornbfagf, boilfe gorttbdgclfer dnbed 
faaoel i bet gamle fom noe ?edamented 
©frifter. ?olo forffiellige ©retie eller 9lf* 
belittger ere organiferebe ber i 8anbet 09 
forttben bette ere mange af be Jpellige nb» 
fprebte rintbt omfring, og berforn bidfe feet' 
ter 2ofet paa Sorbet 09 aabettbaver ©attb' 
beben for golfet, SBibnedborbet oil iffe occve 
uben grugt. 93or .dirfe er organiferet meb 
SSlbde, tyreed-’r, Socrere og ®iacotter. Jpoer 
bar dn bedemte ©jerning at nbfore, og ctt« 
boer gioed gulbmagt til ©nibebet oeb Or* 
bination og Jjaaubbpaalaggelfe. ®c, fom 
ere orbinerebe, mobtager et Salbdbreo, tin* 
bertegnet faaoel af Sonferenjend fom ©ve* 


nend fDraflbentet og af ©ecrefairen, og font 
brttged til at foreoife, boid be ®aagtolbenbt 
(Ittlbe fotttme til fremmebe ’Olenigbeber paa 
anbre ©teber, og et faabant Salbdbreo 
gtor, at fPerfottett refpectered i alle be f?el> 
(iged ’Wettigbeber, boor ban faa ffnlbe reife 
i aierben. J?oer gierbingaar bolbed Son* 
ferenje, og berfom nogttraf benr, 'font 'eft 
orbinerebe, ffnlbe oeb ©pnber baoe oanceret 
bet bellige q>v(cdeboinnie, blioer bet ttitber* 
fogt, og befinbed be at ocere ffolbige, blioer 
bered italbdbreo bem frafagtie, og be evPloe* 
ret tiocerbige til at befjene Qrmbebet. ®e, 
fotn betjetter et ©tnbebe i be ^elligeS < 3JTo< 
ttigbeber, oifed af SDleblemmerne Qlgtelfe 
og .djccrligbeb, 09 baabe offentlig og prioat 
bebed for bem; og Storertie igjen fra beret 
©ibe oifer til D&eblemmerne 93effebenbeb, 
SJlilbbeb og Sangmobigbeb, og beber ©ub 
oclfignc alle be Jpellige, og benuc gintffbigt 
fompatbiferenbe Sjcrrligbeb og Jparmoiti, 
fotn gjenfibig fordaaed, at grelferen oil 
bare bet faalebed, tor oi oidnof attfage at 
ocere bet j?jenbetegn, boorpaa grelferenf 
®ifcip(e ffal fjenbed. 3ob. 13, 85. 93i 

taPPe ©nb og boie od i §)bmogbeb, forbi 
band 3tige tin after er organiferet paa 3oi 
ben, og forbi oi fee, at fibde ®aged Seflii 
ere aabenbare i be Jpelliged HOlenigbebtr 
I paa ben ganfle 3 orb. ©ub bar oeldgnet 

be bellige meb ©otter og ®romnte og tm 
Jpelbrebd SSeldgttelfer, og meb ben Beilin* 
9iattbd dlaabegaoer til bet, fom er nottigt. 
og meb fPropbefieud ©aoer, fficcntet baabe 
til Cloittber fom til Wcenb. 93i befjenbt 
for al ©evben, at oi taPPe ©nb, forbi ban 
opreide en l 3JIanb, 3ofepf> ©ntifb, ber i 
Stenfeenbe til Sro og Spbigbfb lignebe 9lbra» 
bam, og boon ©ub oeldgnebe meb ©ii<* 
bottt og nbrndebe meb gttlbmagt til at gaae 
fretn og berebe et golf for Jperrend attbrn 
?i(fommelfe. SSHattge bnnbrebe %nffnbc 
oeldgnet 3of«Pb ©mitb, og 9Jti((ioner enb< 
mt nfobte ©ictle dal meb SSrefrogt ttcconc 
battddlaon, ber bar tort od bet, enbntt in* 
tet SDIetnteffe af alle bem oi fjenber paa 


©n Jlb&arfef mob be falf!e ?Pr<tyl)eter. 


55 


Jorbeit bar form naet at focre od, nern* mange Sitffnbe af be ©ibfte ©aged £el(tgc; 
tig at Croangeltef, fern oar ffjult for })ien* bar grunbet en (for ©tab 09 bar efterlabt 
ueffnte, after er bfeoct aabenbarer; at ©nbd (Ig et Sftpgte 09 ef 9 faou, ber albrig Pan 
JRige er bleoet aabenbave t t Atraff 09 i Jper* ubflctted. £an (eoebe (lor 09 fjau bobe (for 
Kgbeb; 09 at 3 efn ©ifeiple ere blepne i ©ubd 09 band ftolPd Spine, 09 ligefom 
aabenbarebe. faa pi bar let reb at ff jelite bet (fete meb S? errend ©aloebe i be tibligere 
be fanbe <Dropbefer fra be falffe, ja tittle $iber, faalebed befeglcbe 09faa ban flu $Jlid« 
at (Pjefne, boem ber prccbiPcr Cbriflum af (Ion 09 (ft Wrbeibc meb (it eget 23 lob — 
fljccrligbeb, 09 boem ber efter <Pauli Dp* og faalebed bar ogfaa band 33 rober Jpprum 
lining 9ior bet for tyenged ©Pplb. 9 fcc(f Smith Giort. ©aalebed fem be pave for* 
efter jrelfercn troe Pi, at 3ofepb ©mitb enebe * Sioet, faa Mere be bet ogi©oben, 
bar nbrettef nicer enb uoget anbet < 3 )Temie« ibet be begge blcoe ffnbte i Cartbagod ftceitg* 
ffe, font bar leoet for bam. 3etPort£ibd* fel i 3ttmoid*6taten af en beoaebnet bob 
lob af 20 9 lar bar ban bragt SRormon* ugubeligeSKobocrater, ber for at pare nPiem 
<8og for S >fet, bbilPen 93 og ban oocrfatte bclige, baobe foccrtet (19 forte i SJnffgterue. 
peb ©ubd ©aoe 09 tfraft; bar fenbt bet faalebed bobe 3 ofepb og £orum Smith- 
epige Coangeliumd ftplbe til 3orbend fire 2)c lepebe for at forbevlige ©nbd 9 iapn, 
Corner; bar Punbgjorf od mange 9 laben* og be forberligebe ©itb t bered ©ob; 09 
baringer 09 93efalinger, fom er ffrepef i £erligbeb (lal pare bered epige Selonning. 
Scerbonuned 09 tyagterd $8og, og fom Paffer ffta Slagt til ©Iccgt oil bered 9 faon 
et 2 t)d paa Vropbetierne i bet ©amle fom ffraale fom SSbeltfene for CfterPommerne, 
9lp Seffamente; bar bragt frem mange an* boeni be bar efterlabr et folgeoarbigt iDlow 
bre ©Prifter 09 3 n(ftuctioner til SOelfignelfe fler. ©ette er fanbfeerbigt. 
fov 3D?enne(Pened ®orn; bar forfamlet <3ortfatted). 


Sottferenje 

bolbt i Jliobenbaoti b. I5be 09 I 6 be 9topbr. 1851. 

(©luttet fra 9)ag. 45). 

©eriueft blep foieflaaet af SClbfle 3 ob. tagne, nemlig : at erfjenbe og unberffotte 

C. Sorfdgren, og cenftemmigt pebtaget, at 3ob- ©• Sovfdgren 09 O. £anfen i 

evPienbe 09 unberffotte ©raffud ©now, boid bered jtalb. 

iOanbei be jpellige pel Pjenbe, fom en 9fpo' 9U be Jpellige i belc ben norblige ©eel 
(let, og tyrafibeut ooer be Jpellige i bette af jpblanb orgauifered til en Conference 
?anb. unber 9laon af 9lalborg Conference, unber 

9)rafibeuteutaPPebeConferenceno.f. 0 ., SJeflprelfe af ISlbffc C. Cbritfianfen. 
talebe om ©nbd Sftiged Sigbeb meb et Zxa, j 9lt be -fcellige paa ©iallaub, ftalfler, 
boid ©rene faaer ©aften gjennem fftoben, | Bornholm o. f. p. orgauifered til en Coufe# 

og betd Srugt er eeud ooer belc 3orben ; | renje unber 5Raon af jtjobeubapnd Confe* 

talebe om ©nigbeb, om Orben, eg om at ; rence og 93e(lprelfe af ^Slbfle 3ob« ©• 
gjore bet bebfle, man Pan — ©ub felo Pan Jorfdgren. 

iPPe gjore bebre. ipporlebed ©ub ocrlger 9lt iSlbfte O* ©oenbfen gaaer tilbage 
? jenere efter fit eget Sebag o. f. p* ; boor* til OTidfioneit paa 93e(l » ©joeHaub meb 
paa folgeube Sforflag blepe eendemmigt peb* ^icclp. 56 


(Sonferenge. 


9ft 2£lbftc 3ob. <S. Sovfegren gaacr 
ttfbage tit £otlanb og Jyalfter for en Port 
Sib meb £i<rlp. 

9ft 9). Sovengfii oebbliocr flnSienefle, 
fom3ovftanbcvfor®?eitigbebcn i AtjobenOamt. 

9ft 3- £• ®f)vi ficn fen orbinered til $£lb* 
(le og oebblioerfln Sienefle, fom Sorflanber 
for < 3)lt , m(i6fbfti paa ^r>riflian^f)ai>n. 

gorflanber Gbriflcnfen forcilog berpaa, 
at erPienbe p g uubevflotte ®teitiabebcn$ Sic* 
neve paa Gbrifliandbarn t bere$ Jfalb — 
eenflemmigt oebtaget. 

Sorflanber gorengen fovcfXog bernccft, 
at erPienbe o(i unbcrflotte iDfcnigbebeng Sic* 
litre i itjobenbaon — eenflcmmigt oebtaget. 

Soitferengen Meo fluttct meb ©aug og 
930U, at fortfeetted igicu om cit Sime. 

©ftermibbag »fi(. 2. 

(Jonfereitgen oar atter famlet, P(i bfeo 
aabnet meb ©ana og 9ten. 2>en beUige 
9laboer bleo ba abminifiveref, 3* £♦ SbriV 
ftenfen orbiiterct, oa noglc Q3ovu oelflaucbe. 

9Slbjle 3nifen tafebe bevefter om®i^ 
fioiien paa 5Bovnbotm , boorpaa bet blcr 
foreflaaet, oa eeisflenmiigt oebtaget, at ban 
aaaev bjcni tif Olorrcjollanb oa arbeiber nieb 
Sbriflianfen inbril Pibere. 

9)rccffbeitfeit tafebe bevnccfl om ©Prif- 
feme; oniTebe,*at 93robrene flulbc foie 33ig* \ 
tigbeben af at ubfprebe bem o. f. o.; at j 
bet oav noboenbiat at oebligebolbe et Sibe* | 
drift o. f. o.; opfovbrebe 93vobene ai9)rcc* j 
flebommet til at fporge fig fefo: vanfaac 
oi Sibelen, 3)lo\mond 93oa oa 9fabenbavin* 
aerne tilflrccPPeligt? oa fpnvgte enbeligen be 
Aellifle, om be oifbe binge af bevetf ©oner 
oa Snbflobelfe tif at oebligebolbe ©Panbi* 
naoiemJ ©fierne, boiltet bleo fovcflaaet oa 
eenflemmiat oebtaget, booveftev ban pro? 
pbeterebe, at bet flulbe aaae i Opfplbelfe, 
oa benuefl forefleg, at 93vober Sovcngeit ar* 
beiber tiUtgcmeb Prober ijanfen til betfe 
©iemeb, at be maae (cove oa blioe bogttge 
til af forffoette 9frbcibet i Sremtiben — 
eenflemmiat oebfaaet. #an fagbe ogfaa, at 
ban onffebc at faae 9)agtcn$ 33og frpPt j 


I forenb ban rciflc. Soreflog at 9Jlormott$ 

I 9*og, 9>agtena 93og, irPend 9>falmebog oa 
j Sibtfffriftet for Sremtiben tilborev jtirPen 
oa nbaioed unber 93eftprelfe af oebPommeitbe 
tyriefibentflfab, boilfet bleo eenflemmiat oeb* 
taget. 

©inttet meb ©ana oa 95on. 

9lftenmobet. 

(Sonrcreiigeu oar atter famlet Jtl. T, 
oa bleo aabnet meb ©ana oa 93on, boor* 
eftcr ©frioeren oplccfle *11 3ubberetning ont 
flirPen* Sorfatmng i ©ajunavP, bbilPeu 
taller 12 oraanifercbe ©reue, 12 SSlbflc, 
be noboenbtae 9>vccflev, Stem* oa 3>iaco* 
iter, oa manae abfpvcbte Sneblemmer. 3 
9llt 532 bobt, booraf 60 ere ubeluftebe. 

Soreflaaet oa eenflemmiat oebtaget, af 
St 4>. 93rnbn oa 5. ®orin$ arbeiber uii* 
bet $©lb(le Sorfdgvcirt 33e(ti)relfe. 

9ft 3. 91. 9lbmanfon arbeiber paa 9$e( l* 
ficeUanb i Serening meb Jglbfle £). Soenbfen. 

9lt £>. 6. U. 9Konfler orbinere$ til SSlb* 
lie oa arbeiber i ©taben oa Omegnen. 

9lt ?y. S. Sovenfen orbinere^ til 56lb* 
lie oa arbeiber nnber tfilbfle 2arfcn* 
“Seflprelfe. 

9lt 3>anb ^anien af 3i^boi orbincrc^ 
til 9>ra:fl oa arbeiber t ben ©mean. 

9lt folambe ^robre af Sjobenbaone 
oa (Sbrifliaiibbaond iBiemabeber orbiiure^ 
fom folgcv, nenilia: S. iOloller oaS.^an* 

I fen til grander, 3- <5. iOlabfen, 3. J^abu 
I oa 9(nbcrfen til Soererei 93. 93ierreaaarb 
oa O Olielfcn til 3>iaconer* 

3>erefter foretoged Crbinationen; oa 
9)r<rflbentcn taPfebe Sonferengen oa bob 
?$*aroel oa faabe, at ban Pnnbe iPPe beflemme 
Siben for ben ncefle Sonferenge, men baa* 
bebe adiaeoel at fee be ftlefle igten, om iPPe 
9l(le, forenb ban forlaber befte Saub, oa 
j bab ©itb ben eoige Saber i 3*fn Sbtifli 
Olaon, at oelflane be Mediae oa alie oprig^ 
tige i0lenne|!er i bette 8anb; boorpaa ber 
bleo flutter meb ©ang og 93on. 

3. *&. 6briflenfeu, 
©Prioer. 
5 » 


Dm ^Mormon# Sog. 
£)m SERomottd 


#iflorien om QfmeriPaft foi fie 3nbbog* 
gere ev en ©ieuflanb, bet* bav oarer inb- 
bpffef i SRovPe, fra bctfe flove 8anbft Op* 
bagetfe inbtil bonne $og Pom for ©agon, 
og felo t bove ©age ev bet Pun ufulbPom* 
men etPjenbt af ^iajoriteten. 9logle for* 
mobe, at bi^fe 3nbfobfe ere Pomne fra^lorben. 

@n anbeu mere ubbrebt Staling er, at 
biftfe 3nbfobfe nebftamme fra 3$vaefft fi 
Stammer, ©er finbeft oiftuoP iblanbt 3n* 
biauerne en ifttamgbe tfjeubetegn, ber fpneft 
at tjene tif Stotfe for benue Stating; 
@geubeber, fom naar man iPPe Pjenber be* 
reft oirPelige £iflorie, m(be gjore ben meget 
fanbfonfig. ©ereft ©proa; bereft ©agn, be* 
reft ©nbftborPeffe, Qfft tafer for benne 3bee. 

#r. 33oubinot figer i bauft ©Prioeffe 
om Subianeme, „at bereft ©prog t betft 
©runbtrccP, betft Siunbart og betft fccregue 

• Sammenfoimng foueft aft atmvre t ben be* 
braifPe 9fanb; oa boab ber er meget nicer* 
Peligt oa barb en noie Unbcrfogeffe, er at 
bet er i ®eftbbeffe af bctfe ©pvogft flefle 
©genbeber, uaonfig af be, oeb boilPe bet 
meed afoiger fra be ffelie anbre ©prog." 
Wan fafer t Ar. tyrieftft ''WmeriPaulPeWn* 

• tigoifcfer," folaeube nucrPooerbige jRjenbft* 
| Mewing : 

„©a 3ofepb SPerric, en agtbar »3nb» 
uaaner af tyittftfiefb i S?aftfart)ufettft i Waref 
1815 oar i SBegreb mob at jeone 3orben 
unber og oeb et gammelt Srabnuft, paa et 
lilfe %rg Palbet: ben inbiaufPeipoi, fanbt 
ban Soget, ber lignebc et ©tt)PPe fort 8a* 
ber, fer Sommer langt og een og en balo 
Somme brebt, og faa tpPt fom en ©Pagle 
paa et ©eletoi. (Sfter af baoe uuberfogt 
bet Sunbne i nogen Sib, og forfogt af (Pave 
beri, fanbt ban, at bet oar faa fjaavbt fom 
®teu. ©a bet oav IpfPeft bam at aabne 
bet, faae ban, af bet oar bannet af to ©top* 
H * ft in eget fppf Staabnb, ber oar ooerflro* 
H get meb ©nmmi og gjorf uigiennemfrcenge* 
S oeb £ja?fp af et ©orft Weroer. 3 bet 


[ 3«bre fanbteft (Ire ©toPPer fammeufolbet 
Dergameut. ©c rare af en morPeguuf 
5aroe og op*olbtafet©Iagft©Prift. Jpanft 
Saboer oave Pomne inb tif bam for at fee 
bem, og reoe eet i fmaae ©toPPer; men 
be anbre t re ©toPPer gjemte £r. ferric 
og feubte bem tif ©ambnbge, boor be bfeoe 
unbevfpgte. Sian opbagebe, at biftfe Shift* 
tegn oare ffreone meb en fl)eu, PI art og 
foefehgt paa JpebraifP. ©et oar Ste* 
ber af bet gamle Setfamente 5 St. 3*. 4, 
4 tif 9; 9, 13 til 21; 2 St. «. 13, 11 
tif 16." ©fter at baoc forfait Here figneube 
Sienbftgierninger, tiffoier £r. Soubinof: 

"itan man fade benne Porte Sorted* 
ling om inbianffe ©agn, bentef fra forffiel* 
fige Satiouer offer Stammer, ber ere ab* 
fprcbfe fra Skften tif ©flcu og fra ©pben 
til Sorben, og ganfPe abIPilfe fra binanben, 
en (Preoen OSes cluing i foriPjcffige Sibftrum 
af Acre af be agtoarbigfleftorfatfere, feerbe 
og rebel ige ’Dicrub, ber baobe affe ^libfer 
i bereft ^lagf til at forffaffc ffg Opfpftning 
om benue ^Jiaferie, ubeu paa nogen >0?aabe 
at baoe Punnet flaae i Sorbinbelfe meb bin* 
atibru; Pan man, ffger jeg, loefe en faaban 
»eretuiug, og antage, at aft bctfe Pun er 
©irPninger af en ^crubeffe, af et reeut Sif* 
foelbe, effcv cu forubfaffet fpfau af Sjccv* 
figbeb tif bet ©ibunberfige, i ben #enffgt 
at bebrage ^ubficum og beroeb tifintefgiove 
bereft afferebe oefgrunbebe Qfgfeffe?'- 

Wa n feefer i ©om Safmefft ®lbe(* 
8ericon oeb QlvfiPfeu Uboanbriugerne : 

" WoiitefTiti ffger i jin SortccUing, bebiV 
ceret tif ^anaftfa 95eu*3ftracf, at ban bar 
fnnbet mange 3ftraefifer, (Pjufte bagoeb @or* 
biffcraft*®iergene, ber banne ©rambfeit af 
@bifi i WmeriPa. Jj»an tiffoier, at ba ban 
oar Pommen noget inb i befte 8aub tif 
93rebberne af en Sfob, og baobe gioet et 
Signal faae man nogfe SofP Pomme, ber 
ubfafebe paa ^ebraifP biftfe Orb af anbeu 
Wofe $og: ^or 3^vaef, ijrerin oor ©ub 


Om Wortnon$ Bo<). 


rr ben eneffe JJerre. £)e antogeWbrabam, 
3faaP og Jacob for bereg gorfccbre, on paa* 
ffobe, nf be nebftammebe fva ffluben. ®e 
fortalte, at be rare forte til bctte ?anb oeb 
©nbg fccrbeleg og nnberfnlbe ©torelfe; at 
3ubianerne baobe, pan Wagerneg $ilfion* 
belfe, fve ©ange erPKcret bem tfrig, men 
3graeliterne oare altib forbleoite ©eir* 
berrer. Wt nogle fra 3Mobba‘oet nnbPomne 
iJOTafler baobe erPlceret, at 3$raelg ©nb 
oar ben fanbe ©nb, og at S^vacliterue oeb 
Siberneg ©nbe btlbe Pomme til at befcerfie 
ffierben .... 

•fibber ^>eu antager i fit 35veo om 
ben wcroanenbe £ilftanb af be bvittifie 
Befibbclfer i WmcriPa, at 3nbianevue neb* 
fiamme fra jpcbrccernc. 2)ereg Wnfigtcr, i 
©aerbelegbeb Borncneg, ligne faa fulb* 
Pommen 3obevne^, at man oeb at fee bem, 
finlbe troe, man faac Jpebrtcer. Dcreg 
$Dine ere fmaae og forte, leered Sibgreg* 
ning retrer fig efter Waanen; beoffvegor* 
(tegroben af gvngterne; be bare ct ©lagg 
£abernaPel*geff; man figer, at bereg Wl« 
tar befiaaer af tolb ©teite; bereg ©org 
for 2>obe oarer et War; bereg D.binbi r folge 
be famine ©PiPPe fom Soberneg; bereg 
©prog cr manbigt, Port, fammentramgt, 
fulbt af ©nergi, eet Orb tjener ifiebetfor 
tre, og bet SDorige blioer erfiattet af bem, 
ber bore bent." 

Wnbre tilfoie, at be oprinbelige Weri* ! 
Panere brngc Omficcrelfetr, at 3«Wanerne j 
babe nogen 3Dce om ©oergangeu ooer bet ! 
robe Jpab; at man paa nogle ©t>ber i 


<J)ern brarte et bbibt Jam, bbig Blob man 
blanbev meb Wee l og nbbcler til golPet, 
fom gjore et WccrPc meb befte Blob paa 
'Dortecrfielen af bereg £nfe. Jtogle troe 
paa Optfanbelfen; oebligebolbe enbefianbig 
3lb til 2®re for bereg ©nber; babe et 3u» 
bclaar, bbevf balotrcbfinbgtbbenbe War, og 
©abbat boev Uge. 3)igfe Obereengfiem* 
melfer, o<i fieveanbre, fom man Icegger WterPe 
tit imellem 3nbianerne og 3$raeliternt, 
Pnnne iPPe occre tilfalbige. Wan maa 
tilftaae, at J^raeliterue ere Pomne inb i 
WmeriPa ab en ellev anben $$ei. 

Wen naar man betragtev alle bigfe 
Bebifer meb mere OpnutrPfotnbeb, og man 
oil nnberfoge alle bigfe Jijenbggjermnger, 
ber tjene til ©rnnb for bigfe Weninger, 
finber man, at en 3)eel af bem etc faltfc, 
Wnbre eve tbiblfomnte og atter Wnbre ere 
enbog toetnbige; og naar man bemccrPcr 
nogle jobifTe £r<tP iblanbt 3nbianevne, fin* 
ber man ogfaa nogle djrifielige, og i ©err* 
beleobeb et oploft og offentligt £ebenfiafr 
og Wfanbgborfelfe — 

Wit berte cr en fnlbPommen BePrtrf* 
telfe paa Wormong Bog; tbi ten giber 
©fterretning om tie forfiiellige golP, ber 
paa forfijellige £ibcr bare af Jperren blemu 
forte til bettc Jaitb. to bare 3gvaeli« 
ter, og bet allercclbfie af be tre, nemtig 3* 
rebiterne, nboanbrebf til WmeriPa fra Ba» 
bolong $aarn for 3*raelg Bcgonbclfc. ©• 
ter Wormong Bog bar ber til forfiiellige 
Siber boeret 3oMom, (Sbritfenbom ogJpe* 
benfiab iblanbt bem. . 


&tanlinavia\8 Sterne. 

"Wen ber be faae ©tjernen, bleoe be fa are meget glabe." Watt. % 10. * 

Det er port S>nfie og aloorlige Son j Waterie for ©tjernen, ber bit gjore ben ; 
til @ub, at ban i 9taate oil Icegge fin! baabe iuteregfant og gabnlig for Jaeferen, 
Belfignelfe til bore pbmoge Beftrabelfer, i faa at Wile, fom elfier Jpg, bille glccbtra 
og infpirere bore Jpjerrer meb Biigbum fra I bem, naar be feer ben, og at ben maa fiiutu p 
bit #oie, at bi maae Pnnne firibe ogbeelge \ mi bt i WorPet, og be ® if e # ber fogeefft|| 


©fanbfnafcfenS ©tferne. 


59 


grelfereit, oeb ben ntaa finbe ffleieit op 
fonime til bam og tilbebe 6am vet. ®etfe 
er oor eneffe #en(lgt. ©fulbe pi nogem 
(unbe opnaae ben, ba oufle pi ftcferen, at 
gioe al 9foed og $af tit ben ^etfacvbigbebd 
Sol, bcv gipev atte ©tjevnev bevcd £pd. 

iDieb bettc Summer begpnbe rt et not 
Mar, og tage od ben JVvibeb bevoeb, at 
ouffe atte pove Scefeve et glccbeligt og Ipf fe* 
(igf Wotaav. Og Pi 6aabc, at por litte 
Stjerne nccfte Siotaavd "SKotgen pi( jTinne 
nteb ftorre ©lanbd inb i Sutfnbevd Soligev 
i 6faubiuarien. ®e £e(ligc i jDaiimarf 
talte fovvige OTgtaar TOO. ©ffev be (ilbig* 
(It ©ftervetninger fva be omveifenbe Sr a* 
bre, (unite oi (Iffevt anffaae bet, flben ben 
$ib tilfoiebe $al, til iffe miubve enb 500 . 
Jpcllige og MSlbtfe i 3dvael, 6ar 3 $vo til, 
at beved £al i bette 9(av pil pore i famine 
Jor&olb? Om faa cv, pil pi fumme tcclle 
ruflnbe iffebetfor fetinbrebe. •»9l(t ev mnligt 
for bem, ber troer." J?crveud ©jevning bar 
iPPe gjovt minbre Sremgang i aubre ®ele 
af 93erben. 2)e ©ftevretningev, pi bape 
mobtaget fva be MSlbfle, abfpvebtc i ©iivo* 
pa, Wffeti, Qltnevifa og paa ©erne i fraoet, 
beoibne alle, at 1851 bar bragt enrigJpotf 
af ©ide til ©ubd 9frge. yin rafte pi pore 
ocrebe Jicefere for beved Siftanb giennem 
forrige D.oavtal, og bcbev bem iffe alene 
at Debblioe, men ogfaa, at Jpoev pil flaffe 
ten tiler flere ©ubjlvibeutrv til, og Mile 
berate tor eit 9largang fovub, fom Pil, 
og 9lc(Tcn for et Clpavtal fornb, fom og 
for be forbigangue 9tumere, faa mange, f o m 
fan, og be, ber fan iffuii betale for eet 
ab ©angen, i bet miubfle blioe vegelntced* 
ffge Qibomienfer, bo* bem, bev ntobrage bem 
til Ubfalg. 

De Ubfdgeitbe paalaegged bet bevpeb, 
ei at labe ©fjernen , eller noget af pore 
Sfrifter ubgaae af beved Camber uben eon*, 
tant Staling. 2)e, ber foveftaaev @onfe* 
jf| w Wr tdev ^Henigbeber, paalccgged bet, at 
ubpcrlge faabanne SWeeiib til at anITaffc og 
uMeoere be i SWenigbtbeit foruobne ©frif* 


ter, fom ere paalibelige og rifle bolbe note 
SRegitffab; faa og paalccgged bet bem, peb 
©lutningen af 6ocrt Qravtal, at gjeunem* 
fee Sebfommenbed JRegnflab og fovridfe fig 
om, at be ©Pviftcv, ber baped i Sebolb, 
tifligemeb be til bette (Jontoiv inbfenbte 
Denge, pille fpare til Gontoivetd Seguing. 

911 pov ©rfaving lacver od, at flvoengt 
at efterfomme bet Sovanftaacnbe, er ben 
encfte OTetbobc til at opretbolbe ©tierncn 
eller pebblipe at publicere nogen Sing, til 
©aubbebeud Ubbrebelfe iblanbt ftolfei. ®e, 
ber bauble auberlebed, pit bilibe oore#oen* 
ber og jobber, og gjore bet umuligt for od, 
at nbfore benne onffelige #enffgt. 3 at 
imberrtotte pore Ubgapcr, ere Wife, fom on* 
ffer at fee ©oaugelietd 5olbed bcrlige Sod 
ITiune i bette Sanb, lige faa meget tittered* 
fevebe fom Pi. ©ubd Orb er frit, men 9) a* 
piir, Profiling, 3nbbiitbing og port Siod 
Opfjolb fofler altfammen s Denge. SRaar 
bet er uobrenbigt at gipe eflev laane So* 
gev eller Sraftater til ccrlige Jattige, 
ba lab SOienigbcbenif eller ©nfelte, fom 
fan, fiobc af Sebfommenbe til bet Srug, 
og faalebe»< bole Spvbeu iblanbt 3)leengben, 
at iffe Mltfammeit ffal opbpnge^ paa o4. 
©uboer burbe betvagtc fin egen ffovbeel, 
fom tmnbve magtpaaliggenbe enb ©nbtf9ii* 
ge? 3orbeel. 

©nbPev ^Dienigbebd ftorftanber bov fee 

til, at enboer 3amilie forfpner fig meb en 
Sibel og en SDlormon^ Sog, og loeferbi^fe 
bpvebare iliofen^ Orb meb megen Son og 
Qlubagr, og giorc Mnftalter til, at forfone 
be pocvbige Xvoengeubc, fom iffe felp for* 
maaer at forfone fig bermeb. 

3 ncrfle ©tjerne funite rented Pigtige 
©ftervetniuger fra 3iond ?anb. 33 i agter 
ogfaa i famine, at begpnbe at publicere et 
faavc infevedfaut og (amigt 93oerf, falbet 
»»9lbuarfeld 9tofl" af 3). 3). tyvatt, een af 
be tolp Mpofller* 

9taabe, 3*eeb og 33e(figne(fe pave maitg* 
folbig opev be ISlbflc og alle be Jpellige i 
pov ^)etred 3ff» @6vifK 9?apn. 9(men. 


60 


©tteffon pan ©ornfyofm* 
JBWSffott pact SBortt^oIm. 


Vaa Opforbving bar Q3rober 3 enfcu i 
Qtalbova inbfrnW (Ttt ©erctning om (In ©on* 
belfe tlf ©ornbolm, fom bog i ftortftfbtmeb* 
Mi& ©tjernentf $?ccfere. 

©v. 3 wfen anPom til $Den (ffbfTc Wi& 
fCon^rrife) ben lObe October f. 91., veifte 
flrar til ©ofe, ftbor ban faubt be Jpellige 
fammefteb^ at babe bet gobt. .ban opbolbf 
do bo$ bem en Ugetftib, bobtc 4 ©evfoner, 
opmuntrebe og florPebc be ©ellige til at 
breve faatmobige unber be tfibelfer og 
Zrctngfler, be ber i Sibcn ffullc nbbolbeaf 
be ©autre. 3 nifen vciflr bevefter til Sfonne, 
leiebe do en 0 a( til ftovfamling og ef min* 
bve ©cevelfe til ©eboelfe, og tccuPfe faale* 
beO at faae SMligbeb til at Pimbgjore for 
IHouuetf 3 ub»aanei\ (5baugeliet$ Jolbr, 
aabenbatef til Weuueffene t ben flbdc $ib. 
Seufeu befogfe ogfaa be ©tore og $or* 
nemnte i ©tabeu (breber beetf af Webli* 
benbeb^folelfe og beete af Opfovbrtugev af 
rebelige Sicrle), for af fovt<rlle bem om bet 
nbfolbenbe bevlige ?oe, bet or teenbt i port 
Saab, og jfiuner for Grabber, ber onffev 
flunbtfab, Opening og ©iitfbom af®itbtf 
9(anb; ef 80 $ og en Jpetligbeb, ber ganfle 
ffal forbunPle al ©erbeutf foreuebc ©iid* 
bom. 5)?en ^efultarct meb biedeftolPbleo 
bet famine, fom i be apodoliffe 2 )age. 2 >e 
©tore og ©ife i bor £ib fovagte, ugefom 
be alfib babe giorf, ben baarlige A?ovfet^ 
©vccbiPcn, og bil ifPe bccre bet (Jbangelinm 
Ibbige, ber fovbommev beretf Ubfrrcbelfcv, 
©cllod* Uretfrvvbigbeb, ©tolfbeb, fiovfrtn* 
gcligbeb og JSvgjmigbeb, og bevimob ler* 
rer af brrre bbmbg og fagtmebig af Jpjcv* 
tet, og opoffre ben jotbiffe 2 ®re for at binbe 
ben ebige Jpevligbeb. 

Da ©v. 3 eufen bilbe begpnbc flf ©ib* 
neetoprb i Stonne, bifte ©aptifterne fom 
frrbbaulig beretf dribige S&atacfee r. ©r. 
3 mfcn babbe nemlig leiet ben famine ©al, 
be brngte, naar be bare feerbige meb berer* 
Opbpggelfe. 3fliennem here* Jordanber 


j befbbebe be 3enfen, at ©alen bar bevi£, 

| og at be iPPe bilbe vomme ben, om ogfaa 
©otitiet bilbe fovbve bet. De Oberfnfebe 
jenfeu meb ©Pjelbstorb, faa af©evtcu for* 
unbrebe dg ober be dribige ©aptiderr* 9lb» 
feerb og tilbob 3enfen en anben ©al iffe. 
betfor ben ban babbe leiet. 3*nfen babbe 
bedemt flu ftorfamling SU. 7, og ©apti* 
flenie bolbf almiubeligbite op imetletn ju. 

5 og 6 ©aptiflertie forbleoe i beretf movfe 
©al, og btefe tilligemeb be ftvcnimebe, ber 
babbe inbfunbet ffg, anflaaer 3enfen til om* 
treat 60 ©evfoner. ©r. 3eitfen ffilbrebe 
for ftorfamlingeu faabol ©apfiOmenb fom 
gntberaui^menb ©ilbfa elfer, ibet be begge 
flriber imob ©ibelenb ©anbbeber, og ben* 
bide flfolPet til mere at probe og aiibenbe 
Sccrbommeite efter ©Prifteutf enb Wenne* i 

flene$ Glutbovitet. ©aptiderne forlob meb I 

fubfenbe .panne bere$ ©al nben at mobbe* ; 
bife e t enede Orb, men forceden giPbaabe f: i 
bfn forde og ben aubeit govfamliug roligf | i 
af. 3miblertib babbe en af ©ovnbolm* i 

Sccrbe gjort dt ^taon beFjenbf beb i 9tomie ( 

9lbi^ og ftolfcbonnen at ubfprebe et logn* I 

agfigt ©ibnedbbrb om ©ibde Dage^ Jpel* : ij 
| lige og here* i-ccrbomme, ligefom bet er 5 

fleet i ©jtellaub, baffler og 3bManb, ber I 

| beller iffe mangle beretf ©odbnb til at ub* !S 

; fprebe ^ogu. ftolgen bevaf bar, at bele r 

©faben Fom i ©ebcrgelfe, og oeb ben trebie b 

ftorfamling, ber bar bedemt at afbolbe# { 

ben 24be , babbe (be tiblig bai't tvaolt e 

meb at faae ©alen oplod og SolFet fam» : b 
let baabe inben og ubeufor pilfer, faa al f 

9logen Pnap funbe trernge dg frem. 3en« o 

fen og Savfen Fom til gorfamlingentf ?e» ? 

j cale en balb ^ime for ber ffnlbe begpnbri o 

j og be fornnbrebc bem ober SolFete ?raDl* (1 

beb. Wen ba be anfom, bleu ber dwr 2 

! giorf ©lab^ for bem, og ©r. 3enfcn tog n 

; til Ovbe og fpnrgte ftorfamlingen, om tt f 

1 onflfebe, at bev flnlbe faletf tit bem, boif t 

j iPPe, bare be bitlige til at tie: men gollet ( 


61 


OTlafhm paa SBornbofm, 


raaMe, be oifbc bore bent tale, on 3>'n< 
ftn fagbe (Trar, at bet glcrbebe bam at baoe 
i, di faabaii Seiligbeb f it at tale fov faa (lot 
a (ii fforfamling, men at bet bebrowbe Oam 
( tilligc at fee bem befjcelet af en faa baarlig 
r< Kaub; tbi Qlanben fimbgjorbc Oam flavli* 
i. <i(ii, at be Oatbe >» baarlig ©lan, fom be 

'< Pun oenfebe paa at ubfere. ©crfffer flit 

« 3eiifeu obit til meb Rraff eg SB- itemtbeb 

i< at oibne fov bem om @baiifltliefb ©rttnb* 

I. oolb, ofl fagbe bem, at Oan# aiibne^Omb 

* oat offentlig, at bail tibliflere baobt wtvet 

t bob bereS f’arrbe ofl SPoerfler o<i oionet be 

it famme $ing, men at Itui Stove baobe 
t (ftetfnlflt be UfliibeligeS tSvempel ofl bibfef 

n ftolfet paa bem oeb bere# Vloielogn, ofl 

it at be liflinbe bem, bev (fetiebe eg gjemtem.- 
!• faoebe ©ropbeterue, for#f<rjlebe (Vrolfevcn, 

t braflte bait# 9lpo(1ler paa ©lagtcrbanfen, 

:• at be iffe tnvbe mobe 9lnf(gt til 9lnffgt og 
b beoife bet ®iinb(le af beveb SJeilolbumger 

> imob bam, ber baobe forlabt Jpuub, Roue 

e ofl SBortt, for at libt Jpuuger, ?ramgfel og 
t imfclflelfe fom cu SWibbceber, fovbi ban 

i frembraote bet retie af SBibelcn ftabfaflebe 

t Soaitflelitim, fom ©ub baobe flioet, og fenbt 

a bam til af forfpnbe bem til bereb @alifl« 

■ fljortlfe. Saaltbetf oibuebe 93r. 3enfen, og 

t 91 ogle Oltoe urolifle bcrooer, boilfeit Uro= 

r % liflbeb bog bleo bamipct af en ooeroeienbe 
w ©eel, 'Uiett meb cet bleo ber vaabt, at be 
e oilbe oibe, boori Vutlvvc Serve oar fall!, on 

( boori beresS Sccrbommc pare imob (Jbtiffi 

( ?«re. 3tnfeit bab bem oni taalntobigbeb, 

It og oibitebc mi, at ban olbrig baobe ubtalf, 

i< | boab here# feerbe ®ianb baobe loiet t 9(oi« 

* fs mtl * b fll1 troebe, at 8utbcr og be agt* 

i' v(crbige RirEefatbre baobe v revet oprigtige 

* ber ouiTebe at gjore ©itbt! fBillie, 

* at ban troebe, be baobe gjort bet SBeb> 

I- | lie, be fjenbfe, for at fremme ©nbtS ISre, 
i 93illie og SBcfalinger iblaubt bevel! SWeb< 

) memieffer; betfe troebe ban out bem, og 

i fom faaban agtebe ban bem, og forfaaoibt 

t be bar Iccrt og oanbret effer Sbrifli S8cfa< 

i ling »g Qfrempel, onflcbe ban at o«re bereb 

& 


©ffevfelger. .^oab Gbvifti Rirfe augif, ba 
; opbovte fiblig (eftev ©paabommene) alle 
; Smbeber og 9laabegaoer, font oar i ben 
forfte organiferebe Rirfe, og Qlar 570 efter 
Cbrifti Sobfel baobe ben cafbolfle Rirfe 
alminbelig 5Hagt, og alle ©ecter, Rirfev 
| eller Sienigbeber, boat be enb beneconetf, 
j ere iibfprnngne fra ben (lore SDfoberfirfe, 
ber 91 Ue meer eller rninbre ere afoegne fra 
©ubb reue 93ub og 99efalinger i (Joangro 
lief, boilfet ’Sibeleud Orb Hart beoifer. 
3)ien ftorjatttelfen om bette ©aoebont? %i(< 
intetgjorelfe og ©nbb Dtigeb ©leuopreftelfe 
er (ooet og mi begoubt 1830. 9lf ©unc* 
tevue, boori berefi SbrijSeuoom oat afoi« 
genbe fra ©ub« Orb, er forff, at fmaae 
93orn flal oelfigiteb oeb ^aaiibbpaal<rggelfe. 
91 1 be SBottte i!al forfl laree, bereffer fomme 
til Zxo og Omoeubelfe, og ba labe fig bobe 
til ©onbbforlabelfe, og til ©Infniitg an> 
nanime ^aanbbpaateggelfe fov ben ^ellig« 
9lanbe Oiaabegaoe ; bette oar ©runboolben, 
og boo tnrbe (argge cn anben? ®et oar 
boerfeu ©ugle eller iDiemiefler tillabt at 
foranbre beu eugaug beftemte ©nliggjoielf:< 
Orbeit, tbi ©friften nbfalfe Sorbaiibelfe 
ooer bem, fom gjovbe bet, og til ©lutning 
bab bait bem bcoit e, om fmaae 33oru flu lie 
bobei, om Ooeroielie tan ocere ©aabV og 
om fRogeu tnaatte bebcf forenb be tvoeog 
omoenbe fig t jugm frarebe, ben belt Sor* 
famlittg oar taue for et ©ieblif, men ba 
lob ©igualet: -Verub! ^erttb! Qttt corpn* 
lent ©tib#tomror traabte fom ®e(ler og 
Qlnfprer frem meb bette Ubraab, og en 
3Ra$fe iDieuneffcr greo fat og flccbfe S8r. 
Scnfen og Sarfen igjnuiem en final aabnet 
9Sei mellent ivolfet, ber faae ub fom tn 
JSreporf, opreni af ©toEfe og fuottebe 9l<p* 
oer; men Jpenvn beoavebe bem fra ©fabe 
og oelflgnebe bem meb Svimobigbeb, faa be 
fom ifliennem itbett at blioe giemiemproglet. 
95r» 3en|en fovtallev fefo faalebe^: «3eg 
fontet! at (faae i ©arabiitf, nteb Unbtagelfe 
af, at oaire omgioet af llemme Cfugle ifle« 
beffor gobe, bboraf en SWttnflbe ffotigebe 


62 


SRigfion paa SSornffolm. 


fig fad i mint graffefliober, fan ieg toio« l 
lebe om at bebolbe benti, Ijuitfet ieg boo . 
meget onflebe at maatte flEee, 6 a ltfl tun '■ 
baobe beu tne me 6 . iDiit ©nfle bleu op< '■ 
fplbt, gratfeu forbleo becl og ieg fit iitfien 
©fate. 44 ) ©erfoner, Jpr. SBulff, S>ar< j 
ocr og jfiobmanb i ©taben, 00 en 9 laale. 
maoec Jjermanbfen tvamgte fig igienuem 
goltet til mig, tog mig Sen unbev boer 1 
Slrm og tebfagebe mig igieuntm ben forfam* . 
(cbe 3)iaSfe og igieiuiem (Paberue ligc til ■ 
mit i!ogi, og beflpttcbe mig fan gobt bet 
ftob i bereS SKagt. 3eg bleu faalebeS fri 
fov 9Xisbanb(ing, meb Uubtagclfc af (ibt 
paa ©yet og oocrfpottet, faa bet dob fra 
Jpoucbet til gotbevue, iiogle 'J)uf t 9ipggcn, 
og ben forfamlebe fOiocngbe lebfagebe mig 
unbey Opfang, Jpurva og ©ibcu til nut 
togi, boot ieg paa Srappen bab goltet 
gob 9lat og tattebe bem foe bereS golge." 

©a fibfle Sonferenje bolbteS i&tobem 
baton ben I5be Stooember f. 91. oat Sr. 
3enfen ill.'’"? -ban mtbbeelte ben g(tcbe> 
<!&( Sibenbe, at ban eftev Slflaireti i atomic 
baobe bobt 12 fpevfonev paa ganbet og at 
faalebeS be JjeUiges ?al paa Sombolm 
belob fig til 82 3)ieblemmer. 

Srober 3orgenfcn mebbelev golgenbe 
fra Sombolm : «gorfolgel f en oav begonbt, 
ba Sr. iitnfen afreifle, og tiltog (iebfc 
meet og meer. ©en 28be 9looember baobe 
ieg beflemt at bolbe gorfamliug boS Sr. 
©ibritfen i Slater ©ogn. ©a Kg begonote 
at tale til bem, oar bev mang. oer fnoflc 
af Jjarme irnob mig, ogbe befpottebe<5oan* 
gelict, oolbtog og trat mig ubenfor Jpttfet, 
boor teg bleo fiubbet og rotfet i fpaaret 
og fit min graffe veoet itu. 3eg tom boot 
fra bem til ct anbet JjuuS, fom be omvim 
gebe (or at fange mig, men ieg uubfioebe 
(ptfclig fra bem. ©cn24be9tooeinberfom 
IGlbfle Welieu til ©en, for at avbeibe i 
goreujng meb mig. Ghi Slften, ba oi begge 
fom gaaeube til Slater, bleoe oi ooerfalbne 
paa Seien af 9logle, fom oare ubfenbte for 
at fange o S> be pare beoitbuebe meb (lore 


Ampler i Jpanbernt, og be fagbe, at ©og. 
nets fornemfte 3)iaub oilbe tale meb oS og 
bore port Sibuesborb, men ba be fom, oilbe 
be iffe bore os, men be foroifle os fra 
©oguet, og truebe meb at prpglc oS, og 
foor uuber gorbanbclfe, itfe at (pare os 
oort Sio, boiS oi oooebe meer at tornme 
til Slater ©ogn. ©er oat imellem 40 til 
60 iBianb} ©ognefogben looebe* at beflotte 
oS for benue (Pang. Si forfoarebe oS meb, 
at oi ifolge Pooen baobe 9iet, men ban 
oilbe ifte bore oS, og raabte: b««ib meb 
bem! Si fulgtc bem |om Sirreflauter, efter- 
lorn ban befalebe bet. 'Paa Seien oav bet 
(in af bans Sian be, bev flog Sr. 9lielfeu 
paa ben eue llinb, faa Slobet fpvaug ub. 

©a oi aufom til ©ogueftiellet, lob be ot 
gaae og looebe at eatre naabig imobos, og 
iffe giore oS nogen govtvab. 2)ien ba oi 
oave totnuc libt fra bem, fovtreb be flvar, 
at be baobe label os gaae, tbi 9logle 
fom lobenbe efter oS, men oi flinlte oi 
for bem, og Jperreu flog bem meb Sliub* 
beb, faa be iffe faubt oS. ©en SOte 
bolbt oi gorfamliug bos Sr. Siielfen i 
Ulviiagcv, og ba ©ofleube gif biem, troebe 
golfet ubenfor, at bev flulbe bolbeS goo 
famling boS Sir. Skier i fUefletmariefogn. 
jjioS Sr. Seier oav bev om Slfteuen nogti 
©ofleube forfamlebe, fom fang ioofange til 
(Sub. 9logle onbflabSfnlbe 9)iennefler gil 
inb i Jpufet og fpurgte, b»at> bet oar for 
©peftatel be bolbt. Sir. S3eierfoarebe,at 
ban i (It eget JpimS glccbebe fig i gorening 
meb fine ©ofleube, og at bet baobe ban 
til} be flubfebe og gif ub, men beoogtrte 
Jjnfct, ba be troebe, at 9lie(fen og ieg oat 
berinbe. ©en 2bcn ©ecember om Slftentn , 
pare oi begge boS Sr. SRielfen i Slvnager, 
og golfene fra anbre Spec fom beoeebnebe , 
meb Ampler, for at ooerfalbe oS, men f<W ! i 
fuart golfene t Slvnager borte bet, blew , 

be flrar enige i at forfoare oS. 'SOToriW 1 : 

uerue, fagbe be, locre oS at bauble ref, bem 
oil oi forfoare } bet oar bebre, at Sonibol' 
mevne toge aloorligere fat paa ©oeufletM ... 


63 


0 * 

00 

be 

w 

00 

)0 

iu 

til 

te 

b, 

in 

cb 

t» 

er 

(u . 
b. 

D 6 

00 

01 

ir, 

le 

>0 

b* 

u 

i | 
be 

r . 
n. 

|K 

til 


or 

At et : 
be 
H 
Id 

r, ; 

Be 

fl= . 
Dt 
)> 
m 

•I* | 
'> . 


OT^fion paa Sorntyofm. 


ber font ooetr paa $Deu oq ffjaf fva bent, 
golfene i Vrnafttv beoaibnebe fa meb #rcr 
og boa^^acben be forff f!f fat paa. 2)a 
<5n ptoocbe fft ©eucci-, ont bet funbe gaae 
afi fvaf note Sienbev fa failig tilbage, og 
faaleW befiiele $cmn »t fra 3 KM(aiiN 


I ting* fforf^fgetfente bteoe ffbeneftet faa 
I beftige, at oi anfaae bet for SOifeDom, at 
• fovtabe Sornftofm for eit tiben Sit>. $or* 
s enb ot afretflc iubfatfe oi 93v. Joirmaim tit 
! 5orftaubei* for 3)tenigbebevne;paa 33oin(jolm. 


S>pt0i. 

(Snbfenbt) 


&3 ®ronbbWff<r bar fine ©ange occret 
bolbt Soifamling l)ih< uogle 'Dieblemmer af 
be Sit'd.' 2>age3 .yeUige; og meb Uubta-- 
gelfe af enfelte uoebeutlige 'flerfonerS 9lb= 
fart, bar Sreb og Orbea fimbet @teb. 
'3)ien <u Wften, mebenO ®rober ©ovenfeu 
tfltte om Dmoenbelfc, biro 2of<t -fluffet, 
ban og ‘-Brobcr iDiolIei ooerfafbet, og © 0 = 
reiifenO Staff e fouberreoct. JjituOeitreu 
anmobebe Sogbett om ®iflpttclfe. 2Rett 
Sonbagcit but 14be ®eeember ,t(lbrog jig 
folgenbe oolbfomme SJegiontbeb: ®er oar 
omtrent 70 ’jMenncffer.forfamlebe i og ttbem 
fov £>ufet. Sire af ®robrene precbifebe, 
ben tut efter beu Qlnben, om be Sing, ber 
bote til ®iemie(!euei ©aliggjerelje. 3)?en 
btt oar fleve af ®robrene fra tfiobeubaon, 
boorafOlogle baobe bereO ifouer meb. @fter 
at Sorfamlingen oav forbi, begao biife (Ig 
paa HJeieu til .ftiobeiibaon, men bleo (hat 
nbenfor Jpufet bilfet meb Stene og 5tar- 
tofltr af en Slot iDIeinieflei', ber baobe po* 
fleret fig for at tage imob bem. ®a be 
tom iibt Ittngere frem i ®pen, bleo ber 
flioet Signal for at tilfjenbegioe, at be 
#ellige mrnnebe (Tg. Grit anben Slot gao 
bemberpaa en Saloe af flat toiler ,og ©tene. 
®a be naaebe mob Ubtantcn af ®i)en, 
fanbt be en flor Slot, ber (aae ffjnlt i 
©rofter og bag #<cffer, fnrenbe paa bem, 
font ©timamb og Ctooere. (Jbtifltte fra 
Slteiibbpofler og Omega forfnfgte nit be 
-^tUige meb ©teue, Sarto tier, @uao$ og 
Ampler, og be fane nb font forte ®j<oole, 


ber font nb af 3orben. ©elo ®onberpt« 
grnte forte, font ® jtcoefend jpaanbfanger. 
inber ©fjotfet, fjoilfet be bar i bereO ftor* 
flaiber og ©f|orter ; , og Darlene fra 93t>en 
fob baabe ©teite, Sartofler og ©nao$, font 
be optoge af IBeieit, fufe bent om ©retie 
og paa JRoggen nttber bet gubibefpottelige 
Ubraab: „9?aab nn til 3<red 3£rae[£©ub 
ottt bait oil bi«(pe 3er.'‘ ®e bleoe faflebt 
om i ©naofet og giettnemproglebe nteb 9tcc* 
per og Suipleti, 9logle af SSrobrene f!f 
Sraffertte jlaaet itfpffer, og en ©offer bleo 
meget oolbfomt bebanblef, Ooer en bale 
Sjerbingoei oebbleo be af forfolge bem, og 
be tog tililbfl bered ?i(ffttgt til en ©aarb, 
ber laa tcct oeb tUriett; men bn be iffe 
funbe ffnbe Xilflugt ittbe t ©aarbett, inaatte 
be tage ©eiett ab tOIarfett tif, men be (If 
after £>ie paa bent, og forfnfgte bem pan* 
no ooer ’Jiarfen fige tif Sanbeoeien, boor 
be after inaatte foge So ittb i 'Dilegaarbeit, 
boor Soffette i ©aarbett iffe oifbentobtage 
bem, men paa Opforbrittg oeioiffe en fPige 
bem tgieimeni Jjiaoett ub pan 3Karfett, fan 
at be Ipffelig mtbgtf bent. ®e flge, „oi 
oare omtrcnt t f 2inte ooergioet til ®jcr» 
oelen, og ©ub gao bam SWagt ooer port 
fijob, bog iffe ooer pop Qfattb. 93i fan 
iffe flilbre ref ben Swengfel, font oi gjett> 
nemgif, men faa meget er oiff, at bet fane 
iffe ub, font om 9logen af o« jfulbe uub« 
flippe oorc gorfolgere." ©it Sfage bfeo 
(liar inbgioet tif ®irfebotnnteren, men ba 
ban baobe gjetmemlafl ^fagett, oar ban 


64 


gorfffrteHgt Dpt* I. 


mb oft ubbr*b web mange baarbe Orb, 00 
ublob |‘(0 nub, at bait bitbe bbe bem faa 
libt 2l*fl(tance, fom muli0t. $ibere fagbe 
ban, at gogben baobe bcrret bod bam nogle 
©auac angaaenbe bcred gorfamting berube; 
00 bet faae nb, fom ©irfebommevcn 00 


gogben baobe gorfunbflab om beune ffattt* 
metige Silbragelfe. 3 att galb er bet Me 
bteoen tagct oibete Notice af tflagemaalet. 
2)e Sibenbc bare tolu, af bbitfe no0te per* 
fonlig ooerbragbe Jtlagen. 


Vaefte. 


3 Gbritfo er Vofet opvunben, 

3 Cbrifto Pi tilbebe (5)nb, 

«Mf gangfelct toted be Shiitbue, 

©om elfler 00 bolber band 93ub. 

(5 b or. 

Oerr Sion nn Sofet oprinber 
£>0 SRorfbcbend 33eie forfoinbtv. 

O, 3ion ! Din ©ol er pprnnben, 

Og flat iPPe mere 0aae neb, 

©ubd f^otPd ©al'baibdbvite forfonbed 
Vt tnflnb Ward £oite 00 greb. 

3eboba beftyttc be Dale, 

#oor 3iond gorfamtebe boev, 


$er Soofang mob .$>immelend ©ale 
©ig blanber meb <5nglened @bor. 

O Sion! 0 Sion! bt tcenged, 

& i gUcbed at Pomnte tit Dig, 

3 Sflabplond OTige bi trconged 
Wf i&iorPbcbend Stamper 00 ©big. 

Horn, ©onner og Dottvc af Sion, 
3ftemmer nub fvobefutb ©ang, 

9hi WSren, ja SDiagten og Sfaget 
$i(bom bov ®nb og band Sam. 

<5bor. 

Ooev 3ion mi Spfet oprinber, 

Og WorPbebend 33eie forfbinber. . 

3 . W. Wbmanfon. 


Xi <>« noiia mobtafltt cu wtf* *< 

mVt\Tx^ t u!n NtTrtfl f 6 i Mte © « fl 4 *»?•/•* « ©tore ©«»{.. 
©dl i ®efe'vet, tit be JpeUfee dbfpvcbtc oreratt W» 'Jorttn; b»iltet er mcflet inter. 
etfSLf, o« o» Hire oberfat QflVott i ucefte Summer af ©tiernen. 

3 it b t) 0 ( P. 

©tbc. | . 

JN'fm* # fflovie (fovtfat) . ... 49. ' 

@n Wboarfcl mob be faiffe <Pvopbeter Pl^oii Paa 45ornboim . 

(fortfat) 

Confcveitue (finttet) .... 

Om 3H ormond 93og .... 


58. 

55. 

57. 


gorfairbetigt Optoi 
tyoefTe 


©ibe. 
. 58. 
. 60. 
. 68 . 
. 64. 


©tienie" nbPommer b. lfte i boev ^Raaneb. ^Wau\ fegnev (lg i -fti*’ 
HnjirOoil ©Jjrr. »o«f>«uMcre, on i Vvooinbfevite »«« «Ue toiigeliRe Dofttontoim. 
tyortoen belated af Wbonnenterne meb 5 fj CLbartalet. , _ g 


Uboioef 00 forlagt af ©raftud ©non), 93rolcrggerthafbe Oh*. 80, 2beu ©at. 
«roft bo* 9- 9. eorMng. 


©rpt for i»e pages gellige 


©anbfjeben, jtmtbflaben, Soben og 2 voeit ere foretiebe. 


1. Jlarg. It. 5. - Pen 1. /tbraar 1852. priis: 24/? QUoart* 


Sjette almtttfceMjje (Spiff el 

fra 'Prcefibeutffabet for 3 efu (Sfjrifti ^irte af ©ibfte Sage$ £elfige i 
©tore ©attfoe ®al i ®efevet, til be £ellige abfpvebte ooevalt paa 

Sorbcu. Jpilfen. 


©tffeligc Svobve! ®a gvetfeven oaiu 
bvebc paa 3 ovben, og ®ifciple fpuvgte 
bant, botlfe f £egn bev ftiUbe ffee i be (ibfte 
®agcf0veiibban»anbcu2ilFumnielfe,gaoban 
bem folgenbe ©oar: ®er ffal opffaa faffle 
©bvifti og fafiTe <))vopbetev, og gjove (lore 
£egn og Uubevgjevningev; og be flat flge: 
©ee pev! og; ©ee bev! faa at be flat for* 
fove feto be Uboalgte, om bet oav niutigt. 
golgev bem iffe, og tvo bem t>ettev iffe; 
tbi tigefom Siovgeiten^ gaaev ub fva 
£>ften og filmier inbtil &eften, faalebe^ ffal 
ogfrtrt •Bienneffentf @011$ Siffonimetfe oevve. 

^iange af be ombanblebe &egn og Um 
bevocevfer, og fatfle ©bvifti og fatjle ff)vo* 
pbefev, bav aUevebe oiift fig, ibet flange 
bav cvflcvvet, at be oibfte ®ageu, naav 
'Siemieffena ©011 ffnlbe Fomme. })iange 
bav tvoet paa beve$ i£ibneSbt)vb og eve 
bleone flnffebe ; meben$ berimob be, fom 
eftev ©oangelietS (IbjTe govFonbelfe b«t am 
gvet bevetf ©pnbeiyeve bleone bobtei SBan* 
bet ttt ©pnbcvneS govlabelfe, bav faaet 
jj>aaiib$paalcvggelfe, og eve bleone fptbte meb 
ben Jpettig*?lanb, bav gioet < 2 Jgt paa beu 
gvaboife Uboifliitg af Jpevventf SSccvf, boil* 
let bav lignet ^iovgeneitg 2 p$, fom naar 
bet fovft fovgplbev ben oftlige J&ovijont, oeb* 
blioev at ffinne Ifareve og flavere, og tib* 
fpvebe fig lige til 2 seften, og oil faalebeS 


blioe oeb inbtil bele Jpovijonten ev belpfi: 
ocb $Jiibbag$*©oteit$ Flave ©fin; og 9 let* 
fccrbigftcben* ©011 ffal wife fig niibtiblanbt 
fit golf, eftev bantf egne ©vFlcciingev. ®et 
fovfte iOiovgeult)^ i beuue £ib$albev — ben 
af gvelfeven betegnebe &ib — oav ©nge* 
ten, fom bvagte bet eoige ©oangeliuni, boil'- 
let ffnlbe pva'bifeS fov alle golf, og pv«= 
bifebe og abmiuiftvevebe fov 3 ofepb ©mitb 
ben ongve, og befalebe Sofepb, at pvtfbife 
og abminiftveve fov 2 lnbve, tigefom ban 
baobe mobtaget bet af ©ngclenj og Spfet 
oebbteo at ffinne og ubbvebe fig, join ^In* 
bve tvoebe paa ^3 ofcpb^ SStbiictlbpvbj tf)i 
be aitgvebe beveS ©pnbev; be bleoe bobte 
af bam, og ba ban baobe annammet bet 
bellige ^vcvftebonune af ©ngelen, faa ooev» 
fovte ban bet fainnie ffkceftebomme paa be 
Svoenbe; og bi$fe gif bovt fov at pvcvbife 
bet famme ©oangetium, fovetage be famine 
bellige £anblingev, talbe paa atle be Ofct* 
fcevbige at famle fig famnien, fov at op* 
bpgge 3 ion, inbtil Sofet nu allevebe ev ble* 
pen feet i SjcvbenS five ®ele, og bav faflet 
fit ©ienffin ooev nceften enboev Olation og 
golfeffag; og bette ©oangelinm, ©aliggio* 
relfen$ ff)lan, ev bet fanbe fom ffal 
ffinne fva 5 >ften til SEeften, bet ffal tpfe 
fov enboev ©Icegt, Oration, Snngemaal og 
golf paa Sovben fovenb ©nbeit fommev; Sllminbelfg Qpifkl 


66 

og be Dprigtige, be JpetT ige, maa fani: 
te$ fammen pact beflige ©feber, og bpgge 
tempter, og giore atte uobpeubige ?Irbei* 
ber for af bane Stoef3 og ©atiggioretfentf 
$ef, for be Dobe faapelfom for be Sepeube, 
foretib be fan futbPomme bet £sccrP, fom 
ev bem aubetroet at giove i beuue ©range: 
tieftf 5ovPrmbetfe£ og Sprc&elfentf £ib. 

9?aar be i>et!ige i Sion faae, [j0(Te og 
bpgge, i OpereenSftemnielfe meb Jpevven^ 
Otaab, ba tabe be Sufct flimie, tigefaa me: 
get, fom om be pave ube omPriug ibtaubt 
fremmebe 9kriouer, at preebife og bobe tit 
©pnberneS fyortabelfe. $tlte $ing, fom eve 
uobpeubige at giove, eve iPPun Dele af bet 
flore £efe, fom altfammen maa fut&foveS 
fovenb 9Keuuej!eue fan Mire bevebtc tit 
igieu at flue Jabeven ^luftgf tit Qfiiftgf ; og 
ba ban mi atter bav fovimbt o$ beu 9taabe, 
at fttune fertfe o$ i frorbiubetfe meb pove 
ibtaubt Siafionerne abfpvcbte Rentier, faa 
pibe pi iPPe, ftrortebeS pi fan giove bet meb 
mere 9}pfte og giove pov @pifM mere garm 
tig, enb uefop peb at betlige eubcet af beu 
tit at forffatfc Jpiftevien om pove ©ager, 
faatebeS fom bet uu jTaaer tit og b^' rcc: 
vet fiben oovf fibfte 33rer; bette ev Mot ef 
©intjfin af bet Sp$, fom i fin Sib flat be: 
tpfe SOerben; tbi be 9tetfccvbige6 5trbeiber, 
tigefom ©Mb, ©otp og 2®betfTeue, pit peM 
Parr, uaav Sibeti faber fig i ©rigbebeu. 

Sevubanen fra benne ©tab fit 5$jerget 
par alfevebe tibtig paa Qtar^fiben opmaatt 
og fitbeete jceouef; og eu betpbetig Deet 
Sommer og ©Pinner ev fitpeiebragt. Da 
Soften wertnebe ffg, b!ep 5trbeibet fnfpcm 
beret af ‘Sftauget paa 5tvbeibere, men pit 
btipe fovtfat faa tibtig, fom 'uintigt. De 
70S £att’S @tue:©tage$ 9Runr er uu um 
ber QJrbeibe, og £ieube:£abeuS iWinre ere 
futbforfe; tigctebeS ©uebPev* og ^atcmcrP* 
ftebefS, famt ©taffe *og ©patfe^afliuenS 
9J?ure, fern og fprrefpre 3ob pibf og et 
bnnbvebe og fprretppe tangt, paa Sempet* 
©ruuben, fom Sovberebetfe tit at bpgge ef 
Sempet; enbffioubt aUe be offenttige 5fr* 


beiber ere btepue forbiubvebe af SSKangef 
paa aSpguingStommeiv Waferiatier og 2tr* 
beibeve, og 9Jiaugeten bar roeref foraatfagef 
peb af eu 9J?aioritef af SJvobvene Oar for: 
fomf at betate bereS Sieube, og bet baabe 
biemme og ube. Def gior 3utef tit ©a« 
geu, buor be ipetlige opbMbe fig, meb jpem 
fpu tit beuue Sag; bet er bereS *Ptigt, af 
opoffve eu Sieubebeet af bereS Srovmnc, uaav 
be fotmne iub i jtivPen, og ftbenefteV een 
Sieubebect af bereS 3ubPomfter, for at uu* 
berftofte be offenttige Qlvbeiber ; SBpgningen 
af Senipter og aubve uobpeubige Sing; og 
bevfom be iPPe betate Sieube, faa bar be 
iitgeu Jyovbviug paa be ^etfiguetfer og $e: 
gaoetfer, fom oil titftpbe be Sroeube beS* 
forniebetft. ©n Sieubebeet af ben Sieube, 
fom be Jpcttige flfptber, Pitbe, prompte be: 
tatf, bape fat oS iftanb tit, faatebeS fom 
Pi ifovpeien bartc bejtemf, at inbetuPPe 
Senipet*©niubeu foin gorberebetfe fit at 
begpube Semptef uccfte 2iav; men af^Jiam 
get paa 9)iib(er jtaacr ^tabfeu enbuu aabeu, 
og 33pgniugeu$ ^aabegpubetfe maa eubun 
ubfccftc^. Det er paaSiben, at be^ettige 
fovflob, og bet er atte 2©tbfteS og aubve 
©mbebSmceubS, og ifoer ^ijlopperue^tigt, 
at unberretfe be ^ettige om, at 3ubbefa: 
tingeu af Sieubeu ev eu betpbetig Deet 
af bet ^tvbeibe, fom er bem titbeetf, peb 
boitPef be ere iftanb tit at fiPPve ffg eu 
titPonuneube ^3otig i beu ^ imniet, be fogev 
effev. ^it af forbevebe^ for en ceteftiat 
^immet beboper be et fevreftriatt SempoW 
^etfiguetfer, ef 'Sempete, ber er bpgget i 
3M:ae(6 ©ub^ 9laou, og it ben biMe 
fignetfev Pan be iPPe forbevebe^ for beu (Tor* 
He Sptv tigbeb: og (I utbe 0Rogeti bwe ben 
SpPPe, at gaae igjeuuem ^emptet og am 
tiamuie atte be $Mffgue(fer 0 g ^egapetfer, 
fom fitbpberf, pitbe beu ?)crfou, fom atbvig 
baobe betatf ^ieube fit ?emptcf$ Dpbpg: 
gelfe, etter iioget aubet offenttigt ©obe, 
Pomme fit at bore 3efu Orb: "gaa tub ab 
©oreu, men bbo, fom iPPe gaaer mb ab 
Doren, men (tiger anbenfteb^ oper, 6<m er 


67 


SUmtnbeltg Gptftel* 


en £t>r og en ^orer;"' og Jperreud £mt$ 
er ®oreu fov brem, ber tjioelper tit at brgge 
bet; men for bem, bev (jar Seiligtjeb tit at 
gjore bet, og gjor bet iffe, rebbtiner gret* 
feren$ £)rb at rerre faubf, berfom be gaae 
beriub; og fra nu af frm be Sereube iffe 
rente £emptefg SBetfignetfer, uubfagett be 
bicetpe paa af brgge bet* $Bi brrbe o$ iffe 
om (i!fber$ £ieube, unbfagen forfaanibf ben 
fremffpnber @ber$ og be ®obe$ gvetfe. 

Sfaabbufef er fu lb fort. £ieubc*gor< 
raabMjufet ttcermev fig fin gutbeubetfe, og 
pit rerre fcevbfgf tit 2lfbeuptfetfe i SBinter, 
i be fovfljetlige beftemte 5>iemeeb;iftebetfor at 
man fiibinbtit &av afbeupttet bet tit ©nebfer* 
ncerffteb. Dpforetfen af ef ^aberuatet, paa 
£cmpctgrunbeu, 126 gob langt og 64 gob 
brebf, er ucefiett futbeubt, og ri rente, at 
53pguittgen Miner feerbig i bette (Sfteraar. 
»®eferet<? ^oftemageri" er MlMgf i fitt 
$>irffomf)eb, uogte gobe (pfegnte SBarer for* 
(ob £>rneu ben 27be 3«tti, og bribe $3arer 
rented fnavt. 9Kau anfeer bet for afgjort, 
at ®a(en* ®iateriatier, tit gabrifatioueu 
af gtaferebe ^ottemager^arer og ^orfe* 
tarn, nit rcere tige faa gobe, fom fra woget 
aubet ©teb*, og at 2)ottemagaiet fnarfoit 
rare iftaub tit at forfoue bette 3)tarfeb. 
©obe ^ottemagere jotifTe^* @u jvavtemotte 
er i ^irtfombeb og gjor ubffiaffe govret* 
niuger i beun$®at; (igefaa een i Utafj og 
anbre ere paabegrubte. 

®ev er 4 Smu og 5 ©armotter i 
9Sirtfombeb a etter noeften farbige i ©tore* 
©altfo^ountr ; tigetebe$2,ftorm og 2 ©an* 
motter i $£eber*@ouutp; 1 Sovtt* og 2l©ar* 
motter i ®ari^(5ountpj 2 jtoru* og3 ©ar* 
in otter i Utaf)*@ouutp; 1 ivorn* og 2©ar* 
motter i ©au^ete^ountr; 1 Som* og 1 
©armotte i 3ermSountpj og 1 ©armotte 
i£ooete* CSu*iitO Sountp; og en tittageube 
Qtttraa og ®riffigf)eb i at freiuffoube iubeu* 
tanbfle Jpaaub* og aRaffuiarbeiber, gjor fig 
gjeetbeube i bete £erritorief. 

5Q\ bar i ©ommer giorf en atmiubetig 
SBifftafiou omhung t be forfljettige Souu« 


tier og @o(onier; og faubt be Xpettige riub* 
ffibelige og tpffelige, ttbribettbe bereS 2fger* 
bprfning faa ribt, fom uiutigf, og berebe 
gobe for be £eftige, fom fomnte * fierfit. 
Jpofteu rit btire orerflobig for Qltte, fom nit 
bare Seitigbeb af fpife beraf, eubpfjonbf 
mange Starter bare tibt reb forfeit; SBjerg- 
(frommeue bare nemtig rceref ufeebrantig 
tare iaar; og fittige bar ber raref 5Rauget 
paa Qtrbeibere tit SBaubuiugen i beu nob* 
reubigfte,£ib. Jpoftemaifiuer og flere £cerffe* 
maffinev beboretf megef, og avbeib^befpa* 
reube ^Jlaffitterier af atte @tag$ funbe brn* 
ge$ meb ftor gorbeet ibtaubt o6. -@t ipoi* 
£ftaab bter orgauiferet i 'SJTanfi i ©arn^efe? 
@ountt) beu 30te 2(prit, 3faaf Sorter er 
^afriarf i beu ©tar af 3ion, Sribf, 
©teeufnt, ©gtt og 3eru*@rj ftube£ i £>rer* 
flobigbeb i 3evu*@ouutr og £megu> tige* 
tebe^ en ©ubftanj, ber (igtter bMbt Seer, 
og fom megef b*uffgt$ttue$flg bau bntge» 
'iftebeufor ©abe. beftemte, paa britfe 
©teber (Jotonier flfutbe autcegge^ reb ©att^ 
^reet i 3etraM$Met), og reb ®oru»Sreet 
i VaromamSBattet), imettem bette ©teb og 
3ern«Somiti); og Sompagnier rit nmibbeU 
bait efter (Jouferengen gaae affleb , for at 
autccgge b,iue Sotouier. 

9latioueti^ gobfetdbag, beu 4be 3«(i/ 
bter bcitibetigbolbt af benue ®at^53eboere, 
paa eu boift patriotif! ^taabe, paa ©tore* 
©altfoe^ SBrebber, omtreut 24 eugetfte ^ite 
fra ©tabeu, britfeu gefttigbeb tebfagebeO 
af efbrert Ubtrrb af ©Uebe og grpb, ber 
futtbe flpbe fra et frit og bpbigt gotf^ Jpjerfer. 

®eu 24b e 3uti bter boitibetigbotbt fom 
beu fjevbe Qtarebag efter ^iouererne^ 3ub* 
treebetfe i ^Bjergeuc^ ®at, og benue Jpoiti* 
betigbeb rar megef mere iuteregfant cub be 
tibligeve Xpoitibetigbeber, berrebatman faae 
eu Vroceeflou af tyionererne, af britfe enftrer 
bar be ’iBcrrFtoier, etter ©iubbitteber af 
2>a?rffoier, J^nu^geraab og 9teb(laber, be 
brugte paa bere^ 58e\, og efter bere^ 2tit' 
fotnft, ja, eubog Snipper jvoru, fom grttg* 
feme af bere^ Qirbeibe, ©riubvtngen om 68 


WmfnbeHfl (gplftd. 


benne ®ag er fob for be ^ellige, ligefom 
tyaaffe oar bet for bet gamle S^rael ; og' 
fcaPitemligbeb© Of i £aPflgelfe$*2)ttringerne 
paa 9lar$bagen rare rene, 'bobige, bellige 

og utomtgne. 

®octor 3obn 3R. ©erubifel 1 , og ben 
boeberlige ?(♦ 2B. ©abbift, oenbte tilbage 
til bette ©teb ben 19be 3nli, i ©eljfab 
meb abfli&ige @mbeb$moenb af be forettebe 
Stated 9?egierittg for Serritoriet Utah/ 
boilPet bleo prioilegevet t flbjle September 
1850, og fom ben altmnbeltge JRegjering nn 
bar faaet bette Serritorium itnber (lit fretn* 
tibige ©arefcegt, oil ©orgerne blioe befriebe 
fra mange ©prber, ber ere baarbe for bent 
at bcrre i et not 2anb, til boilPet be rare 
nobte til at inboanbre, Mottebe for mange 
af 8ioet$ ©egoemmeligbebcv. ®i\ ©ern* 
bifel bleo af be forenebe Staterd tyvcefl* 
bent ubfeet til @pecial*Qlgent, til at alt* 
oenbe et ©elob af 5,000 ®otlar© ber oar 
af SongreOfen tilflebt til 2ln(!affelfeu af et 
©tbliofbeP for Urab; boilPet £oero ban 
ubforte peb at famle ©oger i be ofllige 
©tceber i Sobet af fibfte Winter, og ©og* 
famlingett er nn paa ©eien pertil. sjRange 
Ferrer i ©taterne bar paa ®octorenS 2fn* 
mobning flfjcrnfet Soger, SHaga^itter, *J)ie* 
cer, 2ltla$fer og Qloifer, fom i boi ©rab 
oil fovoge Utah 5 ©ibliotbePettf fJ3cerbi og 
Snteredfe, og fom foifjetter oore oarmefte 
£aPflgelfer. ®r. ©ernbifel bleo eenfleni* 
mig oalgt til ®epnteret til GoitgreOferr for 
bette £erritorium, ben 4be Qlngtifl, og ben 
lf?e September (leg ban inb i ©ojloognett, 
for af gaae til 2Bafbington ©tab; ben 
fatnme ®ag maw begpnbte paa ©runbloeg* 
gelfen af et StegjevingObim© paa Union* 
©guare, i bentie ©tab, til boi$ Opforelfe 
GongreOfen bar inbrommet 20,000 ®ollar© 
®alen er for noerocmnbe £ib gobt for- 
fonet meb et alminbeligt ©are*$orraab ; 
men ba Ubforfeleu af @ontanter i bet fibfle 
War bar ocrret meget (Torre enb 3nbforfe* 
lett, faa er bet at befrpgte, at mange 5(r* 
titter oitte bltoe liggenbe ufolgte, boilfe 


Pnnbe anbringcg meb Sorbeel, berfom bet - 
for fremmebe 5ttarPeber patffeube Sircnla* 
tiontfmibbel oar i bere$ ©eflobelfe, fom 
gierne oilbe Pjobe. Sagfpaaner forfcerbiged 
nu i (lor SJtengbe, og oille blioe'brugte i 
meget (lor ^aalejlof, naar blot©oin Pitnbe 
anflaffe© men man freer iPPe af Jpalobclett, 
og fanbfonligoite iPPe en ftjerbebeel af be 
noboenbige ©out oil blioe tnbforfe iaar; 
og ben ncerocerettbe Ubfigt er, at man oil 
Pomme til at rente meb mange Sogniuger 
inbtil mode }J?arPeb$tib, af Mangel paa 
pa^fenbe @om. ®erfom et Qtompagni af 
®robre Pnnbe blioe baitnet i Qntglanb, ©a* 
If© Srerrig, eller noget anbet i*anb, og 
Pomme og (liile 3ernef fra C£rjen (magne* 
tif! ©r$ af bebfle ©lag©, og gjore SJtafK* 
nev til at mile, glatte og bugge ©om, og 
ubtroePPe 3rrnfraab; bet oilbe ocere et af be 
(lorjle ^jcelpemibler, for at fremffpnbe ®a« 
letted ©ebpggelfe; og be proeftberenbe ?®lb* 
lie i bi^fe Sanbe beorbre^ til at itnberfoge 
bemte @ag og brage Oniforg for at ber 
Pommer et faabanf Sompagni fitarefl mnligf. 

©Polebitfe ere bleotte opforte i CXoar* 
fererue, og ©Poler bar oerrefi ©irPfotnbeb 
i bette War, ^ooebflolett bar oceret fufpen* 
beret nogle faa Uger, af Mangel paa be* 
goemt din m. 9Ke n et £ung bogged til 

beti^ ©egoemmeligbeb, og ©Polen oil fort* 
fretted natfte ©infer. @u ®eel af SWnren 
omPring Unioerf(tet©©rnnben er fulbfort, 
og en ®eel bar maattet rente af Mangel 
paa 9lrbeibere, en Jpinbring oi ofte (lobe 
paa, og fom Pnnbe nnbgaae© berfont nogle 
faa ©nefe Xnjlnber af be £ellige, ber er i 
aitbve 2anbe, oilbe i 3$rael$ @nb^ Olaon 
(laae op og Pomme biem, og bicrlpe o$ at 
giore, boab ber forlangetf af oore ^cenber, 
og bet er ligefaa* meget be ^ellige^ ligt ' 
at famle ffg fammen, fom bet er ©pttbe* 
ren^ ©ligt, at atigre og labe fig bobetil 
©pnbernesS gortabelfe, og enbrer ^ettig, 
ber t'PPe Pommer bm naar ber gioeS 2ei* 
ligbeb bertil, ban oil blioe plaget af ®i<p* 
oelen. Og boorfor? ®erfom 3 blioe t 69 


SKmtnbelfg (Spfffcf. 


gjenbend Sanb, efteraf 3 bar baot Seitig* 
beb tit at ftt >gfe, faa pit ben ftjenbe forbre 
og ubooe Stftagf ooer ©ber; mebenS ©ber$ 
Sro Pit benoigne, fovbf 3 bare pceref ntp- 
bige niob bet Otaab, at famte©ber meb be 
Sroenbe, fit bettige ©feber, bror ben S?tU 
tige i 33raet prceffbever i ftt fiolU TObfe, 
og bror ©afatitf ‘DTagf er forftprref, brnbt 
ettev utiberfpungen ; bevfor, berfom .3 tore, 
efteraf en UbPei bar rcrret gjorf fit @ber$ 
fttugt, og betfformebetft niifte ©ber$ egef 
eltec ©ber$ J?amifir$ Sip, effer ©ber$ ©ien* 
born, bri$ ©fplb Pit bet ba Peeve? og bPt$ 
Sab ? - 3 maae bcrre bet* 

S> v. ©. W. Stair og *J)rccftbent 3o* 
fepb 2)oung berebe better og *Pre$fev i 
por ©fab, for at itbfrceffe ©aften af 93e* 
berne, af fepitfe ber er buffet en ^crngbe 
i War; og enbffionbt pi onflfe bem £etb, og 
anfage, at be pit bibrage meget fit af bobe 
paa SWangeten paa ©nfferftof, fit Stug i 
£tin$bofbniiigeit, Fjenbe Pi bog 3ngenioor 
^iibfe, ber er titftrcrffetig bepaubret i at 
raffinere Sebefaffen og gjore et futbbom- 
meut ©nffer; men pi pente, at ©rfaringeti 
fnarf Pit fnnne operpinbe bentie 5Hange( 
paa Uubevpiitfhing; Pi Pente ogfaa, at ber 
fibtig paa nccfte War pit aitfomme et©om> 
pagni ^Raniifaftnrifter fra SJranfrig, fom 
pi bare erfavetfra £©lbfte Saplor. Si bape 
ogfaa fra famine ivitbe faaef at pibe, at et 
(fort ©etftab Ulbrnmannfacfurifter pit fonime 
paa famine Sib, fra bet famme Sanb, meb* 
bvingetibe alte ttobrenbige Siaflitierier, faa 
og rented be bebfte ©Iag$ Saar, britfet pi 
attfammen trcrnger tit ber; og pi baabe, 
at 3nfef Pit fomme imeltem og forbinbre 
birffe ©etftaberS Wttfomft limob por ncrfte 
Sebe* og Utbboft. ^D?an er alterebe ifcrrb 
meb at oprette et (ilte Utbfoi^Sabrif i por 
2)at, og ber er mange S aar ber, men Su* 
ftnber ffere beboreS. 

S)e Sotfog, man bibiubtit bar gjorf 
meb af garoe £uber, og gjore Scrber, bar 
oemf meget inbflrcrnfebe i £)ateu. -£)er 
bebooerf meget Scebev i betfe Sattb, og mange 


Suftnber af belbebfte £uber ere raabnebe 
etter forbcrroebe, af 9Wange( paa fifftrceffr* 
tig £jcrtp tit at oprette ©atoerier, og for* 
panbte bine £nbev fit Scrber. $)er er 9to! 
af ©arpning^^Iateriatier, peb briffe man 
fan ubfore Wrbeifcet meb Sorbeet, og fore* 
bogge Otoboenbigbeben af befroertige 3nb* 
former fit enorme Srifer; og berfom nogte 
af Srobreite, fom ere ©aroere, pitbe fomme 
biem og gipe Wgf paa beret? tfatb ber, faa 
pitbe be annamme mange ©i<rte$ Setftg. 
netfer. ^an gjor nn nogte Sorfog meb 
benne Sorretning, men mere £jcrtp bebtf* 
re$. 33robre! Jpoften bet er (tor, men Wr* 
beiberne ere faa. 

Si bare trnffet Soranftatftiiitger i 2o* 
bet af forrige War, meb en Jperre t 2Bi& 
couftn af ban flat fomme berfit, for af for* 
fccrbige Sapiir. 9tpgtet ffget, at ban er 
paa Seien, og pi pente at fee bant ber t 
betfe ©fteraar* 

Soger, ^Papiiv, og etbrert 3nfetligenj* 
Gibbet gjennem *J)re$fen, (taaev i nfaebPan* 
tig b0i DriiS paa betfe ©teb, bPitfef for 
en ftor S)ee( fommer af ben befpoevtige 
Sran^port; men man Pit fuitite bicrtpeme* 
get bevpaa, naar ^(ubene i £>a(en fan btipe 
forpanbtet fit ^apiir. ©n ftor 53ogtrpffer« 
pre^fe er nptig anfommef, og fittige alte 
^aferiatier fit en refpeftabet Wpi^ og et 
(itte 53ogbinberi, bPitfef fanbfpntigpii^ Pit 
fomme igang i Winter. 

SSatmbabebitfef bar iaar Pccvct aabent 
for 93ef0gere, 3)?an bar taPef forfrceffetigt 
©atf peb af foge 8 fit 1 af ©0en$ 33anb. 
@ob ^atf er brcenbf i 3teb<33ute*5taii0ou. 

1 5Wan graoer @ip$ i benpeb 2 engetfte 
ffltiteS Wfftaub fra ©taben, fom brugcS 
meget i ^otfemagerief, famt fit at giore 
ipitfe fccrbige meb* ©ateratnS fra ©oen 
fire engeffte ^ite often for^Snbepenben^ 
SHorf, brngetf meget i 3)a(e n, og be^ettige 
gjore pet i at mebbringe, bPab befan, naar 
be fomme; og ®ora.r fra ©oen, oeften for 
SnbepenbenjsSKorf, pitbe btipe meget brugt af 
pore 9Kecf)anifere, berfom be funbe faae bet. 7n 9l(minbe(ig (SpiftcU 


gcvttebeu mob 5fiovb fva ©fabeu ev 
inbbeguet; og beu tit be gatfigetf SBvug 
beftenife 9Jtavf, oefleu ’for Sovbaii, ev nil 
tjecfTen omgioet af on ©voft. flange .£>ufe 
og anbve 33i>gningev eve bteone opfovte i 
©fabeu og paa Sanbet i befte Slav, og 
mange ffevc oifbe bev peeve, bevfotn man 
ftiube flaffe c 3)fateviatiev og Wvbeibeve. 

©tabcvue: Dgbou, tyvooo, SUiauti og 
5)avon>an bar organifevet f(g mibev bevetf 
vefpeftioe Tkipifegiev, og vegjevetf oeb 
nicipattoo. 5Rcetterne fjav ocovet oavmeve 
enb fcvboantig be flbfte tve ^Jiaauebev, og. 
ffiiubene mere bpppige og flccvfe i ©aten; 
bev oav gvoft’ paa be (aoe 2aitb(tva:fuiugev 
om fatten ben 28be ^fngitfT. 

©e fovenebe ©fatev* tyofT afgaaev 
fva ©tove*©atffo:©tab faint Snbepeubence 
i 9Ri$fouvi fovfl i bocv ^iaaneb, og perter 
i govt Savamie. Sigefebetf afgaaev Soften 
fva ©acvameitto (i ©atifovuien) og fva bctfe 
0teb beu forfte i fcpev 5J?aaneb; og eti ^Oofl 
gaaev imettem bette 6teb og ©attaS i Ore* 
gon etigatig ftpevanbeti Waaneb. 53i bare 
eu ugetitig *poft f;evfva tit ©an tyefe, og 
en fiatomgentig fievfra tit SBvonmSwtte. @f 
<J)o(Tcontoiv ev etabtevet i tyavoioan i 3evn< 
©ountp, men ingen ^oflgatig ev enbtiu eta* 
btevet itnettem *I>at)fou og ^avoman; men 
Pi atitage, at beu ncefTc @ongve&©e6fioti 
pit mebfove Opvettetfen af en ^DofTgang 
fjevfva tit ©an ©iego, (i ©pb*@atifovmeu) 
patfferenbe opev 93aroioan, ftoiffen 53ei pit 
fitune befa:vbe$ fit afte Wavet$ $ibev. . 

@t ^oflfontoiv ev etabtevet i Jpouotuta 
paa Da bn (©aubioicMPevne), og 35vepe 
bev franfeveS tit ©an gvancirfco, pit btipe 
befovgebe peb etifepev Wfgaug. ©t SBveo 
fva SSfbfte £ivatn @tavf, ©aubipid^SOii^ 
fioueuS ^raefibent, bafevet £onotuta ben 
27 be 3anuav, iubebotbev pov npefte ©ffcv* 
refiling fra ]jine ©ev. 2©tb|Te @lavf og 
2©tbfTe 535biftte opbotbt fig paa Dabu; 
2©tbfle jp. 255. 53igfev og ‘SttoiviS paa 
IDcotofai; 2©fbffe 3obu ©iron og 535m. 
gavvev paa Stanai ; 2©tbfle Jpatofiutf og 


5&tacfioett paa £>aioaii; 2©fbfte Saimon otf 1 
Jteetcv i ^aiti; be pave iubtvaabte i bcvetf ( 
vefpeftioe 3Ri6flouer ben 20be ©eeembev. 
©ev ev mange £oibc paa bine ©ev, men 
be bare fun tibeu 3anb$ fov at titegne jig 
©oangetiet. ©e Stibfobfe fan i Wtminbes 
tigbeb tcefe og (Irioe, og eve mibev 3nbflp* 
betfe af ^JWfioncevev, &pi^ ^ofifif bet ev, 
at boibe be Snbfobte i Uubcvbautgbeb fit 
bevetf 3!&eoiier, baabe peb pevfontig 3nb* 
flpbetfe, og peb tyve$feu£ 3)Iagt; fva ^oifteu 
*})ve6fe bev ubgaaev et Itgebfab. £ve ettev 
five Ubgapev af 33ibeten eve ubgaaebe i bet 
natiouate ©aubroict);©pvog, feoitFet t ^ceitg^ 
beu Pit rife fig fom eti 23effiguetfe fov befte 
goth 23i b«be in gen fpeciette og bivefte 
©ffcvvefniugev faaet om 2©fbfle Wbbifou 
^Pvatt, og ^Ki^fiotien paa ©efffab&©evue, 
fibeu ^itbagefomfl bevfit, ettev fva be 
anbve ^HiSflouev, i og uaev Peb bet ftitte 
^>aP, eubffjpnbt S^pgfef figev, at ^Saerfet 
gaaev meget gobt i Wuftvatieu og anbve 
©tebev bev omfviug. 

^tf ^nftubaavet^ ©tjevne af lfte 3ufi 
tccve Pi, at bev Par 42 Soufevenjer, fam^ 
menfaffe af 642 ©vene af jtivfen, paa be 
bvififTe ©er, og 3874 ^StbfTe og ^rceftev, 
og mere enb 32,000|!)J?ebfeinmer, og ©ranges 
tiet pebbtioev af ubfprebeS, og'be Svoenbe 
fovmeve fig (tcevfeve enb nogeuflnbe. ^cvfleu 
1000 ubpanbvebe bevfva fovrige ?Iav, og 50 
bfeoe bpbfe paa Ooerveifen fva l^iperpoot 
tit ^emsDvtean^ ineb ©fibet Dtgmpu^, 
boor 5©tbfte 5Bm. ^oipet pvcefiberebe. ^©tbs 
fie 535m. SBuvton, af beuue ©fab, bobe i 
©binburg, fibfTe 5J?avtj. ©efte ev beu treble 
©pbe ibtanbt be amevifaufle ^©tbfle, paa 
be brififfe ©ev. ^ibtigere bpbe $©1bfTe 
gtanigan i 53irmingbam, og SStbfTe SBavs 
ne^ fov nogte Wav ftben; og ben fjerbe af 
atte bem, bev eve bobe paa fremmebe 
(loner ev nemtig 5©tbfTe ^>anf^, bev bobe 
titfoeS, paa bau^ Steife fit ©etffab^©evne, 
i Wavef 1843. ?oubPiuiev*©ouferenjen feet- 
tev opev 3000, og mobfagev peb ©aab meve 
enb 100 om ^Uiaaueben. 


71 


.SUminbeHg (Spifttl 


' 3 3talmi gaaev Q3cev£ef (tabigt fvemab, 

nubev 8oveu$o ©norotf Q3vccfibent« 

ffab, og Q(ar6uubvebev6bi)M vobfccfri’l'i* iras 
Jbition begpitbev at gioe *J)lab$ for fuub 
©ftertanfe oci fovSan&brbentJ 2i)$. 

©non) ev ifcevb uieb at ooevfcette (bevfont 
ben iffe altevebe ev fccvbig) 9Rovmon$93og 
t bet itatienfle ©prog. SBalbeufevne be* 

. gpnbe at fee efter ©atibbebeit, og ®d)n>ei£ 
gtcebev f(g i £aab om epigt £io. iSlbfte 
3 dI)U Raptor ev t gvaufvig, pvcebtfev og 
orevfcetter ( 3Hormou$ 9?og paa gvattfl, men 
£>revfcettelfeit ev faitbfpntigoiia fcevbig fov* 
eub 1111 , og Ubftgten ev fmigveube i (jiiitt 
Saab* *J$n>fte Sraflu^ ©noro fovtfcettev 
ftne Wvbeibev t ©auniavf, og f>av ooevfat 
s JRormoit$ 33og i bet banffe ©pvog. Og 
faatebetf fan beitne, ben atlevpigtigfte af atte 
$8ogev fov ben ltttocevettbe ©tcegf, utt fcefe^ 


af ben ftovve 3)eel af Sovbeit^ 93eboeve t 
et ©pvog, font be fovftaae. ^legeit 3)trb* 
(laub &av oiift f(g tmob ©nangeliet i 2>ait* 
ntavf og tilgvcenbfeiibe Saube; bog (jav 
©aitbbeben tvinmp&evet, og ben oit gjove 
ftg gjcelbeitbe, og ©atait t>i( oebbtioe at 
gjove ^flobffaitb og fcegte, iitbtil f)an ev 
buitbeit; og beitne iJKobftanb ev gob fit at 
pvooe be £eltige$ Zxo og Ub6o(ben(>eb ; 
og af beitne ©vttitb ev bet noboenbigt, at 
bcv ffitfbe peeve eit ©joeoel, uctop fov at 
pvooe iOTenneffeite og aabeitbave, boitfe bev 
eve be S^etfcevbige. ‘Siivaftev flee, ©pge 
betbrebe^, Samme lobe, ©oangetiet pvcebifeg 
fov be gattige, og@nb ev meb ffite^eUige. 
©oaitgelief ev npltg gaaet fva ©auntavf til 
j^aitb. 

CgovtfcetteSO 


(©tntttet fva tyag. 53). 


©ftevfom oi base inaattet beffvioe fovge* 
getige og fmnmevfnlbe ©ccttev, og bebvooet 
be 9tetffitbige6 £ievter, foie oi 06 i ©aitb* 
beb ti)ffetige mt at Pitmte beitotfe Scefeven 
tit be £ettigeo ttcevocevenbe gobe govfat* 
ntitg. golgenbe ev et Ubtog af et attain* 
betigt ©piftel fva 9)vcefibeitt(fabet i J849. 

"£$i ftaae i fvebeligt govbolb tit atte 
Watioitev, JKiger, Siagtev, ^egjevittgev og 
Slntftoviteter paa ben gande 3°vb, unbtageit 
9)iovfet0 9iige og 9)fagt; boitfet ev ttebett 
fva, og eve vebe tit at tibvcePfe oove £ ceit* 
bev tit S^vbeit^ five Jpjovnev, ttieb ©atigbeb 
til eitboev opvigtig ©icet; tfei oov ^Jii^ftoit 
i 3efn (5l>rtfH ©oangetinm naaev fva £ao 
tit £ao, og fva gtoberne tit Sorbent ©n* 
bev, og JpevrenS $3et|Tgnelfev eve ooev o£; 
og naav atte aitbve Qtritie fpnfev, f?at bett 
^liticegtigeg jtvaft aabenbaveg tit oov 93e* 
ffpttelfe; <6i oi fovtangev iffe ^Xitbet, enb 
boab vet ev, og pi onffev 3ntet, ttben f)Mt> 


vet ev, og ©ttb bav fagt, at pov ©tpvfe 
f!a( Peeve fom pov ®ag; og pi iitbbpbev atte 
^veefibentev, .^eifeve, itottgev, gpvfTev og 
9(be(^incenb, ©tatbotbeve, ©oevtfev, 2)om< 
meve, og atte 9Xatiottev, ©tamrner, Ullage* 
ntaat og gotP ooer ben gaitfle 3ovb tit at 
fomme og bicetpe oS at bpgge et ^tttt^ tit 
3acob$ @ub^ 9XaPit; et fvebetigt ©teb 
eit ©tab fit jpoite; et ^iem fov be gov* 
tveengfe fva atte ^aitbe, beta, bev etflev be* 
ve^ 9fcefte, fom bem fetP, og eve oiltige tit 
at bauble tmob Qlubve, fom be fetP onffev 
at bebanbte^ og bette agtev pi at gjove; 
og pi oil gjove bet, om ©ub gtpev 0 ^ (5*pne; 
og pi Pit bicetpe b*>ev ^eit, fom pit bicetpe 
tit, at unbevffpftc gobe og vetfcevbige ^ope 
tit 2>pben6 govfoav og Ubpben^ ©tvaf. 

"^et-Dtige, fom Pt opvettcv, evtffeaf 
bemte 23evbeit, men bet ev ben ffove ©ttb^ 
Otige, bet ev gvngten af C^etfcevbigbeb og gveb, 
og gvetfe fov enboev ©jeet, bev pit attnamme 72 


SlixUnd 

bet, tine fva 2lbam til bau$ fflbigfte 2lffom. 
$Si oil alle 9fleitue(!erg 33el, og oi ettffer 
bent ©aligbeb baabe t £ib og ©rigbeb, og 
ml gjere bent ©obt, faafmttf ©ub otfgioe 
oiS ©onen og Sieiiueffene oil tilfTebe os$ bet, 
og oi oil iffe gjere no get < 3Reimeffe 3or* 
trcob; men, ont SJiemteffene oille fofte f(g 
op imob ben 2flma:gtigeg j?raft, at fulb* 
fafte fjan$ Start, ba maae be oigfeligett 
oibe, at be loOer imob be tpffe Stopper 
paa 3efjooa6$ ©bjolbe, oq faa faubt, font 
©ub leper, oil be blioe forbceroebe. 

"^om ba, 3 J?elltge! j?ont, 3 bceber* 
lige SKcenb paa 3orbett! Kom, 3 Ssife, 3 
Scerbe, 3 3 21belige, efter bctt (tore 

Sefjopafje Sfigbom, SsiiSbom, og jftinbflab, 
fra alle Stationer, ©tammer og Siiger og 
3olf og Sttngemaal og 3)ialecfer paa ben 
gattffe 3orbett$ jtrebg, og foter (5ber til 
©manuelg 93attner, og bicelper oi at op* 
bpggc ©ubtf Sftge og flabfcefte ©anbfieben^, 
Sioefg og ©aligbebettg ©rttnbfcefntnger, 
faa flfal 3 faae ©ber^ Sen iblaitbt be # 9tat* 
tarbiggjorle, ttaar ben Jperre 3efum @bri* 
Hunt fommer, at gjeve fig en fpttberlig @iett* 
bom, og ba fan ittgett SJtagt paa 3orbnt 
eller i £eloebe faae Ooerbaaub oper @ber« 
,Jvotti ba, 3 -£>ellige af ffbfte 2)age, og 
alle 3 ©tore og ©maae, j?loge og £>aar* 
lige, Otige og Sattige, 2£ble og Itable, 
Opbeiebe og Unbertrpfte, Stegenter og Un* 
berfaatter paa fjele Sorben, fotn elffer2)pb 
og (jaber Ubpb, og btalp oi at gjere betfe 
21rbeibe, fom £erren bar freer et af pore 
Camber; og forfaaoibt fom bit ffbfte £ufe$ 
£erligbeb flal opergaac bet ferfteg, ffal ©berg 
Sen blioe bmtbrebe ftolb, og (5ber6 £oile 
ffal poete feerlig. Start Stalgfprog operalt 
t Starbeit et: 3reb ttteb ©ub og S3ef> 
oi Hie for alle SKenttef f er." 

3 bette frebelige Saub bare ntattge fu* 
(lube af be £elfige aKerebe fantlet fig, og 
be bare aitlagt ett ©tab, f'albet ©tore ©alt* 
©ee ©fab; og foittbeit bereg prioate Staa* 
ninger bnoe be opfert abffillige fntuffe og 
ftate offettflige 25pgningct. ‘©tange ©aug* 


$if}orU. 

og ©feelnteller ere t Ssirffombeb, og for 
ffjeUigc ^aOvifer autagge$; offettflige Scores 
attftalfer ere bleone oprettebe, eett af botlfe 
ben loogioenbe 2tafemblee bar ftja’ufet en 
aatlig ©uttt af 5000 ©ollartf t et Zifa 
rum af 20 21a r. 2)« be felo bape gjem 
nemgaaet ftor ^rccttgfel, faa forglemme be 
iffe nti, i bere£ Stalftanb, bereS 23rebre, 
fom enbttu ere tilbage, abfprebte iblanbt 
Statioucrue, og felgeligett bape be oprettef 
et "SSeboareitbe Sttitb" for be ftattigeg lib* 
panbrittg ber tit. SJtattgr fuftitb ® ottar^ 
ere allerebe gioet til betttte £>enflgt, og font 
36rael6 ©amling er bleoen beftetiit af £er* 
ren, faa er betfe ftttnb blepett orbnef faa* 
lebeS, at bet pit f unite foregeS til SKtflio* 
tier, bporpeb be cerlige ftattige ibtanbt ^OTett* 
neffene funtte Mire biulpne, og meb fttlb* 
fommeit 9Stef>eb oplofte bere^ ^opebet og 
gloebe fig , for bereS Sorle^niitgiJ ^ime 
er ncer. 

3 fantmelSal, fom og t anbre tiljT 0 s 
bettbe, bare be anlagf attbre ©feeber, me^ 
ben£ bet omliggenbe Sattb bliper attPettbf 
til 2lP(^brug, og faalebe^ "ffal Spxhu og 
be forre ©teber glcebe ftg berpeb, og bett 
obe ^flaxt flat frpbe fig, og blomtfre fom 
en Sfafe." 211f, brab bem fatted, for at 
funtte lepe et J)eqpetnf og bebageligt Sip, 
nil oebblioe at flpbe tnb til bent oeb bett 
aarlige ^t Iff vent ttittg ' af 22pfomntere; be 
‘Sliftige^ ^iitJbont og ©farpflubigbeb pit 
fnart feette ©ub^ 23ern iftanb til, at for* 
fptte fig ttteb Sioettf 23eqoemttteltgbebev peb 
bere^ egtte £oettber3 ©ierttittg. Omfrettf 
60 9Kile fra ©fore @alt‘©ee ©fab, i ett 
fpblig Sftetttittg mob bet ftille ^aP er ett 
pibflpffig Soloni af be ^ellige blepett am 
lagt; faa og eett i bet foblige €aliforttiett 
ttaerpeb jvpjTett, og ftere mittbre mettemligs 
gettbe Qlttlceg paa benne 5Sei, bmlfett tttatt 
agfer af afbeuptte til ©migrafioiteti igretm 
tiben. De bar ^ogfaa battitef et ©tat^* 
©ottoernemettf, ttttber 52aptt af ©taten 2>e* 
feret, og tttbfeitbt til Songre^fett bere^ 3or* 
brittger paa Cpfagelfe i Unionett, og ^om 


73 


tffrfeuS £iflode* 


GreSfett bar antaget bet, itnber Warn af 
Utah Semtorium. 

ftor at gioe Sceferett at forflaae, boor* 
lebed bette $olf Mirer - betragfet af ben 
mere ccbelfinbebe og agtbare ® eel af 93m 
Micum, fremlcegge oi folgenbe Ubtog af een 
af be meefl popuTaire amerifanfle Woifer. 

"9Si onffe at benoeube Vccfeven^ Op* 
moerffombeb paa be ipelligetf up og boid 
formiberlige ©tilling. Jlere tuftubeafbem 
bar fttnbcf et Jpotledeb paa ben aflernmf* 
ocrrbigde Wet i bcle 9}orbattierifa. ©ibeti 
36raeltf 530rn oaubrebe gjenuem 3)rfen, 
eltev ftfcnt jtovtffogene fil 93aloedtna, er ber 
if fe fleet 9Joget, faa ooerorbentligt, iffe 
9togef, i btdorifl Jpenfeeube faa befpnber* 
ligt, fom be ipelligetf Uboanbring og tine 
Olebfccttelfe. infuiber af bein fom fra 
5Rand)e(lev, ©befdelb og aubre beromte 
ftabrifdcrber iJSiujIanb, at foreue ffg meb 
attbre £uffnber fra bet oedlige 9?p g)orf 
og 9tp ©itglanb — 93ilgrtim5(rbreiie£ agt* 
bare Ulffom — -tilfammen at banne en @o* 
(out t Sweden. ^OTibt iblaubt j?irferue og 
©folertte i Safe Gfouutp i Cbto bpgger be 
et $euipel — tibbreoue ber fra, formebeljl 
ben offeuttige Opinion, bpggev be 9tauooo 
i 3ttinoi6 — ber Miner fit eu (Tor ©tab 

— tone tufftib 9fteuuefler (hammer berfit 

— after b(ioer be fovucermcbe — after am 
grebne met popttlair 5orf0(ge(fe — beretf 
93ropbet mprbet — bere$ ©tab gjort 0be, 
og eubeligen bereri Compel brccubt! ^iou 
iffe a( bettne SorfPlgelfe, be bar oaeret urn 
berfadet, gjor en ©nbe paa bem? Wlbeletf 
iffe. 5lere tuffnbe ere mt bofatfe i eu 
btomdreube ftorfatniug, mibt i Qlmerifatf 
tibdraffe ipoiber — aubre TufTnbcv fra 
3oma foie dg til bem, og after aubre £m 
ffuber fommer fra ©uglaub og 2Bale£. Det 
er otefeligen et befpitberligt, ftclbeut ©fite* 
fpil, og een af be allermcerfocerbigde Wctei i 
£ib£albereu£ Drama. Den 93let, boor be 
jpellige nn eve bofatfe, er i.geograpbtfl^em 


feeube, een af be atteriutere^fantede i beti 
oedfige SBerben." 

Cincinnati Atlas. 

jbet Pi flutter beune be ipetfige^ tiuie^ 
(ige £itdanb$ forte Jpidorie, er bet o$ eu 
dor S'ornpieffe, at funue forlabe betu ttm 
ber faa Iptbelige Omdtfttbigbeber. ‘SHemte* 
flene bar atidtangt beretf 93ii£bout, 5tIogt 
og ^iagt, for af daubfe ©anbbebentf 3rem< 
gang og fovdprre be £el(ige$ ©ttigbeb; men 
beretf SBeftrcrtelfcr bar iffnu occret eu for^ 
gelig tfremdilling af beretf egeti Daarligbeb 
og Cubflab, og bar tiloeiebragf, boab ber 
er netop bet ^obfatte til bere$ Jpenflgt; 
og oeb at erfare biSfe 2ing, funue afte 
®?euneflfr loere, af bPab ©tib bar fat 
fig for at g ip re, fan iffe f orb inbred. 
-Sbi £erreu oil frode 3ton, ban oil trede 
alle bend obe ©teber, og gjore beitri ©rf, 
ligefotti ©ben, og bctt£ 0be ^tarf, Itgefom 
£@3UR@9l® £aoe; ber flat ffnbe* i'ben 
ftrpb og ©faebe, ^afffgetfe og Soofangs 
Sob." (@f. 51, 3). Zbi ban bar fagf: 
"©for Dig rebe, blip optod, *bi ®it Sp$ 
er fommetj og ^©9^31©^© ^erligbeb er* 
opgangen ooer Dig. %f)\ fee, SDiorfet flat 
fljule 3ovben, og Dnmbeb ^olfene; tneti 
flat opriube ooer Dig, og bau^ 
^ertigbfb flat fee^ ooer Dig. Dg #ebmm 
gerne flull^ oanbre oeb Dit Sp^j og ^oti^ 
gerue oeb bet ©fin, fom er opgaugeit for 
. Dig." (@f. 60, 1 tit 3). 

©fter at oi, i oov ftidorieflriouing, bar 
fulgt ben famlebeDeel af < 3Heuigbeben, oille 
oi mt i jtortbeb oeitbe 93liffet paa be £Glb* 
de^ "SHi^don^arbeiber igjenuem famme ^e^ 
rt obc* 5B\ baoe alterebe bemoerfef, at bi(?fe, 
boem ©nb falbte til at forfpube dt^oam 
gelitim, oare iffe be ^aegtige paa Sorbcn, 
offer Siberned ^Sii^bom og Soerbom; men, 
be oare oprigtige og retie af^iertet, ^oenb, 
ber agtebe Siting fom ©farn for @bvt'di 
jtunbflab^ g)pperligbeb; og for at ttbbrebe 
beune ^ttnbflab, opoffvebe be Wit; oitligeit 
I tilffbefatte be al oerb^lig Sutere^fe, forlobe 74 


.JttrfenS .pfftorfe. 


jpjem 09 Rentier, brog bort 09 prcebi* 
febe, f)borfomt)eltf be fanbf geitigbeb. £b or* 
fom&etft be fom fjeti, befracftcbe Jpeircn be- 
rc$ 33 ibtietfbprb oeb ffu Qlanb, bbovbeb Sn* 
(Inbev (obfc^ tit at forfage bere£ fteit 09 
bere6 mobfigettbe Religioner, 09 Mine ©bait' 
getict tt)bige. Reb af omoeube bem fra 
bere$ ©pnber efter 33efa(ing, og btioe bobte 
af (jauS Sienere, fom 'bare bentpttbigcbe ber* 
tit fra bet £me, fit be ©pnbgfortabetfe 09 
ben £elttg*9Iaub6 ©aoe, og faatebe^ buiibe 
brer for ffg vibe, af bet oar ©nb£ 33(rrf. 

©fferfoiti £ertctt iffe tcier RIeuue* 
ffetie fit at giere fit Qtrbeibe, men be fa* 
ter bem berfit, faa fortaugte ban bem af 
gaae tib ttbett fPuug etter Satfe og probe 
Ssevben, og oeb at nbfore befte, maatte be 
faubetig ubjlaae (tore Srcengfler. ©Fionbt 
mange anuammebe 33 ub(!abet meb ©tcebe 
og gtabetigeu abtobe bet£ ftorbringer, oar 
ber bog mange, ber mobfiobe og forfutgfe. 
®i$fe, boi^ Seoebrob beroeb fom t ‘^are, 
bare be atterarrigtfe t bere6 .Rlobfiatib; 
men, atte bereg 33 efircebetfer for at fianbfe 
©anbbebenS ftremgang, fjcute tun fit at 
fovftcerte bcn$ #uvfigbeb. ©aa traffigeti 
oorte JperreuS Orb og fib RIagf. 3 nogte 
faa 9 lar btebe Rleuigbeber opretfebe be 
forttemfie 33 per og ©tcrber t be forencbe 
©tater og t @atiaba. 

3 Staret 1837 ffete bet, at to af be 
fotb 9 Ipofiter og nogte faa anbre 2Stbfie, 
efter ©ub£ 33 cfatiug fortobe bere$ ftobe* 
tanb, for at bringe ©oangettef fit ©tor* 
brittanien. @ffer en moifommctig Reife 
autom be tit ©ngtatib og begpubte bevetf 
Strbeibe i ^refion. 3 ^orftnmgeu optob 
man nogte faa fiirber og ftorfamtiug^bnfe 
fit bereS ®rug, men fnait bteoe be alte tit* 
tnbte for bem. Sttligeoet btebe be oeb ufor* 
trobeu, og Jperrett oetfignebe bereS2lrbeibe. 
©bm bet oar i 9 lmerita, faatebeS oar bet 
i ©ngtanb. Rogte gtebebe fig oeb bet 
gamte (SoaugetiumS Sornpetfe, niebeuS 9tn* 
bre toe, fpottebe og forfutgfe. 

®et bnr fiben ubfprebt fig t atte ®ete 


af ©ngtanb og 9 £ate 6 og fitbeetb i ©tot* 
tanb, 3rtaub og paa SDertte i Qauafni. 
Riettigbeber ere oprettebe i be fonneinfie 
33 per og ©tccber t bi$fe £aube og i mange 
af be omtiggenbe ©maabper, faa af ber for 
ttcerbcerenbe Sib er imettem 40 og 50 tn* 
finbe £eltige t be bvitti(!e£aube. ©fterref* 
ninger fra ftraufrig, Spbfitanb, 3 fatien, 
©cf)tt>eit3 , faabelfom Rorge og ®anmart 
otn ©atibbebeitS Ubbrebelfe ere ogfaa gun* 
fiige. Sigefaa fra Oftinbien, ©pbameriba, 
Rp ^ottanb, og Spertie i £abef. 3 )aa©et* 
ffabtfoerne t bet tfitte £ab, er tre tufinbe 
©jcete atterebe blebetr onibettbfe fra beretf 
91 fguberi og Dberfro, og eve btebue bor 
Jperre 3efn ^brifit ©oangetium tpbige; og 
bet$ Snbfipbetfe ubbreber fig ficertf paa 
©anbn)ict)^0erne og anbre ©nipper t bet 
fiitte £a b. 

RTebenS befte magetofe 3 ?cer t er bte* 
bet ubfbrf, bar be ^otb_ befianbig bee* 
ret forrefi og fremmefi t at ittbf0re ©ban* 
getief i fremmebe ^aitbe, bcerenbe ®agen^ 
$Bprbe og ipebe. Rfebeti^ be ^)ettige trpgt 
uebfeeffe fig t ®aten og nobe J^imten^ og 
3orben^ Retfignetfer, ere be tangt borfe fra 
bere^ ftamitier, ombanbretibe t forfiiettige 
Rerben^bete. ^bor be eub bnoe gaaet ben, 
er Drbef bteoet fiabfeefiet „tneb jtraff, og 
meb ben £ etti g* 9 t a it b, og meb megeu Oper* 
tfbiteuing." £)g formebetf! ^ro og 330 it 
meb ©ub^ SInorbninger, ere be ©pge og 
33 efbcerebe bternie botbrebebe, be famine 
bragte tit at gaae, be ®0be tit at b^*e, be 
©ftimme tit at fate, og be 33 tinbe tit at 
fee. ®e Jpetlige ere i ^efibbetfe af .ttnnb* 
ffaben om bi^fe ^iiig, ba be ofte fittber 
©teb; og paa ©ntnb gf bere^ Ribtte^bprb 
0111 biSfe Sing, babe be liibt be ftorfbtget* 
fer, bi b^^>^ beffreoef; og mebeit^ bet alfib 
btiber et Ribne imob be Cube, er bet et 
u f o r g ce n g e I i g f Rft u b e & m cc r t e 0 m 
®\\U 5 'ot^ R^rbigbeb tit at arpe Sibfeu^ 
tiforbi^uetige .ftrone„ebiitbcligett t ^imteit. 

Rlebett^ Orbef beb 33 ra:bifen er btebet 
bibt ttbbrebf, er bet ogfaa bteoet bibf ubbrebt 


vfttrfenS <£>tfiorte. 


75 


fotmebetfT *Pre6fen. ^auge tuffnbe ©rein* ■ 
p (a ci’ af ^ftotmoug ® og og SJccvbonunentf 
og *Pagfeu$ ®og eve itbgtt>ne i WmeriPa 
og ©totbriffanieu. Dgfaa i granhig, 
Spbfftaub, Station og ©amiiarf. gorubeti 
biSfe foruemffe SBccvfer, ev bet Dgfaa mange 
aubte ntiubre fOccvteu af (Tot $3igtigbeb 
bteoeu ubgioef, og mange, mange tuffnbe 
Sraftater baabe t ©tttopa og Wmetifa. 
SDTeben^ be Jpettige boebe i .Ofjio og 
fouvi, ubgaoe be foeube pertobiffe ©Ptifter, 
fatbet ^Messenger and Advocate 14 Og ,,Eve- 
ning and Morning Star. 44 3 tt Ot^ f)ai)be 
be to aubre Sibdflrifter, netutig „Times and 
Seasons 44 Og ,,Nauvoo Neighbour. 44 3 @f<C 5 

bevue 9Tero 2)orP og ^fjifabetpfjia, boot bev 
oav (love og aufeetigc '’Dfeuigbcbet opret* 
tebe, nbgaoe be anbre So, fatbet „the Pro- 
phet 44 og ,, Gospel Reflector. 44 ©itffe ®tabe 
og Sibtffftifter ubbvebte^ oibt og brebt, og 
bevoeb bteo ©ttbtf Orb uoie forftaret og 
(Tabfcefief, og en ®e|]ftioelfe ooev be £>elti= 
ge$ gorfotgetfet oat beffanbigen fov 3ob 
Pets Spine. ©ibeti 1840 et bet t Sioerpoot 
i ©ngtanb ubgioet et ©Prift to ©attge otn 
< 3)?aa0ebeU , fatbet ,, Latter Day Saints Millen- 
nial star, 44 af boilPef bet nu trpffe^ benoeb 
25,000 ©remptater (fan etbolbeg pottofvi et 
Wat oeb at betate o$ ^ ETibb.) 3 WSateSbaoebe 
et Sibgffrift, fatbet ,,zions Trumpet. 44 ^Paa 


ben oefttige UbPatit af be forenebe ©tatev 

ttt)PPe$ en Woi$, fatbet MFrontierGuardian. 4 , 4 

Cru anbeu t ©tote ©attfo ©tab, fatbet 
,, Deseret News. 44 ©u anbeu i bet oefttige 
Safifotuieu, fatbet ^California Star. 44 „1*E- 
toile du Deseret 44 t <Pati$* „3ionS *Pa* 

uiet" i £amborg; Wife beftpret af be 3©tb* 
|Te meb (Tor ©itetigbeb, og meget ©obt et 
bteoeu ubtetfet formebetft beut. 

©aatebed et, t bet forte Sibtftnm af 
eet og tpoe Wat, et SScrrP bteoeu ubfott, 
bet if fe, naat Ottiftcenbigbeberne tageS i 
®etragtniug, bat fin 2ige i ®erbeu$ SpU 
(Torie — et P, fom et bteoet mobftaaet 
paa atte Sautet; bet bat occtef ©ienltanb 
for fotbteiet gtemftitletfe i euboet ©eet af 
23erbeu; bet et bteoet mobftribt af be (cer= 
befte Sbeotoget; bet bat ooetoutibef $3an* 
ftetigbebet af be mceft affftcef f cube ©tagS; 
bet bat gjenuemgaaet be alterbebefte ^Pto* 
oet, og tiig ©utbet, naat bet fomutet af 
Oonen, bat bet boet ©ang fliuuet ftatere 
og ftatere ; og ,meben$ bet bat feitet ooet 
euboet £inbtiug, bat bet ei ateue oiift, af 
"©aubbebeit et mcegtig og ott feire,« men 
bat ogfaa miff, at beu et bteoeu mtbet* 
(Tottet af ©en, boi$ Wtm ev mccgtig, og 
boi$ Otb flat btioe opfptbt, og bautf ©jet< 
niug futbbprbet, uagtet 3otb og £etoebe 
et imob. (Sonfetfenje^Dftayort 

botbt i Watborg b. 4be Saunat 1852. 


. ©. ©btiftiaufeti ^ta ft bent. 

Sitftebe af 2©tb(Te 2. Ubfenbte bet* 
fta 2. 

Wf Staffer 7. Wf Soerete 5. graoce* 
tenbe 1. Wf ©iaconet 1. ©n (Tot got* 
famtiug af be 5>ettige. ©oufereiuen aab= 
uebetf meb ©ang og ®ou ©onbagen beu 4be 
3aiu $t. llgmb. ©ereftet ftemlTob Via* 
ffbeuteu, og Pjcertigcu bitfebe ©ouferenjeu, 
og ubtotfebe fin ©tcebe ooet after af occte 


Titftebe ibtanbt faamartge ©obffeube, faint 
fotmanebe tit Srofaftbeb paa ben oeb @a* 
(tggjotetfeu^ ©oangetium begptibte Tse\ tit 
©atigbeb, 

Vaa ^ptcoffbenfemJ Opfotbting fretn* 
(Tob S©(b(Te Sp. ^P. 3enfen, fom onjlebe 
©ub^ ®e(ftgnetfe ooet ©oufereuien; og 
boab bati^ egen ^Pcrfott augiP, ba oat ban 
oittig tit at unbeifafte fig 9)rceffbenten$, 
oeb ©ub^ Waub^ '‘Btbne^botb b^oeffet fague (Sonferenje*9?apport* 


76 

SejTemmelfe, iubtit ban btiberfatbt af 5lpo* | 
fteten Or. ©noro tit tcengere UbfeubeCfe. 

©ernceft fremftob Scerer ©. £bbmf.n, 
og afgab Sovftariufl ober bang Ubfeubetfe 
tit OTanber^ og Omegn, bbor ber bar Ub* 
ffgf fit en jtor Setftgnetfe , men ber bar 
(Tore gorfbtgeffer af 53rcetferne og |aa 
mange, fom be fnnbe opceggc fit Onbffab 
imob ©anbbeben af ©bangeliuni. ' 

Sigetebeg gab 5)rcrft Sinberg Seref* 
tiing cm Senfpgfel, bbor ban i goreuiug 
meb sflrceft *Peferfen babbe t?cerer lib* 
fenbf, af-be babbe forftnibf ©bangetief, btmr 
be babbe funbet 5Mabg, og baabebe, af ©nb 
bertit bilbe gibe (In Selfignetfe. 

2>erefter fremftob sprceffbenfen, og oeb 
©nbg 5tanbg Seilebiiing falebe fit Opbtjg* 
getfe og (lor ©tcebe for bele gorfamfiiigeit, 
og formanebc fit 5tavbaageubeb og Son. 
sprcefibenfen onffebe af f) 0 i*e Srsbrene 

ubfate bereg goletfer fit fcetlebg ©tcebe og 

% 

Opbbggetfe. 

Og effer af Sr. ©. ?&Dinfen babbe 
tatf, og opirmufref ©obffenbe fit Srofaftheb 
og .ftjcertigbeb i ben opreffebe tyagf meb 
.perron, bereg ©nb, fremftob igien ^rceft* 
benfen, og foreftitlebe ^ou fe reu^cn Wobben* 
bigbeben af, at ibnfomme i bereg Sbitner, 
bbem ©nb babbe nbbatgf fit af ubfore ftt 
5trbeibe i bigfe ftbfte 2)age, og foreftog 
for Sonferenaen, af anerfjenbe eg opbotbc 
i bereg Sooner tyropbefen for .Rirfen paa 
bete 3btbeit, Srigbani gjonitfl, og bang 
S^aabgibere, eenftemniigen oebfogeg. 

Sigelebeg af opfeotbe i bereg Spinier 
be 12 9tpoftter, fom opbolbe f(g t be for* 
ftielfigeSerbengbete. ©enftenimigcn bebtagef. 

Sigetebeg af anerfjenbe og opbolbe 
t bereg Spnncr be j?a(bfierbftnbgfi)be, fom 
bare tibfenbfe i be forfljetlige Serbengbete. 
©enftemmigen bebtagef. 

ftbfte 3enfeit forefltog, af opbotbe og 
anerfjenbe ^Drceftbenf, 2©lbfte Sbriflianfen, 
i ftf Salb; eenftenimigen bebfage't. 

sprcefibenfen forelagbe ©oitfereitjen, om 
Sftogcn babbe 9toget af ftage ober be Sip* 


bre, fom babbe fjent bem, ba at fitfjenbe* 
gibe bet, for af bet fnnbe bibe^, oiti be bare 
bitrbige fit af beftbbc bereg jtatb etter iffe. 
Og ba ber 3ngen fremftob, foreftog ban 
bem effer Orben, at ^eitigbebeit aiterfjen* 
ber bem og Dpbolber bem t bere^ forffieflige 
tfalb, fom 3J?enigbebeitg £jenere; eeitftem* 
migen bebfaget. 

5ff organifere en < 3Kemgbeb fcerffitt fra 
Qlalfeorg i jtietgaarben og Ontegti i gor* 
ening meb Jpalg, meb egen protocol og 
^aab; eenftemmig bebtagef. 

gorlangfe ©pbffenbeg Onfte, bbem be 
bilbe babe tit gorftaitber for ben aatborgife 
SKenifl&eb ; 5)rceft Sinberg foreftog ^)rcrfl 
©fob; eenftenimigen bebtagef. 

T3rcrf(benfen foreftog ^)rcr(t ©fob tit 
at orbinereg fit 2S(bfte; eenftenimigen 
bebtagef. 

5tf ber organifere^ en ©reen af Rirfen 
i Senfogfeti; eeitftetnmigcn bebtagef. 

51 1 Srobev Sinberg orbinereg fil 
5®lbfte og gaaer tit Slanberg og Omegn, 
og arbeiber for ©bangelielg Ubbrebetfe; 
eenftenimigen bebtagef. 

5tf 5>raeft Sobannc^ Sobn gaaer fit 
©ailing og forfbiiber ^bangetief berfleb^; 
eenftenimigen bebtagef, 

5tf greberif Scnfen af ©atting orbi* 
nerc^ fil Ferrer, og arbeiber igorening meb 
Srobev Sobnj ccnfleminigeit bebtagef. 

(Jonferenien (>(eb ftnffef for een ^inte 
meb ©ang og Son. 

.fit. 2. gorfanitingen aabttebetf ttieb 
©ang og Sbn. 

9>fcef(benfen fremftob og bibnebe ©baits 
getief, fit bore ^jerfer^ ©tcebe og gonna* 
iting oeb ben £ettigs5tanb$ i^raff. Og 
bereffer fpurgfe ben $ielbgaarbffe Wenig* 
beb, bbem be^ bilbe babe fit gorftanber. 
Srobcr ©fob foreftog ^rceft ^.^Riffetfen; n 
eenftenimigen bebtagef. 

Srceffbenfen foreftog, af ?Riffetfcn 
orbinere^ tit 5©lbjTe; af ?ar^ ©. Dorn* 
gaarb orbinere^ til Server i 5?M itttber' (Sottferenje^a^orf. 77 

gordanber "iDuFfelfent’ 33e(Tt)tetfe ; eeuftem* 9Ianb arbeiber nub od, og SProbvnu* ber 

migen oebfaget. ' ere meget oelfignebe. 9(f et^reofra 

9Jt jt. 91ielfcn orbinereg til Diacou i min .ftone (i ©Fire) evfaver jeg, at golFef 
famme < 5DTcn{gf>cb ; oebfaget. ber flog mine s 23inbuer inb 9(ffeneu efter 

9ft 2©lbde $. Senfen prceflberer jeg veifte, ben 3bie 3auuar. 3Jiin tfone 
our 3Kenigbebeu i SSenfp^fel, og£cever©. maatte forfabt ipnfet og tage Garnet meb. 

Sbomfeu arbeiber unber ban$ 93edprelfe i 3Kiu ?5*at>er er truet paa bet 33cerde, 

benue 9)temgbeb; eendemmigeu oebfaget. berfont tyvccften effev ^fenigbebeu feev en 
91t 9)vced 9f. Qluberfen gaaer meb?©lb* 3Hormoit Famine i bam* #uu£. ^Jfeu jeg 
tfe SBiuberg. freer iFFe, at Djoeoelen vet Icenge Fan bolbe 

91 f <Pva v ff Deferfeu arfcetbev unber bam fra ©ubtf ^ige. 

2Slbtfe 3enfem* Sedorelfe i 2Jeufo$fel, neb grebe ricia @oufereu$. 9)rccffbeiu 
£ jarring og Omegn; ernflemmigen oebfaget, fen Sarfeu og ©Fitoereu 3. 3e3fen bar 
9ft "3)1. ^adbolni orbinereS tif inbfenbt en intereifanf SSeretwug out Son* 
rev unber SSltdf 3*nfen$ ^eftprelfe; eeu* ferenjen i grebericia, bolbt b,25beog26be 
flemmigen oebfaget. Dec. 1851, boilFen oar glcebelig og tif nor 

9ff 3* $bomfen orbiuereg til <Prced mu fnfbFomue XilfvcttS&ftt. 3)?eu ba ben er oibf* 
ber gordanber ©Foo$ Sedorcffe; cendem* loftig og oi bar s )Jiauge( paa 9>lab$, faa 
migen pebtaget. inbflrcrnFe pi o$ tif et Fort OpevbfiF: 

Derefter tafebe 93robrene tif Opbpg* iaxi 3enfeu blep orbineref til JSlbde 
gelfe og nbbeelte ben foettige 9?aboere. Der* eg ?gordanber for grebericia 3}fenigbeb* 
efter foretoge* Orbiuation af tSlbde Sbvi* 3obauneb Sarfen til 2©lbde, og gordau* 
dianfen og 3mfen. 91ogle ©pge bfepe ber for ©rei$ DJtcnigbeb. £Slbdc ©oreiu 
oeljTguebe, og CJonferen^en jluffebetf meb fen bediFFet til at arbeibc iblaubt be^ellige 
©ang og Q3on. t ©tore 2ime og Omegn. SSlbde 2Biu* 9fiu 

, 3obaune$ S3obn, berfen og tyr&d £ aufen paagpen. Og flevc 
©frioer. 

©tlbigerie fra 9falborg: 5X5lbde 
Sfjrifltaufeu flrittcr ben 14be 3amtar: 3eg 
bar arbeibet f)?x i Dmeguen ftbeti (Fonfe* 
renjen, og ber er dor SBelffgnelfe; ber ev i 
ben ffbde ^aaneb bleoen opev 30bobfonu 
Friug 9falborg, og lige faa mange er fuarf 
berebt; og jeg maa blioe, for at orbne bet 
91oboeubige i be npe opretfebe ^Tenigbe* 
ber; fbi ber er megeu SWobdaub, tfeer af 
pore gjenber, 93apfiderne. ^eu ©ub$ 


®ef oilbe glccbe o£ af fee faa mange bebenS SBeuner, oil iFFe labe bereS frofade 
af be ?©lbde tildebe i gonferenjeu b. 20be Sjeuere gaae fra bem uogue og fombccu* 
og 21be b. £ 2)T. / foin Fan forlabe bere39fr* bebe. Og be 93robre, f)Peiu ^Sii^bom bp* 
beibe, ubeu af bet liber ©Fabe. ©Fjonbf ber af forblipe Peb beretf 9frbeibe, dal iiu 
beffe er en Subbpbelfe for Vrccdebpmmef, genlunbe niidr bere^ Deel i pore 33 miner og 
pil bog intet ^leblem Pccre upelFommeu. ^erren^ 53elftguelfer. 

- 5Jieu Pi doler paa, at be Jpettige og @anb* 


anbre Srobre blepe palgte til ?jenedeu og 
orbinerebe til miubre S'mbeber. gulbfom* 
men ©nigbeb og greb feerdebe unber (Jotu 
ferenjen. Den ^ellig=9laub par rigelig ub 0 ( 1 , 
og 9(Ue^ Jpjerfer glaebebe (Tg peb Drbet, 
9llle jtirFenS 9futboiitefer bleoe eendemmigt 
anerFjeubfe i bere^ 5?alb. ^Seb ©lufuingeii 
af Soufereujeu par 9lufatlef: 81 Sfiebleuu 
lemmer, inbbefaffenbe 5 ^Slbde, og flcre 
breeder, Severe og Dtaconer, af^PilFeflere 
retfer om og prccbiPer ©paugeltef. 


©now. 78 


(Sit 9lbi>arfel3 Jfofl, 


(Eit ^bwirfels Heft 

og Uttfcetuit§nuici far atte ^olf ; 

etler ett Snblebuing HI Zxo og Scerbomme f 3efu (SIjrffH StixU af ©ibfte 

®age6 $elitge* 
af 9 >arletj 9 >ratt. 

Coerfaf fra fjeffe Ubgaoe. 


Sovtale til f a v f t e amertfanffe Ubgaoe. 


3 be ffbfte iti War bar bet offentlige 
@inb bejlanbig do: ret nteer efter minbre be* 
too eget, gjenuem aUe £)ele af Port £aitb, oeb 
©friget : »})?Drmoni$me, ^TormoniSme, 
ftorblinbelfe, 33ebrageri, ©mcermcri o, f. o., 
os bet fornetnmelig gjennnem Dresfeu$ 
^jcelp, ^flange SibSdrifter og £)agblabe 
bar nopborlig 't>cevef beditfftiget meb nrig* 
Hge ®omme og Soreflilliuger, ja 53agta* 
(elfe af bet damnieligfle ©lag£, i beuJpen* 
at filinfefgipre ef ndplbigf ©amfnnW 
3nbflpbelfe og Cbaracteer atlerebe i bcf^ 
Sanibom; etSamfunb, boi$ pjrfeligc ?)riii» 
riper ^Jfange oar albele£ uoibetibc om. 
Wian bar anoenbt 1 atiebaaube Ugubeltgbeb 
ttuob bem, og falflefig bedolbt bem for oe* 
berftpggcligc ©ceber, faa at paa mange 
©teber baabe ®me og $Dreu er blcocn 
htffebe for bem, uben tDinligbeb at bfire 
fart tt §)ieblif. 23ar bette bet rnetfe 
Oube , baobe oi iffim liben Warfag til 
ivlage; men, ifalge beraf, er oi bleoet an- 
grebet af ben looforagfeitbe ^pbel, bcr bar 
nebreoef og opbrcenbt wove J^nfe, ebelagt 
port ©ob£, og forbceroet pore Scrumarfer, 
ia enbnn mere, be bar (tenet, pibjlet og 
flubt os? ; oort 58lob bar flpbf, og Slogcn 
bevaf opftiger enbnn til Jjpimmclcn. Wit 
bette er Pebevfaret o$ blot for pore religipfe 
©rnnbfcefuingertfSfplb, ibetfe porfjycrbrene^ 
(anb, bet 2anb, font prater af fin gribeb 
og fine Sooc. 3orgia:De6 bar oi f 0 gt@fa* 
be^erftafning ; ©faterne$ Cmbebtfmcrnb er 
forblepet booe for be Udplbigetf 3laab, ditonbf 
be for Jftetteng Sibber inbftcenbig bar bebef 


out 53ef!pttelfe, og Torn amerifaude 33or* 
gere, at forblipe i pore natnrlige ffttU 
tigbeber og ftribeber. 

Sp pab flnlbe pi pel fuube batoe gjort 
nnber faabamte Omftceubigbeber. £oorle* 
be6 $\\Ue pi bape fuuuef fonnilbe ben of* 
fentlige J?aarbbeb, S8\ oar fun faa i Sal 
og baobe fun liben Seiligbeb til at forflare 
og. £)e flejle $labe furbe iffe inbrpffe 
9loget til port ftorfoar, ba be (lob ftare 
for af mijle bere3 ^)opularitef bet ipieblif 
be gif inb paa pore ©runbfcetuiuger. Del 
er Pci fanbf, Pi pnbliferebe et 9Haaitebg* 
drift, bPori bore ©runbfetniuger blepe fp* 
belig fremfaffe; men bet6 Circulation oar 
tnbffrcrufef til nogle faa Suftube. £aobe 
pi unber bi^fe Omtlcrubigbeber baot @ng* 
le$ Simger og 2(po!ller6 ^libficrrbeb, om 
pore J>jerter ligefom Coigbeben par nbPibet 
_ ntcb bimmelfl j^unbfFab og 5?jcrrligbeb luebe 
i por 58avm, ia om Pi' baobe baot i Com* 
mitffion, af briuge bet 'alterglccbeligfle 33ub* 
dab, fom nogenfinbe- ; Par' operbragt o$, fra 
£erligbeben$ Olcgion, Peb Operengeteu ^i* 
d)ael, bet pilbe bapo^pcrref ligefaa nmnligf 
for o^, at odeutliggiPre 'ct faabaut 33nbdab, 
fom bet par for ^Ipoftten *J>auln$, ba bait 
ftob mibt i Cpbefu^, for at fuubgiore Sol* 
ftt cn glcrbelig Sibenbe, om eu for^fcrjlef 
og cpflanbcn grelfer; tbi ban^ 3lpft bleu 
operbopef, nnber bet almiubelige ©frig: 
"©toiler be.Cpbefer^ T)iaua. ©aa bm, 
oplab Soften til Dceatief^ brufenbe SBel* 
ger; etter forfog af fere foruuffig Sale mibt 
unber jtrig^larmen, tiaar 3?anoitertte forbue 79 


©n 9(bi>arfete Slofl. 


etter tael fir bet (jpleube ©fornibeir, me< 
ben£ bet ubbreber eu Oberfbommelje coer 
©leffeu; etter fab Soften bcere port, mibt 
unber cn Sami af s $o gue, ber faver paftelig 
ben ober ©feeubroeii; etter famtael nteb ef 
fobeube 9Kemieffe, og 'til ©lufuing, tael 
fornuftigt til en©rnMen, mebentf ban rarer 
from og tillage nnbev ftsirfiiiugeu af en 

• forttplfenb* ftorgiff, og alt befte bit ober* 
bebife Rubber om lltnitligbeben af, at be* 
Fjeubfgjore ©aubpeben til 3)ieuiie|?er, fom 
ev billige til at afgjore ©omnie obev aU 
mitibelige 9tbgfer, ellev fom label jig for* 

' febe til af bribe neb ab ben offenflige 9)ie* 
ningo ©fnmi,'nbni af ffanbfe ef spieblif, 
for af Poie og Obevbeie, pbab begge barter 
bar af fremfore, og bereffer af eraminere 
for fig felb. ©en offenflige 3ftening bar 
alfib i enbber £ibSalber bceref en af be 
(Torfle £inbriugev for ©anbpebeuS Ub&re* 
belfe. Om eeu ©fraale af Spg i nogeu 
Sibtfalber fremffinuer i SSerben, ev ben bi6 
paa at foinme i SWobfarfuing fit £rabifio* 
ner og Icenge oprcffebe meunef!elige ©fiffe 
og egne 'Dieuingev; eller meb nogeu rein 
gioi? £aaubferiiig, faa at be, liig be ©ppe* 
fer befpurgfe pinauben: ӣbab ffal oi gjere; 
bor jlore ©ubinbe bliber .fagf imob; pen* 

* be£ #erligpeb bliber foragfef; penbe$ £em* 

pel forlabf;« eller poab ber. bar itiegef 
bccrre, bere$ ^>aanbferiug bar i gave; fbi 
beb befte babbe be SSeljtaub. 93efragfer 
?(pof?(eiie i ©frib meb be jobiffeSfabMuev, 
eller be oberfroijte £ebniiigcr; torf fagf, i 
«ffanip meb efbbevf religioff ©amfuttb paa 
Sorbetu bet offenflig ©frig: "©er* 

fom bi laber beiu faalebeg blibe beb, .oil 
Wile free paa bem, og SRomerne bit fomme 
og fage baabe borf Sanb og bort golf." 

SJcenneffer, fom oprorer bele 8Jer* 
ben, ere og foniue bib." »*Jp bab for eu up 
Scerbom er beffe, ©u bringcr oS fremmebe 
^ing for bore £P ren." "©ieffe SDieuueffer 
fovbivre albeleS bor ©tab; og be forfpnbe 
©fiffe, fom bef iffe er o$ tittabt af am 


fage, ei better at Obe, efterbi bi eye JRomere. * 
"^bab bit benne Drbgpber (Tge; bet fpneg, 
ban bil forfpnbe fremmebe ©iiber?" — og 
mange anbre lignenbe Salemaaber. 

Sab o£ uu ef SpiePlif befragfe, bt>ab 
bet er fleet i ben tipere 2ib : f. @*.t. 5)io* 
berfirfentf Qlbfoerb imob be forffjellige 9te* 
format over. SBefragf bem, Peloief, Pagfatf, 
uebfat, pibflef , (tenet, fajtet i gccngj’el, 
Pvambf og brcePt paa mange forffjettige 5)?aa* 
ber; mebeu£ ben uoibeube ‘JJfamgbe brag* 
beo til at fro, at be bare be atterbctrffe 
©tenrieffer* differ, fcenf ef ipieblif paa 
©olumbu^ Qfnftramgelfer, en ufjenbf *J)er* 
fon meb f film riuge Scerlfom, men belfiguef 
meb ef rummcligf £jerte, en cebel ©eniu^ 
et ©iub, ber iffe bar filfreb^ meb at ban* 
bre i be gamle gobfpor; banf fil af tanfe 
for jig felb, fpramgfe bef beu $jccbc, ber 
iubfil pan$ £ibeiilber, pabbe polbf 3ovbeue5 
| SWafioner i £rcclbom ; bet pcebebe ffg fom 
j paa SPrueuS linger; bef (augf obergif ©roe* 
feruetf og 9tonierne$ ©eni; bef nbforffebe 
ben bpbe Jpemmeligbeb, Obilfeu laa ffiulc 
mibt iblaubf be oeftlige $3aube. ©ee fym 
fcempe og jtrccbe i 8 9tar imob Iccrb Uon 
beubeb og JRaabfprerne beb @uropa$ ^of^ 
fer, mebeu^ baanlig Saffer og ©pof oar be 
folibe Sfrgumenfer, man fremforfe imob 
&an$ ^6eori.* Weu 6bab bar 9tefulfafef/ 
ba, effer faa mange frugfe^lofe Qlnitrceiigel- * 
fer, eu ©t’Qbabre af fee finaae Jarfoier 
Meb tibfeubf paa en ©rpebition? Grn no 
®erben fremftillebe fig fil Soruubring for 
Dtafionerne, beftemf fil, i en forf ^eriobe, 
af Mibe en ©fueplab^ for be niecft ^evtige 
og forbaufenbe 33egibenfjeber \ be fibftc 
©age. ©emie ©aub^eb bar file faa fnart 
bleoef befreeffef, for bere^ p&ilofopfjiile, 
geograpMfte og religiofe Siobflgell'er meb 
eef Mebe tiliiifefgjorfe; opblcejt Uoibeu^eb 
og @genflubig6eb Mebe uu fbiiugiie fil at 
lajTe bere^ 2£re i ©tobet, og toie beresS 
belbaarne og ccrocerbige Jpooeber for birfe* 
lig gortjenefte, og meb beffebeu ^auM^eb 80 


®n Sftpatfete Sfaft, 


tere, af eeu ©anbbeb, fpbelig beoiift, er 
mere occrb, eut> tuftube meuueilelige 'll w* 
ffuelfer og aJlewiuget. 

©ftev at babe fagt faa mcgct, for at 
iubftetpe bet meuueffclige ©iub^teboeubig* 
Oebeu af at bore forftog ba ftbeuefter bmutue, 
oil (eg aleue tilfoie, atJpenfigteu mebbemie 
publication er, at gioe iPublicum eu cor* 
rect Unbervetuiug om ct religiofl ©oftem, 
boilfet bar gjeuuemtramgt eubbet ©tat fra 
Blaine til -Bfidfoim, famt (£auaba,i bet forte 
$tb$rmu af ui 21 a v, i boilfeu £ib Pienigbeber 
og (^'ouferen^ev ere orgauifeiebe i enboev ©gu, 
og be, font t bi£fe 21ariuger eve famlcbe 
nnber bette ©certj gremgaug, belober fig 
til ooer balotvebfiubatpoe tufinb 2)ifciple; 
og bet b«r i famine £tb maattet ubbolbc 
'en beflaubig ©torm af religion jub(li)belfe, 
anoenbt tmob bet af aUe religiafe^partier i 
9Jmerifa tilfammeu. 

jpoab fuube oel l;aoe fcenifovt ’ bette 
©art mi bt ibtanbt (ooftribige 3Hobocratcr$ 
S'taferi, ubeu ben ^llmccgtige^ £aaub! i 
jtamp mob beu Uoibeube6 gorbomme og 
ben 2<erbe£ Pen; i itrig meb aUe @bri s 
ftcnbebeittf £roe$befi<ubelfer og Prcetfefuu* 


(lev; mebeug SorbcuS og £etoebe$ foreuebe 
s Diagt ubgjob gorfolgelfen^ rafeube Uoetr, 
boilfet i oort gcrbrelaub* £iftorie blioer 
ubeu ©amuieuligumg. 

3)ette ©ccvt ubgioes ogfaa fom eu ab* 
oarenbe £Heft ellev ©aubbebtf Proclamation 
til aUe golf, i boi$ £ceuber bet maatte 
fomtue, at be maatte fovftaae og oorbe for* 
berebte paa Jpevreu$ f tore $)ag. ©ieum* 
gev og ©i^uiuger om ©ubtf Orb eve ocme 
enb uupttige; men tt)beliggjorte ©aubbeber 
fan aleue ocere tit Sieuefte for Sieitueile* 
bebett; og fom beu £ellig*2taiib aleue tan 
oeilebe 2)femiejfene i al ©anbbeb, faa oil 
oi bebe ©ub oor eoige gaber, i jefu ©brifti 
9]aou, at ©anbbebeu* 2laub ntaa infpireve 
oore J>ievtev, og i o» forrette bi£fe ©ier* 
uiugev, at oi maae blioe bueligc til at ffvtoe 
og tpbeliggiore ©anbbebeu i 2iaub og i 
itraft ; at bet maa blioe ©ub£ Orb, bet 
eoige ©oaugelium, boilf et blioer eu ©ub6 
jtraft tit ©aliggiorelfe foijl tit £eb ti iuger 
og ogfaa tit S^r, 

9?ero Porf 1837. 

p. P. Pratt, 
(gortfeette^). 


ffiruf^m3fbfoerb 2ff 

33reoe fva gatfev^loo af 20be 3au. erfare 
oi, af fom Itelbfte O^ielfeu og 23rubu bolbt 
govetce^uiug bo6 eu agtoccrbig ©aarbmaub, 
mebeiiO 9Iietfeu tetfe i 3ob- ©naugelium, 
Dteoe be afbvitbte af eu pebelbob, b&or* 
ibtanbt oar eu Profit, Sijfcue ftuffebe^ og 
SJwbrcue ooerfalbteS og nii6baubtebe6 paa 
bet grufomfte. SH’ii&u iter bteo grufomt 
jlaget meb ©toffe, uebtraabt og fparfet, 
ffeebt igjenuem ffere fficmlfcr ub t ©aar* 


beu, og ntiftebe ffn graffe og meget^lob, 
og 9?ogle meente at faflcbaui i SBvoubcit; 
men oeb ©folelccrevem* SKellemfomft bteoe 
be ueuige, og ban flap fra bem. ©uboibere 
jlvioev bau, at ban glceber (Ig i Qiaubeti, og 
oeb be £ettige6 SBomter cr befriet fra fine 
©merter, og uagtet ban er meget mat og 
feer frpgtelig ub, baaber ban fuavt at prop* 
bife ©oangeliet for ©obflenbe og ©anbbe* 
beu$ ©enner. 


3 n b l) o t b. 


©jette atmiiibelige ©piflet . . 

©ibe. 

. . 65. 

Soiifercnje'-SKiU'l'ort . 


©ibe. 

. . 75. 

^irfeue ^iftorie (ffuttet) . , , 

. . 71. 

@n 5l6»arfel« 9l0(t . 

. . . 

. . 78. 


„@faubiuaoteu^ ©tjerue'' nbfommer b, l(Te i bi>er ^OTaaueb. ^au fegner ffg i Rfr 
beubaon bo$ 2)^>rr. ©ogbaublere, og i Prooinbferue paa aUe fongelige Pollcoutoirer. 
Portoeu betalc^ af SJbouiieuterne meb 5 fj Cloartatet/ 


Ubgioef og forlagt af ©r af f tt ^ ©uoto, ^Broteggerflropbe 9U\ 80, 2ben ©at* ©rgan far it Sit# Pages gclligc. 


@anb6eben, 5?unbi?aben, ®oben 03 Srocn ere forenebe. 


1. Jiarg. Ur. 6 . Pttt 1. JHarts 1852. IDriis: 24 $ (apart 


@jette almtnfceKjje 

fra *))r«ftbentfEabet for 3 efu S 6 v i f t i $irEe af ©ibfte ©age$ £eliige i 
©fore ©altfoe ©all i ©eferet, til be £ell ige abfprebte ooeralt paa 

3orbeu. $ilfen. 

(Jortfat fra *Pag. 71 ). 


Xit ingeu Xib fibeu ©oaugelieto go* 
ftmbelfe i beuue Xibtfalber, fear .Kitten oceret 
i eu mere lt)EEelig Xilflattb eub uu. Sugen* 
(lube fear be *6>eUige caret mere feereboiUige 
til at folge SRaab, 09 giore be Xiug, fom 
'forlangeS af bem, 09 ©ub oelffguer bent 
for bere$ £t>bigfeeb; 09 bog er berJKuuttil 
gorfeebriug, til grentflribt i ettfeoer Xii tg, 
ber er gob; og beu ^Jiattb, ber gior bet 
faa gobt fom fean forftaaer bet ibag, flEulte 
faalebeo felioe oeb at nbooe Xro og $or* 
ftaubigfeeb, feoilEet oil fretubriuge gobe ©jers 
uiugev/ at fean ffal oibe mere, og rare rete 
til at ooerfore betme jvuubffab i sprarie, 
faa at fean Hirer feebre og uottigere imor* 
geit; og faa oibere, fra ©ag til ©ag, til 
fean er berebt til at inbgaae for gabereud 
9 inffgt. ©erforn SDienuefleue oilbe rare 
(lore i ©obfeeb, buibe be rare fovjlaubige; 
tfei 3ugen fan giore gobt, uubfagen fean 
oeeb feoorlebeS; berfor fog efter .KmtbfTafe, 
al .Kmtbflfab, og ifar ben, ber er ooeufia, 
feoilEcn er 93 ii£bom til SSeilebniug i atte 
Xing, og berfom 3 finber 91 oget, fomSub 
iffe oeeb, bet befeooe .3 iEEe at lare; men 
flrafe at oibe, feoab ©ub oeeb, og brug ben 
jtnnbflab faalebeg, fom ©ub brttger ben, og 
ba oil 3 Hire feam lig; 3 oil Eomnte til 
at fee Sluftgt til Qfnftgt, og fienbe, font 3 


ere Ejeubte; og feaoe ^iarligfeeb, elfle feoe'r* 
anbre, og befTaufeig gioie ©obt beu Sue 
imob ben 5infecu, og ligefaa for ©ber felo. 

iJJieu berfom ett -SKaub fear al .Knnfe* 
flab, og iEEe ferugeu beu til uoget ©obt, 
faa oil beu felioe til en'gorbaubelfe tflebet* 
for eu ^elfigiielfe^’iigefont for SKorgem 
robeuS Sou, Sucifer. ©erforn eit ©puber 
bobe£ at augre, og bofee$' til fine ©ouberO 
gorlabelfe, og gtor bet iEEe/ ba oil bet felioe 
feam eu ?gorfeanbelfe, iflebetfor eu 93elffg s 
nelfc, og feau Eau iEEe anuantme £aaub^ 
paalaggelfe af be SSlbfle for Slmtammelfen 
af beu £ettig^laub. ©erforn eu jpellig, 
fom fear auuainntet beu .Spellig^laub, felioer 
raabet til at famte ffg uteb be £ellige, at 
Eontme feient, og feau forfommer at Eomme, 
faa fear ban iugen oibere gorbriug paa be 
SBelffguelfer, ber ere looebe til be Xroeubc, 
fom ablobe atte 33 efaliugerue; feau$ St)i 
felioer SiorEe, og berfom feau forfelioer i 
bentte Xiljlaub, Eau feau iEEe Eomme, feoor 
©ub er; tfei ©rbiuaucerue i J?erreit$ Jjpuu^ 
i'3iou, og beu$ ©taoer, er lige faa nob* 
oeubige for eit fulbftceubig grelfe, fom ©aa* 
feeit er bet for eu forelofeig grelfe; og beu 
gobe J?orbe$ £flofl er til aUe jpetlige, lige 
til Sorbent ©uber: "©a'mler ©ber fam* 
men, Eommer feiem! og i ©<rrbele$feeb til 


.82 


Sttmfabcffg ©pifieL 


be #eflige i 9)attatbatamie, be foretube ©fa* 
ter, ©aitaba og be brittaniffe $e r: fiont 
bietft! font biem!! 

£) 3 £ettige i be fovenebe ©tat'er! 
bit 3 MU tit ben gobe £t)rbe$ Sfoff? Oil 
3 famteS? 93i( 3 bflere (pbige mob be butts 
ntelffe 23efalittger? $J?attgeaf ©ber bar feet 
efter, og bentet, paa attfor meget; 3 bar 
bentet, v af ^ bcit Sib bitbe Pomnte, naar 3 
fttnbe reife oner 33iergene i ©ber$ fttutPPe 
fiareter, ©ber^gobe 23ogue, og„ babe atte 
SibetS SSePoemmetigbeber, fotn 5 ) jertet fmtbe 
'bit! le; mett ©ber$ Srorbeitfniuger ere for* 
fliebe$, eg berfom 3 tier efter flige Stng, 
bit 3 albrig Pomnte, 3 bit efterlabe ©ber£ 
b$be Atvoppe tit at raabne ntibt iblattbt 
Jpebitiugerne, og ©ber$ Sro og £aab bit 
fovtabe ©ber. 

#bor (oenge flat bet ffgeS meb ©attbs 
beb? "benne SBerbeu^ 35ont ere ftogere eub 
£pfet$ 330vn mob bereS ©tccgf;" 93ogtc 
af SBerben^ SSorn bar gaaet tt»ccv^ ooer 
SSjergette og ©tetterne, fra 9)?i$fotiri tit 
J Satifontiett , meb ett 3)aPPe paa bereg 
Slog, for at bbiPe bereS ©ttb — ©titb! 
SJlogte tar titbagetagt bett famnte IKeife. 
meb‘en Svittebbr, 9?og(e bar ftilbfbrt famine 
Strife nteb ett ^PaPPe paa en fio. 9?ogte 
af be £ettige,. fom tut ere i bor ^iibte, 
torn bertit meb SEogtte * etter fiarrer, bet 
bare giorfe af 23eb, nbeit noget Sent, ibet 
be babbe beffaact bereS Jpjul meb £iPPort)s 
23eb, etter raa Jpuber, efter Jfteb, og babbe 
ligefaa gob og ftPPer ett Steife / fom ttogett 
attbett babbe i bereS petforarbeibebe, iern* 
' beflagtte 3>ogne; og Patt 3 if Pe giere bet 
famine? 3o, berfont 3 bar ben famine Spff, 
* bett famme Sro* Samilier Pttitbe afretfe 
fra SOTi^fonriffobett meb .fiber, JpaaitbParrer, 
"meb tibt 9)ieel, og ingett Unob* 
benbigbeber, og Pomme tit bette ©teb bun 
tigere, og meb minbre ie, eub beb at 
fbtge be (lore ©Parer, meb bereS mbifont* 
metige ^iorber, bbitfe be ofte ntaa bribe 
' (attg 23ei, for at ftube ©rcc^titbem. fiatt 
: 3 iffe libe’ bettne*’ -SWaabe at reife* paa? 


SccttPer 3, at Srelfett Poffev for meget? 
#bi$ faa er, er bett iPPe beerb at fjabe. 
©er er i benne ©at ©bffre paa 50 tit 60 
3far, ber bar Piort £>rer bertit, og ere itibe 
ettbtut, og beffuber (tg bet; be Puitbe biffs 
ti op Pommet meget tettere peb af gaae at* 
eite, ettb peb at Pjore £rer, mett beb at 
•Piore Orerne, biatp be3tubre bertit ogfaa; 
og Pan 3 iPfe Pomnte bett tettere $3ei? 
©er er fiortt og 33robiant ttoP i ©atene 
for ©ber at Pomtne tit, og 3 bebbber iPPe 
aVntebbringe mere, ettb ber er titffra:PPe* 
(igt tit at uuberbotbe ©ber i bmtbrebe®agc, 
for at fiPPre ©berbet Oloboettbige for Srctn* 
tibeuj og tab Jpiite, fom Pomtne nteb fijore* 
tbier og babe ^ibter, britige © 0 m, ©ta$, 
^iateroarer, Stier, Snrittraab 91r. 9, Ofage* 
Oratigesfijertter og aitbre uboatgte 3rbfor* 
ter, og faabatttte 3lrtiP(er, font ere meeff 
ttobbeitbige i et not Saitb; og f!onber@ber 
at Pomnte tibtigere ettb fcrbbattlig, tige faa 
tibtig, fom fireafttret Patt mttligeit faae 5o« 
ber paa ©tetteute, for at ttnbgaae $or* 
aarbregtten og Sberfbommelfertie, og bcere 
ber tit at bicetpe 06 at bbffe. 

©fitter ©ber beb aft paa Oleifett tutbbs 
benbigt firam, og forfoner ©ber meb utigt 
D.oeg af bebffe ©tag^, faaoibt font 3 for* 
maaer at mebbringe noget; og ©otbpeitge 
iffebetfor ©ntb; tbi ber er Puapt for ©titaa* 
pettge, og ©otb bit berfor bccre mere upt* 
tigt. ®e Sattige^ Ubbattbring^fonb for* 
oge^ ffabig beb be £ettige$ ^Itifframgetfer 
i ©aleit; og bet er ett *}Migf for be ^>ct* 
tige i ©tatenie og anbre ©teber, at forage 
bitfe 5ottb efter ©one. ^reeffbeut Orfon 
Jr>pbe bit beitbe titbage tit fiaue^bitte i bette 
©fteraav, og gjore gorberebetfer tit at ffotte 
ffit Samitie bevtit neeffe Star.* $©tbffe ©^ra 
S. Settfou og 3. ® * ©rant bit reife tit fia* 
'ite$bi((e ffrar efter ©ottferen^en, og tage 
£5oeropfbu ooer Ubbattbrittgett ttccffe 9iar. 
©e ere fettbfe 'i bett beffeittfe ^etiftgt, at 
ffattge be Jpettige fit ©atett. 

JStbffe 2GoobrttfTbit forbtibepaabette©teb 
for bet farffe; (igefaaSStbffe ©, 31, ©mitb, SUminbefig Gfyijiel* 83 


unbfagett Cmffanbigfeeberne ffulbe forbre, 
at fean penher" tilfeage til 3ern*Gonnfo. 
9Kan fear intet Seflemt feort fra be IStb* 
ffe tyavlet) <}). Sratt, 5lmafa Sptuan og 
(JfearleS 9?tcf) ftben be ffbffe ftoraav 
pa$fcrcbe &tte*©altf0; enbffionbt et 5loi$* 
rpgte omtaler beve^ Qlntomff til Galifor* 
men meb 140 ffiogue, og man formober, 
at JGlbffe tyratt fortfcetfer fin 9)ii$flon 
paa bet ffitte £ao$ $Der og Suffer; og*at 
JSlbffe Soman og 9tid) fear begonbtatan* 
iccgge eu Soloni i Galifornien, imelle'ni 
bette og @am2>iego, og famie be jpellige 
bertil, og at be pit nbfenbe be SGlbffe efrer 
ben £eUig*3lanfeS SBeilebuiug. 2>c fearog- 
.faa 3nffruftioner til at ubffrceffe Solo* 
nierne feenimob 3 cvii'C^DiinfP/ paa etfeoert 
onffeligt <})nnft, faa fnarf fom muiigt. 
JSlbffe Crfon Vratt * er paa Seint fva 
©taferne, meb omtveut 500$3ogne, for bet 
meffe be £ellige$, fom uboanbre til bette 
©tebj men be reiffe for ft'lbe, feleoe forfeiu* 
bvebe neb foceve 9?egnffpl og ©tromrne, og 
bet oil oceve meget feent, naar beu fibffe 
Qlfbeling aufommer. 

2lf npe 6'ftevvetninger fra ^Prceffbent 
g. £). ^icfeavbS i ©nglanb, erfare oi, at 
tyrofpeftct til at be europaeiffe £ellige fnnbe 
(Trar feegonbe Uboanbvingen til ©amDiego, 
fom oi feaobe fovubfat, paa ingen ^aabe 
er fmigvenbe, ba ber etibnu ingen regcl* 
moo^ffg ©fife$fart er fra Qrnglattb tilbenue 
Jpaon; berfor oil $£lbffe 0^td)avb^ oebfelioe 
at fenbe be £ellige ooer Sfiero Orleans til 
Saneeoille, ligefom feibiubtil, blot at feait 
feet* neie til, at labe bem afreife tibligere 
paa5lavet, faa at be tan ocm i tyatfama* 
tamic fiblig not til at bogge here* £aanb* 
farrer, og gaae eller fjore ooer Sjergene, 
alt efterfom be fear 3Kibler til, forenb ber 
falber ©nee. 5>iange^af be engelffe ©0b* 
ffenbe anfee bet for en Ufeettjbcligfeeb at 
.oanbre 15 til 20 engelfle SWile at feore 
tyrcebifen om ©abbatfeen og gaae fejem 
igien om 5lftenen, ? og ftaae oeb'bereS 2lr* 
fecibe ben oorige 2>eel af Ugen; og tan be 


ba iffe i 50 ®age gaae 20 engelffe ‘SKile 
om £>ageu, for at naae til bereg 8abev$ 
£uu$? til be £ellige$ £iem, i 93iergene> 
$>al? Stogie fau feaoe Sioretoi/* Qlnbre 
Soer, be fan (!i)be Uvorer og aubet ffiilbt 
paa 93eien, og naar be ere trcettc, fan ’be 
feoile en 2)ag, om ©afefeatfeevue iffe ere 
lange not; og fan be iffe feaoe bet ligefaa 
gobt fom 3$vael forbnm, ba be oanbvebe 
til Canaan? 2)e oanbvebe i 40 Qlar, men 
be jpellige fan gaae fra Sane^oiUe feertil i 
to ©auge 40 2)age, nben at 9logen liber 
©fabe. 9?u er Siben for be jpeUige at 
fomme, unbtageu faabanue, fom raabeS til 
at tore, for at prcebife og beSlige, og be, 
fom tan fomme, oil albug fiube en bebre 
2ib. £>evfom 9?ogen af be jpcilige oilbe 
niebferinge Xporbefemtbe, oilbe ber pare me* 
gen Sing for bi^fe i ®alen; feer fear oi 
iUIaugel paa jppvber. 

SSlbfte Oticfearb^ oil ogfaa inbromme 
faa meget af bet i feanS Sarctagt oa* 
renbe ©migrationffonb, fom maatte ocrre 
uoboenbigt til at feeforge to ©fifee fnlbe 
af be ^etlige til, jfatietfoille, feoor be 
(Tnlbe ooere i Slpril, fcerbige til at feerebe 
(Igj til *Oieifen ooer Sjergene. ^att oil 
labe Uboalgelfen fifee efter Siiebom, og 
tage jpenfpn til be ^rofafle, fom fear baa* 
ret £)agenS Sprbe og £ebe; fom og for 
en 2)ee( til bere^ ^)rofe^fion eller Jpaanb* 
tering, fom Sii^bommen fepber, efter fean.^ 
jtnnbffafe om feerocerenbe Cmffoenbigfeeber, 
og fom oi fear tilfjenbegioet, i 5orfeolb til 
oor Srang til be forjfjellige Snuffer og 
^)aanboarfer; og anfeetroe bem til 2Jgeu» 
tert$ bmforg, forffanbige .Sioenb, fom oil 
gioc Cloistering for alle Senge, og oil tage 
doiftering forenb Sanbgangen, af etfeoert 
3nbioib, for ben Scerbi fean fear mobtaget 
fom £jalp fra Sonben, meb ^ofte om at 
erffatte bet, faafnart fean fan l tiloeieferinge 
iOiibler bertil; og labe’feoert ©elffafe for* 
blioe tilfammen, inbfil be anfomnie til bette 
*©teb, ba bet oil 'felioe bem fagt, ‘feoab be 

. . . u i ^ OCL 5 Si 

fcaue fliovf. 

v ‘ - 1 , @n SltwufelS SlufL 


84 

£>g iPPe tabe ffeve af be£ettigeafreifepaa 
3affigfonbet$ Seguing, enb 6au feitbev til* 
ffrcePPeltge fitter, oeb be ftmPfionerenbe 
Sfgenter, tit at beforge bere$ refpePtioe Set* 
ffaber beelf igjennem tit Daten. Og iPPe 
fabe nogeu $Penge gaae igjennem beve^ Jpccu« 
bev, fom bicetpeS, men (abe atte ubtagte 
$Penge nbbetale oeb Qtgenferne, for fJleifc, 
^prooianf, og ftige uoboenbige Sing; og 
btefe fage Ooiftering af 9lt(e i 9?ero*Or* 
(ean$ og (igefaa i j?ane£ritle. £)g tabe 
alte bi$fe 0.pifferinger farnt en SifTe ooer 
be Sonbef tilborenbe Drer, $oer og anb:t 
©ob$ i 5tgenterne$ Jpcenber, etter i Srng 
i ©etffabef, btioe inbleoeret til ooit (Jon* 
for flra.r oeb 2tnPomfTen. 5Kait oenter, at 
©nboer, ber faaer £icelp fra be ftaftigeS 
UboanbriugSfonb, pit bjorlpe ftg felo faa 
meget, bet ffaaer i bere$$fagf; og at iffc 
een mebbringer eu SKcengbe ©obo, og 5tn* 
bre beSformebetfl ntaae btioe filbage. 9tei! 
tab ben, ber bar tyenge etter lifter meb 
©ob$, betate fin egen 9teife, og tab bem 
btipe binlpite, font iPPe Pan bicclpe ftg felp, 
elter Pnn filbeelS Pan bet; tbi 3Jlange Pan 
forfpne fig meb ettbPer noboenbig Sing, 
unbtageit bereS 9teifepenge, og Wangc, og* 
faa en Deel beraf. Derfom be peb ftatfig* 
fonbef Jpjulpne pente at Pjore i jtarrefer 
og 93ogne oper 93jergene, ba pit Slnfaftet 
ber Pan ubfenbetf b^rfit, btipe meget ringej 
men berfom be bar Sro tit at gjore 9tei* 
fen titfob$, ba pit nogte faa Isogne, be* 
fogfebe meb 3)?eel, pcere titftrccPPelig for en 
SRccngbe, og mange Pan faalebeS ftytte meb 
libeit SePoflning. De ftonb, pi uu bar 
forbaanben, betobe fig tit mere enb 13,000 
Dollar^, 'famlebe ticeflen atene i Daten; 
og berfont be £ettige i Grnglaitb, og paa 
'anbre ©teber/ pit ncetfe 9tar btipe (igefaa 
flittige, af gioe tit ftoitbef, fom be £eltige 
ber bar ocevet, faa Pan en (Tor 3nbfamling 
rented at fotge. 

, ^irPeii^ batpaartige Conference begpnbte 
i th« Bowry i bemte ©tab, Sonbagen ben 
7be ©eptember ,J?t. 10 om 3ormibbageti, 


/Og fortfatteS fra Dag tit Dag, inbfil £>n£* 
bageit ben lObe, ba ben blep ubfat tit ben 6fe 
CPtober nceftPommenbc, af ntobe paa famme 
©feb. spraefibenfen ®rigbam g)onng prce* 
fiberebe oper Couferenjen, britPen beflob af 
en (lor tforfamling af be #ettige 'va atte 
^otonierne; og atte be forffjettige ftorbanb* 
linger befegnebe^ meb (IcrrPe 5o(e(fer, peb 
*PrccbiPen, Uuberoiiening, SSibueSbprb og 
9(nerPjenbe(feit af atte jlirPeit^ ©eneral* 
2tntboritefer, fom be par ftbjle 9tpri(, itnb* 
fagen Semis 9tbboft, ber par afgaaet peb 
Dobeit, og Clifba ©rooe$, fom er (Tpt* 
tcf tit 3ern*<Jomitp, og fit at fplbe btefe 
2>acancer i ^oiraabef btep fSitliam 6non> 
og 2Bin£loro 3arr bejliPPebe. Sftatbaniel 
fy. 3r(t og 3obn 93anP$ btepe nbnceonte 
fit, fom pra:ftberenbe omreifenbe 93i|?opper, 
at reife om iblanbf 3Kenigbeberne, gioe^Bi* 
fPopperne 9taab, og paafee, at be ere fro i 
beretf .fialb, t at inbfantte Sienbe og inb* 
fenbe ben fit Jpopebcontoref, og i af botbe 
noiagfigf 9tegnf!ab; og be opgjore 3tegu* 
(lab meb be foifiettige JBiflopper, Sib efter 
anben, og rapportere tit ben preeffbevenbe 
SifPop. 

S. 93cnfon og 3* 9W. ©rant btepe 
ubneepnte tit Qtgenter for at inbfamte tit 
be 3attige, og ^rccfibeitf Drfoit ^pbe^ 
Qlgentnr btep forta:nget. De SSlbfle 6a* 
rnitet 9Iicf)arb^, SSittarb ©nom, 9lbram D. 
©moot, D. *}). (Jnrti^, og ^Binfon ©birt* 
(iff, btep 3J?i^fioner bejliPPebe paa be bvit* 

| tiffe 3>er, og Daniel darn tit Spbfftanb. 
^roefibeut 3obn §)oung mobtog en 3Ri$* 
fioit tit Dbio, tit af prcrbiPe ©oangetiet og 
famle be ^ettige, og SStbfle 3obn S. Dm 
upon tit af prcebiPe ©pangetiet i ©taterne. 
Gfoufereitften beflemre fig tit af iagttage 
^Bii^bome5*Crb, og ifeer at affeegge SJrugeu 
af Sbce, ^affe og SobaP, og' i befte, fom 
i faa mange anbre Sing, boab ber cr gobt 
for be Jpettige ber, er ogfaa gobt for be 
£ettige paa anbre ©teber, og terfom 
2Utc, fom gioe fig ub for af oa:re £ettige, 
pitbe offre be ^penge, fom forobe^ tit £>per< 

I i Wmfabrflfl GpffteL 


baabigbeb, o g faabamte Slvtifler, fom bet 
er noiift at bruge, til Sorbeel for be of- 
fenflige Qlrbeibcr, faa oilbe oi fuavt after 
fee et „£erreu0 'Sempef." 

(Jotifeven^eit oebtog ogfaa at begpnbe 
paant) mcb Sienben og Offringerue; og at 
en&oer £el(ig inbeit 30 Dage (Tulbe offre 
en Sienbebeel af f)ait0 @ieubom, og en 
Sienbebeef af fjantf Jubtoegter etlev 3ub* 
fomfter betfanbig (Tbeitefter, og at Qltte be, 
ber iffe oil faalebetf befale $ienbe, nbelufc 
feS af ffivfen. 

@u 3lb er tambf paa Jorbeit, og boo 
(lal gocele ben? @t fTimter, og fcooflal 
(Inffe bet? 3ovben$ Stationer frpgfe og 
f!ja:foe; bramber, og S?t>fet blaenber, 
men be oeeb tffe, boab be (Tal tamfe ber* 
oni. @ub bar nbraft (In £aanb til af 
gjenopreife 3^ract , og fvelfe be Ooerbfeone 
af @p&raim, men be oecb bet iffe, ^ De 
aibfte og mccgtigfTe fltegievinger vo(Te0 til 
bere$ 3ubevfte, men Songeme fjenbe iffe 
Slarfagen. ©eien berebc<5 bafteligen for 
@oangelief0 Sorfpnbelfe i S6ina, 3ap«n 
og anbre Stationer, fom t Qlav&nnbreber 
bar ffbbef i ^Itorfef, og bolbf fig nbetuf* 
febe fra binimelf! tfmibffab og fra Sam* 
fcerbfel meb gremmebe; og bet paaliggev 
be tolo $lpo(Ue af opftjlbe brer Dor, ber 


85 

u 

aabne$, og (Tange til £oire og ©eufTre.meb 
3ofepb^ £orn, inbtif boerf Jpierfe ffal foie; 
og blcrfe { JJrelfenS 33afnn, tnbtil fcoert 
S)re ffal gjeulpbe af ben berlige itnnbftab, 
af ber er en ©ub i £tmlene, fom (Tt)rer 
alle 3J?enneffer0 ©fjccbne, og fom oilbe, at 
alle SJtenneffer fTnlbe fomme til jtnnbffab 
ont en forSfcrflef grelfer, og blioe freljTe. 

93robre, beber for 00 ! Softre, beber 
for 00! Scorer pbntoge, bebenbe, aaroaagne, 
flitfige og nbbolbenbe i boerf gobf Orb 
etler ©ieriting, faa (Tal 3 tilfloft ooeroinbe 
alt Onbt, og . (Ibbe meb 00 i oor ^aber^ 
Stige. 3$raef$ ?@lbfle! oplofter @ber0 
9?o|T fom Srompefer, aabn @ber0 "iWunbc 
oibf, og forfpnb fvelfe for alle ©agfmobtge 
paa 3orbeit, faa flal 3 bringe mange ©icele 
til 3ion. 

Det er oort ipnflfe at fee alle s JNeb- 
(emmerne af be tolo Qlpoft(e$ Cuiornm oeb 
©eneral*@onferen$en i benne ©fab, ben 
6fe Qlpril 1853. Og oi fcaabe, af 33ro« 
bvene oil ocere iftanb til at ovbne beretf for- 
ffiellige SJti0(fonev0 Qlnliggenber faalebetf, 
at be fan filbringe en libeit 2ib i Staab 
meb og, uben af be Jpellige imiblerfib libe 
nogen. ©Babe. Og oi bebe ©nb, ben eoige 
Saber, af oelfigne be £ellige, ooeralt paa 
3ovben, i 3efn @fjri(Ii Staon. 5lmen. 


Great Salt Lake City i ©eptfrr. 1851. 

93rigbam ?)oung. Jpeber @. jlimbaU. SSillarb Slidjarbi. 


(fjortfat fra 'Pag. 80). 

gcrfle Jtapitef. 

Om aUerebe opfotbte ^Dvopfeettcr. 


„93i bar et pvopfeetiflf Orb. mere ffab; 
faftet,- og 3 sieve pel, naar 3 fli»f 
berpaa, fom paa et it>g, bn- (Timu-v t 
< 3SJ?0rfet, inbfit ®age« frembvober, og 
^)iorgeii(lieriien opgaaer i @becg Winter ; 
' oibeiibe befte ford, af ingen 'Propbefi i 
• Sfriffen faater nogen egen Ublceggelfe. 


?bi ingenftnbe fom nogen ^ropbefi af 
menneflelig fBiffie; men be bebipe ©ubi 
’Olarnb faffe, brepne af ben ^eUigaanb." 
2 <Pef. 1, 19-21. 

3or af fnnne beoife 9fogef af ©frif» 
fen, er bef bbiff noboeitbigf, feed af neb* 
tegge en oiS, beflemf og ufeilbarfig Siegel 


66 @n 9lbt>arfel3 


for Ublccggelfeu^ubeu fcniifett man er nilb< 
farettbe, i Uuiifeeb 09 2 ninl, lam* alfib, 
men formaaer albrig at fomme til ©aub* 
|fjeb$ ©rfjeubelfe. 

gorfcmmelfett af bemte 3tegel bar bragt 
9 KettitefIebebeu i ben pberfte gornirritig 
og Uni$beb, i alle bereg bibelfle Uttber; 
fcgelfer. 

3 ©anbbeb, faa Icettge 9J?emiefTebebeit 
bebolber gribeb til at foraubre, aattbelig* 
gjere eller ttblccgge ©ub$ Orb paa tiogeit 
ufiffer eller egeit 9 )?aabe, — faalceuge for* 
Miner 9(lt Unidbeb. 

„#nabfombel(T tilforn ev ffrenet, er, 
flrenef 0 $ til Sccrbom, paa bef ni flullebane 
.jpaab, formebelft £aalmobigbebett og ©frif* 
feud ii-eft." 9tu forubfcct, at en 33eu 
laugneid fra f!ren 0 $ et 23ren til, giorbe 
oi ni$fe Scoter paa ni3fe @oiibitiotier, bnilfe, 
t berfom be Mene opfplbfe, pilbe Mine til (Tor 
9 tpfte og gorbeel for o$. ©ef nilbe tta* 
furligniiS fuiitie ftged, at 33rcnef nar (Ire* 
net til nor 9?ntte og Sccrbom; at gjeunem 
Saalmobigbeb og 33renef$ £rcft, ni futine 
f;ane #aab out at befomuie be lonebe £iug. 
©erfom. ni fpbelig forftob SPrenef og .nibfte, 
bnab ni funne neute, ba nilbe bet forflaffe 
o$ £rc(t og jpaab; berimob, bni^ ber nar 
nogen £oiol eller Uni^beb i norf @iub, i 
jpenfeenbe til Snbelig&eben, ba fuube ni 
iffe faae nogen ftffer £rcft eller Jpaab af 
bet, font nar flrenet, ba ni iffe nibfte, bnab 
ber nar af baabe, fclgelig nilbe 93i*enef fief 
iffe nntte od. Og faalebetf er bet og meb 
©friffett. 3itgen tyropbefi eller S?effe nil 
nntte Sccferett, eller frembriuge ^aalntobig'- 
Ijeb, $rcft eHer £aab i fjaud ©iub, faa*. 
Iccuge ban iffe fpbelig for(!aaer, af ban 
maa uciagfig fjeube bet, ban baaber eller 
lecuged effer. 3 )ropbeterne 6 gorubflgelfe 
fan bline ligefaa fpbelig forftaaet font 9*1* 
mattaffeu, naar ben forfottber en germer* 
felfe; fbi ellcr^ maafte 93ibeleif af alle 33c* 
get* nare ben meeft fninlfontme og uaptfige. 
Sang t bebre nilbe bet bane nerret forfeit* 
tteflfebeb'ett, berfom nor (tore ©faber fief 
3 ntef banbe aabfttbaret til fine falbue ©fab* 


nittger, ettb at bane ffiamfet bem en 33og, 
ber nilbe onergine bem til Uni$beb og £ninl, 
til af treetfe, ben ene meb ben anben, fra 
©Icegt til ©Icegt, out IJKemttgen af bemi 
3nbbolb. Sit en faaban Unidbeb og Svceffe 
bar beflaaef i mange 9Jarbuitbreber, fan 
3 ttgen bettegfe. ©e £sife eg Sccrbe bar 
nerret ttetttge, og ere enbttn nibt forffjcllige, 
ben ette fra ben attbett, i #etifeeitbe til 33 ro* 
Pbetiernetf Ubfpbniug. Jpnoraf f oitiiiier tttt 
bemte Uettigbeb? ©ufett tttaa 9labenbaritt* 
gen feln nccre nfulbfonttttett, eller ogfaa lig* 
ger geilett bod 9Reimef!ette. 9Heit af (Tge, 
9Iabeiibariitgeu er ufulbfotttmeit, nilbe nccre 
af fillcegge ©nb ©aarligbeb; bet forbpbe 
©tib; geilett ntaa ligge bod SDieuueflette 
feln. ©er er to (tore Slarfager til bettne 
33liubbeb, fom jeg mt nil nife : 

gcr(T, 5KeituefIeue bat foreftillet (Ig, 
at birecte 3 nfpirafioner af bett $ellig*9Iattb 
iffe nar forotbitef ©bnffi 5tii*fe gietiuem 
alle ©enerafiouer, men blot inbflrcrufet til 
be fcrjte apoftoliffe 2 iber; be bar troet belt 
cattouifle ©frift at nccre complef, ogafalle 
itcbnettbige 2 :ing ere forub aabeubarcbe, og 
font ftclge beraf: Slaubett, ber ffal neilebe 
^euuedetieiSaitbbebemer i bemte ^ib^alber 
iffe Iccttger itebnettbig for ftolfef; berfor 
bar be neb bere^ egett 33 ii$bom og Sccr* 
bom fcgt af forjtaae, b^ab font albrig tp* 
belig fuube forftaae^ , nbett ©aubbebett^ 
9(anb; tbi tutct 3 Hcitnef!e fjettber ©ub^ 
?ittg, ttubfageu neb @ub^ 9(mtb. 

gor bet Qhtbef, ba < 3 )?emieflene banbe 
faM 3tifPiratioueu$ Slaub, begnttbfe be af 
tubftiffe egtte ^ieuiuger, Svabiftotter og 33ub, 
og feiebe Sccrefcefnitiger og egite gorfolf* 
ttiuger fil bef (Iremte Orb, iftebetfor af free j 
bef, ber nar ffrenef. Og bef Oieblif be 
afneeg fra ©rbet 3 bogftanelige Gening, nar 
fclgelig bett ©ue^ ^lettiug eller Ubtolftting 
ligefaa gob fom bett 2 (ubcu$; bet ette 33iett* 
ttefle banbe ligefaa gob 2 (ufboritef, font bef 
attbef, og beraf opfom al ben Sh'crfbeb og 
3Jii$forftaaelfe om bi^fe 33 uuffev, ber bar 
benceget 33erben be fibfte fpf ten bmtbrebeQlar. 
SMattbf be foilfjellige 33egnentmelt> Qn maxWpttf., 87 


beber, fom fftfrccffer fig 9D?cmief!eue$ Op* 
mccrffombeb, er ber ecu Sing af rtorre 
Stavbi etib anbre. , @f tyriitcip, boilfet, om 
man eengang fom i Q^rfTbbeffe beraf , pitbe 
pare en (Tor £ja:tp tit at opiiaae atf 9fm 
bet, ber par pccrb at beflbbe, bet Pare fig 
9)iagt, 9?igbom, 8®re, Sbroner etter ^>erre- 
bpitime. 3ff»n ftaa bar iiogeufTitbe beffb- 
bet bet, enblljoiibf bet par mutigf, at mange 
fie re fmibe bape b^^t bet; men, etiteti pibtfe 
be bet iffe, etter ogfaa fjettbte be iffebefS 
23ccrbi. ©etfe tyrincip bar gjorf Unbere 
for be 5aa, fom bare bcflbbet bet. 9?ogfe 
bar bet biutpet til at tinbgaae at bvnfue, 
mebeu$ Qlnbre, fom iffe befab bet, omfom 
t bet (Tore ©oK Stnbre bar bet fieftf fra 
£migev$it 0 b, mebetid Stifftiber omfring bem 
fpaltebe ibiet; peb bet b^r "SKeuneffeue ofte 
opuaaet SSre^pojler i ©faten , ja mere, 
Stogie ere etibog Mepite opboiebe paaSbro* 
tier. 33eflbbetfen af bette tyrincip bar ltit^ 
bertibeu opfoffef SWentiefler fra et ftatigfel 
til et *Pattab$; og ber er ©tempter, i boitfe 
biefe, fom befab tyrtitcipef, bar oaret freljle 
fra OlMfneiv naar ©taber bar paret pbe* 
(agt, og alle ©jale, bem mibtagen, omfom. 
Sftangeti ©ang, tiaar hunger etter ©parb 
bar forbarpef eit ©tab etter Nation, bar 
be, fom bar bcfibbet bet, attetie ttitbfommef 
uflabte. Saferett ftinbe mi fporge: "Jpoab 
fan bette IMticip pare? Unberoiitf mig, og 
jeg pit fpge at Bonime i 93effbbetfe af.bet, 
om (eg ogfaa flat opoffie 9ltt, boab ieg be* 
fibber paa 3orben.'* 33ef, gobe Safer, bentie 
©fat er ftornbpiben beb! ©et pit jlge: 
tfunbffab om betSiffommetibe. Om 
en 33og (In (be nbfomme, betittet: «j?tmb* 
flab om bet Sitfommenbe ,« og Bienne* 
(leue btipe pivfetig cperbepitfe om, af ben 
gap en pi$ beflemt tfnnbffab om tiffom* 
menbe 23egipetibeber, faa at ben$ ©patter 
ubfotbebe Sftafiotterneg og mange (lore 33e* 
gtpenbeberg fitfommenbe Jpiflorie, tigefoin 
©raferneg og Ofomertteg Jpitforie ubfotber 
bet Sorbigangne, ba pitbe et (Tort ©ptag 
flrar fcefgeS tit en btfi *Priig pr. ©templar; 


ia bet pitbe agfeS oper at T3rff$. 9?tt, gobe 
Safer, tyropbeferneg 33oger og tyropftefienS 
Wanb par nefop beftemt fit bette Oiemeb. 
Qtpofteten Bautin; (Iger: "Sragfer afpovfi* 
gen efter be bebfie ©aper, meii better at 3 
funne propbetere." — ©fter at bape fagt 
faa megef pit pi t;u iitbtabe og paa ben 
pibe itbflraffe ^Oiarf, fom tigger for og, og 
fpge be ©fafte af iSiigbom og .ftnnbflabi 
font bar fliunef i mange Siber, fom et So i 
paa et morff ©teb. $3i pit ttbforfle die* 
gioner, ber ere ufjeubte for mange; pi pit 
beiltte ben £ertigbeb, fom oifer jig Pag atte 
©iber, og fptber pore ©iate rneb 5?unb* 
(lab, ber er fliffet tit af uboibe J?>jerfet, 
opboie ©inbet og bccpe .ftjccrtigbeben oper 
be'fmaae, (ape og frpbetibe Sing af bettne 
23erben, og gjore og piig tit ©atigbeb. 

^en ford maae pi bape ben beftemte 
Sfteget for Ubtaggetfen. 3 bette pit pi iffe 
fovtabe og paa nogef Wennefle, etter 9)lem 
neffeg gortotfning; fbi ben Settig* Slanb 
bar gipet bet peb 9tpodeteu tyeferg 3Jcunb: 
"^Sibenbe bette ford, af ingen *Dropbefi i 
©fviften faater tiogcn egett Ubtaggetfe." 

2 tyet. 1. 20. 

©er er een Sing ifcer, ber bedanbig 
maa iagftageg peb tyropbetierneg ©fnbittm, 
ttemfig af fljetne mettem bet Sforbigangne 
og Sitfommenbe. Saferen bpr forpigfe (Tg 
og omboggetig uttberfoge, brab ber* er bit* 
pet opfptbf, og bx>ab ber daaer tilbage af 
opfptbeg; atfib ibufomnte, at Stpodefeit tye> 
text Ubtaggetfe^reget pit gjetbe i begge Sit* 
fatbe. ©erfom pi mt i ooreg Unberfogetfe 
finite (lube, af f)\xx ^ropbefi, fom inbtit 
bet ittbeparettbe 9lar er btepen opfptbf, er ' 
btepen bogffaoetig opfptbf, faa fotger 
beraf nobpenbigpii^ , af ber paa enboer 
fitfommenbe ?)ropbeti, iffe pitfeiteen bog* 
ftaoetig Opfptbetfe. Sab o$begpnbemeb 
9?oe ©age. 1 ^of. 6. 17. "Og jeg, fee, 
ieg taber fomme en 23anbflob operSov^n, 
tit at foibcnpe atf itjob, fom ba^ SipeW 
^latibe i fig tinber 5>im(en; atf bef, fom er 
paa Sorben, ffat b 0 e.» "V rr> r . , 

88 @n $tot)arfe($ Stofl 


, * * f r ^> t 

3 be folgenbe 23erd befaler Jperren 
9Joa, at famle ©bretie af boerf ©lagd, 09 
meb bem inbgaae i forfeit. Oq i 22be 2$crd 
er fTreoef: "Og 9Toa giovbe bet, efter alt 
bet, fom ©ttb baobe befalet 6am, faalebed 
gjorbe ban." ©et t>av gobf fov 9Toa, at 
ban iffe bar optcevt i ben moberne Sbeo* 
logied aanbelige 5orflaringd*©»)|Temer; tb i 
unber bered mbrfe 3nbffobeIfe bilbe ban al* 
brig babe tvoet, at en faa forunberlig tyro* 
pbeti bilbe ba’;e en bogjTabelig Benina 09 
Sulbbt)rbelfe. 9Tei, ban bilbe ba bare occ* 
ret tort, at bebSlobeit forflobed en aanbe* 
lig Slob, 09 oeb 9lvfen, en aaubeli9 9lrf, 
09 bet 5>iebli f bait tceuffc attberlebed, uilbe 
ban bleoct a9tet fom en ©boermer, ©f jelnt, 
filer ©aare; men bet bar faalebed, at ban 
bar ju(T eetifolbig not, til at troe 9)vopbe* 
tien bogiTrtbe lig.^ £an er altfaa efti)beligt 
©rentpel paa Sorubbibenfjeb; tbi atte 
be, fom iffe bare i 33efTbbelfe beraf, ont* 
fom i Sloben. 

©en ticrfle ©paabont, bi bil tagc i 
SJefragfitittg, er 1 ^cf. 15, 13—16. „©a 
fagbe ban til Qlbrafjam: 2)n fTal bidfeligen 
bibe, at bin ©ccb fTal bctve fremmeb i et 
Sanb, fom iffe er bered 09 be flal fjeite 
, be Sremmebe, 09 bine f!al plage bem i 
fire btutbrebe War. Og bettc ftolf, font 
be fTal tiene, bil jeg botttnte; 09 bereflcr 
fTal be ubgaae tneb ntegef©obd. 3Wen bu 
fTal fare til bine Scrbre meb Sreb, 09 blibe 
begraoet i en gob 5llberbom, 09 i ben fjerbe 
©Iccgt fTal be fontnte bib igjeit; tbi 9Imo* 
interned OitbfTab er enbnu iffe fnlbfontmen." 

3draeld 330ritd onbe ^ebfavt i fire 
bunbrebe 9Jar, tilligemeb bered Ubgang meb 
meget ©obd, 09 ©ubd ©traf ooer JSgpp* 
r ten, faaoelfont 5lbrabamd ©ob t en gob 
Qllberbom, er 9llf©aitbbcb, for tnrgef fjetibf 
til at forf laved ber; bet er ttof at ffge, at 
bet er et tobeligt ©rentpel paa ben itbiag* 
ftge Opfolbelfe af ©paabomme, bev ere lib* 
talte ooer fire bunbrebe 9lar fbr bet baobe 
(In Sulbbbrbelfe. $erfr a flutte bi, at in* 


gen af bidfe Olbtibend ^ceitb fjenbte 9To* 
get til 9Titfibend aattbeliggierenbe ©bftem. 

9Si gaae bibere til 1 gjfof. 19, 12, 13. 
"©a fagbe be ‘IRgnb til Sotb: bar bn 
enbnu ber ttogett ©ooger, etter bine ©ett* 
tier, etter bine ©ottre, etter 9?ogen, font 
big borer til i ©taben, fber bem ub al 
bette ©teb; tbi bi fTutte forboevbe bette 
©teb; tbi bered ©frig er bleoet (Tort for 
£erreud 2lafou; og permit fenbte od til 
at forbeme ben." Sotb bar eenfolbig ttof 
til at troe bidfe Sibcuber i ben bogtfabe* 
lige Veiling, og tog faa tnattge af ffiiSa* 
ntilie, fom bilbe folge, og fipgtebe for at 
frelfe fit Sib, nbeti ^bibl til (Tort 'SKorflab 
for ©obotttiterne, ber rimeligbiid (Tobe ga* 
bettbe, efter af babe ffregef: „93ebrageri! 
58ebrageri!" tnebeud be bele ?iben tamffe, 
at ©paabomtttett bar ftitt cn Sigtu*. ^er 
ev et@rempel: af en *3)?attb unbfiberSuente, 
forntebel(T ben battt tttebbeelfe Jo rubric 
bettbeb, mebend beu gattfle ©tab bbefag* 
ted. O, bbilfen $3elfignelfe bet bar, at 
Sotb ittgeit jtunbfTab babbe i ben moberne 
'Jttaabe at tiblccgge ^propbefi. ©erfom bet 
engang bar opfontmef i band £jerte, af 
bait fTnlbe forlabe ©obonta aaitbeltg, i(Tebef* 
for bog(Tabelig, bet bilbe bane foflet band Sib. 

Sab od unberfoge 3ofepbd Dropbefi i 
SSgbPfi Saub. 1 9Rof. 41,29— 31. „©ce, 
ber fotntner fob 9(ar meb fior Cberfiebig* 
beb i bele SSgbpfi Saitb ; og ber fTal op* 
fottnne ft)b Jpungerd 9lar efter bem, at al 
ben ©berfiobigbeb fTal glentmed i SSgppfi 
Saitb, og Jpmtgeren fTal forfccre Saitbef ; og 
ba fTal ben Ooerfiobigbeb iffe ffettbed i 
Sanbef for beu hunger, fom fommer ber* 
efter; tbi beu bliber tneget fbar." 3ofepb 
fTreb ba frettt meb at gibe Sefaliug, at 
fantle jtornet i (Tor ^ceitgbe ttbi be fbb 
oberfiobige 9lar, og paa beitne 'JITaabe fbrge 
for be ufrugfbave 9lar. ©g tt)barao, bev 
iffe bar bebre oplcert i ben moberne !Jbeo* 
logi.enb band Sormccitb, tcenffe albrig paa 
tiogen anbett Jorfolfiting, enb nefop beu 89 
bogjtaoefige. £g faalebe? oar ban, tiflige* 
meb 3ofepb, *t ^Kibbel i ©ub? £aaub til 
at frclfe, iffe aleue bei* e? Nation, men og* 
faa 3?rael? £ 1111 ?, fra j>uuger?b0b. Det 
er et aubet fcerbete? inccrfocerbigt ©renipet 
paa Jforuboibenbeb? Wagt. D e t 
freljTe iffe alene fra j?nuger?b 0 ben, men 
opboiebe 3ofepb fra et 3tengfel til et tyal* 


tab?; fra ben bpbefTc ??otuebrc(fe til ben 
boiefTe JSre, faa at boor ban oitfe fig, ber 
bleo raabt for batn : /^eier Slice." 9Ken 
af! boilfeu Dob on ©org oilbe bane paa* 
faint, baobe tyfaxao autaget flu Drom at 
betpbc aaubelig hunger og aaubeligt Sorn. 

OJortfaefte?). 


©it Sflfcragelfe. 

(3ubfcnbt af Sbriftiaufeu). 


Da ©faiibiuaoleu? ©tieruc cr et Or* 
gan for be fibITe Dage? Jpettige, og for 
mccrfocerbige £ilbragelfer, faa fhiber jegbet 
iffe ooerflobig, at mebbele be £eflige i 
Danmarf folgeubc $egioeubeb miber 'mit 
Opbolb i 3^t?marf ©ogu fra ben 17be 3a* 
nuar i bette Qlar til ben 21be, i boilfeu 
Dib jeg oar ubfeubt for at briuge $3ibne?* 
bprb om beuue (Tore og toige ©anbbeb, font 
©ub laber briuge fine ©fabuiuger paa 3or* 
ben i bi?fe flbjTe Dage, ©oangeliet for* 
fpnbe? meb Sraft og at ©ub far feubt 
©ngle til ^HeunefTene paa Sovbeu, for at 
gieugioe bet for mange buubrebe War fcort* 
tague tyrccfTebomnie, oeb b^itfef SDTcmtrfTet 
bemoubige? af ©ub til at binbe og lofe i 
ban? Sirfe, og tevoeb at gjenoprette ben 
falbue Sirfe og bet fovoenbfe ©oaiigelimn, 
fom leber mange SKenuefler til, eoig 3or* 
tabelfe. 3m c Mu? K9/ font ooenfor omtalt, 
opbolbt mig i bemelbtc ©git, fom ber et 
93ub, oeb et 5Jieblem af 58apti(Terue, om 
jeg oilbe niobe i ©oguet? ©foie, ba 1'vcc* 
(Ten i ©ognef i goreuing meb en Scerer, 
fom oar bo? bum at iufovmere bait? Sont, 
og en ©oebeuborgiauer, £>. 2>ebfalb, fom 
oar aufonimen fra Qlalborg i beune QJuleb* 
iting, for at mobbeoife oor Scerbom, ;og t)ele 
* ©ognet oar berom bleocn euig. 3eg oar 
iffe i 53egpubelfen faa oillig til at efter* 
fomme benne Opforbriitg, ba ieg fjenber 
ben Uorben, fom almiubelig buffer i faa* 


banne Jorfantliuger af uonioenbte, uoplpfTe 
< 3J?euuefTer , meb £euft)ti til JKeligioueu; 
tbi be oil 9llle fore Orbet, og bet Miner 
almiubelig Sjceolerier; men ba be oebbleo 
at tracuge mig meb gobe Orb og ^rufler, 
efferfom ieg beve? lOpforbriug, og beflut* 
febe at fomme ben 2lbe 3anuar i?l. 15 
men ©foleu funbe iffe rumme en fierbe 
^art af ftotfet, boorfor oi oalgte en©aarb 
oeb ©ibeu af, tit at tale fammen uuber 
aaben £imntel. Der iubfaubt ffg ^roefTen 
tilligemeb bail 1 ? #uu?lcerer, og 33apti(Tfor* 
fl mber SbrifTeu giilbolm, ©oebeuborgiauer 
Dfe ^Tebfalb og flere felotccufeube, religiofe 
‘Soubev, fom Wile i {Joreuing baobe lagt 
<JMau om ftremgangSinaabeii, og eftcr at 
i?uu?lccrereii efter bcbfTe ©one baobe til* 
fjeubegioet Jorfamliiigeu Jpeufigteii meb 
beune ©amineufomfT, famt formanct til 
at beoare SToligbeb, opforbrebe ban, efter 
en Q3oube? Silflgelfe, be flbfte Dage? #el‘ 
lige til at fremflge here? Scerefcetuinger, 
boorpaa ieg traabtc op paa beu bertil an* 
rettebe tribune, og i Sorfbeb gao bein 
$Oibne?bt)rb i £>oereeit?(Teninielfe meb ©anb* 
beben af ©oaugeliet, forflarebe om 9labeii* 
barelfe, ^raelTebommet og ©ub? ?oo til 
^ennelTeue, om Sro, Omoenbelfe, og Daab 
til ©ouberue? gorlabelfe, uben boilfet 3n* 
gen funbe iubgaae i ©ub? SRige, af boil* 
fenfombel(T ©tamme, £uugemaal eller ©Icegt 
beu eub monne p(pre, eller boilfen ©eft beu 90 


‘@it £f(bragelfe. i' 


enb fitfrfe til* Og effet faatebe^ fortefigen 
af babe fafet, fagbe jeg, at bet bar S£iid* 
bom, at ettboer af be forffjettige $voed* 
befjettbere paa en tignenbe 3)(aabe frent* 
fatte bered Qfuffuetfer, at govfamtiugeu funbe 
bebomme bet, ba oi beroeb bcoarebe ben 
Orbett, fom eguebe fig ibtanbt (56vijTtie; 
men benne Dpfotbrittg oar forgjeoed; tbi 
ben ooenucconte 33ebfafb flob frent fom sprees 
fiend gutbmeegtig, og gjorbe ©porgdmaat, 
om 3ngen fuube btioe fatig ttben ^Kornto* 
nerne, og mange lignenbe uforftattbige tiar* 
agtige Dritferiev, for af florfe ©aubbeben 
og oittbe gorfamtiugend 93ifatb, enbtfjoubt 
at band Scrtbont er mere ftribeube imob 
ben tntbevfie og bapfifiifie eub nogen aiibeu, 
og ber befutbed iffe mere eub eett forubeu 
barn af ben £ro i port Saab, og ban feerfe, 
at SKeunefiene iffe tfufbe forfiaae ^ibefen, 
ber oar ffreoet for Grugtene i Jptmitieteu, og 
benne gribeb bebagebe .ffmbef og faitbt g)n* 
befi for bidfe, fom teoer for benne SBerbett, 
og ba jeg opforbrebe bam at frerbe op at 
fremfeefte fine Scrrefccfniuger, fagbe ban, at 
ban forgfemte bem i ben ©fote, bnor be 
titforn baobe oerret forfamtebe, ba be oare 
fireone paa Wapiti*; og Scmren fagbe, af 
ban Pjenbte benne retfiafue 5J?aub og frifog 


barn* Og effer af baoe befoaret bered 
3nbgreb paa be ©attbbeber af Groangetief, 
oi brittger tit 3Keuue(!ened jtnubffab, fiob 
®apti(T (^btifi^n giifbotnt frent og fagbe, 
at band Jpjerte oibttebe, af boerfen £>aab 
elter Gtonffruiation baobe belt ntinbfie 3nb* 
fipbeffe paa Wennefletted ©atigbeb, bet oitbe 
ban tooe bem, efferfom band £ierte oib* 
nebe faatebed, fibeu bau oar 49 War. 3)er* 
paa frentfiob enbetig tyreefiett og rofie ben 
fib fie Safer, at ban Pttube bore, bet oar en 
rar SJiaub, og taPPebe enboer, fom baobe 
fatef; bet Pmtbe gjerne occre, af 3ofepb 
©ntifb oar en bebre ^Otaub eiib^pgfef gif, 
og ban fatte iPPe tit legend Wnfiob, men 
for at bebage gorfamtingen. 93t ffitfed vo^ 
tig ab, og £ooebmccubene, tyreefteu, Socve* 
ten, £>ebfatb, 3)egnett og bidfe, fom oare 
mebbeetagfige af ©oguefd tfirfefcebre, og 
93aptiftfovfiauberen , botof bereffer £Haab 
bod Deguett og uob tfjcevfigbebdmaattib meb 
binauben, og beffe er ef 93ibuedbprb, at 
©Priffeu opfptbed. „3 fiat babed af atte 
goff for tnif 9?aoud ©fptb; 9Serbeu etfier 
fit eget; oare 3 af SBevbeu, ba oitbe ben 
etffe ©ber; men baoe be forfutgt ntig, fiat 
be ogfaa forfotge ©ber," figer ©brifiud. 


$otelot§nin$w om Sroeti. 

gtfrfie goretedning. — gtfrfie Slfbeltng. 

Om Scerbomme i 3 e f u ©briffi SirPe af ©ibffe 2)aged £effige, opvitt* 
betig (eoeref for en 5Uadfe af be £Stbfte i jiirttanb i Ohio. 


1. ®a Sroett er bet forfte ^riucip i 
aabenbaref Religion, og ©runbootbeit tit 
at S'teffcrrbigbeb, .gjor ben noboenbigoiid 
gorbriug paa ben forfie^Ptabd i en S'tcrPPe 
af gorelccdniuger, ber er befiemf tit af nb* 
oiPte for gorftanbeit 3?f« C^btifti Score* 

2. 3bef oi frent fiitte Sroett font ©jett* 
^fianb, fiat oi iagftage folgcttbe Orbett: 

3. gorfi, Sroen feto — boab ben er. 

4. gor bet anbet, ben ©ienfiattb, bnor* 
paa ben boiter* Og 


5. gor bet trebie, be $3nPniuger, ber 
fipber af ben. 

6. Ooereeudfientmenbe 'meb benne Or* 
ben bar oi forft at oife, boab Sro er. 

7. gorfatteren af ©pifielett fit be £e* 
brerer, i benne ©pifietd etteote 5?apifefd 
forfte S3erd, gioer fotgeube ©efivioetfe ooer 
Orbet Sro: 

8. tOieu Sroett er en ©efiattbigb^ 
OBidbeb) t bet, font baabed, en fafi Ooer* 
beoiidtting om bet, fom iffe feed* 91 


gorelcrtttittget 

9. Spexaf tore oi, at 2roeu er eu 25 
fecb, fom ©teuueffene bar om Sitocerctfen 
af £ing, fom be bar iffe feet, og ©irffom* 
Jebfrtyrincipct t atte fornnftige ©cefener. 

10. ©cvfom 'Jficnneffene oitbe noie 
tegge 9Kccrfe tit ffg feto, og oenbe bere$ 
Sanfer og 33etragfninger tit bereS egne 
©emptterS 23irffombeb, faa pitbe be fuart 
opbage, at bet er £ro, og £roeu atene, 
fom er ben beoecgenbe Qtarfag tit at 23irf< 
fombeb bo6 bem; at nben ben oitbe baabe 
©mb og Segeme occre i eii noirffom £if* 
(Taub, og at bcreS baabe pbbffffe aan* 
betige ©trceben Pitbe opbore. 

11* ©erfom benue jtta^fe ffutbe gaae 
tilbage, og anffitte 23etragtniuger ooerbere$ 
Sio$ £ifforic, fra ben forffe ^eriobe, be 
funtie evinbre, og fperge ftg feto, bPWff 
*Princip, ber anfporebe bem tit $anbting, 
etter gap bem 5traft og ©irffombtb i atte 
bere$ toptige 5?atb og 33effrccbetfer, t)Pab 
Pitbe ©paret btioe? 23itbe bet iff e btioe, 
at bet par ben 23i£b*b, Pi baPbe om £it' 
poeretfen af £iug, fom Pi enbnu if f e baPbe 
feet? ©ar bet itfe ©ber$ £aab, ifotge 
©berg £ro paa ufeete?ing, fom anfporebe 
©ber tit ©irffomficb og ©trecbfombeb for 
at erfeotbe bigfe'Sing? ©r 3 iffe a fbccm 
gige af ©berg £ro, Peb ©rboeroeffen af at 
jtmibffab, 25iigbom og ftorffaub? 23ifbe 3 
beffra:be ©ber at 'erbotbe 23iigbom og 5or* 
ffanb, meb minbre 3 troebe at fnnne er< 
tange ben? ©itbe 3 nogenffnbe baoe faaet, 
ber fom 3 iffe barbe troet, at 3 ffutbe 
f)pffe? 2Sitbe 3 nogenftnbe baoe ptantet, 
berfom 3 ifff baobe troet, at 3 ffutbe mb* 
famte? 23ifbe 3 nogenffnbe baoe bebet, meb 
minbre 3 baPbe troet, at 3 ffutbe faae? 
©ilbe 3 nogenffnbe baoe f 0 gt, meb minbre 
3 baPbe troet, at 3 ffutbe baoe funbet? 
©Uer pitbe 3 uogenffnbe bape (>antet, meb 
minbre 3 baobe troet, at ber ffutbe opta* 
beg for ©ber? 2)ieb et Orb: er ber nogen 
2ing, fom 3 Pitbe baoe gjort, enten pbP s 
ffffe etter peb $(anbcn, berfom 3 iffe ifor« 
peien baobe troet? ©r iffe at U ©berg 33e* 


cm $roen* 

ffroebetfer af enboer ©tagg, afbeeugige af 
©berg $ro? ©tter, maa oi iffe fporge, 
boab bar 3/ etter buab beffbber 3* fom 3 
iffe bar erbotbt formebetff ©berg $ro? 
©berg 5obe, ©berg ftteeber, ©berg 33oti< 
ger, bar 3 iffe erbotbt bet £>ete, formebetff 
©berg £ro? 23etccnfer, og fporger ©ber 
feto, om bet iffe er faafebeg. — £enoenber 
©berg £anfer paa ©berg egne ©emptter, 
og fee, om 2roen iffe et ben beoeegeube 
Qtarfag tit enboer £anb(ing bog ©ber; og 
om ben er ben beoeegeube 3tarfag i ©ber, 
er ben bet ba iffe i alfe anbre fornuftige 
©ccfener ? 

12. ^en tigefoni £toeu er ben beocc* 
genbe Warfag tit at 23irffombeb i timetige 
Qtntiggenber, faatebeg er ben ogfaa i aan* 
betige; tbi Srrelferen bar fagt, og bet tro* 
occrbigt, at ӣ>oo fom troer og btioer 
bobt, ffat btioe fatig." 2)?a rc. 16, 16. 

13. Sigefom oi oeb 2roen aunammer 
, atte timetige ©elffgnclfer, fom oi annamme, 

faatebeg annammer pi i tige 2)taabe oeb 
£roeu atte aanbetige ©etffgnetfer, fom oi 
annammer. 3Heu$voen er iffe atene 23irf* 
fombeben^, men ogfaa j?rafteu^ ff)rincip, i 
atte fornnftige ©ccfencr, enten be eri^irn* 
ten etter paa 3orben. ©aatebe^ ffgerJyor^ 
fatteren af ©pifteten tit be ^ebrccer, 11,3. 

14. 23eb Zxo forffaaer oi, at fflerben 
er bteoen berebt oeb ©nb^ £).rb; faa at be 
$ing, fom fee$, er bteone af bem, ber iffe 
oar titfpne. 

15. 23eb bette forffaaer oi, at bet 
j?raft*2>rincip, fom erifferebei @nb^©fi 0 b, 
og oeb boitfet fflerben er berebt, oar ^roen; 
og at bet er formebetff bette i ©nbbont* 
men erifferenbe Sraftprincip, at atte ffabte 
^ing eriffercr ; faa at atte ^itig i ^imten, 
paa Sorben etter unber 3orben, eriffercr ' 
formebetff 2roeii, faatebe^ fom ben eriffe* 
rebe i £am. 

16. Uben oeb Sroend Vriucip Pitbe 
©erben atbrig ooere bteoen berebt, ei better 
Pitbe ^enneffet occre bteoet baunetaf©f0* 
pet. 2)en er bet ©riucip, bPProeb 3?booa 92 


gorelcedninget m Xxotti* 


bivfer, og ueb boil fet ban nboper 95?agf 
oper atte fimetige, faapetfom ebige'Jing,— 
Sag betfe tyrittcip etter ©genfTab — tf ) i 
bet er en Grgenflab — fra ©nbbommen, og 
ban pit opbore at erijleve* 

17. £do ban iffe fee, at berfom @ub 
berebte 2$erben peb £ro, faa er bet peb 
£roett bait nboper USKagt oper 93erbett, og 
at £roen er jtraffeng *Princip? og orn ben 
er itraffcng *Piincip, faa maa ben Deere bet 
bog OTemteffef faapetfom bo$ ©nbbom< 
men? ®etfe er atte be l>eUige ©fribettferg 
53ibnegbprb, og ben Scere bar be beffrcebt 
ftg for at inbprente 3J?enneffet. 

18. Jyrelferett ffger (^)taftbori 17, 19, 
20), ibef ban forf rarer ©rttnben fit, at 
bang Difcipte iffe fnnne ubbrioe ® jcepe* 
ten, at bet oar paa ©rnnb af bereg 93am 

' fro ; »%f)i fattbefig ffger jeg @ber (fagbe 
ban), berfom 3 bar $ro, font ct ©enopg* 
born, ba bnune 3 fa* til betfe 33ierg: dot 

'big b^fra bevben; faa flat bet flnfte ftg ; 
og cber flat 3utef Deere untnfigf. 1 

19. 51?oroni, mebeug ban forbortebe 
og famltbe bang Scebreg Dpfegnetfer, bar 
gipef og forgenbe 33eretning otn $rocn fom 
j?raffeng sprincip. £an ffger, ©ibe 545, 
at bet oar Sttmag og Wmutefg Sro, ber 
bvagte gangflefg ‘’Diure tit af omflprfe, 
fom ber forfeefteg paa ben 255be ©ibe; af 
bet par 91epf)ig og Seftig $ro, ber bepir* 
bebe JJovanbvingen meb Santaniferneg £jer* 
ter, ba be btepe bobfe meb ben £ettig< 
2tanb og meb 3tb/ fom man feer paa ben 
407be ©ibe; og at bet par peb $ro, at 
Sfljergef Serin btep flpffet, ba 3arebg 93ro* 
ber tatfe i £erreitg 91apn. See ogfaa 
446b e ©ibe. 

20 . (SnbPibere ftgeg og, i (gptfteten tit 
be Jpebroeer 9 , 32 , 35 , at ©ibeon, 33araf, 
©amfon, 3epb*bab> ^apib, ©amuet og 


^Propbeterne, britbe forntebetd Zto oper* 
panbf 9ttgey, ppebe fteffoerbigbeb, erbotbt 
Sorjcettetfer, ftoppebe £opetg 9)iitnb, ftnbte 
3tbeng Kraft, nnbflpebe ©porrbefg Ob, btepe 
(forte efter ©frobetigbeb, btepe poetbige i 
Krtgett, bragfe ftjenberneg geire tit at bige, 
CLDttiber flf bereg ®obe igjen opffonbne, 
etc. etc. 

2L Ogfaa 3ofoa, i at 33raelg *Paa* 
fpn, bob ©oten og 9i)?aanen ftaae f litre, og 
bet flfefe. 3ofba 10, 12. 

22. Jperaf forjfoaer pi, af be bettig* 
©fribenter ffge, af atte bigfeSing (Tefereb 
$ro. ®ef*par peb £ro, .at 93erbett btep 
berebf. ©nb tatfe, @baog b$vte, og 93er< 
better fom i Orbett formebetfT benSro, ber 
Par iJpanu Sigefaa meb SDfennefTet; bait 
tatfe peb Zvo i ©ttbg 2fopn, og ©olctt (lob 
(title, 3Raanen abtob, 33jerge Poffebe f(g, 
ftccngfler fatbf, Sooerg 9)titnb lttffeg, bet 
tnennefMige £ierfe ntiffebe befg Siettb* 
flab, 3tben beng 93otbfombeb, Seireue bereg 
©fprte, ©DOirbet befg Sfobfef, og 2)oben 
bettg Jperrebomme;; og alt betfe formebetjl 
£roett, font par i bent* 

23 . ipabbe bet iffe oceref for £roen, 
font par i 9)?enncffet, fttttbe be bare fatt 
fit ©oteu, 'Jftaaneu, 33jergene, Jcengflmte, 
^DlennefTebiertef, 3lbett, Seivene, ©pcerbef, 
etter ®obett — forgjorpeg! 

24. £roen er alffaa bet fortfe (tore 
(tprenbe <Prineip , / fom bar itraff, £erre* 
bomtne og ^pttbigbeb oper alte $ing; peb 
ben be eriflerer, peb ben be opbotbeg, peb 
ben be foranbreg, etter peb ben be pebbti* 
per, at t efter ©ttbg SBittie. Uben ben 
er ber ittgett jlraff, og nben itraft funbe 
ber iffe btipe nogett ©fabetfe etter ZiU 
poeretfe! 

Oorffcctteg). • ©enerafsSonfmtt je. • 93 

©etietfrtT«6oitfcrcitje. 

#olbt i itjobenbaon ben 20be, 21be og 22be ftebr. 1852. 


Srebag ©ftevm. 5Tf. 2 aabnebed Son* 

fereujen- meb ©ang og 93on. 9)rceffbenfen 

ftob fretn og fiffalre Gonferenjeu figeube, 

af ban oar gfab i fit Jpievfe og faffebe 

£erren for benne Seiligjcb at fee f aa mange 

af fine efffefige Srobre og ©oftre forfam* 

febe igien. £an agfebe juff iffe af begpnbe 

Gonferenacud $orbanbfinger i ©ag, men 

onffebe blot af fee be jpettige ftffamnien, og 

ifcrr Srobrene af tyrceftebommef, for af 

bore Srobreuc fate og for af prorc 2fau* 

berne o. f. p.; og meb ben £ettig>9(anb 

boilenbe oner bam praebifebe ban og gar 

mange pppetlige Snftruefioner og Uuber? 

oiidniug, uaoulig angaaenbe Uboatibringeu, 

og be ©paabomme og 9fabeubariuger, fom 

bentpbe berpaa. — £oo er bef, fom fan 

faafe Jperrend Silfommeffed $ag? — ©a 

ban baobe evboibf Subflab fra ^prceffbenf* 

flabef, fom biemfafber be ?ofo, faa fagbe 

ban, af ban baobe fammenfafof be 2Glbfte, 

for af orbne bef Sftobrenbige for band 9ff= 

reife, og af oigfige ©ager oilbe forefoegged 

Gonferenjen i ’DTorgen, og eftcr af bare 

fafef fccuge fit flor ©loebe og Opbpggelfe, 

og befoavef uogfe Srobred ©porgdmaal, 

fluffebed meb Sou, 

Sooevbag ftorm. $t\. 10 aabnebed meb 

©ang og Son. Vrcrftbenfen ftob frem, og 

effer en fort 3ubfebmng, ftlfienbegao fff 

$ufle, af Svobrcue flufbe ffrire ef pro me- 

moria fit ©amnarfd JRegieving, og anfoge 

famme oni at gioe od Seffpttelfc t oor 

©ubdbprfelfe og af flffre od be ^effigbe* 

ber og beti ftribeb, fom ©rnnblooen biein* 

fer, og flrioe ben i et fraffigf ©prog, men 

bog t gJbmpgbeb, Unberbanigbeb og airier? 

feud Genfofbigbeb, og forlangfe Srobretied 

SSetceufning berom. SGlbffe 9?ielfeu fanbt 

bef noboenbigt, at en faaban pro inemoria bfeo 

iubgioen. SGlbffe Senfen fofte bet famme, 

og anfaae bef for ffn 9)ligf, af giore aft 

mnligf for af fremme bef. gorftanbcv 3* 
* 


Sbviflenfen meente bef famine* tyrcef* 
onffebe, af be oifbe oebbfioe uaflabefig at 
pefifionere ab offenflig Sei, inbfif 9tegje* 
ringen ffaffebe bem 9tef. SSfbffe Srubn 
nieeufe bef famme; ban baobe evfaref, 
af oebfonuneube SPorigbeber pare megef 
funfne ag efterfabne t af giore beved tyligf 
og pbe be £etfige ben Sejlptfelfe, fom 
©ruubfooeu fifffffrer Sanbetd froc Unber* 
faffer. SSlbfte Sorfdgren meeufe, bet par 
bebjT af bnioenbe ffg fit SKiniftrene, ba 
jTongen baobe ef aufrarfigf TOniflerimu, 
og af bet ei funbe npfte af anfogc j?ongeu 
berom. 93ra:f. foreflog af inbrette pro me- 
moria faafebed, af bef funbe ooere lige gobf, 
baabe fif Stongeu effer fif 9J?inifterief, og 
fil af vebfoie be gacfa, fom baobe filbra* 
gef ffg, og SDorigbebend Sigegplbigbeb og 
nfovfoarfige 9fbfarb, og anraabe Jooen om 
Sejlpffeffe. ^an onjfebe, af band Srobre 
ffnfbe prccbife, ffrioe og frpffe i Sfabe og 
Qioifer ftgc faa megef, fom bef er ninfigf, 
paa bef af be £elliged Sibeffer og 5or* 
nvefteffer maa Pcrre befienbf for itongen, 
for JHigdbagen, og for bef gaufle 5off, — * 
f!a( Pi boe, fagbe ban, ba faber odtffeboe 
i en Sraa, men faafebed, afQfffe fan Pibe 
bet, af oi ftbe Uref og boer uPfplbigf* 
Joreflog af ocrfge eti Somifee af fre 5ltcnib 
fif af fTrt'pe og inbfenbe en faaban pro me- 
uioria; eenflemmtgf pebfagef. 93ra:f. fore* 
(log fif nocPufe Somiffee JfffbfTe 9). 
Senfen og 3. Sbriffenffii og 9ffc.ranber 
5S3ei6e ; eentfemmigt pebfagef. 9)rcrf. for* 
nianebe berpaa Somiffeen fil faa burfigf 
fom mnfigf af famfe Unberffrifterne, og 
bedangaaenbe fenbe Sub fif aUe ©^ffenbe 
i be forffjeUige ©rene. 93rcef. begjerebe af 
bore Srobrene. 9)ra:IT golfuiauu fra Sorm 
bolm fagbe, af ban baobe bobf fire, og at 
mange tfob megef naer. 9)rcrf. fpnrgte bam, 
om ber oar^ogeu, fom onffebe af reife fif 
2fmerifa, og om 5orfofgeffen peboarebe ©enerakSonferfttje* 


94 

enbnu? fioorpaa ban fpgrebe, t af be ogffebe 
Qiflc <if' wife, men at be nu (jaobe nogen* 
luube 3reb. *Praf. fag be, at 'effer Sfngnft 
SNaaneb.oitbe ban agte be Jj»ettige i ®an* 
mart# I'anb fvie fit at emigreve, meb Unb* 
tagetfe af bem, fom nave neboenbige fit af 
arbeibe i (Joangelief# Sjenefte. StSlbfte 
5Jietfen fatfe om ban# 9)ii#(lon paa Sat* 
(lev, af ban fjaobe gob Svemgang. (Jonfc* 
renjen jlnffebe# meb 93on. 

©ffermibbag j?l. 2 . 

(Jonferctijen aabnebe# meb S8en • og 
6ang. ^3rcef. opforbvebe SBvobrene fit, 
&»<<* ber oar nogen ©ag fra be anbre ©vene, 
be ba oitbc fremfonune meb bem, og fpnvgfe 
SSrebrene og Soilrene, om be pare pitlige 
fit af ablpbe ban# JRaab, 5ormaninger og 
Sccrbomme, ocove pbmpge og affafle at ©gen* 
Pittie og ganfle bengioe fig i ©nb# fBiltie, 
fom Seret i tpotfcinageren# Jpaanb, fom 
fan banne bem effer ftf egef SBebag, fit 
KSre etter SBanccre, og Jpetven pilbe Pelftgne 
enbPer i.fln 'Ptab#. £>g ber fnnbe Pare 
mange ^ropbefer i ©nb# tfirfe, fom ©nb 
pitbe aabetibare mange ?ing; men atbrig 
pit ban aabenbare Sarbom etter nogef 91ti* 
bef fit .fiirfen# atminbetige Sefforelfe og 
53eitebning, for ban bar aabenbaref bef 
fov(l fit £ppebef for iiirfen, fom baPbe 
9Jbgang fit £erren, tigefom fpefnt#, OTo* 
fe# etter Samnet, og bereffer fit be9tnbre. 
©ubPer ©mbeb#manb etter SIHeblem bar 
•Sleftigbeb tit af bebe J? erven om Qtabenba* 
ring, iBcilebning og 9Iaab i bef, ber borer 
•tit bere# &)(b# tpitgfer, tbpovi be ffreone 
Stabenbaringer ere utiWraffelige, og ban 
pit gioe bem bef, berfom be ere (liffige og 
frofafte i bere# 2iene(lc. ®crefter foreftog 
ban, af SSlbfle .£>. ©oenbfen gaaer tit 
SBornbotm, af arbeibe i Sorening meb tBro* 
brene Sotfmann og Spfen fit ©nb# 91ige# 
Sremme, og fage £>pfpn oper be .SprUige 
1 ber, for naroarenbe 2ib; eenilemmigf peb* 
taget. ®etfom ber par 9?ogen, fom baPbe 
paref nbfenbt, og ouflebe at peeve fri, ba 
- funbe be btipe bef; men berfom be onffebe 


af Peb btipe bere# 5(rbeibe, pilbe Jperreit pet* 
ftgue bem. ' 

£an baPbe meb megen 3J?oie og 33e> 
fodning labet trpffe en forffaftet fpiftoric 
om .ftivfen# Opfomil, Sorfotgetfe, Jrem* 
gang 0 . f. p. i bef foenfle ©prog, og on* 
ffebe, at bef (Intbe ubfprebe# faaoibf mil* 
(igt ibtanbf be ©penfle, boorpaa 91it# (Jap* 
fon, £He Milfoil og fBiinberg fitbob bem 
at arbeibe ibtanbf be ©ocnfle, og btep een* 
flemmigt beftemf berfit. 

®ereffer fagbe ban, at bet par Jper* 
ren# SBitlie, at S6tb(te 3orf#gren Miner be* 
ftemt fit af praftbere oner be ipettige i bette 
£aub effer ban# 33ortreife, og at ban on* 
ilebe af Iccgge fine #anber paa bam og 
oetftgne bam berfit, og beffe par ban# Sor* 
flag. 3Sav ber 91ogen beriinob? 91ci! ©en* 
flemmigt oebtaget, Deveffer fagbe ban, af 
bef par effer Qfanbcn# SBirfning i bam, at 
befliffe fo Slaabgioere til at pare bam be* 
bialpelig. Ooertob fit 2®(b|le 3orf#greit 
af nbnaone to, at bef bereffer fnnbe fee#, 
bPorfebe# 5J3robreue fotfe be#angaaenbe. 

3or#fgren (lob op og taffebe for 2il> 
(iben 0 . f. 0 ., og begjevebe SSlbfle *1). 0. 
•fpaitfen og S). *1). 3enfen; bnitfe bereffer 
btep foreftaaef af 'Draftbeitfen fit af Pave 
fPraf. 3orf#gren# fJlaabgipere, og flaae bam 
bi i Dlaab og ®aab meb at ben 23ii#bom 
og Jlraft be beftbber; og bi#fe tre flnlbe 
banue ^fajibentffabet fit at orbne alte 
5?irfen# Slntiggenber i beffe Sanb. ®er* 
effer opiatic# et 33reo fra en ^fflanb i 91orge, 
ber fogfe £>p(p#uing meb £enfpn til Sar* 
bommen. *})raf(benten onflebe 9Jrbeibere 
at gaae fit bet Sianb og organifere ilirfen. 
3orefIog at nbnaone SStofle S?. <)). 3enfen 
berfit, bnitfef .btep eenflemmigt nebfaget. 
SSelftgnebe berpaa SfStbfle 3. ©. 3orf#gfen 
og ^1). D. £anfcn fit here# 5ta(b, og orbitie* 
rebe Jp. tj). 3enfen tit af pare Ooerpraft. 
®erefter talfe ^raftbenfen om be Jpettige# 
UbbriPetfe fra bere# ©ienbom og fBanbrin* 
gen igjennem fPrfenen, og be Silbageblemie# 
UbPanbring, og af berfit par opreffef ef @eneraI*@otifmn$e. .95 


gonb, fom bar bebbarenbe og ftabig for* 
pgebeS Deb be £ettige$ Offrfnger; men fit 
bbiS egenbitlige 9lfbeitt>tfelfe 3 ngcn fontbelft 
babbe Steffigbeb, men at rubber Prober, 
Softer etler J^aniitie niaatte beb Stib og 
©parfontmetigbeb ftreobe af 6 icr(pe fig fell), 
og beb en OeUig SSanbet giore fig bcerbig 
fit af faae #jcctp af gonbet, fom bit bccre 
af orbne efter bebPontntenbe $PrccfibentiTabS 
33efteinntetfe. Derefter foreftog ban af op* 
reffe en ©reen af beffe bebbarenbe ©mis 
grationSfonb bertittanbS, fit af Pontme be 
gattige tit £ja:lp beb bereS Ubbanbiing fra 
betfe £aitb, fom be maaffe tilbagebetale tit 
gonbet, faa fitart be bare iftanb berfit. Det 
Meb eenftenimigt bebtaget, og ber Meb famine 
©fferntibbag famtef en ©urn af 284 9Mb. 
5 3)iP. ©tnttebeS rneb SP 011 . 

©onbageii ben 22 be gebr. 

©n ftov gorfaniting afbe£ettige. 5vL 
10 aabitebeS ineb ©ang og 33on. *Brccf. 
ftob fmn og tolPebe fin ©terbe ober af bare 
forfamlet meb betn, fom Jperrcn eljfebe, og 
fom etfiebe £e rren, og taatte gjente atte* 
fiagS Srccngfel for £errntS ©Pptb. Dog 
btanbebe fig en bis ©ovg i benne ©teebe, 
beb SanPeit om bans ©PilSmiSfe, og af ban 
maafiee ftntbe albvig fee mange af bem mere, 
fom nti bare forfamtebe. Derefter fremftob 
Vraf. 3 . gorfSgren og nbfatte be famme 
gotetfer, og forefiog af 'anerPjenbe og op* 
botbe tyrcc fib enfeit i 3 iouS I'anb, meb bor 
Zxo og Conner; eeuftentmigt bebtaget. Si* 
gelebcS be totb QIpoftter, be jpalbfierbfinbS* 
fbbe og atte SirPenS Qtnfbot iteter. £alte om 
*Drccf. ©. ©noroS ©jenting i betfe Sanb, 
og om at famine babbe opfotbf fit italbS 
mange ^tigter meb megen glib og 91ib* 
Pjarbeb, og covet ©nbS ?ob og nnberftoftet 
■ftongenS, og fogf at optpfe gotPet baabe 
beb Sale og mange ©Prifter, og bab ^>er= 
ren belfigne bam paa fin 9Mife. 9)rccf. ©. 
©now ubtatte fin SaP tit be £ellige, og 
fagbe, at ban$ enefte Qtffraa babbe baret 
at fjene £errcn, og af ben famme 2 (anb 
befialebe atte ban$ 93iobre i Sioit meb 


©nigbeb og tfraft; ban forte at Pumte for* 
(abe beffe £anb meb et reeitf £ievte og en 
gob ©amoiftigbeb; bborpaa bet Meb fore* 
fiaaet, at 3 - ®. gorfSgreu antageS til at 
prafibere ober tfirPeit i DaitmarP, boilPef 
bteb eeitftemmigf bebtaget; (igelebeS ban* 
tbenbe Staabgibere, SSlbfte ty. C. Jpanfen 
og 3*nfen. 2^'tbfte *J). C. £anfeit 

bar beftentffil at foveftaae SrbPntngen og 
arbetbe paa ©oitfoiref og beforge be gor* 
refninger, fom nbforbrebeS bertit. Derefter 
bteb forefiaaet, at opbolbe ?©tbfte S. ©bri* 
ftianfeit font tyreefibent for Qtalbcrg Soitfe* 
ren 3 , og SStbfte ©. Sarfeit font tyrccfibeitf 
for greberieia ©onferenj; eenfteitimigt beb* 
taget. tyreef. tatte ,0111 bet igaar paabe< 
gonbte goub fit be gattigeS ©migration, 
og bet$ benfigtSmcrSfige Sinbenbetfe. Cber* 
preeft 5p. ty. 3 fnfeit ftob jrent og fortta* 
rebe ©nbS Jpenftgt bermeb. Derefter frern* 
ftob <Prcef. 3 * gorfSgreit og gab ©on* 
ferenieit et rigtigt Segreb om nccbitfe gonb, 
fom bteb opreftet fra forft af blaitbf be 
^ettige i WnteriPa, for at bicetpe be fattige 
^ettige, og bar itn omfreitt^boref filcn ©a* 
pitat af 26,000 9 lbb.; et tignenbe gonb 
bar bamtet t ©itglanb af 1800 £RC>b. ; en* 
ftebe (igetebeS at gntnbtccgge et faabaitf 
gonb for be £eltige i DaitmarP, og at be 
£ettige fra benne ©fnnb af flfutbe beftiffe 
fig paa at feemnie benne ©ag, ogbebmaa* 
tieblige 93ibrag forpge gonbef, og bcrtge 
SaSferere, fom bitbe mobtage bef og ffribe 
©iberenS fntbe 9kbit i en 8 og, og bm 
3bie ^Oiaaneb inbbefate bef tit JpobebPaSfen 
(^)roefibeitt(Tabef), bbiS ^ligt bef (Tat bcere, 
at bebare bet i ©iPPevbeb tit bet anbenbeS. 
goreflog gorftanbeme 3 > ©briftenfeit 
og i ? oren( 3 eii tit .ftaSferere t benne ©tab. 
©tntfebeS meb 230U. 

Cm ©ffermibbageit en ftor gorfamting 
og ^tanbeii rigetig nbpft., ^3rccf. ©. © 110 m 
tatte ineget tit UnberbiiSning, angaaenbe 
©brifti anben 3:ilPommetfe og atte SingS 
3 gienopreftetfe i be ftbfte Dage, om ^er* 
reitS ^abernaPef, fom 3^raelitente feirfe meb 


96 


.©eneral*@onferenje. 


(Tg efter teree Ubpanbring af l©gppten,' og 
bette faapelfom £irfen6 Ovgamfation Par 
rftcr bet bitmnelffe SDionfter. Jpatt leerte 
enboibere om *))ropbeteti ©lice Somme t be 
flbfle 2>age, og (jeupifte til bet npe og gamle 
2eflameitte$ 33eretningev begattgaaenbe. 3 
SUiilebning af bet ©pprg&naat, boorfor 
2)aab og #aattb$paalceggelfe ubeit Zm* 
pletS Wnorbitittger og ^3elfiguelfcr eiertil* 
ftrceffetig til en fulbfomtttett ©aligbeb i 
bet celefliate 9tige, liguebe bait ©ub$ 9ftge 
peb et ftort Jpnu$ meb fun een Sttbgang, 
men bog mange 93cere(fcr # og Daabetr og 
#aanbSpaataggelfen er 3«bgaugen til 
fet, men boevt fttorelfe bar flu 3nbgattg, 
og bporttl Sngen fmtbe jaae tub ttben be 
baobe Oteglewe bertil. £an aboarebe be 
jpellige til itfe at labe flg bebvage af be 
logitagttge 9Jattbcr, font pare ttbgattgne i 
SOerbett; men bolbe flg til ©nb$ Orb og 
9lanb, og bab Jewett at pelftgne bem 9ille 
i 3efu ©bvifti 9Jaon. fil. 5 ©ftermibbag 
opbaoebe^ bemte ©enevaMJonferenj til beti 
12te 9lttgufl, font er 9lar$bagett for 5lir* 
fen$ ©tiftelfe t Dattmarf. 


* Ri. 7 famlebe^ be tStbfle og omrei* 
fettbe c 3)?i$flonffrer t 9taabet$ £ocale, og ba 
foretogeS flere Orbtttationer, og 93robrene 
blepe befliffebe bere$ otter. 

^Jfattbag Wett Ail. 7 forfamlebetf ®ro* 
brette, for at inbgioe Rapport fra be for* 
fljellige ©rette t Sattbet, af bPtlfc ber fattb* 
M at paore omtreut 600 SDieblemmer, font 
tttt flaae t gobt ftor&olb. 'lOTegeit npttig 
og Pigtig UnberottSttittg blep gipett be $©tb« 
fre, og Silled tfierter glcebebeg. 

SirSbageu ben 24be jvC 2 forfamtebe* 
t ben flore @a( i Jpotel bit 9lorb omtreut 
300 JpeUige ntcb bevetf tenner til et j\jaer< 
ligbeb»maaltib, berebt i 9lutebiiing af^Svo* 
ber ©uororf Slfretfe, og efter at ntatt baobe 
gjort flg tilgobe meb en ppperlig ©inner, 
og rpbbet 33orbette tilflbe, blep Sibctt af* 
benpttet meb Srpbefattge, og mange forte, 
tttett fraftige £aler til Jtl. 9, ba ber $\\U 
tebe6 nteb 93ott og ^Drcefi be tttett^ fl3elffg* 
ttclfe. Og be tfellige folte, at be albrtg 
for baobe npbt en faabau ©Icebetttf ©ag. 

>. O. J&attfen og 5. 2attg$borff, 

©fvipere. 


SH 9fUe te #eIUfle i ©faitt>tuat>len og aUe SStjetnenS Safere. 

Riczit S23robre og 33entter! 5)ieb bette aflaber itfe meb at bebe for bidfe jpevrettd 
91r. opbover mine tyligter font 9?ebacteur Sicttere, at &ii6bottt£; og 9labetibarelfer* 
og mit birecte 9Jibeibe t bette £attb, men 9laub maa uccrc opevflobig bo$ bent til 
fliitt ©efpntriitg for ©ber oil if fe opbore ©herd ©autt. ©ioer noie 9lgt paa alle be* 
ber. 3eg beber min bimmelffe Saber og reg 9taab, Sonttamng og" UitberpiiGuiug, 
mine 93robre ottt fcilgioelfe for boab Seil font ere fattc oper ©ber i ^crrcti. ftor* 
jeg tttaatte bare begaaet t mitt ^ligt^ Ubs bobler ©berg gfip i at tibfprebe ©tjernctt 
forelfe* ^ele mitt ^enflgt bar oceret at og alle aubre ©ager, jeg bar labet trpfPe 
(pre ©nb og gaotte mine ^iebmettnefler. iblaubt ©ber, faa oil Jperreu ©ber^ ©ub 

3eg opevtaber ©ber til ^©Ibfle 3* ©• labe ©ber^ Sp^ flimte mibt i i))iorfet og 
Sorf^grett^ tyveeftbium, og ©tjerttett^ gipe ©ber megett Sruat af ©ber^ Wrbeibe. 
flpvelfe til ^©Ibfle 0. ^aitfett og ?). ©laeber ©ber altib. Sebev ttben 9lflab, og 
£orentjen, og alt mit £ilgobebaoetibe \mt gioer 2!aFftgelfe for 9llt, og ben almaegtige 
aUe Orbre paa trpftc ©ager ffitlle for Svettt* ©ttb^ ^elfignelfc boile oper ©ber, fornte* 
tibett til flitlcS 0. ^anfeu, ©ompagtm betfl por ^erre 3efttm Sbriflnm. 9lmen. 
ftveebe 9?r. 54, 4be ©at. kittle ©Iflelige, ©. ©non). 

3 n t> f) o I b. 

©ibe. 

©jette almittbelige ©piffet (flutfet) . 81. Sorel^nittger om £roen .... 90. 

©n 9lboarfel^ 9]ofl (fortfat). . . . 85. ®ettfra(*@onferen$e 93. 

©n Silbragetfe 89. Z\l alle be #ftlige i ©fanbiitapiett . 96. 

„©faitbinaoieu$ ©tierne” ttbfomtner b. lfte t boer iOiaaneb. ^att teguer fig i jtjo* 

bettbaon bo$ ©J?rr. SBogbattblere, og t 9)rooittbfertte paa alle fottgelige ^oflcoittoirer. 

Ubgiort bfl fortagt af ©rafttt^ ©ttotp, ©ompagniflrtcbe 9lr. 54, 4be ©at. 

£n?ft 9. f. J ©rgait for iif Sibltc Pages pellige 


©cmbfeebeii, 5 tmtbf?aDen, 35 t)beu eg 2 mn ere fbrenebe. 


1. Jtarg. Ur. 7. feit 1. Jlpril 1852. J)riis:8/?j)r.(!frpl. 


2>e <f>ett»geS aaflige Su&elfefh 

ellev ^Difibeligbolbelfe af b. 24 b e 3 it l i 1851 , i ©t o ve ©alt*@ 0 e ©tab. 


• @ffev at be ©ibfle ©age 6 £ettige baoe 
libf faa niegett Svcengfel 6 at>e be ttafitvlig* 

ftov ©vmib til .at peeve glabe Deb beve$ 
licraccvenbe Ipfbelige govfatitiug, bDovfot* 
be ogfaa aavlig btftffteligbolbev belt ©ag, 
ba beve^ 9 )va?fibettf meb fine vaflfe ?)ioiievev 
fpvfl befvaabfe beve 6 up Jpjem og atTevebe 
famine ©ag faffe *})loDeu tSovbeu; bDilbef 
oav 53 egDttbelfen til be botjl fovbattfettbe Dibf* 
Ipftige Qlttlceg, bev tut labev fig tilfoue. 
(Sffevfplgeube ^SJiebbelelfe ev ubbvaget af 

,, Deseret News,“ 

«£?eb ©agettS fvembvttb bleu ©tore 
©alt*@De ©fab£ SttbDaattere b^itibeligf 
ooevvaffebe Deb ett tie ©ange gietifaget 
5 \atiotifovbeu og be fDitlmettbe hotter fra 
9 kttDoo SKuftfcovpS, bev majeflcefifl bvog 
r fvem igiemtem oove ©abev paa ffu fcempe* 
mce$itge $ 3 ogit, og glcebcbe 3 ubDaattevue$ 
£jevfcv meb fine Kflige 9 frier.. SKorgettett 
ifreb fvem i ben$ fceboaufige g)ttbe og 
©fjonfjeb. jtl. 7 bleo ^attonevtie fpvet af 
een ©ang vttttbf; bDovpaa ©taben fit Ub* 
feettbe af ett leDettbe 93 ?a$fe, bev beocegebe 
ffg benimob £abevttaflef, bDov bett faveitb 
^>vofe^fCouett^ 33 egt)nbelfe baabe i og ubem 
out bet} vttmmelige S^pgiyng, ttbgiovbe ett 
lepenbe Ubftilliug af bett uttge 23 i* ©fat 6 
©fjpitbeb, Biivligbeb og jvvaff, og 2 llle faae 
ttb, fom om golbefy aavlige Jpoilebag Dav 
fotttutef igiett, og afgao et bevligf ©fne af 
be fvaffigfte 9 J?amb og elffDcevbigfte gvttem 


timve meb beve£ Sent, bev ttogeuffttbe. Dav 
famlet t ett faabatt 2ltilebuiitg. 

2) aa £empelplabfeit Dlovbotf for 
bevnaflet/tibbvebfe benfagbe 3epbt)v©efevef$ 
(love glag ooev o$, meb bet$ ©tfentev, 
©fvibev og ©faf$Daabeit; og 23amteve bleoe 
opveifle af be fovffiellige ©elffabev bevgiovbe 
fig fcevbige til 2)avabc, 

©elffabevne bleoe ovgattifevebe i £a= 
bevttaflef , og $ 1 . 8 bleo 23 vofegfioueii orb* 
net til 2 )avabe i folgeube ©vbett : — 91 aitooo 
fDIufifcovptf meb fin 5 atte; — 9 Wilitavtmi|if* 
covpfef; — ^iottevevtte meb ef 23 amiev / 
foveftillenbe beve$ Ooevgang ooev piaffe* 
ftobeu, meb bette SKoffo: «@ffev Opoffvelfe 
fomrnev 23 elfignelfev;" og boev pioneer bav 
ef ©ittbbillebe paa fit jtalb/tioboenbigt fov 
bent i af attlcvgge ett tip Solonie; — 23 e< 
(iDvelfeu fov Uuioevfifefef, f>oev meb ett 23 og, 
og beve$ gatte meb betfe Giotto: ” 2 Jl 
©atibbebj" — giveogfpoe garnle gcebve, meb 
gatte meb SKotfo : "£elfe afl 776 ;" —give 
og fpoe eet^flcebfe ©rettge ttieb boibe 23 eem 
flcebev og (Tvaagttle Svoiev, ©tvaabaffe og 
blaae ©fjevf, og gatte meb OTotto: « 3 $« 
vael^ ^aab^; — give og fpoe SKpbve i 
3 ^vael, meb gatte meb Giotto: '/ 2 >ove 
930 W ev’ dov JSve;« —give og fDDe'ttitge 
?)igev # !lcebfe i^Dibf, meb Ipfevpbe ©ficerf, 
og gatte meb ^Koffo : "©pbeti boev i 3 iott." 
— give og tpoe uttge 9 )?amb, meb fovfe 
^iolev, bDibe SBetnhffbev og vpbe ©bjcvvf, 

98 


2)e £elltgea aavltgc 3ubelfeft. 


bcerenbe ft 58auner meb 3Kotto: £erreug 
Sope;" — 5ire og tpoe uitge ®amer, fla'bte 
i Jpoibt, meb Otofeufranbfe paa bcreg Spot 
oeber, blaae ©?ia:vf, og bcereube et 93au* 
uer meb ;B?otto : ”.£>il occre oor $perfle;" 
— ©triberne og ©tieruerue af be ftoreuebe 
Stater; — 93rigbam 2)ouug, Sp. (J. Aim* 
ball, 3B. £Ricf>avb^ , tyatriarfeu 3of)U 
Smith/ ®r. 3* Sernfcifel, £r. £ar* 
rig, ©ecretair i £erritoriet, 93ranbebttvp, 
©ommer, 8. ©uom, ©ommer, Spv. £Hofe, 
fubinbiauft Qlgeut ; — give og 33iffo)>- 
per, eeng flcebte, fjoer bcemtbe et Jlag meb 
et paGfenbe ©iubbillebe. 

9)rofegfionen Meb mobtaget meb 5>im 
& og en oeboarenbe flanonabe, til 9llle 
baobe taget ©ccbe i £aberuaflet. 

Sorfamliugeu blet> opforbvet til 5au$* 
beb, og 33ou bleo bolbt. 

@tt ©ang af tre 93robre. Jpoor cftcv 
®. Sp. 9Belfg, bev bar oa:ret £>fftceer og 
©mbebgmaub i Sttinoig, ftob op og bolbt 
folgenbe £ale. 

Rentier og SBvobve ! fitter ev oor ua- 
tionale 3ubelfeft fommeu, belccgfef meb be 
pppcrlige fttttgter af ftrcb og SBivffouibeb, 
©ommereus Spvft og pore fjccre ®enuev$ 
og 93robreg Sftccrrccrelfe, ber fommev bib, 
for at uebfatfte ffg i 93iergetteg ®ale. 
Jpoor matt ibag firebar fibeu, iffuit borte 
Ariffeteng Doibber, Uloeug J?plcu og 3u s 
biauerneg ©trig, blioer mt beutie ubebage* 
lige afbrubt peb Qlvbeibe^ traple Spb 

og ©Iccbeg ®e eoige £oieg £attg* 

beb er borte, og Qrloetteg ©wfen gioer eftcr 
for -SSfioUerueg fllappreu. ®et 5orbigaugite! 
®et ftorbigattgueg £iflorie flitter ffg frem 
for o£ og miuber og om boo Pi er’ og boor 
fra pi fom; — ligefom beu frafffnlbe ©eg, 
ber bar ooerftaaet ben flccrfe Orfau, flolf 
fueifer ooer beu omliggcube Spbelccggelfe, 
faalebeg opoccffe pi biuaubeu til 93eoibft* 
beb, at Pi fumie oetibe og til ©peilet og 
Pibe, at bet ev og. 

Saber og pettbe og til ©peilet og be- 
tragte bet Jorbigaugue. — 3 Claret 1830, 


paa beu ftette ®ag i Qlpril, bleo 3efu 
Sbrifti Atirfe af ©ibfte ®ageg Jpellige or* 
ganiferef i 3JTaue(>eftev i Outario Soutitp 
i 9?pc g)orf ©tat, og beflob af fer 3Jteb* 
lemmer. 

©uart bevefter flpttebe beu til flirt* 
laub i Ohio, boor beu, mibt i ^Hobtfanb 
og bitter Sorfolgelfe, pebbleo at pore og 
filtage, og beoifle atSanbbebeu er nuegtig 
og fvaftfulb. 

3 1834 flptfebe OTeuigbebett (i boab 
man falbte 3ioitg Seir,) til -BTigfouri ©tat. 

3 SBinteren 1838 og 39 blet> iOlenig* 
bebeu forbreoen fra 3Rigfouri af eu mor* 
berifl 93anbe, eftcr berpaa Ipbenbe Orb re 
af ©ouperneur Silburu 9B. 93oggg. 

®eu 27be juli 1844 blep tyropbeteu 
Sofepb ©mitb og 9>atriard)en Jporum^ 
Smith, mprbebe meb Bolbt 93lob af 9)obe* 
leu i 3Uiuoig, mebeug be pare iubfluttebc 
i 9lrreff, paa ©ottoeruenreng af 3Ui note, 
^bomag gorbg SSregorb og ©avanti om 
©itferbeb. 

Dm ©fteraaret 1845, ba ^Oobelen for 
ett £ib af ti ®age baPbe fremturet meb 
at afbrccube be £ettigeg ^nfe, ubeu at ber 
bleo eu^aaub loftet imobbem til ftorfpar, 
popebe ©amfuubet at anoetibe "3)tagt og 
abfprebe ^Dobelen, og blep ifolge beraf, for 
at frelfe ffg fra beu fruenbc Dbeloeggelfe, 
uobf til at ffffre fig peb Slugt ubi Sprfeu, 
og gjorbe til beu Qhibe Jyrebg*Unbevbaub* 
ling. 

^aafolgeube Siuter og Soraar, netm 
lig 1846, ftete bet t Dpereeugjlemmelfe 
meb beuielbte ^raftatg 5orffgtigbebgregler,^ 
at 3J?enigbebeu forlob£uug og^jem i ben 
folbefle £ib af Claret, mibt i ©uee og ©lub, 
ntebD.piuber og 53oru, brog ooer SDligffffp* 
piflobeit, ben fenere®eelpaa3feu, ogfortfatte 
£Kcifeu pefter eftcr, ubeu at oibe bPor eller 
uaar be ffitlbe finbe et ^oilefleb. 

©amine ©ommer, tnebeug be Pare paa 
bette moifommelige ^og, forlaugtc be for- 
eucbe ©taterg ^egjering fcui bunbrebe. 
Siaub til en SJatafliou, at forlabe bereg 


99 


• *£>ettige$ aarftge 3u6elfefh 


Samitier i benne ufi'BBre ©fitting, uben 
"Penge, Prooiauf etter SBeuner, anbre enb 
ben ©itb, be fitbab, og begioe (Tg paa en 
SWfe af nceroeb 500 UJiilc banfl titfobg, 
ooer (Titofe Jpcber og brccnbenbe ©tetter, 
fit at (tribe fdv bereg frobetanb; bet Sanb, 
bet* if fe baobe t)bef bem uogen 33e(!t)ffetfe 
imob be n>gge^t0fe Uinenuefler, ber baobe 
rauef beve^ ©obS, berooef bem bere$ Stefs 
tigbeber, brcebt bem i bereg frebelige 93o* 
tiger, og mtjvbef bem iinebeitf be bare un* 
ber ©iBBerbebtfoagt paa Zxo og ?Sre. Det 
Saub, ber unber faabaune Dmftccubigbeber, 
Buube occre faa barbarijf, at giore eu faa* 
ban Sorbring, Buube iBBe bare 9fnbet tit 
^enfigt enb, oeb fnlbBommeu ipbelccggetfe, 
at fntbBomme ben Slewing ber faa jljenbigt 
oar begonbt. 

93atatlioneu mavfcf>erebe, og be$Porige 
bteoe titbage paa 93rebbeu af ^KiSfouriftoben, 
i Sorbbnfe, hotter og $5ogne, font Dffere 
for Qfrmob, ©ogbom og D 0 ben. 

SftebenS bi^fe 5ttccnb faatebeS rare 
borte paa bette $rig$tog, ltccflen ubeu Ub« 
ffflt tit nogeuftnbe at Bomme titbage igjen 
tit bereS Bjccre SamitieS ftaon, etter om be 
ifutbe teoe og Bomme igjen, maafTee be oitbe 
(tube beret? Samilie nebtagbe i ©raoeitS 
©Bj^b. 3)Tebeii^ be faatebeS oare borte, 
bteo bisfe Doerbteone , ber paagrnnb af 
gattigbom iffe baobe formaaet at brage 
bort', ooerfatbue af be rafenbe Pobetffarer, 
ber formebetjT bereg ^orft efter beJpettigetf 
$Mob; oare fail bejlemte paa at ombriuge 
bem bettere enb at gioe bem Seitigbeb tit 
at Bomme bort. 33atattioiteng jtouer^ © 0 ; 
jive og Q30i*n bteoe faatebetf ooerfatbue, 
ptonbrebe og ubbreone, niebeuS ben oar i 
be Soreuebe ©taterS ?jeue(le. 

Om Soraaret 1847 oar ber 143 9Dtccnb, 
ber fortob Seiven bo6 ^itffouriS ntorBe og 
mnbbrebe SBaube, for at fhtbe et ©teb, b&or 
be Bnube aittcegge eu ©otoni; bror 5Kenigs 
bebeu Bunbe boe i ftreb. De auBoin tit 
Daten oeb beu (Tore ©attfoe b. 24be 3nti 
1847, uboatgfe eu PtabS, braB enbeet Sorb, 


boggebe et Sort, nebtagbe ©ceb, og oenbfe 
titbage tit beret? ftamitier famme ?(ar; og 
ucejle SBaar 1848 faubfeS be, nteb bere$ 
Samitier, paa ^Beint tit bereS nt) £ieinjleb. 

©aameget fit £>i(lorie; og bmlBeit en 
£iflorie for et 8anb, ber bar Sribeb og 
£t)$, beromf for bets OpMuing, bets gob* 
gjorenbe ©tiffetfer, atminbetige Ubbrebetfe 
af j?unbffab, og JfteffeuS reffoerbtge pteie. 

93tanbt atte be 2iav$bage utan Bunue 
cetebreve, font man minbeS meb befonber* 
tig 3nteregfe, meb fprgetige ©riubriiiger, 
og eu 93t)rbe paa ©inbet, er benue b. 
24be Dag i 3nti, Pionererue$ 2InBoiu(Ibag i 
benne Dat, bteoeu oatgt, font bet forfle 
©Bimt af eu Btarere Dag, fom et oigtigt 
£ib6puuBt i bette SotBS £i(Iorie, font beu 
Wre, b^orom bet^ gremtib breier ffg. 

% afflilbve bef$ Jytittigbeb, ©faubbaf* 
tigbeb, SaBt, Ubbotbenbeb, Opoffretfer nob< 
oeubige til Ubf^retfeu af et faabauf ^ooero, 
oil jeg ooerlabe tit bem, ber bar bebrc ©one 
enb jeg. Sigetebetf effertaber jeg Sorfiben^ 
^iftorie, ber fritter frent i ^>nBomtuetfeu, 
tiig be forte ©Boer paa beu ftorntfnlbe 
£imntet brager bort meb aftageube 2t)\\* 
gtimt, og inbbringer ben IpBBelige 37ntib, 
boitBen, tiig £itfreb$beben$ votige ©ontmer, 
Broner oore £>iccrter meb et ©niiit, ber er tige* 
font ben fobe Duff af ©ommerb 0 fJen, — 
ben uforjTprrebe Jreb, t33eftbbelfe af gribeb, 
2tmeriBa^ 9?0gfeg Sn'beb. 

^er taber o^ opfeube ^ieube af lor 
^aBffotbigbeb tit beu (lore S^booab, fom 
fibber paa fin £broue mibt i atte fine 9t;# 
ger; fbt ^au bar otitoeubf oor Sebr0oelfe 
tit ©toebe og oor ©org tif Svpb, fom bet 
er i Dag. SS\ ere nn omgioue meb 2ioef^ 
93egoemntetigbeber, ja tit Doerffob, og t\U 
tabte at nt)be bent i &reb, fiBBre om 37gfs 
ten for i9iorbbrcenbere og be btobige $ 0 b* 
ter, ber tcrnge fogte at ButBafte og obetcrg* 
ge od. 

Der er 91ogle, ber bartcenBt, at bette 
5otB, ber er bteoet forncemtet, ubfBjetbt, 
mt^baubtet, rooet, plpubret, inorbet, og fit* 100 


$e #ellffle3 actrlfge Subelfefi. • 


f(b(! er bleoet berooef fine Stettigbeber og 
raub^foruiid/ oilbe uaturlig»ii$ uccve mob* 
Dilliflt til after i befg fremtibige SBeftem^ 
melfer, at forcne fig meb ben amerifanffe 
fftepublif, og Relieve omgaaeg meb be min* 
bre forftnebe, minbre oplofle, og minbre 
meuueffeficrrlige, efferfont bine$ ftorre $unb* 
flab fpue$ at -oeere brugt til be faabefte, 
gvueligffe og feigefte 9)aafmtb til at fulb* 
bprbe oov Jfluin, fiulfaflelfe og fnlbfomne 
Ubrpbbelfe. ®ef er ba iffe til at unbred 
ooer, at stogie tceuftc oi oilbe iffe forupe 
oor Sroflab meb port gccbrenelanb igien. 
Spw ft paa, bet oar oort gcebrelanb bev gjorbe 
benne ©fildmidfe og iffe od, og ba betragt 
be Seiligbeber oi baobe til at fuptte upe 
gorbinbetfer. 9)ten, oi oil (abe bette fare, 
mebend oi oprntler Sceppet, og oifer 9)oli s 
fiffen, oeb feoilfen oi bleo floret. SDet See- 
brelattb, ben Sonflitution, (joi$ ©fiffe og 
Sitbfliftelfer atte oare Oore, er ettbnn oort. 
93ore geebre oare iblanbt ^Steoolntioneud 
Jpelte. Unber Sommaubo afeu cebel, f)$u 
tnobig 9lbamd, Sefferfon eller SBafbington, 
erflcerebe og opretbolbte be bered Uafbceu* 
gigbeb, og nnber 93efti>relfe af ©auWjfebenS 
9laub, ubrettebe be bet SSrenbe, l>oori be 
oare fcnbte af gabeven. gorbi ®emagoger 
jlobe op og gret> SRagfeitd Somme, flulbe 
oi berfor opfeore af interfere od for bet 
£anb, ber er bleoen od fieri og bprebart oeb 
alle mnlige 33aanb, Omgaitg og 33lobd* 
foroanbtflab? gor Wnarfie og goroirriug, 
gorbceroelfe, SSellpfl, og ngubelige footer* 
oebe ©tatdmambd grmnme Subflpbelfe, ber 
tffr fan kre fig for at oanfjellige ben Sorb, 
boori bered geebre ligge begraoue, flulbe 
oi berfor forglemme bidfe®vaoe? ja, pber ; 
mere, bered enbnu leoenbe SKeprcefenfanfer, 
og bidfe bellige spicetter, boor oi Icerte at 
frentffamme bered bceberfulbe 9taoueI? — 
©fulbe oi, mebend oi meb oore9frme tub* 
flutter be uffplbige £>ffere for gorreeberie 
og blobfmittet 5®re, af faabaune 9favfager 
fom bidfe, (igefont laoe od en $appe af oor 
9?et6, ?6red og ©toltbebd firceufelfe, foge 


at fulfaffe ben Otegjering, ben Nation, be 
2ooe, boi^ eneflegeil er Rangel paa gobe 
og trofafle ©mbebdmceub, fom, i bered gee* 
brelanbd Dtobdtime, tor oooe at treebe fvem 
og mobfeette fig ben ©from, ber truer at 
nebflorfe 9llt i Qluarfietd og £)bela:ggelfend 
(tore ©ocelg. ®e, ber bar feeflet ?ib til 
faabaune 93eretninger om od, bar iffe l#fl 
SDtormouidmeu ret; for oi oil albrig, albrig 
oenbe od bort fra oort gcebrelanbd @ag, 
albrig oil oi flubed oeb ©iben af benbed 
gienber, enbffjoubt bnu tnaailee felo op* 
atnmer bem oeb fit eget ®rpfl. Uagtet 
bun maaflee oil ubfenbe jtrigend Sorben* 
filer, ber maaflee oil oenbe tilbage og nb* 
fontme bered Olaferie ooer bwbed eget £o* 
oebe, oil oi bog albrig, albrig! fillabe ben 
mcuneflelige Staturd ©oagbeb at feire ooer' 
oor jvjerlig&eb til gcebrelanbef, eller oor 
^engioeubeb til bidfe ©fiffe ogQlnorbnim 
ger, ber ere od gioue af oore cerebe ^err 
geebre, og ere bleoue o^ bprebare formebelfl 
fnfinbe fjere @riubringer, uagtet oi foler 
Srcengfeleu^ ocelbige Jpaanb og oriber o^ 
unber Spranner^ x £Hiife0 grnmme ©farp* 
Oeb; men bcUrre flaae filflbe^, mebeu^ bnn 
oelter fig unber ben almcegtige Srbooab^ 
retfeerbige ©traf forbi bnu bar fpilbt uffol* 
bigt 5Blob ; bellerc gaae i 2oe for bet ooer* 
bcengenbe Uoeir, fom ingeu 9lrm fan for* 
binbre, til bnu bar faaet bet fulbe iWaal 
af freeufet Uffplb^ grnmme SSrebe, benbe^ 
oelfortjente l ? on for al bmbeg Ubaab. ®a 
oil bun tceufe paa bet gorbigaugue; ba 
oil bun, i ben forgelige g)berligbeb, buortil 
bun oil Wipe breoef, fee fin uretfeerbige 
Opforfel mob o^; ba oil bun bfnoenbe fig 
til be fattige forfoar^lofe ®lormoner, boem 
bnu bar mprbet, forfnlgf og forbreoef — 
om ^ioelp. 

®a oiT ©tateu i 95afinet, opfobt oeb 
Srafteu af Oletfcerb og ©anbbeb, freebe 
frem til fit geebrefaubg JHebning. ®a oil 
be £ellige£ goebrelaitb^fierligbeb ffiune, og 
©tat^@fibef burtigt glibe freui paa i@ren^ 
og Serommelfeu^ ®atie, nbgpbenbe $erlig* 101 


2)e #elttge6 aarltge Subetfeft* 


beb ooev 5ttte oinking fig, og fTpvcf af bem 
bet ike ffamme fig oeb af foge 9?aab bo3 
£am font ev ei>ig, ubfcnbe fit (Tvaatenbe 
3pvS 8t>S tit bem, fom oaubrev i iOIovEe, 
og nbbvebe fin gobbcvbige Subffybetfe.inbfil 
3ovben$ fjernefte ©vceubfev. 

9JIen, 6ev ev’ oi, i ©efevet. 3?9 om 
(Ter ebcv tit Soke, mine Sennev, at effev 
at oi i oov ©oagbeb bav ubbotbt Sramg* 
flevue, be ftovftc maaflee, font nogenffube 
fatbt i uoget 3otk Sob, bet bav bcbaget 
tor (Tote nafiouate ftabev nu, fom oi bar 
begpnbt at famte Avuccfter og ©tpvf’e, at 
nbvceke fin be(Ijcmnenbe Jpaanb. 5Ke n, 
jeg taEEer, jeg fakev barn, at ben (Tvccngefle 
*Dvooe ev cnbnn titbage; fbi oiSfetig, i 
^lebgaug ev’ oi bibenfit ike bfeoeu pvooet. 

S3ovf Sevvitovium ev oeb, at ovgaui 5 
feveS. $}ove ©mbebSmcenb ev’ bev, og bev* 
fom be (Mbe ftnbe at oi, i oove Qtnffnetfev, 
oov SERcning og *)>otiti£, afoigev fra bet, 
fom be ev’ oant tit, maae be buffe paa, at 
oi baoev tccvt i ©vfaveubebS ©foie, en 
©Eote af SlJiobgang, boitfen oi atoovtigen 
baabev at bPevfen be ettev oi (jerefter flat 
gieunemgaae. 

«£i bav fov o» et oibt nbflvaEt Sebit 
af offenttigt Sanb, vigt paa natnvtige @v* 
bocevoSEitbev, meb ©oevflobigbcb af .ftnt, 
Etave SBanbbceke og en funb, opfviffenbe 
Sttmofpbeve boor £etbveben (TpvfeS, og9Ta* 
tureu^ ©eitigbeb fovboieS. — &i aanbev 
ben fvi, vene Snft, bviEEev'af be fvie, Ejotige 
Wilber, og bpvEeu ben fvi 3ovb i 3veb, og 
takev Jpevven, fom af fin 97aabe6 Om : 
flobigbeb baoev ocvvbigef oS faa gob en 9tv* 
oebect. 9ttffaa, i SWebgang ffat-oi pvooe$, 
og fatigt oif bet oceve for o$, om oi bav 
93ii3bom tit at paaffjonne oove 9Seu* 
ncvS bctimetige Jpjtttp til af fove o£ 
oet igjennem tyvooetfenS 3tP* 9)Tag 5 
ten$ 3nbflpbelfe ev jTov, JRiflboninienS 3ub* 
flpbetfe ev -Bfagt, men DpfoSmngenS 3nb* 


flpbetfe ev baabe Sftgbom og SDTagf, og iub* 
befaffev i fin ^vebS enboev anben Snbflo* 
betfe, tetefliat, fevveflviaf og cefefTiaf, fociat, 
polififf ettev gnbbommefig. Spketig’ fuutte 
oi fovtfcctte oovt Sob ; tbi bevfoin oi ajtag* 
gev Svabitionev, govbomme og ffianfunbifl* 
beb, flat oi oovbe tigefom j?av, fit at mob* 
tage ben OpfpSntng ettev j?unbf!ab boiS 
Avitbeoccfb ev ©ub feto, og bPiS SejTem* 
metfe ev ©oigbeben. 

23ennev, jeg oit ftntte. ©evfom ieg, 
i mitSifbageblif paa bet govbigangne, bav 
bevovf^nnffev, bev eve fmevfetige at fcenfe 
paa, og nbebagelige i fig feto, og om enb 
ben Nation ettev bet ftotf, oeb SovfolgetfenS 
ftioe og nboietige £aanb, bPitkn be bav 
botbt ooev oS, bav befegtet beve» egen ©om, 
onffcv ieg bog, af man tpbetig maa fovftaae, 
at ingen fanb £eltig Etagev. ®e bav glee* 
betig imobtaget beveS ©obfeS §5betceggelfe, 
og pvifev ©nb fov bet ^vioeleginm, at tibc 
fov ©anbbebenS ©fytb. ©et ev ben 
©ji, fom Svetfeven tvaabte, famt atte vet* 
flafne SWenuefEev tit enboev Sib, og betfe 
3‘olf faubteS attib af bofbe ©EvibtmebSiben. 
SBiiSbommen og 9laaben bav oevvet ifovbotb 
tit beveS ®ag og ©tcegt. ®e bav oebtige* 
botbt bemfeto unbev atte Dmftcenbigbvbev, 
fvoe imob beveS ©ub, beveS Svo, beveS 
5cvbvetanb og bem feto. Dg nu oit jeg 
onfTe, at mebenS ©jevgencS ©ate ubfpvebev 
Snbbpbetfen fov bem, fit at Eomrne og boe, 
af be atbvig maae filftebe 33eEpmving om 
oevbStige Sing, atoitbtebe bem fva^3tigtenS 
@ti, boevEen tit £oive ettev SSenflve; men 
ibnfomme ^evven, bev, tigefom i gamte 3^ # 
vaefS ©age, fovte oS nb meb en tncegtig 
£aanb og en nbvatt ?lvmj £atn flee at 
fPvii^ og JSve i af ©oigbeb. Qlmen. 

^veefibenfen tiltatebe beveftev Sovfam* 
tiugeu meb bans fcctoanfige boift intevveS* 
fevenbe ivicobe af optpft ^elfatenbvb. o. f. o. 
o. f. o. 102 


Slnfogmng til 9ttg$t>cigen. 

&it vote fyoiftccvele battffe 9tig8t>(ifi§m&nl 


©om 3>aumavFd tvoe Unbevfaatrev ben* 
oenbe oi od atfevmibevbaingfT/ met) Fjevlig 
£illib, fif oov feoifetfTebe fionge og fjand 
coble S^aab i Siigdbagen @om cn @omi* 
fee fov be ©ibftc*£)agd #ellige og unbev* 
feguebe Unbevfaattev, bebe oi om SBon&o* 
vclfe i folgenbe 9Inbvagenbe : 9ftoovetyevs 
fonev, ©obd og (gienboni maa blioe beffpf* 
fef i oov ©nbdbovFelfe, effev ben Srifteb, 
fom ©vnublooeud § 80 og 81 tilffgevod. — 


Grffev af oi i mange Slav bav fntfet 
meb 2c?ngfel effev ben Jyvifjcb i ©nbdbov* 
Felfe, fom oov ©Fabev og @ub bav faf 
iOteuueffef i ©erben meb, Ijaoe oi nu, oeb 
oov Fjeve Sanbdfabev fiong JvebeviF ben 
7bed og baud coble 9taabd fellebd ©ivFfom* 
Oeb, evOolbf bemie ©elfignelfe; boilfeu oi 
meb ftov ©Iccbe og $aFnennneligbeb mob* 
foge, og bef fmevfer od nu, af oi ffnlfe no s 
bed til at befoccve oov boie og agtbaveDtegje* 
ring meb folgenbe fovgelige ^ibeuber om bPab 
bev i bet ffbjte 2lav boppigeu paa fovffjellige 
©tebev i Sanbet ev nbooet, ibet mange oolb* 


fonune, movbevifle og bavbaviffc SDiidbaubliugcv ere fovefagne imob etftolF, bev iFFe bar 
gjovt fig ffolbig t nogen Sood £>ocvfvcobelfe; men t \ in bat baot fil £>enffgt at cove oov 
©nb og opbolbe fiongend Otegjeving og gobe 2 ooe, effev oov Jpevre 3 efu Sbvifti Sew* 
bom i bet no £eftameute meb al ©ccbeltgbeb og Cvben. 

^aa ©vunb af fleve fovffjellige Cptoiev og Ooevfalb oeb oov ©ubdbotfelfe { 5(al* 
bovg, bPovom man fovgiccoed bav bwiPoiibt fig til oebFommenbe ^Politimeftev 3obufen 
bevftebd, om 5ldfl(la«t$e, (Teg bidfe Cptoiev b. 22 be 3nui fovvtge 2lav, i ben ©vab, at 
mange *Pevfonev af begge fiion bleoe paa bef gvueligjTe midbanblebe, ef leief govfam* 
(ingd* locale albeled bemolevct, og alf boab bevi befanbfed af SDioblev, Sffcctev o. f, o. 
obelagt. ©om et 35eoiid paa ©olbfombebeu'tieuev, at fo af Steffen ubncconte 9)iccnb 
fa.tevebe alene ®pgningend 93cffabigelfe fil circa 56 Stbb.; bwlFet fovfccvbeligc Cptoi 
fovegiF feet oeb ooenncconfe SPolitimeftevd Q3opcol, og oavebe fva omfvent fil. 6 til 114 
om 9 lftenen, tiben at bev fva spolitimeftevend ©ibe fovefoged Stoget, nagfet fleet £>p* 
fovbving; men fov ft effev agtebe 23ovgeved beftemfe Cpfovbving, fovanftalfebed Qldffftance 
oeb 33 etjente og DTiilitccvet, fom allavmevebed oeb ©enevalmavfd), og ba giovbe ©nbe 
paa beune Statd fovgelige 33egioenbeb, men fom gjentoged be folgenbe 8 a 9 Qlftenev i 
ben ©vab, at be flejte ^Jieblemmev af be @ibfte*£>agdO>lliged ©amfnub i 2 lalbovg og 
Stowe ©unbbt) bleoe pevfoulig midbanblebe, beved Gnenbomme bemolevebe, ibet 2 )ore, 
©inbnev meb ©pvobfev og fiavme nu m. bleo obelagt mibt nnbev ^Politietd £>pfon. 
*©11 filage meb fulbftecnbig 93evetning bleo i benne 9fnlcbning oeb eu Somitee tilltillef 
3uftitdminifteven i 3uli 1851, uben at man Fjenbev nogef Ettefultat bevaf eubun; ingen 
©eifoit ev fin ©babe evftatfet, ei beller Fjenbev man, af nogeit af Sovbvpbevne ev af* 
ftvaffet, og fibeu ben 2ib ev 3ntet fovetaget, enten bev ellev anbenjtebd, til 33eftottelfe 
imob lignenbe fovfavbelige £>ptoiev. 

®ettc fovgelige ©rempel bleo eftevlignef fovjt paa SBovnftolm, boov fleve ©evfonev 
fil fovffjellige £ibev eve bleone meget midbanblebe og eftevlabte fom balobobe SJtavtpver, 
og ber ligelebed beved ©ienbomme beffabigebe og obelagte; til ©tempel : en fattig Jiftevd 
53 aab bleo bevftebd lodnet af ©ebelen og ooevlabt fil 95 olgevne, boovi beu fovfoanbt, 
og ©tanbeu lob bevoeb et ^ab af civca 30 Stbb. 

©enere'gjenfofied bidfe govfolgelfev paa fovfljellige ©tebev i 3pblanb. 3 5?aftbDlm 103 


JJnfugmng ti( SRig^bagciu 

pv. jpjavriufl Met? for m>ltg to tyevfouev blobigeu mtebanbtebe, to 9Inbvc$ Giettbomme 
bemotevebe, faa at man tit ©tnfuiug eubog uebvcD iBccggene. %tbve ©tebev eve mange 
^evfonev unbcv beveg ©ub&bpvfetfe bteone fteuebe, flague meb Ampler, fltibfe eftev meb 
©eoevvev, fltagne i Jpooebef meb ©eooevfolbeu og beveffev fovtabte i en beoibtftoS ZiU 
ftanb. tyaa Jyalftev ev uolig SSolbfombebev bteone fovefagne, bwvoeb ifcev een tyetfon 
paa en grit font ^avfpv^aueev ev bteoen bebaubtef, ibet Oam oav OiOvagf mange ©aav, 
fjoovpeb ban teb cf (tor f Slobrab, &au$ fitccbev bteoe albeted foubevreone, og booveffev 
ban oav bvagt unbev Sccgebebnubting.' Unbev beune Skgioenbcb oav ©oguefS 
ttccvocmnbe, boi$ 6ete fflirffomf>eb betfob i at tale imob be libcnbe og opevfatbne tyev* 
fouev. Unbev benne 9tbfavb teb JpufefS Giev betpbetig ©babe paa fine Gieubele. ®i$fe 
Optmev^btepc feiteve paa fovffjettige ©febev fortfaffe, boovoeb bev fteve Giettbomme, eve 
bteoue betfabigcbe. 3 Svonbbooffev paa ©jcctlanb ev tigetebeg ffiolbfom&eber tibooef 
mob 12 ^evfouev af begge jtjon nnbcv beve6 {Jovfamlittg fit ©ub$borte(fe, ibet be bteoe 
ooevfatbue af en W'et&ob, ftcncbe, pvpgtebe uieb ©fofbe, fatfebe tit S^bcu, fpavfebe 
og oocvoffe meb ©nan?, beve$ ittcvbev venue iffpffev, og be faatebetf mtebmtblebe, at 
man ncppe htnbe gjeufjenbe beve$ tyevfoner. Gu Ullage oav i benue 9lnlebning tilftittet 
ocbfontmenbe 33ivtebommev, fom htu bevtit nttvcbe, af ban oitbc t)be be $Ri$baubtebe 
faa libf SWffffauce ettev 3tef, fom mnligt; boitfet Softe ban ogfaa be^ocme bav opfptbf, 
ibet iffe een af be paagjetbeube tyevfottev ev afjtraffef ettev nogef SRefulfaf paa ©agen 
tjenbeg. 

Sigetebe* bnv mange Opfoiev fnnbef ©teb paa Gbviftian^baon, boor (teve *J)evfonev 
eve bteone mt$bmtblebe, Dove iubfprcengfe, SBiubuev ifnftagne og Wobtev obetagfe. 

*Paa Gbviftian^baon btep for fovf Sib ftben en Sovfamtiug unbev @nb$borfelfeu 
ooevfatben, boov fteve tyevfottev bteoe tnegef mtebflublebc web ©pavf og ©tag. tyotifi* 
adftftenten bteo opfovbvet fit af pbe 9(<*fftfauce, boitfet ba ogfaa ffefe ocb to ^etjente, 
men fom unbbvog ftg fva at gioc be Sibeube filftreeffetig 33i(Taub. Og betfaavfag fif 
flerc tyevfonev beve$ 9Iuffgtev fitvebfe faalebe#, at be iffe ftmbe fee ub af beveS 3>itte. 
5)tauge tigneube forgetige 33egioettbebev eve pa^fevebe, boitfet oitbe oceve for oibttoftigf 
bev af onibanbte, men oi benlebe oov ccvebe 9tig$bagg Opmccvffombeb fit mebfotgeube 
3Haaueb*ffviff ©ibe 60 og 80. 

*Paa ©vuub af, af bev i bi$fe fovfljettige ^Jiitfbflubtingev iffe ev gioef ben 9tef ettev 
23ejTt)ffetfe, fom ©vmtbtooen fitffgev o$, og fovfaaoibf fom man fjettbev ingen tyevfou 
paa uoget ©teb ev bteoeu evftaftef bet ^Dfiubjte af fit tibfe Sab, ei beltev uogeu af be 
fovbrnbevile Verfouev ev bteoen afftvaffet, men bevimob be tibenbe i flere ^itfcetbe, 
forbore eftev beve$ 5ttagen eve bteone fitfatte og bebanbtebe fom out be oare be ffpt* 
bige, og bet fmted fom 33ebfommeube bnv htu faftet ef Doeffe ooev ftovbvpbevend 
gievuiugev, be^aavfag beuoeube oi o$ altevnnberbaniglt fom SaumavW vetflfafne og tv o« 
fade Unbevfaaffev fit oov jtoitge og agtbave S'tig^bag i ^itlib om af btioe bonbovte, 
faa at oove Devfonev, ©obf og Gienbete maa oovbe beffpttebe i oov ©ubdbpvfetfe eftev 
ben 5 T i^b, fom ©vmtMooen filffger o?. 3 om, af bev fuaveft mutigf maatte 

fovefage^ 0Roget fit ^ovebpggetfe imob flige iBotbfombebev i gvemtiben, og beftemfe Sooe 
i betfe IJiemeb btioe fovauftalfebe, fegue oi o£ fom ^>au^ ^aiedevf^ attevmtbevbanigffe 
Unbevfaaffev. 

Sbfeon. ben 15be ^avf^ 1852. 


£evnnbev 850 0Raoue. 104 


(Sit Slb&arfetS 9tefh 

©it SRoft 

($orffat fra *))ag. 89). 


@ffer af bare giref uogie tobefiae 
tempter af ben tibiige SibSaiber, pitfe pi 
uu fetteiig ber0re uogie af be nuerfracrbigfle 
efferfpigeube spropbetier og bereg Dpfpis 
beife, iubtir pi foininer til be jpbifFe *Pro* 
pfeetev, boor ®larfen Mirer pibf ubbrebf, 
og berpre i ror 5remgatig be meejT nicer!* 
rcerbige 93egirenbeber i eu&ner £ib£aiber, 
og fiuffe nteb en fuibjTcenbig Ubritiing af 
ben fig neprmenbe jTore^eriigbeb t be fibjTe 
Dage. 

@f mcertpcerbigf £iffccibe meb *Pro* 
Pbeten@iia$ par, at ban fpaaebe formal), 
at bet itfe flnibe vegue i eu £ib af tre 
5iav og beropev, boiitef flete efter bau$ 
£)rb. Der er ogfaa et moerfreerbigt ©rent* 
pet om £a^aei ben ©prer, fom tom tii 
®tffa for at abfpprge Jperreii, betreeffeube 
bans Jperre, jvotigeu af %fprien, fom par 
fPfl* tyrop&efeu betragtebe bam airorligf 
- og nbbrpb i £aarer. ipa^ael fpurgte bam 
ffgeube: «#ri greeber Du?" Dg ban fra* 
rebe og fagbe: ȣerren bar riijT mig, at 
3)u flfat biipe .ffonge oner ©prien." ' £)g 
bevefter itbfolbebe ban for bam be ©rtt* 
fombeber, fom ban ffbeueffer Piibe ubppe 
imob 3$raei, boiite ere aitfor grtteiige af 
lurpite ber, og piibe itfun foraarfage 23e* 
brppeife. 9Jfeit ^a^aei, fom biep forbanfet 
peb at bore biSfe £ing foriibffge, betreef* 
fenbe bam felp, boiifef ben £ib opfpibfe 
bam meb Street, ubraabfe meb ftorbau* 
feife: »9Ren er ba Din ^fener faaban eu 
•^unb, af ban flnlbe gjpre beuiie (tore 
^ing?" Dog, bet er forbaufenbe af for= 
foelte, bet Jpeie biep berefter opfpibf tii bet 
fibjTe S3ogjTar. (2 tfong. 8, 13), 

3 2 Hrpii. 21 er ffreret, at ber tom 
en Stripeife fra *Propbeteii @[ iat tit Song 
3oram, boiiteu, efter at oinbanbie ben jTore 
Ugiibeiigbeb,^b^ori ban bapbe gjorffig ftpi* 
big peb at penbe fig tillQlfgiiberi , fom og 
peb at mprbe fine 93rpbre af fin 5abev$ 


jputitf, fom Pare bebre eub bam feip, fort- 
feetfe^ faaiebe^: See, faa flai Jperreti ffaa 
big meb jTor *Piage paa bit Jyoif, og paa 
bine Stern, og paa bine JpujTriier, og paa 
ait bit ©ob£. £>g bn flai piagetf meb 

mange Spgbontuie, meb bine 3nbPo(be^ 
Spgbom, iubtii bine Snbroibe formebeijT 
Spgbom gaae ub Dag tii Dag. 

3 3of. 6, 26 er ber en nnberlig $or* 
ubfigeife angaaeube 3rridt)o: „$orbaubet 
Pccre ben fUfanb for Jpevreu^ Qinjtgt, fom 
opjTaaer af bpgge bentie Stab 3erirf)0 ; 
naar ban bpgger beti6 ©ruubpoib tojTe bet 
barn bau$ g^rtfefpbte, og uaar bait faster 
ben^ *Porte tojTe bet bam b^S ptigjTe 
© 011 . « 

@ffer bentie gorbanbeife iaa ©faben 
3erid)0 0 be i mange £ibcr, Sitgeu brijTebe 
fig tii af opbpgge beu tmber £abef af be* 
reS gprflefpbfe og pugfte © 011 , iubtii efter 
en iang £ib£ goripb, efter af mange Dorn* 
mere og longer bapbe regieref, ba 53efbe* 
iifeu Spiel, fom iepebe i jvotig 5ld)ab$ Dage, 
formobetifiig tamfte, af Jperreu baPbe for* 
giemf beu peb 3ofra affagfe gorbaubcifeS* 
bom, POPebe at bpgge ©faben, men itte 
faafitarf bapbe bait fagf ©runbpoiben ber* 
tii, fpreub Qlbiram bau6 gprfTefPbte b0be, 
og ba bail oebbiep i fit Spiextet £aarbbeb, 
og faffc tyorfene i Jpcrngflerue, brbe ban$ 
pugjTe ©011 ©egub, efter Jperrentf Orb. (I 
jtoug. 16. 34). 

23 i tmibe fpibe ef 58hib meb @.rem* 
pier af liguenbe ©iag$, fom filibeg ber og 
ber .igieuitem ben bijToriffe Deei af benbri 3 
iige ©triff; men Pi pii iabe bet pccre, og 
bajTe frem til eu mere fuib Uuberfpgeife i 
be jpbiffe ^ropbefer^ ©triftcr. $ 3 i ffal 
folge bem i bere^ Dpfpibeife oper 3erufa* 
ietit, ^pru^, S3abpiou, SSgppfeu og forffjel* 
iige anbre ^Tafioner. 

35abpiou, beu atterceibjTe og naPtifun* 
bigjTe ©fab i fSerben, Par bebageiigt be* 105 


<Sn Sltowrfels 910 ft* 


figgenbe paa SSvebbevue af eu utajeftcctiff 
glob, font gjeuttemflav ©ineavS ©tetter, 
boor 33abetS Saavu eugattg (lob. ©tabeu 
oav autagf t eu gitvfauf og omgioef meb 
eu 9J?uuv, fom oav ooev 300 gob boi og 
beuoeb 14 ^ite i ©uifvebS; baobe 100 
Sobbevpovfe meb 3 entftccugev for, 25 paa 
fitter ©ibe, tigefov'Qabevue, fom l 0 t> tgjem 
uern ©fabett t eu ©iftauee af ooev 3 *Ofiit; 
og faatebeS pav bete ©tabeu inbbeclti £loa* 
bratev af tige ©fpvretfe. 3 ^ibfett af 
biSfe Cloabvafev Pare fljpnne £aoev, fnn>f- 
febe meb Svceer og ©pabfevegatige, fitttge* 
meb Stomffer af fovffjettige gavoev; Sp m 
fette pave bpggebe paa Ubfaufevue meb 
Stouten tfge mob ©abevite. TObt t benue 
(love ©tab fab Song 9?ebucabue$av, fbvo* 
uenbe t fongetig <Pvagf, og forte ©ceptev 
ooev at 93evben$Songeviger. ©a bebagebe 
bet ©ub t eu ©ram at bovffage betmovfe 
©oeffe, fom Par oper bet Sitfomnieube og 
tabe bam fee 33erben$ #iftovie i et ©pit, 
ja inbtit be Stber, ba atte Sing ffutbe btioe 
fnlbbpvbebe. ©g bette par ©puet i bait£ 
©rout: „ fee, et (tort 33iltebe jlob fovatt 
bam, bets £ooeb par af gobt ©utb, bets 
93vp(T og Qtvme af ©olp, bets 93ug og Sam* 
bev afSobbev, bcfS Seeu af Sent, befS 
gobbev og Sccev beets af Sent beets af 
Seev; ban faae, at eu@feeu Mep afbuggeu 
fva SSjevgcf, 6i>itf et t ffe flete meb Jpceubev, 
og ben flog 33ittebef paa gpbbevue, bev 
pave af 3evn og Seev, og funfle betti; ba 
btep 3evuet, Sevet, Sobbevef, ©oloet og 
©ntbef fuufebe titfammeu, og be bteoefom 
9touev af et Sccvffeguto out ©ommeven, og 
ffiinbeu optog bem, og beveS ©teb Mep at* 
beteS iffe fimbeit; men ben ©teeu, fom flog 
tit 53ittebef, btep tit et flovt 33jevg og op* 
fptbfe at 3ovben." (©an. 2. 31 ). ©a ©a* 
uict (28 93.) Par bvagt fvem for Sougeu : 
at fovtcvtte ©vommeit og Ubtpbuingeu bev* 
paa, ubvaabte ban: »©ev ev eu ©ub i 
£tmmeleu, fom aabeubavev betumetige Sing, 
og ban bav funbgjovf Song 9lebucabtte$av 
bPab bev flat (lee t be fibfte ©age." ©g | 


eftev at ban baobe fovtatt ©vommen oeb* 
btep ban faatebeS: ”©u, Sotige! ev eu 
Souge opev Sougev; tbi ©nb af gimmes 
ten bar gipet big Otiget, ^agteu, ©fpvfeit 
og Jgven. ©g boovfombetjl 9)Zenueffevboe, 
©pvene paa 9Wavfeu og gugteue uttbev 
£immeten bav ban gtpef i bin £aanb, og 
bav gjovt big tit eu £>erffev opev bet ?tlf* 
fantmen. ©u ev fetp bette ©utb*£ooeb. 
©g eftev big flat femme et aubet Dtige, 
vingere enb bit; og beveftev et tvebie JHige 
af Jobber, fom flat berffe opev at Sovbeit. 
©g bet fjerbe Jflige (fat peeve flccvff fom 
3evnet, effevfom 3evuet fuufev og foceffev 
Qttting; ja, fom Sevtief, bev fonbevflaaev 
atte Sing, (fat bet og funfe og faubevflaae. 
’Wen at bu faae gpbbevne og Sceevne, beets 
af 9)otteiuagevteev og beetd af 3evu, ev, af 
bet (fat peeve et beetf Dtige; og af bev flat 
pevve af 3evuets ©fpvfe bevt, effevbi bu faae 
3evuef btaubef meb SevetS ©pub* ©g af 
Screvne paa gpbbevue beet^ oav af 3evu 
og bect^ af Seev, ev, af bet flat Peeve fit* 
beets et jlccvff 3fige, og fitbeetS ogfaaffro 5 
betigf. ©g at ©u faae 3evuef btaubef meb 
Sevet ev, af be finite btanbe fig peb 3)leu* 
ucflevS ©ceb,' men bog iffe f>ccugc peb, bet 
eue peb bet anbef; (igefom Sentef iffe fan 
btanbeS meb Sevet. 9Jieu t be famine Sou* 
gevS ©age flat JpimmetenS ©ub opveffe et 
Ofige, fom iffe flat fovboevpeS ePinbetig, og 
bet ^Kige flat iffe ooevtabeS tit et aubet 
golf; bet flat fitufe og giove ©ube paa 
atte biSfe JHigev, men bet, bet flat bejlaae 
epinbetigen. ©g effevbi bn faae, at bev 
btep afbuggeu af SSjevgef eu ©teen, fom 
flefe iffe meb Jpautber, bPitfeu fnufle 3t'V* 
net, Sobbevcf, Sevet, ©otPef og ©utbet, 
faa bav ben (love ©ub (abet Soitgeu oibc, 
bPab bev flat flee b^effev. ©g ©votumeu 
ev fa(l og Ubtpbniugeit bevpaa ev oiS.” 

3bet Pi faatebeS betragtev benue ©jeu* 
jlaitb, fvemflittev fig for oS t 9tccffe, fovjl: 
93abp(ouievueS ^ige unbev Song 9?ebu- 
cabue^av; fov bet Qtubet: STebevneS og 
tyevfevueS «Rige, b^itfe foge Sabptou fva 106 


@n Slb&arfete 9tofl. 


^Betfba^ar, og vegierebe ooer al 3otben; ; 
for bet $rebie: ©reefernetf 9iige nnber 
- Qlleraitber ben ©tore, fom ero6rcbe aClc fee* 
fjcnbte 2aitbe og berflebc mitt t 33a Mon; 
fuv bet ftjerbe : 9lomcrne$ 5?eiferbomine, 
bbiffet ligelebeS mtbertbang atfe Saitbe, ug 
fur bet Jyemte: bet£ ©eling i bet ojllige 
ug beftlige Seifevbotnme, ug tilfibft bet$ em 
befige ©oitberlemmelfe i intubre forjfjcllige 
Jftougeriger i bet nnuareube ©uropa, fove^ 
(littet ueb jobber ug £ceer, beefa af 3evn 
ug beete af Seer, Og til ©Intiling feerbi 
et albelcS m )t $ige (lifted af J^imnieleu^ 
©ub i be ffbfTe ©age, eller mcbenS bi£fe 
hunger regjever, fum ligne$ ueb Webber ug 
£cm\ ©otte fibfte Otige flat albrig ffifte 
Server, faalebe£ fum be anbre Otiger, ber 
baote secret fur bet. ©et ffulbe albrig 

Mibe oberlabt til noget aubet guff, ©et 
finite furbccrue eller fonbevbrobe alle bi$fe 
31 iger, men felb finite bet beflaae euiube* 
lig, ^taitge formober, at meb bette fibjTe 
9tige meite^ bet ©ut£ Cftge, fum bleu ftif* 
tet i ©britfi eller bans Wpo(Tle$ ©age. 
®ieu eu ftorre geil fuitbe iffe inbforctf. 
©ub$ ^ige uprettet i SOrifti eftcr bau$ 
Wpofllee! ©age foubebrrob iffe itoget af 
33erbem* Otiger. ©et (Hep felb befrtget ug 
uvermmbet efter ftornbflgelfe i ©allied 
tyrup&eti (7. 21): *3eg faae, atbetfamme 
par et jporu, fom forte ^rig tmub be £el* 
ttge, ug ftf Ouerf)aaub ouev belli ;"og22be 
2?. : "3ubtil beti ©antic af ©age fum, ug 
©oimnen Meb gibet ben 211lcrboie(le$ #el* 
lige, ug £iben fom, at be ipetfige befabbe 
9tiget;" ugfaa bet :7be SB.: "iOTen 0figet 
^ug SWagten ug StigevueS ©torbeb, fum er 
mtber al Jjpimmelen, gibe$ tit et ftolf, fom 
er ben Qlllerboiefletf Jpcllige; bam? 9tige er 
et euigt 9tige, og alle jpeiTetommer flal cere 
og lobe bam." 

3obannc$ aiiforer i 9lab* 13.7: "Og 
ber Meb gioet bet at fare 5vrig mob be Jpcl* 
lige, ug at oberbinbe bem; og SOTagt bleb 
bet gioen ooer bbev ©tamnie, ug buert 
©uugemaal og boert Jolt." 3 OberecuS* 


ffemineffe meb benne ftorubflgelfe bar 3or* 
beu$ .fperflere bant SfKagt til at breebe ?lpo(t* 
lerne og be infpirerebe iflfceub, inbtil be 
flbile Oberblebne bleue forbiffe fra < 3Jieitne< 
fferS ©elffab, eller tbnngne til at gaae til 
be ubeboebe £Der, eller til 3ovben$ hitler 
og 33iergene$ jvlofter, ucerenbc faabamie 
'JRemiejfer, fom SSerben iffe bar beerb; me* 
belli? paa famine £ib mange falffe tyropbe* 
ter og i ? ccrere blebe iubfatte i bere^ ©teb, 
faabamie, fom ®emieffeiie felb autoge fig 
i ^obetal, forbi be bilbe iffe furbrage ben 
fnnbe Soerbonu T)aa bonne 3Kaabe er 
©ubo Otige blebet bfaorganiferet og bar up* 
hurt at ocere iblanbt ^Oienueflfeiie, og Sccr* 
bomine og ©ecter iubjTiftcbe af iDiemiejTer 
bar traabt ijlebet. SBi (fal bebre ben tale 
omfTcenbelfgen oin benne ^Taterie, naav bi 
foinnie til (Japitlet om ©nb^ ^ige. @aa 
meget bcere fagt, at bet Otige, om bbilfet 
©aniel bar talt, er et Otige, fom jpimine* 
len^ ©ub felb.bil oprette i be flb(Te ©age, 
nben iBitfanb af mcmieifelige 3nb(liftelfer 
eller 3Jiemieffer$ Jorffrifter.' Og tiaar bet 
engang er orgauiferet, bil betalbrig upbore 
at gaae fretitab; a( 3orbeu^ og jpeluebe^ 
3)Iagt fan iffe binbre bet^ Srcmgang; inb* 
til tilfibtf ben ©anile af ©age ffal fibbe 
og ben Jperre 3efn^ bil foimne i Jip imme* 
len^ ©fpev, meb i))fag t og (Tor .iperligbeb, 
fom 5vongerne^ jlonge og Jperrerne^erre, 
og obelcegge aUe biefe C^iger, og gibe 9^i* 
get ug bet^ ©torbeb uiibev bele Jpiiginieleii, 
til be Jpellige. ©a bil ber fun bcere eeti 
jperre, og bans 0Rabit ©eu, og ban ffal bccre 
j?onge ooer bele 3orbcn. _ 

bil nil benbe tilbage til 9?ebucab* 
ne^ar, bbem iperren , giennem Seremicc 
^nmb, falter „ffn ©jeuev til at ubfore 
bau^ ©umme ouer 9batiuucnie.» (3er. 25, 
9. 27, 6. og 43, 10). ©et failed, at 
jpevren opboiebe benne ®niub, ug gjorbe 
bam til Hongevne^ .ftonge, ug iperrer^ 
jaerve, ubmiTebe bam meb (T r eget ©beerb’, 
og iflcebte bam meb })?agt ug i9?i)nbigbeb f 
itid far at ubfore ©nb$ ©umme, til Sngtelfe 107 


(Jtt 9Ibfcarfel$ 9?0fi. 


^ og SJbmpgelfe foe atte 3ovben^ Stationer. 
3 Sercmicc 25 ffge$ : "Sit Jperren be* 
flnttebe at bringe ^tebneabnejar og bang 
Slrmee imob 3ernfaleni og mob alle 9ta j 
tionerne triubt omPring, at ban fnnbe bringe 
belli tit ijbelccggelfe og Sangenffab i 70 
Slav; og efter be 70 21 a r oilbe f>an oenbe 
om og ftraffe 23abt)lonierneg jvonge og9ia* 
tion for bereg Uretfccrbigbeb. 9tu, boo 
Pan fotge Jpiftorieu om 3*ntbt>t>rbctfen af 
bigfe (tore Segtoen&eber faa uoiagtigt om* 
fjanMebe af 3eremia^ # Sfaiag og GrjePiet, 
uben at blioe flagen meb J?ovbanfeffc og 
ftornnbring ooer ben oibmiberlige propbetiffe 
©aoe boornteb ^Jtcenb i be ©age finite 
teefe ben tilPommenbe Jpiftorie, ligefom be 
tccftc ben forbigangne. 3 ©anbbeb, Spv 
ftorteng Sccfer i bet nitteube 2(arbunbrebe, 
ber bar 23abt)lonieriieg, ^teberneg og 2)er 
ferneg, ©raePerncg, Stomemeg, ©gppterneg 
og 3bbeme^i(toiie for fig, PauiPPe giore 
ffg fortroligere meb be 23egioenbeber ber 
ffete iblanbt be stationer, enb Vropbetmie 
oar 70 2lar forenb be flete. 

Soberue bfeo nnberfaftet 9tebiifabne$arg 
Jperrebomme, ©taben Sernfalem tittigemeb 
bereg Sempel opbrccnbt; bereg ftorfter, 
Slbelgmccnb og 5olP Meo bortfert tit 23 a* 
bplon, meb atte bereg bellige Sing. 2llt 
bet omftambelige oeb beiine 3)belccggelfe og 
ftangenffab oar tpbelig fornbfagt af ^)ro- 
Pbeten S^emia^ fom og Stbglamgben, 70 
2lar. @fter Sobering Unbertoingelfe, brog 
23abt)long 5tonge ineb fin J?ocr imob Sprue, 
.ftjobmeenbeneg ©tab, beliggenbe oeb ipaoetg 
£aon, omgioet iPPe alene meb ©oe, men 
ogfaa af en fkcrP ^Jtiinr. @n faa (toerP 
ftceftningg 3nbtagetfe forbrebe 9tebneabiie* 
*arg og bang bele Slrmeeg 5vtogfPat> og 
Ubbolbenbeb til bet 2)berfte, fom arbeibebe 
uaflabelig for en lang Sib, og tilfibfl fei* 
rebe ooer Sprng, og bragte ben t ftangen* 
ffab for 70 2lar. ©erefter oenbte be til* 
bage og opforte bereg ©tab; tbi Seremiag 
baobe fornbfagt beune Spri gjbmpgelfe, 
beng 3aitgenf!ab i 70 2far og beitg ©jen* 


opbpggelfe efrer benne ^tb^ ftorlob. Crfter 
Spri ©jenoprettelfe blomflrebe ©taben en 
Sib, men bleo betefter inbtaget til en fnlb* 
Pominen £pbelocggelfe* ©eng rniuerebe Seo* 
ninger ere inbtil benne ©ag at fee paa 
£aoetg 23mib, ©tebet boor ben flob er 
bleoen 4 til en nfrngtbar itlippe alene beflb* 
bet af fattige Jiftere. £ele benne SDbelceg* 
getfe, ja enbog beng nccroccrenbe Ubfeenbe 
af en obe og beflanbig $DrP, er tpbelig for* 
nbfagt af tyropbetem 

iWien ba ^ongen af 23abplon baobe 
inbtaget Sprue, efter at maugt et Sp ooeb 
oar bleoet ffalbet og mangen en ©Pnlber 
bubgfpg af ben baarbe Sjenefte f>an^ 2lr* 
mee baobe nbfort linber 23efeiringen, faa 
looer Jperrcn, oeb G^efielg ^Otnnb, at fljamPe 
bain SSgppteng 23pttetil Son til bang 2lrmee 
til at belonne bam for ben frore Sfenefte, 
boonneb ban baobe tjent ©nb imob Sprnd. 
®etragt 4 beriuc(t ban<3 Avrig, SS'gppten^ 3»M 
tagelfe og ftolPet$ .©ortforelfe i Sangenffab 
inbtil be 70 2lar fnlbenbte^. 

£>g til fib ft, folg bam i Ubforelfen af 
£erren$ ^eon og 23rebe imob U^, mob 
23bitifteriie^ longer, 2l(lalon, Ql^aaP, @Pron, 
@bom, 3Jioab, Simmon, ©eban, Serna og 
23ii5 og mob jlongerne af Slrabien, 3imri 
og ©lam; og ooer alle be mebifle longer, 
og ooer alle Dtovbcn^ longer baabe fjern 
og ncer; og ooer alle ©erbend 5tongeriger,. 
boitPe ffnlbe ooere brnPne, og fppe, og falbe 
og albrig mere flaae op, forntebelft ©oer* 
bet fom ban oilbe labe Pomme iblanbt bem. 
ilJieii, naar ^erren baobe fulbPomnief al 
fin Ssillic ooer biofe stationer, agfebe ban 
at oenbe om, og ft raff e benne (tore OTonart 
og bi^fe fom efterfnlgte bam; og ligefaa 
©taben og 9lationen ooer boilPet ban re* 
gjerebe; og tilftbft at giore bet til en eoig* 
oarenbe 2>belcoggelfe. Og alt bette oar 
for bereg ©toltbeb og J^ooniobigbeb. £er* 
ren figer: "©Pal ®ren rofe fig imob ben 
fom bugger meb ben? eller fTPal ©augen 
trobfe imob ben fom brager bem- o. f. o. 
(Grf: 10. 15.) 23eb at folge 3oberne og be 108 


Grn 9lbi>arfef$ Stofh 


aubte Stationer pua bere^ ^ifbancgaug cf s 
ter 70 3fnr$ Sungcuilab og £rcelbom, og 
©traffebommene ooer 93abi)lou; feer oi cu 
atiben fra STebuFabuejarS megcf forjlfiettig 
@buracfeet fvemfeccbet af ^ropbcterne, fom 
er n ceonet i ©Friffen £crreu» ©atoebe. 
— £an Fait befragfeS fom een af be mceff 
ooerorbeutligeSbaracferer, fom ben ftebeufTe 
SBerbcn nogcnffube bar frembragf; bans 
^Ktfbbeb, 9SHob, Ubbotbenbeb, to^tetige 
Stemgang, og fremfor 31tf bun$ (Tvccnge 
Spbigbeb mob ben ©ub$ Sefaltnger, fom 
boerFen ban etter bau6 Saber Oaobe Fjeubf ; 
3ttf fjener tit 3?eOit$ paa at Grfaia£ iFFe 
tog Seil naar ban Falbfe bam oeb STaou 
fom £erren$ ©atoebe til at fretfc Ratios 
uerue fra £vcelbom, fit af fugte og unber* 
fringe ben (TorfTe ©fab og SHonaifi fom 
uogeuffnbe bat oceref paa 3orben, og fit 
at gfenopveife Scheme og gjenopbpgge be? 
re$ ©fab og &empet. 3 ©aubbeb, ban 
&ar een af bi$fe faae, fom SBevben atbrtg 
frcmbringer, nubtagcu !fit at fulMomme 
ooerovbentlige Sing. SRen tab o$ bore 
tyropbctentf egeu ©effriretfe ooer bam, @f, 
45. "©aa fagbe £ erven fit fin ©atoebe, 
fit <$grn$, boitFen ieg tog faf oeb batt$ 
boite £aanb, fit af netfaffe £ebningene 
-for b«n$ 3fnftgf og tofe $3elfet fra .ftom 
gerne^ Somber; tit af aabne ©ore for bam, 
’og af *J)orfcne (Inlbe iFFe fittnFFcS. 3?9/ 
ieg oil gaae for bit 3tnftgt, og giote be 
hogebe $3ete refte; ieg oil fonberbvpbe 5tob« 
berbore og fonberbugge 3crn(Tamgcr. 3eg 
oit gioe ®ig be Siggeitbefa;, fom tigge i 
^iovFet, og be ffjntfe jtlenobier; af ©n 
ffaf fornemme, at ieg er £09^(591, 3$ 5 
raelg ©ub, fom Father big oeb bif 97aou; 
3a, for min burner 3acob$ ©Fplb, og for 
3^raet min UboalgfeS ©Fplb, Fatbfe ieg 
big oeb bif D?aon; ieg nceonebe big, enb bog 
bn Fienbfe mig iFFe; 3eg er $(&dt3V&% 
og ingen obermere, nbenmig er ingen ©ub; 
3eg oit orngjorbe big, enbbog bn Fjenbcr 
mig iFFe, paabef be ilntbe oibe fra ©olentf 
JDpgaug og fra beu$ STebgang, af ber er 


ingen fornbeu mig." 3 bcf I3bc o. ftge£: 
"3*9/ ieg opoceFFer bam i OTeffoerbigbeb, 
og pit gjore atte ban* $3eie refte. £an, 
ban ffat bpgge min ©tab, og to&abe mine 
Sanger, iFFe for *J)enge6 SSccrb eibetter for 
©FjenF, fagbe ben £erve 3ebaofb." 
feren oiLerittbre at @faia$ tcoebe omfrenf 
100 Star for 3oberne$ Sangenffab og 170 
3tar forenb 0)ru$ tob bem bvage titbage. 

£er oit ieg (Taitbfe (ibt og fporge: 
^oitFen *3J?agt, uben ben (Tore ©tibtf Staff, 
Fmibe fceffe etSUienucfFeifTanb fit af nceone 
ef anbet oeb 9laon ef fieetf ©ecutnm for 
ban bteo fobf, famf forfcette ban$ Sio$Jpi* 
(Torie? £oorlebe$ niaafte ban iFFe forbam 
feO og foruubre ftg ba ban, effer mange 
3tar$ Srig og 33eoegetfer, i boitFe ban be« 
(Tanbig marfd)erebe frem feirenbe og for at 
feire, og famtcbe 9tationerne$ JRigbomme 
fom eu 9Tebe, tiffibfl opftog fin ffetfteier 
ncer oeb -Btnrene af 3ovbeu» (TaerFefle S^fc 
ning? Snlb af Sovnnbring faae ban paa 
©fabetiS 300 Sob Oeie 9J?ure, mcb beu^ 
jtobberporte ogSernflcengcr. SotFetfroebe 
ftg fnlbFommeu fiFFer, beriube, meb ^t>vo^ 
oianf noF for abftittige 3tar. ^oor Fuube 
ban foenFe ftg af inbtage en faaban ©tab. 
Jpoo oitbe iFFe bare gpfet fitbage og unb* 
ftaaet ffg fra ef faabanf Sorefagenbe, uaar 
iFFe ben (Tore 3ebooa feto baobe inbgioef 
bam bet. 9}?en oeb af ajTebe Stoben 
enpbvaf fra ben$ Sob og marfctjere tige 
inb unber ©fabend 9Hnre i ben forreStob* 
feng, befanbt ban ftg fuarf i 33eftbbetfe af 
©taben, uben noget 33efocer; tbi 33etfbn- 
Sav, jvongen, braF fig futb, tittigemeb ftue 
©tore og fine SriUer, og bef af ^erren^ 
^ufe^ ^ar, fom ban^ Saber baobe faget 
fra Sevnfatem, og ban^ jvncce oaFtebe attes 
rebe af ©FrceFFeu ooer ^aanbfFriften paa 
23a:ggeu, boilFet ©aniet nptig baobe ooeref - 
Fatbf inb for af fortolFe, og gao ftt DTige 
fit be Sfteber og ^perfcr. ®a ban baobe 
oPerounbef beffe (Tore 9Ronarfi, fatte bau 
ftg paa JBigerne^ ^btoue; og, ba ban bteo 
forfrotig meb ®auiet bteo ban uben £oiol 109 


( Sit Slbfcarfeld 


gjovt befienbt mcb 30bevne£ Cptegnelfev, 
og ba oav Jpemmetigbebeu ubfolbet for bam; 
ban fnube ba fee at ©nb baDbe Balbct bam 
ueb STaon, — at ben 9llniccgtige$ £aanb 
Oat>bc omgjovbet foam til ©tviben og (Tovet 
alle bau$ ©ievningev. ipan funbe bafovftaae 
boovfov 3ovben nbgjob fine ©fatfe i bans? 
Sfjob og fjDDi’fov j?ouoenie$ SaenbevS 93oct* 
ter rave tcfte fovau barn og feDorfov Kob* 
bevpovfene Oaobe Dccvet aabuebe og Sent* 
(Tccugevne fonbevbvubte. ®et Dav for at 
ban niaatfe Dibe, at ber Dav eu ©ub i 3^ 
tael, og ingcu fovitben f)m\, og at alfe2lfi 
gnbev Dave font 3«tef ; ogfaa fov at ban 
ftmbe igjett opveife 30 bevne, gienopbpgge 
beve£@fab og £empel, og fulbf online ©itb£ 
Seflntning ooer 23abt)lon. 3falg? bevaflob 
ban ubgaa eit ^Proclamation fov Sobevne 
at oenbe tillage, og fov STationevne at 
bicvtpe beni itieb ©jenopboggelfen. £(ji, 
fagbe ban, ©nb bar befalet inig at bpgge 
bani et £u u$ i Sevnfalem. — @$va 1. 2. 
3 , ftgev: »©aa flfgev ©i)vn$, Kougen af 
qjevffeu: £>evven, Jg>imnieleui5 ©nb, bar 
gioet niig al(e Sovbent? STigev, — ban bav 
paalagf niig at bpgge bain et $\\\\i i 3e* 
vnfalem, fom ev i 3nbcva* £o o ev bev, 
iblanbt bete f>a\\i So If? bans ©nb, nerve 
meb bam, og ban bvage op tit Sevitfalem, 
fom ev i 3ubcca, og bpgge Jpnfet fov 3^ 
booa, 3$vael$ ©ub, ban ev ben ©nb, fom 
ev i 3eviifatem." 

jj oilfe fvaftige 9lvgnnientev, bnitlen 
mccgtig ^nbflobelfe oav bet, fom gjovbe at 
(Jpvntf Dav oDevbeDtift out at bet Dav £im* 
U\\$ ©ub, fom boebe i Sevufalem, fom 
aleue Dav ©nb, font baobe giovf al(e bi£fe 
^ing. J?au baobe iffe avDet nogen Knnb* 
(fab af flue gcebve out ben fanbe ©ub ei 
beltev om ben beUige ©frift. 9tei, ban 
baDbe betfanbig occvet meget nibfjcev i at 
filbebe Slfgubcr. ®et oav til 9lfgubev ban 
benoeubte fig om 33i(Tanb i ben tibligeve 
®eet af fit StD. 3eg foavev, bet oav©ub$ 
Kraft nbDtifl oeb s flvopbetieu og ben$ Dp* 


folbelfe; if be i en aanbeliggiovt ftovjlaiib, 
iffe paa nogen ntobetig, note etlev movf 
bemnieligbeb^fiitb S)iaabe, oaitffelig at for* 
(faae; men i en ubtvoffelig, bogtfaoetig og 
fDbetig SeoiBniitg, boilfeu ingen ftinbe 
mobfige ellev mobffaae. ©faia$ figev at 
bette oav Jpevventf Spiemeb ba ban aaben* 
bavebe faabau 2t)beligbeb. £g @t)vu$ til* 
fjeubegaD at bet giovbeben fovonffebe SSivf- 
tting. (@f. 44 og 45.) 

3eg oil bev bemcevfe, af, uaav oi fom* 
mev tit at afbanbte ben ©eel af 9)vopbes 
tievue font enbnn ev tilbage uopfolbf, (fal 
oi bvitige ubtrpffelige 93eoifev paa af be 
bebeuffe Stationer i be fibfTe ©age oil blioe 
ooevbeoifle paa famine 5Waabe fom @t)vn$ 
bleo, bet ev: bev ev oi3fe SSegioenbebev ft)* 
betigt fovubfagt af tyvopbetevne, enbuu fit* 
fontmeube, b^ilf^ uaav be opfplbeS, oil 
oDevbeoife alle bebeuffe Stationer om ben 
fanbe ©nb, og be (fat fienbe at bait bav . 
talet og itbveffef bet. £)g atte ©bviftenbe* 
ben$ (To ve og Icevbe 3J?amb, og alle ©am* 
funb, fom gioev nogen auben enb en bogs 
(Taoelig Ubti)biting paa 9)vopbetien$ Cvb, 
(fat (Taae be(fjccmiuebe ogtoingeS til af be« 
fienbe at 9ftt ev fleet ligefont bet ev (Tveoef* 

S)?en oi maae oenbe tilbage til dov 
U ubevfogelfe i ^vopbetien og bem? Opfpl* 
betfe. ^vopbetevne baDbe iffe aleue fovub- 
fagt 33abt)lon£ Jovvingetfe DebSpvu^, men 
be baobe fagt beti£ ©fjebne igieitnem alle 
?llbeve, inbtil bet bvtnge^ neb til fulbfoni* 
men IJbelceggelfe, fov albvig at blioe beboet, 
iffe engang fom et ufiabigt Opbotbt^fteb fov 
omoaubveitbe 2(vabeve. ”2)en ffat i ©Dig* 
beb iffe blioe til, og ben (fal fva ©tccgt 
til ©Icegt, iffe beboet, og itigen Slvabev 
(fal opflaae ‘Self bev, eibeltev Jppvbev labe 
Cloeg ligge bev." ©fa* 13. 20. 

5v. Sofepb 535olfe, ben bevomfe [obi* 
ffe 9Wi$|Tonaiv, fovefpuvgte fig bo^ Wva* 
bevne, meben^ ban veifie i ©batbcea, om be 
opflog beve^ %elte iblanbt 95abt)lon^ STni* 
nev, boovpaa be foarebe uei, og evflccvebe 110 


, ©it 3lbyarfef6 9t0fl. 


beveO gvpgf, at bevfom be faatebeg gjorbe, 
oitbe 9?imvobg ©cift gjove bent govtvceb. 
©aatebeg er atte tyvopf>etevneg govubffgetfev 


fcctvccffeube betme mccgtige ©fab btepet Dp* 
fptbte. 

(govtfcvfteg.) 


®atifcf)et>S ®rt>* 

31f S. Saiiflffovff. 


Da ieg af pdv Jpevve* 3cfu Sbvifti 
(love 91aabe og 93avmbievtigbeb ev fommen 
tit ben (love ©anbbebg ©vfjenbetfe an* 
gaaenbe ©bvifli faube gcvvbom og faube 
tfivfe paa Sovben, ev bet mig uiagtpaatia* 
geube, faafom i'eg elflfcv aUe 5Jlenneffev, og 
gjevne ottbe bvage bem fva 3J?ovfet fft 2m 
fet, effer ©ubS eget befliffebe 91aab, at 
mebbete tyubtifiint Ologet om pov 2cvve og 
be ©vunbfoefningev, fjoovi oi eve fovfliettige 
fva ben tntfjevflfe j?ivfe og atte anbve @ef* 
tev og tyavtiev paa 3ovben. 

SBi tvoe ben ganflc bettige©fvift uben 
Unbtagelfe af et enejle Ovb, tige fva &ev* 
beng ©fabetfe inbtit Sobauneg’ fibjle 3taben* 
bavingev. Devtit tvoe oi, at 3Dtovmou$ 33og, 
font bleo funben, og oav ffveoen paa £ao* 
(ev af ©utb, ev ©ubg Dvb, og ev ooev* 
fat fva en ufovdaaetig ©fvift, i bet en* 
getjle ©pvog, boovfva ben ev nbgangen tit 
aUe golf, ©loegtev, Sungemaat og ©tarn* 
mev. Da mange tognagtige 5BejTi)(btiingev 
og ERpgtcv eve ubgangue, angaaenbe benne 
iBog, faa tittabev ieg mig at fpovge ben, 
font ev opvigtig af Jpjevtet: Devfotn 9)fov* 
ntoug $8og ev SWenneife* ©avf, mon ben 
ba iffe pcrte fifveoen Peb Diaeoeteng Jpicvtp, 
fov at fovfove 9Jlennef!ene tit at (obe tige 
i &an6 Pibt ubfpitebe ©ab? @n&pev, fom 
cv opvigtig fov Jpevven, pit oift befpave bette 
©povggmaat tneb et evvtigf "3a." ©aa pit 
jeg eubpibeve tittabe mig et ©povggntaat: 
"Dm Dicvpeten nogenffnbe &av Pil'd noget 
jJKeunejfe at floe bet Dube, og atteue at 
tpe ben tit S&viffum, fom ben enejle $J?tb* 
(ev, og ene foge govtoeiiing t bang SBunbe, 
og EKenfetfe i bang bpvebave og bettige | 
SMob, fom ban ubefte paa tforfetg £v<c, 1 


tit eu 3gien(0£ning$ Rotating fov pove 
©onbev, ia, iffe atene fov pove, men fov 
ben ganffe $3evbeug, £>a r DicePelen no* 
genffttbe bevovt bette tyuuff? fpovgev 
jeg attev. jltcvve Scvfev, bevfom Du ev 
opvigtig fov Din ©ttb, ba pit Dn pi(l 
fpave og flge: nei, bet bav ban atbvig; tbi 
ban ev ©bvidi gienbe, og ban pit iffe bem 
pife tit band govfouiug, tb i ba Pitbe bang 
91ige vpfte fov ©ubg bettige Dom. iticeve 
2<vfev, ieg mettev, at bette ntaa oaeve £o* 
pebfummeu, at benne $og beupifev ene fit 
©bridum og tit bang govfoning, og naav 
ben benpifev tit bigfe Pigtige $ing, buorte* 
(ebeg fan bet ba Peeve DicePeteng 23<vvf og 
WennefTevg 93cvvf? 91ei, fjcvve 2aefer, bet 
ev ©ttbg eget Dvb og bang bettige ©pan* 
getium. 3)1 eu, ficvve 2<vfev, ftoovfov blipev 
benne 33og fovnegfef, og ftoovfov Mioev ba 
benne bettige ©fvift* babet og fovfajlef 1 ? Det 
fpneg Dig en ©aabe, ntVn ieg fan i ©anb* 
beb optofe ben. 3 fcen ^ib pov Jpevve 3^ 
fug ©briftug panbvebe om paa 3<n*ben i 
jtjobef, (liftebe ban (In ^Wenigbeb*, men 
fovenb bang Jpimmetfavt og inbtit ben$e(* 
(ig'91anb fom opev bem, pibe pi, at be fun 
pave bpbte meb Sobauneg’ Daab (^Banb* 
baab), pg floen annammebe be ben i>eUtg« 
2lanbg ©apej men fov af famine ncvvuteve 
i 5Bevpve(fe meb bigfe %‘ng, pit ieg tittabe 
mig at omtate be fevffe Dageg bettige og 
beveg ffivfeg Ovganifation. i)3?afb* 10. 1. 
"Og ban fatbte fine totp Difcipte tit fig, 
og gap bem ‘SJtagt opev be uvene ^lanbev, 
at ubbvfpc bent, og at betbvebe at ©pgbom 
og at ©fvobetigbeb. Digfe totp ubfenbfe 
3efng, bob bem og fagbe: gaaev iffe bcu 
paa i?ebniugeneg 53ei, og gaaev iffe-b^t Scmbfyeb# Orb* 


i be ©amaritanevS ©tab. 5)ien gaaer bel* 
lev ben tif be forfabte Saar af 3$rael$ 
£ 1111 $. Dg naar 3 gaaer nb, ba prcebifer 
og figer, at £>immerige$ fHigc cr fommef 
new. £efbreber be ©pgc, retifev be ©pe* 
baffle, opbccffer be ®obe, nbbrioer ®iccrle. 
3 bare annammef bet for intet, giber bet 
for intet. 3 ffnffe iffe babe ©ofb, ©ttfb, 
ei Jobber i @bev$ defter, ei ^affe tit at 
veife uieb, ei fetter to jvjortefer, ei fetter 
©tab, ei fjeffev ©fo; tbi en9lrbeibev erfin 
Sobe oewb. 5)?en 6 ri(feu ©tab effer 95p 
3 fommer inb i, nbfpovger, 6 bem ber er i 
ben, fom er bet bewb, og bfiper bev, inbtif 
3 bvage bort* 9)ien naar 3 gaaer inb i 
et j?mi$, ba differ bet; og berfom fanime 
ev bet bewb, ba fonnnev @ber$ Sreb 
ooev bet; men berfom bet iftc er betoewb, 
ba oenbe ©ber£ ftveb tit ©ber igien. Og 
berfom nogen ei bif annamme ©ber, og ei 
bbre @ber$ Safer, gaaer ub af bet £ 1111 $, 
effer ben ©tab og afrofter ©tooet af ©bev£ 
Sobber. ©anbelig bet fiat gaae be ©obo* 
mitevtf og ©oinoritertf ©tab (ibefigeve enb 
.benne ©tab paa ®omnmi$ ®ag. ©ee, 
jeg fenbev ©ber, fom Saar, inibt ibtanbt 
rioeube Ufbe, borbev bevfov fnilbe font ©fan-' 
gev, og eenfofbige fom ®ner. ©ttbbiberc 
figev ban i bet 20 53. 3 eve iffe be, fom 
tale, men bet er @ber$ SabcvS Qfanb, bev 
tafev i ©bev. Og 23 53.: SO?en naar be 
forfolger ©bev i een ©tab, ba fiber tit eu 
anben; tf)i fanbefig figvv jeg ©ber: 3 ffulte 
iffe fomnte til ©nbe meb 3 $rac($ ©teebev, 
forenb 5Hennefieii$ ©011 fotnnier. 9 ?aar 
ba. bov- fjerve Sreffer fewer fine ®ifciplc 
faafebe^, faa fiffabev jeg mig at fpovge : 
Jpoab ffaf ba en ^3vccft^ £011 bevre, (laf ba 
f)an fom en £t)vbe fngc 53 lobet af Saarene, 
ffaf ban tage ben SattigeS faabeffom ben 
JKigeS ©ob$ og ©ienbom nnber ©fin af 
S^et? ®n, fom er Stover, fiig mig, fjeitber 
®n ben beffige ©frift? ®evfom ®u fjen* 
ber ben, bbi bebrager ®n ba 5 )ienneffeiie, 
bbi leber ®n bem bifb i Sliovfet, font fb- 
4 gev St)fet? £bi figer ®u til et bienbe 


Ul 

95am: ®et bor ®ig at bobe$ for at inb- 
gaae i ©ub$ ETtige; beeb ®u iffe, at ©nb$ 
Cftgc b^ver bette 95ant tif ? ®e jtavfie 
babe iffe Scegen beboo, men be, fom ere 
fbge. ipbovfebeg bif ®u fornegtc @nb$ 
9letfarbiflf)eb? Og brorlebe^ bif ®u for* 
negte baits 93avnibiertigbeb? ipborfebeg bif 
®u fafbe bet en ®aab, at beficwife et 
53arn, fom ei fan tvoe, fom ei fan foare 
tif ben 5 )agt, bet ffaf tnbgaae, br>ovlebe» 
bif ®n gibe bette 93aru ben £ettig*5fanb, 
fom ev en SnnbilabS 5faiib, 53ti$bom$ og 
$orftanb$ Qtanb? Jpoorfebe^, figer ®u, at 
@nb ev foranbevfig ? ©r ban iffe ben fanime 
igaar og ibag og for eoigt? ©r ban iffe 
ben famine, fom ban aftib bar bewet? 3 o 
bi^fefigen. £borfor figer ®n, ban gjor 
ingen 9Dtiraffei\meer f Sjcwe Safer, bbor* 
for gaaer ®n (fom 53erben fafber bet) tif 
9fltev$? ®u bif bog pel iffe fbare mig og 
fige, at bet ev for ©fif og 3)ietinefiet$ 
©fbfb; tbi fanbefig, berfom bet forbofber 
fig faalebe£, ba ceber og bviffer ®n ®ig 
fefb tif ®oni£. ®erfom ®n er opvigtig 
for Jpevren, ba bif bet iffe forbofbe fig faa* 
lebe3. ©fter af jeg nu bar tafet bette, bif 
jeg ba bibue noget angaaenbe pore Saw* 
bomme, fom ere ganfie obereendfiemnieube 
meb ben beffige ©frift. N 53i tvoe, at naar 
et ^enneffe, naar bet bar naaet ben 9(fber, 
at fnnne fjenbe, bbab fom er ©obt, og 
boab fom ev Oubt, og tvoe be bvffige ©fvif= 
tev, ba bov ben bobeS, fom fortangcr bet, 
men bee bam, berfom ban er en Coffer; 
tbi ban bif faae Son i £efpebe. 53i tvoe, 
at ,©nb for fibfte ©ang bar nbraft fin 
£aanb for at famfe alfe fine £ef(ige, be, 
fom paafafbe bam i 9lanb og i ©anbbeb 
og ban bar gibet bem, og 06 , ja affe 5Jicn* 
nefler, fom biffe tvoe paa ban3 bdiiqt 9?abn, 
5J?onnon^ 93og, fom inbebofber et Solf^ 
£iflorie, fom @nb bar fort tif bet Sanb, 
fom nn fafbe$ ^fnierifa, ben inbebofber i 
bet b efe taget, Hitter ©aubbeb, og netop 
bevfor, 0 f jewe Scrfev, er ben foragfet, ber* 
for er ben babet, baabe af 53evben og af 112 


(St 6anbf)eb$ Orb* 


ben faafatbte geiff lige ®eel. 3a, fanbelig, 
fanbelig, JperrenS ®ag ev fontmen tic^iv fee 
®ig out, o Sccfev ! 09 befragt SBerbeit i 
biSfe ®age, feer ®n iffe allerebe Segttette 
begpttbe at ffec, laeS ben 6eHiQe ©frift, og 
forflaae ben, i al ipjertetS ©enfolbigbeb; 
tnett iffe nteb ®itt gorflattb, tf) ®tt brt)s 
ben til Uttpfte. 

Spt ba til, atte33orben^©favev;.bt)» 
ler og Hager, alle 3/ fom befpotte ben 3^- 
raelS £elligeS 9?aott; tbi JperrettS ®ag 
fomtner grunt tneb gortornelfe, bait ben 
eoige og retfcpvbige ©nb, ban flat ftraffe 
be Ugttbelige og be, fom ringeagte ben 3$ s 
raelS JpelligeS bprebare $lob, fom ban bar 
ttboft for oore ©pnber, ia, for ben gattfle 
SSerbeuS. 33eber bunt om Silgioelfe for 
©berS ©pttber, og (aber ©ber b 0 be i 23attb 
fit ©pnbernetf [gorlabelfe, i ben JperreS 
3eftt Sbrifti 9tapu og i gaberenS og ben 
Jpellig^lattbS 9taon, ba oil ben Jperre 3e* 
baotb oiSfeligeu tilgioe ©berS ©pnb for 
SantmetS 23lobS ©fplb; fee, ba oil ban 
oiSfeligett -gjare 9Rii!unbbeb imob ©ber i 
titflube Seb. 5Ii<m Scofev, bet maaflfee fal* 
ter ®ig mtberligf, at ieg ffrioer faalebeS, 


men ranbfag ©friften, og ®tt oil fee, at 
ieg iffe (poer, ®n oil flnbe, at etboert Orb 
ieg bar fagt, er ©attbbeb. O fjcere S8en* 
iter, faa ntattge, fom ntontte tccfe betfe flnt* 
pie ©frift, fommer bog til £erren, (aber 
ben £elligeS 33lob bog iffe oaere fpilbt, ban 
fjobte oS bprt fra ©atanS fouler, ban 
ttbgao fin 2lattb paa Jtorfef, og iibofle fit 
bellige 33lob for oS, 0 , flttlbe ban ba baoe 
gjort alt betfe for iufet, jftilbe oi iffe ftraebe 
at faae bet, fom ban barfjobf faa bprt for- 
es, 0 oee oS, om oi trcrbe battS ® 0 b ttm 
ber gobber og foragfe bans bellige 33tob, 
oee! b&er ben, fom iffe omoenber fig, me* 
bettS ber ettbttu er Sib berfil; ingen oeeb, 
boilfef SDieblif Jperrett falber bant, og fam 
belig, bett ®ag er ncor for Jpaattbett, at 
£erreti ffal labe foare ?Hager fontnte ooer 
Sorberige, og be, fom boe paa 3orben, ffitlle 
befpotfe ben £erre Sebaotb, og iffe om* 
oettbe fig (nentlig be Ugubelige), mett be 
£ellige oille imiblerfib oaage og bebe, oett* 
fettbe bereS £erre og £ttuSboitb biem; tbi 
fttarf oil ban fotnntc nteb 3lt og @fp, og 
regiere ef fttffttbe 5lar ttteb flue Jpellige, og 
bereffer t al ©oigbeb. 


2$i baoe baot bett gtabelige ©fferrefttiitg , at oore afreijTe ©obffettbe, 28 i Sal, 
ere affeilebe fra Sioerpool bett lite Smarts ttteb ©fibef 3talp til 9it) Orleans, alle 
farfle baa be paa Segeitte og Wattb. 2©lbfte ©ttoto baaber at trcrffe jamttten nteb bent t 
©f. Gottis oeb 9fliSfouriflobett. - ' 9teb. 


®e ber bar tegnet fig, font og alle Wnbre, baabe 9tige og gaftige, paantittbeS 
beroeb om, iffe at forglemme ©ittigrafionS*gonbef, men occre (ige faa gaottttlb imob 
Jjperrett, font bait er tntob bent, og iffe labe 5loiSrpgfer eller noget aubet ®ieo(eoaevf 
foceffe bereS Stibfjcerbeb for ©ttbS 9?igeS grentgattg i biSfe fibjle ®age. 3 n b 0 l b. ©ibe. 


©ibe. 

®e ipeUige^ aarlige 3»bc(fe(? 

. . 97. 

@n Qfb»avfe(i fUeft (foiffat). 

. . 104. 

SJufcguing til £ftig(?bagen . . 

. . 102 . 

(St @«nb6eb^ £>rb .... 

. . no. 


„©fattbittaoieuS ©tiertte 7 ' ttbfotnttter bett lfte t ferev 9Kaatteb, og faaeS boS ®Jprr. 
SSogbattblere, faint boS Oiebacforeit i Sontpagttiflraebe 5]r. 54, 4be ©al. 


Ubgioet og forlagf af 9). 0. £attfeit og 9J?ebbielper. 

* 5, ©, SorHng, ' 


©rg<m for k Sib lit Pages |cUii)t 


©Mib(jeben, ItuiibfJaben, ®t)beu eg Sroen ere forenebe. 


1. Jlorg. Ur. 8. irn 1. Jltai 1852. Priis:8/?pr.(£rpl. 


8h;et> f*a ^afrtrttfen. 

ZU be Jpellige abfptebfe bi bt og brebf i SBerbeii, meb £ilfen. 


Atjccve Srbbre og ©p(tre. — ©ubS 
Wanb filffpnber mig af (Tribe eu Grpiflel til 
@ber mi, og gibe @ber uogeii fabcrlig 3or- 
mailing. 3eg beber ©ub , min ebige fta* 
ber, at oplpfe mit ©inb, og gibe mig Orb 
og Scerbomme, fom bil ocere for ©ber fom 
Salfom for et ©aar, eller fom 93atib for 
et tprfligf SSKeunejle- 

®et er mi Obev 21 War ftbeu 3eftt 
@bvifti itirfe af ©ibfte'Sag&ipellige Meb 
ftiffet, ba ben beftob af fer SHeblemmer, 
af ftbilfe mi be flejle tailed iMaubt be ®obe. 

©nart eftev benS Opvettelfe btfrfe jeg 
©bangeliet af min Sroberfeu, SofepO 
©mitfj beu bug re, og ablbb J&erren* Se* 
faliug beb af inbgaae igiennem ©wen, fom 
er ©aaben. 

©ibeu beu £ib bur ber mange mcerf* 
boerbige Sing paMeref, i bbilfe jeg bar babt 
©eel; uoget bar gibet mig ©Icebe, og no* 
get bur nebbbief mig meb ©org. 

Wf ombuuble be £elligeg Saitbringer, 
Sorfolgelfer og Sibelfer ffbeu jeg fprjl Meb 
befjeubf meb bette 2>cerf, bilbe opfplbe bele 
33inb; og jeg ftnber, af enb(Tj[0iibf min QIanb 
er billig, af jeg (Tulbe gaae inb paa bi$fe 
®ele, og foie mit sBibueSborb til be mangel, 
fom allerebe bar preebifef og befjeiibfgjorf 
bet for SSevben, faa er bog Gibbet (Trbbe* 
ligt, og mine gamle Sringre liber afftrampe 
beb af bblbe ^Deuueii; men bet er nof af 
fige, af b»ab ber er blcbeu forfpnbt beb be 


SSlbfle, er fanbf > og JHeften er flrebet, i 
Sogertie, fom (Tal aaMietf paa beu ©ag, 
ba atle 3Jtennef!er bil faae Son efter beve$ 
©jerniuger, og alle (finite ?iug (Tal ftinb* 
gjoreS obeupaa £ufene. 

3eg bur bceref $3ibne til ScerfetS (Ta< 
bige Sremgaug, i eu betfaubig ©trib mob 
$3aufuubigbeb, Oberfro og *J)r#(Teli(l. ©om 
©pren af en ©urbeig bur bet ubfprebf fig 
faa, at bet t)m$ l )'$)({ og i Sell, i 9lorb 
og i ©pb, ligefohi af unbertreebe al ^Kob* 
jlaub, og bife baabe Jpellige og ©pubere, 
af ben (lore ©ub ftaaer beb JRorct. 

Sor fi)be War ffbeu bar bet et ©eu* 
ueptfforn; mi er bet eu fraftfulb ©fob, 
bborunber J?imlen£ fttigle fan bbile fig. 

^Bi blebe ba oberfalbne, ubplpubrebe, og 
berwebe baabe £ nn$ og Jpjem. ©ub (lee 
Saf, bi bur mi ef©teb, bi fan bMle 
pore Sibber. 

£er fan bi tilbebe £am unber borf 
eget SBiintr# og ftigeufree, og tngen for* 
feerbe o$; og berfom bi, unber faagunflige 
Dmflcrnbigbeber, fom bi nn ere unber, if fe bur 
©ub$ Watib bo^ er bet forbi bi ei ere 
lobige mob b.au$ Sub og Sefalinger; og 
jeg fan bebibue, at be £elfige albrig bur 
babf mere af Wanben enb be bur mi; og 
jeg fbler forbi^fef om, at berfom be bil 
mobfage ftormauing og* gjore bereffer, bil 
bi faae mere og mere, ©ag for ©ag, inb* 
til bi fotnmer faabibf, af bi onigaaeS meb 
114 


33rett fra 

©ugle og er ffebfc i beve» ©elffab; 09 
uaar oi ouffev at (cere nocjet fra ©ub, oil 
be unbevbife 0$, 09 Jpitnlenoil begfontiebelft 
Deere 06 faa ttoev, font 33 ojtcu ev 9 tpe 2 )ovf 
formebelft Selegrapben. 

Sil be .fpellige i biSfe Date (jar jeg et 
Orb fir 5 ovmamitg: — 

Derfoui beffe 9 SccifS 93 el ligger ©bet* 
paa Jpiertef, ba ocmr alfib rebe til at ab* 
(t)be. Out *J)rccfibcnfeu puffer at befeette 
Daleue, bpgge tempter, preebife ©paugc* 
tiet, eller ttogef aubef frames af ©ber, ba 
ocerer feetbige font ^iituftticcttb , ttteb alt 
boab 3 eier 09 Oar. £ab ingett Unbflfpim 
tiittg ftttbeS i ©ber£ Ditittb; titett ftaae op 
0 g fig: jeg ml gine Din ©jenting, 0 
©ub; 09 ba nil 3 fee baits ©alig&eb nabem 
bareg i battS £eflige 3 SBerarelfe. 

Devfottt tyreefibentffabet og be Solo, 
font utt leper, if fe bapbe pccref Ipbtge i 
Sjeueffeit, ba 3 rfepb tcrebe, pilbe be ei 
bare pceret pcerbige til at bcflccbe be feme 
Softer, be tttt ftaae paa; og buff alrib paa, 
'at ban, font er ben finite \bU\ntt ©bet*, 
tttaa Poere Wiles Sjetter." 

Oplcer ©ber$ 23 m*it out bett $Sei, be 
bor pattbre, at be tttaa pccre *})robelfer for 
©ainfiuibet, og eu ^elfigitelfc for ©ber i 
©ber$ Wlberbont; og buffer pel paa, at 
©ttb pit if fe bolbe ©ber uffplbig, ottt 3 
forfmuuter at tage pare paa bi$fe Sing. 
£ttjf ogfaa paa at (cere bent at bebe; og 
label* ©ber$ ©muter tage Deel i jjp un$* 
bmittett; og feet* fit , brent be foger ©eh 
ffab itteb, „fbi ffet Omgattg forberroer gobe 
©a:ber." 

Saber if fe ©ber» Doffre blanbe fig ttteb 
be gretttmebee ©muter, brent 3 iffe fjett* 
ber uoget fit, og font ei ere af 3$raels 
J?tm$; men fantler @ber«l ®urtt tilfaituneu, 
og teer bent ©aub&cfcenS og Otetfccrbigbc* 
ben$ Drittciper, og leer bent af ablpbe ®ub$ 
Sooe, faa Pil Dagett fontnte, ba be nil ftaae 
op og oelfigtte @be*\ 

Unberpiig beitt i enbpcr ©aubbeb, font 
©11b bur aabettbaref. Subprent paa bere$ 


*Patrtarfeu> 

tinge ©mb etboert tyviitcip, font Pit tjene 
fit at gicre bent til eu cebelStace, og borf* 
rpb af bere3 ©ti Qttf, bpab ber er ftribettbe 
itttob ©ub og batttf 93ttb. Sager pare, at 
be iffe ittbfnger JpebuingeneS orange Sro, 
og both bem, fipor be iffe er nbfat for be* 
reS Scerboittme^ tyaapitfiiing; 3 pit ba bnpe 
ett 330rnerace, font pil ftaae op i 3^*aet^ 
©tprfe, og pil fottberbrpbe iBaitfnttbigbe* 
beu$ Jenifer, og blioe fit pelff if febe ^ccfe* 
tier til at nbfpre Qlrbeibef, font bereS ?ce* 
bre begpttbfe; og ©tibS Wanb Pit bii'lpe 
©ber at gjpre b i$fe Sing, faafrettif 3 ttteb 
3’lib tagger atle ©ber$ ©Piter og j?rccffcr til- 

Sit be ipellige i Slbfprebetfeu puffer 
jeg at fige: 3^r fil be epige Dale. 

.Sommer bib, bpor 3 fatt tcere af ivilbeitS 
Ubfprittg. ©atttler ©ber, bum* @ber$ 35pnt 
fatt blattbe fig ttteb poveS, og brov 3 Pil 
ttpbe bet bebagelige ©attiftittb, font pi ttt)* 
ber, og at jeg tttaa tcegge mine Member paa 
©ber og gipe ©ber eu ^afriarfs 23elfTguelfe 
fprenb (eg gaaer bort. 

^Dieb bvittgev @&er$ SBatrffuier. og ^a* 
flincviev, ©bers? ©nib, ©pfp, 9Jie£fing og 
Jobber, filligcmcb 3rtbett^ allebaattbe ©ccb 
og pppevlige Sing; faint be Jut fige af 
©ubS jptiiisfolf, — Wit til at forffjpuue 
©febet og gjpre bet til ett Pdffiffet Jjpellig* 
bom for ^errett af boe tibi. 

De Dtige glettime iffe, at be gattige 
tnaae inbfautleS; og af be 3tige fait alfib 
fontiue til 3ion, men be Jaffige tnaae 
peufe til ber gioe^ en Ubpei for bent; og 
bet er eu IMigf, font bPtler paa be 3tigc, 
at fore bent ttteb. 

2}ebev til ©ub, at ban pit bmc be 
iyrenimebe^ ^jerfer, af be tintae aupeube 
af bcre£ S^igboutme fit battiJ OtigetS Dp* 
bpggelfe, og af longer og Drouuiiiger maae 
blipe fit gofterforcclbre, af Siott tttaa blom* 
ftre, og f)eube$ Setupler blipe opforte til 
batt^ bellige ^tapu, af Pi tttaa gjore ben 
©jerniitg, font Pi ere jTpfbige at giove tit 
be Dpbe$ $vorlo^utng. 

©tprf og oploff 33robreue^ Jpceuber, 


115 


SBrett fra $atrtarfem 


font eve iblattbf ©ber. Saber ©berS 53mt* 
tier opftige for ben Jperre 3ebaofb for be* 
re$ gremgattg, at be albrig tnaa blioe be* 
ffceittmebe; faa oil be til ©jettgjelb oelffgtie 
©ber, raabe og ttttberoife ©ber, o g bebe for 
©ber, og be ^effcerbigeS Sinner formaaer 
ltteget. 

Sow, oarer ©herd gorcelbre uitber* 
bauige; Jpuftriter*, ©herd SDcccnb ; Srebre, 
©herd gorftaubere, — enftoer ocere Ipbig, 
efferfom be foroettfe Sobigljcb af bettt, font 
be ere fat til af ooerfee; ogaltib iljiifomiiie, 
af bet er bebre af befipre nteb Sjcvlig&eb 
eub meb Jpaarb&eb. 

glDerSteftergattg. 33etal ©herd Stettbe. 
gaffer ©herd ^agfer i Jperrettd Jpmtd. Sa* 
ber bet oeboarettbe gottb trioed, og be gat* 
tige frpbe ftg* 23eber for 3iottd gorlod* 
ttiug; for jvirfettd Jpooeber; for beipelliged 
SubfauUtug; for be £©lb|Te, fom ere ttbe at 
prabife; for bered £it|Triter og Sara, font 
ere efferlabte bjetiiitie; for be £el(igc ooev* 
alt t SSerben; for SBccvfetd gremgattg; for 
Silititetgjovelfe af gjettbeud Qlttflag, og 
for ©uiibficb, greb og Spff’e at ffjeuted 
euboer Solig, boor ©ttbd Sortt boer. £>ttt 
3 gior faalebed, oil £>elfignelfett regue paa 
©berd Jpooeber; ©berd gorffattb oil ttboif* 
led; ©ttbd Qfanb oil boile ooer ©ber, og 
©ber 3 Slar oil ootbe mattgfolbige paa 
Sorbeih 

©uboer S©lbfte i 3$racl oarer iforf 
Jftetfairbigbebd .ftlccbebott, lare 9Kemie(!ene 
oeb gormaitiug og oeb gobt ©reutpel be 
spvittciper, fom forabler ©iubet,* ttboiber 
gor(Tatibeu, og gjorbem ffiEfet ttl at turritte 
ftg bered ©Faber; og albrig pattern bet 
boie og (jellige jvalb, font er bam paalagt, 
oeb at tare filer filftoebe af leered i band 
ipitttd, eller uogeuftebd, boor ban bar 3ttb* 
flpbelfe eller ®it»nbig(>eb, ttogett Scerbom, 
fom tile er af ©ttb. 

Saver be fattbe ^vinciper, font ©ttb 
bar aabeubaret i bidfe fibfTe Stage i bered 
©ufolbigbeb og S^eeubcb ttteb bered fattbe 
2torb, og ©ttbd Qfattb til at unberftotte 


bent, faa oeeb feg, af ettboer fanb £>ellig 
oil attttamme bem meb aab tte Qfrttic. ©fper 
bet*e<5 ©elffab og #tmd, fom foragter ©ttbd 
£>vb, tbi ©ttb boer iffe ber; Q3tobet oil 
itfe fattbe^ paa bet ooerfte Startrce og paa 
begge ® crflolpertte bod bem paa bett Stag, 
ttaar gorberroerett gaaer igiettttem. 

Sil be £©lbj?e , fom ere ttbe af pra* 
bife, ottfler jeg afftge: bor itfc op at raabe* 
Qlboarer 9tatiotterue om ©ttbd $3rebe ooer 
be Ugttbelige. tyreebifer Sro, Omoettbelfe, 
Staab til ©pnbdforlabelfe, Jpaanbdpaatag* 
gelfe for bett jpeftigaatibdgaoe, og be Jpel* 
liged gorfamlittg; og aftagger ©ber^ 5B\& 
ttedbprb ttbett grpgf, faa oil Jperrett oet* 
figtte ©berd Qlrbeibe ttteb titattge 9leg, boilfe 
oil bitoe ett SSre for ©ber paa bett (tore 
Stegtiflfabdbag* ©berd Jpttflrtter og Starn 
f!al itfe faffed, ©berd Seittttter fTal ei blioe 
treetfe, out 3 ere frofafTe i a lie Sing, og 
©berd hunger ffal if Fe fabe Sraffeti til at 
forfpttbe ©aubbeb baabe tit) og gattnnel; 
. og ©ttb^ ©ttgle ffal beoogfe ©bet^ Jyob^ 
triii, og batt$ ^lattb oil occre meb ©ber til 
at belpfe ©ber^ SSei og gioe ©ber, boab 3 
ffttlle tale, famt $3iiSbom; og ttaar 3 Fom« 
titer filbage til ©berd 3>tem, oil 3 ntobe 
fmilcttbe Qlttfigter, font oil bilfc ©ber ttteb 
SBcIflguelfe for bet ©obe, 3 bar gjort t 
attbre Sattbe. 

3eg ntaa fTttffe, tbt ieg foler Qflber* 
bom ttteit^ ©oagbeb at fonutte, og, ba ieg 
itfe oeeb, ttaar Jpevvett oil falbe ntig bort, 
faa ottffer ieg at binge bemte Seiligbeb til 
at foie irtitt ©tjero til be itiatige^ttfittbertf 
^ibtte^borb, fom ere abfprebte paa Ulobett, 
fom og bere$, fom ere gattgtte biitifibe^ 
©loref, og fom bar befeglet bet meb be^ 
red Slob. 

3 jtivtlaub i Ohio fab fire Srebre i 
bet patriard)alffe @crbei©ttb^ 2empel, og 
af bet Sal er jeg alette ttlooerd tit at for* 
tcclle boab ber er fleet; og fom, ieg tut er 
forbi bett Sib, fom er ^enuepfet beffiffet 
af leoe, faa er bet rittieligf, at jeg ogfaa 
fttarf oil blioe fatnlef meb ntitte gerbre i 116 


9fetjfaffenl)eb. 


( Sum beflentte Sib. 3eg aftaggev bevfov 
mit SBibucrtovb, boilfet jeg onfiev ooevfat 
i etboevt ©prog, Icefl af ellev fov enbPev 
og tvpft, 6uovfom6eI|T Svpfniug 
bruge$, faa at SEevben fan fee og fjtfve, 
boab jeg at fige; tbi bevfom jeg oav 

11119 , tfilbe jeg befoge bem, og ba fiulbe be 
bove af miu 9Jfmib, at ©ub bav atter ta* 
let ubaf jpimlen; at ban bav atter ocevet 
faa uaabig, at feitbe fine ©ugle til at be* 
foge be falbite Slenneffev, og wife bem ffieien, 
ab b^ilfeu be ban blioe fvelft. Span befiif* 
febe Sofepb Smith til eit prophet og 
aabenbavebe bam fine Sub og ©efalingev. 

3eg oibnev fov alle SRenneffev meb be* 
tceuffomme £>vb, at 5Jtovtnon$ ©og ev 
©anbbeb ; at Sofepb ©mitb ben g)ugve bar 
ooevfat ben fva Saolevue oeb Uvim og 
Sbumntim, og oeb ©ub$ 5tra ft- 

3eg beoibuev, at Sofepb oar eu 9>ro* 
Pbet, ©eev, Qlabetibavev og eit ©ub$ ‘Sftaub; 
og boab ber bleo aabeubavet oeb bam , oil 
bvinge $!io og ©aligbeb til bem, foni tvoev 
og ablpbev, eUev ®ob og govbonunelfe til 
9We, fom agtev bet foni 3utct og fovb«v* 
bev beve$ Jpjevtev imob be ©anbbebev, ban 
pveebifebe og ubooebe. 

3eg fjeubte bam, ba bmi laae oeb fin 
9Hobev$ ©vpft; ieg oaagebe ooev bam og 
vaabebe bam i ban$ ©avubom; men ba 
©nb talebe til bum og uubevoifte bam, 
boiebe jeg tnig fov bau£ laugt (To we tfunb* 
flab; og eubjiitfubt ban oav eu ®veug og 
jeg eu gammel 5Raub og bau$ gavbvobev, 
fiammebe jeg mig bog if fe oeb at lewe 
fanbe *))viucipev af bam, men lig Vanlitf 
oeb ©amaliel^ gobber, bvaf be ©aubbebev, 
bev flob fva *Pvopf)eteu$ Scebev. 

3eg oav i gaengfel meb bam og ban* 
93vober Jponim tiogle Simev forenb be bleoe 
bvcebte ; og jeg fan oibue fov ©ub, at be 
bob* ufiplbig i uogeu govbvpbelfe, og at 
be befcglebe beve$ SBibneSbpvb meb beve£ 
©lob. 


3eg oibnev fov alle 3JIeuuefiev, at jeg 
oeeb, at ©nglen bar ocevet feubt, fom 3o s 
banned ben Qlabenbaver faae, fom baobe 
bet eoige ©oaitgelium at fovfpnbe fov alle 
©Icegtev og ©tamntev og Smigemaal og 
golf, ffgenbe meb boi 9^o(t: fvpgtev ©ub 
og gioev bam SSve, tbi bau$ ® om^ Sime 
ev fommeu. 

£)g jeg fovmauev alle ^JKeuueffev, ©rcc* 
(let og golf, jfougev, ©otentatev og Ule* 
geuter, at bove op meb beve$ ©tvib; fom 
og ablpb ©oaugeliet, famle£ meb 3$vacl, 
ablpb ©ub$ ©efalingev, at 3 og 6bev$ 
Qlfbobe maae oovbe fvelfte og fomnie fvem 
i ben fovfle Opflanbelfe. 

Oq jeg figev til be jpellige, at oeb bet 
bellige ©vaeftebomme^ jtvaft i mig, fom 
©atviavf, oelfiguev jeg ©bev; og jeg figev 
til ©bev: ocevet trofafte, faa fial 3 blioe 
oelfiguet baabe i bet©maa ogibet@tove; 
3 fial baoe alle ©elftguelfev, fom bleo 
Wbvabam, 3faaf og 3acob fovjettet; og 
£evven oil beoave ©bev ligefom inbeu i (in 
£aaitb, og iitgeu 3Jidgt flal flanbfe ©cvv* 
fet, men 9lft, boab bev blioev gjovt imob 
bet, fial miSlpffeS. 

®ev fial blioe Uboei fov enboev SptU 
lig at fontrne til 3ion. ©utibbeb, gveb, 
©Iccbe , Spffe og ©ub$ 2laub fial boe i 
@ber$ £ufe, og ©ub6 ©ngle fial oaage 
ooev ©bev og gioe ©bev 3taab alle ©bev6 
®age ; @ber$ ©iub fial oplpfetf. ttl at fatle 
og fovftaae alle ©aubbebenv og £T?etfcev' 
bigbeben^ ^Pviucipev, og 3 fial opfove Zrn* 
plet og gjeuuemgaae be bellige ipaublingev 
fov ©bev$ 5lfbobe; ©bev^ 5?aone fial blioe 
bolbt i eoig ©vinbving iblaubt ©ub^ golf, 
og @bev$ 8ovn fial (laae op og falbe ©bev 
oelfiguet. ®e gvemmebe^ Sligbomme fial 
blioe anoenbt til ©ub$ JKige^ 58e(tpvf elfe ; 
eubPec af be 9^etfcevbige5 53onuev fial oovbe 
bovt af oov gabev i ^)imleu, og alle 
figuelfev, fom' fan ubgpbe^ ooev Wemie* 
fiev, fial blioe ubgobte ooev bivfe, fom bol e 
bev bait$ ©ub. €)g jeg bebev ©ub, min 117 


93ret> fra 5patriarfen. 

eoige ftabev, at btfre bcnue Dili Zienevi l mine ©0bffeitbe$ £ooeber; boiffef (eg beber 
$0tt og 9$elfiguelfe, o g befoave ben paa I i 3efu @bvidi 9faon. 2lttien. 

3 obit ©miff)/ 

Vafriarf tit %<£.£. af ©. D. £. 

0. ©. @. ©. b. 8be 9100.1831. 


91 etffafcnl&efc. 


9ftebett$ oi eve ttriiitelig ffrettge i at 
fovfoare Sbeorieu, euteu meb Jpeufptt til 
bellige Jpatiblitiger, Scerbomnte etlev tyxixu 
viper (boilfet alffammen oidttof ev rigfigt), 
bttvbe oi fillige fjttffc paa, at boor retie og 
corvette oove fbeoretiffe tyrinciper eub tttaaffe 
peeve, oil bet bog if fun libet gaottc, ber* 
font be ei bar en rettfettbe og forceblettbe 
3nbfft)belfe paa ©inbet og ©cebevtte; faiu 
Pet be mmbgaaelig oil baoe, boi$ be ere 
autagne nteb 2lloovligbeb, og ubooet meb 
Slib; og bet ev beti euefTe oiSfe og fiffre 
9J?etbobe til at bode ttogeu Sovbeel beraf. 

2(t 53eiben f 2flmiubeligbeb ev fovlorett 
i #ettfeettbe til Dob, feligbeb og tnoralff 
2)pperligbeb, er be^ocerve altfor faubt. Uag* 
fct be, bev befjettber fig at oceve memteffe* 
fterlige og vcligiofe, bar gjort mange for- 
fljedige ftovfog, faa bar bog gorbvpbelfer, 
leader og Ubpber taget Doerbaaitb, og oeb* 
blioer at tiltage fovffrceffeligf. ffplgevtte 
ere dcerfe SBeoifer paa be anoettbfe 9Jiib* 
lev$ Ufovttmenbeb# 2si$felig, oi maatte 
ttebfpufe i tttprf Sorfoioletfe ttbett ringefte 
£aab otn ttogenfitibe at fee 9ftenneffet op* 
reid fra fin laoe, fovnebrebe ©fanb, oav 
bet iffe at en bebve Dag baobe begpubt at 
grp, at ©ub bar talet ubaf Jpintleu, at 
biimnelflfe ©eubebnb bar oceret fenbte meb 
glabe $ibettbev, meb 9ftagt og 9TCt)tibigbeb 
til at tibfove og fttlbbprbe ben dove @ub$ 
Millie tneb ipenfmt til 9Kcniteffen6 $30rtt. 
Demte 9ttagf er given 3efu @bridi Attvf e 
af ©ibde Dage£ Jpellige. j? oov bebagelig 
er iffe bentte £attfe, og after, boor attfoai*' 
lige eve iffe .ftirfens 9)?ebletnmev, og i 


©crvbele^beb <J)rcefteb0tnmef, paa 6oem 
$lttfoaref ifcer boiler, til at ubbvebe Sliget 
meb ?riumpb/ og bvuge bet tyraedebomme 
og .ftraff uopborligen til 9Remteffeue$ Dp< 
reigning og ©aliggjprelfe. Og bev oil jeg 
beutcevfe for bent, fotn bar Gnnbebe i itir* 
feu, af ber er ittgett fraffigeve 9Jtaabe at 
brttge ^roedebptmnef paa, eub beffattbi* 
gen at oife ffrettg Spbigbeb mob bef$ 
bellige tyaabub; tbi ben, ber l cover uoget, 
og g|0v bet 9Kobfatfe felo, gjor Dprigfig* 
beben i batttf ©efjettbelfe til £0gtt. Def 
er ligefom „af bpgge op meb ben ene #aattb 
og rioe neb meb ben attbett." gorjfriff og 
@.rcmpfl bttvbe alfib fclge^ ab. £oor fan 
oor bellige og fvaffige 9teligiott£ praffiffe 
Ooerlcgeubeb og §)ppevligbeb blioe aabett* 
bavef, ttaar bet iffe fteer oeb bereS (£rent* 
pier, fotn befjettber fig fotn SolfefSScereve. 

9Si fan baoe gjort dove grentifribf i 
^tetfcrvbigbeb, mett Srabre, rnott oi iffe 
bar ®lab6 til at gaae oibere — jo, dor 
*})lab$ til tnovalfl ivorbebritig. gttlbfont* 
ntettbebetn? Dag er iffe fotnnten ettbuitj oi 
oettfer iffe at fee gttlbfotniuettbeb ettbnu; 
ntett oi blioer drettgf beoogtet — font meb 
^alfeoitte attgvibe^ oor @baracfeer, ogalle* 
baattbe ffatnmelige Orb og uebrige 93efft)lb* 
ttittger opbottge^ paa o£ af be ©ftttbedige 
eg af be Set fcevbige, Jorbceroebe og Ugttbe* 
lige; og ber gioe^ iffe ttogett fraffigeve 
9)?aabe at brittge faabattne 9Jtobdaubere og 
Qlttflagere til 2au$beb, eub af ooerbeoife 
bent out pore SPviucipevd Dteettbeb og $}eU 
ligbeb oeb ett (Tablet ^rari^ og ef ttladeltgf 
Seott eU Da, og ellei^ iffe, fatt bet ffge^ 


118 . 


Ketffaffenfyeb. 


om og, af vi pvpbev Cbviffi Serve, Deb at 
fore ddv £Rcr{giDU^ SubfTpbclfe meb og i at 
ddv ©mgamgclfc. 

©nboev 9i)ianb, font bartywcflebommef, 
og folgelig fmtgcvev i en offentligSapacifef, 
Miocv tagef tioie i ©rfvagfniug af SOevbeu. 
§a\\6 3nbfti)belfe eg ©retnpel fplcg meev 
ellev minbve af bem, ban otngaaeg meb. 
Jpcraf blioev bet ba abfoluf noboenbigf, af 
tyvoeftebommef fovev of vefffaffenf ScDiief eg 
banblev ccrligt meb alle $)ieuneffev. ©g 
bevfem Di bav maaftet ubftaae ©pot, 8®ve* 
ffjcvnbeu og falffe ^ejTplbmngev, og eve 
blcotte ffilbvebe fom uccvlige, laoe, ufcvbe* 
lige og ufngfige, ba bit Di, Deb af fefge 
ben tie ‘DJiefbobe, gjove jtivfen bcvbevlig og 
piifefig fov alle bpbclffenbe, Dclfcnthutbe og 
agtDccvbige ^Kenucflev, fom Dccfgcv at Dam 
bve paa ©pbeng fvauge ©fi. ©a ev bef, 
af be d{( blioe fDiuigne fit at cvfjcube, at 
be Jpedigc eve bleoue fovuvef febe, eg at be 
oivtelig eve ef vetjTaffenf eg oevfigf golf. 

(lulbe Di blioe ilbe omfalfe for 
af DDe ©pb, og fov ©anbbebeng ©fplb, 
boov fveftevige eve ba iHe be Dib— "@a* 
lige eve 3, tiaav man befpotfcv og fovfal* 
gev Qvber, og falev allebaaube Dubf imob 
©bev fov min ©fplb, og Ipoev bet." ©og 
maae oi feegge niccife fit, af bef gjclbev 
iffe ubeit uaav man Ipoev- bef. ©iocv 
Di dov gjenbe Qlavfag til at talc ilbe om 
og og fovfolge og, ba ev bef fovfjenf. 

5)icii attev — be £cllige brfvagfcv 
^vcefTebDmmef, fom bem, ber ei aleuc (Tal 
mibevoife bem, men ogfaa fafte ©rcmpel 
fov bem. JS?dov finnff fommev if fe bef fit 
at fee ub, fom foveffiioeg, tiaav bef pvaf* 
fifE fovflaveg ellev uboifleg Deb ©remplefg 
5tvaff. ©ev ev bef, af bef ffinnev attev* 
flavefl. ©et fovbobblcv i^vaff en i Unbev* 
Dii^nitigcn og govinaningeu, uaav be Jpef* 
lige feev bem, fom lecvev og fovfoavev fanbe 
IH’iuiiper, fell? at baanbbcvpc bem oeb 0jev» 
niugeu. ©g faalcbeg oifev be, af be eve 
©ttbg £ieueve, iffe alcite fov Dlaottef, men 
Divfelig og oigfelig. 


9)aa ben aitbeti ©ibe: £oov bcbvooe* 
ligf ev bef if fe for be £etlige, af fee ecu 
af ^rerflebmnmef, fam beftebev maaffee eit 
attfeelig tyojT i itivfen, aabenbarf og gjeu* 
fagne ©ange af ooevfvcobe bigfe fccllige 
s))aabub og govittaniugev, font bmt £ib 
effev anben giDev fine ©pbffcnbe. Spcv Mi* 

Dev gorftviff og gonnaniug, boov gobf og 
Vppevltgf bef eitb fan oa’ve, meb cef Oevs* 

Dcf fin Svaft og ©f’iembeb. SWanbeu, f?Dov 
f?oif Oait eub fan baoc naacf i Sitevafuv, 
ellev f?Dor otbf bang Smibilab om Sing i 
Sllutinbelig&cb enb fan Peeve, Mioev meb- 
eef fraffegfog, og albeleg ubnelig i glib og 
3nbftpbetfe til af itbveffe bet, fom cv meft 
ouffeligt ibfanbf be £eUige; og Ijev gaacr 
^veeffeng Dvbfpvog i ©pfplbelfe, fom,ttaar 
bef fitibev fov bam, ffgcv: ©for if fe, fom 
jeg gjov, men fom jog ffgev. — 3eg Dit fate 
out >'23ii£boim> Ovb« fov Gr.retnpcl, fom up? 

(ig offictelf ev Mepeu fovetagt iWeuigbebevne 
i be bvitfifle Saube, og fom jeg meb 23e* 
bveoetfe feev, i en befpbelig ©vab ev fov* 
fomf og if fe ablpbf. ©jenftanben fove* 
IceggeS en govfamling og Mioev iovigf an* 
befalet til be ^ellige af govftanbevue og 
aubve af fj)vccftebmmnef. ©e fvoev bet, bef 
aunammeo og ablpbe» af mange, men fov* 
unbevligt ttof, bet fovfte be feci? igjeu, fin* 
bev be, at be, fom Dave fleevfe og niofjeeve 
til af anbefale ^)evveu» ©vb, ftav felo ooev* 
fvaabt bef. — Sp dov Delfccnfenbe og ficcv* 
ligfiubef en 33robcv enb ev , Mioer ban 
bog fovbanfet, ibef ban fiubev fig ffuffef. 
J;ait fabev nafnvligoii^ fin ^lllib til bem, 
fom eve oebfjenbfe fom ban* 2>eilebeve, ba 
ban meb Diette bnv Denfet, at be oilbe Mioe 
be fovfte i Spbigbeb mob bef, fom be an* 
befalev ti(9lnbve. ^vccfrcbmmnef bnvbe at* 
brig opfovbve be i>ellige til af gjove nogcf, 1 
fom be i ffe felo ev oillig fit af gjrne, og 
om be bnnblcbe faalebeS, ba oilbe J&evveut5 
©vb, SSiirbomtf ©vb, blioe bebve ablpbf. 

©a beunc ©jenffanb fibft oav bevovf i 
»©fievneu,« fog jeg Qfulebning fit at Iccfe 
Qlrfifeten i en govfamling, og gjovbe ttogle 


9tetffaffenl)eb. 


©cmcerfuiugev, Difenbe boor gaonligt bet 
oar for atte be ^cttige, af bcoife frofajl St)* 
bigbcb intob bcftf govbriitger; at berfom 
Jpevren faubt bet ttoboenbigf at gibe fa a* 
banne 31aab, burbe bet ingculmtbe betrag* 
M font uovgct, oi ci bcbeoebe at gioe fmt* 
bcvlig 2lgt paa o. f. o. 9logfe, font i 
tang £ib baobe ocevet fTamFt i £>anemcbat 
bvttge bisfe forbttbne £ing, looebe ftrar paa 
©tebet, af berc^ egett fri Millie, at be nieb 
©nb$ J^icctb oilbe afteggc birfe frentmebe 
©FiFfe — @eit efter Qfttbett ubtrpFfe fig, 
at be 0 ttflebc at bauble i £)oerecttc ; (Temnte(fe 
ttteb Jpevrcns Slaab — ©nb3 Qlattb oar ri* 
gelig ubgpbt, og Wile glccbebc fig faare ttte* 
get. ©a ieg fnavt bcrefter befogte ©ob* 
fletibe/ fan bt leg, at ttogle buobe bovfFaflcf 
bevcS forte £obaF3pibev; 2lnbre baobe oner* 
gioet brvcS ftnuFFe og meget abjolbte @nu$* 
baafer til 3lbctt; Shtbrc baobe gait lie for* 
oiif! bevc$ gatttle forte, bog bmfagfebeSee* 
potter; alffatttmeu er tneget gDbt og 

roetfoeevbigf, faafremt be bar Jyrctttgattg og 
©tanbbaftigbeb til at ntobjlaae griftelfen, 
ottt be blioev inbbpttef i ©Fper af £obaF£* 
vog, eller ©mu*tobaFFen$ ittMagntbe Sttgf, 
eller bett bebagelige ©amp, font opfliger af 
SeebriFFevcns Sop eller af ^uttfebolleti. 
3eg alter iFFe, at be oil iFFe forntaae at 
bolbe berey Softer, tttett beber, at be ntaae 
bare ©fattbbafrtgbeb og ©fovFe til at op* 
fplbe bereo prifelige-5>ttf*er, og baaber, at 
mange Qlttbre ttiaae Foninte til at felgc 
fatnttte a3ct\ S'bi, i boilfett iantmerlig, 
mobilribeube Sovfafnittg er iFFe cf5)?cblent 
af ©ub& SirPe, og ifeer ©ett af 9)rccfTe* 
bommet, font beber om mere Qlabenbavittg, 
og bcle £ibni vingeagter og forfommer bett 
^abcttbarittg og Sttnbjlab, bett bar. Out 
faabatttte Fan bet ttteb ©attbbcb fige£, at 
be ftaaer bent felo i Spfet, og ere laugtfra 
iPFe cccitige eller f ©fanb til at mob* 
tage mere. 3eg bar alette omtalt open* 
ftaaenbe Silfalbe, forbi bet ttogettlttttbe 
fer be gobe Jvolger bet bar, at occrc Ipbig 
mob bette Hrincip. ^Diett, efter at faa 


119 

meget er bleoett fagt ttteb J?euft>u tilbemte 
©ienftanb, er bet Oeel morfomt at fee, boor 
feige foutnte SJKcnncfFev er til at bvttge oeb 
beve$ gatttle fflaner. — 3 <?g foue$, jeg feer 
bettt fantle ttteb ®egjcrligbeb efter bere$ 9lf* 
gttber, font be fommer frent i Opflanbelfen. 
$ oov forgelig bentte ©Fitffelfe! 3JJen, |Tger 
©ett, boab bar aSiisboni^Orbet ttteb S^et* 
ffaffeitbeb at gjore? ©ertil fearer jeg, at 
be omfalte ©FiFfe og Matter fan iFFe flgeS 
at ocere gattfle moralffe eller bpbige. ©e, 
font blioev ocb at tilfrcb^ftillc en falfT $lp* 
petit, ibet be tillaber bem felo at fremture 
i bi£fe ftpgge bebettffe Matter, boilFe ere 
baabe grttmme og ttretie, og tiiobbpbeligc 
for bet SMemtcilitf ©anbfev, fom iFFe er 
fovoenbt, og nafurligoite laugt mere for 
©ub£ Qfatib, ©aabanue, ftger jeg, er laugt, 
ia meget laugt fra at eftcrleoe 2 lpofllettc$ 
Sovtttauing, font ffger: "laber 06 renfe o& 
felo fra al SjobetS og QXanbtrn^ 93efntif« 
telfr," og er ogfaa laugt fra at beoife flu 
$vo af fin ©t)b. 

931ovalitefcu$ 5)ppcrligbeb feetf og fele$ 
iFFmt, uaar ben, ocb at ubooeiS, Mirer to* 
beliggiovt; og oi oil fporge: boettt fan oi i 
faa Jpenfecnbc ttteb 9timeligbcb rente at 
. fertte ©rentpler for o$, mere cub ^voejTe* 
bemnnet? Og after fporge oi: buortebe^ 
er bet ntuligt, at SBrobvene af ^vcefTe* 
bommet Fan i miubfte 3J?aabe befibbe 
bevel? ©ntbebw 31 a it b og Sr a ft, bev* 
font be iFFe leoev i OoereemSffentntclfe, ttteb 
alle ©ub» 35ub? S ) oor Fan ©ub3 Sraft 
ttogeuftitbe aabenbavc^ oeb faabatttte ‘3Dtanb* 
^jeuefte, boi^ £ccttbcr iFFe ere venc, og 
boio Alerter eve ttveite for ©nb? ©iofe eve 
©porgentaal af ncnbelig (tor og eoig ©tg* 
figbeb, og jo mere oi aloorlig betvagter 
biofe ^ing, jo mere fonetf be at oore i 33ig* 
tigbob og ©forbeb for oore Spine. Og, oi 
bar ©ruub til af befrogte, at mange af 
^rcejTebotnmcf, jottt beFlccber flour c eller 
miubre ©ntbeber, iFFe ret foler og Fjenbcr 
ben 95yvbe, Otttfovg og Qlnfoavligbeb, fom 
borer til bet Vucefrebomtue, fom be beflbber, 120 


SietffaffenfyetK 


bbilFef t>n rbe bofbe6 veettf, ttFvamFef og ttbe* 
fmiffef, paa bet, af bef6 5?vaft triaa bife 
fig aabettbav og fbbelig fit 9J?euigbebeng 
58e(ft)vFetfe og 5Robffaiibeve$ 33efFcvmmelfe. 
9?aar *Pvcv|Teb 0 mmef, gietiiteni boilFef TseU 
ffgnetfer flat Fomme, 6o(be^ veettf og ube* 
fmiffef, bit ©battgeliefg ©aoev og berrige 
93elfignetfev ufeilbavtigen ubgt)be$ mere obev* 
ffobigeti fit be #ettige£ Cpbpggelfe* ©om 
ef golF, ttpbf fit at Mattbe oi og after 
blanbe o$ i 93abt)lottg Qiffcvver, tnebafbenS 
5tu>, ©ptib og govbivvittg, bar biftovQfav 1 2 * * 5 
fag fit af faFFe og prife Xpevven for faa 
megef af batttf ©obbeb og j?vaff, ifom bi 
bav baabe fotf og feet, ^('eu bbab evbef? 
3FFe en £ienbebeet af 6bab bev bitbe bribe 
aabettbavef af ©ub$ iivaff, berfom spvcefte* 
bbtnmef og be Jpcttige i Qilminbetigbeb mere 
it b 0 b e b e £>t)b og Cpvigftgbeb* 

. Sigefaa famFer bi, af ^Prcrftebominet 
ffnlbe ffore fig $Betauffcenbigbebl og 
fft> 2(tf, 6 bab fom ev u f o m ni e 1 1 g f , og 
beffe bttvbe baire ©ttb^ £ietteve$ ©bavac* 
feev. Sit at fovebpgge 9?ebbcvvbigetfe fit 
ttogef Sabf, Saabetigf ettev Ufelf; atfib af 
fjuffe paa bef ^vcvtfebontme, meb bbilFef be 
eve beFlcebfe, og at bcvve ereittplaviflf i atte 
X>attblingev og govefagettbev i £ibef; ffji 
bef ev bcrrbf af bentcvvFe, af enbbev ©jev* 


iting, gob ettev oub , bav eu 3»&ftt)belfe, 
bbilFett fbarev note fit ben, i govbotb fit 
betiS ©gettfFab. £ab mig ba ffge fit ^Web* 
lemmerne af 9)v#|tebmnntef : taber ©bev£ 
Jpanblemaabe altib bcvve een, og faalebeS, 
af ben atfib fbarev fit ©bev$ fjeftige *Pvcvfte* 
bomme og fjtfie j?alb , for bevi liggev ben 
(Tore ^emmeligbeb, fom ev ©nmbbolbeu fit 
bov £t)FFe — SBivFninflen af bov bpvebave 
Sfeligiott. £>m Wvcejlebmnmef fceffev ef 
gobf ©ternpel, ba bit Wetiigbebeti biff iFFe 
nnbtabe af folge bef. ©evcffev fotgev atte 
be SEelfigttelfev, fom eve i SBebolb fit bem, 
fom motute bbve og ablpbe. 2)e bit effete 
Femme 2tpo|?cten tyefev£ pppevlige govma* 
mug i battS anbef 33veb, fevfle ©apifel. 

Cbenflaaenbe Cbfevbafiottev bav leg 
gjovf meb eu fulbFommen Dbevbebiignittg, 
af bef ev ©attbbeb, og meb en flcevF $lffraa 
og en jlov 3bev effer af opbceFFe ^SebFoitt- 
ttteitbeS £)ptitcevFfotiibeb, paa bef, af fom 
Sibett$ Jpittl gaaev ittttbf, og fvetnbvittgev 
tibe Ontftaiibigbebev og favlige 53egibettbe* 
bev, bi ba atte Funue oceve fom ©en, eett£ 
ubvuffebe, fcvvbige fit af tttsbe og mattbe* 
ligen mobflaae ben fcvllebtf giettbe, at fit* 
fibff ©eiveu maa blibe boveg, i itoug 3m* 
manned 9fabtt og ©fpvFe. Qtmeit. 


$0*dce§ntttge* om Xtoen. 

(govtfat fva *Pag. 92)* 

Slnben gorefcv^ning. — $fnben 5(fbeting. 


1. 2Ji bav biiff i bov fovegaaeube gove* 
toe^ning ^voeu fefb — bbab ben er,^ og 
ffat nu fov bef anbef flfvibe fit af bife ben 
©ieuftaub, paa bbitFen ben buittv. 

2. 93i bit bemcevFe bev, af ©ub ev ben 

euejTe b^ieffe ©fovev og nafbaugige $3<e* 

feu, i bbem at gptbe og gulbFommeubeb 
boev ; font ev almagfig, attefleb^ncerbceveube, 

atbibeube; ttben Dage^ ^egpnbelfe ettev 
5ib^ Qntbe; og at i bam ettbbev gob ©abe 


og efbbevt gobf ^vittcip boev; og af ban 
ev £t>fene$ gabev; i bam £voett$ ^vincip 
boev ttafbcvngigeu, og bait ev ben ©jem 
ffattb, bbovi atte attbre fovttuffige og am 
fbavlige 33cefenev^ ^vo concenfverev fig fit 
^ib og ©atigbeb. 

3. gov af fvemffitte betttte !Deel af 
©ttbjeFfef i ef Ftarf ’ og ittblpfettbe 
^ttttFf, ev bef ttbbbettbigf af gaae filbage 
og bife be fafte Cbevbebii^ninger , fom 121 


ftorefce^ntrtger om Xvoett* 


^Kenneffeffcegten bar bnot, og ben ©viiitb* 
ooib, boorpaa bi^fe fade OoevbeoiiSuingev 
eve eUer pave bafevebe flbeit ©fabeifen, for 
at tvoe paa ©nbS 'Siiocvveife. 

4. 5Si menev iffe ^itie fade Opevbe* 
oiiSuingev, bev oifer fig fovntebeid ©fabei* 
feuS 2$aevfev, font pi bagiig feev tiieb pove 
natuviige £)ine. 93i fan iubfee, at eftev 
en Wabenbaring af 3efn ©bvido, ©fabei* 
fenS SSccvfev, i aiie benS mangfoibige gov* 
liter og govffjeiiigbebev, fiavitg fvembceoe 
batiS cpige jvvaft og ©nbboinmeiigbeb. 
3tom. 1. 20 : $f)i bans ufpnlige 

feu, bans epige j?vaft og ©ubbotntnefigbeb 
befftieS fva SSevbeuS ©fabeife af, og fov* 
daaeS af battS ©jevuingev; nteti pi menev 
be pienfpttiige Seoifcv, Peb boiffe be forfle 
ianfev opffob i ^KemteffetteS ©emptier, at 
bev par en ©ub, fom baobe ffabt aliening. 

5. $3i ffai nn ffvibe til at unbevfcge 
lOTeunefTet^ ©tilfiiig peb banS fcvfte ©fa* 
beife. ipidovieffvioeveii 5)iofeS bar gioet oS 
foigeube 33evetmug beront i bet fpvffe ©a* 
pitei af 33ogen ©euefiS, begpubenbe nieb 
bet 26be 23evS, og flutteube tneb bet 30te. 
55i copiere fva ben upe Ooerfcctteife, 

6. Og ©ub Jpevveu fagbe tiibeu@en* 
baavne, font Pav nieb bant fva ©egpubeb 
fen: Saber 0 $ gjpve OTenneifet i port 5$ii* 
iebe, efter pov Signeffe, og bet (fete, 

7. Og ben jpevve ©ub fagbe : Sab bem 
bevffe opev JpaoetS giffe og JpimteuS gugie, 
og opev ga:et, ja opev \)tU Sovben, og opev 
etboevt Dpv, fom fvpbev paa Sovben. 

8. @aa ffabte ©ub SWetuteffef i fit 
SBiifebe, i ben ©eubaavueS 93iiiebe ffabte 
ban bam; ^anb og &pinbe ffabte ban 
bem. Og ©ub ociffgttebe bem, og fagbe 
ti( bem: SSccvev fvugtbave og biipev mang* 
fotbige, fpfbev Sovben og gjpv ben ©bev 
utibevbanig; og buffer ooev ipaoetS giffe 
og JpimleuS gugie og ait Seoeube, fom vp* 
rev fig paa 3ovbeu. 

9. Og ben Jpevve ©ub fagbe tii?Ken* 
neffet: ©ee, aUe Uvtev, fom gibe ©ccb, 
fom ev opev ai Sovben, og attebaanbe £vccev, 


i boiife ere SvceerS gvugt, font bcevev©cvb; 
be ffai peeve ©bev tit gpbe. 

10. fitter, 1 $flof. 2. 15—20. Og 
©ub Jpevven tog SWenneffet, og fatte bam 
i ©betiS Jpaoe, fov at bpvfe og bepave ben; 
og ©ub Jpevven bob SReuneffet og fagbe : 
Du ntaa frit cebe af atte Zverev i Jpaoen, 
men af jtmibffabenS ^vee paa ©obt og 
Oubt, af bet ntaa Du iffe cebe; ei better 
maa Du vove peb bet; bog fan Du fe(p 
pceige; tbi bet evDig gioet; men buff paa, 
at jeg fovbpbev bet; tbi paa boiifen Dag 
Dn cebev af bet, ffai Du oiSfeiig bo. 

11. Og ©ub Jewett baobe baituet af 
Sorben aiie SHavfetiS Dpv og JpimfettS 
gugie, og forte bent tii 9(bani, fov at fee' 
boab ban piibe fafbe bem. Og ait, boab 
9(bam faibte be iepeube ©fabuiugev, "bet 
bieo bere^ 9faou; og ban ncconte Sffaoue 
paa ait Ooccget, og £inilettS J?ugie og aiie 
< 3HarfeuS piibe Dpv. 

12. 9lf bet govegaaenbe (cove pi 9ften* 
tteffefS ©tiding peb bans fovfte ©fabeife, 
ben jlnnbffab, nieb boiifen ban oar bega* 
pet, og bet boie og opboiebe £vin, boor* 
paa ban dob — Jpevve eliev ©torn* opev 
aiie 2iug paa Sovben; og paa ben famine 
2ib itpbeube gcettebSffab og Omgang nieb 
fin ©faber, ubett at noget©iov ffiiteimei* 
iem bent. 33i flfai bevttced ffvibe tii at mi* 
bevfoge beu ffovtadiing, bev ev gipen om 
ban$ 3aib, og om b«uS Ubbvioeife af 
©benS ^aoe, og fva #evreuS Qfafpit. 

13. ^SKofeS pebbiioev: — Dg be (9Ibam 
og ©pa) btfvte © 11 b ^evvenS 91od, fom be 
gifi^apen, bev Dagen pav inftig; ba 
ffitiite QJbam og bii»^ ^ttdvit fig fov ©ub 
JpevvenS ?lafptt ibiaubt ^vceevrie i ^apen. 
Da faibte ©ub iperveti ab 9lbam, og fagbe 
tii bam: £oov ev Du? £an fpavebe: ieg 
bOTte Din 9tod-i ^aoeit, og fvpgtebe; tbi 
jeg faae, jeg pav nogeu, og ffjnfte niig* 

14. Og ©ub £evren fagbe tii 91bam : 
^po gap Dig tiifjenbe, at D 11 par itogen? 
£av Du fpiid af bet Srce, fom ieg fovbob 
Dig at fpife af? (JpoiS faa ev, faaffaiDit 5orefo6nmget om £roeit. 


122 

m'gf etig bo!) Qfbant foavebe: £ioiubcu, foni 
©a ntig at Dane met) wig, ftmt gap 
wig af bet £rce, og faa fpifle jcg. 

15. ©a fagbe ©ub Jpervcn tit D~oim 
ben: Spm f>av Du bette gjovf? CXbtubeii 
fmivebe: ©laiigeu bebvogmig, o g jeg fpifle, 

li>- Og after, Jewett fagbe fit D-pim 
ben: 3cg bit ittegcf mangfotbiggjpve Din 
.fimmitcv Du Din Unbfaiigeffe* 9}icb ©mevtc 
ffat Du f0be 530iu; Din Qlffvaa flat peeve 
tit Din 'Sfiaitb, men ban, ban (Tat &erffe 
ooev Dig. 

17. Og ©ub Jewell fagbe fit ?(bam : 
5ovbi Dn tob Din Jptiffvucgatoff, og fpiffc 
af bet £vcr, fom jeg fovb 0 b Dig af fpife 
rtf# frta Dave 3evbeit fovbaitbef for Din 
@^i)tb; meb jvmnmev flat Dn nave Dig af 
ben alte Dif £iog Dage* &ovttc og ?ib^« 
lev flat ben have Dig, og Dn flat fpife 
^avFeutf Uifev! 3 Dif Qtnfigff? ©oeb flat 
Du abe Dif 23v0b, tufcftl Du Miocv fit 
3ovb igjcii — tf)i Du flat oigfetig be — ■ 
ffei ttbaf ben ev Du fagen; ffii ©top ev 
Du, og fit ©t 0 p flat Du attev Mine. — 
#evpaa futgfe flrar Dpfptbflfeit af &oab oi 
ooeufov t>av fagf. SKeittteffef bteo bveocf 
effev feubf tib af ©bcu. 

18. So Pigtige *J3uttFfcv Ptfcv fig af 
be fovegaaenbe ©ifafioitev* gov bet* fpvfle, 
effevaf SKciiiieffcf pav ffabf, Pav bait tile 
fabt ubeu ituubflat? ettev JyorfTaub, af Pan* 
bve i 'SOTpvIe og forobe cu Siloom’lfe t 
Uoibettbcb og Soiot (paa bef flove og pigs 
fige ^iiiiff, font fveutOvagfe bang Si; i)FFe), 
poab bev augif bet reate JyaFfum oeb f>petti 
ban Pav flabf, ettev fit boeiti ban pav ait* 
fpavtig fov [fin Opfovfet. ©ub falfe meb 
bam Qlnfigf fit Qtuftgf. gov bang Stafpit 
pav bet bam fiftabf at flaac, og fra bam? 
egeu iDTunb Pav bef bam fitlabt af amiatmue 
Uubcvoiigtuug. £ait 'b 0 v(c bans? STod — 
paubvebe fovait bam — og betvagfebe bang 
#evligbeb — ntebenS bang Jovflaub Mep 
optpft, og bau btep iftanb fit af gioe 9?aoite 
fit bang ©laOev^ ©ientiitgg flove SNang* 
folbigbcb. 


19* gov bet anbef, pi bav feet, at 
etibfTjpubf lOTettueflcf opevfvaabte, bevooebc 
bang Dpcvfrabetfe bam bog file ben jtuiib* 
(Tab, ban fibtigeve &aobe faact meb jpeufpu 
tit ban* ©Fabevg Siloccvctfe og Jpevligfjcb; 
fbi i lie fnavevc f) 0 ife ban bang Slofl enb 
ban fogfe af (Tittle (Ig fov bans? Stafon. 

20. ;Bi bav ba i fpvfle Sudani oiiff, 
af ©ub beg pub fe at fate meb SJteinieffef 
flvdjt efrev af ban „bta'(lei ? ii^aanbe i bang 
DTicfe," og at ban file opborfe af aabeti- 
have fig fov bam effev bam? galb, $Bi (Tat 
bevitaft ffvib: fit af Pife, at fljonbf ftau pav 
ubflebt fra ©ben-o Jpaoe, Pav bang itinib* 
f!ab om ©ubs? Siloecretfe bog tile tabf, et 
bettev bovfe ©ub op ttieb at aabeitbave bam 
fin kiltie. 

21. S3i flat bevuceft (Tribe fit at fvem* 
fritte govfcettiugeii om ben -ttiuibbelbavc 
Vlabenbaviug, font 3)muieffet mob fog efrev 
at bait pav ubbvePeu af ©beu, og lopieve 
Pibeve fva ben upe Doevfcetrelfe: 

22. ©ftevaf 5Ibatn Pav blepeu ubbve* 
pen af Jpaoeit, begptibfe bait at bt>rle 3ov* 
belt, og af berffe over Saviour? Dpr, og 
at ccbe fif 93v0b i fif Qtuffgtg ©peb, fom 
£evvcn baobe befatef bam; og bati Fatbfc 
paa Jpcrveng 9Taou, og tigetebeg gjovbe bang 
#ufhii ©pa. Og be bovte Jpevreug Oloft 
fva bail 1 ? Jpaoe, fatenbe tit bent, og be faae 
bam tile, tf>i be Pave ubetitllebe fva bang 
9lafou; men ban gap bent 33efatittger, af 
be ffutbe bpvf’e ©ub beveg Jpcvvc, og fvettt- 
beeve be gpvftefpbfe af "beveg ^iovbev fom 
Dffev tit Jpevveiu Dg 51 bam pav SBcfaltw* 
flea lDt»ig. 

23. Og effev mange Dage aabcttba* 
vebeg Jpevvcitg ©uget fit Qfbam, og fagbe: 
apoovfov freittbavee Dtt Offeve tit Jpcvveu ? 
Dg 9(baiu fagbe fit bam; 3eg peeb tile ; 
men Jewett befateb? mig af fvembreve Of* 
fviugev. 

24. 0(i ©itgelett fagbe fit b^tti: Defte 
ev cf g-ovbitlebc paa Offviugeu afSabeveitg 
©etibaavuc, font ev fulb af 3daabe og ©attb* 
beb. Dg Du (Tat gieveQKt, bMbDugjov, 


t 


123 


ftoretoSntnger om Screen* 


i ©pitnenS Sftaott, og Du ffal otttoeitbe 
Dig og paafalbe @tib i 0au3 9taou for 
beftanbig. Og paa beu Dag falbt bett 
£>ettig*9lattb pa a Sfbatn, og oibttebe omSa* 
berett og ©onueti. 

25. Dame fib fie jpeuoiiSuing elterUN 
tog oifer benue oigtige Hjeubigieruiiig, at 
eubffjpubt pore forfte Joiulbre pave ub* 
bveone af @bcn$ ipaoe, og blep eubog ffilte 
fra @ub*j Slafott, fom peb ef Dccffe, faa 
oebligebolbt be bog iiogeu Himbffab om 
bans? Siloccrelfe, og bet filtfrocffcligf, for 
at beoerge bent til at paafalbe fiam. Og 
pibere, at (ige faa fnavt ftorTpntiug&'VliV 
neit bleu aabettbaref ^Diemieffet, og bait 
begpitbfe at paafalbe ©ub, faa bleu beu 
ipellig^laub gioeu, og oibttebe om 3‘abeven 
og ©ouueti. 

26. 9)iofc$ gtoer o£ ogfaa en 53eret* 
tting i flu forfte 53cg, 4be @p. out Haiut? 
Ooerfra'belfe og Qlbeltf 3Telffa|feubeb, og 
out ©itbtf ^labenbariitger til bent. Jpatt 
figer: 53eb et Slaveffifte bvagte Haiit iper* 
ren et Offer af Sorbent Srugt, og Qlbel 
pffrebe ogfaa af ftu JpjorbS gorffefpbte og 
beret? ftebitte. Og £ err at tog ipetifpu til 
5lbel og baud Offer, men til Haiti og batt$ 
Offer tog butt iffe ipettfpn. ©atatt oibfte 
tut bette, og bet befjagebe battt. ‘’Wen Haiti 
blep tttegef oreb, og bans Qlitftgf falmebe. 
Da fagbe Jperrett til Haiti: ipuorfor er Du 
pveb ? og brorfor er Dit 9(uffgt fatmet? 
SRaar Du gjor gobt, er Du ba iffe beba* 
gelig? SKeu gjor Du iffe ©obf, ba ligger 
©pubeit for Devon, og ©ata it begjccrcr at 
bare Dig; og inebiitiubre Du gioer 9Igt paa 
mine 53efa(ittger, oil jeg operautrorbe Dig, 
og bet f!al fTee nteb Dig offer bang Ouffe! 

27. ©aa gif Haiti paa SKarfeu og 
talte meb fitt 93robev Slbel; men mebeittf 
be par paa 9)Tarfen, optlob Haiti ituob ftu 
93rober $lbel, og flog bam ibjel. Og Haiti 
pralebe af boab ban baobe gjort, og fagbe : 
3eg er fri; oiSfelig, tut pil mitt 33robertf 
Jpjorber falbe t mine jpeenber. 

28. Da fagbe iperreu til Haiti: ipoor 


er Dili Prober $lbel? Jpatt fparebe: 3eg 
pceb iffe; tttoit jeg Pccre ntitt 53rober3 s Isog* 
ter? ^teit iperreu fagbe: iprab bar Du 
gjort? Din 53 rob cry 53lobS OToft raaber 
til tttig af Sorbat; og tut , ’Du ffal oorbe 
forbattbef af beu 3ovb, fom oplob ftu 0)iimb 
til at tage Dili 33robcr$ 53lob af Ditt 
Ipaattb! 9laar Dtt bprfer 3orbett, ffal ben 
iffe mere pbe Dig fttt Hraft! ufiabig og 
ffpgtig ffal Du occve paa Sorbeul 

29. Da fagbe Hain til iperrett : @a< 
tan friftebe tttig fortnebelft mitt 53rober3 
ipiorber. Og jeg par ogfaa oreb; tbi bati$ 
Offer blep aimammcf, men tttir iffe. 9)iitt 
©traf er (Torre cub jeg fait bare! ©ee, 
Du bar tut jaget tttig ttb fra ^JletmefferS 
Slafott; for Dit 9lafptt pil jeg ffjttle tttig, 
og teg bliuer uftabig og ffpgtig paa 3ov* 
bett; og bet oil ffee, at brer, font treeffer 
tttig, oil flaa tttig ibiel paa ©ruttb af ntitt 
©b; tbi bitffe Siug er iffe ffjulte for Jper* 
rett! iDicn iperreu fagbe til bant: 3ugen^ 
limbe! ip per fom ibielffaaer Haiu, paa bum 
ffal bet beoticS fppfolb! og ipervett fatte et 
Sega paa Haiti, at iffe ttogen, ber traf 
bam, ffttlbe flaa barn ibjel. 

30. SDiemebet for be foregaaettbe ipem 
oiiyittuger er at rife, paa boilfen lOiaabe 
0)iemteffeflccgteu fovft blep gtort befjeubt 
meb eu ©ub$> Stiloarelfe; at bet ffete peb 
eu $(abenbarelfe af ©ttb til 9Wettncf!ef, og 
at ©ttb pebblep, efrer 3)i etui effete Ooerfra:* 
belfe, af aabeubare fig for battt og batt$ 
©fterfontmere; og, uagtet be par fjerruet 
fra baity utttibbelbare 9taroa:relfe, faa at 
be iffe ftiitbe fee batty ^lafott, be pebblep 
bog af bore butty STofr. 

31. 9lbam, ber faalebes? baobe gjort 
53efjettbtffab meb ©ttb, uiebbeelfe fttt Hmib* 
flab til fine ©fferfouuttere; og bet par peb 
bette ?)iibbel, at ben ^attfe forft opjlob i 
berey ©iub, af ber Par en ©ub, boilfcf 
fagbe ©rttubpolbeu for Ubooetfeu af bereS 
^ro, gjeiiiietit boilfen be fnttbe erbolbe eu 
Hmtbffab out batt3 Harafteer og tillige out 
batttf iperligb^. 124 


ftorete&tfttger ont £roetn 


32. 3?£c alette ffete bev en 9(abettba* 
velfe til Qfbatn om Siloccrelfen af en©nb; 
men ^Jofe^ beretter o$, font fer er anfort, 
at ©nb tteblob fig til at tale meb jtain 
efter ban£ (Tore Doertrcebelfe i at ibielflaae 
flu 93rober, o g at jtain oibfte, at bet oar 
jperrett, ber talte nieb bam; faa at 
ba ban bleo ubbreoeu fra flue 33robreg 
9lafoti, forte meb fig .fiitnbfTaben om en 
©ttb$ £iloaerelfe; og , oeb bette Gibbet, 
uben £oiol, fit ban£ ©fterfommere jtimb* 
{Tab om ben jtjenbtfgjerning, at faabant et 
9Scrfen erifterebe. 

33* £eraf fait t)i fee, at Ijele ben 
ntenneffelige gamilie t bere$ £iloccrelfe6 
tiblige 9llber, i alle bere£ forfTjellige Dele 
baobe bemte jtmtbfTab nbfprebt iManbt 
beni; ©ttb$ 'Silocerelfe bleu faalebetf eu 
©jenftanb for $roen i 33erbek tiblige 911* 
ber. Og ben fafte Ooerbeoiikiug bi£fe 
^Keitneffer 6aobe om eu ©ttb£ £ilocerelfe, 
oar bereS gccbre£ $3ibne£bprb i fovfte 33e* 
goubelfe. 

34. jpoorfor oi bar oceret faa ttbfor* 
lige ooer benue Deel af oort ©itbjeft, er, 
at oi maatte fee, oeb boilfet ^ibbel bet 
oar at ©nb biro eu ©ienjTanb for £roen 
iblanbt ^ennefTette efter galbet; og boab 
bet oar, ber opoafte ^attgfolbigeS £ro — ■ 
til at foie efter bam — at foge efter jtunb* 
{Tab om ban£ jtarafteer, gulbfommenbeber 


og ©genfTaber, inbtil be fif nbflraft $iettb* 
{Tab til bam, og iffe alene baoe gcctteb6> 
{Tab meb bam og fee ban£ £erligbeb, men 
heritage i ban£ ^agt og (Taae for ban£ 
9lafoii. 

35. ?aber o$ Icrgge noie ‘DJfirrfe til, 
at bet ^ibtteSborb bi^fe ^DTennefTer baobe 
om en ©ttbS £ilocrrelfe, oar et 2Kenne{Te£ 
33ibne£borb; tbi forenb ben £ib nogen af 
9lbamS ©fterfommere erbolbt eu 9labenba* 
relfe af ©ttb, baobe 9lbatn, bere£ feettebtf 
gaber oibuet for bem om ©ttb£ Silocerelfe 

• og om bau$ eoige .ftraft og ©nbbontme* 
ligbeb. 

36. Sor Qrreittpel, 9lbe(, forenb ban 
fit ben gorflTTriug fra £imlen, at ban$ 
Cffrittger oar oelbebagelige for ©nb, baobe 
annamtnef bett oigtige Unberoii^uing af flit 
gaber, at ber erifterebe faabant et &}£feu, 
fom banttebe og opfjolbt alle &ittg* Der 
fan ei better ftube$ tiogen “Soiol bo*? noget 
^TennefTe, at 9lbant jo oar bett fortfe, fom 
ntebbeelte flue (S'fterfominere jtunbfTaben 
out eu @ub6 £ilocere(fe; og at al £ro t 
SSerben, fra ben £ib til ben itcerocerenbe, i 
en oi£ ©rab beroer paa bett jvnubffab, ber 
forjT Men bent mebbeelt oeb bereS fcelleb^ 
©tamfaber; og ben er bleoett nebaroet til 
ben Dag og ©eneratiou, i boilfen oi (eoe, 
fom oi fTal oife fra be bettige Dptegnelfer* 

(govtfeette^). 


m aftoft 

(gortfat fra 9)ag. 110). 


Grbom frennifer ogfaa en mccrfoocrbig 
Dpfolbelfe af tpbelige og punctlige gor* 
ttbflgelfer bo£ ^ropbeterne. DiSfe gorttb* 
ffgelfer oare nbfagte ooer (5bont paa eu 
£ib, ba bet£ Sorbbnub oarmeget frugtbar 
og pel borfet, og ‘ bet oar ooerflobigt paa 
blomftrenbe 5£per og ©teeber. Wen mi er 
bet^ ©teeber bleoet til eu Donge af obe 
^uiner, alene beboet af ©tranbmaager, 


CTorbrttm, oilbe Dor og ©(anger, og bet£ 
3ovbbuiib er bleoet ufrugtbar. ^>crren bar 
ubftraft en ^aalefnor ooer bet, faa at 
bet er bleoet obe, og et D'tettelob, at bet 
er bleoet toint, og bet bar oceret obe fra 
©Icrgt til ©Icrgt og gaaet noiagtig i £>p* 
fplbelfe efter ^Propbeten^ Orb. «Sf. 34. 11)/ 
23i oil nu i gorbigaaeube tage31oti^e 
af Dattield ©on, optegnet i bet 8be ^pt. 


125 


®n Sltoarfete Sipfi. 


af bau$ tyropbeti, betrceffeube©a:bbereu og 
©ebebutleu. Scefereu oil gjore pel i at 
tcpfe bet be le ©apitel; men pi pit mere om* 
ffoubelig gtpe 9lgt paa gortoltuingeu, fom 
bet par gioet 5 am af ©ngeleit ©abriel, op-' 
teguet fra bet 19be til bet 25be filers. "©g 
bait fagbe : fee, ieg pit funbgiere ©ig, boab 
ber flal flee i ben ffbfle ©rcbe; tbi ©ubett 
fonttuer til ben beftemte £ib. ©eu 9 Sccb= 
ber, fom ©it faae, ber baobe to Jporu, er 
itoiigerue af 5Jiebieu 09 ©erffeu, oa ben 
(aabite ©ut er jvougett af ©roetenlaub; 
og bet (tore Jpont, fom er imellem benS 
©ine, er ben forffe Ivottge. ©g at belle 
bleo fpuberbrubt, og at ftre jlobe i ©tebet 
for bet, er, at ftre jtougeviger flat ub to mine 
af bette 5 oll, men ille meb bau 6 itraft. 
©g fibft i bere^ D^ige, uaar ©pertrcebel* 
feme ere fulbtonimebe, flat opjlaa eu ublu 
itonge, ber forflaaer mode £aler, og bau$ 
itraft flal oaere ftert, bog iffe af bau$ 
egeit, og ban flat mtberligen forbaeroe, og 
ban flal baoe Spile og tibrette bet; og ban 
flal 0 belccgge bet tticegtige og f>ct(toe $olf; 
og fovmebelll band Ulogflab flal @oig Ipt* 
te$ i bau$ £autib, og ban ffat florligen 
opboic fig t fit £jerte, og i ?s : reb obelccgge 
9)iauge; ban flal flaae op itnob ftpvflerueg 
Sprfle; men fouberbrpbe^ forubeit £aanb." 
3 bette ©pit fcer pi for ft iDtebevne og 93er* 
feme, font be flnlbe occre inbtil be blepe 
operpnnbne af 5(le.ranber ben ©tore. 91u, 
bet er en oi$ og oelbetieubt @ag, at bette 
Uetferbeinme oorebe oPerttiaabe (Tort uogen 
£ib efter ©attielS © 0 b, ibet bet gjorbe 
©robriitger mob ©efl, 91orb og ©pb, faa 
at ingen fnnbe flaae for bet, inbtil 9ller* 
atiber, ©raefettlattbS .ftottge, fom fra ©e* 
jlett meb ett title Jp err af nbpalgte 9 Jiccitb, 
og aitgreb* *Perfente peb ©rebben af 3lo* 
ben, og i boilteu ban flprtebe fig meb fin 
£efl, og baud £aer fulgte bam oper, og 
aitgreb bem paa beu atiben ©ibe, fom be 
(lobe berebte til 9JiobfTaub, meb en langt 
operlegen ©tprle; men uagtet beve^ flove 
£tfr og beveg forbeelagtige ©tilling leb be 


et totalt 91eberlag, og ©rccterue pebbteo 
at fare freni og unbertpitige Sanbet, flog 
^3erferne i mange £r<cfuiitger, inbtil be 
pare ganile unbertpuugite. ©et er ogfaa 
pel betjeubt, at ©rectertougen 9llerattber 
gib frem fra Nation til Nation, nnbertpang 
^igerne, inbtil ban baobe erobret ©erbeu, 
og bobe i ©abplott t en 9(lber af 32 9lar. 
©g ba ban faalebe$ baobe poret flaerlt, bet 
flore Jpoin bleo brnbt, og i bet£ ©teb op» 
lout fire anfeelige, iittob ipititfeutf ftre ©ittbe. 
£an» 9tige bleo beelt imellem five af f>au^ 
©etteraler, fom albrig naaebe til ban$ 3Kagt. 
9lu, i ben fibfle Sib af bere^ Otiger, ba 
ben iobifle ©ation^oertroebelfer pare bleone 
fulbloinite, fom ben romerfle 3Jiagt ogobe* 
lagbe beu tobiffe Nation, tog Serufalem; 
boorfor bet baglige ©ffer opborte; og ille 
bette aletie, men ogfaa ftbenefter 0 belagte 
bet tticegtige og bellige 5oll, bet er, 9lpofl* 
tene og be f 0 rfle ©briflne, boilfc blepe bvaebte 
peb be ronterfle Slutoriteter. 

Sab mig nu fp0rge : ©ioer be forettebe 
©tater£ (eller uogen attben ung 91atioit$) 
£tflorie en tpbeligere ©erettting -out for* 
bigaugne ©egioeitbeber, eub ©allied ©ii$* 
bom-gap om ©egioeitbeber, font ba pare 
tilfonimeube, og pooraf ttogle reciter tteb 
ab Sibeuo ©trotu for jlere buttbrebe 9lar> 
og ubfolber ©egioeitbeber, font ittgen men* 
tieflelig ©fatpflitbigbeb ttogenfiube fuube 
bare forubfeet? 5}ienueflet fan pel, oeb 
fiit egen ©lavpflnbigbeb ttbfore mange ^iitgi 
£ait fan ploie bet fporlofe Dceatt ttbett at 
©inb eller ©anbe bebooer at occre battt 
guttflig; bait fanffpoe i^oiben tmbtiblanbt 
©fperne uben ^ielp af ©inger; ban Ian 
giennenireife Saitbene ttieb £urtigbeb tibeit 
^ielp af ©ccfler, og bait tan fettbe flue 
hauler til fine ©etttter oeb^jelp af ©trift. 
Wen ber er et ^Driucip, bbillet ban ille 
Ian opnaae, uei, eub ille peb alle ^ib^ 
albeve^ ©ii^bom foreitet; 93euge oil ille 
flaffe battt bet; bet tominer alene fra ©ub, 
og fljeittcS 9)ieuneflet fom eu fri ©aoe. 
93ropbeterne flger til 9lfgubertie; "5orlpu* 126 


G?n Slbuavfete Sfoft* - 


ber be Sing, fom ffat Eotnme Ijere fter, fau 
fan pi pibe, at 3 eve ©nber." (@f. 41. 
22, 23). 

$Bi oil un fifribe til at pife, f>t>or noi* 
afltig spvopfiefievue eve opfplbte bogfta* 
pelig t 3efu ©fjrifft ^evfon. «©ee, "fagbe 
*Pvopl)eten, „cn Sonifvu flat mtbfange, o g 
fobc en ©on." fitter, 23etfjlc&cm fftilbe 
pare bang gobefteb; og $©gppteu, f;bor 
bang govatbre flpgtebe fieti nub bam, bet 
©teb, fra 1 (jpilfet ban atfev ffttlbe falbeg 
filbage. £au oeubtc ab eu aubett 23ci til- 
Page, til Sfia^aretlj, for ber Par ffreoet; 
"Jpatt ffal falbeg 9?a$arccug." i?au verb 
tub i 3evufalem paa eu Qlfettiubeg gol; 
fovbi ^ropfjeteti feaube fagt: „ ©ee, ©ft t 
$ottge fomntev fagfmobig og viuge vibeube 
paa et 9lfett." (Watt. 21. 5). Dg atfev 
ftgev tyropbeten,. at ban ffttlbe Peeve „pla- 
get og fovagfet, eu aub, fnlb af fitter 
og befjeubt mebSmerter; ban ffnlbe fares 
fom et Sam, ber fove^ ben at ffagteg, og 
fom et gaav, bev ev ftumt for ben, ber 
flipper ber, faa ffulbe ban iffe aabtte fin 
9JI nub. 3 bang govuebrelfe bleu ban bort* 
taget fra QlugfT og ©out; og bro fan tale 
om bung ©Iccgt; bung Sio ev taget fra 
Sorbeu. £au bleo faavet for pove ©rev* 
fvccbelfev, og peb bang ©lag pi eve b el- 
bvebfe; bun bleo vegnet meb ©rertrccbcve; 
og bun bleo opevgioet i ©abett til eu 9tig.« 
3ngen af bang 33ecu Miner brubt; be bclev 
bung 5tlabcr, fafler Sob om bung jvjortel, 
fltper bum ©albe og ©bbife at briffe, fur- 
vuaber bum for 30 ©olrtfpffer, og flutter 
lig, ba alt par fulbfommet, builebe bait i 
©rupen til ben trebie ©ag, ba bun triitm* 
Pbeveitbe opfiob ubeu at fee gorraabttclfc, 
3?u, fjeeve Safer, bupbe ©u panbret op 
og neb meb por ficvvegorlafev, mebeugbuu 
opbolbt fig i tfjobet, og barbe ©u taget 
noiagtig Sftoti^e af bang Siog og ©obg 
befpuberlige Dmflccubigbeber, faalcbeg fom 
be forefom fra Sib til aubeu, fanbelig ©in 
£>iftorie pilbe if Be nave en fnlbflaubigeve 
eub ben, Vvopbetevue gap om bum 5lav* 


fittnbreber far bun blep fabf. ©ev er een 
Smg, fom oi oilbe gjare pel i ut betvagte, 
betraffeube ^ftaabett, paa builfeu Wpoftlene 
foitolfebe ^ropbetiev, og bet ev — at be 
ligefrem an forte bem og optegnebe beveg 
bogftarelige ©pfplbelfe. $£cb at giare faa' 
lebeg, blepe be iflattb til at rtrfe paa golfg 
Jpjertev i be iobipfe ©pnagoger meb en faa 
uimobftaaelig ©rcrbepiiStting, ut be blepe 
tPintgue til at froe, at ben fovmobebe 23c* 
bragev, be bupbe fovgfeeftet, oav 5Ke$(ia$. 
9Jiett bupbe be eitgang bramt om aaitbelig 
Drerfccttelfe, ellev en upig Silegttelfe, liig 
Sarerne i be nmxmttbc Siber, ba pilbe 
alt bupe uavet iloigbeb og Srirl, og al 
5vlar&eb i ^ctifeeube til SBcrifer pilbe bupe 
fovfpuubet af Sorbeit. 

©fter at bupe betragtet bet gamle Se* 
ftamenfeg ^)ropbeter, anguaeube 9)rop&e* 
tierne og beveg ©pfplbelfc, og pi bupe tp* 
beligeu beriift, at iutet uben bogflaPelig 
©pfplbelfe pav betauft, fmtbe man fpavge, 
om ben fatttme govtolfniuggmaabe fuitbe 
attpeubeg paa be i bet npcSefTameute tube* 
bolbte govnbfigelfer. 85 i ffal bevfov bvittge 
ttogle faa pigtige ©rentplev af bet ttpe £e* 
ftameuteg ^vopbetiev og beveg ©pfolbelfe; 
og efter bette oil oi pare favbig til ut ittb- 
gaue paa ben ttbbvebte 9Havf, fom enbtttt 
Itggev i gremtibeu. ©it af be mecfltnarf* 
parbige Vvopfjetier i beit betlige ©frift ev 
beffreoet uf Sue. 21. 20—24. "2Kett ttaav 
3 feer 3cvufaletn run bt out f ring bcleiret 
af 5triggbccve, ba oiib, at bettS ipgelaggelfe 
er fomtnen nar. ©e, fom ba eve t 3u* 
baa, flpe til 23jergette; og be, fom ere i 
©tflbcu gaae ttb af belt; og be, fom ere 
paa Sanbet, fonitne iffe ittb i ben; tb.ibigfe 
ere £erueug ©age, ba alt, boab ffreret 
er, ffal fnlbfotnmeg. ^ieu pee be gittgf* 
font tnelige, og bem, fom give ©ie i be 
©age, tl)i ber ffal pave (Tor 9tab i San bet 
og 83rcbe oper bette golf. Dg be ffulle 
falbe for ©occvbetg ©g, og fareS fattgtte til 
alle ^ebttittgerne; og Sevufalem ffal neb* 
frabeg af JJebniuger, iubfil ^ebtiiitgevueg 


127 


Gn SlbfcarfelS Sfaft 


&ibev fulbfotnmetf." ©euue ©paabom tub* 
befattcv 3 crufaleutf, &emplet», ja Ode beu 
jobiffe Dlation^ ©fjebue for i bet miubfte 
1800 9(ar. 3 crtifaletu bleo omviuget af 
beu vomcvffc Jpar ontfreut 9lavet 70. ©i* 
fcipleue iOufom ba Mboavfeleu, fom40$lav 
fount oar bein gioet af bei-ceJpevve og 3)ie* 
(lev, og be fiijebe til ©jevgeue. 3 crufalcm$ 
©tab bleb tubfao^ t efteu cu lang og fou* 
fvabelig ©eleiviug, i boilfeu Sobevue leeb 
Dbcnuaabe m eget af hunger, tycflilcutfe og 
©tccvbet; og matt fblbte jpufeunucb ©obc, 
af iDtaiigcl paa ©cgraoc(fc£plab£. Dmim 
beu aab beveS cgue ©ovu , af ^taugel paa 
gobe. 3 bi3fe 9?ob£bage oinfout beu i 
3 ubcca Oeuoeb li 'Bullion 3 obeu, forubcu 
bent, beu togei? tilfaugc. Scretf Saub Meo 
foibccubet, bereg ©fab bvccubt, beves 2 cm* 
pel obelagt, og be eleubige Silcoevgbleoue 
abfpucbte tibeulaubg tblaubt allc Sorbent? 
Stationer; i Obilfeu £iljtaub be beftaubig 
Oau bccvet fibeu, eg Oau bcuuet forfcrcoct 
fua eeit Nation til en aubeu, ofte falffelig 
auflagcf fou be ocerfle govbvpbelfev, for 
fjmlfe be Mere fbubuebue og beuctf Gieu* 
bomme conftffcrcbc. 3 ©anb&eb, be Out* 
ucrltcu altib bccuet aufeete font fveblofe, 
Obou be Jar opOolbt fig iblaubt be fovffjcl* 
lige Slatioucr; beveg gobbev Oar iffe fun* 
bet uogeu Jpoilc, og be Oar uccuet et be* 
fpotteligt ©gettabtt; og golfet Oau fagt: 
•'eve biefe Jpevreug golf og eve be ub* 
bragne af bans 2aub?" (© 3 . 26. 19, 20)* 
3 bettne lauge £ib Oar ^ebttiugetie 
beftbbef ©anaau* Saub, og traabt tmbeu 
bcueg gobbev beu Odlige ©fab, Obou 3*> s 
retell gocbve filbabe Jewett. Sin, i betme 
lauge Saubffpgtigbcb Oau be bog iffe tabt 
af ©igtc be Ooie goujccffelfcu om beveg 
£ilbageocnbnu ©eveg §p \ ne Oau bccuet 
agfpaagioeube og Oau ofte feilet t beune 
©agg goubeufelfe, ba be atteu finite fomtuc 
til beu belffgucbe 9lub, beu oau teftameiifc* 
ret til bere$ govfccbuc, og atteu fuube op* 
bpgge beucb ©tab og £cmpel, gjeuopvctte 
beveg sprccftebonime, og bpufc Gub, fom i 


gautle ©age. SSigfelig Oav be gjovf mattge 
goufog at beube tilbage, utett be bebuog fig 
beflaubig i allc bcre$ govfog, foubi bet oau 
ett ufouanbeulig SWaabilutuiug, at 3cntfa* 
lem ffttlbe bceue uebtuaabt af Jpcbuiiigev, 
iubfil #cbuiugeucg Sib fulbfonuneg. Mu* 
gaaettbe beuue beveg lauge Mbfpvebelfe Oau 
iOiofe^ og tyvopOefevue jfveoet meget tpbe* 
ligf; ja Biofcg omtaleu cubog t ©cfouber* 
ItgOeb, af be ttubeu ©elciriugeu, og uaar 
bercs$ gjeubeu (Tulbe tucunge og ccttgjle bent 
t alle beveg tyorte, ffttlbe cube beueg egue 
33outi. £oo fom oil loefe bet 28be Gapitel 
i 5fe Btofebog, oil leufe jpiftoneu out 0»ab 
beu eu Ocuubet 3ot>evue, forubfagt af Bio* 
[eg ttieb al beu 5?lar&eb, fom fan ftitbeg t 
Jipiflonett om foubigaugue Sing, og bet flere 
Martufiubev fou tetg gulDbovbelfe. 

©et 5Jec(te eu fmtbef i 51p. 0u. 21. 
10—11, Ooou eu s DeopOet oeb 97aou 5lga* 
U\v tog %\w \ i ©cite, og baubt flue egue 
dauber og gobbeu, og fagbe: '©aa ftgeu 
beu £eflig*9laub: beu 9)iaub, font befte 
©cite tilOorer, ffal 3obeuue i 3cuufaleui 
falebe^ biube, og ooeuautooube bam i £eb* 
niugeuefi ^acnbcu,« ©pfplbelfeu af beuue 
gorubftgelfe eu faa befjcubf, at beu iffe 
beOooeu uogeu ©cffriuclfc. ^i gaaeu beu* 
fou from at bc&auMc cu ^uopOcti af %\\\* 
I ttx?, opteguet i 2 Ziux. 4. 3—4. ^Oibett 
^ib ffal font me, ba be iffe oil fovbuage 
fuub Sour bout, men efteu beve^ egue ©egje, 
riugeu occlge fig 1-ccrcue i Jpobctal , efteu 
Ooab beu filbver berctJ g)ueu; og be ffal 
oeube ipvette fua ©aubbebeu, utett Oeuoeube 
fig til gablev." ©emte ^uopbeti eu Me* 
oeu opfplbt til bet jlbfte ©ogflao; tl)i beu 
Oeufpbeu paa euOoeu OteligiouMcuueu, fom 
Oau cpftaaet lige fua beu ©ag og til beuue, 
uttbfagen bi^fc, beu eve beffiffebe oeb bi* 
vcctc Mabcubauitig, og ittfpivevebe af beu 
^ellig-9laub. %'eu fou at ooeubcoife Sou- 
fevett om beu» fulbe Opfplbclfe, beOooeu oi 
blot at Onioife til be utallige ^rccflcu og 
fccuere, fom i bfdfe ©age pveebifeu fou Sou 
og fpaaeu for ^)euge, og fom ntobfager 128 


@n 2lbt>arfete 


bere$ 'Jufbmagt af bere$ SWebmennefler; og 
i £>enfeenbe tit be 'Jabter, tit ^uilfe be 
babe beubt ftg, bebooe bi btot at ncebue 
be aaubefige 09 egue Sortotfniuger, fom 


rtiober 0 $ uceffen fra efbbert veticji^fl ©Wft 
00 fra tyrtfbifeftoteu. 

( 3 ortfcette$). 


Sit t>e #eHige i ©fatttinatiieti 


Pierre elffetige ©obffeube! — SOber* 
eentfftcmmeffe meb ben £eltig*9taub3 23irf* 
niug i 0 $, feuber bi Eber bor agfbare og 
frofajle SBrober ©iltarb ©uoib fit at ab«' 
mintffrere iManbt Eber og tif at preeffbere 
ober atte be £eltige£ Slutiggenber i ©fan* 
binaoieu; at gibe beniSlaab og beilebebem 
i att beuboveitbe tit Emigration; at prerft* . 
here i Dtaab ibtaubt be SEfbfle, og at orbne 
QItt, fcbab ber borer tit ©ub£ £Hige^ O p* 
Siberpoot, b. 20be 9J?art$ 1852. 


bpggetfe i beu ®eet af JperreuS 93iiugaarb, 
faafom ban oeitebeS af ben £eUig*9taub. 

Pierre ©pbfleube. 2Si bebe Eber inb* 
ftanbigf, at aunamme beune SSrober fom 
Jperrentf ©enbebub, uuberjTbtte bam beb 
Eber$ ©temmer, opbotbe bam beb @ber$ 
£ro og 93 ^ 11 / og ©nbS SBetffflnetfe bit btibe 
rigetigen ubgpbf ober Eber og atte gobe 
9Jteuneffer, fom giber ?lgt paa bau$ Orb. 


Eber$ Sjettere for Ebrifli ©fptb 
EraffuS ©uoro. 3. ®. ^icfyarbtf. 
SfpofTter i 3 * $• af ©. ®. 


23i babe ben gtcrbelige Efterretniug at mebbete, at oor etfletige Prober, SEtbjTe 
SDittarb ©now, anfom bortit SDJaubagen ben 26be ^arta, og er beb gob £etfen og 
gobt 9 Hob, futb af ben Jpettig*5laub og tcengfetefutb efter beu £ib, naarfom £erren bit 
foruube bani at funne ubtate fit ipierteS 5otetfer i bet bauffe ©prog. 93i bit berfor 
bebe oor 3 aber, fom er i #immefen, at opftjtbe band og port $nffe, meb 3 orbi$ning 
om, at meget ©obt bit nbftpbe beraf, tit (Tor SEefftgueffe for mange ©jeete. 2tmeu. 

®rpbre! gtemmer iftc at gjore Sottet befjenbt mebStjernen, at beu$ W ibfe flat 
ffraate forgjebeS, men at SKorfet maa bige bort og $lemteflewe$ $iue borbe optabt 
tit at fee ©nb$ ©obbeb. 


3 n b \) 0 l b. 


©ibe. 

$reb fra tyatriarfen 113. 

Weflfaffewbeb 117. 

3 oretce$uinger oni Sroen (fortfat) . 120 . 


©ibe. 

Eu QtbbarfetS (fortfat). . . 124. 
Zii be £eltige i ©fanbinamen . . 128. 


„©faubiuabieu$ ©tjenie" ubfommer ben lffe i b»er SDfaaneb, og faaetf botf ®£rr. 
93ogfjaubtere, famt bo$ ^ebactpreit i Eompaguiffrcebe 9tr. 54, 4be ©at. 


Ubgioet og fovtagt af *}). O. Sp an feu og ^Jtebbielper. 
fcrtjft g. (S. Sorfcine. 
©rpit for k §iii|te fnjco gellige. 


@<utbf>ebett, ^mibfJabcit, ® 9 ben og £voeit eve fovenebe. 

1. Jlarg. Itr. 9. Pen 1* «3nni 1852. Prtis:8/?pr.(£rpl. 


©m Sfpoftater, 

ellev faabanne, fom fovnegtev Zroen. 
(Ooevfat). 


^erren bav evflcnet, at ban oil baoe 
et pvooet fyolf til at tjeue fig, til at occre 
bang golf i SJefgubevlig&cb, til at nbfore 
bang fulbfomne Sot?e og vetfeovbige {Regie* 
viug paa 3ovben, og til at uboife bang 
<J)viig iblaubt 9Wenuef!cng 93ovn. Og fean 
pvooev fft Jollg Zxo paa mange fovffiellige 
< 3Raabcv; fommetibev oeb ^orfolgelfe af 
SScvbeu, og fommetibev oeb foevve Sibelfev, 
Sab og Wobgang; men ben occvtfe 9)voocl(e 
ev, at baoe Jpjevtet aabuet ocb bigfe, fom 
bat* occvet fovbunbne til og, formcbelft 93vd* 
bevffabefg (jetlige SSaanb, meb bwm oi bar 
fovtvoligen vaabfovt og og gaaet tilfammen 
til ©ubg Jpnug. 

«23el ev bet fovnobent at Sovavgelfcv 
finite foiunte; bog ree bet -SHeunefle, oeb 
boilfet beltommeiv ©Watt. 18. 7). ®et 
oilbe reeve bebve for et SRennefle, at bev 
bier beengt en 9Rofle(leen om betg Jpalg, 
og bet bleu faflet i ipaoet, enb at fovavge 
be gbmgge og angevgione Jpjevtev, fom feet* 
tev beveg Sib til ben Jg>evve ©ub. Sfle* 
begmittbve oil mange iffe give Qlgt paa 
benne Wboavfel, men fpenbevev alle beveg 
fivoeftev til at bringe Sort og Svcengfel 
ooev Jpevreng uboalgte golf. 

®len bet ev uoboenbigt, at ©tibg^olf 
flat pvooeg og plages paa alle mulige iDtaa* 
bev, paa bet at berefr cegte Stovb maa blioe 
aabenbaret for afteg $piue. ©ub gioev in* 


gen Son nben ben ev fortjent. 9faav Sbro.* 
nev, fygv(Tenbommev, 5)iagt, .^evvebomnie, 
kroner og et eoigt Sip gioeg 9?ogeit, boem 
mon bet oil blioe? $3il bet blioe faabanne, 
fom albvig bav gjovtfig ocevbig? <Wei. ®et 
oil blioe bem, fom bav giovt fig megetocev* 
big. ®em, bev lig beveg gnbbommelige 
govlofev, eve bleone gjovte til en aabeubav 
Spot for ©nb, fov ©nglene, fov $Reune* 
ffene og fov ®ieolene; og fom bav taalmo* 
beligen (iibt ©pnbeveg ^Wobfigelfev Cfpeb. 
12. 3), og bar beoavet beveg !®vligbeb mi* 
Oev alle Omfievnbigbebev. 3d, ben li/ov* 
gcvngelige Sou af glovvig Ubobeligbeb b$ 
af ce(e(lial 2Sve oil alone blioe titbeelt be 
$3cvvbige. Otetfcvvbigbebeng kroner oil al* 
eue blioe gioet bem, font bav venfet fig af 
en foroenbt og fovbevvoet ©Icegtg Uveenlig* 
bebev og tappve (Tvibt Svoeng gobe ©tvib. 

®cn Jpevve 3efug@bi*itfug, ben venefte 
af Wile, og ben atbeleg ouflelige, bleo op; 
boiet, covet og fronet eftev benne felofatmne 
©vunbfcctning. «®u elflebe ^etfcevbigbeb 
og babebe Uvet; bevfov bav ©nb, ®iu ©ub, 
faloet ®ig meb ©tcebeng £5 tie , fvemfov 
®ine iDiebbvobve." (£eb. 1. 9). "2Si fee 
ben til Svoeng SJeggubct og gnlbfommev 
3efnm, boilfen, ifteMfov ben ©Icebe ban 
baobe fov fig, leeb taalmobeligen ^ovfet, 
ibet ban fovagtebe frovbaanelfeu, og (Ibbev 
nu oeb boive ©ibe af ©ubgSbnnte." (@. 
130 


£)m Sfyofiaten 


12. 2). "Sammet, fom er {l agtet, er beer* 
btgt at annamme 9Kagt og Otigbom og 
SBiiSbom og ©tprbe og *))riiS og ?®re og 
fflelflfenelfel* (Slab. 5. 12). 

3efuS bleb frijTet og pr0bet i alle tyimfc 
ter ligefom bi, men ubeu ©pub. Sncifer, 
ben 2©r£eapofiat, probebe ffn SKagt meb 
Jpevreit i bans fbage ©timber, ba ban babbe 
faftet fprretpbe ©age; men JrelferenS eljfe- 
lige Sbaracteer bleb iffe plettet meb gor* 
negtelfe. ©en af bans tolb Wpoftler, fom 
babbe bflbf ©eel i bans Otaab og Unber* 
biiSning, og f0lgeligen bibfle mere omSefn 
birBelige ©baraeteer og bbab ber borer til 
©ubS Otige enb Dlogen nbeitfor ©ifcipleneS 
jtrebS, — nemlig 3ubaS SffariofeS, babbe 
ben flfaml 0 fe grcefbeb at forraabe iperlig* 
bebenS iperre til bans gienber beb et^pS. 
#bor igjennemtrcengenbe ffarpt bar bog ifBe 
bette maatte bccret for 3?fu rene og 0 nime 
£>ierte. 5)len SefnS bar frofaft og ban 
erbolbt kronen, mebenS gorrceberen erbolbt 
trebibe © 0 lbftpfber, — 35etaliitgen for nffpl* 
bigt 23lob. 

i bore ©age, ba perron bar gier- 
oprettet ©oattgelietS fanbe ©rnnbfoetninger, 
tilfommer bet be ipellige at pr 0 beS forme* 
mebelft grafalbS g 0 lger og Subflpbelfe. 
SBerbeu bienber ibfe be ipellige nob til at 
pr 0 be bem ret (Irengt. ©er bebooeS bem, 
fom er tmie fjeubt meb oor SBanbel, bore 
Sanber og bore Jpenfigter, — ber bebobeS 
bem, fom er Del bebienbt meb bor egeutlige 
©baracteer, til at fbre SBerben an til ben 
afgjbrenbe ©trib. ©e, ber bar bceret i oor 
^Jiibte, og bjenber be £eUigeS ^olitit, 
*Prce|teb 0 mmetS 3Kagt og bet rene ©ban* 
geliuniS fanbe 2ianb og j?raft, — biSfe 9Kem 
neiler, naar be ooergaaer til ©ieoelenS 
^3arfi, er bem, ber opblcefer gorfblgelfenS 
3lb til ben atterftcerbejTe Jpebe, og flaaer 
bet flbjle og afgibrenbe ©lag til bor SroeS 
93r0pelfe. 

5tRen, ffal bi fbigte i ^rbbelfenS ©tmib, 
forbi be 3rafa(bite rafer og fnpfer? ©bal 
bi gibe flip paa ©aligbrben, forbi SReuite* 


fler aabenbarer bereS egue forte Sp jerterS 
fmnbfige Snbbolb, beffplber oS bermeb, og 
opocebber gorfolgelfe, forbi bi ibbe oil be* 
bjenbe? 9?ei, biSfelig ibbe. ©e gobe gaar 
bjenber ben gobe jpprbeS OtajT, og bam bil 
be fblge, og bolbe fig tcettere fammen i ben 
fanbe ©ti. 9)ien en gremmebS 9?off bjem 
ber be ibbe, og be oil ibbe folge bam, men 
flp fra bam. ©nb(!j0nbt SJienneffer, fom 
bar ilnnbjbab om bore 3)iotiberS og Spew* 
figtcrS Otenbeb og Ujbplbigbeb, bore ©runb* 
faetningerS 2®gtbeb og port jtalbS 9Ragt 
og .Kraft, foroenber og forbreier biSfe &ing, 
i ben Spewtiqt at gjore On bt imob oS, beeb 
bi bog og bar erfaret, at J&erren gjbr 3)ten* 
neffenS SBrebe til fin ^riiS, og bet Doer* 
bleone bcraf binber ban, faa at be £ellige 
liber ingen ocefentlig ©babe. 9?ei, ©pf. 76. 
11) «beuue bor Sreengfel er ftabfet og let, 
og ffaffer oS en ober al $)iaabe (lor, ebig 
iBoegt af £erligf)eb.” (2 ©or. 4. 17). 
©anbbeb, Steubeb og ©pb bit, lig be tre 
ibbifle SDicrnb, ubbolbe 3lbeu, om ben enb 
er fpb ©ange bebere enb fccboanlig, og be 
oil tilfibjl fomme ub meb alle bereS Zi U 
boeugere, og ber oil enb ith boere £ugt af 
3lben beb bereS ^(oeber. (©an. 3). ZU 
ben oil bomnie, naar be ^etligeS Otetfcers 
bigbeb oil flfinne meb en faare (Tor ©lanbS, 
og SBagtalelfe og faljlfe SBeffplbninger bige 
for ben, fom ^ftorgentaageu for ben op; 
gaaenbe ©ol. ©a oil SBerben erfjenbe 
^errenS got! for bet be er, og b0ie ifncc 
for SebooaS uraufagelige ^BiiSbom og ub 0 ie; 
lige 3Tetfcerbigbeb. 

"^J?eu, i ef ftort^nuS er ei aleue^ar 
af ©nib og © 0 ( 0 , men ogfaa af 2rcc og 
£eer; og nogle til ^©re og anbre til 23am 
cere, ©erforn ba DTogen briber fig reea 
fra biSfe, ban flal oorbe et jtar til ?Sre, 
belliget og JpnuSbonben npttigt, tilberebt til 
al gob ©ierniug," (2 ^im. 2. 20, 21). 
©iSfe, fom falber fra, ere i?ar til SBam 
cere; be oil opfplbe bereS ©BabelfeS Sltaal. 
©e ffal blibe forbanbebe meb ben foarefte 
af alle 3orbanbelfer, ftger Jperrcn. ©et Dm STpofiflter* 


131 


Sebffe ber fan fige$ om bem er, at be ere 
Sognere; be oibner for ff, at oi er £erren$ 
8ol t, og berefter at oi ev bet iffe, Dg 
affe Sognere ffal faae bere$ Deel i bet 
©teb, 6t>or Ormen iffe boer og 3lben tffe 
fluffed 0, 3 beu 9filerboieffeg Jpetlige, 


renfet* ©ber berfor fra be ?8rafalbne$ Qlaub 
og 8el(eb$ffab, faa flat 3 blioe tit 2®re$* 
5?ar, bettigebe og ffiffebe til ©ber$ 6tm* 
melffe ipnSbonbS 9?otte, og fulbfommelig 
berebte til al gob ©jewing. 


@tt SitooFfel itttol* fee falffe ^Ptrovtjete* 

9(f 3o6au ty. Sorensen. 

(ftortfat fra *pag. 55)* 


3?9 ffal mt i jtorfbeb berore be 93nnc* 
ter, ber i oort Sanb fibber faa mange for 
#ooebet, og begonbe itteb Daaben. 

Den (nfberffcatbolffe jtirfe bar, liges 
fom alle *P(rbobaptiffcrne, forfaffet ©oan* 
gelieto Scrrbomme om Daaben, og bar i 
bereS ©teb inbfort paoelige ©rnnbfcetnin* 
get*. Daaben (Baptismos) blioer af meev 
etib atten grcrffe ©fribenter beotiff at be* 
tpbe 9tebfccnfning, 9?ebbt)ppelfe tutber £san* 
bet, og bette er ooereen^ffemmenbe mebbet 
9tye $effamente$ Scerbomnte i ben opoffo* 
liffe 2ib6alber, 

Sarnebaabeti opfont forft t bet anbet 
Qlarbmtbrebe efter ©&riffi Srtfbfet, og bleo 
inbfframfet til bet oefflige Qlfien, bet offlige 
©itropa og 2lfrifa. ©ettere i ©lutuingen 
af bet anbet og 25egpnbelfen af bet trebie 
2Jarbnnbrebe begpnbte be ©briffne i bet 
oefflige ©uropa at ittbfore $arnebeffcenfelfe 
iffebetfor Daab, fom efter jtirfefcebreneS 
93ibne$bprb forff blep alminbelig i bet ft)* 
oenbe Qlarfjnnbrebe. ©nboer, fom ret op* 
fatter bet 9}pe $effamente& Scerbomme, oil 
forftaae Qipoffelen *J)anlti$, naar ban (igner 
Daaben oeb en Segraoelfe, og titlige oeb 
en Dpffanbelfe, fom fees i £Ronu 6. 4. og 
©ol. 2. 12. Daaben ffal (lee i ^Sanbet og 
berfor bobte Doberen 3ofjanneS i SorbanS 
Slob; Sloben oar paa bet ©teb, boor 3o* 
banned bobte, imellem 60 a 80 8ob breb, 
og Dpbben fra 3 til 1280 b; berfor ftaaer 
ber boS 3ob. 3. 23 , at SobatineS bobte i 


2©non, nccr oeb ©alint, forbt ber oar (hu- 
data poiia) uteget $3anb, og be, ber lob fig 
bobe, fom berbeit. 9lt baabe Doberen og 
ben, fom bobteS, begge bar ffaaet i fBan- 
bet, beoibneS flere ©tebcr i ©friften, fee 
2(p. ©. 8. 38, og ben grceffcatbolffe .ftirfe 
bar fra be aiierforffe £iber lige til ncrroce* 
renbe Dag bolbt faff paa Siebbpppelfe; og 
bette er et SSibneSbprb mob bele ben ro* 
merffeatbolffe .ftirfe. ipoiS Sntber baobe 
fnlgt fin egen Qlnffuelfe om Daaben, baobe 
ban inbfort SRebboppelfe. Jpanfiger: "3eg 
fnnbe otiffe, at oi fuube nbfore Daaben 
faa fulbfoinmen, at ben bleo et ©pmbol 
paa Dob og 33egraoetfe. 3eg tcenfer, at 
bet iffe alene oilbe occre noboenbigt, men 
ogfaa ffiont, at baoe et fnlbfomment Segti, 
faalebeS fom bet nbentoiol oar inbfort af 
©briffitS og bans 2lpoffler. Den anben 
33etingelfe for Daaben er £roen, fom er 
fnnbgjort bo» iOtattb* 3. 6 og 3Karc. 16. 
16 og flere anbre ©teber* 3»gm unber 
bet 5Roe ^effamente^ J?nn$bolbning er ble^ 
oen bobt, enb iffe een, uben at befjenbe 
fine ©onber og fotpligte fig til at blioe e n 
©briffi ©fterfolger. Derfor fan Qlpoffelen 
9)eter falbe Daaben en gob ©amoittigbeb^ 
^)agt meb ©ub, fom er tiloeiebragt former 
belff 3efu ©briffi Dpffanbelfe. ©aalebe^ 
forbrebe ^erren^ Slpoffler forbum, at be, 
ber omoenbte fig og troebe bere^ SSibne^ 
borb om 8re(fereit og SorloSningett, ffulbe 
bobeei til ©onb^forlabeffe, og paa benne 132 Git 9lt>t>arfet tmob 

ifjfaabe og efter beuue Ovbeu bleoe Fuu 
Dome *J)evfouev, bev baobe opuaact 2 >?pm 
bigbeb^albeven, iublemmebe formcbetft £>aa* 
beu i Sbvifti $ivFe. gov at Funne am 
uanime £>aaben b^ver altfaa forft at tree, 
og £voen Fomrnev af at b 0 ve ©oaugeliet, 
altfaa iFFe af. Daaben, fom mange paa* 
bevaabe fig. £voen ev fvembeletf eu 23e* 
tfanbigbeb i bet, fom man baabev, eu fait 
Ooevbcoii$uiug om bet, fom iFFe fee$. 3)ev* 
ucvjt fomrnev beu atibeu jtove govbviug, fom 
ev $voeu£ offeutlige SSeFjeubelfe og 2)aa* 
beu$ biertelige 33egiceving ; og tiloiSfe, ©ub 
fovbvev ®aabeu af 3 Renneflet fom eu 33e* 
tiugelfe for ©pub^fovlabelfe, og fom eit b 0 i : 
tfbetig ^>agt, i b&ilFeu ban iubtvcvbevi ©ub$ 
OTtge og @bvi(ti $ivFe. 3 bele bet 9tpe 
Seftamente ev iutet 23eoii6 fov at unions 
bige SBont ev bleoen bobt, og bevfov baoe 
mange af beu Icevbe @la£fe gjovt o£ bet 
©povg&naal: om bet ba oav fovbnbt i ben 
bellige ©Fvift, at bobe fniaae 3}*vu? 3eg 
ml fpovge biSfe: ev be oovige af beu ca* 
tbolflfe j?ivFe$ Uvimeligbebev nieb § 8 efteuit* 
beb forbnbte t ben pellige ©Fvift? iWeu, 
bevfom ^Pcebobaptiftevue otlbe fpovge om 
93avuebaabeu oav iutob 33ibelen$ Scvvboui, 
Fan m foave 3a, tbt 33avuebaaben ev eu 
^flobfcctniug til Qroaugetiet, og t, boab 
bev ev mob ©oangeliet, ev ©pub, og ©pm 
ben ev 2ooeu£ Ooevtcebelfe; bevfov ev93avue* 
baabeu et gojtev af meuuejlelig 33ii6bom 
og Svcebffbeb til govfovelfeuS j?nujtgveb, 
og ef faabaut ©pit Fan bt>cvfeu gaone ©maae 
ellev ©tove, laugf miubve gjove bem til 
Sbvifti Semmev, ellev ©ub$ 330vu, ellev 
9lvoiugev tU @ub£ 9?ige; tbt eu faabau 
fvelfeube govaubviug Fau alene oivFe$ af 
beu Jpetligs$lanb. ^illigeoel eve oi if Fe i 
£oiol, uaav oove 93ovu boe, eubffjoubt oi 
Fan gvcvbe oeb beves 93oitgaug; tbioitvoev, 
at a tie umpnbige 33ovu, fom boev, eve tblattbr 
£evveu3 uboalgte og fovlofte ©icele, og at 
oi, bevfom oi giove 06 ocevbige til at gaae 
fvem fov ©ub$ og aJienuefleue^ 9 lafpu i 
Dietfcevbtgbeb og i Jpetligbeb, og beoave 


be falffe $ropl)eter* 

£vo, S^eenbeb og itjeiligbcb i oove 5? lev# 
tev, oil blioe foveuet igieu meb oove $0vn 
i beu fovfte Opjtaubclfe. JpoilFct oelfiQUct 
og opmnutreube £aab fov govcvlbve, bev 
bav ooergioet beved ^ovue 2lanb til ©ub 
og beveS ©too til 3ovbeu, at blioe oelflg* 
net af beu albavmbiei’tige og alFjeilige ga* 
bev t beuue bevlige ©jenfoveniug. — 

2)a ben Jpevve 3efu£ Sbvitfug, ocb fin 
fvioitlige Sibelfe og 2)ob, beugao fig felo 
fov at gjeulofe 0Jieuueflfeue, ia alle iDieu* 
ncjlev, fva ^Ivoefpubeu, faa eve be fmaae 
Sovu i eu ujFplbig Silflaub; og gvelfeveu 
bar fagr, at ©ub$ Oiige tilbovev bem, og 
iWeuuefFeue bebooev iFFe at paatoiuge fmaae 
530vu boevFeu 2)aab ellev 33eftcvuFelfe, eU 
ellev paalpoe bem £voen ellev ben £>elligs 
9faub; tin beuue obelceggeube $3ebeiftogge* 
ligbeb bav uebbvubt 3ion6 ^Diuve og fov 
tveeugt ©ub£ jfrvFe fva 3ovbevige, iubtil 
uu SibeuS gplbe og ^ebergocvgelfen^ ^i= 
bev ev Fommct fva ^evveu^ Qlafpu. Devs 
fov tvoe, Iceve og pvaetifeve oi, at fmaae 
umpnbige Q3ovu bov, fom gvelfeveu bav 
Ice it og pvactifevet, oelfigue^ uubev^aaube.' 
paalceggelfe af ©ub^ ^ieuevc, faalebe# fom 
bet ev otift i Slaft. 19 , 13 — 15 , Wmc. 
10 . 13—16 og Sue. 18 . 15 — 17 . 

£il ©lutuing benoifev ieg til beu ^evve 
3efum Sbviftnm, bev Fom til 3obauue$ 1 
SOvFeu, fov at blioe bobt til ©pub^fovla* 
belfe; tbt ban bav beu opviubeligc 33evbeu<?s 
fpub, fom 3obauue» oibuev i fit ©oange* 
lium 1 @ap. 29 5}.; og gvelfeveu oibtfe, 
at Daaben i 93aub oav uoboeubig til ©pnb^ 
fovlabetfe, og bevfov u ubevFafft be ban fig 
bau£ gabev^ Millie, ,og ot'fte et ^rempel, 
og oeb beuue ba tt$ Spbigbeb eve mange bleone 
vetfcevbige, ligefoui oeb Qlbam£ Ulpbigbeb 
mange eve bleoue ©pubeve. Slom. 5 . 19 . 
Og eftevat gvelfeveu oav bobt og ban oav 
opflaaet af SBaubet og ban auuanunebe ?Bel« 
figuelfeu, beu ^elligsQlaub Fom neb fva 
£imleu og fovbleo ooev bam, fom 3obam 
ne^ flfvioev i 3ob* 1. 32. 

(govtfeette^). @n SKMarfefa %zft 


133 


@tt SttwarfelS SRoft. 

(gortfat fva *})ag. 128). 


^en bev er en auben tyropbeti af 
Waiting, fom pel fortieuer oor Dpmcerffom* 
f>eb/ fom ^illebe af Stben, boori oi leoer; 
bet ftnbe$ i be fern forfle i 8 Sap. 
af 2 Sim. "’Wen oiib bette, at i be ft bite 
Dage ffal oanffetige Siber occre af for* 
oente; t&i. 3Reuuej!ene ffulle occre egenfjairs 
lige og peugegjerrige, ooermobige, boffcev' 
bige, 33efpottere , ulpbige mob {Jorcclbre, 
ntafnentmelige, oaubeftige, nfjerlige, it for* 
ligelige, 93agtalere, mttaabelige, untilbe, 
uben Rjerligfceb tit bet ©obe, ftorrccbere, 
fremfufeube, opblccftc, fom mere elffe &3el* 
(Oil enb be etffe ©ub, fom bar ©ubefrpg* 
tigbebS ©fin, men fornegter ben? Rraft; 
fit) ogfaa biofe. 9lf bet fibjte $>er$ af bette 
©friftfteb tore t?i til oov ftorbaufelfe, at 
bemte ©nmma af forfcerbelig Ugube* 
ligbeb inbbefatter eue og alette 31eli* 
g i o u£be f jettbere; bet er, bet oil occre 
be (faafalbte) Gbviftnf* gftavafteer i be 
ffb fie Dage* SovffracfW iffe, fjccre i ? cc^ 
fer, oi oil iffe gioe ttogett Ubla'ggelfe paa 
£enft)bningeit, ubcit b e f t e m t at beotfe 
Ooevt Orb; tbi tccnf fefo, og Du oil ittb* 
fee, at ben, fom iffe befieuber fig til Ole? 
ligioit, bar tffe uoget ©fin af ©lib* 
frpgttgbeb, men at bi$fe oaubctlige 
raftcrer, fom ber tale£ out, bar et gub 5 
frpgtigt ©fin, men fomegtcr ©ub$ 
Rraft. ‘Sicii berfont Du toioler out 'Danli 
)Bibue^borb augaaenbe bette Sbema, fee 
omfriug Dig, og ranfag felo. ' 2If bere^ 
3rngter ff title 3 fjenbe bent." £>, ntif 
Jpievte liber foatlig, nteben$ jeg jfrioer* 
'2lf, er bet fornmet faa oibt; bar ©aubbe* 
bene ^lanb borttaget $8anfmibigbeben$ ©lor 
fra be fibfle Dage, alette tit at prcefeutere 
oi ©onet af et falben ellev forbceroet 3olf; 
ett affalbett Rirfe, fnlb af atlebaanbe S3e* | 


berftoggeligbeber, ja, fom enbog foragter 
bent, fom ere gobe; mebettS be felo inlet 
bar tilbage uben et ©fin af ©ubgfrpg* 
tigbeb, fornegteube ©ubS Rraft; bet er : 
be filfibefcetrer ben birefte 3ufpiration og 
be ooeruaturlige 9iaub$gaoer, boilfe altib 
bar occret uoboettbige til at opretbolbe 
©brifti Rirfe? $3av bet &erfov alette, at 
ben £eflig*9(anb lob betlige ^Jtccub flue be 
tilfontmenbe SiberS Segioenbeber, faa at 
be fttitbe fee be ftbfle Dage£ fig alt ttcev* 
menbe (lore $3clflgnelfer? O, 3 tyropbeter 
og 2lpoftler, 3 -OlbtibeuS bellige ^DTceitb, 
boab oilbe 3 baoe ubrettet, bevfom 3 flPulbe 
flaubfe ber; bevfoitt @ber$ propbetiffe ©t)tt 
iff uu ttaaebe uebab SibettS ©tvom, til 
nauocerenbe 9lar? 9lf! 3 bar fplbt oi meb 
©org og gortoiolelfe ; Scheme bar 3 ef* 
terlabt omoanfettbe i ©org og SOTovfbeb, 
fientef fva aft, fom er bent fjerefl paa 
3ovben; bereS Saub er ©belocggetfe, bereg 
©tab og Sernpel Stainer, og be foittbett 
Rmtbflab out belt fattbe 9J?e3fla6. ipebnitt* 
gene (be @briflite) ere, efter Deelagtigbebeit 
t bet tamme DlietrceeS Stab og ftebttte falbue, 
efter bet famme oautro ©rentpel, og ere 
uben 3 vngf, bobe, oprpffebe ntebStabbertie, 
og bar iutet uben et ©fin af ©ubfrpgtig* 
beb; meben$ be Rvccfter, ber ubgiorbe ben 
gamle Rirfe$ ^bavafteer, er bortflpet fra 
iblattbt ^euneffette. ©r bette ©nben paa 
alt @ber^ 9trbcibe V S8ax bet bevfor 3 ram 
fagebe, trcrllebe, blobte og bobe? 3eg oil 
tie og oeute ©jeufoar; berfont 3 ^tb baoe 
et Svoflcnd Drb t SBebolb, angaaettbe bet 
Silfomnteube, ftig o^ bet burtigt, at tffe 
pore ©jcele ffttlle beittccre^ i ©orgenS og 
Sortoiofelfen^ morfe Dal. 

(3ortfcctte$). 134 


gorcftfSttfnger om Sroen* 

^orelttguittge? om Sloett* 

Wnben gorefoSning* — Wnben ^IfbeXtng. , 
Oortfat fra 2)aq. 124). 


37* gov bet gbvffe, Wbatn oat* 130 
Wav gammet, ba ©et& bleb fbbt. 1 ^Hof. 
5. 3. Og WbamS 2)age, eftev at ban 
ftaobe ablet ©etb, bar 800 Wav, (jbiltet 
gjov bam 930 Wav gammel, ba ban bbbe. 
I 9Jlof. 5. 4, 5. ©etb bav 105, ba @no$ 
bleb fbbt (23ev$ 6), ©noS bav 90, ba 3?e* 
nan bleb febt (93ev$ 9); jtenait bav 70, ba 
^flabalalel bleb fobt (3Sev^ 12); ^abalelel 
bav 65 ba Saveb bleb fbbt (93cv$ 15); 3a j 
veb bav 162, ba ©not bleb f0bt(25ev$ 18); 
©not bav 65, ba ^ttefbufalaf) bleb fobt 
(23e v$ 21); ^Hetbufalab bav 187, ba £a* 
met bleb fobt (25ev$ 25); 2amet bav 182, 
ba 9?oa bleb fbbt (23ev£ 28). 

38. Wf benne 33evetiting fvettilpfev bet, at 
Garnet, ben 9be fva Wbam, og 9?oa$ gabev, 
bav 56 Wav gammel, baWbam bbbe; ^fle* 
tbnfalab 243; ©not 308; 3aveb 470; 9)?a* 
balalel 535; tfeiian 605; ©no$ 695; og 
©etb 800 . 

39. ©aa at Samet, 91oa$ gabev, ^DTe* 
tbnfalab, ©not, 3aveb, 9J?abalalel, j?enan, 
©no$, ©etb, og Wbam, bav alle ilibe paa 
ben famine £ib, og, tibeit ^Kobflgelfe, alle 
pvcebitebe om ^tetfcevbigbvb. 

40. 9Jlofe$ unbevvettev o$ eubbibeve 
om, at ©etb lebebe eftev at "ban ablebe 
©tto$ 807 Wav, og bav 912 Wav gammel, 
ba ban bbbe. 1 ^UKof. 2s. 7, 8. Og @no$ 
lebebe eftevat ban ablebe .Senan 815 Wav, 
gjbvettbe bam 905 Wav gammel, ba ban 
bbbe (25er$ 10, 11). Og $euan lebebe eftev 
at ban ablebe ^ebalalel 840 Wav, gjbvenbe 
bam 910 Wav gammel beb band £>bb (2$ev$ 
13, 14). Og ^abalalel lebebe eftev at ban 
ablebe 3aveb 880 Wav, gjbvenbe bam 895 
Wav gammel, ba ban babe (25ev$ 16, 17). 
Dg 3aveb lebebe eftev at ban ablebe ©not 
800 Wav, gjbvettbe bam 962 Wav gammel 
beb bau£ 2)0b (25ev$ 19, 20). Og ©not 


battbvebe meb ©nb, eftev at ban ablebe 
5Ketbufa(ab/ 300 Wav, gjbvettbe bam 365 
Wav gammel ba ban bleb fovbanblet 08ev$ 
22, 23). Og ^etbnfalab febebe eftevat ban 
ablebe Santet 782 Wav, gjbvettbe bam 969 
Wav gammel, ba ban bbbe (25 ev$ 26, 27). 
Garnet lebebe eftev at ban ablebe 9toa 595 
Wav, gjbvettbe bam 777 Wav gammel, ba 
bait b 0 be (25ev$ 30, 31). 

41. ObeveenSftemnienbe meb betme gov* 
tailing, b0be Wbam i 23evben$ 930te Wav; 
©not bleb fovbanblet t bet 987be; ©etb 
bbbe i bet I042be; ©ito6 i bet H40be; 
^enan i bet I235te; ^Jfe&alalelibet I290be; 
3aveb i bet 1422be, 2amet i bet 165lbe, 
og ^Ketbufalab t bet I656be, bev bav bet 
famine Wav, i bbiftet ©pttbflobeti tom. 

42* ©aa at 91oa bav 84 Wav gam* 
mel, ba @no$ b0be, 176, ba 5tettan b0be, 
234, ba ^Rabalalel bbbe, 366, ba 3aveb 
bbbe, 595, ba Samet bbbe, og 600, ba 
5)?efbufatab bbbe. 

43. 25i tan fee af bette, at ©no$, ^e* 
nan, ^abalalel, 3at*eb, ^etfjnfalal), £a* 
met, og 91o a alle lebebe paa Sorbeit 
paa famine £ib; og at ©nog, tfeitan, 
^Kafealalel, 3aveb, ^ttetbufalab, og Garnet 
Gabbe alle Setjenbfflfat) meb baabe Wbam 
og 91o a. 

44. Wf bet govegaaenbe ev bet let at 
fee, itte alene fobovlebetf ^mtbffaben om ©ttb 
torn iitb i 25evbeu, men paa (jbab tyviitcip 
ben bav bebavet; at, fva belt £ib ben fbvtf 
bleb mebbeelt, belt bleb bebligebolbt i vet* 
fcevbige ^ttcettbS ©empttev, fom ititbevbifle 
itte aleite beveS egtte. ©ffevfommeve, men 
25evbett; faa at bev itte beftbbebeS nogeit 
tip Wabenbaving til 5)?etineflfet, eftev Wbamd 
©tabelfe til 91oa, fov at gibe ^Henneftene 
ben fbvfte 3bee ellev 93egveb om ett ©ttb$ 


135 


ftoreteSmnget om £roen# 


£iloccrelfe, og i fefee allene om en ©ub, men 
om ben fanbe og leocnbe ©nb. 

45. Da oi nil fear afribfet 93erben$ 
Sibtfregning fra Wbant til 9?oa, oil ot nn 
afvibie ben fra 9faa til Wferafeam. 9?oa 
oar 502 War gammel, ba ©em feleo fobt; 
98 91av beveftev feom ftloben, nenilig bet 
600be War af 9loa$ Wilber. €>g ‘EOTofe^ 
fortccller o£, af 9toa leoebe effer Sloben t 
350 War, faa af fean oav 950 War gammel, 
ba fean bobe. 1 9Kof. 9. 28, 29. 

46. ©em oar 100 War gammel, ba 
Wrpfearab feleo fobt. (1 3Jtof. ll. 10.) Sir* 
pfearab oar 35, ba ©alafe feleo fobt (11. 
12); ©alafe oar 30, ba ©feer feleo fobt (11. 
14); ©ber oar 34, ba *)3eleg feleo fobt, i 
feoig Dage 3 orb on feleo beelf (ll. 16); 
'Deleg oar 30, ba Oten feleo fobt (11. 18); 
$en oar 32, ba ©erng feleo fobt (11. 20)'; 
©erng oar 30, ba 9tae()or feleo fobt (11. 
22); 9tac()or oar 29, ba £feara feleo fobt 
(ll. 24); £feara oar 70, ba £arau og 
Wferafeam feleoe fobfe (ll 26). 

47. Der er nogen 33anffeeligfeeb oeb 
ben oeb 9!Kofe$ gione 23eretning om Wfera* 
feanttf ftobfel, 9?ogfe fear aufaget, af Wbra'- 
feam ifefee feleo fobt forenb Sfeara oar 130 
War gammel. Demte ©lutmng er bragen 
fra en UooereenSftemmelfe i ©ferifter, fom 
for S>ieblifefeef iffee flaaer til oor £Raabig- 
feeb. ©t feeller er bet en ©ag af nogen 
SSigfigfeeb for o£, om Wferafeam feleo fobt 
ba £feara oar 70 eller 130 War gammel. 
^ften for at ber ifefee f!al ooere nogen £oio( 
feo$ 9?ogen, meb ipenfpn til ben ©jenftanb, 
ber ligger nmibbelfeart for o$, faa oil oi, 
ibef ot fremftille mrrocerenbe £ib£regning, 
batere Wferafeam^ 3obfel fra fibfhiceonte 
^eriobe, ber er: ba £feara oar 130 War 
gammel. Det fretnlofer af benne Sorted 
ling, at bet oar 352 War fra ftloben til 
Wferafeam^ gobfel. 

48# fflvM nnberretter o$ om, at 
©em leoebe efreraf fean feaobe aolet Wr* 
pfearab, 500 War (1 9)iof. ll. 11); bette 
foief til 100 War, font oar fean£ Wlber, 


ba Wrpfearab feleo fobt, gjor feam 600 War 
gammel, ba fean bobe. Wrpfearab leoebe 
efter af fean aolebe ©alafe 403 War (11. 
13); bette foief til 35 War, font oar feantf 
Wlber, ba ©alafe feleo fobt, gjor feam 438 
War gammel, ba fean bobe. ©alafe leoebe 
effer at fean aolebe ©ber 403 War (11. 15); 
bette foief til 30 War, fom oar feang Wf* 
ber, ba ©ber feleo fobt, gjor feam 433 War 
gammel, ba fean bobe. ©ber leoebe effer at 
fean aolebe 93eleg 430 War (11. 17); bette 
foief til 34 War, fom oar fea n£ Wlber, ba 
*Peleg feleo fobt, gior feam 464 War gam* 
mel. *Deleg leoebe efter af fean aolebe £fteit 
209 War (ll. 19); bette foief til 30 War, 
fom oar fean& Wlber, ba ^en feleo fobt, 
gjor feam 239 War gammel, ba fean bobe. 
9ten leoebe efter af fean aolebe ©erng 207 
War (11. 21); bette foief til 32 War, fom 
oar feang Wlber, ba ©erng feleo fobt, gjor 
feam 239 War gammel, ba fean bobe. ©e* 
rug leoebe efter at fean aolebe 9kcf)or 200 
War (ll. 23); bette foief til 30 War, fom 
oar fean3 Wlber, ba 9?aefeor feleo fobt, gior 
feam 230 War gammel, ba fean bobe. 9?acf)or 
leoebe efter at fean aolebe £feara 119 War 
(11. 25); bette foief til 29 War, fom oar 
fean£ Wlber, ba £fjara feleo fobt, gjor feam 
148 War gammel, ba fean bobe. ‘Sfeara 
oar 130 War gammel, ba Wferafeam feleo 
fobt, og antageo at feaoe leoet 75 War effer 
feanS gobfel, faa af fean oar 205 War 
gammel, ba fean bobe. 

49. ©ffer benne 33erefning bobe *)3e= 
leg t $!erben$ 1996be War, 9?ad)or i bet 
1997 be, og 9?oa i bet 2006te. ©aa af 
9)eleg, i feoig Dage Sorben feleo beelf, og 
9?acf)or, Wferafeam^ garfaber, feegge bobe 
for 9loa — ben forfte ocerenbe 239 War 
gammel, og ben ftbfte 148; og feoent fean 
ifefee tnbfee, af be maa feaoe feaof ef langt 
og fort roltgf SBefejenbfflfafe meb ^toa? 

50. men bobe i &erben$ 2026be War, 
©erng i bet 2049be, £feara i bet 2083bc, 
Wrpfearab t bet 2096be, ©alafe i bet 2126be, 
©em i bet 2158be, Wferafeam i bet 2183be, 136 


gorelceSntnger om £roen. 


og (5ber i bet 2187be, font ear fire 9far 
effer 2lbrabam$ Deb. S?ett ©ber ear ben 
fjevbe fra 9loa. 

51. 9?acf)or, 2lbrabam$ Srober, ear 
58 Qfav gantmel, ba 9foa bobe, £bara 128, 
©erttg 187, JReit 219, (5b er 283, ©alab 
313, 2lrpbarab 344, og @em 448. 

52. Det fremlpfer af benne Smelling, 
at 9tad)or, 2lbrabam£ Srobev, £bara, 9fa* 
cf)or, @erng, 3?ett, Seleg, ©ber, ©alab/ 
Qlrpbarab, @em og 9loa alfe leeebc paa 
3orben paa famme 2ib; og at 2lbrabam 
ear 18 9lar gammel, ba Dlett bobe, 41, ba 
©erug eg ban$ Srober 91ad)or bobe, 75, 
ba $bara bobe, 88, ba Wrpbarab bobe, 118, 
ba ©alafe bobe, 150, ba @em bobe, eg at 
©ber leeebe fire Qlar effer ^Ibrabamd Deb. 
0g at ©em, Wrpbarab, ©alab, ©ber, 9?eu, 
©mig, £bara, eg Saefyor, 9lbvabam$ Sro* 
bev, og 9lbrabam leeebe paa famine £ib. 
Dg at 9fact)or, 2lbrabamS Srobev, £bara, 
©erng, Dteu, ©ber, ©alab, Slrpbarab og 
©em baebe alle SeFjenbtfiab uieb baabe 
9loa eg 2lbrabam. 

53. Si bar nit Forfelig bedreeef Ser* 
ben£ £ib$reguiu0, oeereeu^fiemmenbe meb 
ben i eor luerecrreube Sibel giene Seref* 
niug, fra 9loa til 5lbrabam, og bar Flar* 
lig fiabfccffet, oner at Siobftgelfe, af ber 
ear ingen Sattdeligbeb t at beeare j\unb* 
daben em ©ub i Serben fra 9lbamg©fa* 
belfe, eg ben til bautf umibbelbave ©ftev* 
Fommere giene 2labeubarelfe, fom ei bar 
fvetnfiillef \ ben ferfie Deel af benne Sere* 
lining; faa af be ©tnberenbe i betine 
jllaSfe iffe bebeeer at baee ttogen £eiel 
bo$ bem angaaettbe bettue ©jendanb; tbi 
be fan leftelig fee, at bet rnmtlig tan 
baee eoeref attberlebeS, enb at jtunbdaben 
om ©ttbS £ileorrelfe maa baee eebbfeeet 
fra Saber fil ©eti, fom cf ©agu i bet 
minbfte; tbi ei fan iffe antgge, at nogen 
.Runbdab om benne eigfige jtieitbSgierning 


fnnbe baee eriflcref bp£ nogen af be oeen j 
omtalte Sbieiber, nben at be baobe gjorf 
ben befienbf for bere$ 9lffom. 

54. Si bar tin eiift, beorlebeg bef ear 
at ben forde $anfe uogenfinbe eriderebe 
bo^ no get Snbieib, af ber ear faabanf et 
Scefen, fom en ©ub, fom bannebe og op* 
bolbt alle £ittg: at bef ear fortnebelfi beu 
^labenbaring , font ban ford gjorbe til 
eor Saber Qlbam, ba ban dob for ban$ 
Wafpn, og talfe meb bam Muflgt til Wnffgf, 
paa ban$ ©fabelfeS £ib. 

65. £ab o$ brr obfereere, at effer at 
nogen Deel af ben meuneifelige Samilie er 
gjort befjenbf meb bet eigtige Saftum, at 
ber ev en ©nb, fom bar ffabf og opbolber 
alle £ittg, Ubfircrfningen af beretf jtunb* 
dab meb Jpeufou fil batt$ ©baraffeer og 
^erltgbeb, eil bero paa bereg Slib og £ro* 
fadbeb i af foge effer bam, inbtil be, lige* 
fom ©not, 3areb£ Srober, og ^lofe^, flat 
opnaae $ro paa ©ub og jtraft til af fee 
bam Wuftgt til 9lufigt. 

56. Si bar tut Flarlig fremfat beor* 
lebeS bet er, og beorban bet ear, af ©ub 
blee en ©leudaub for fortttiftige ScrfenerS 
|£ro; og tillige, paa bdlfen ©rmtbeolb bef 
SibneSbprb ear grunbfcedet, fom opeaffe 
be gamle £ellige$ Uttberfogelfe og ontbDQ 5 
gelige Otaufaguing for af foge effer og er* 
bolbe ^imbffab om ©ttbt? £erligbeb; og ei 
bar fcef af bef ear nieunejlfeligt Sibneg* 
bprb, og menuedeligt Sibne^bprb alette, font 
ford opeaffe bem til benne ©fferfordniug. 
Der ear bett Sroecerbigbeb be fillagbe be* 
re» S^'bre^ Sibnegbprb, betfe Sibne»bprb 
baeenbe opeaff bem til at forffe effer ivuttb* 
dab om ©ub.. Serdnittgen enbfe bePpi9f/ 
i ©attbbeb beu enbfe altib, ttaar ben ear 
rigtig, meb be brrligfir Opbagelfer og eeig 
Si^brb. 

(Sorfferffe^). ^errenS 9taabSflutnfng. 

«&et?reti§ 9taat§f[utmng. 


137 


"3)en Jpevre 3ebaofb 6 av fouet on 
fact: f)t>ab ffal bet gjelbe, om bet if fe 
ev {feet, faafom jeg tccnffe, on om bet 
iffe {fat beflaae, fom leg fjat* vaab* 
{Janet ?" «*f. 14. 24). 

"'Sbi ben Jpevve 3ebaotb ^ar vaab* 
{Janet bet, on 600 oil niorc bet til 3 m 
tet ? on &an$j>aaub ev ubvaff, og 6 t>o 
oil afoenbe beu? 7 ' (27 58). 

9kav £evven feubev bet eoine (Soarn 
nelinm til et ftelf ellev en Slcegt, ba ev 
bet ftolf etlev ben Stccgf Olintin at anfage 
bet, on bet ev linemenet, feoem bet feubeg 
oeb. ©lioev bet autanet, faa {faffev bet 
Saligbeb; blioev bet iffe autanet, paafovev 
bet ftovbommelfe; aubve 2 ? 0 (gev fan bet 
nniuligt baoe. Qhiten < 3)?cunc(fene t confer 
{aa ellev faa om bet, blioev bet bon en Sio& 
luflt til Siioet ellev en £)0b31ugt til 2 )oben. 
®e fan mi^banble @nb£ Sieneve on fov* 
ante beve£ Seubelfe ellev ccve ©ubffabet on 
bebanble ©ccvevne oel. 2 >e f;av gribcb til 
at amtamme ellev fovfajle, ablobe ellev iffe 
ablpbe ©oangelief. Cm bet anuaimne?* on 
ablpbeg, folnev ber, uben Uubtanelfe, en 
buvtig 'Silocevt af finnbffab, ©inborn, Qrnifl* 
fjeb, ^Dtagf on Soffaligbeb. Cm bet fov* 
failed, folgev ber, uben Uubtanelfe, tylwb 
beb, ftovoivvina, Uenigbeb, j?io on (5len< 
bigbeb. @aa baaubnvibeline bi£fe ftacta 
cub eve, ev bet alligeoel linefaa tobelin en 
Saubbeb, af ben ffovffe ® eel af 9Jfenne* 
{fene, iftebetfov af lt)tte til ©nb£ $(eueve, 
betcenfe bet ©itbffab be bvinncv, on ooev* 
oeie SBeoifevne, fom be fovelccnnev, oivfelin 
fovfouimer £ooebputtffef, on niov et bebo* 
Oeube Sfoi on ftort ©ttlbev aitgaaeube be 
9ftccnbo Sbaracteev on £anblingev, fom 
©ub bar oalgf , on faalebetf abfpvebev on 
bovtoenbev boevaubre^ Dpmccvffombeb fva 
be Sinn, bev hover til Saligbeb, oeb £an* 
fen on Saieu om boab be inbbilbe fin af 
occve Uvimelinbebev on 6 t>ab be fovmobe af 
occve 58ebevflon9elinbebev. 


3 2Jlniiubelinbeb ocelgev©nb be bebfte 
5D?eune(!ev, fom fan fltubetf i ©evben, til 
at ubfove fine #enflgtei\ Cn bevfom be 
cenb, fom ©ub ocvlgev, iffe ftaaer fov 
©evbeutf Dorn uben ffteofelfe, boovlebetf ffal 
ba bi$fe, fom iffe befjenbev fin at occve 
oalnfe af ©ub, flaae fov SbvilTi 2)omftol? 
3)ion be iffe oil occve opbvcenbfe unbev 
£an£ niennembovenbe ©lif, boi£ vene ©lovie 
ev en fovfccvenbe 3 lb? 9taav be gvonue 
£ v cc e v iffe fan ftaae uffabf fov ©evben$ 
uvctfccvblne 2)om, boovlebeS ffal ba be 
tovve fnnue ubftaae ©tib£ veffccvbtne 
£)om V 

£evven labev fommetibevunubelinc'DJien* 
ucffev blioe inbfamlcbe oeb (5oangeliettf 97et 
on bet bellige ©vcvflebomine gioeS at 
be maae Oav>e ?ciligbeb til at uboife, boab 
be enentlig ev — til af nbooe, boab bev 
ev i bem, faa at be, naav bcvctf Ugubelig* 
f)eb£ ©ccgev ev ftilbf, fan blioe ubfaflet af 
©ub£ jtivfe, at bet maa blioe mere tpbe* 
ligt aabenbaref, af be ere iffe af o£. 

Saalccuge faabanue 'SJtccnb iffe nbe* 
luffed af i))ieuinbebeu, ellev tyvceftebommef 
tage£ fva bem, ev beveg 'Sieuetfe nolbig, og 
oil blioe oebfjeubt 1 £imleu, on b*>o, fom 
iffe antanev beveo ©ubjfab, oil blioe f ft)l* 
bin til Sorbommelfe. 

Det ev linemenet, bbub be 3obev on 
Jpebuingev, fom leocbe fov 1800 91av flbeu, 
fccuffe ellev fagbe om 3efuo (Jf)riflu<$ on 
ban^ 2lpo(llev — bet ev nu alminbelin oeb? 
fjeubt ooeralt \ bele ^brifteubeben, at be, 
fom Iptfebe til, on ablob beve^ l*ccrbomme, 
bleoe vetfccrbinniorre fov ©ub, on at be, 
bev forfaflebe beveS Sccrbonime, bleoe fov* 
bomfe fov ©ub. 

Somme IDteuueflev, fom iffe fan babe 
nonet 33ebve af betfille, falev meget Cubt 
om Sofepb Smith. 3}n, bet ev iffe 3o* 

I fepb Smiths (56at*acfeev man ffulbe fpovge 
om. ‘SJien Spovg^naalef ev bette; 58av 
3ofepb ©mitb fenbt af ©ub, on pvcebifebe 138 «f>erretr3 9?aab6ffiitmng* 


bef eoige ©pangetiumS faube ©vuubfcet* 
ufiifler.? 

3ofepg ©mitb pibnebe, at en ©ubg 
©nget pifle ffg for' barn og aabeubavebe 
bam ©paugefiet i ffu gamte 9teubeb og 
itvaff, £au pvcebiFebe©paugetiet for ^em 
ueflene, og fooebe 9Hte, fom vitbe Foinnie 
fvem og abtpbe bet, at be flutbe faae ben 
j>ettig^(aub og fetp baoe Cpevbepiiguing 
om, at be ©riinbfccfmugev, ban tcevte, pave 
faube. ^flange £uftubev bav abft>bf ben. 
£cevboui$ 5ovm, fom Sofepb ©niifb anbe* 
fatebe, og be bav fmibet Oam at Peeve en 
faub ©ub$ Wiener og spvopbet, for be bav 
fe(o evbotbt ben £eltig*2faub6 2Sibue£bpvb, 
boovpcb be tan evFfccve, at be peeb meb 
SSiSfKb, uafboengig af 3ofepb ©rnifb^ etfev 
uogen QlnbeuS ^ibneSbprb, at be bav iFFe 
autaget fnitbt ubtonFte fabler, men ©ub$ 
beu eoige ©anbbeb. £>g, i ^Beffbbetfe af beune 
•fiimbflab, fan be ftaae og finite ab bitffe 
®aavev<? Ufovmuenbeb, fom optoftev beveS 
uSte £ceubev imob beu ftove 
eoige 33efltitniug. 3a pbevmeve — be, ber 
eve Fomue i SBeffbbetfe af beune jtuiibflab, 
fan fTaae uvoFFetige i ©aubbebeu3 Scvvb, 
om eubog be, bev eve beve£ ^yccbve i ©pam 
getiet, flutbe fatbe fva og fovnegte, boab be 
eengaug Pibnebe af Peeve faubt, og foge 
meb alte beveS ©ouev at nebripe, b^ab be 
eengang avbeibebe paa at opbpgge. 

£>ev ev et Return. 3ofepb @mifb 
inbfpvfe bet epige ©oaugetiumS veue ©limb* 
feetningev i benue ©toegf, og enboev af be 
©ibfTe*$>age^j?eltige, fom ev tvofafT, peeb 
bef, uben 9lubve3 $3ibne$bpvb> fbi ban Oar 
pvooef bef fefp. 97u ev bet tigeuiegef, om 
oivFetigen ©mitb Pav fatben fva £voen, 
bob fom en .ftiettving og gaaet fit SptU 
pebe, faa tcenge bet ev fpbeligf, at beune 
@tcegf Pit Peeve uubev ftovbommeffe, bev® 
fom beu iFFe abtpbev bet ©pangetium, fom 
©ub bav aabeubavet peb bam. 

Jpev ev ef anbef factum. $3vigbam 
g)onng bav veift og pvcebiFet bef famine 
©pangetium, fom Sofepb ©mifb og 3efu$ 


og ©imon *l)etvii$> og ban pvcebiFev bet 
enbnu, og ©ub£ og sprceflebommef^ jtvaft 
bav boitet ooev bam og ev enbnu bo6 bam, 
og mange £ufiube ©ibfle*2)age^j?ettige, 
fom og mange ©ib(Ie^ag^©pubeve, peeb 
bet, og fan oibne bevorn og gjov bef. £)g 
be, bev abtpbev ©oangetiet, fom 33vigbam 
3)ouug anOefatev, Pit Povbe fatig, og be, bev 
iFFe abtpbev bet, Pit btipe fovbomf; og bet 
ev iFFe tit at unbgaae. 2>e faaFatbte ©bt’iflne 
Fan fovfotge, og beve^ ccvebe WoigfftToeve 
og uibFicere ^vcvbiFeve anjTvcvnge beveS 
.ftveeftev; men be Fan iFFe afFafle %ifoa* 
vet$ 53pvbe, fom boitev paa bem, om be 
fovFatlev bet ©pangetium, font be ©ibfle* 
2>agik$etfige pvcebiFev. £)enue©fcegt Fan 
tccnFe, b»ab ben bebagev, og ffge, boab ben 
pit; men ©ub fpogev iFFe meb 5otFef. Span 
bav tagf £aaub paa 53cevFet. £au bav 
aabeubavet bet veue ©pangetium. Span bav 
befliFFef be ©ibflesDag^ettige tit at pvee* 
biFe bet i bele £sevbeu, tit et SBibne^bpvb, 
af ©ubeu paa Siugene^ iicevoceveube ©tit® 
ting ev ucev. £au bav fagt, at be; bev 
abtpbev bet ©pangetium, flat btioe fatig, 
niebeuS be, bev iFFe abtpbev bet, flat fTaae 
fovbPinte fov bant. 

£>g un, bevfont 33vigbam §)omtg og 
be | £eltige i Utah falbev fva bet ©nb$ 
SScevF, og gaaev opev tit £)iameteu, Pit beune 
©tceft ingeutunbe btipe fvigjovt fra bet 2tu* 
fpav, fom boiter paa bem, om be iFFe 
abtpbev ©pangetiet, fom ©lib bav ffiF® 
Fet tit ^Teuneflene igjennem bem. ^)etfe 
be ffbfTe 3)age^ ©ienopveftetfe^PcevF Fom* 
mev iFFe an paa SNemtefFene ettev paa 
9JlennefFer^ QSittie. ©ub bav begpnbf 
bef. i>an pit flvibe fvem meb bef. ^ait 
Pit futbeube bet. ^ait bav evFtcvvef, at om 
bi^fe iDiceiib, boem ban bav Fatbet, iFFe eve 
frofajTe, pit ban tpbbe bem bovf og Fatbe 
Wnbve tit at gjove 9(vbeibef. 

^vcefTeflabet^ ^tigt i bi^fe Saube ev, 
af pvcebiFe oni ^vo, Onipeubeife, ®aab og 
ben ^eltig'9tanb^ ©aoe fov SolFef. 5ot^ 
Fet^ ^3tigt i bitffeSaitbe er, at abtpbebi^fe $errett6 SiaabgfKutnmg. 139 


©rnnbfcefttinger, ba be etterS atbvig t>i( 
fnnne feoe, 6i>or ©ub og @6vi(tu^ er, 
boer fan ref oef fjettbe fine *tMigfer. 3m 
gen (jar n^big af befpmre ffg om anbre 
ffofK Sager. 3ngen Oar ttobig af cettgfle 


ffg angaaenbe be £ettige i Ufafj eUer an- 
benffebg. ©nboer ocrre trofaft for ©ub, ore 
^tetfcerbigbeb, nboirfe fin ©afigfjeb og ab* 
rare ffne 3Rebtnennef!er, faa oif bait aftib 
baoe fttfbf op af befTitte. 


©*t>fp*cg. 


”©iig tttig, boettt Dii om« 
gaae$ meb, faa ffar ieg fige 
Dig, boem Du er." 

"SD’Tatt fan iffe fanfe SSinbruer af 
£orne, effer ftigen af Sibfler." @n bo big 
og gob 5Wanb fpettberer iffe ffne febige 
Sinter bfattbf be Ubpbige og Ubittige. £au 
(Tjeufer (In Dpttm’ffombeb tir (joeberfige 
fjorefagenber — ban anoenber ffne febige 
Simer fir at fomnte i 33efibbeffe af ttoffigc 
tfntibfTaber, berige og probe ffn Sorjtaub, 
inbfif ben bltwer ppperfig nof fir af brage 
og famre unber (In 3nbfft)beffe Sttffnber, 
font fjungrer og ferfter effer finnbffab; og 
ban oanber bem meb Duggen fra jpitufcu, 
og befpifer bem meb bimmeftf 58rob. Jpan 
bofber Sfagferne fit Opfp$ningen$ og SSrettS 
ffinffe Sfbgange. ^Sii^botrt^ jtifbe oif ub* 
90 be ffg rmtbefigen for bant. Span attuaim 
met* iffe fit af (Tinne afette, men fif af nb* 
faffe fff 2pg figefom ©ofen, fif Dpfo&ting 
for mange, booroeb ban oif gjore ffg be* 
rentf og nbofbe (In Jperfigbeb. O ! fTif^ 
fige og forjlaubige 9)Tanb! Jpoo er Du, og 
boab er Dn? ©n ©ttb, font oorer og t\U 
fager i og ‘Sttagt! „3torev ba ftifb* 
fomne, figefom @ber$ Saber i £intfetie er 
fnfbfommen." (®faff. 5. 48). 

Og &oinben — bv>or ftnbev matt beitbe? 
effer boor bnrbe bttn ftnbe$‘? 23anbrenbe i 
be UgnbefigeS ^aab, effer (Taaenbe paa 
©onberettS 93ei, effer ffbbenbe i ©potferen# 
©cebe? 9Iei ! (<Pf. 1. 1). 9tfen meb be Do* 
bige og ©obe* Spar bun (Trcebf af giore 
ffn ©baraffeer OPPerfig og bar ounbet et 


gobf 9?aon og Sfygfe, ba foger bun ©ef* 
(Tab meb bem, ber rigefom ef ©peif oifer 
benbe bmbeg egef Stffebe. @f ttpfeffef 
9?aott og 0it>gte er benbeS Sorfoar imob 
9Ki$nnbeffe og SBagfafeffe, ntebenS ©ob* 
bcebigbeb og Sorflattbigbeb ev (jenbeS ©if* 
ferbeb og benbetf 2©re$ ^ofocerf. Spww 
fpger iffe ©ef(Tab, boori bun (Titter fff gobe 
9Taon og S^ogfe i Sate — bmt (Toro faa* 
banne ©feber, og frger af uubgaae Sift, 
boab ber mnfigoiiS funne gioe 9Iufebniug 
fif ^Ti^fanfe. Jpun oif fnnne fTaae meb 
Srimobigbeb, font ett 93ittebfTofte paa ett 
Sob af fanb SortjeneRe, og fringe Snrb* 
fomntenbebS boibe ftfag mebSriumpb ooer 
bettbeS Sjenber, paatfreoef meb* SBogftaoer 
af feoenbe 2o£, fanfebe meb ef befTebettf 
SlnfTrog af 53ftif(rrbigbeb^ Sfabnte: „Ub0* 
befigbeb er ben jtranbtf, ber otngioer min 

3efe." 

‘Staitb og D.oinbe, faafebe^ forfofTe 
fra £Terben$ ^Torfe og Ufufbfomntenbeber, 
og opfoffef fif 8pfene^ boie Region, fatt 
nt)be ett eoig Serening, boor ©pnben$ ©aar 
og ©amoiffigbebetttf 9Tag iffe fatt forftnrrc 
bereS S^b, og boor ^J3ifb farctfe^ ©foer ei 
feruger (Taf afbrobe Spaabtt i (Tjenue Ubffg« 
ter, ber frioittigeu opfontmer i bere$ ^>ier< 
ter. O, Sttanb og CXoinbe ! betfe er Din 
£iftfanb og Dine jtaar effer af betfe 5or* 
froettfefige bar iferf (19 Uforfrcrnfefigbeb, 
og befte Debefige Ubobefigbeb. itjccre 
fer, ©oattgefief bar .^raft fif at beoirfe 
betfe for Dig, om Du oif fofte fif bef$ 
3^0(1 og abfpbe ben* Det bar jtraft fif af 
igjenfefe affe Dine tenner og bringe bent 140 


@t £>rbfprog. 

lilbape til Dip,~‘cuteu be ere leoeube ellev ev Djccbelen, tillipemeb alle be forpelipe 
bobe, — tilintetpjere Dobeu op bam, font Solper af bau$ Sjeitbdab. 


©fteweftiitujei? f tea ®efe*el\ 


babe ©fterrefuiuper fra ©tore 
©alffoe Dal af 2lbe Sebntar, op plccber 
06 beb at erfare ©ttb^ Sol H Sventpaup i 
be fjeeve Date tblaubf be ebipeJpoie. Qllle? 
baaube upttipt 2lvbeibe paaer rad fremab. 
^Dleev&utb op mecr©fob opbapetf, op npe 
©olouier aitlceppeS. — 2$robreue t 3roit 
©ouuft), op lipelebeS i kanban Pallet), bar 
babt ipelb meb.af fabrifere ©0m. iperoeb 
bemcerfer Deseret News: "Det er blebeu 0$ 
forfait, at ber ttn forfeerbipetf 40 ©0m t 
eit ( 3Kimtt, bbilfet er 2400 i Zin leu ellev 
24,000 om Dapen (10 tinier), £bab be.' 
booeS bet at fore ©0m fra fremmebe Satibe, 
uaav bi !au forfeerbipe bem faa burtipf 
fjjemme?" 

£ieube?Sorraab*M?ufet oar for libet, 
ba ber inbfom 14,000 ©fjepper 'ftortt t 
2iettbe, bborfov bet mt bliber ubbibet op 
aubre bpppet i be aubve ©otonier. 

fJStnfereu bar bemt mepet milb op be? 
bapelip, op ©uubbeb bav b^rdet. 

93i$felip, £>erreu er uaabip mob 3iou, 
op bang gotb beflifter flp paa af tjeue bam, 
op af tfabfccfte bang Sftpe op Oiepjeriup, 
ldebetfor ^Jteunedcneg. ©pbraimg Dale 
pjenlpber af SnbuftrieuS maupeftemmipe 
©anp, op bett £ob, *J)ri ig op £affipetfe, 
fom baplip opfenbeg til ben barmbiertipe 
Saber af et ber for bar forfnlpt op 
forbabf, men uu er (fimetipeu) forloff op 
opboief, opft)lber £immelettg £bcctbiup, op 
pjor felb 2ftmofpberen i bigfc 3$raetg©jem? 
mefteber belltp for £ertm D, 3 fattipe 
op fortrccupte 23robre op ©oftre, op 3 ripe 
opfaa, breenber iffe ©berg £>jerter af @nb^ 
pobe Qlanb, fom alfib opft)lber bang 33ortt 
meb eti Sccupfel eftcr at faulted, op blibe 


fit et bettipt op felbftccubipt Self*? Scenpeg 
3 iffe efter af famleg meb ©berg ©0b? 
ffettbe paa 3ioug £oiber, bbor ©pnbere iffe 
fan boc? ^DnfTfer 3 ifbe pjerue at mobeg 
meb 36rael6 2©lbfte paa 3orbeug g)pper? 
lipeg b^ttipr ipbilefleber, op ber arbe 3or? 
beu, op npbe en pabmilb ©faberg oberflo? 
bipe SSelfipuelfer? Om 3 pjor, ba Iptter 
til Qlaubeug £H0fl — £erreug Orb fra 
3ion : 

•'Der bar albrip mauplet ‘JHibler t 
3efu ©brifti fiirfe af ©fbfte Dapeg £>ellipe 
til af ubfore uopeu £iup, fom ©ub bilbe 
babe piorf, om be£ellipe, eeu op alle, babbe 
boeret berebt til at pi0re bet, ber forlaup? 
M af bem. £roer 3 bet? Det er 06 lipe? 
mepet enfett 3 troer bet eller iffe; bi bar 
pjort bor 2)lipt i at fipe ©ber ©aubbeben. 

"Derfom be 50,000 J?ellipe, fom tm 
ere t ©uplatib, folte, fom bi foler, ba bilbe 
be 2(lle funue bcere boS 06 inben et Qlarg 
Sorlob fra Datum. 3a l Der er 23eupe 
op ^ftibler uof i jftrfeu til at ubfore 9llt, 
bbab ©ub forlatiper af fft 5otf. Dp bbab 
fortauper ban? 21 1 be fomtner bib; faafitarf 
fom be borer 33ubet. ^fen bbab taper be 
bem for, fom bar SDTibler? De teenfer paa, 
bborlebeg be dal bebolbe bem; op bigfe 
2®tbfte, fom bar SSaretcept ooer Sloffett, 
ere banpe for at fipe bem bereg 9>(ipt, op 
forfoutmer af ubfotbue ©ub^ ben Qllnutp? 
tipe^ Orb fit bem, at ftaae op op Fomrne 
til Sion, af Svbpf for at Dtopen af be! flipe 
ffal foruepte ^roeu; men, berfoitt be fun 
bilbe teenfe to ©aupe, ba biloe be bibe, at 
ue‘top bem, fom be faalebeS ere baupe at 
dal fatbe, bit fatbe, ibbormepet ber eub bit? 
per pjort for bem; op jo for, jobebre; litp 
?Kanpe, fom bi funne ucroue; bbi^ ^Peupe 141 


©fterretningev fra JDcferet. 


09 £11 tfvu ev t»ere^ ©nber, 09 be fan iffe 
t>tioe frelftr og jo buvtigere be eve ube af 
S))ieuigbebeii, io bebre; — bet oil fvi bent 
fra beve$ Jpofteii, 09 ^euiaftebeu fra eu 
93 pvbe, font ben bar oubt oeb at bccve. 

„ 3 Weu, otti euboev ipellig i ©uglaub 
lorgger fine 95 tiblev til, uuber 53 ejlt)velfe af 
bere^ 9)vecfibeut(fab, ber oil iffe eu ©jcel 
baoe tiobig at bie et ?far> altfaa, 9 lnfoaret 
til 3orfauiliugeu bevtil, boiler i 01 boi 
©rab paa be Dftge., 09 fovbi be iffe oil 
agte paa 0?aab, oil be blioe vuiucvebe, 09 
bet ubeu debiting. Sigefaa meb bent, bee 
ere i ® eferet ; berfoiu be iffe oil aabite 
9)uugeti 09 Oioetpe ftabvifuuteii, £aauboa:v* 
teveu 0. f. 0. til at frembviuge bet, font 
er foruobeut, 09 maa tioboeubigoiiS ti (ueie- 
briuge$ bartigt, til bette 5olf$ (timelige) 
©aligbeb, be oil gaae ueb i 9 lfgriiubeu, 09 
mgeu ^Jlagt paa 3ovben fan ftanbfe bem. 
De fan uof bebolbe bere£ 93 cuge og 5 J?ib* 
ler, men bet oil occre foni enOtuil, ber oil 
fovtccve beveg 3uboolbe; 09 be oil auvaabe 


om £icvlp, liig 91 ogle baoe gjovt, ttaav 

bet er for filbig. 

„ Jpuorfor ? govbi be bar fovfomt at 
gioe 2lgt paa QlaiibeuS Stoft, 09 bar vinge= 
agtet beu 2lllevb0iv(W Sieuere. 3ovfcetlig? 
91 ei; men fovmebelfl Sigegplbigbeb, 5ole$* 
lotffjeb 09 Soiol om bidfe Sing fovbolber fig 
faalebe*. Dette bar oceref be £etfige$ gov* 
bcvvo i euboer Sib»alber, i euboev Ubbe* 
ling; men oi flgev til alle Siffopper, 09 
alle 2©lbfle, 09 2Jlle, font prcefiberer, 09 
'21 He, font befibber bet bellige tyvivftebomme : 
Oploftev beu aboaveubeOtoft; vaab brn't 09 
fpav iffe; om beJpellige iffe oil avbeibe 09 
bioclpe bent felo, ba oil©ttb iffe bicelpe 
bem, 09 be maa tage, boab ber folger 
paa, gaae uogiie 09 libe Suit 09 .fitilbe; 
men faabattue, font oil bitflpe bem felo 09 
2iubve, meb beve^ bebtfe ©otter, bent oil 
©ub bicclpe; 09 be ffal lpffe£, ligetueget 
boab beretf 23 ejljeftigetfe og 33 ejliffelfe er, 
ttaav ben ev uottig til at opbpgge ©ub$ 
Otige 09 giove f)aw$ golf faligf." 


SU 5e 


£oit elffebe Svobre 09 ©oflre! 
©fterfom min ougre 93 vobev, ©bev$ 
ilKebtieuev for ©bvifH @ft)lb, font forflitib* 
forte ©oaugeliet t biofe ttorblige Saube, 
bar opfptbt ffu 3 Jii$fiou for turvocereube 
Sib, og ev af jvivfeuS ooevfTe *))rccfibeiit* 
ffab bieutfalbt til be £cltige$ elffebe ©tab 
i ®ievgeue» Dal, 09 bar begioet fig paa 
s 23 eieu bib, forenbe fine 91 eg meb fig, be* 
la^fet meb be fovffe gvugteraf bauS 2>ii6* 
ftott, lebfaget af ©bev$ oa vine fie homier 
og meb ©ber£ bebfle 93 elfiguelfev paa fit 
£ooeb font ©tferner i bau$ SXv one, faa ev 
ogfaa ieg, ©bev£ ^ebtjeuev for ©range* 
liettf ©fplb, bleoeu fettbt til at iiibtvcebe i 
bantf 2lvbeibe ber; og ba ieg er frenttueb 
for ©bev$ ©fiffe og ©bevS ©pvog, faa bar 
beti£ellig*2(atib i mig tilffoubetmig atffrioe 


bette forte ©piflel, iber ieg af mit gattffe 
£ierte ottffev ©ber til Spffe meb be uccr* 
occveube gloebelige Ubfigter til eu ffioitueve 
Dag af opvittbe for ©ber, og til beu Jpev* 
ligbeb, font ffal aabeitbare^ i oS eftev oor 
Svccugfel, out oi iffe foigter. ©nbjfionbt 
•ber bebrooev mig, af tiogett af ©ber$ egne 
Saub^mamb fuune oceve finbet til at for* 
folge ©bev for ©ber^ 3 :roe^ ©fplb, ellev 
fovbi 3 prccbifev ©bev6 religiofe ?(ufftulfev 
tueb apettfou til beu filfoutmeube 09 eoige 
^iljTaub, foui ev omtalt af 5>ropf>efenie, 
09 til boilfett oi alle bafler, faa oibe oi 
bog, at bette bar aiti^ oceret bere^ Sob, 
foui obmpgeligeii eftevfttlgfe Sammet, og ieg 
troev, bet oil blioe oeb at ocvre bet til Si* 
beu^ ©ube* ©bev^ ©obffeube i ^liuerifa 
bar baot bere^ fulbe 2lubeel, b^ori ^)vo* 142 


XU be «£>eflige. 


pbefevg ©lob bav flpbf og ‘JHartprev eve 
falbtte; men Dobett felo ev fab forbem, og 
beve£ Jppile ev feevlig, og oi favge iffe for 
bent, font fov be, bofa 0 b ev bitter, 
og font bav ittfef JJ>aab om en glorrig Op* 
ftaubelfe meb be D^effccvbige. 

3mib(evfib gtabev bet ntig at fiittne 
forfpnbe @bev, at tin ev oove ©obffenbe i 
paa beve$ Wvoelebber i 3iou ; gveb, 
©ttigbeb og Spffe oebblioev at bevifeiblanbf 

bem, og ben £ib jeg forlob bent, ben 24be 
©epfbv., oav en £ib, fam Icvnge oil buffed, 
ett govfviffitiitg^bag fva .ftevren, og jeg fov 
ffge, at be albvtg faae en Ipffeligeve Dag 
og maafTee albvig oil fee t befte Sio, ettb 

ben, bev nit gvpev for bem. Sngenffttbe, 
fibett bettne £ivfe$ Opvettelfe, bav oore Ub* 
figtev til en lattg og oavig gveb D g ftffev 
£oile paa oove.Wvoelobber, 0 covet bebre; og 
Slvbeibef nbeiioitt oebblioev at „ttbbvebeg 
tibinbvef og at oivfe ufoceffet." jtmtbffa* 
ben out 9ttovmon$ ©og og ©oattgeliefa 
Scevbomttte fventfaf oeb 5)vopbefeit Sofepb 
i ban* Dag og af 3efu$ til Ssbente og 
Sftepbifevtte, ev iffe tut fam fav iitbjfvoenfef 
til be fovettebe ©fater og Ghtglattb alenc, 
men bar ttaaef ©pbatttevifa, granfvtg, jjta* 
lien, ©cf)toefa, £pbi!lanb og ©fanbittaoien, 
og 2oben bevaf ev gaaef til be ojterlanbffe 
9tafionev, og bev aabiteS Slbgang fov <Pvce* 
btfett mob 9tovb faaoelfom tttob ©pb. 
©i^felig, Soften er ftov og 2Jvbetbevtte ere 
faa, og ‘Warferne eve allevebe boibe til 
Soften; bebev bevfor JpoffenS £evre, afban 
oil opveife tvofajle Stvbeibeve og ttbfettbe 
bem t ©iitigaavben, faabatttte, font oil ub* 
tfrceffe ©eglett og botfe og avbeibe af aUe 
^vcefter, mebetfa bet er Dag; at £oebett 
ntaa blioe ittbfamlef i Sabett, og be 9tef* 
foovbige faae bet eoigeSto og oorbe fvonebe 
meb celetftal ©lorie, tttebetfa jtliiitcn bin* 
be£ t jtnippev og bereg ©aattb gfaveg ftavfe, 
faa at intet ;Jfteitne(fe fan fafe bem, fcev* 
big, font Sfonev af en 8o oirh ©omitteren, 
til Dpbvcenbelfeittf Dag. gov af gioe(5*bev 
ttogett 3bee out 9htfibett6 Qlaiti, oil jeg af* 


(Tfioe, ett *Pavagvaf af Millennial Star, co* 
pievef effer een af be fovenebe ©fafevS $loi* 
fev, falbef Cincinnatti Atlas, boilfett lCPfe$, 
fom falgev: „3JiovntDnfanten6 £ilfagen er 
eett af 91ufibett$ tncevfeligfte Omjlcettbigbe* 
bev, £vob£ alle be ©eflplbttiitgev fovUfcc* 
beligbeb og < 5Pii^giernittgev, bev ttbofetf intob 
£ooebittcettbette, oebblioev be af gfave 9)vo* 
felpfev i bubvcbeoifa, ia fnftttboifa, iffe alette 
i befte Sattb, men ogfaa i ©uvopa, og 
©fove ©alffae ©fab filfagev (terff i golfe* 
mcettgbe og i Slnfeelfe. ©fter oov fibfle 
©ffevvefttittg oav bev benoeb tre bttnbrebe 
gantiliev i ©f. ?oni$ bevebfe til af veife, 
og man regtter, af i bet ntinbfte fent fuffttb 
©facie oil veffe beve$ gobtvitt bib i Sobet 
af befte govaar og ttcefte ©ontmer. £>oab 
flfal man ttn fige om befte ©ebvagevi? 
£oab er bev i 3KDrmonfaitieit, font opocvf* 
fev, blenber og fovoitbev?" — ©aalebeS feev 
3 af oove giettber$ egtte Dvb, af be, iffe 
filfveb^ftiUebe oeb at bvcebe *))vDpbeten og 
^)afviarfeit og ttbbvioe o$ i ipvfett, boilfen 
oi (fav bvagt til af blomjtve font en Otofe, 
og eitbtffaubf be iffe fan faae noget funbf 
og fvaftigt Wrgiiittenf ubaf ©friffett, ftccvf 
ttof til at jtanbfe, boab be ettbntt eve fftt* 
bebe til af falbe „©ebvagevi," blioev oeb af 
attgvibe oov @baractcev og fage af bevooe 
o£ oovf gobe 9taon, fom ben fvaftigjte 
9Jiaabe at ttbfare beve6 Jpenfigt, og ettb i 
beittte ftbfle og laoejte Stlflugt blioev be 
ffnfTebe og ere ttobfe til af evfienbc, af J?ev^ 
veit£ ©it^bom ev. ifavre enb Djceoelett^ gift, 
og af be oife og Icvvbe Grmbebtfnuvnbg ©ii^s 
bom og beveS fovftattbige SJicettb^ govftanb 
tttaa ffjnle fig, og beve^ ©ii^bont og Staab, 
ligefottt ^ld)itopbefa, alffantnten blioev til 
Daavflab, og be felo beifcvmttte^, meben^ 
be, font eve fovoilbebe i ^lanben, oillefjenbe 
gorjtanb, og be, font mnvvebe, oille fage 
oeb Soevbom, be ©agfntobige faaer nteve 
©labe t Jewett, og be gaftige tblattbf 
9)tettneffeiie fvpbe ffg i S^raefa ^)eUige. S8i 
bav eiibnn iffe b^rf fva be baitflfe ^ellige, 
fibett be affeilebe fva Sioevpool b. 11. ^Ifavf^; %il be 


143 


nteb ©fibet $etmebecf, bev feitebe b v 16, 
3am, og ©tlett SNavia, font feitebe b. 10. 
gebv., fjmt£e begge bavbe engeljfe £ettige 
ontbovb, eve tpffelig og vet anfotnne tit 
9tt)e £>vleatt$ ; og ©jva $. 93ettfon, eett af 
be totv Qtpoftlcv, og fom font over ©leftevtte 
filtigetneb ntig ftbtfe ©ftevaav, for at tage 
Opfvtt ovev ©ltiigvafiottett, ffvivev, at ti fit* 
ftube af be ipettige vit ttbvattbve fva^atte^ 5 
vitte i betfe govaav, bvitfet vit blive ben 
ftovffe Ubvattbvittg, ber ttogett(tube er gaaet 
over ©tettevne i eet 2Jav. 

9)leb £ettft>tt tit ©niigvatiottett i gvetm 
fibett fra betteSaub, ev jeg for nervvervcttbe 
£ib af bett govmettittg, at vov bebtfe ^latt 
vit verve at fjattble tilferltcbtf meb 9)vceft* 
bettfett over be bvittiffe Sattbe, og faa me= 
get font mttlig t vette o$ effev be govffvif* 
tev og 3taab, fom bet ovevfte 9)veefibetifj]fab 
bav givet bent. 3 £eitfeenbe tit £ibett at 
affeile fva Liverpool, ev bent vaabet at 
fove tit Sait, ettev fettefl gebv., faa at fmttte 
ttaae ©alett fatttnte Slav, og tutbgaae bett 
ttbebageligePfabvenbigbeb at ovevvittfve paa 
Ubfantett af ©fafevtte, bwtfet 3 vit bfive 
nobte tit at giove, ottt 3 reifev bevfva ont 
©fteraavet, ba bet ev untutigt for ©mi* 
grantee at veife ovev ©tettevne ont SSittfes 
ven. ^Jtligevet, bevfottt bev ffntbe giveg ett 
gob Seitigbeb fov ©bev tit at feile lige fva 
betttte ettev ett attbett ttovblig Jpavu til^pe 
Orleans Iigefaa ftffevt og biUigt, font ovev 
©ttgtattb, ba vilbe bet ntaaffee verve at fove* 
tverffe. 3eg ffat iutiblevtib vebblive at fvge 
ftnttbflab be^attgaaettbe, faa tttegef font mm 
tigt, og vit jeg maaflfee tit (Jonferen^e-^ibeu 
fiitttte give ttogett nteve betfettit Uubevretttittg 
ottt bettite ©ag. tfab bevfov be f>eltige, fom 
ottffev at veife, vebblive at bevebc ftg ttteb 
SNibtev; men f>ttff paa, at 3 ffttlle iffe bvage 
ub t £>aft, ei belter ttteb glttgf; men lab 
5(tt ffee nteb ^ii^bottt og bav atte Sittg 
bevebte fov ©bev i £)vbett, ®e pvceftbevettbe 
2©lbjTc box forbore ftg, bvov mange Santis 
tier og ^evfottcv bev ev, fom fan veife og 
vaabet bevtit, i beveg vefpective 9)?ettigbebev, 


fatnf 93elobet af beveS ‘SHibtev o. f. v., faa 
at be fan inbbevette fatttnte til ©ottfevettjen, 
faa at bev fait ittbgaaetf ©ottfvacf fov betn 
5ttte titfatnmen. 5Jtte ©obffenbe verve nte* 
get fagttnobige, tvofafle og vavagtige i $ott, 
og be 2®(bfte og atte, font eve ovbittevebe 
og bar paataget fig ett ©eet af £ieite|Tett, 
vebblive at oplofte beve$ abvavettbe 9loft og 
pveebife £>ntvettbelfe fov gotfet, og fov faa 
vibt be otnvettbev ftg, opbvgge UPTenigOebev, 
bobenbe bent tit ©vttbSfovtabelfe ogbefverffe 
bettt veb £aattbpaalerggelfe t Ptavttef gas 
beven, ©ottiten og ben J>)et(igs2Jattb, lige* 
fom be gantle 2lpojT(ev gtorbe. Sofev ©bev 
iffe af fvaftige ©ievitittgev. ©og iffe eftev 
$egtt og Uttbev, fov atfaae£vo; tbi Svoett 
fomtttev veb at bwe £)vbef, og iffe veb 
£egtt; mett Segtt folgev bent, bev tvoev; 
iffe effev 3Keittteffev$ kiltie, ei bettev eftev* 
font bent bebagev, tttett effev ©ub$ SSittie. 
Svagtev eftev Servbottt veb at lerfe, font og 
veb Svo, at 3 meta vovbe ftoge og bog 
frottttne, at 3 tnaa ttvbe bett opmtmtvenbe 
3ttbflt)belfe af bett £>ettigs2tanb$ levettbe* 
giovettbe &ivfttittgev og veilebeS af £vo(Ie* 
ven tit at ©anbbeb, tieevvervetibe, fovbigatt* 
gen og tilfotitnteitbe, og bvab font betft 3 
talcv, bvevtte af bett ipeltig^attb, vit viitbe 
©bevS &cttttev6 Jpjevtev, omveube tttattge til 
3tetfcevbigbeb, og tjeuc tit at opbvgge 9ti* 
get, og ©bevS giettbev fetv vit iffe fovtnaae 
at mobftge ettev tttobftaae @bev$ Orb* ©bev$ 
^vicrrtigbeb verve ovevftobig til atte ^Kettne* 
fler, og iferv bebanblev bettt nteb ipntbeb, fom 
foittittev ofte ibtattbt ©bev i @bev$ govfatm 
littgev og opvigrigett fogev ©anbbebett og 
bett vette 9Sei. $3eb fov betn i ©bev^ Som 
fattttttev, af 3 mittigvii^ maatte btive £Heb« 
ffab tit af fvelfe bent fva beve^ ©vttbev, og 
betbvebe beve^ fnufte J?jevtev, og gterbe ©bev 
meb bent i vov ©ttb^ Otige, og fee! bvov 
flov vit iffe_ ©bev^ ©lerbe verve ttteb be 
©jerte t be'53elftgttebe^ ^oligev, 23ervev 
Sove og iPvvigbebev itttberbauig t atte ^ittg, 
og bnff paa, at "Ottt 3 opfvtbev Satibets 
^ov, 3 bebovev iffe at ovevtvcrbe ©ttb^ 144 


.XU be £eflfge< 


Sod." Da offer, bet er ffreoef: ®tt ffat 
iffe fate ftbe om ©if gotf 6 SpoerjTer. 

9Si Ijar mattae Jiita, font Di suffer af 
nbfolbe for ©ber i beteftig Jib; men Di 
tttaa iTuffe for benue ©ana af Mangel paa 


9tum, oa Dit oebMioe af ffviDe fra 'Jib fit 
Jib, effer QtaitbeitS JitfTpubetfe. 

'SJieb Wgfelfe, ©bertf 33rober i ©Ijrifti 
©oangetiiim. 

i 1 1 a r b ©uon>. 


^Soefie. 


®en Jib, font oar loDef, ev mt f'omiuet itcev, 
©a ©sniten, Sefjooa^, ibtaubf 06 Di feer.- 
5 Re^ffa» ben (tore fit 3orb fontnte Dit 
Da renfe’tt iaien Deb eti tuffreube 3tb. 

©f)Ol\ 

D ba Dit Di frpbeS oa alabeliaeit fongc 
gor ©eiren er Duuben oa 3eftt$ er Rouqe, 
*})aa 3orb af reaiere tneb ©neDolb&uaaf, 
93efrie beit fra Dttbf oa opfplbe fin ^agf. 

^fegffa^ljaii fomtuer! D Ijorbog bef ©frig, 
©it abfprebfe 3$va’t, bet gielber io ®ig; 
©aae nb fra (jDertgotf, ia gaae nb, tneutf 

©tt fan; 

jtom fjient fit ©if eaef forjeftebe Saab. 

D ba o, f. D. 

©ee mi er 5Jie$ffa6 a Iccitflev ef Sam, 

3(t blobe oa bse font ett ©puber ttteb ©fam; 


Jpatt er 3nba$ SsDe oa fomnter nteb tyragf, 
Q(f 3iou reaiere meb ©ueDolbgmaaf, 

D ba o. f. D, 

9)fe6fta$ (jan fontmer fit 3orbeu! o (jsr; 
SBafunett ben tpber, berebe matt bsr; 

Jfji 93abplon father, ei meer af opflaae, 
Da 3orbeu fit 3tott opgioe gun ntaa. 

D ba o. f. d. 

- V 

^DWftatf f)an fomnier! (joeripelgen opjtaaer; 
gra ©raDett be atabe ttttob Jpannent aaaer; 
jpoer ©icrt gieuforeuef ba fremfotnmer ber; 
Da Qlnffgf fit 5titfiaf (joevaubre be feer. 

D ba o, f. d. 

‘’DietffiaS bait fommer! $$crr oaaaeu oa beb! 
Da aaae (jam tmobe meb Samper beveb; 
Jfji after at 3ovbeit Detftaue ban oil, 

Qtf ©oflboin oa ©pub flfat ei meer Deere fit. 
D ba o. f. d. 


Olaar Di fiae $3ii6bont, meite Di iffe Suubffatj, men fuarere ©Due fit af gjore ref 
9*vtta af jvitubflab. Jp. 


Dm Qlpoflafer 

©tt Qtboarfel mob be falflfe tyropfje* 

ter (fortfat) 

©it MboatfeK SRsff (fortfat). . 
gorefa^uiuaer om Jroett (forffat) 


3 n b o t b. 


©ibe. 

• 

©ibe. 

. 129. 

Jperreu^ 3taab$jlufuinfl 

. . 137. 


©f Drbfprog 

. . . 139. 

. 131. 

©fferrefttinaer fra ©eferef 

. . . 140. 

. 133. 

Jit be £>ettige .... 

. . . 141. 

. 134, 

^oefte . 

. . . 144, 


„©faubiuaDieu$ ©fjerne£ ubfoumier ben Ifte i IjDer ^Jtaaueb, oa faaetf (jo$ ©jprr. 
® oabaitbteve, famF 1 ljo6 ^ebactsren i ©ontpaanifheebe 9lr. 54, 4be ©at. 


UbaiDef oa fortaaf af 9), D. ^ a it feu oa c 3Rebljjelper. 

w ‘fcvtjft pod g. ©. ©orfctng. 
(Organ for k S'ibfk Pages felltgt. 


@attb&ei>eu, jtimbjlaben, ®t)ben eg £roeu ere foreuebe. 


1. Jlarg. Hr. 10 . $ttt 1. ^ttli 1852. |)rns:8y?pr.Crpl. 


proclamation 

oni cn SoopviSningS* og £a t figetfeS*® ag for Utah Sevvrtovtnnu 


©ffevfom bet (jar bebaget Spam, fom 
ev $abev til alt ©obt, at fmtbgipve Ifin 
fBiUie for 9)iemie|!en$ $80111 i bi^fe fibfie 
Sage; og fovniebettf fiattS ©ngtc 6 Sieneffe, 
at gioe ?lbam£ ©onnev bet bcltige tyveefie* 
bomrne igien, fovinebettf boitfet bang ©ong 
©pangetinm ev bteoct foifpii^t, og be 1 be( ; 
tige jpanbtiiigcv tit Sip og ©atigbeb ub? 
vettebe; og oeb ftp iiht 9)iibbe( ben £ellig< 
9tanb ev bteoen mebbeeit be Svoenbel, 93if* 
tige og Dpvigtige; ftpiifet bav bvagt Svo, 
33iigbom og Spg tit at opfomme i 9)iennes 
ffevg £jevte, og tiftfpnbe bem at tpe tiffany 
men fva Sorbent five Jpjovnev tit et Sanb, 
t)pov bev ev fyveb og ©nnbbeb; vigt paa 
minevaljle og pegetabilffe 9J?ibtev; gjemt 
fva gammet Sib, beftemt i be epige 9faab 
tit bet ©vug, fom bet nu auoetibeg tit; et 
Sanb, bev ev uboatgt fvemfov atte anbve 
Sanbe; tangt bovte fva ben .ftio, ©tvib, 
©plib, inovatffe og pbpfifte 33eoa:ge(fev, bev 
fovftpvvev 9ktionevneg og Siigevneg 3veb 
paa 3 ovben: 

3 eg, $ 8 vtgbam §)onng, ©onoevnov 
ooev openuccpnte Sevvitovinni, bav, t Coer* 
eengftemmetfe meb pove 3 <vbveg af 
moutb 9iod?g af be fovffiettige ©tatevg og 
Sevvitovievg ©ouoevnovev teenge oebfige* 
bolbte ©bif, og meb et #jcvte futbtaf 35 )b* 
mpgbeb og af Safnemtigbeb tit £am, fom 
ev .Sitbeii tit alt ©obt, fov bang (love ©ao* 
milbbeb mob fine $ 801 * 11 , fait en ^Ittvaa tit 


at pvoclameve, og fljor bet mi, Sovg* 
bageu ben fpvfte Sanuavt atten 
Jpttnbvebe og to og batotvebg, font 
en ''Soppvigningg* og Sabfigetfegbag" fov 
3 nboaanevne i bette fvebeiige Sevritovtnm; 
til Vlbvabamg ©ubg JSve, fom bav bepa= 
vet fine SBovn mibt i atte be 5lfpevtingev, 
be bav ocevet tatbte tit at gaae tgjennem, 
fov bang (love iUcttfunbbeb i at beoave 9ta* 
tionen ubeett, i boitfen Pi boev; fovbi ban 
bav (abet fit 9 iigeg @pange(inm nbbvebeg 
og vobfcctfeg paa 3 ovben faafebeg, at 3)iett> 
neflev og Siamle iffe fovntaaev at fovbcvvoe 
bet; og at ban bav (ooet be $ 8 eboeve, bev 
ere titbage, naav 3 ovbeit ev blepen venfet 
oeb 3 (b og boiler i gveb, en alniiubetig 
©Icvbegbag. 

Og ieg vaabev atte be gobe 3nbbpggeve 
t Utah/ at be paa ben Sag affiaaev fva 
QXlt , boab bev tan fovfipvve eltev bebvooe 
beveg binnnetffe ftabevg 9ianb; at be fiaaev 
tiblig op om 9)iorgenen ben fpvfie Sag i 
bet npe 2tav, og oaflfev beveg Segemev meb 
veent 9Sanb; at atte 9Jicvnb eftevfeev beve^ 
$a:e meb Omboggeligbeb, og feev tit, at 
tnfet ^veatnv unbev beveg QSavetccgt tibev 
£nngev, SpvjT ettev itntbe ; niebeug Ctoin* 
bevne bevebev^en bebfie 5ftab fov beveg 
£ungfo(b, og bav beveg $ 801*11 fccvbige tit 
at aiinamme ben i 3teen(igbeb og meb ©(cebe ; 
og at Jpooebet fov boev Samitie uebftice(ev 
meb fin Saniilie fov 3 $vaef 6 ©nb, og be* 
146 


proclamation* 


fjenber affe flue ©pnber og f(t j?miSfolf£ ffiffe fin £aanb i eu ©afffiffeg £u(e, og 
©puber, paafafber Syabereii i 3e|n Sffaou finbe greb for ffu ©i<el. 
for enboer ©efffguelfe, feau onffer for fig gjbermere forlanger ieg, at naar ben 
og fiue, for ©ub£ 3$rae(, og for affe ^en? Dag er anoenbt til at gjore ©obt; i at 
ueffer; bebeube af ganfTe Jpjerte og meb for? nbbete ©ber$ ©rob, ©ber$ ©mor, @ber$ 
euet £ro, at be forenebe Stater* ©nigbeb 5vjob, Staff, jtaffunev, ©imp og bet ©ebffe 
maa bfioe beoaret nforfrcenfet fra affe oube 3 bar af aft, fjoab ter frembringe* i ©jer? 
®ieuneffcr* 2fnffag, inbtif ©aubbeb bar geueS Dale, til be ftattige, 3 baenberDa? 
feiret og* buffer, og 3ebwa3 £erligbeb op? gen i beu famine Orben og effer bet famine 
fijfber 3*>rbeii. Dereffer beb Saberen t‘3*fu tyriucip, foin 3 begonbfe ben; at 3’fpifer 
9?aon at oelfigne ©ber£ 5J?ab; og uaar ©ber£ 2fffen$mab i £ierfet$ ©ufolbigbeb, 
Dine Softs J?abe ere fplbte; ba fpiiS meb fom for £erreit, efter SoopriSuing og Zab 
bem meb ©fcebe og Safnemtigbeb; og om ffgelfe, og ©tabeSfaug; ibet 3 ibn^mmer, 
3 fofer 3ft frpbfufbe i ©berS £jerfer, ba at 3 iffe fan bfioe mcetfet meb ben£effig* 
fong en ©aug til Safffgeffe, og opfoffer 2fanb og bfioe bevebte tit beu bimntefffe 
©berS £jerter beffaubigen meb Soo og *})riiS £er(igbeb, faatange beu ringeffe ©fabning, 
og erfieub ben grambfefofe ©armbiertigbeb, unber ©berS ©aretcegt og ©effpreffe, mang? 
fom ©ber alfe Oiebtif oeberfareS. £>gfaa fer bet 3Kinbffe af boab ©nb bar gioet 
forfanger feg af affe gobe og frebfommefige ©ber ©one tit af anffaffe; ibet 3 tbufom? 
3nbboggere, at be ffat affjolbe ffg fra affe rner, at ben ©tabuing er afbcengig af ©ber 
onbe £aufer, Orb og ©jerninger paa ben for ffue 9?obtorftigbeber, figefom 3 eve af* 
Dag; at 3uge» forargeS ooev fin 9toffe; bcengige af ©berS ©ub for ©berS Opbolb 
* af at £rceffe og Uenigbeb opborer; af Sjeo* beffaubigen. Ssiev ©ber tilfeugS tibfig,. 
(eri imeffem Dlaboer maa ocere ufjeubt; af at 3 maa oeberqocegeS, og ffaa fibfigt 
©tabber og ©plibagfigbeb iffe flat ib«* op igjen, og faafebeS btio oeb tif £iber og 
fommeS; at ffKiSfaufc maa bfioe glemt; £imer foranbreS; effer, eubelig figer ieg 
af 5ff(e maa (cere ©aubbebeit, og iffe be? ©ber, oebbtioer faalebeS fra Dag tif Dag, 
booe q>roo<Ter tif at tare beiu; atWfemaa til 3 opnaaer eeu af .fiolobSDage (fom er 
ocere farffe, og iffe bote Sceger beboo; at 1000 af oore 2far), ben planet, fom er 
2ffle maa opboeoe beveS Soiffig&eber, og uccrnieft ben eoige Sabers ©otig; og om 3 
tabe ^rocuraferne fnffe; af 9f(fe maa bauble ba iffe fiuber 3reb og £oite for ©berS 
fom be ouflfer at bebaubleS, faa at ben fulb? ©iccfe, oeb at ooe biSfe£iug, og iugeu an* 
fonine 5tievligbeb, foin ubbrioer af Srogf, beu fremffiffer ffg at bpbe ©ber bebre ^aab, 
maa bttffe meb £rinnipb, og ber intef er oil ieg peeve ber, og oil, oibenbe mere,; ffge 
tif af forffprre, eub iffe et tibet ©arm? Dto, ©ber, boab 3 bor giore. 
i befe Utah £erritorinm; at ber iffe bfioer ©freoet paa ©ouoeruo? 

nogen ©pfibagtigbeb i ^anbet; og af ben ( t Q ) vcn ^ ® ontor t ©fore ©alt* 

famme 5reb maa ubffroeffe ffu Snbffobeffe ( Lm ) ©pe ©tab; fit ©ibne^bprb 

tif be afferpberffe ©rceubfer af be eoige om boiffet ieg bat fiffoiet 

^pie, og berfra fit btert 3)teuueffe^ og min £aaub, og tabet ^erriforief^ ©egl oeb? 
Dpn? ©ofig, tif 3*>rben^ ©nber, tnbfif eu boeffe, ben 19be Dag i December ^(. D. 

©arber ffat tigge bo^ et 5ti>, en Sooe cebe 1851, og t be forenebe ©faterS Uafbcmgig* 

©traa fom en Ore, og et afoanf ©an; b^/ bet ferogbafofierbeffnb^tpoeube. 

2ff ©ouoerupren ©rig bam g)oung. 

2B. £TC i rf) a r b ©ecrefaer pro tem. 

©efftffet af ©ouoerupreiu 147 


din SltoarfelS 9i0fh 

@n 2U>#a*fel§ 9t»ft 

(govtfat fra *))ag. 133). 

S(nbet Sapitel. 

Cm ^PropOetiev, bbi$ Opfplbelfe ettbitn ev titB ommeube. 


"#bab ev Vvopbetiev aitbet, eub J?i* 

(tone omoeubt?" 

@ftev at giovt Dpbagetfen og 
frembvagt tittfvcvBBetige 33eoifev at *))vopbe; 
tievne faa oibt ere opfptbte bogftaoefig 
inbtit ben miubfte ?0bbel, faa baafce Pi 2a:* 
[even pit bolbe fafl peb ben famme 3ieget, 
meb jpenfpu tit be eitbun titBommeube. Dg 
mebeu$ pi tfaaev paa gremtibeuS DPrtcvv* 
fBel, og ben enbttu iBBe attBomne £ib$2$ib* 
mtbeve ev ifcerb meb at Pife fig og pvccfen* 
teve for oS tit pov govbaufelfe be attevntceg* 
tigfte og meeft maieftcvtijBe ©ceuer, be b^tf 
fovbaufenbe Dmoeltuiugev, be opevorbeut* 
ligfte ipbelceggclfer, faapetfom be fovunbev* 
(igfle SBepifev paa 3ebopa$ Sliagt og 9Ra* 
ieftc it i ben flove ©ieuopveiSning af bau£ 
tange abfprebte tyagt&golf fra 3ovben$ fire 
Jpiovner. 3^9 ffaevv efterfom biSfe ©ceuer 
ere ifa:rb meb at Bornrne titfpne for o£, tab 
o$ i 3efu9)apn boie 06 for ben (tore 3egs 
(Sr, og paaBalbe bam i £vo, at bang ^ianb 
maa ubPibe pore jpjevtev og optpfe port 
©inb, at pi maae forftaae og tree at t bet, 
fom ev fBvepet, bbor operuaturtigt bet eub 
ntonne pcere. 9)ten o Bjceve Sccfev, bbo 
Du eub ev, ev Du iBBe bet abet paa gov* 
fptgelfe, er Du uforberebt paa at baPeDit 
9?a pu forffubt fom oubt, fan Du iBBe taate 
at btipe Batbet en ©Bielm, eu 33ebvagev eltev 
en ©aluing, eltev eu, fom bavDiceoeleu; ettev 
ev Du peb mennejMige £voe$beBienbelfev 
tPimget tit at troe uetop faa meget, og iBBe 
mere, ba gjor Du bebve i at ftaubfe bev; 
tbi fButbe Du troe bet, fom ev ffreoetiSSi* 
beteu, fom eubun ev titBommeube, ba pit 
Du Peeve uobfaget tit at tvoe -BJivaBlev, 
Unbevgieruiuger, Qlabenbaviugev, £egu paa 
©ub$ .Rvaft, eubog opevtreeffenbe alt bet, 
man bibtit bar Bienbt; ia Du pit troe, at 


fOaubet pit blipe abfBilt og 3$vaet gaaigiem 
item tpvffoebe, fom be gjovbei^ofe Dage, 
ba be veifte tit bere$ eget Saitb> tbi iutet 
‘StteuuefBe bar uogenfinbe troet 93ibe(eu, 
ubeu at tvoe og fovpeitte faabamte berlige 
®egipenbebevj be fibfte Dage. 3a ieg pit 
mt pope at fige, at eu "93ibels&voeube" 
pilbe peeve 5toget, fom iBButt meget gaa bar 
feet i betute ©teegt, uagtet at beusS ftolte 
Stetigion. £bi ber et* en tforgovfBiet imet' 
tern at troe 93ogen at peeve fanb, uaav ben 
ev tiltuBBet, og at tvoe be £iug, fom beri 
ere fBreoue. Det ev mt betragtet’i ben 
d)viftue flSerbeit fom eu ftov ©fam, iBBe at 
tvoe Sibeleu, uaav beu ev tittuBBet; meit 
boo fom l)tlft bev pit gjare gorfrg, pit (tube, ^ 
at bet Pit blipe eu tang t ftovve ©Bam at * 
tvoe, at be £iug, fom bevi eve fBreoue, fiB* 
Bertig pit flee. 3 ©aubbeb, bet ev poveS 
uvoBBetige £ro paa SMbelenSSiibbotb, famt 
bet at bet ev bleoet o$ ombpggetigen leer t, 
bev bav pcevet een af Jpooebaavfagevue til 
beu govfalgetfe, Pi liber, gov berfom ^)ro* 
pbetievue blipe fovftaaet afgotBet, og beretf 
Dpfplbetfe (Briber fvem, pit @bvitfenbebeu$ 
©ecfev og fattier fare tit be five 93inbe, 
og Gbritfi Otige pit bcepe fig paa bevetf 
Otuiuer, mebenS beu PivBelige ©aubbeb^ 
tfitnbfBab Pit ba:BBe Sovbeu, fom $aubet 
fBiutev ^aoet^ Sunb. (@f. 11. 9). 

Jpapeitbe fagt faa meget og vaabet tit 
govffgtigbeb, ieg fporgev, ev bev uogeu af 
mine Scefere faa briftig og ufrpgtagtig for 
gptgevue, at bau meb mig t0v fee paa bet 
&ilBommeube, ba pit pi begpnbe meb @f. 
11. 11, 12, 15 og 16. »Zb\ bet flat flee 
paa beu famme Dag, at Jperveu (Bat aubeu 
©aug tcegge fin Jpaanb paa at forbperpe fig 
bet Doerblfoue af fit golB, fom (Bat blipe 
tilooerS af Slfprieu og af ?®gt>pten og af 148 


( In 5lbt>arfe($ 


93afbvo$ og af SWovlanb og af ©lain, og 
af ©iiteav, og af Jpamafb, og af £Devue i 
£aoet. Dg b<*u ffal ofloffe efSBaunev for 
# ebniugene og fanfe 3$vael$ Jovbveone, og 
fatnle be Qlbfpvebte af 3»ba fra Sorbent 
five Corner." 

"O g £evveu ffal fceffe SSgppfi £aoS 
£)bbe i 58aub, og beooege ffu £aanb ooev 
Srloben nteb fff ftccrfe SBeiv; og ban ffal 
flaa ben i be fpo 93ccffe, og labe bem gaae 
bevooev fovffoebe* Og bev ffal ocvve en ba* 
net &ei for be Doevbleoue af bau$ 5olf, 
fom blioev filooev$ af Qteftjvien, ligefom bev 
oav for S^rael, ben Dag ban bvog op fva 
Sfigppfi Saab." 

i?ev feev Du, af.bev ffal ef 93auuev 
Dpveifetf for £ebiiingeue ettev ^Raftouevne ; 
tffe attene for 3uba$ Qlbfpvebfe, men for 
be Jyovbveone af 3$vael. Scheme eve falbfe 
2lbfpvebfc, fovbi be eve ubflvoebe tblaubf 
9tationevne; men be ti ©tammev eve falbfe 
Sovbreoue, fovbi be eve fovbveone fva Ratios 
uevne^ Suubffab, t ef Saab for bem felo. 
Stefeven oil evinbve, at be ti ©fannnevbav 
iffe boef i SanaauS Saab ffben be bleo bovf< 
fort af ben a$ft)riffe $onge ©almana^fav. 
9St feev ogfaa i bet 15be $Bev$ ©ub6 for* 
unbcvlige 9Jiagt fvemflillet, fom oil blioe 
oitfl i $betaggelfen af eu lille 2lvm af bet 
vobe #ao, falbet ?£gppti £ao$ Dbbe; og 
ligelebe$, af en oi$ 5lob$ foo $affe ffal 
flaaeS, faa at man ffal gaae bevooev to r* 
ffoebe; og om 9?ogen ei ffnlbe fovftaae bet 
bogffaoelig, bet 15be$ev$ ffgev: "Dev 
ffal blioe eu banet 9Sei for be ooevbleone 
af bmi$ 5olf, boilfef ffal blioe filooevo af 
Wfovieu, ligefom bev oav fov3$vael, 
ben Dag f>au bvog opafJSgppfi 
Saab." 9fu bar oi fun at fpovge, om bet 
robe £ao i SJTofeDage oav bogffaoclig 
abffilt? el lev om bet oav blot at fovftaae 
tfguvltgf? tbi, fom bet ba oav, faa ffal bet 
blioe igien. Og bog fovtaUe 9?utibeu6 
£b<ologev oS, af 3)?ivafel*Dagene eve fovbi 
for eoig; og be, fom i oove Dage fvoe at 
bev fan flee SDIivaflev, eve vegttebe fom 93e# 


bvageve, etlcv i bet minbfle fom u$le uoi* 
beube 3anatifeve> og spublifum aboave$ 
imob bem, ibef be falbeS falffe Sceveve, bev, 
om bet tv muligt, oilbe fovfove felo be Ub* 
oalgte. Dm benue ©jeuopveiOuing buoe 
^vopbefevne fait faa fulbffambigt og ofte, 
af oi fan iffun fage Notice af nogle faa 
af be fpbeligffe ©veinplev, boilfe oil oife 
be bevtilbovenbe Dmftenbigbebev og 
fagev uoie, tilligemeb ^Jtaaben boovpaa og 
SWiblevne boovoeb ben ffal fulbbpvbeS. 3 
3ev. 16 . 14 , 15 , 16 flge$: "Devfov fee, be 
Dage fomme, ffgev Jpevven, ba bev iffe mere 
ffal ftge$: £evven leoer, fom opfovfe 3$ ; 
vael$ 33ovn af ISgppfi 2anb; men £>evveu 
leoev, fom opfovfe 36vael6 93ovu af 9tov* 
beulanb og af alleSanbene, boov baubuobe 
fovbveoef bem b*u. - Dg ieg oil fore bem 
tilbage til beveS Sanb, fom ieg gao beve^ 
Soebve. ©ee, ieg fenbev 33ub eftev mauge 
Siffeve, ffgev Jpevven, og be jlutte flffebem; 
og ftben eftev oil jeg feube til mauge 3$* 
geve, og-be ffulle jage bem fva aile 35jevge 
og fva alle og ubaf Jpttlevue i 5^lip= 
pevne. * 9Ru, bet buv beffaitbig ocevet ©fif 
iblaubf 3^vae(, uaav be onjlebe at ubtvpffe 
beve^ ©nb^ ©tovbeb, at fige: ^evven le^ 
oev, fom opfovfe oove Scebve af ££gppti 
2anb. Diefe §)ttviugev oav not til ffvar 
af fvemfalbe i ^attfevue ben 5?vaft og be 
Unbeve, bev lebfagebe benue moevfooevbige 
33egioeubeb, og fovenebe meb bet alt bet, 
bev oav (fort og ffiout, og oav oel ffiffet 
-til at iubgobe SSvefvpgt, nubev en leoenbe 
^eoibftbcb om 3^vael^ ©ub^ 5?vaff. ^fleu, 
til oov 5ovbanfelfe! bev ev enb uoget til 
at ffee, fom oiebliftelig oil fafTe al ben £ib$ 
(love SBegioeubebev i Jorglemmelfe, og 3^ 
vael^ Q3ovn ffal ba fjenbe, at ben (love 
©ub leoev, oeb at fafte bevee ZawUt paa 
93egioeitbebev af en uoeve Datum, boilfe 
ba ffal oceve ffeet, eiibuti mere berlige og 
forunbvinggfulbe enb bevetf Ubgang af 2^gi)P^ 
feu. De oil nbvaabe: w^evven leoev, fom 
fov nolig bav fovt 3$vael$ 33ovu fva 5fovs 
beulanb og fva aUe Saubeue, boovben ban 149 


@n SIbtmrfete 9?0 ft. 


baobe brevet bem, og bar ptantcf bem t 
@anaau$ Sanb, fom bau gao bereS gccbre. 
Defte 93egreb oit occre (ebfagef af megen 
9fabeubarelfc af £erligbeb og 2 )ppertigbeb, 
'iBibnnbere og Jyorbau felfeiv mebeuS be iftit* 
Nomine be Wabenbaringer, jtuubgjorelfer, 
^Kirafler og ^armbiertigbeber, fom bteoe 
gione og ubbeette uuber bemie tfore ^egi* 
imifjcb, for atte 9tatiouer6 3 >ine. 

9 Heb bettc for 2 )ie ubbrpber 3 eremta$ 
i ftbfle 93 er$: "Derfor fee, jeg taber bem 
fjenbe benne ©ang, ja jeg oil (abe bem 
fjenbe min £aanb og min ©tprfe, og be 
(fat fienbe, at mit 9?aon er Jperreu." 

3 )Ten 'SJiibferne, fom btioer brugt tit 
at titoeiebvinge benne fjertige 33cgioni0eb, 
ev iffe attene Dptoftetfeu af et Gamier, faa 
at oi maa fjenbe, naav Siben or futhfoim 
met, men giffere og Soegere oit btioe be* 
fljeftiget meb at ftffe og jage bem fra Overt 
33 jerg og tjoev £oi og ub af Clipper* 
ue$ filter. Scefeven oit f)er nnxrfo : })?an 
(futbe iffe feube TOSfioucerer, fom iffe pare 
infpirerebe, tit at tccre 3 ^raet fjnubrebc for* 
(fjettige Sccrbomme og < 3fteuuejfer$ ®eu in* 
ger, og fovtccUe bem, at be fovmober, at 
Siben omtrcnt er fommet, for bemaffams 
U6. ^ften jpimten* ©nb jMbc fatbe 3)iceub 
oeb oirfetig Wabeubaring bireete fra #im* 
ten, og ftge bem, boo 3 $oaet er; boo 3 n s 
bianerne t America ere, berfom be ffntte 
oerre af 3 $raet, og (igefaa boor be ti ©faim 
mer ere, og at te be abfprebte Scouinger af 
bette teenge fortabte golf. £an ateue er 
bet, ber Fan gioe bem beretf JSriube og 
SOutfjlou, og ftccbe bem meb .ftraft fra bet 
Jp oie tit at ubfore bet (tore $sa:rf, trob$ 
©lementernetf Umitbbeb og at Sorbent og 
Jpelvebr-$ foreuebe ‘Siobftanb. ^eu, fpor* 
ger Du, boorfor flat JOerreu fatbe 3 )?euiie* 
(fer oeb oirfetig 9fabenbariug ? 3 eg foarer, 
forbi ban iffe bar nogen aubeu ’’Dtaabe at 
feube ^euuefTene eub uetop benne tit no* ! 
gen ‘Sib* 3 utet ^tteuueffe, figer 9tpotfeten, 
tager benne JSre tit fig feto, men ban, ber 
er fatbet af ©ub, fom oar^laron. 9tu, oi 


erfienbe alte, at Qtaron oar fatbet oeb 
9fabenbaring. 

Den (tore 3ebooab bar atbrig og oit 
atbrig erf jenbe nogen ^anbd tyro? flebomme 
etter 95etjening , fom iffe er fatbet oeb 
Wabeubaviug og begaoet meb 2 (anben, fom 
i gamte Dage. 3 J?en, 0 , figer Soefereu, 
Du fovffvoeffer mig; tbi ben bete £ob af 
moberne Sbeotoger troer ingen 2 (abeuba* 
ring, fom er upere eub 33ibeteu, og ingen 
birefte 3 nfpirafion etter ooernafurtige 9lanb$* 
gaoer* gorfafter Dn bem atte og figer, 
at be bar ingen ^Kpnbigbeb? 3 *fl foarer 
uei, ^Bibeteu gjor bet, og jeg er, oertigt tatt, 
titfrebg meb benS 9tfgjoretfe, ba be ingem 
flebr ere ointatte i Sfrifteu, ubeu fom&erere, 
boem gotfef feto bar taget ftg i £obetat 
(bet Orb £obetat metier iffe faa men mange). 
9 )ieu tit at beoife mere futbflcenbigt, at 
© 11 b oit gioe 9labenbariuger for at iftaub* 
briuge fit (jevtige SSccrf, (fat oi bwoifeDig 
fit © 3 . 20 . 3B tit 38. Der tcrfeS: »©aa 
faubf jeg fever, figer ben Jperre ©ub, jeg 
oit oirfetig regjere ooer ©ber meb en ftamf 
Jpaaub og meb eu ubraff 9(rnt og meb eu 
uboft ©vumbeb; og jeg oit ubfore ©ber fra 
gotfeue og fanfe ©ber af Saubene, fom 3 
ere abfprebfe ubi, meb eu (terrf £aanb og 
meb eu itbraff3Irm og meb en uboft ©rum* 
beb. Og jeg oit fore ©ber ub i gotfeneg 
$vf, og ber gaae i OTette meb ©ber, %i* 
figt tit 5 tufigt. Sigefom jeg gif i Odette 
meb ©bertfgcebve i Q)rfen i 2 ©gopt{^aub, 
faa oit leg gaae i Slette meb ©ber, figer 
ben £erre ©ub. Dg leg oit tabe ©ber 
gaae igjeunem uuber 3ftifetj og jeg oit fore 
©ber i ^agteuOSaanb; og jeg oit ubrenfe 
be ©jeuftribige fra ©ber, og be, fom ooer* 
treeber imob mig; jeg oit fore bem ub af 
ber i-aub, boor be bar opbotbt bem, og be 
flat iffe inbgaae i 3 ^rae(^ tfanb; og 3 ffal 
forueiniue, at jeg er $erreii,« 

Du feer, at bi^fe gorjeeftetfer begpm 
ber meb en bobbett gorffffring ; ford meb 
en ©eb, „faa faubf jeg teoer;^ for bet 
aubet meb en gorfiffring, ieg oit oirfetig 150 


@n SlbfcarfelS’ $0f!L 


regjere o. f. b. £>g i ©lufttittgett af famme 
©apitel ubvaabev bait, at iffe ^olfet ntttlig 
{lulbe mitfforftaae 5am: „£>, £erre, £erre, 
be figer.om min, ban, inon bait iffe bruge 
ibet ?igue(fer!" £er 5 ar bi 3Svae(g SBorn 
f0vt ub fva alle Stationer meb en ftcerf 
£aaitb og en ubraft Storm og meb en ub 0 fl 
©rtutibeb; (o, 3 9tafiouev, font mobftaaer 
bt^fe Ting, fager ©ber iagf, ibufommer 
S)baraob/ og Icerer fBii^bom), bi fee bem 
fovt ub i Safeties 5>rf; og ber oil Jperrett 
gaae i^effe meb bem Slnflgt til Stotffgt, 
ligefom ban gjovbe meb bereS gcebre i 
2©gt)pfen$ SJ) rf. Deuite S3roce3 Sluftgt til 
Slnftgt fan iffe (tee uben Qtabenbaving og 
en perfoulig Tilfjeitbegibelfe, (ige faameget 
font i garnle Dage. Sftw fporger jeg, bare 
alle bauS Tilfjeubegibelfer for 3$raet i 5>r* 
fen bare 3*abter, ber iffe ffnlbe forftaaeS 
bogftabeligf? Om bet bar, oil bette bribe 
ligefaa; t6i bet ette bil bcrve gattjfe font 
ber anbet, ittgen Signelfe, men en berlig* 
bebsfulb SBirfetigbeb. Jpan bil (abe bem 
gaae unber Otifet, og fore bem i S)agfen$ 
33aaub. Dette bringer betn i ©rinbring 
om en up ^agf, ber faa ofte er tobet i 
©fviffen, at blibe gjort meb 3$vael£ j?ttu3 
og meb SubaS £utt$, juft paa ben Tib be 
ffal fatttleS btont fva bereS lauge Slbfpre* 
belfe. 9togle 5abe formobet, at beu npe 
S>agt at inbfamle 3$r«el bifte fig i ©brifti 
og bau$ SlpoftlerS Dage. SKett *Panltt$ 
forfcrller oS, af bet ettbutt bar filfommeube 
t ban* Dage. 3 bet life ©ap. 25be S3. 
til ffiomerne, flger ban: at ftorbcerbelfe er 
fommett obev ett Deel af 3$vael, iitbtilJpebs 
nittgeneS 5p(be cr iubgaaef; og faa ffal bet 
gattffe 3^ae( frelfeS; font ffrebet er: fra 
Sion ffal S3efriercn fomrne, og afoettbe 
Ugnbelig5eb fra 3acob; og benne er miu 
%igt tneb bem, ttaar ieg 5ar borttaget be* 
re£ ©bttber. Slf bette Iceve bi, af ^attlit^ 
forftob benue ^)agt af bcere i beu filfont* 
menbe Tib, peb 3$rael$ ©ienoprei$tting, 
i be fibfte Dage, ttaar Jpebttingenc$ Tib 
ffnlbe fulbfomnteS. Da ffnlbe ber fomttte 


ett SBefrier for 3$vael, og iffe for, efferbi 
be 5abbe fotfaftef 33efrierett, ba ban font 
forfte ©attg. £>g batt felb fagbe til 3$ 6 
bertte: „©ee, ©berg S? ting ffal labe^ obe; 
tbi jeg ffger ©ber: 3 ffal fra un af iffe 
fee ntig, tttbfil 3 ffQe : fBelfigitef bcere ben, 
font fomrner i Jperreng 9Samt !« (^Jtaff. 23. 
38). Da og iffe for ffulbe S>agten blibe 
fornpef meb 3^rae(. Dg (ige bet famme 
fpttrgfe Sfpoftleue, ffgeube: „Jperre! bil Du 
paa benue Tib oprette S^rael Otigef?" 
(Sip. ©r. 1. 6). ftrelferen fbarebe bem, 
af bet tilfom iffe bem at bibe Tib og ©ftutb, 
bbilfef Saberett babbe forbebolbt flu egeu 
SWagt; men be ffnlle berebe fig atmobtage 
bett Jpellig*SIanbg straff og bcere fBibue^s 
bprb om barn etc.; bet bar ligefom ban 
bilbe fige tit bent: Detfe Qlrbeibe er iffe 
for ©ber at fulbfontme, meu bet ffal ffee i 
J&erreit^ beftemfe Tib, beb boem ban bit; 
men gaae 3 ben og gjor beu ©ierniitg, 
jeg bar befalef ©ber. 

fitter flger ©fatag i fit 61 ©ap. 8 og 
9 S3. i en Tate ont benne S)agf, at bereg 
©ceb ffnlbe fjeube^ iblanbf ^ebitingerue og 
bereS 2lffont mibt iblattbf V?o(fef ; og alle 
bem, ber feev bem, ffulbe erf jenbe bent af 
bcere en ©ceb, fotn ^ err ett bar belflgttef. 
%t beeb bi, af bet er et ©porgftttaal, fom 
alette fait blibe afgjort beb Qlabeubaring, 
om ^ImevifaS gamle 3nbbpggere ere af 
3acob^ ©ceb eller iffe. lifter, bet er ett 
©ag af megen Ubi^bvb, bbor be ti ©fam* 
liter ere og bbo be ere; meu ben ttpe ^Pagf, % 
ttaarfombelft bett fomrner for Dagett, bit 
aabeubare bi^fe Tittg, og iffe (cettgere (abe 
o^ i Tbibl; bi ffal ba f jenbe here* ©ceb 
iblattbf Jpebningene, og bereS 5(ffotn ntibf 
iblattbf gotfef. ^DTett ! bbor forffjellig bar 
iffe Jblgertte af bett *Pagt, fom gjorbe^ 
for aften bnubrebe 9(ar flbcn, i ben$ S3ixt* 
ttiug paa S^rael; ben ttebftbrfebe bem i 
^Sattfro og gjorbe at 5l(le, fom bar feet og 
borf ont betn ftbeu, bef jettber af be ere bett 
©ceb, font £errem bar forbaubet. 9?aar 
^Pagten fornpef i be fibfte Dage, bit £er* 151 


(Sn Sftwatfelg Sfyfl* 


veil fore bem t *J)agten$ 33aanb peb at 
aabettbare fig for bem Wttfigf til 
Sab mig fporge: JpporlebeS gjor ©nb ett 
9)agt meb ftolfet ttogett £ib? ©oaref 
ntaa Mice : 93eb at mebbete bem (lit Millie 
oeb pirfelig 5labenbaring ; tbi, nbeit ben 
Pilbe bet blioe ttinuligt at gjpre en agt 
tmelient to Cartier. J?ov at oplpfe betute 
©jettflattb Pille pi attfore et Crempel. 5Q\ 
fee, bwrlebeg pi inbgaaer *)3agter meb ftpev? 
attbre. ft. @r. en tuig ^Kanb puffer at 
iubgaae JCgteffabS^agt meb en mtg ^ige, 
men berpo baitt al : Seiligbeb til at aabem 
bare fine Sanfer for bettbe, og afffcer al 
birecte Communication imetlem bem, og bet 
ev umnligt at en *J)agt fan fomme ifTanb 
imetlem bem; og faalebeS ev bet meb ben 
Sllmaegtige. jpatt bar albrig inbgaaet en 


tyagt meb fine ©fabnittger ttben 2tabem 
baring; og ban fan ingentunbe gjpre bet; 
fort fagt, ttaar batt bar opvettet en fDagt 
meb ftolfet, bwr bet bar angaaet et beelt 
ftolf, bar ban bevi inbffntfef ^Prcpflebpnts 
met, ©mbeber og 2ltifbortfeter, tittigemeb 
be ftororbittitger og SSelfignelfcr, ber borer 
til bang ^Pagt; og faalebeg oil ban gjore 
bettne @attg« 9Taar ben ttpe *Pagf opvet* 
teg, oil ©ttbg Sfige orgattifereg meb alle 
befg Cmbeber, ftororbttinger, ©aper og 
^Selffgnelfer, ligefom i gamle ©age; men 
mere om bette, naar pi foinmer til at af* 
bauble om ©ttbg CTige. fltteu, fpprger ©u, 
boab 2rang bar pi til at fornpe en 9)agf, 
font albvig bar ocrret brnbt? 

(ftortfaetteg). 


6<mfe*enge. 

£olbt i b. 3bie og 4bc SOTai 1852. 


SSlbtfe CbtijTianfett Coitferettceng roe* 
flbent. £il(Tebe af bejpalofjerbfmbgfpoe 1. 
glpperfteprcefler I. Attbre SClbfte 5. tyrcc* 
(lev 7. Severe 9. ©iacotter 2. C'tt (Tor 
ftorfamliitg af be £eftige. 

Coitfereitcen aabttebeg meb ©ang og 
93 pu ^anbageit ben 3bie 'iOIai Rl. 11 ftoritt. 

*Prcefibeiifeti fretn(lob, bifft^ Cottferem 
Celt og talebe filftovmaitiug og Opbpggelfe, 
og lce(le berefter ©frioerettg Serefnittg om 
SJiettigbebeng ©tatug, ber oplpfTe, at ben 
aalbovgffe Conference teller 203 ^Keblem* 
nter, og at Cottferencettg ^rcefTebomitie tib= 
gi0r 35 3?r0bre; ettbPibere at ber .ftbett 
flbfTe Confereitce^pbe er bpbt 70 ^Devfo- 
iter, og at be Ubeltifteg Sal fiben ^ettig* 
bebeng ©tiftelfe berflebo belober (Ig til 24 
Snbioiber. ©erefter fremtraabte SClbfte 
ftorggrett og ubfolbebe i biertelige Orb ffit 
inberlige ©Icvbe oper at pcrre i por^Kibte, 
og at ftittite fine faa mange ©pbflettbe, 
og fieitbe ben 2lattb, ber rprte f(g, og tage 


©eel i bereg ©Icrbe, og gipe og lit 3?aab 
og ftorntantng og £>pmttnfring til at flfribe 
fremab meb vene Jpjerter i Sillib til bam, 
ber felp bar grintblagt fit Sforf, og brig 
tfraff er ntccgtig i bent, ber erfjenber bereg 
©ragbeb og giper bam JSrett, ber filfont* 
titer ben i al Coigbeb. £att rettebc ifccv 
fttt ^ale til ■ <J)rcefleb0tnmet, og betpbebe 
bent ben 53prbe og bet Slttfoar, ber boiler 
paa Cub per, font £erren igjemtem ^lanbett^ 
3Sibttc^bprb og oeb ^rcrfTebpmntet^ ^ttlb? 
magt bar opveifl til at forfmtbe Srelfe og 
©aliggjorelfe for bemte ftb(Te ©laegt, og at 
bet SattbS eller ben 33pe$ 53lob, b^ortil be 
pare itbfettbfe, pilbe ^errett frcroe af bettt, 
om be iffe gjorbe bereS ^Pligt. ©erefter 
frettiflillebe ban bctt (Trettge Orben i ©nb6 
.^irfe, ber ffeb(Te er bleoett opretbolbt af 
Jewett til alle 'Siber, og at beit^irfe^er' 
rett af flfn (Tore ^Taabe og i Coereettfftcnn 
tnelfe nteb *J)ropbetiett$ flare 53ibne^bprb 
tttt bar grnttblagt paa Sorbett, til ^elfig* (Sonfereitje.- 


152 

itelfe eg gvelfe til alio, fom oil oceve lobig 
til (goangeliettf tyvincipev, ev albeit eftev 
bet OimmelflEe ^pnflev, og fom ben i Grnof$, 
‘Wofed’d 09 ?lpofttevueS Sib, oav hogget 
paa Qlabenbavelfe, bet coige jtilbeocclb til 
®ii$bom og ©nbtf jtuubffab, men tillige 
ben flmple Sebuing og ufnnfTlebe Srvem* 
gangSmaabe, bev ev oii3 og Pvaftig uof fov 
be ©enfolbige og Umonbige, men en 9ln* 
tfobtfjTeeu fov beune 33evbeu6 fJSife og ©elo* 
floge, og at Jpevveu ifolge beuneStegel ops 
veifte *))vop 6 eten Sofepfe, gao 6 am gimmes 
vigetf 9toglev og ^flpubigbeb og ‘EOiagt og 
®elfiguelfev oeb bet eoige ©oaugeliumS 
Wabeubavelfe iubtil SJvig&am, igienuem fioem 
be 12 $lpo|Tlev eve nbfeubte, til at oplabe 
£imraevige$ ®ove fov 9?atiouevue, og jTaae 
fom eu fjvelfe til Qllle, bev oil tvoe og an* 
tage ©oaugeliet, men til eu govbommelfe 
og ©nave til Qllle, fom fovbcevbev bevetf 
tfievtev imob ©aubbebeittf Sfoft, boilPen 
ifcev ubvaabe» af 9Wovmou$ ®og, boilfet 
ev et So$ tit at oplofe Sovftauben om ©ub$ 
Pjevlige Millie meb Jpenfpu til 3 aienl 0 $nius 
gen£ tylan, bev ev lagt fva ©oigbeb af; og 
fvembeletf fovmanebe f)a\\ ^3vcejTebommef til 
af 6 olbe fig fom 5ftceub, 6 oev paa fin egen 
lMab$, og uboiflebe, at SSelfignelfev og 
haftige ©jevningev folgev Inn meb en feet* 
fluttet Jpeelbeb og gjeuiibig 3 oev, og oeb 
Avjevligfeeben^ ®aaub, og ftvemgang i 3ieen* 
6 eb, fcevbig til enboev Sib at 6 eugioe fit 
Sin fov ©oaugeliefS ©fplb, og faalebe^ af 
itaae ©afatiS 9Dfagt imob iubtil 33lobcf, 
bog at gaae fveni i $3ii3bom og Sovfigtig; 
6 eb, fov ei at bviuge Jovbaubelfe ooev Sol* 
Pet, iflebeffov 53elfignelfe, og faalebetf Punne 
6 aoe eu uflfabt ©amoitfigbeb fov ©ub og 
*3Reuneffei\ £au feitfebe beveftev Sonfevem 
jen fva ©vs s J>vcefibeuteu, oov bait elflebe 
SiObev, JSlbjTe @vaftu$ ©non), og beoib* 
uebe ©obflfenbe fin SaPuemligbeb, SilfvebS* 
6 eb og ©Icebe ooev be baufte ©obffenbe, 
og bau£ $u(!ev og Q$on ev ftebfe fov bem 
til ©nb, at. be maae occve occvbige af @oau* 


geliet til at ut>be 2 >elf(gnelfen i 3 iou, bbi* 
©ag 6 m bab bem ftebfe af fvemme. 

®eveftev opfovbvebctf ®v 0 bveue til at 
nbtale beve 6 550 lelfev, og ifcev bem, bev 
6 aobe ocevef nbfeubte, boilfet ogfaa ffete; 
boovpaa Uonfeveujen opbovte fov en 6 alo 
Sime og aabnebeS attev meb ©ang og® 0 iu 
>T)vccf. fremftob og ouftebe, at 53vobev* 
Seufen oilbe glcebe fjorfatulingen meb bang 
SSibnegbpvb i ©oangelief, 6 oovpaa ®vobev 
Seufen fremftob og falebe til Dplpguing 
og ftovmauing, og fvemftittebe Jpevveng Sfe* 
ueveg Ubgaug og gfvemganggmaabe i gamle 
Dage, beveg tyvccbiPen og ©nbg mfblevti* 
bige Dtigeg Opbpggelfe, om 5 vafalbet og 
©jeuopveiguingen i be ffbfte 2 )age, og at 
Sbriftug oav gangeu til Jpimleu, iubtil bang 
uufibige j?ivPe$ Op 6 i)ggelfe ev fcevbig. Jpan 
fvembceoebe be ^elfignelfev bet eoige ©oam 
gelinm mebfovev, og Jp erven g flmple, men 
beftemte og ufvaoigelige £>rben til 3iong 
Opboggelfe m. m. 

^H'ccf. fvemftob og oibuebe fin ©Icebe 
ooev ®vobev 3 eufen^ betceveube ^ale, og 
fovmanebe ©objlenbe af gjemme ben faaoel 
fom alt ?tanben^ ®ibne^bt)vb i bi^fe 3 )age 
i ef gobf og veufet ^ievfe, af bet maatte 
Occve gvngt og bvinge ftvetfe. 

^Dvcef. foveftog ©obffeube at opbolbe i 
beve^ ®ounev til Jpevven : ®vig 6 am 2 )onug 
fom en prophet, ©eev og ^labeubavev, faint 
^)vceflbeuf fov ben bele ©nbtf ^ivte paa 
3 ovbeu, tilligemeb 6 an$ foenbe S^aabgioeve; 
eeuftemmig oebtagel. 

2 )e tolo QlpojTlev foveflaaef til famine 
2 >iemeb; eeujtemmigen oebtaget. 

®e £alofievbfinb£ft)oe ligelebe^. 
Soveiloge^ fov ©oufeven^en af opbolbe 
i ®on til ©nb: S©lbjTe gov^gven fom 
^veefibent ooevitivfcn i ©Panbinaoieu, til* 
ligemeb 6 au$ STebbielpev ©uoio, bev 
ev bleoen fenbf bevtil meb 3Kt)nbig6eb af 
^®(bfte ©vajTns ©noio, og jTaaev 60 ^ 3 ov^ 
gven i Jpevveu^ 2 !ienejTe; eeuftemmigeu oeb* 
fageK (Sonferettje. 


153 


Xixttwi foenbe Olaabgioeve ligetebes; 
eeiidemnitgeu oebtaget. 

3>creftev fremdob Q3r. 3mfen og for* 
Ptarebe bet Softer £ettigbeb be 6«t>be inb# 
gaaet, oc; forniaiicbe tit iPPe at brobe benne 
*Pagt, fovefTo^ beveffev SStbde @bridiatifen 
fremtibigen at opbotbeg fom @oiifeveii$eu$ 
*Prcefibent; eeiideimttigen oebtaget. 

*i\ ©Pono bedemteg tit at oaere 2igent 
og £Heguffat>^f 0 vev ooer be trppfe ©ager 
for 'SKenigbeben berdebg. ©nboibeve fore* 
flogeg be forffjetlige govdanbeve at oebbtioe 
i bereg ilalb; eendemmigen oebtaget. 

£)et oorige sprcedefFab tigetebeg. 

3 )et foreflogeg bernceft, at Soever ©. 
2 bomfen orbineveg tit *Prccd/ og nbfetibetf, 
lebfaget af Soever 3enfen; eendemmigen 
oebtaget. 

2lt 3. £bomfen orbinereS tit KSlbfTe 
oa tibfenbeg i $8etifp£fet. 

2 lt 3. £>ttefen ovbinere$ tit *Prced og 
gordatiber i SefcmarP ‘iJEdenigbeb; eendem* 
migen oebtaget. 

5tt 2)oriu$ gaaev tit ©afting og for* 
Ppitbev ©oangeltet, og mebtager 9d. ^)l\U 
tier; eenfleinmigen oebtaget. 

5tt 2t. 3* 23obn orbinereg fit^Prccdog 
bjetper JStbde ©Pono i £jeuefleu; eendetn* 
migen oebtaget. 

2tt 23, £)omgaarb orbinereg tit 
iStbfle og arbeiber i 23ettfp£fet effer Cm* 
dccnbigbebevne; eendemmigen oebtaget. 

2 tt 2 t. 3. SDoertabe orbinereg tit See* 
rev og arbeiber eftev Omdcenbigbeberne ; 
eendemmigen oebtaget. 

2ft 3'* 3enfen orbinereg tit 2)rccd 
og arbeiber efter Dmdcctibigbeberne; eeit* 
demmigen oebtaget. 

2(t 9t. speberfen orbinereg tit 23rced 
og gaaer nb paa 5di$fion; eendemmigen 
oebtaget. 

2ft @. jtmibfeit orbinereg tit 5©tbde 
og gaaer meb 23eberfeit; eendemmigen oeb* 
taget. 

2ft <J. @. ^ottefteb orbinereo tit SStbde 


og arbeiber i gorening y\ t TOPPeffen; 
eendemmigen oebtaget. 

2 lt 2 f. 2 Inberfen, fom for er bteoen 
orbinevet tit SStbde, aitevPjenbetf og opbot* 
be$ i bmiS .ftatb fom for; eendemmigen 
oebtaget. 

2 lt X. Wetfcn arbeiber i fin ^iemegn 
meb Jpcenber og 2tgnb, faa gobt ban Pan 
til ©nb 6 2 ©re; eendemmigen oebtaget* 

® evefter fremdob 2 ©lbde gor^gren og 
tatte tit Sccrbom, og Opbpggetfe og gor* 
mailing, og taPPebe @oiiferen$cn at ben oar 
oitlig tit at anevPjenbe og opbotbe j?ivPeng 
2futboriteter, og faa mange, fom iPPe oitbe 
foige ben bedige 2 )agt, flfntbe occre i ?ib 
og (Soigbeb oetfignet. $ 8011 . 

Sonfevenjen aabuebeg after meb ©ang 
og SBon £tr$bag gorm. itt. lOj. 

2)rcef. fremdob og titPjenbegao, at ban 
onffebe at ooertabe £iben tit 33r. gor$* 
gven$ og 3 enfen$ 2 ifbenpftetfe, tit Dpmiin# 
tring og 23etcerelfe for be Jpetlige. 

Ooerprccd 3 enfen fremdob berpaa og 
botbt en Praftig, opbpggetig og opmnutvenbe 
^ate tit be £eftigc3 93e(ceretfe angaaenbe 
bet beffige ^Pvoedeboinme, ©nb^ Sdige og 
ben ©nbgfvpgtigbcbS ^emmetigbeb, ber er 
ffintt for ^Serben oeb 9Santroen^ formor* 
Pebe ij)ie og tittnPPebe ^jevte, og forme# 
betd 3Wennef!eneO ^jertigbeb tit ©onben 
og ^ab tit ©ub og ban^ 2 lnorbningev, faa 
at be oit iPPe fvem for bet So^, ber aaben* 
barer bere^ onbe ©jerninger. 

Sevefter fremdob Sor^gren og titPjen# 
begao fin ©teebe ooer at be (agbe ^prben 
paa og barbe ^ittib tit bam; tbi ban oibde, 
boor jtraften for be ©oage oar at bente. 
£an tatebe atter om ben^daabe bet oar at 
occre Otebflaber for Jpevven, tit at bringe 
^atiggioretfe tit oove ^Hebmenn effer, fom 
3 iom? Jpertigbeb, be Jortode^ 5Kaat, og 
be Dprigfige$ Jpjem, og ban fremlagbe en 
bertig Signetfe om #onnitigbien, ber floi 
bib og bib t 33(omdevbaoen og inbfamtebe 
ben fobe ©aft til fine #onning*@c(fev, faa# 
UM oar ©n b^ ^ienere fra 3ion ubgattgne (Sonfetertje. 


154 

for iif ftenfe ben gobe ©aft — -alt bet@obe, 
ber ev t 33erbeu, og atte be fagfmobige af 
£iertef, fov af bringe bem fit ftrelfe 0 g 
©atigbeb i ©pbraintf oelbebagelige ©ate, 
og fit af probe bef ©feb f , boor ©mannel 
rot Songe oil fceffe fin 5ob og grnnbfafte 
fin £f)vone og fore WeffarbigbebenS og 
SrebenS ©cepfer og bringe fin 5abev$ £er* 
tigbeb^ ©lanbS ooer fine Uboatgfe og fobe 
bere$ £jerfer meb £immeten$ 5ofbe, og 
ban forfatfe en liben ©eel af be £vangS* 
ter, fom oore 53robre i 3ion baobe gjen* 
nemgaaef, foretib be agfebetf oavbige af nobe 
9tro ber, og forfatre ©itb$ nnberfnlbe 5o* 
retfe meb fif 5otF igjennem 2>rFen; og for* 
talfe ban, af Sjerligbeb, ©nigbeb og!$sirF‘ 
fombeb, noefi ©nbS QSetfignelfe, baobe fi(= 
oeiebragt, boab ber nn oar nbreffef t 3ion, 
ber nn maae fee$ meb gorbanfetfe, og af 
ben @ne oirFebe for ben Qfnbeng ©aon, og 
af SOeien nn er banef for be Slnbre oeb be 
$ettige$ £vang$ler, Ubbotbenbeb og 33tob, 
boitfef ogfaa maaffe gioe o£ SWob fit af 
(tribe og gaae fremab, og infef fpare for 
3ion$ reffcevbige og eoig befiemfe ©ag* 
Cg Snbbpbeffen er gaaef ub fit atte Wa* 
fioner, og 5vetfen6 58nbfiab tpber fit atte 
©loegfer, om af Fomme af bp'gge ef £nn$ 
fov Jpevren og ef ©feb fit Jpoite fov ban$ 
5olF, og oerve oetfignef af ©ub t ©oigbeb. 
©ereffer forefoge^ Ovbtnafionev. 
@onferen$en opbceoebeS for en bato 
2ime, meben$ ©obfienbe nob tibf 5ovfri* 


ftelfe og aabnebe$ after St. 3 ©ffermibbag. 

JStbfie 5or$gren (tob frem og fatfe me* 
gef fit Savbom og Srofi, og fatfe affer om 
be Jpeflige i 3ion og bet*e$ 9Irbeibe for af 
berebe $}eien for af beve^ faffige ©obfienbe 
Fnnbe Fomme meb be Wige fil3ion$£oilc, 
og af be nemlig i 3ion baobe gvnnbtagf ef 
oeboaveitbe 5onb i beffe SDiemeb, boifFef 
figelebeg nn er grnnbtagf i Sjobenbaon og 
5vebevicia, og onfiebe, af be £ettige f)tv 
ligelebeS oitbe oare£evven oetbebagetig oeb 
af opveffe ef faabauf oeboarenbe (©migra* 
fionSfonb. 

58r. 3enfen fatebe nogte Orb t fanmte 
fHefning, og bef bleo ba eenfiemmigen oeb* 
fagef, og en ©apifat af 261 Wbb. 3 SWF. 10 
©F.- bier gioef fom en ©rnnbootb efierSBe* 
gonbetfe fit ef 5onb bevftebS. 

©ereffer fremftob ^rcefibenfen og faf* 
Febe for ben ©nigbvb og Sjevtigbeb, bet 
baobe oiifi fin Staff t en oetbebagetig ©jer* 
iiing for ©nb, og formanebe frembeleO fit 
af oare aavoaagne t 33on og fiofbe fig vene 
i Jpjerfcf, og oanbve i Cpvigfigbeb for £ev* 
ten, og enboer af oarefage fif Satb meb 
©fanbbaffigbvb og £ittib fit J^erreu^ 93i* 
ftanb og £jelp* fl 

spreefibenfen onfiebe ffnffetigen £evren$ 
$Mftgnelfe ooer 5orfamfingen, f Dm berpaa 
finffebeg meb ©aitg og 33oit fit forfie ©on* 
bag i Wngttfi. 

W. ©. © bviffianfen, 
©Fvioev. 


®t» 

(Ooevfaf). 


©nbfiionbf beffe Fan befragteg fom en 
©Otib, af boilFen Fun 5a a, fammentigningS* 
oii$ falenbe, ere fnnbne fiptbige t 3cfu 
©bvifti SirFe af ©ibfte*©ag6*Jpetlige, er 
bef iFFcbe^minbve botft noboenbigf, af be 
•frettige fintbe fceffe$ paa 35agf imob benne 
9latib$ ©oerfatetfev og ^Paafoiugctfev; fbi 


©afan tagger mange ©narer fit af bilbe 
©ub^ 5otF. 

Sncifer, ^WorgenvobenS ©on, bleo neb* 
fiobf fra fin bote og opboiebe ©fitting, og 
fittigetneb atte bem, bet oofevebe for bani, 4 
Fafief neb i £eloebe, fovbt ban oar fnnben 
fiotbig i benne ©pub, bbi$ fvpgfelige 5^tgev 155 


©m £tyffftfigf)eb* 


bar iffe enbitti secret aabettbavebe tOvbefd 
fittbe 93etobning, uben for £errettd Ub= 
oatgfe, boitfe bar Utt bidfe £ing i ©oner 
oeb ©ttbd Hraft. ©aatebed ubfatfebe jpev* 
renfaUe bent af (It 9iige, foui forforttebe bam. 

©erfom oi fager ett fitbagefliteitbe 
Ooerffgt af ©ubd £atib(inger tmob' 
neflene^ 93m*u i be forffiettigeSibdalbere og 
Ubbettnger af band Sorfutt, {Tat oi opbage, 
at bev oar mange oprorfle Wattber tbtanbt 
bent, fom paafog ftg ben Jperre 3efn 9Iaott. 
©entte opvmfle 5taub frob bOPPtgen mb 
ibtanbt gamte 33vaet, ifeev i c J)iofe ©age; 
tbi ba be nave befriebe fra 2©gt)Pteitd?rcct* 
bom og fatte i SDrfeiten fitftrtbcb, pare be 
noittige tit af tabe (Ig regjeve oeb 9JIofed, 
Jperreud ©atoebe. * ©e (>teoe orebe paa 
bant, fovbi ban baobe bragt bem ub af 
#aitgeit(?ab, og fagbe, at bait baobe bvagt 
bem til et ©teb, boor be ntangfebe 33rob, 
og rimetigoitd oitbe omfoitinie; bP^for ^Tio* 
fed paafatbte jperreit, og £umteite oave ttaa* 
bige tntob bent, faa at £ erven fob ‘tDIamta 
vegne neb t Seirett, 2. 9)iof. 16. Og ©ttb, 
ffger *Pfatntifteit (78, 24) gao bem af£int* 
lend Horn — 9)?enne|fet fptfle ©ngtefobe; 
bait feubte bent Hjob t Ooerflobigbeb. 9ft* 
ter be fttnrrebe imob $Kofed, forbi be ttiattg* 
lebe $£attb; ba ban (log ben baarbeHtippe, 
og SOattb ftortebe ttb, og be bteoe titfrebd* 
ftitfebe (4 < ’Wof. 20. 2 tit 11). $)ieti enbmt 
fit bettne midfornoiebe, fnurreitbe og attfla- 
gettbe Qfattb £>errebomtttef ooev bent, og be 
beffolbte ^Dtofed for at ban baobe fort bent 
t ©rfenett til at fitlfe og boe; og be bteoe 
ettbog faa ttregjerltge , af Jperren bffalebe 
SWofed af gaae affibed, at ban fitnbe ttb* 
ffetfe bem af Sovben (4 9)iof. 16,21). ©a 
oi fofer, at ^Jiofed gjovbe Norton fovatt 
^ervett paa bered SOegtte, og Jewett fpa* 
vebe bem, formebelft band ©ietterd gfovbott, 
men if fc nben ett (Tvcng og baavb £itgfetfe. 
Uagtet 91aabedbeotdtttitgevite oare faa oner* 
dobtge, oar bev bog be, font oooebe at feetfe 
ffg op, ligefom be boontobige ftitiftre, og 
afrer forfornebe Jewett oeb at jtaae op 


tntob 9Jiofed, ttetttlig: Horab, ©atban og 
5Jbirant. ©idfe feettffe paa at (labtefle 
bered O^eftigbeb ibfanbt ^offet fit af ocere 
betd Dtegentev, og bevoeb tnbgjob be, faa 
oibt bered 3nbfh)be(fe ftraPte ffg, ett oprorft 
a ttb, ibet be fagbe til ftotfef, at ‘ttftofed 
gjovbe altfov ineget af fig fell) — af ban 
baobe if fe ben ^tpnbigbeb ban fagbe ffg 
at baoe, og at ban oitffebe af regjeve font 
5ovfle ooer bent etc. ©aalebed feettffe be 
at opbogge bent felo oeb at mobfcctfe ftg 
®ofe, ipevreud ©aloebed ftorntaititigev og 
Unbevoitdnitig; men naav be fceitffe bered 
£eitffgter itcefteu opfplbfe, gjovbe Jewett 
ett no $ittg paa 3ovben, og be, nteb 5ltt 
boab bem filbovte, foev neb i 9ffgritnbeit, 16. 

Og eubdjoubt ©ttbd ©obbeb tttob be 
Dtetfcerbige og band ©tvengbeb mob be 
Ugnbetige bleo faa ftartigen fventoiift for 
bered 3)ine, tillobe be (be Ugnbetige) bog 
biitt opvovfle 5taitb enbmt at ftevfle ibtanbf 
bent, inbtit bered ©onbev oave af ett faa 
gntelig 9ktur, at Hewlett feubte ^eflett 
iblattbf bem, 16. 41, 50. ©it attbett ©attg 
flvaffebe Jperreit bent oeb af fettbe gtoeube 
©langer t bered Seiv, oeb boitfe be bteoe 
pittite og ptagebe, 21. 4,9. 33ivfetig, gjen= 
item bi’te bered $3anbrtitg oiffe be ett ltgm 
betig, fetoraabig, oprorff 51anb. g)bermere 
^ttffttber bleoe feiebe Port, forbi be tffe (of- 
tebe tit ben fanbe Sorbed ntett for* 
Paflcbe ©ttbd Otaab tit bem, og bet tit be* 
red egett S)betcrggetfe, 16. 33, 35, 49; og 
26. 63—65. 

3 ©ainuetd, ^ropfeetend ©age, ben 
faittnte opvovffe 5fattb oifle ftg bod Hong 
©attt, fom, uoittig fit af oettfe inbtit belt 
vigtige Slipitbigbeb flittbe ffge ; gjov bette 
elter feituf, gif og fvetttbav Offer toccrtimob 
©anmetd Dtaab, og faatebed midbagebe^er* 
rett. Og for bette, ffger 5>ropbcfeit, (fat 
Otiget taged fra ©ig, og gioed fit ett 2tu* 
bett efter ^evrettd eget £jerte, l. ©am, 13. 
5—16. 

Hottg U^iab oar ogfaa opfotbt meb 
bemte fig feto opb^intbe Qlaitb, og for* £)m 


156 

(pgfe at forrettc ©rbiuaujer, 6ot(fc iffe 
barte fir bang itafb; og for bette blep r>au 
flaaet, mcbentf ban par i Jperreng jpuug, 
meb (iiu afffodtfle ©pgboni — ©pebalf!* 
beb; boorpaa fprafterne (Tabte 6am tib af 
^emplef, 09 ban forbleo fpebaljf iubtit fin 
©Ob, 2 j?i'0n. 26." 

®We, meb be fatrige ^ovfcctttugev, 
6oilPe pi bar i Wormontf 58og 0111 9tebetter 09 
be ©ontme, ber fom op’r bem, burbeoare 
fittfrccffelig ^fbparfel tit afle ©ib|Te*©ag& 
•S^eKige imob berc£ fmigrenbe £ater og for* 
mtbevfige ^aaflanbe, fom, for af Ptnbe 
^agt og 3nbftpbe(fc, paa eu mtbevftmbig 
^aabe drafter af Pbelcegge bere£ 53r0breg 
3itbftpbelfe, fom ©itb bar bejTiffet ft! 9Taab* 
gipeve og Sarere for fff 3olf. 3ffcbe^ 
mtubre maa feg meb 58cbr0oeffe ftge, at 
bettne 9tanb bar teiligbeb^oiiS fornroliget 
beuite ftirfc fra ben #ib belt ford btep fiif* 
fef. Wen bpovtebetf er bef gaaet atte faa* 
batute oprorffe (Sbarafterer? 23i fttnne 
uaone f?fere fit ©rempef; be ev r>abet af 
©nb, foragtef af ©ngte, og er figefom en 
Sfanf for atte gobe WettnefTer. Og tige* 
fom 5?ora6 og bang ©elffab, pit be gage 
neb meb ©fjaubfel fit ^tfgruuben. ©e 
maae libe i bet ftattgfef, ber par berebt 
Diccoefen og &au^ ©ngte; mebenS be, fom 
be 6ar forttreffef, forfutgf, og autebigef tit 
at blipe mprbef, (fal tcoe og regjere meb 
@bri(To 1000 2(ar. 

3eg inbfeer, at bef er tenunefig pan* 
ffeligf nttberfiben at abtpbe 9Taab af bem, 
ber er fat oper oS t Jperren, ifeer uaarfbe* 
retf £ilraabetfer er tige fpart imob pore 
$0fe(fer og ®uffer* ©ette er en ?V0tge af 
pore faabelige £rabifioner, og at bare for* 
mebelft Opbragetfe inbfnget fct)i6mati(Te og 
fqrboerpebe Weniuger om ©tpretfe. Og 
berfor foruroligeS Pi af iorige oprprffe 
Glauber, fom fautfe, bereS 58eie ere be 
bebtfe, og burbe berfor antagetf. Og om 
be iffe Pan faae £ittabetfe fit at gjorc fom 
bem bebagev, — antage be bereS eguegor* ! 
bolbtfvegfer,^ ubf0te bereS egue ^Hatter, og 


anfeer ftg berettiget tit at fee bereS Sab' 
fleube oper ipopebef, be blipe mi^fornoiebe, 
og om ber iffe raabetf bem til en og 6&er 
$ing, fom filfafbig patffer fit beretf Time* 
futbe Silbietigbeber, pit be gaae til Sisarfg 
paa bcreS egef QJnfoar, tyaa bentte Waabe 
ere mange falbne fra 60 ie og 6e(lige ©tit* 
linger i (Sftridi .Rivfe. ©e bar uegfef af 
belareS bet ftininielde tyvincip om „5ulb* 
fommeu Uitberf aftelfe uttber^ope- 
bet/' og berfor bat Wutborifcferne paret, 
og er un, miber ben fmerfetige ^Tobpeubig* 
6eb af af affonbre atte faabamie @barafterer 
fra .Rirfen. 3*fl ffger „fmevteligc 9T0b* 
penbigbtb/' og faaban bef er tit bem, ber 
forflaaer beretf fanbe Stilting, fo.m bar teert 
at 0 i 0 r e tigefom, be tilraabeg oeb 
bet tepeube 93 rafteb 0 mmc, for be 
PitfTe atte at fomme fit @6vifhtm, og blipe 
freljT ab bau$ egeit b eff t f f ebe £3 ei; 
men eubffjoubf fmerteligt, er bet be$* 
uagtet, beretf bpbeube "Dtigt, for J&eireu ftar 
fagt o^, af ban Pit »nbrpbbe atte ‘ Sing af 
fit Jftige, fom gt'per &orargetfe.« 

^errett bar ogfaa unberretfet 00 om, 
peb ban3 Wiener 3of^Pb, at bine JppPlere jTat 
bringed til ©om, fom arbeiber nnber Waf Ie 
paa af filinfefgiore ban^ planer; og bereS 
©pnber fan iffe dinted, enbdioubf be fan 
baoe begaaet bem i WibnafStnarfe, Jper^ 
ren pit bringe bem tit ©om. Jpan bar tige? 
febe^ fagt, at be „©jenffribige er iffe 
af @*pbvaitn$ 58 lob." 

Jppab ©tag^ 3*otf bnrbe Pi pare meb 
atte bi6fe Qtboarbler for 0^, pi, fom bar 
beeltagef i be (Tote, upnrbeertige 33e(fignet5 
for af ben nt)t pg ernge ^agt? ^8i 
btitbe pate be oprigtigde, bpbigflt/ fotflait^ 
bigde og rneft ©ub lige paa bettne 3otb; 
at frempife peb Por ’8anbet og ©pfarfel 
opetatf, at pi er ©ttbS faregue ftolf/ nib* 
fjar tit gobe ©jevuiuger, ©g, om Pt fonuue 
i 58efibbelfe af atte OTaabegaper af @bt ifti 
©pangetimn, fom er fovfpubt { biefe ftbfte 
©age, ba pit port Ztf ffitme til ^(Tte ruitbf 
omfring. 157 


£)m Dpfoetftgfjeb* 


3 )iange, formebelft oovt gobe (Srempel, 
oil hinged til at fee ftovtccffeligbeben af 
bet 33 ccvf, i bm'lfet oi ev beffjccftiget og am 
uamme bet, og bevmeb fovbevltge i>or bim* 
melffe ftabev. Og bar oi giret oov ©jccltf 
Srclfe faa m‘bt t beveS £ccnbev, fom £ev* 
veil bar fenbt til at befficcve fin 33iingaavb 
ben fibfte ©ang, faa lab o£ fcrtte njfvomtet 
Ziilit til bent for tilfommenbe Unbevoii& 
tting, og ftvccbc at Iccve oov JyvelfevS (love 
£emmeligbeb, brnlfen ev at g i 0 r e fom 0 $ 


ev tilfagt! og ba ffal oi unbgaae at 
ffvanbe paa Qlpoffa^ieng favlige ©aubban* 
fev, eflev at blioe flplbig i „9iebenmt,» 
be fvpgtelige ftolgev af boilfe ev tilbeelo 
fremfat i benne Qlvtifel. ©ib Dove oogtenbe 
©ugle oebblioe at oaage ooev o£ iitbttt 
^Kenneffet^ ©011 ffal fomme i 5 ?vaftogilov 
£>evligbeb til at give 0 ?iget og ©tovbebeu 
af fftiget unbev bele Jpimlen, til ben Mev* 
boie(te$ £ellige, i 3 efn (^bvifti 9}aon, 5lmen. 


SBfatet pettier fig. 


De ©ibjle*Dag^£ellige bav ocevet og 
ev i en fventflvibenbe ellev belccvenbe Zib 
ftanb. De famlev bagligen og &»ev £itne 
jlunbffab i ben bebfte af al(e ©to lev, uem* 
lig ben pvaftiffe ©foie af ©vfavenbeb* 
Di$ fe eve beve$ govbevebelfe^Dage, i boilfe 
be ofte bvioeS til at opfetibe SBonnev meb 
(Iccvft 9taab og meb Saavev til £am, fom 
ev mcegtig til at fvelfe bent fva Doben. @ti 
„bevlig Seftemmelfe oeutev beni." @n 23e* 
ftemmelfe rig paa eoigt Sio og ftvaaleube 
meb celeftial ©lovie* Dev fommcv en Sib, 
ba alle be nlige, mobftgenbe og ttinfpivevebe 
©pftemev af politifl og religion 9 frgimente 
oil falbe til Sovben, og gioe ^Plab^ til 3 e^ 
booag fabevlige ^egjcving, fom bav^Ket til 
at vegjeve. Det Stegjeving^foitem ban oil 
inbfore, oil ittbebolbe al en aloii'i ©fabev£ 
33ii6bom og (Svfavenbeb- Det oil occve faa 
meg et oppevligeve enb benne 33evbeu3 nfnlb- 
foume ^egjevingev, fomSpfet ev fovffjelligt 
fva SOiovtet. -Bienneffeueg flavefte ^egre* 
bev ftaaev nmaaleligt langt tilbage fov „ 5 vi* 
bebentf fnlbfomue $ 00 ." 9?aav benne Soo 
faaev Ooevmagfeit, oil ©ttb$ Millie „ffee paa 
Sovben, font ben fteev i Jpimlen." ©nbe 
35ovn, begaoet meb iWelcbifebefs og Qlavontf 
tongelige 93vceiTeb0tnmev$ 'gnlbmagt , oil 
bauble i alle ^egievingganliggeubev, baabe 
aanbelige og timelige, unber Sitelev og 


33cevbigbebev af „5?ongev og ^vceftev fov 
©nb." 3 efn$ S&vi|tn$ oil blioe Jyabeventf 
Stepvccfentant, og bet ftove £ooeb fov al 
Wmbovitct og 3fiagt. gov£am maae aUe 
j^ncve boie fig. Den Jpevve 3efu$ toil toceve 
befpubevlig bpgtig til et faa oigtigt og an* 
foavSfulbt Qrntbebe. jpatt gjemtemgif en 
©foie lig ben be #elltge nu giennemgaaev, 
og til ben felo famine @nbe, nenilig til at 
giove bam bpgtig til at vegjeve. £an ev 
fnlbfomnten befjenbt meb bet metmeffelige 
^jevte^ Seoccgelfev. ^>an fjenbev fulb oel 
be 3Kotioev, bev ffpnbev 3)teitneffeue til at 
bauble* „£an oav fovagtet og fovfaftet 
blanbt iOfamb/' J^an oav fovfnlgt af me* 
get fvotnme, anbcvgtige, beUiggjovte og fltu- 
betlige *Prcoftev, ©friftfloge og ^bavifoeeve, 
og bleo tilfibft fov^fceftet fovmebelft beve^ 
Subflpbelfe. De oifte fig fov bam i beve$ 
oivfelige ©bavafteev, og fov bam bleobeve^ 
^jevtev^ ^emmeligbebev aabenbavet. t^ige 
faa ev bet i oove Dage. Sbvifltte $r<cfter 
og ccvooevbige ellev boicri’occvbige 2 * 6 eoIoflev 
bvobe fig iffe om, buovlebe^ be begegnev 0 ^. 
De b cover ingen .ftappe; be paatagev fig 
ingen ‘Sfiajle. De bolbev iffe beve^ £>nb* 
ffab og Spat> til 06 tilbage. 33i eve oel* 
befjenbte meb beve^ fanbe Sbarafteev. 33i 
bar npaatoiolelige ^eoifev bevpaa; „©jevs 
ning talev f> 0 ieve enb Ovb." Det bele 158 


SBfabet ttenber fig- 


tfitbeocelb af £au£ev 09 Wofioev, bev bvi* 
oev bet meuuejfelige ©iub til at bauble, ev 
fpubav for oove ffieluettbe £Diue. 9Si fan 
Icvfe Slttvaaev og Jpemmeligbebev ubaf Weii* 
ueffeueS Jpjerter* De fnge itfe at ffjule 
bem for 0$. „£), Du ev en Wormon," 

fffler be, og i beve£ bebe 91ib!i<cvbeb for* 
glemmev be SPavnibievrigbeb], 33ii6bom 09 
£ftet. Det ev alligeoel gauffe vigtigt; beve 6 
Opforfel fotbev beve$ Ugubeligbebtf Waal, 
og tieuer meb bet famine fom et 9U\$ tit 
at vcofe be £ellige og faalmibe at fveitt* 
ffpube beveS gulbfommengiorelfe. Wen 
33labet oil fnavt oenbe fig; ©ub 6 9ftge oil 
feire ooer Wenneffeuetf JRigev i beuue ©tegt. 
De @ibfte*Dag&3;>ellige berebe^ tit oivfc 
fom og mcegtigeu at tage Deet i famine. 
De oil oceve oel fliffet bertil. Den (lore 
5t«ubffab om bet meuneffelige £jevte, fom 
be oil fjaoe opuaaet, oil giote bem bpgfige 
til at laugt fovubfee og til buvrigt at iub* 
fee og at be oil ocere miubve ubfat for at 
blioe bebvague eub mange, ber uu eve fog* 
felfatte meb $egjeving 6 fagev. O, betcenfev 
bi£fe £ing, 3 fom oifev govagt, at ifte 
©bevg 33aanb gjoveg (tcevfe tilgovbcevoetfe. 

0 3 ©potteve, befamfev bigfe £iug, at 3 
itfe, naav be ffeev, flal baoe til at „fee, og 
fovunbre ©bev og onifomme." 

©aalebeg eve oove Satifev, mebettg oi 
bpbfinbigt befvagfeviiiifetig fovbigaugne ©v* 
faring og imwveube befoubevtige ©tilling. 
Den bar ocevet beloiet, bagoaffet og ilbe 
omtalt af alle .Staffer, men meetf af be ve* 
tigiofe, fovbi beveg ffriftftribige jtunftev (lobe 

1 gave. 23i bar fagt, at 33tabet oilbe fnavt 
oenbe fig. 33i funbe fige, bet neither fig 
allevebe, for bet bar oigfelig begoubt at 
oenbe fig. De #ellige bar bet ffioune £ev* 
vitovium Utah til beveg$lvo og ©ie. 33rig* 
bam g)ouug, ben ^ropbet, ©eev og Qlaben* 
barer, ev bleoen beffiffet af ©ub og af 
Wenueffene til af (Tore og vegjeve be £el' 
lige i ©pbvaimg Dale. 35i^fe ugubetige I 
Womb bteoe ogfaa befliffebe af Weuue* | 
flfette tit at oaeve bail* Webbicelpeve, men ' 


be faubt, at be #ettige$ 33oligev oave iffe 
©tebev for $io ogDnbjfab, b^orfov be ^>el^ 
tigeg ©elffab {let itfe oav bebageligt for 
"uvetfoevbige Dommere." Datene imeUem 
be ftetiige 33 jevge oave for bebe for bem, 
bev baublev uvet. De tiiube ifte fiube no* 
get Dpbolbgfteb bev, ellev nogen j^appe til 
at ffjule bevei? Uveenbeb, ftnorfor be fnavt 
oeubfe om, og meb £©veglogbeb flpebe fra 
bigfe fvebelige Date, ffjoubt iutet Wenneffe 
fovfulgte bem. ©11 fovffvevBBelig "Rapport" 
bleo prccfeuteret for ©ongvegfen tit Uub* 
ffolbuing for beveg Dligtevg govfommelfe; 
©agen bleo af ©ongvegfeu benoiift til ©out* 
miteeu for Sevvitoviev. Wen ©omtuifeeu 
fanbt Dommevueg Jftappovt faa vaabben, at 
beu uitbflog fig for at ffrioe uogeu egen of? 
ficiel Stapport paa ©ageu. ©ilbige ©f< 
tevvetiiingev i New York Tribune bevetfev, 
at ^Dvceflbeut gillmove bar ubuceotif SSlbfte 
SBitlarb ^ticbavb^, een af .ftivfeng ooerile 
3 )v<vfibentfltob, til ©ePvetcevf©mbebet i Utah/ 
iflebetfov 33. D. ^atvi^, fom ev afgaaet; 
og $©lb(te Dvfou ^>obe, 33vcef. for be tolo 
$Jpo(tlev, til Unbevbommers©mbebet i be 
govenebe ©fate ^ 0 teftes!Ret i Utah* 93i 
tceufev 3)voef. gillmove bav baubtet meb 
33ii^bom og eftev ©obtbeflubenbe i ooem 
(faaenbe Ubnoeonelfev. Def maa occve iub* 
lofenbe i fig feto for etboert fovuuftigt 
Wenueffe, at bet ev bebve 3 )olitit for en 
fftegent at ubiuvoue ellev beffiffe faabaune 
Woetib til ©mbebe, fom* golfet bar 3lg^ 
telfe for og £illib til, eub bet er af gjove 
aubevtebe^. 23eb at bomiue eftev bi^fe to 
ubucvoiite Wcvnb^ ©bavaffeev og bpovlebeg 
beve^ 3Saubel bar ocevef, ere oi ooevbeoifle 
om, at be oil opfplbe beve^ Dligtev i be* 
uceoufe b^iv ©mbebev meb Duetigbeb og 
Dtetflaffenbeb, bevfom be beffiffeS bevtil. 

©iben oi taler om bi$fe ^ing, oil bet 
maaffee itfe oaeve af SSeieu atbemoevfe, at 
bev ev en b^i Seftemmelfe meb 3lmevifa^ 
Saub, boovaf iffun faa oibe. Det ev et 
tiboalgf ?aub ooev alle anbve, fvugtbavt og 
vigt paa Wiuevaliev, mere cebelt og frit i 159 


33fabet ttenber fig* 


bef$ 9tafur eub noget aubef Saubflfab, tit 
at berige ©ittbef nteb coble, b^ie og (Tore 
^ettittger og uboibebe 93egreber. 2>et er 
beftemf tit at ocere ©Fueptabfeit for be af* 
terformibertigfte og gtorrigfte 93egioettbeber 
i be ffbfte ®age, gorntebelft 3ebooa$ uratt* 
fagetige ^ii^bont bav feto ifmibjlabeit om 
Mt Sitoceretfe oceret bolbt titbage fra ben 
oftfige £atoFugle$ ^Beboeve iubfit be fibfte 
faa Warbunbreber; tbi i (JoigbebettS 9taab 
bteo bet fraftitt font @febef for ©ttbS Siu 
geS Opvetfetfe i be ffbfte $>age, uenttig bet 
Cftge, font (Fat opfpfbe at Sorbett og beftaae 
eoinbetigeu. Det (tore 93ceFFett af 2tmeri* 
Fa$ gafttaub, meb Mt ufattige frngtbare 
®ate ettev ftanu'e, er af ©ttb bteoen fra* 
fFitf tit af oorbe ef ©jetnmelTeb for bait$ 


mtge 9tige, utebettS bant gramme 2$rebe 
tiebtcegger be Ugubetige og brittger bere£ 
ftotfe ^jerfer tit at erFienbe bet betttge 
9}rce|Teb0ntme$ og 21pofTet(Fab6 Sutbmagt. 
$>er er intet 9HarFeb i bi£fe £>afe for oi* 
benflabetig, potififF etter inritifT ©iogterie; 
ber gioe$ iFFe *})tab$ for potitijFe ©npbere; 
be bar effer @ub$ bett 21futcrgfige$ uroffe* 
tige SBeflutning occret beoaret font et£iem 
for Sribeb, Otef og Stetfcerbigbeb; og aUe 
©ntbeb^ticoub, baabe 9?etfeu$ og 0tegjerim 
gettS, font gaaer bib, tttaa ocere betaoebe paa 
af nbrette beretf *}Migt paa eu ffntpel, tige? 
frent, aabettbar 3Jiaabe, i Steffcerbigbeb, 
i Jperren^ grpgf, fit SolFetS <8ebfte og fit 
JSre og 9loe£ for bent feto. 
SSi baoe tuobfagef uogte ©ffevrefuitt* 
ger fra „Ufab," betfe Serriforimtt, font 
uogte 50Tcnneffer atterebe Jar fifitf fra gor* 
bmibet. ©ffcrretnittgevtte rofcer iFFe i minb* 
ftc SWaabe, at ^Kormonerue fragfer effer 
af gritube uogett nafbccttgig 9tepubtiF; men 
otfer, at be (jar iFFe t'ffnbe at evFjenbe be 
Otapporfer, fom £>oittmente, ber bar foi v 
tabf bent, bar iubgioef, ubett Utiberfogetfe. 
9)? o rut on erne og bereS ©uoeruor froer, be 
bar Stef og gob ©rttttb paa beres ©ibe; 
men 6oorlebe^ betfe er etter iFFe, faa er bet 
eeu nimobfigetig ©attbbeb, af (Joloitiente t 
Ufab uboiFfer fig og ubftrceFFeS i atteJKef* 
ttinger, af ber buffer Sreb, og at SpFfalig* 
beb oifer fig i alte £ittg; fort fagf, 9(ff 
ft)tie^ at ocere faa vegtifcerf iubretfef, font 
©atnfunb Fan ocere, og @bvi|Teubomnten$ 
Sooe uttberbattig, 

U. S. Courier, 

prioaf 93reo fra 2>ommer Sniro 
ftentmer, meb £en foil til be ufaiffe Soiftig* 
beber, atbeleS iFFe ooercettS nteb bau$ iOieb? 
cottegaerS , £)oninterue 93ratibeburp$ og 
®roccf)it$’S porter (ting, £an fFrioer, af 


3Jtormotiertie bar ftor 3)nbeft for begoreuebe 
©tafer$ @oti(Iifntiontf og 2ooe$ ©ruubfeef* 
ttinger, og af bere$ forneutfte .Stage er, af 
be iFFe Fau faae Sooeue fulbbprbet i bere$ 
@ag. J?att (Frioer, at ©uoevnor Noting 
gjorbe att bo ab ban Fttubc, for at bifeegge 
£oiftigbeberue i ^seuffabetigbeb, og ubta* 
ter jTg faatebe^ out be bovttobne £>omtiiere: 
„®ommerue SBranbebtivt) og S8rocd)tt^ ere 
bebre nuberoifte i be fmaa praFfiflfe 33eoce* 
getfer i Sooeu eub ©ttoeruor 3)omtg, men, 
fom eu ftor atminbetig^eenFer, Fan be iFFe 
naae bant meb ett SifobS ©fage. !De faae 
t at gatb, at ©ttoerttor §)omtg forte en 
Subjlobctfe ber, font be iFFe baobe Qlaitb^* 
Fraff ttoF tit at bamte op meb, og jeg feettFfe 
og teenFer eubun, at bet oar bett ffiutfe ^lav* 
fag tit bere$ 93orfreifi\ ©uoeritor 3)oiiug 
bar eu 3nbflt)beffc ber, fom ingett 9J?attb 
fra ©fafertte Fan bare, og effer miu^fn* 
iTuetfe er beti ei ateue oet forfienf, men og< 
faa oet anoenbf." 

Cincinnati Atlas, 

©ommertte fra Ufab ere bteone fotutgue 
fit af afftaae etter frafreebe bere^ ©mbeber, 160 


Slmertfanffe 9tote*!Wi;fyeber. 


og ?litbve eve ubiKeonfc til ©enafet. %a:< 
fCbeuteu 6av ^aubfet oifetig;*og Ufa6$ De* 
pufevebe i GongveSfeu 6av fovfpavet baabe 
ffg feto og bem 6am nbfenbte mob en ©ant* 
menvotfetfe af ubetufPebe ^Kovmouev, iivet* 
feevbigc Dommeve og cevgjevvige, oinbefpge 
tyotiftPeve, fom oentebe at bvipe 3)vafibeu« 
ten til bet pobetige ©tpPPe, at affcette@m 
ocvuov 93vtg6am Noting, gioe bent og bevc$ 
< 3Web6ia:tpevc Wagf og <ptab$ nnber ©e* 
uerat*@upevuemeutef, unbevjToftet af eu 
ffovP 9)iititcevmagt „tit at Pnttfe 5Rovmo* 
nevne" (efter 33rocrf)ue’^ £atemaabe), elter 
tit at forflpvve SRormonerue og fovjage bem 
fra bevetf SBeftbbetfe peb ©tore ©attfoe, faa 


at biSfe Dommeve og bevetf 6ebuingagtigc 
iDiebfpePulanfev Puube iubgaae i bet for* 
jettebe i ? anb peb ©alffoe ©fab og npbe be 
fovfte Svugtevaf 3tovmouerue$3Rouopotinm. 

New York Tribune. 

£i\ SSKeubenOatt i ©pvingoiUe i Utaf) 
Dat 6vob 38 Stgve not Saab, og aotebe paa 
famme iaav 600 ©Ppv. £oebe, 250’ ©Ppv. 
3Raitf, 260 ©Ppv. 33ebev(6ooraf nogte peiebe 
22 *Pb.), 275 ©for. jtarfoflev(6oovaf uogte 
peiebe 5i *J)b.), 20 ©Ppv. Sfobtog, 11 
©Ppv. Gvfev og ll iBogutatf af ©rceSPav, 
6ooraf mange peiebe 100 $)b. og bevooev, 
famf en SWceugbe af attbve StvtjPtev. 

*. Deseret News. 


^Joefte* 

@aa flPPev en ©vunbpotb for Gbev, fom fvoev 
Gv tagt for Din £vo i Ditt ©ubS eget Dvb; 

•E>Pab meet* fan 6an ftge eub bet 6an 6av fagf? 

Zii bem, forn^ meb 3efu^ i Daa&ett giov *J)agf. 

3 atteflagtf Itaav, — euten fpg eltev Pavff, 

3 ftaftigbomS ©at eltev 9tigbommeuS 3Havil, 

Dm 6iem’ eltev ube, paa Saab eltev ©oe, 

£att gi’ev Dig at teoe, og atbvig af boe: 

"$rpgf et! 3eg ev meb Dig; pcev Pun peb gobf Wob; 
&ov 3eg ev ©in ©nb og pit eub peeve gob; 

3a, ffpvPe Dig, 6i<vfpe Dig, give Dtg 2Ja»b, 

Dp6otbe Dig peb min atmeegtige Jpaaub. 

"Dm igjennem *Dvoren ieg tabev Dig gaae, 
iOitu tftaabe fit(Pva:PPelig flat Du pill faae; • 

Dn flat iPPe ffabetf af 9)vopelfeu$ 3tb; 

9tt gjove Dig veen, bet ev atf l)pab jeg Pit. 

"Den ©jeet, fom tit 3<W fin 2ib 6apev fat, 

3eg pit et fovtabe i 3WovP6eben£ 9}af; 

Dett ©iact, om at £etoeb intob ben mou ftaae, 
SovmebctjT min 9taabe flat ©atig6eb naae," 3 n b t) o 1 1>. 

^voctamatiou ....... 

Gn 9lboavfetg Otofl (fovffat). . . 

Gonfeven^e 

Dm £>pf<rtftg6eb 

©ibe. 
145. 
147. 
151. 
154. 1 

©ibe. 

33labet penbev ftg 157. 

2lmenfduffe 9l»i$*9?i)Ijebei' .... 159. 
<Poefle 150. 

,„©Paubiuaoien6 ©tievnc" ubPomntev beu l(le i ftpev 5Raaueb, og faae$ 6o$ ©Jprv. 
S?og6anbteve, famf 6o£ ffiebactoren i Goinpagniflvabe 9lv. 54, 4be ©at. 


Ubgipet og fovtagt af 9). 0. S } an fen og 9Reb6jetpev. 

Stpft fcoS 0. <&, ©orbing. QDrgatt for be Sialic Jajjcs feUifle 


©anbbeben, .Knnbffaben, Dpben og £roen eve fovenebe. 

1. Jlarg. Ur. li. |fit 1. JtugtiP 1852. priis : 8 /? pr- (Srpl. 


Jol'cpl) Sfoitljs fcBiirtsleli, 

f frmt rtf ^rtm feh>. 

Ooerfat af 93. D, Jpanfen. 

93egpnbenbe meb eu 93eretning om be forfte ©oner o g Wabcnbavinger, 
font 6 a n baobe, o g boorlnnbe ban opbagebe og erbotbt be ©nib' 
taoter, bev inbebotbt onn on3 £>pteg n etf e, ban^Daab og bang 
Drbination oeb Ghigeten. 9?ogte ©rempter af Scerbomme nbaf 
.ft'trfeu6 9f abcnbflvtugcr og 33 c f a linger. 

?lf Times & Seasons, Vol. III. p. 726 &t. 


"93aa ©vnnb af be mange 93eret»inger, 
bev eve fattc i Dmtob af itbefinbebe 93erfo* 
ner, i £enfeenbe til '3efu <?brifti ivirfeg 
af ©ibfte’Dageg £etligeg" OptDinft og Svem* 
gang, af boilfc aUe bn»e uoevet beftemte af 
beretf Sorfattere tit at ftribe intob ben$ 
(Jbavacteev fdm .ftirfe, og beng Svemgang 
i SBerben, ev ieg bteoen titflpnbet tit at ffrioe 
benne £itforie, fov beroeb a* titfrebgftitle 
ben offeuttige ©tenuring, og feette alte be, 
bev foge ©anbbeben, i 3?efibbetfe af j^enbg* 
gierningeine, baabe meb Jpenfpn tit mig 
feto og Vivien, fovfaaoibt font ieg ev i 23e* 
fibbetfe bevaf. 

3 benne £iftovie oil jeg freinftitle be 
fovffietlige 93egioenf)ebev angaaenbe benne 
Sivfc, t ©anbbeb og Srtetfcevbigbeb, faate* 
beg fom be eve flfete, eltev font be fov Zi* 
ben exifteve nu i bet ottenbe 9tav, fiben be* 
melbte itirfeg Opvettetfe. 

3eg bleo fobt i 9Javet eet tnftnbe otte 
Jpnnbvebe og fern, paa ben tve og tpoenbe 
Dag i December, i ©baton Diftrift i 
SBinbfov (Fountt) i ©taten Vermont. 5)?in 


Saber 3ofepb ©mitb fen., fovtob ©taten 
93evniont og ftpttebe tit 9)atmpra i Ontario 
nn (SSapne) (Jonntp, i ©taten 9?p 2)ovf, 
ba jeg oar t mit tienbe ?far. Dmtvent five 
9tav eftev at min Saber fom tit 93atmt)ra, 
flpttebe ban meb fin Samitie tit 9Jtaud)e* 
ftev Diftrift i famine @ountp. Jpan$ Sa* 
mitie beftob af etteoe ©jeete, nemtig min 
Saber 3ofepb ©mitb, min Siober Sucp 
©mitb (btn’g Sabers Tftaon oar Salomon 
iDiacf), mine 23robre 9ftoin (font nn ev 
bob), Jpovnm, mig feto, ©amnet, SBitliam, 
@arto g, og mine ©oflre ©opbvonia, (5a* 
tbavine og Sncp. 

3 bet anbet 9(av eftev at oi oave flpt* 
tebe til and) eftev Diftrict, bleo ber paa 
bet ©teb, boot* oi boebe, en natminbelig 
JRoretfe angaaenbe SHetigion. Detbegpnbte 
meb Wetbobifterne, men bteo fnavt atmin* 
betigt ibtanbt atte ©ectevne i ben @gn, ia 
f>ete bette Diftrict fpnteg aitgveben bevaf, 
I og (love £obe foiebe fig tit be forffjettige 
vetigiofe Cartier, boitfet gjovbe en iffe ringe 
^eocogetfe og Wbffittetfe ibtanbt Solfetj 162 


3ofept) Smttf)6 ©pifteL 


9?ogle Hvege, fee f>ev! og Slnbve fee bev! 1 
97ogle flvetre for ( 3)ietbobiflevne$ £vo, 9?ogle 
for beu pve^bpteviauHe, og 9?ogle for 33ap= 
riflemen. Sbi uagtet ben Hove jvjevligbeb, 
foin be, bev oare omoeubte til bi^fe for 5 
Hjellige SvoeSnieningev, uboifle, ba be oave 
bleoue omoenbte, og ben Hove 3oev, fom 
be vefpectioe ©eifllige uboifle, boilfe oave 
oivffomme i at fovanflalte og afflebfomme 
betine ooevovbentlige Scene af religion S 0 5 
lelfe, for at faae ^iUe omoenbte (fom bet 
bebagebe bem at falbe bet), og labe bem 
foie fig til ftoitfen Sect be ouflebe, faa 
(fete bet bog, at ba be Omoenbte begpubtc 
at fovbele fig, 91ogle tit eet H)avti og 9?ogle 
tit et Thibet, at be tilfouelabeube gobe Sm 
lelfev baabe bog tyrccflevue og be Omoenbte 
oave mere forflitfe eub oivfelige; tbi eu me* 
get f(em fovoivvet Scene paafulgte. *Pva:* 
Herne flvebcS meb boeranbve, og be Cm* 
oenbte ligefaa, faa at al bevetf gobe ffov* 
Haaelfe, boiS uogenfinbe bev oav nogen, tab- 
M i en Orb frig og en Sfrib om 9)ieuingev. 

3eg oav ba i mit femtenbe 9(av. 3)iiu 
Sabers ftamilie bteo onnbef for ben ore^ 
bpfevianfle ?vo, og fire af bem foiebe fig 
til ben Sivfe, nemlig: min 9)iober ?nci>, 
mine Svebve Jpovnm og Samuel, og min 
Soflev Sopbvonia. 

®Iebm$ benue Q3eooogc(fe fanbt Steb, 
bleo mit Sinb opoaft til aloovlig ©etragf* 
ning og Hov Uvoligbeb ; men cnbff jonbf 
mine ‘Saufev oare bobe og ofte piinfulbe, 
faa bolbt jeg mig bog nbenfov al le bi^fe 
H)avtier, nagtet jeg befogte beretf fovfljellige 
Sorfamlingev faa ofte, fom Seiligbeb gaoe£. 
3)ten eftev nogen £ib$ Sovlob, begi)nbte 
ieg at belbe noget til SRetbobifleviu^ Sect, 
og jeg folte nogen $(tfraa til at forene^ 
meb bem; men ftovoirvingen og Striben 
imellem be fovflielligc ^artiev oav faa Hov, 
at bet oav mnnligf fov et faa nngt 3)Ten* j 
uefle fom jeg, og faa nbefjenbt, fom jeg | 
oav meb ’Dieuueflene og 53evben, at fotmne j 
til nogen beHemt OoevbeoiiSning om, boil* ' 
fet bev oav vigtigf, og boilfet bev oav nvig* 


tigf. 3eg oar fleve ©ange ftcevft beocvgef 
i mi t Sinb, tf>i ©friget og Snmnlfen oav 
faa Hov og nopbovlig. *J)ve$6&tevianonie 
Hvebe imob Saptiflerne og ®?etf)obiHerne, 
og anoenbfe alle bereS .Rrccfrev til 3?aifon* 
ueuieutev og Sopbifleviev, fov at beoife be* 
veg SBilbfavelfcr, ellev i bet minbHe at faae 
ftotf til at tceufe, at be oave oilbfavenbe. 
33aptiflerue og 3Jietbobiflevne oare paa ben 
anben Sibe lige faa iovige for at HabfcvHe 
beveS egne Sccrefcctniugev og gjenbvioe alle 
aubre. 

3)?tbt i benue Dvbflvib og Smnnlt, 
fagbe ieg ofte til mig felo : boab er bevoeb 
at giove? £oilfet af alle bi$fe Cartier ev 
vigtigf? eller eve be attefammen uvigtige? 
©erfom noget af bem ev rigtigt, boilfet ev 
bet ba, og boovlebe£ f!al ieg Pjeube bet? 

^Jiebeu^ jeg Hveb nnbev 3Si)vben af be 
Hove $3anffeligbeber, boilfe bi£fe veligiofe 
VavtievS Stvibigbebev fovaavfagebe, Icvfle 
jeg en ©ag 3aco6$ 33veo6 1 Sap. 5 SG., 
boilfet lobev faalebes?: "©evfom 3?ogen af 
©bev fatted 58ii$bom, bau bebe af ©ub, 
fom gioev 2llle gjevue og ubeu at bebveibe, 
faa Hal ben gioeS bam. ' 9llbvig gjovbe 
noget Sfviftfpvog flcvvfeve 3nfvi>t paa et 
3)Ienuefle$ £jevte, enb bette benue ©ang 
gjovbe paa mit. ©et fonte* at iubtvcenge 
meb Hov .ftraft i boev Jvolelfe af mit gam 
He Jpjerte. 3eg tceufte ooev paa bet fleve 
©ange, oibenbe, at bevfom 9?ogen rvcvngte 
til ^iiV'bom fra ©ub, faa tvcengte jeg bn* 
til; tbi ieg oibHe iffe (nmb ieg Hnlbe giove, 
og ubeu jeg fnnbe faae mere ^iiebom, enb 
jeg ba baobe, oilbe jeg albvig faae bet at 
oibe; tbi 3teligion6lcvrevue i be fovHiellige 
Seetev fovHobe bet famine Sfviftfpvog faa 
fovHielligf, at be tilintetgjoibe al Sillib i 
at befoave SpovgSmaalet oeb at benoife til 
9Mbcleu. Subelig fom jeg til bet Steful* 
j tat, at jeg enten niaatte fovblioe i ‘Sftovfe 
! og ftovoivving ellev giove fom 3acob attoi 5 
1 fev, nemlig bebe af ©ub. ©nbelig fom ieg 
' til ben SPcflutmng, at bebe af ©ub meb 
‘ ben ftovmobuing, at bevfom ban gao bem 163 


Sofeplj <SmttI)3 2ewiet$(0&. 


iBiigbom, bev faffebe^ ben, og oilbe gjevne 
gioe o g iffe bebveibe, ba fuube ieg feive. 
£>g faalebeS begat? ieg mig, ouevecn^flem* 
nienbe meb beune min Seflntning at bebe 
af ©ub, tit ©fooeu, for at gjore et gor* 
fog. ©et oar cn beilig, flat* SOTovgen, tib' 
tig oni govaaret attcu bnubvebe og tore, 
©et oar forfle ©aug i mit Sit? at jeg gjovbe 
et faabauf govfog, tf)i mibtial min&cng* 
fet bat?be jeg bog atbvig bibiubfil gjovtgov* 
fog paa at bebe meb £>vb. 

@ffer at ieg baobe begioct mig tit bet 
@feb, boor ieg for baobe befXuttet at gaae 
ben, og feet mig omfviug og fnubet mig 
ateue, fucvlebe leg neb, og begonbte at*op; 
fenbe mit £ievfeS fl)nf lev tit ©ub. Dieppe 
baobe jeg giovf bet, foveub jeg ftva.r bleo 
ooevooetbet af eu 3)fagt, bev par mig 
gauffe ubefjenbf, og ^aobe faabau for* 
baufenbe Snbftpbetfe ooev mig , af ben 
banbt min Snuge, og jeg fuube iffe 
fate. @f toff SDiovfe omgat? mig, og bet 
fovefoin mig uogeit Sib, fom om jeg ffutbe 
ptnbfetig fitintetgjoreS. 3Jfeu jeg auoeubte 
atte mine Atrcrf tev for at anvaabe ©ub om 
at ubfvie mig af benne gjenbe^ 3)iagt, fom 
baobe ooevocvlbet mig, og i bcfSpieblif ieg 
oav nccv oeb at uebfonfe i govtoiolelfe og 
ooevgioe mig tit Siliutefgjovelfe (if fc fit 
eu inbbilbt Sitiufefgiovetfe , men fit et 
oirfcttgf 3fcfeu£ 3)iagt fra ben nfefe iBev* 
ben, fom baobe en faa forfccvbelig jtvaft, 
fom jeg atbvig for baobe evfaret bo£ uoget 
fen, netop i bctfe fovfccvbetige £>ieb lit 
faae jeg en 2p6ffotte (ige ooev mit £ooeb, 
ftarere eub ©oten, f>oi(fen batebe neb, iub* 
tit ben fatbt paa mig. 3ffe faa fuavt faae 
jeg ben, forenb ieg fotte mig befvief fva 
ben Sieubc, fom &olbf mig buubeu. ©a 
?i?fet boitebe paa mig, faae jeg to tyevfos 
uev, buiS ©fjoubeb og Jpevtigbeb cv albeleS 
ubeffvioelig, ftaaeube ooeu ooev mig i S?uf* 
ten. @en af bem fatebe fit mig, falbte mig 
oeb Ola on og fagbe, ibet ban pegcbe tit ben 
9lnben : "©e it lie ev min elffetige © on, 
bov bain," 


®Iin ipenftgf meb at gaae og abfpovge 
Jpevren oav, at faae at oibe, bt?itben afatte 
©ccfevtte oav ben vigtige, fov af jeg funbe 
faae' at oibe, tit ^oilfen ieg flu tbe foie mig. 
3ffe faafuavf bteo ieg bevfov £evve ooev 
mig feto, faa at jeg oav itfanb til at fate, 
fovenb ieg fpnvgfe be *Devfonev, fom (lobe 
ooeu ooev mig i Sofet, f>rt(f u af atteSec^ 
tevue oar ben vette (ff)i beugang oav bet 
enbun atbvig fatbef mig inb, at be atte oave 
nrigtige), og feritfen jeg ffutbe foie mig 
til? ©oavet oav, af ieg if fe maafte foie 
mig fit uogeit af bem, tf?i be oave atte 
ovange, og ben tyerfou, fom tiltatebe mig, 
fagbe: "at at beveS S voe^bef jenbet fe 
oav 53ebevffogge(igbeb fov tjantf 
91 a fou; at bi$fe faafalbte gf)viftne oave 
atte fovbccvoebe; "be bvage ucov tit mig meb 
beveS i-apbev; men beve$ jpjerfev ere laugt 
fva mig. ©e tceve 3Keuuef!ev$ 33nb og baoe 
©ubcfrpgtigbebS ©fin,. men be fovncgte 
bene! .ftvaft." 

£ait forbob mig after af foie mig til 
itogen af bem, og mange anbre Sing fagbe 
f?an tit mig, (jritfe jeg iffe fan ffvioe beune 
©ang. ©a jeg fom fit mig feto igjeu, 
fanbf jeg mig (iggenbe paa Sloggen, feeube 
op fit £iinfctt. 

9logle faa ©age offer at jeg baobe betfe 
©on, oav ieg f)cenbetfe£oii3 i ©elffab meb 
eeti af 3)?efbobifTevue6 tyvccbifautev, og ba 
jeg fatebe meb bain om ^etigiou, fit? jeg 
Qtnlebiiiug tit af fovtcrfte bain om ©oitef, 
jeg baobe baot. 3Jien bi?ov forbaufef bteo 
jeg iffe oeb ban$ 91bfcevb; ban bebaubtebe 
iffe atfene min Seretning lofclig, men meb 
flov govagt og fagbe, at bet oav attfammeu 
af ©ieoeteu, at bev ffete iffe faabauf 91 o* 
get fom ©ouev og 9(abeubavingev i bi$fe 
©age, at att ©aabant baobe opbovf meb 
9tpotflevue, og at bev atbvig move oilbe ffee 
noget. 

£oovlebe$ bet oav ettev iffe, faa nicer* * 
febe (eg fuavt, at min govtccttiug baobe * 
oaft ftov govboni imob mig ibtaubt be die* 
ligiofe, og fovaavfagebe govfotgetfe, ber 


164 


3ofe^)I) ©miff )t fttoneMfefr. 


oebbleo af fage tit; og eubfljenbf ieg oar 
en nfjenbf ©reng imetlem 14 on 15 9lar 
ganunet, on mine Omftccnbigbeber i Sioet 
faabanne, fom giorbe min ringe og nbefi>* 
belig i 3?erbeit, lagbe bog forneimne Womb 
‘’Dfoerfe nof til uiig, fit af opoaeFfe ben of* 
fenftige ©femniitg imob mig, og forantebi* 
gebe eu fforf SJorfotgelfe, og bette oar at* 
miubeligf ibtanbf aUe ©ecterne, Qllte for* 
enebe ffg for af forfolge mig. 

3eg bar offe baot aloortige 23efamf* 
uinger, baa be bengang og fiben, boor for* 
nnberligf bef oar, at en nfjenbf ©reng, 
iff mi tibf ooer 14 War gammel, og fom 
oar nobfaget fit at erboeroe fin fparfomme 
Unberboltming oeb fif baglige Wrbeibe, flntbe 
blioe anfeef oigfig nof fit af tiloenbe fig 
be ©torcd Opmcrrffombeb i ben Sibd meeft 
anfefe ©ecfer, og flabe i bem ben fforfetfe 
ftorfolgetfed* og iOt obflanb^=QIanb. 9)ieu 
enten bef oar fornnbertigt ettcr iffe, faa 
oar bef faalebed, og bet foraarfagebe mig 


offe (Tor ©org. £oorfebed bet enb bar, 
faa oar bet bog en ©anbfjeb, af jeg baobe 
baof ef ©on. 3^0 bar fiben tan ft, af jeg 
folfe mig tigefom tyanlnd, ba ban fovfoa* 
rebe fig imob j?oug Wgrippa, og fortatfe 
om bef ©on ban baobe, ba ban "faae et 
£t)d og bbrfe en 91oiV' men ber oariffnn 
faa, ber froebe bam; 9fogle fagbe, af ban 
talebe Ufanbbeb, Wttbre fagbe, af ban oar 
gal, og man bolbf bam tafferlig og irefte* 
faffe bam; men attbeffe filinfefgjorbe iffe 
iGirfeligbeben af band ©on. £an baobe 
feef et ©on, ban oibffe ban baobe, og at 
5ovfolgelfe nnber^imlen fnnbc iffe foran- 
bre bet; og, om enb be oitbe forfolge bam 
tit ©oben, oibjle ban bog, og oitbe oibe tit 
fit fibjTe Wanbebvcct, at ban baabe baobe 
feet ef 2nd og barf en S'fojT fate tit bam, 
og ben bete $3evben fnnbe iffe faae bam 
tit at fcrnfc ettev froe anbertebed. * 

(ftorrfceffed). 


@n SUwatfelS 9toft. 

(ftorffaf fra *Pag. 151). 


©erfom Jperren gjorbe en ^3agt i WpofT* 
tented ©age og fatbfe ben en no 9)agf, 
boi flntbe ben ^)agt ba fornoed igjen, ba 
ben (Taaer i fnlb Staff, faa tenge ben iFfe 
brobed af nogen af ^Darfierne? ©et er en 
oigfig Unberfegetfe, baid Wfgjoretfe inbbe* 
faffer bele@bri|Tenbebend©Fjccbne. $si maae 
berfor oare megef omboggetig fit at giore 
©ommeud Stffigelfe fntbfommen fobelig og 
35eoifet lef at forjlaae. Wf ber oar en no 
9>agt giorf imeltem ©nb og ^olfef i @briffi 
og band Wpoftlerd ©age, oil itigeu oooe at 
benegte; og berfom ben ^agt atbrig bar 
ocrref brnbf, maa ben ftaae i fin fnlbe Sraff 
enbnn i benne ©ag, og folgelig ev ber in* 
gen ?rang for en no* ©ef fiffomnter alf* 
faa od af beoife, af ben Dagf bav oaevet 


brnbf, atbeled brnbf, faa at ben iffe er i 
Stvaff, boerfen tblanbf Sober etter jpcbniu* 
ger, og af be bar forfifl bered Grtnbeber, 
^onbigbeber, Sraff og SBelfignetfer, faa at 
bet if fc tcrngere er Fjenbf ibtanbf < 3>ienne* 
ffene. ft or af fnmte giore beffe, maae oi 
efferfee boab bidfe Qrmbeber, $)tunbigbeber, 
itraff og fflelfigneffer oar, og ba fee, om 
be ere enbnn fjenbf e ibtanbf 3Reune(Ienc. 

$Di tefe, af Grnibeberne beflob i WpofI* 
ter, ^Dropbefer, Groangefifler, £t)iber og 
Scrrere, alte infpirerebe, og fat i iWeitigbe* 
ben af £erren feto, for be £eltiged fnlb* 
fomne ^erebelfe, fit ©mbcbefd 93efienittg 
o. f. o. Og be flntbe blioe oeb i 3)tenig* 
beben, boor fom beltf ber (lob uogeti ^Oie* 
nigbeb, inbfil be atte naaebe fit Crenbeb i 


Qri 9(t>t>arfel$ 9faft. 


165 


Zvocw og ©nbS ©011S Srfjenbctfe , fit 
9)iatibS Dftobcnbeb, tit SbrifTi $otb<^ wrue 
Wlber. 

Sov bet Qtnbef, 2lanbSgaoerne, 6i'i(fe 
nogte latbe oomtatnrlige, oar Sraften og 
SSelfignetfcrne, bev borte til ben ^)agt, 6001*5 
foinfoelff ben eriffcrebo, iOtaubt- 3obcr otter 
jpebninger, faa lanige fom ben oar i 51 'raft. 
Din nil jeg fporge ben d)iifhie SSevben, etter 
enbocr af benS Sector otter Cartier, 0111 
be bar Wpofttev, Ihopbcter, Soangelifler, 
jppvber og Sccvere infpirerebe fra bet-ftoie, 
tittigcmeb atle ben .fpettigaantS ©aoer og 
DSctfignctfer, fom titborte beti eoangetifle 
<Dagt? 5poiS ilfe, faa ev baabe ben 9>agfS 
Smbebev eg itraft opftort. 

£>g bet maa uacre fovinebetfT 33 rub af 
ben tyagt at bet er fleet; tf)i faatebeS mi* 
ftebe 3obevne biSfe QSetffguetfer, ba be ooer* 
gaoeS tit Jpebuingene. €>g ^DaiifucS fagbe 
til Jpebniugaie i 6anS \\u Sap til Dio* 
nievne, at berfom be if f e btioer oeb i ©ob* 
beben, bit be falbe ligefom Ooberne for 
bcm. en til at beoife peb bibere Uboif' 
ting, at SoaugcfietS D)agt bar oceret brnbt 
af 3ober og J&ebninger og alle ftolf, faa 
at ben if fo Iccngero er i jtvaff, flal i*g an* 
fore SfaiS 24. 1—6. "©er, Jpm*en ub* 

tommer Sanbet, og gjor bet ebe ; og for* 
benbev bets ©fiffetfe, og abfpreber bets 
3nbbt)ggere. Og bet flat gaae tyreoffen faa* 
fom Sotfet, Sjenereu faafom banS iperre, 
Sjenetfepigen faafom benbeS Jynie; ben, ber 
fjober, faafom ben, ber fa'lger; ben, ber 
nbtaaner, faafom ben, ber laanev; ben, ber 
fertter paa stager, faafom ben, ber tager 
paa Wager af bain. Sanbet flat Mioefaare 
ubfmiit, og faare bebrooet; tbi £erren bar 
talet bette Orb. Sanbet forger, bet for* 
fmagtev; 3orberige er afincegtigt, bet for* 
fincrgter; be 5poie af Joliet i .Sanbet ere 
bteone afinccgtige; tbi Sanbet er befmittet 
for bets 3ubbpggcrc$ ©fplb, tbi be ooer* 
treebe Sooe, foroenbe ©fiffe, gjore 
on eoig *Pagt til 3»tet. ® evfor for* 
tcerer Sorbanbelfen Sanbet, og be, fomboe 


bevi, btioe obelagte; borfor blioc be brambre, 
fom boebe i Sanbet, og ber jlnllc btioe faa 
3Jietme(!er titooerS." 3 biefe faa SBer$ op* 
bagev oi, at ben famine Ulpffe oenrer tyroe* 
fler fom Soil, Dlige fom Sattigc, Srcctte 
fom 3rie, faa at be attc oil btioe opbrambfe 
paa 3aa nerr; og jltagen er, at Sanbet er 
befmittet af fine 33cboere, fovbi be baoe 
ooertraabt Sooe, foroenbt ©lilies og tit* 
iutetgjort en eoig tyagt. Din, bet Imibe 
iffe oerret tatt 0111 noger anbet enb D)ag* 
ten, 33ubene og SoangeticfS Sooe, gjovt 
meb tfotfet i WpoffterneS ©age; tbi nag* 
tet en tibtigere Q3agt finibe baoe oerret brnbt, 
faa ev bet bog if fc fleet, at atte 3orbene 
jnboaaticre paa nogte 3a a 11 err ere bteone 
obelagfe oeb 3lb, for at baoe brnbt nogen 
Vagt, men betine £pbetccggetfe flat foininc 
meb 3^/ tige faa bogftaoctig, fom 3’toben 
i Dloce ©age, og ben oil forterre baabe 
^rerffer og ?y otf paa 3*H*ben, og bet forbi 
be bar brnbt SoangetietS D3agt, meb bets 
Sooe og bets Wuovbiiinga-; cltevS maa ot 
baoe en no Ubgaoc af 33ibelen og ttblabe 
bet 24 be Sapitet af S'faiaS. 

Din, efter at b«^c befoavet bette ©porge* 
maat, baaber jeg, Sirferou oil fee Dtoboen* 
bigbeben af en no ^I'agt, tit at fvetfe be 
3a a, bev itfe oil btioe brernbte. 33i oil 
berfor ftippe beune ©jetiilanb for ®ieblif* 
let, og oenbe titbage tit 3^’aetS 3orfam* 
ting: ^ebag at toefe bet 36, 37, 38 og39 
Sap. af S^elietS %op6cft. 3 M 36te 
Sapitet oil ©11 opbage en 3orjerttelfe til 
3Sraet, at be flat oenbe titbage fra atte be 
Dlationer, boov be bar o.vret abfprebte, og 
btioe bragt igjcn tit bet Sanb @nb gaobe* 
reS Jcrbrc. 3^’tifa(em flat btioe futbt meb 
D)ienneffe s Jpjovber, og atle 3»baS Pbelagte 
©tceber flal after btioe opboggetH’, befixflebe 
og beboebe; Sanbet flat btioe befcrjlet, ploief 
og bcfaaet, faa at ber flat figeS, "bette 
Saab, fom oar obetagt, er bteoet fom SbenS 
Jpaoe." Og ipebningenc, fom btioev fit* 
ooerS trin bt omfring, finite fornemme, at 
jeg ^erreit, jeg bar bogget be Dlebbrnbte, 166 


@it. $U>»arfel6 


plautet be ipbelagfe; jeg Jperreu, ieg fear 
tale t o g gjort bet." „©aa ffulle be 0 be 
©tceber blive fulbe uieb ©teuneffebioibe, og 
be ffulle foruemme, at jog er £erven." 3 
bet 37 fe (Japitel uil ©n flube, eftev ©pttef 
oiu be ©obey ©pffattbelfe, at ©ropbefen 
gaaev oibcre og taler out, at be to ^Rafio* 
uev ffitlbe Mioe til eeu Nation paa 3»vaefy 
©jevge, o g at eeu ivouge ffal ocere 5toitge 
for bem Qllle; og at uaar bette rpfplbey, 
ffulle be if'fe mere abffilley i to jtougevigcr. 
2)bermere ffal Jperventf Saberuaffel ocere 
boy bem, og bany Jpelltgbom mibt iblaubt 
bem til eoig Sib; ban oil beffattbig reeve 
berey ©ub, og be ffal ligclebey ocere baity 
#olf. //Og £ebtiingeue ffulle foruemme, 
at jeg er jperren, fom belligev 3$rael, uaar 
min £>ettigbom Mirer mibt iblaubt bem eoin* 
beligett." (©ibjte ©ei*y). Stu, bet er et 
ftactum oel fjeitbt, at3nba og be ti ©tarn* 
tuer bar albrig oceret eeu Station paa 3$= 
vaeiy ©jerge, fibeu be ©age, be Mere forff 
abfftlte i to Stationer. 

©ten, uaar bette ffeev, ffal enbog feloe 
Jpebuiugeue foruemme bet, og blioe ooerbe* 
rifle om beu faube ©ub, ligefom @pruy. 
Stu, berfom ©iiyfiouceverue ffulbe omoenbe 
©erbeti, forettb £erreit gjor bette (lore ©ccvf, 
ba oil bet fpare Jpcrren beu Umage, at gjeve 
bet eftcr flu egcu ©iiy, og ©ropbetierucy 
Opfplbelfe oil iffe bebooey, og Jperreny Orb 
oil ffaae fcil, og bde ©erbett oil falbe til 
©antro# Dtetteligen fagbe Jpevven: „mine 
Saufer eve iffe Qrbevy Saufer, og mine 
©eie eve iffe @ber3 ©eie." @ap. 38 og 
39 oifer oy et ©pu af mange Stationer, 
foveuebe tinber eet (Tort ipooeb, boem bet 
bebager Jperreu at falbe ©og; og ribeube 
paaJpeffe, beocebnebe meb alle ©lagy ©aa* 
beu, fonuuev be op imob 3$raeiy ©jerge, 
fom eu ©fp, ber ffjulev Sanbet; berey $J>ie* 
meb ev at rore og borttage ©olo og ©ulb, 
3cee og ©oby i flor ©tceugbe. 

©ette er eu ©egioenbeb, fom ffal ffee 
efter S^Mruey Silbagegaug og 3*nifalem$ 
©jeuopbpggdfe; ntebeuy ©tceberuei 3ubccay 


Saub eve ubeu ©tttre, og bar boerfeu ©teen* 
ger ellev tyorte. ©ten, uaar be eve lige 
oeb at opffttge Sobevue og obelccgge berey 
Saub, fee, ba ffal iperreny ©rumbeb opffigc, 
og et mcegtigt Sorbfficelo oil fomme, faa 
at jpaoety giffe og jpimmeleny gugle og 
©preue paa. ©iarfen, og alle frpbettbe ©pv 
og alle ©teuneffer paa 3ovben ffal bceoe for 
bautf Stcerocerelfe, og alle ©lure ffal falbe 
til 3orbett, og boer ©tanby ©ocerb ffal 
ocere oenbt imob ban^ StcelTe i beuue #oer, 
og Jpevren ffal labe vegue ooer bam og ooer 
bau$ £>cerffarer, og ooer be mange 5olt, 
fom ere meb bam, eti ooerffplleube Stegn 
meb Jpagelffette, 3lb og ©pool. ©g faa* 
lebey oil ban oife fig at ocere ftor og feels 
lig for mange Stationery ijitte, og be ffal 
fjetibe, at ipatt er Jperreu; faalebetf ffal be 
falbe paa aaben ©tarf, paa S^rad^ 33jevge, 
©og og al baity Jpcer, £>effe og Stpttere; 
og 3obenie ffal gaae ub og fantle .ftrigy; 
oaabeu, faafom ©ppbffaoev, ©fjolbe, ©uev 
og ^ile; og biyfe ©aabeit ffal tjeue 3y^ 
raeiy ©tcebev til ©rceubfel i fpo 9lav, faa 
at be ffal itifet Svce feufl^e i ©fooetie, tbi 
be ffal brceitbe ©aabiteite oeb 3lbett; og be 
ffulle rope bem, af fei>ilfe be eve r 0 oebe, og 
plotibve bem, font bem plpubrebe, og be ffal 
fantle ©ulb og ©olo og Atlceber i ffor Om* 
flobtgbeb. ©aa beuue Sib ffal Jpiinnielen$ 
Single og ©tarfeuy®pr baoe cn ffov 5eff; 
ja be ffal cebe bet Jebe, til be feltoer meets 
tebe, og briffe ©lob, iubtil be blioer bruftie. 
©e ffal cebe ijoevffevy, jtongcv$, be ©ceU 
Hgey og jtrigyfolfety j?j 0 b. ©ten 3oberue 
oil baoe eu itieget aloorltg ©ligt at fnlb= 
bprbe, boilfet oil optage iffe miubre enb fpo 
©faauebev, iteiulig: berey gjeubery ©egvaj 
oelfe. ©e oil tibocelge eu ©laby paa beu 
offlige ©ibe af ©0eu, falbet be Steifeitbey 
©at; og ber ffal be begvaoe ©og og bauy 
STiaitgfolbigbeb, ,og'-be ffal falbe r bett Spa* 
uiou ©ogy ©al. li Og ©tattfeu ffal ocere 
faalcbey, at beu ffal ffoppe Stcefeit paa be 
Cteifeube, og faalebey ffal be vettfe Sam 
bet. "Dg jeg oil feette min ^erligbeb iblanbt 


@n Sltoarfete Siefh 


167 


£ebuiitgeue; og atfeJpebuiugene flfal fee min 
©om, fom ieg bar ubfert, og min Jpaaub, 
fom (eg Oar lagt paa bem. fig 3tfraete 
JpuitS flat foniemme, at ieg er Jpevveu be* 
re$ ©ub, fra ben famine ©ag og fmnbe* 
le£. 0 g Jpebniugeue flat fjeube, at 3$* 
radtf Jpuutf er bortfert feu bere» 3Hi$gier* 
uiugev, beifor at be baoe forgrebet fig imob 
mis, fjoorfor ieg Oar ffjult mit Sluftgt for 
bem, og gioet belli i bereS JJjenbcvS Jpaanb, 
fa a at be eve aUefamiueit falbue oeb ©occr* 
bet. @fter beres Ureenbeb, og efter berc6 
Ooevtvccbelfc Oar jeg gjort imob bem; og 
ieg (finite mit 2iufigt for bem. ©erfor 
fagbe ben Jperve ©ub faalebetf: s Jiu oil ieg 
oeube 3aeob3 Sceugfet, og forOarme mig 
over bet ganffe 3»rael3£un£, og oau'cnib* 
Finer for mit beliige 91aou. Og be (Me 
bane bereg Jorfmccbelfe og al bere£ $$ov* 
giibelfe, meb boilfeu be baoe forgrebet fig 
imob inig, ber be boebe troggeligeu i beres 
&wb, og ber oar iugeu, ber torfecvbebe bem. 
0]aar ieg fever bem rilbage fra ftolfeue, og 


fa ufer bem af beretf Sjeuberg £aube, og 
uaar jeg blioer bclliggjort iblaubt bem for 
mange JpebuiugcrS ©iue, ba (lal be for* 
ueitime, at jeg er Jperreu berctf ©ub, ibet 
ieg fear bortfert bem til jpebniugevue, og 
mi famler bem til berc$ l ? anb; og ieg oil 
iffe Dbermere labe uogen af bem blioe til* 
ooers ber. 3eg oil og iffe obermere ffjule 
mit 5fuffgt for bem; tOi ieg bar uboft mill 
'ilanb ooer 3^‘acli? Jpuu$, figer ©ub£evreii." 

3 bet foregaaeube opbager oi, at 
niugeuc oil fjeube, at Sffradd J»>nit£$ bar 
occret laubflogtig forbet^ UgtibeligOcb; men 
fainted igjeu ocb ©ubSJpaaub, efter at baoe 
baarct ©fammeu for alle betd Ooertrcebct* 
fer; og 3^'acl$ S} uit$ ffal fieube, at bet 
oar Jpevreu bercS ©ub, fom bortferte bem 
i ?aubflogtigbeb iblaubt Jjebniugcue, og at 
bet oar jparn, fom faitilebe og forfoarebc 
bem, og jpau oil iffe mere ffjule fit %iffgt 
for bem, men oi( ubgobe fin Waub ooer bem. 

(tfortfcettetf). 


^wentc fttottnDeltge (Spiftel fra ^raflPcntffabet owev Scfu 
(£f)rtfti $irfe af $>ag§ «£)elltcje. 

©fvepet i ©cove ©alts ©oc 2>aI, til be Jjollige abi'pvcflc omalt-paa C'Dibcn, 

liieb £ilfeu. 


Sleeve 93vobre. — ©iben oor fib(Ie 
Spiffed ©atum, 22be September, er ber 
fleet mange $iug, ber glcebcr oore Jpjerter 
og opmuntrer ben £vofafte til at arbeibe; 
og oi beuptter bet uccroccrcubc SDicblif til 
at prafeuterc (5 ber oore aarlige i^if^uiu- 
ger, at 3 maae oa:vc befjeubte meb 3iou$ 
gobe £ilftaub, og glcebe ©ber oeb al bem? 
©kcbc. 

©ibfle Winter oar i bi^fe ©ale ual- 
uiinbclig milb, faa at alt lo^gaaetibe gcce 
iffe bar beftooet uogen £>oe; megeu Jpoebe 
er bieoeit faact, og bet tibligere eub feeboam 
lig foevtiflaubtf, og mange SBggninger ere 


bieoue opferfe, elier fulbfovte, efter ben 3ub 
man pleiev at opbore meb @fteraar$arbei&et. 

©ct ferjTe 5ag af oort line Saberua* 
fel bleo veift ben 21be 9?oo., og bet £ele 
oar nuber Sag og meb SSiubuer og ©ore i 
ben 16be 3au., 126 iyob laugt og 64 brebt, 
meb 3 3ob tt)ffe ®lure, bet Spdc ganffe 
ub i eeu Jpocdoiug lige fra ©ruuboolbeu 
af. ^alerfloleu er aubragt neev 5}fibten af 
ben oefire 2}crg, meb ^(bgaug fra eu $ors 
ftue etlev ©acriflie; ©tottenie ftaaer faa* 
(ebe^, at Ubfigteu er eeusJ for Wife, og oim 
treut 2200 fan begoemmelig faae ^})labi?. 
©et £ete oar feerbigt og bleo iuboiet ben 168 


Slfminbeltjj (Spiftef. 


6fe benuetf, fom oar ^egpnbelfen fir ben 
alminbetige (Son fere n$e, og albri g oav be 
Jpellige af be ©ibtfe Dage faa beqoemme* 
ligt o g falvigt fovfanitet oeb nogen tibligeve 
t-eitigfieb. 

G*n (Tor 'Deer af ©vaoningen ev ffeet 
til ©vnnboolben af Oilmen om $empel* 
gaarben, og mange ©tene eve paa ©tebet. 
^robvene f;av ialminbetigbeb occvet vebe* 
bonne til at inbbefale een £ienbebeel af 
beretf Nomine, i DoereenSflemnielfe meb 
beres! tfofte i ©epfembevsGonfevenjen , og 
albrig bav Jpevven^ Sovvaabtf6nn$ occvet 
faa oef fovfpnet meb Jpoebe, j?iob, ©mor, 
2Gg, ©ronfagev og anbre npttige Slrtiflev, 
og IjanS ©vcc^gang meb Docrg, fom mi. 

Dev bar occvet meget libt af 9 )enge i 
Dnilob ibtanbt 06 i bet fovbigaugne 9 lav, 
fovbf be tibligere eve bleone anoeubte tit 
fveninieb ©ob6, fom oav noboenbigt for o$; 
men i ben feneve Sib ljav ^engemangelen 
fovautebiget Solbet til at antccgge gabrif* 
ter faa bnvtigt fom ninfigt. Gn lille Utb; 
toifabrif, fom paabegpnbtetf fovvige s 2lar 
l)ev i Daleu, oente» at f online i ©ang om* 
tvent niibtfonimer. Gn anben i Utaf) Dal 
oil blioe fccvbig for befte 9 lar£ Ulb. ^Jfange 
©pinberotfe og 3 ?ccoe ere i 2hbeibe i jpn* 
fene, og fleve Snfinbe Vilen Soi ev bteoen 
fovfccrbiget, fovnben ©nlotccppev, SBantev, 
©tvompev o. f. o. 

Sovnben Defevet s Dottemageri bev i 
©taben, ev bev et aubef begpnbt i ^vooo 
i Utah Gomitp, og et anbet oente$ bev af 
begpnbetf i ©oimnev i Sitlmove i ^fiilavb 
Gomitp. Gn 3 )?af!ine til at fovfccvbige 
jut m me ev nccftcu fccvbig. Dev ev en ©om< 
fabvif i ftilb ©ang i 3 von Gonntp, enlan* 
ben i ©an V 3 cfr, og een antaeggetf bev i 
©taben. 33 pgning$arbeibet bav bibtil ocr* 
vet meget f>inbret formebetfl Mangel paa 
©om, boilfet oi baabev oil blioe afbinlpet 
oeb SBvngen af felogjorte ^laffiueviev. 

©tovftebeten af be fovnemtfe Golos 
niev eve oel fovfonebe meb jvovnmollev, 
og boor bev fattetf, blioev bogget. ©aug* 


mo(Ierne$ kintal oovev. tfanbef forfpne* 
meb breiebe Srccfav fra en fabvif i Vrooo. 
©avoeviev eve bev i be flefte (Tore Golonier, 
og i nogte to, tve, og eftev neefte SBarfetib 
oil bev occve gobe Ubffgfev til et gobt’Sov* 
vaab af Sctbev. Sevnerffen oeb Goal Greet 
i 3 von Gonnto, er bleoen pvooet og befum 
bet af occve af en oppevtig Cloatitet; meii 
bev ev enbnn iffun libt bteoen gjovtoebbef, 
af Mangel paa jtnl, booraf bev bog ev en 
(tor 0)Tcvngbc paa $jevgef neev oeb, men 
ev iffe til at fomme til meb 23 ogne fovenb 
bev blioev anlagt en $Sei. 

Deferefd VloiS, fom oav ftanbfet af 
Mangel paa 1'apir, begnnbfe fin anben 
Wavgang ben 15 be ^oo., paa et fiorre Vlrf, 
og bar gjovt gob divining meb £enfpn fit 
Sabrifaulccg; og bev ev en alminbelig £p|T 
og VlniTvccugetfe Iblanbt golfet til at til* 
oeiebvinge be fovffietlige Qlvtiflev, noboem 
bige tit bet* Saro; og ©tote, $ orbe, RaU 
lier, ©panbe, Sonbev, jtnioe, og mange 
anbre npttige Sing, blioev mi mere almim 
betige paa oove ^favfeber. 

^erriforiefo 2egi£fafnv ellev loogioenbe 
9 ?aab, oav fovtamlet i benne ©tab b. 22be 
©eptbv., og eftev en tort ©e^fion, og Sit U 
move Gift) oav bleoen befteinf tit©ccbetfov 
Jftegjevingen, og Gommipffonccvev oav be; 
fWfet til at occlge et 6trf til Dfaabbnfrt 
o. f. o, bet ubfaitee til ben fovjTc 3Kan* 
bag t Sminari, ba bet attev forfamtebe^; 
og eftev at baoe beflnttet mange almtnbelige 
^?ooe til ©obe fov Devvitoviet (boilfe nn ere 
nubev Profiling), og flveoef ^femovia til 
Gongve^fen angaaenbe ^(uloeggetfen af eu 
national t ? anbeoei, 3evnbane og Selegvaf 
fva ^i^fonrifloben tit ^ciiepflen; en %ci 
af lobe fra 9 ?ovb tit ©pb igjennem Dervi* 
toviet; et ^)teief;nii^ og et ^ngfbim^; £)ps 
vetfetfen af 1'olTgang feerfra til ©an 2)iego; 
en ngcnflig ^o|T til ©tafevne; et ?)oft* 
6 un^ meb $nbbe; og anbre ftove gorbe* 
bringev i bet Offentlige, fXuttebe^ ben 14 be 
gebvnav. 

Den 25 be ©eptbv. mobfogetf 1500 ^b. 169 


Sifmtubdig (Spifief- 


©nffcrbebcfvo fva ^Slbffc Raptor i Jyvanfs 
rig; og oi barer, at S)I a (If in evict for ©uf* 
Per* og Utbtoifabvitfevne ev i j?ane$oitte, 
o g oil v>cc vc bev iaav. 

$Sfbfte £>. tyratt aufom bon 4be 0c* 
robev fva Gntgtaub, nicbbviugenbe et pppev* 
liflf 'Seteffop, ct Slifvoflop, ©tebcr, cf)e* 
niiffe Skooeappavatev, on minerafogiffc'^Nvo- 
per, boitfet atffaimneit cv meget oigtigf tit 
at befevbre oibenfifabefige Unbevfogetfev. 

Dct ftbfle ©etffab af be bibfommciibe 
Jpctti^c aufom bcu 24 be Dctbv. gjetbeue 
on bet boic Sanb bteo fov forftc ©ang i 
SSintev bebccffef meb @uec beu lobe Stop., 
on bcu ucvfte Dan paafntgte bcu ftaev* ! 
Pcflc S3t<vl? oi eiibun f>av Pjenbt i oov Dat, 
boor iff mi tibt ©nee cv falbcu i S3intev, 
on bet taae iffuu eu Port Sib. SkofeSfov 
s Dvatt f>av bolbf cit SlccPPc af govefatfuin* 
nev oocv 2tttvouomieii, on at mutin gtib ev 
bleoeu auoeubt fov at fvemme .Runfter on 
3>ibenflfabcr. 

Sun ecu SkjTfcvf cv bfcoeu mobfagef 
fva Oregon fibeu ftbfte Grftevaar, on bet ben 
lobe i beune ^Jiaaucb. Stooeiiiber*S)ofien 
fva ©afvamcnfo Hco afbvnbt on gif tabt, 
on SJoftfovcvne bteo nbcufoi'of bva'bt nf3n< 
biauevue oeb ‘iDiavoS gtob, cubffjoiibt £v. 
SBoobarb$ Siig cv ftmbcu tvebioe engetffe 
’Oiitc bimiTbeS ©javueftobeu. 3ugeu S3o(t 
par fommet fva ©tatevne fibeu bcu cue, 
fom fovtob Snbcpeubcucc beu 1 fie Deebv., 
in b tit bcu 3bie b. 3ft., falgclig bar oi baot 
•fuu (ibeu ©ftevvetuiug oui be fvemuiebe 
s 3Hi$(lonev$ Sifftanb. gva be fibfle 33evet* 
niugev fan oi viutefigoite autane, at 2£tbfte 
Saptov on 91icf)avb6 eve paa ®cieu biemab; 
2©tbtte ©non) i Danmavf, ogS. ©now 
i @ateufta, on agfev at veife biem ooer bet 
ftitte i?ao. i?evveu$ ®cmf baobe gvcm* 
gang i gvaufvig, ©nglanb, ©oeij, Dan* 
mavf, Spbflffanb og aubve ©tatev vuubt 
omfviug; faaoibt (Soaugetietoavblcoeiipvcv* 
biPet ; og paa mange ©tebev flov3ftobfTanb 
baobe oitf fig, boitfet beoifev, at ©atau 
iPPe er btiubeu. Og ^ormouS S3og oav 


btcoeu ooerfat paa SBcvlff, gvaiijl, Daiiflf, 
og faubfontigoii^ foveub beutic Sib , paa 
Spbff og jtaticujl; og beu fomuiev afuiiu* 
betig i Omtob. 

Den enefte up eve ©ft ewe tiling fra 33 c* 
flen, oav fovmebefft @afvamcnto*®o(ten af 
gebvuav, inbebotbenbe fun tiben Optioning 
af uogen ©tag$; bog oav oi glabe at ev* 
fare, at 2©lb|Te ty. Skatt aufoiu tit 
Sftitpavaifo i @biti i Slooeuibev, tebfaget af 
?@tbtle ftnfiiS Qttteu; at ban baobe gjovt 
Skfjcnbfffab, ogbegpnbt at bevebeffg tit at 
fovfonbc ©oaugetiet* Dev bevetreg, at 33vc* 
breue baobe bobt oocv 400paa@anbn>id)$* 
0evue, fovcub beu lObc Sloobr. ^3i bar 
iPPe bort fva 2£tbfte Skatt ftben beu 13be 
©epbv. £S'tM?e 9(. Soman og Sftd) 
oar paa ®cflfpfteu, og baobe autagt en 
@ofoni i ©an 33eniavbtuo i £o£ Qtngeto^ 
(Jorniti) i (Jatifoviiieu; men oioibefnn tibt 
I augaaenbe bem ettev beve^ ^otoui, ba be* 

' vc$ fovuemfte ■ 3?vcoe iPPe eve fonme ben 
vette ®ei ; ettev ftet iPPe atifomue. 3j5tb(le 
3. Sinrbod) og (?. SB. SBanbett antagee 
af oa've i ©ibuct) i Stobottaubt 

Def line ^iav, ben lfle 3anuav 1852, 
bteo bcgpnbt fom en 3)bniogetfe^* Soopvii^ 
ning^ og ^affigetfe^bag, fonnebetjT Sh’o* 
ftamafiou af ©noevnov 3)onng; og be^el* 
tige bar iaar occret ufeeboantig oitlige tit 
af betatc ^ieube, og af vette ffg eftev be 
gioue 9iaab; og bjevtetig 0la:be bar, fov* 
mebclfl cn (Tevve Ooevffobigbeb af beu gobc 
Slanb, uiiiiefienbeligen oiijl fig, faaatnaav 
Ligeti; 9?cvn giorc beveg , ©tib er 
vebc tit at opfotbe fine govjceffetfev tit bem, 
og nbgobe bem SMffguetfev, faaoibt bev ev 
Slum tit af mobfage. 

itagtef bet vinmnetigc ^abevnafet ot 
afbenotfebe ocb Sonferen^en, oenfebe bog 
mange Jpnubvebev ubenfov, og Pmibe iPPe 
faae Sftgaug, og atte fotte Sloboetibigbeben 
af cn ftovve S3oguing; men att oav gveb, 
©nigbeb, iticcrfigbeb; og ben $el(ig*SIaub 
footed at pvcvfibeve i boevt ^jevte. S3vig* 
bam ^onng bteo opbotbf eeufteinmig af 


170 


2UmmbeItfl (Spfftel. 


©oufemneu, fom ^)rerflbeuf, tyvopbet, Sen*, I 
9Iabcu('arev af 3cfu ©brifti Sivfe af ©ibftc 
0ag$ Jpelligc paa f>elc 3orbcu, eg Jpebev 
©. fiimtatt og 2Bitlarb Slid) arb$, fom baud 
Staabgioere, og jtiufcnd ?lutf)oriteter i Qll* 
imubeligbeb, fom bibtil orgamferebe, bleo 
iligemaabe atievfietibf. 

©oufemijcu fovffaffcd iubfil ©onbag 
be u llie, og ineget af Sibeu bleo tilbragt 
meb at Iceve og aabenbare upe og gamle 
2iug; og be £ellige$ Jpicrfcr bleo folbt 
meb ©Iccbe, 2ooprii£uiug og Safftgelfe. 

$$i tccufer, at oi (fal occre fccvbige til 
ar begoubc templet uccfte Soraar, og at 
Sourer og anbve Silberebelfer oil blioc gjovt 
fevrbige iaar paaSempetgruubeii; men (Jon* 
tauter oil onflfed fra $llle ber f)ar, for at 
fjobe faabamie Wrtifler, boortil rebe tycuge 
‘bebooe^ og faabamie, fom iffc fan from* 
briugeS i £)aleti. 3Si borer en gob ©fter* 
vetm'ng fra beJpellige i ©uglaub, og oi bar 
beu fyortroftuing, at be oil oebblioc i gobe 
©jevuiiiger, og 5lubre folge beved ©rempel. 

5)eu @ag, at be £>etlige oaubre ooer 
©leiterue, meb Jpaatibfarrer og Jpiulbore, 
bleo forebragf Soufevcujen, og 93 ^vobve 
rilbob fig at gaae bem imobe meb jtjorc* 
toier og s Drooiaiif, for at adOffeve bem paa 
beved Stei fe, fom m fit ©fjamf til ©ub» 
Stifle., Sieve 33rabre beffiffebetf ^iefiouer 
ril 3talieu, Dftiubieu og anbve ©teber. 

©btoarb punter bleo ovbiuerct til pros* 
flbemibe 93iflfop for f>ele jlirfeu, og ban 
foreflog 93rigbani g)onug og Jpeber 6. jtim* 
ball fom flue Sfaabgioevc, meb ©oufemi^eiiS 
fnlbiOiuiie ©amtpffe. Sem bteoe eeuftem* 
migeu oalgte til adftfTcreube pvaflbevcubc 
9Jif!opper. 

©oufcreiijcu£ fibfte 2>ag, ©oubag, bleo 
©ffermibbageu 6?ttiget til at abmiuijtreve 
£ erven » Stabocre^ ©af ram elite, og til fo* 
eiale Sagttagelfcv af Sovfamliugeu, boor* 
efter et ^eugebibrag bleo bvagt iftaub i 
beu JOcuftgt at ffaffe Stebffaber til ^jeue* I 
lieu i ^aberuaflet, ba 149 ® oUard bleo | 
fveitilagf i ©olomput, fontbeti abffillige j 


! <)3uub af llbvfa^fer, ©fecr, Stiuge og am 
bre ©olopvobelfer. Soufeveujen bleo op* 
fat til beu 6te Octbr. uccflfonimeube. Og* 
faa eu fpeciel ©oufevciije bleo beftemt for 
beu flbfte Sooerbag i WugttjT, for ar beffiffc 
JSlbfte til freuimebe 3Bi$ffouer. 

Og mi, baoeube gioet eu fort ipiftovie 
om^irfeii^ilftaub i Daleu, boilfen ev i bet 
£ele loffeligere eub oi bibiubtil fuube be* 
rettc, oi bar et Sornianiug^orb, boilfcf oi 
baaber 3 oil gioe Qlgt paa, at 3 fan blioe 
£)eeltageve i ©pfjrainiS rige iBelfiguelfev 
meb o$; og forff, faa oibf fom mnligt, leoe 
i 3*reb meb alle 5)iemieffer, efter fom oor 
flbfte ©oufemije bleo enig om at aflceggc 
at ©tribigbeb og Stetfergaug, ben ©ne meb 
beu ?lubeu, og om mnligt meb alle 3Meu* 
uetfer, uaar 3 ere fogc, falbev paa be 2©lb* 
fte, fom oil bebe for ©ber, tiltigemeb ©al* 
oetfe og 3>aaub»paaliTggelfe*, og pteiev boev* 
anbre meb Urter og mitb 5obe; og om 3 
gjor bidfe $ing meb?ro, og afbolber ©ber 
fra at tage ftovgift og giftig -JKebieitt, boil* 
fef ©ub albrig beffiffebe til ®tcmic(fer^ 
33vug, ba iral 3 oaere oelfiguebc. 

Opbotbcr ben 07af iond Stegjeriug, boor 
3 ev, og taler ocl om beu, tf>i bette cr vet, 
og Stefljevingen bar Stef til at ocute bet af 
©ber, faalceuge beu opbolber ©ber i ©i>crd 
borgerlifle og religiofe Sribeb, i bine Stef* 
figbeber, ber mebfobfe titbore etboert 
ueffe paa 3orbeu ; og berfom 3 forfeited i 
©bevd Sobclaub, og nested ©bers Stef til 
at filbebe beu faube ©ub i Qlaub og i 
©aubbeb, ba finer til 3iou6 Saub, til s ?lme* 
rifa, — tit be foreuebe ©tater, boi^ fou* 
ftitutiouelte Stettigbeber og Srtbeb tugeu 
Dla iou fan ooergaae — fywx ©ub faubt 
for gobt, i bidfc flbfte £)agc, at foruoe 
©atiggjorclfeu» Ubbetiug, oeb Qlabeubariu* 
ger fra J^imleu, og boor 5llle, uaar 2an* 
betd jvoiiftitution og ^ooe ubooe^ i OTot 
fccvbigbeb, ere beffottebe i at beu borgerlige 
I og retigiofe ?5*i*il>cb, fom JJieuneffet er iftaub 
| tit at ui)be paa 3ovbeu; og oore uafiouale 
j juftitutioner oil albrig feile, uubtageii bet 


171 


SNmfnbefffj ©ptftel. 


fleet* formebelff ftolfet? Ugubeligbeb, og 9lu* 
flag af cube ’Uienueffei* i fortoarig iDl&u* 
bigbeb; forbi bine S^ettigbeber bleu orbitte* 
ret af ©ub paa bette Sanb, for @tabfa:|Tels 
feu af ©aubbcbentf ©ruubfecfniugei* paa 
Sorben; og pot* nati ouale £)rgauifatiou baobe 
ftu Opriubelfe i Jpiuiletie.' Sab aUe 3$rael$ 
SSlbftc blaife JJrelfenS 33afmt meb cu fleer f 
2pb, oibeube at Sibeit er tort, i boiffcn et 
ft orf SBccvf flat ubforc$; og frpgteriffe for 
boab 3)leunef!fr fan gjore, font fan iffitu 
ibjelflaae Segemet; men frygt ©nb, font 
oil forbccroc ben 5n)gtagtige$ og ben frra* 
falbwtf ©jccl i £eloebe. 

©evfom 3 bar mere ©ulb og @ 0(0 
eub 3 bebooer, til af mcbbringe aUe be 
Sattige, ba foer bet meb; men bicclper &oer* 
anbrc — gjorer fom 3 oil af Slnbre flat 
gjore imob ©ber, og labev iffe be ftaffige 
omfomme bjemme eller paa Sseieu. £>e 
paa be oefflige $Der, 9it)bottauP, Cfliubien 
og be panne ©limafer i Wlminbeligbeb, oil 
giore oef i at fomme fit @au £>iego i (5a* 
lifornien og mobfage SBeilcbniug af 9lpotf* 
(erne eUer ^rceftbeutflabef i ©an 58 mum 
bino; mebentf be fra ©nglaub og betnovb* 
lige ©nropa oil gjore bebre i af tage eu 
mere uorblig 23ei, ouer 9lpe Orleans, iia* 
netfoiUe og bet fpblige 9)a3*> og uaar 3 
fonuner, ba briuger 5)iobeller meb ©ber af 
be bebfle 3ffaf!inmer fit at fovfccvbige aUe 
nptfige Wrtifler, fom 9Rennejler nogenjlnbe 
fan bebooe, og alle ©lag$ uboalgt 3m 
ilerben er fnlb af arbefbfparettbe 3Jiadi* 
itert; og ^Kobeller beraf, famt faabauue 
^Irfifler, fom man bebooer for at fortev* 
bige ^Oiaflinerierue, og fom iffe fan erbol 
be^ bey, oil babe mere SBccrbi fil be Jpel* 
lige, eub beretf ^scegt i ©ulb og ©olo. 

©ubelig, SBrobre, frpgt ©ttb; 00 D^ef* 
foerbigbeb, og fom fnart bkni. SBerebet* 
©ber, fil et aubet 9lar, af fomme i tifu* 
ffttbeoiig; og tccuf iffe, af ©beni 93ci flal 
berebce, faa af 3 fan fibre i jiaretbev. 
9Si bar labef oS ueie meb 23rob og SBanb, 
eg mange ©ange faare libet 33reb enbba, 


og bet i flere War, for at ot funbe ubfoge 
et gobf 2anb til be £cl(ige£ 3?ofcettclfe* 
3)efte bar oi opfplbt, formebeljl por bim* 
meljle 3aber» SSeljtguelfe ; og pi iubbpber 
nn ©ber til en feb 3ejT, til et 2aub, ber 
pit pbe alle ©ber$ Sornobenbeber, peb for* 
nnffigf Wrbeibe; label* berfor Wile, ber fan 
forflaffe fig eu $ib 33i*ob og et jtlecbmngd* 
(Tpffe paa bcre$ Sfyg, pccre forflffrebe, at 
ber er operftobigt og reenf $knb paa ffieien, 
og fpiol iffe lamger, men fom uccfte War 
til ©amliug^ftebet i /tfloffeoite , ligefom 
©tier flpoe til bereS SBiubuer, foretib et 
Ureir. 

9laar et 3olf eller ©ufelte, bom* ©pan* 
gelief, ablpbcr bet$ forftc tyrittciper, bobe$ 
fil beveb ©puberS JyDvtabelfe , og aitnam* 
met* ben £clfigaanb oeb£aaub$paalccggclfe, 
ba er bet £ib for bem at brage fil 3ion, 
ubeit £>pbolb; unbfagen bere£ Wrerftbeut* 
(lab forlauger, at be ffal tope og preebife 
©oaugeliet for bem, fom ci bar boot bet; 
og i Wlminbeligbeb, jo (amgere be toper, 
jo paujleligere bliper bet for bem at fomme 
bknt; tbi ben, ber bar ?eiligbeb til at 
reife, og gjor bet iffe, oil blioe plaget af 
£>iccoeleu. 

2) a 3efu^ par paa Sorbeu, fagbe ban 
til fit fyolf: "Sp pot* offe pilbe jeg bape for* 
famlef ©ber, ligefom en ipone famler fine 
^(linger tiuber fine linger, men 3 oilbe 
iffe; berfor, fee, ©ber^ £mt£ labe^ ©ber 
obe." Cg berfom be ipellige t benne Ub* 
beliug iffe Ipffer til ben gobe jpprbeS 9toft, 
og iitbfamle^ opereeufftemmeube meb bet 
bellige SBub, £iben er iffe langt borte, ba 
ftrelferetie ^epreefeutanter, fom uti ere paa 
3orbeu, oil bape Slulebning fil at ftge, fom 
ban fagbe: i@ber$ labe^@ber obc 
tbi plaget*, hunger, ^3e(Tilen3 og Dobclig* 
bob begpnber at omftrcife Sorbeit; og boor 
oil ©ifferbeb ftube^, ubeu i 3iou — ©ub^ 
beftiffebe 2anb — be £ellige£ J&fcm ; et 
ppperligt Saub i ^robnffer og S^egieritig 
fremfor alle atibre 2aitbe; berfor, oi ftget* 
fil ©ber: "@taa op og fom bitm, og top 172 


SHmtubeNg @pifte(. 


Dine Djcncre; at alle Dine ‘Sow maae 
ncere Ipbtge i alle Ding, og fiuirt Mine fov- 
enebe meb o3 i (SpbvainiS Dale; at Din 
gillie maa flee paa 3&rben fom i Jpimleuc, 
pilfer ri bebe i 3efn @bvidi9farn. Stolen, 
©tore @alt*©0 ©tab, ben 18be Slpvil 1852. 

93 v i g (> a tn Noting. Jpeber Kimball. 90 i t f ci v b 9iid)arb3. 


iff?, tf)i terrene ben (love Dag ev fovbaan* 
ben, og ftro fan taale foauti 'Silfouituelfe? 

0 Terrel Slbrabamtf, nor Jabere ©nb! 
itbgpb Din Vlanb oner Dif oner (jefc 
Sovbeu, ja ben Slant, fom Du inebbelev 


Suerfalfc 09 Soiigfop&uylietfe. 


Ooevalr i bertc tfaub, bbov jefu 6bvi(li 
Sfvfe af ©ibfte Dng£ #cllige erblepcnop* 
rertet, bur nor Jyjenbc gjort alt uiuligt for 
nr ubfnuftle IMairr til at freeffe ben 3»b* 
(tobelfc, fom ben Jpctfigaaub? meboivfonbe 
9faabc fonnebclft Oibef oirfev paa be Op* 
rigtiges Jpjerter; bet er iffe^rbelen alene, 
ber neboccrbiger fig at uborc&solb eg Coer* 
falb imob Ovbet$ Sjcneve, men bet er 93rcc* 
dev og ©eidliaftebeii, font for timeligSBins 
bing beflccber et efter Saubet* 2or afiBev* 
ben focvbret tyreedeembebe, ber fegev at oinbe 
5olfcf$ Jpievte meb fniigreube Orb, og bev* 
oeb opoccffev ben ubaunebe og Ample tfrlfc* 
H«$fe til at tra'be i ©pibfeu for Optoier; 
og be atffifterc bered lordritigc Slbfanb; 
og s VolitimejTere frogfc mere for 5o(fet enb 
for £ooen, og be tanife, be JipeUige flaaev 
i et [let 2p» i Sanbcf; be tier Pel (title, og 
naar be taler, ba fan Pi let breie ©ageu 
fna, ar oor $yveiiigaiig$iiiaabe fan forfra* 
ve^ ; tt)i ben mtpccrenbe ^ilftanb iblanbt 
ftolfet cr tin meget {let, faa at 3rpgt for 
ben reffccvbige ©nb er neer reb.gt fovfPtiibe, 
og Sanbet* Sor fan inbfh\nifc$, naar en 
Deel opfolbe^. Sit pttre uoget bctfaugaaciibe 
for Offentligf)cben bar jeg beftanbig toenft 
for OoerflobtglKb, ba be ccrebe SMabrebaf* 
rettrer iffe gjevue mobtagev faabanne.Saub- 
beber, font ere bebagclige for ©ub, men for 
ber cb ©eljlabereuner ev foragtclig; boorfor 
jeg cnbnn albvig bur flaget for iiogenDom* 
liter i polififl jpenfcciibe, eubffjenbf jeg fterc 
©a nge bur fcaot forfpavlige ©runbe berfil/ 


men bur ibttfommet bi$fe ftvelfeven* Orb: 
8cev af mig, tbi jeg ev fagtmobig og pb* 
mpg af jpjertet, faa ffal 3 finbe ippile for 
Qvtsero ©jcele; og butt tang, naar butt leb, 
og bab: Jyaber forlabbem, tf)i be oibe iffe 
boab be gjore; og berfom iffe uoget 9)iccrf- 
ocevbigf Par inbtniffeii , font foranlebiger 
mig til i pdv ©tjerne at offetttliggiove por 
iilflanb i ben Deel af Sanbet, fcbov jeg 
offer SlanbeuS Millie ev falbet til at pros* 
ftbere, ptlbe teg etiMitt iffe uebffrepet por 
ilbe ^ebanbling og bPorlebetf £anbctij £or 
Mirer ooerff aabt, tiben at ber fleer uoget 
til at forebpgge bet. 3 -Rjobdflben ©ftPe 
bar ber i ben forbigaugue Winter fleet 
mange Uorbener; mine Ujittbner ere bleotte 
ifnflagtic fteve ©ange, og en SBroberSR. 
@6ridianfen$ ligelebes, faa ban maarte lage 
fin Juniilie out flatten og forlabc 93t)cn, 
for at fiffre fit Sir. @n 9Srober Srenfe 
bar maattet libe meget af VobeL Jpan$ 
9>tnbtier ere ituflagne mange ©ange, og 
efter Opforbring til tyolitimedeven blep ber 
atfffdevef meb en s 2<agt out fatten; men 
ben life 3)tai flete bet, at nogle ©obflettbe, 
faa og nogle Rentier fra ©ailing Par be* 
ft e nit at gaae fovbi ©fire til Dommerbi), 
for at bribe Sorfnniling, og ba be rave 
fom ue igj enne 111 ©fire, blere be orerfalbne 
af en dor Deel af Spen^ 93efolfning, fom 
: meb ©toffe og ©fene paa bet gvnfomtle 
iniebanblebe bem, (logo bem til 3rvben og 
pebblepe offer 53ebag at flaae, og forlob 
bem fom bulrbrbe Wartprer, og iblanbt 


173 


£)mfa(b og ?o»$for(m)belfe. 


bisSfc nbnicerfebe fig en .pattern aga* SPornp 
af ©fioe. 

jferr leeb en }J?anb meget, fom if fe 
borte til oort ©amfmib, meu fom oar met 
for af bove, oeb 97aon ©ftrifteu $3it(abfen 
fra Dalbt), men fom teroeb Icevte at finite 
ben faafalbte cf) r i f f n e jtirfe, oa bleu 
ooerbeoiiff om ©anb&eben: "©nboer, fom 
oil leoe gnbeligen i Sf)ri|1i5 3efn oor-perre, 
finite forfolgeS.« Jpan er fiben bleoen bobt. 
©ereffer forfnlgfe be bi$fe 23robre, fom 
oare nbfenbfe fom 9)ii$(ioncmr, ncnilig 3% 
©oviu$ fra Jtjobenbatm og 91. 91nbcvfen fra 
9lalborg og en trebie fra 3efcmarf, og 
bragte bem for ©tabeu$ tyolitimefler, fom 
paa SBorgernefl Dpforbring lob bem fom 
9lrreflanter nben noget JJor&or tran»porfere 
til bereg Stfbefteb, nben at agfe paa tyava* 
graph 85 i ©rnnblooen. 3<?g began mig 
berfil, for at nbfore be ©jerninger, fom 
oare noboenbige, og jeg tog min Prober I 
meb og forlob ©albp ben I5bc om 9lfte* 
nen JRl. 11 og ba oi oar oeb Ubfanten 
af ©fioe oeb 33eien, fom forer til s I>iborg, 
bleo oi angrebne omtrent jvl. 1 af nogle, 
fom laae paa 2nnr for at tilintefgjoie oort 
2io, og be (Toge o3 meget, og efter at be 
baobe faffet mig til 3orbeu og gioet mig 
flere ©lag, forlob be o£, og @nb flovfebe 


o^ efter at oi oare aftoebe, faa oi ere be* 
rebtc til at aibeibe for ©ub6 Diige meb 
fornoet 5vraft og beffpvfet &ro, ©et be* 
mcerfcS, at ben ene af bisfe ©tiina'iib oar 
oort ©obffenbebaru efter .fiiobet }}innrme* 
fler 9?iete 3nifen 93onbiug af ©fioe, fom 
Jpooebmanb. Det er i benne 9(nlebning at 
ieg mebbiler mine ^roeebrobre og enboer, 
fom Iccfer ©tiernen, oor trange ©tilling i 
benne @gn, og figer til alle be £e(lige; 
©lenuuer iffc @ber$ Vligt at bebe for ©nb$ 
Sfenere, fom gaaer iibfor©oangeliet$©fi>lb, 
at be maae fjaoe jivaft til at nbfore ben 
©jerning, fom ©nb forbrer af bem for be 
£eoenbe$ og ©obe$ 3relfe, og glemmeritfe 
i Slebgang at terete ©ber for Sorfelgelfe; 
tf)i bet oenter enboer, fom elfYer ©nb ooer 
alle £ing, og fom befienber 3*ft» 97aon 
for iWennejlene, og fun be, fom ere frpgt* 
agtige og oautro, fan unbgaae at libe og 
ba:re fe'brifti ,ftov$; og ieg beber min 3a* 
ber i Jpnnmcleu i 3efn min Srelfer^ 5Waon 
at oelfigne og beoare enboer, ber er mb* 
fommen i benne .ftirfe, fra at (famine fig 
oeb at befjenbe ©anbbeben, men at be 
maatte blioe nnbbeelagtige i ftovjgtfelfen, 
at blioe 9lroinger til ©nb$ eoige Diige for 
| 3efn Sbrifli ©fplb. 9(men. 

I ©bviftianfen. 


<$t til tc 3@lfcftc og aSogagcitternc. 


Aticeve SBrobve. — .£iben ncenner fig 
nn for ©eneralsffonfercnjeii, ba oi onjfer 
at fee mange af ©ber forfamlebe meb o$, 
ifeev 97ogcn fra boer©recn meb fnlb 07ap; 
port ooer be £ell!ge£ 97aone, Drbinerebe, 
gobt flaaenbe og nbelnffe 5)ieMeninier, i 
Cvben efter ben ©d)ema, fom for er ble* 
oen bem gioen. 

9(t S3ogagenterne inbgioer fftegnffab 
ellev jnlb Metaling til ©fanbinaoieno ©tier* 
ne^ ©onfor bo$ ^iebaftoren ben nn fom* 
inenbe Conference, og oi onffer bet fnlb* 
fta?nbigt. ^ibere bebeS be om at fnibfore 


benne fftegel boert Doartal. ®et er faa* 
lebe$ uoboenbigt at gjorc fom gobe Jpung* 
bolbere ooer £erren$ beftige £ing, fom ere 
bem anbetroebe at bebanble, til be ©pgeS 
£elbrcbelfe og be ©oageS S'vofl, forSugen 
fan baoe mecr enb bet eoige Sio at ubbele 
til 3Kenneflene paa 3*>vten. 9Wange af 
oore 93robre bar pnfet fig ooer be 'Sattige 
og ubgioet bevetf ©frifter nben 93etafing i 
£aanb, ba ©frifterne cller Oogenic oar 
leoeret, og paa benne ^fiaabe ere foinne i 
©ielb, boilfet gioer bem inegcn nbebagelig 
3olelfe, fom fan meget let bliPe forbinbret 


174 


(St £)rb til be SXStbftc Ofl SBogagenterne. 


oeb at gibe bcm ct gobt S^aab. — 2ab be 
fattige Jpellige o g troeube gobe iBeitner for# 
eue fig to, tie cller flere om at Fjobe tyhv* 
moit$ 33og ittiellem bcm tilligemeb be co* 
rige Ubgaber af bore ©Friftcr, til bereS 
^elarelfe, bbitFet bit gibe bcm Owning 
om bet, font bigtigt er, til ©jcctcnS ?5relfe 
og ©atigbeb, og bore SBrobre bil if 6c Mine 
tiobf tit at Frarbe af 9logeu, fom do Ibev 
bcm, mett fbevtimob bit be attib bccve fa:rbig 
at inbbefale til bette ©ottfor for 9llf, boab 
be bar ubgibet. 

©nbbibere tilFieubegibc^ ftevbeb, at bi 
iffe imoblager ttogen Qlnbii^uing fra ©up* 
fTribeuter, fom f)ar offret bereS ©abe til 
bet bebbarenbe Snub, for oS at t’roebe af 
fattige £>cltige, fom fFplber bcm, og fom 
(jar gioet bere» Sftabit for at gjore gobt i 
Jperren$ Sieitede; be oil bade baa, at faa* 
banne ©aber, fom Foinmc af et fomiget 
jpjevfe', eve iffe * oelbeljagelige for ©ub> 


men af Ijan elder bem, fom meb ©tcebe 
giber af flu gobe ftormite, og ban oil bel* 
figne bere» ipccubertf ©jenting til eoig £ib. 
23i f)ar bog iffe fjaot tttegef meb £oattg 
at gjore i beune £eitfeenbe, men bi bar 
fbertimob fimbet be j?e((ige$ Sfabebonbeb 
og gobe Millie i at iubgibe bereg 9labu tit 
af oprefte ftmtbet, og bi baaber, af enfjber 
jta^ferer bil inbbefale beve$ Summer tit 
jpobcbFaSfereren im filtfunbenbe Sonferetije, 
(jbilfet bit blibe et £egit paa be £>etligeo 
Srodab mob Jperreu oor ©ubS SBefalinger, 
meb at offre til be fattige £e(ltgcg Ubbatt* 
bring fra Q3abt)(on, for at gaae til bere» 
forjettebe Jpjent paa 3ion$ $jerge i ©pbra* 
itttS ® ale, boor be Fan ttpbe ftrugfen af 
bere$ ©jerniuger, og bere» Sobfattg ogVriiS 
fit Jpcrreu barmottere meb ben (tore 9)toitgbe. 
9lmett. 

3. ©. Jvortfgren, 


gBillarfc @nom§ (gpiftel 


5Bidarb ©non> til 3cfn Gftrifti ivirFe 
af ©ibfte ®ageiS Jpelltge ooeratt i ©Fan* 
biuabieu, meb Fjcrtig £ilfett. 

Sjcre 95robrc, bcitne anben ©piflel 
fFriber jeg nn til @ber, meb bet ©tide af 
opoccFFe @ber fit ©ftevfaiiFe, og igjeuuem 
©ber, a tie be Jpellige, ooev brent ©tib bar 
fat Oo ftl Jpuu*(jofoeve, at bi attemaaiftn* 
Fomme be Orb, font forttb ere falebe oeb 
be OeUioc Vropbefer og SlpofUcr i gamle 
2>age, faaoelfom biefe ban bar Falbet, nb* 
batgt og ubfenbf i be fibfle £>age og befa< 
let at prccbiFe bang ©bangetimu og op* 
bpgge [jau$ 5virFe igjcu i bele SBevben til 
et SBibncdborb for aile golf, brilFe notig 
bar forlabt ©urepa og 9Jafionente, ef* 
ferlabetibe o£ 2©tbtfe, af‘ ©tibS 9?aabe 
giort til £miel)olbere ober beu abfprebte 
£jorb, faa at be Fait gaae burnt fit bereS 
tenner, tit bereg 3p«jTvtiev og $<mt, fom 


be bar bit vet borfe fra ett lattg 3ib, og 
font be bar band Falbte fit af forlabe for 
©bangelietu ©Fplb, for oor ©Folb og for 
bele >Be>;bcu$ ©Fi)tb, font mi ligger i ©pub, 
af be ntaa bbite fra bere$ Qlrbeibe og upbe 
beid ©eldab igjeu i ett libeu £ib ibtaubf 
jftippcbjergcnc i ©rFen i 23etfeu, f>borf>eu 
be ere forbrebne af beid gienber, og fbrtc 
oeb ett (IceiF ipaanb og eu ttbraFf 9lrttt til 
bet ©teb, (jbor Jperrcn bar fat en ©tab 
af 3ion. Og bibenbe for bid, af oaufTc^ 
tige $ibcr ere Fontiie i be fibfTe ®age. 
©fter bi^fe Orb, mange falfTe Accrete baber 
opffaaet, font iffe bar fparet Jpjorbeu, og 
SBcfpoftere ere Fomne, fom banbre efter 
bere^ egtte Softer og flger, bbab btiber ber 
af Soriccttclfeu om ban^ ^ilFotnd? fbi fra 
beu ®ag, 5crbrene ere bntfooebe, forbtibe 
atle Zh\(\ faatebcu, font fra ©fabttiugett^ 
9?egi)tibelfe. ©ee 2 Vet, 3., 2 £im. 3. og 175 * 


SBtCfflrb ©nott>8 (Smftef. 


3ub, 3 . Jpuilf e bavev veubt mange fra beu 
Svo, fotn eengaug ev ovevantvovbet be£el* 
lige, o g til gablev ft^enbe : Wabeubavelfetttf 
&ib ev fovbi, ^Jiivaflev cv opbsvt og £e v* 
ven fovbalev fit Nomine; @6vifl»$ fear fulb* 
bvagt fin ©ievning / givef fin Rvaft til 
$)?emieffeiie, og bev fait iffe mere ffee £el; 
bvebelfev, Sutler, Qhiglefenbelfev, 3nbgi)> 
belfev af beu JpeHigaunb, Oveifcrttelfev ellev 
$(aitben$ 9labenbavelfev, fom i gamle ®acje, 
naav ©vangeliet pvcvbiFcbeg; tf)i i>i bavev 
evf)olbt ©nbe? Ovb, o(i vi bebovev iffe meev 
af (aug Orb, og bev fan iffe verve meev, 
tl)i vi bar tiof, Og faafebet? Iccvev be for 
Metaling, ibet be f)av ©nbfvofltig&ebo ©fin, 
men fontegfer belt £elligaaitb, fom giver 
Rvaft til at ttbfale, ffgnibe: borer vove 
govffviftev, bev ev ingen ©nb ibag, vi Oat- 
en 33i6el, og bev fan iffe veeve move, for 
23ogen ev fnlb og .fiivfeloveti fltiftet, og 
(!eer bev et ^iirafel, ba tvoe bet iffe, tlji 
bette ev ingen £ib for SRiraffev, ©ttgle 
fottintev iffe til ®iemieffev i oove ©age, 
tyvop&rfien ev opborf, ©eevtie eve ffinlte, 
bet fom ev fpaaet ev ffeet, og vi Oar opr' 
bpgget 06 Rivfev og vi blivev nof falig. 
Dg faalnnbe Iccvev be bevetf fovfccngelige, 
bebvageviffe, fveinniebe Sccvbonime figettbe, 
at Zvo paa ben Jperve 3efu^ Sferifiitf, Dm* 
venbelfe, og ©aab veb 9]ebbt)ppelfe i ^am 
bet til Svub^forlabelfe og belt £elltgaaiib$ 
SBefra-ftelfe veb £aanb$paalcrggelfe, i Over* 
eentftfenimelfe meb be bellige 9lpofllev6 Orb, 
faavelfom 3efn egne Ovb, eve miofrige og 
nvccfeiitlige Jpanblingev, ei Icengev nobven* 
big til ©aligbeb i vove ©age. Og vi* 
bettbe bette attevfovtf, at mange eve tneb 
fvi Millie itvibenbe om biSfe Sing, og vu 
benbe ogfaa, at f>evven$ Silfommelfe tiaor* 
mev f(g, og at Ulvffev ffal ffinle©potteveii 
og ben, font fovbaanev, ffal fovlccvetf, og 
alle, fom Inver efter Uref, ffal afbuggetf, 
itaav ban foitimer, Jewett falbte paa fitt 
Sjettev 3ofep6 itbaf £imlett, og gav bam 
93efalingev, font begeiftvebe bant fra bet 
£vie til at lergge ©vnttbvolbett til 3efu 


S&rifH Rivfc af ©ibfie ®age$ Jpellige, og 
fore beit op nbaf ^anfnnbigbeb og 3)fovfe, 
ben cnefie fattbe og levenbe Rivfe paa 3ov* 
bett, meb et levenbe 9 )rcvfieb 0 mnie i ben, i 
bvilfet jperren bavbe $$elbebag, bait, Join 
fiob tneb Uvim og S&nntmint, og niobtog 
bet levenbe Ovb til at ubtale til otf, fov* 
itiebelfT bvilfet ban crbolbt og overfat meb 
©itb6 5vraft, 9]epbiterne$ Opteguelfev, og 
tvofafi befeglebe fit $sibtte$bvvb meb fit 
33 lob, paa bet at Svoen maatte fptve op, 
tiltage og ffubed paa Sovbeit, at vi alle 
maa ttaae til ©eubeb i belt Svo, fom eem 
gang ev 'ovevantvovbet be jpellige, og et 
golf blive bevebt til £erveu6 attben Sil* 
fomittelfe, opbpgget til et aanbeligt £mitf, 
et fongeligt tyveeftebomme, et fpitbevligt 
golf, en tibvalgt ©Icegt, bevebt fom eti 
Q3vitb, fmvfft’t fov 33vnbgommen til at mobe 
bam, itaav ban Fommev af regjeve paa 3ov> 
ben, fom bait bav talet veb alle be bellige 
Dvopbefev* og $lpotflevo ^ittitb fra 
beu$ 33egt)tibelfe af. 97aav jeg feev alle 
bi^fe Sing t ©anbbeb opfplbeS fov mine 
SPine, og veeb, at be maa vi$felige» ffee, 
faa opvovcS min 9laub ttiben i mig, og be* 
verged til af nbbvvbe: O Jpevve, fovbarttte 
©ig ovev Dine $ccnbev$ ©ievtting! @pav 
©it golf! Sab bette DtigetS Gvvanpelimti 
after blive pvabifef i belt ganffe SSevbett 
til et £sifcite<?bt)vb for alle 9]ationev fvveitb 
©ttben foitimer. Sab ®ine £jenere blive 
ubfenbte, ifvrte meb Rraft fra bet .f>vie. 
Sab Samniefg .Rvaft falbe paa ®it bellige 
s Dagf^SoIf, at be maa verve bcvFFebe nteb 
9?effccvbigbeb^ Rlccbebon, at be f mine fa nte 
3?iget^ SBcrti fra be five 2?inbe til 3ion 
og ben<? ©favev, bi^fe Sfeber, fvm ®u 
bav fagt ffntle verve til Siffevbeb og ^.il* 
fiitgf fov ®it Solf og be Ovevblevne af 
bem, fom ffal blive filovevS paa Ulvffend 
®ag, at be maa fiaae paa bellige ©tebev, 
og ei fivffeS fov ©if Qlafvn, men blive 
ovevantvovbet, Ovitf 9]avne fittbe^ ffeevuc i 
33ogev, fom ©n bav fagt. Sab 97ovbeit 
Give op, og ©pbeit iffe bolbe filbage. gov 176 


SBtttcub <5noti)$ Gptftef* 


Dine ©onnev laugt t>ovte fra 09 Dine j bev ffat (Taae vaa Dliebjevget meb atte be 
Dottve fra Sorbent Gnibev. Sab feoibe A?lcc= | £etfigc; 09 paa bet jlolte £ao ooev bet 

bev blioe gione euboev af bem, at be maa ftove Dpb; fom fTat fabe ftu OTeff f>0re 

Fomrne font Dnev til bere^ aiinbnev, til ubaf Jpimlen 09 tale fva» 3 evnfaletn meb en 
£gmmct* 33 ipIlttp*: 91 rtboeve; tbi fee 09 gio ftotf, bev ffal gjennemtrcenge 3 ovben* 93e^ 
Wgt, SBvubgommen fommer, gaaev at mobe bom meb 3amiuev, uaav ban foinmev i 
bam; tbi fee, ban ffal jTaa paa Sion* £immelen* Sfpev meb alle be bellige @ugle 

®icrg, 09 meb bam et bunbvebe 09 five 09 meb fig. 

fpvvetppe tufinbe, meb beve* jtlcvbev gjovte ($ovffa:tte*). 

bPibe formebefft i?ammet* ®(ob; bbi£ ?V0b^ 


®e $attige* 

n <5n $if!op* 3 nffiiw i 3efu Sbvifti lig. Diamelen* Jaffige eve bi*fe, fom fan 
5vivfe af ©ibpe Dage* jpellige bpbev bam arbeibe, men fpne*, at be buvbe bicelpe* 
at ffcebe jpevven* Sattige offer fine @onev; uben at avbeibe. $3ee et booent, ligegpb 
men Djceoelen* &attige bar iugeit 9tctti> bigt iDienneffe, en i*ab, eit i'ebiggamgev, en 
beb til at faae 91oget af bam. Jpevveu* Dagbvioev; tbi bev ev flfveoet, at0aabaime 
ftattige eve be, bev eve fogelige ellev fpage, ffal v>ceve bnngvige, nogne og fovlabte. Det 
og uagtet beve* 5lib og SJoifombeb bar ev ogfaa flrepet til SJifloppen: Dirffal ei 
pcvret nbelbige, men boi£ s 33aitbel ev ulafte* gipe SJovueue* 9Rab til £tmbe. 

^Soefte. 

Sab Sion i fin 'Diagt opftaae, d<* Spfet feube tib; 

£bi beube* fionge fnavt oil Paa, at' vcvlge fig en $vnb* 

^Paa 3ovben Dvbet fpvebe* nu; ct frolf bevebe* ffal, 

Vlt mobe bam pg @«oM ftfof i Snfteu* boie £«l. 

3 ©ub* ipevplbev bice*! d bice*! d bice* 93afunen faa, 

Mt Soften til boevt ftolf paa 3ovb>et fuavligen maa uaae, 

2it 3efu* fnavt ffg labev fee meb ©ugleffavev meb,,. 

9lt frelfe fine Jpellige pg ftifte pavig 5vcb. 

' Den fljonue £ib begpnbev ba, be ©amle fovnbfaae, 

Da ban vegjeve oil paa 3ovb, og mibt iblaubt o* boe. 

©t Suftub 21 a r, o ffjoune Dag! d £erve mig beveb, 

2lt boo bo* Dig paa 3tou^ 3$jevg i coigoavig 5veb* 

3 it b i) 0 1 b. 

©ibe. ©ibe. 

3ofepb ©mifb* Sepuet^lob . . . 161. ©tDvb til be 2©lbfle pg ®ogagenfevne 173. 

©n Qlboavfel* dlvfl (fovtfat). . . 164. SBiIXarb ©now* ©piftel .... 174. 

2llminbelig ©pijlel 167. De Sattige 176. 

Dpevfafb og $oo*fpvbvobelfe . . . 172. >Poeffe 176. 

„©faubinaoieii* Sticvne" nbfonmiev ben lfte i bPev 3)?amieb, og faae* bo* DJpvv. 
^ogbaubleve, famt bo* ^ebactoren i Sonipagniftvcebe 91 v. 54, 4be ©al. 


Ubgioet og fovlagt af o. $ an feu og Webbielpev. 

Siuft 3 . 0 orb ini). 
®rpn for Dt Sii(le |«ges |clltp. 


©aubbeben, j?ititbffabeit, Dpbeit og Sroeu ere forcnebe* 

1. Jturg. Itr. 12. fltn 1. Stpttmbcr 1852. |riis:8/?pr. (Crjil- 
<§« SUmarfdS Staff. 

(gortfat fra ^3 ag. 167). 


0! Du blittbe, baarbttaffebe og fjaavb* 
Oierfcbe ©Icegt, fom lober om meb SMelen 
ibtanbt allc golf; oil fje(c Stationer ocere 
faa bliube, at opfplbe bonne *propbeti, og 
iffe oibe bet foretib bet briuger gorbcer* 
wife ooer bere$ egne Jpooeb'er'? Jpoorfor 
benttc (love 53littbbeb? 2lf! bet er forbi 
fa(f!e Accrete fortccller bem, at 23ibeleu 
maa for(laae6 aaubeligcu. Qlnbre paajlaacr, 
at bfofe tyropbetier fan iffe Mioe forflaaet 
fevenb be Miner fnlbfomiucn opfplbte. Der* 
fom bctte oar Silfcclbet, fuitbe pi albrig 
mtbffoe be bed fovnb forfpnbfe D online, 
men tuaafte oebMioe at ocere ^Hovfet^ $forn, 
inbfit be ufovparenbes? fom opcv o£ og feiebe 
06 bort af 3orbeu. ^itte bet paa ben Sib 
Peeve Srotl at jfue tilbage og fee bem op* 
fptbte? 3ten, petffgnet occre ©lib, fom peb 
Daniel SDutub bav fagt o», at mange 
(lulle lobe til, og jvimbffab (Tal blioeiuaug* 
folbig, og at be &'ife ffnUe fovflaac bet, 
men iugen af be Ugnbclige (Tfutle forilaae 
bet. (Dan. 12). Og mi titlab mig at 
fpovge, boo ev mere ugnbelige, enb be egem 
fiubige, blinbe 53eilebere, fom fortcetter o£, 
at pi fait iffe forflaae ©friffen? 

3ad)aria<? bar i fit I4be Gapitel for* 
talt o$ meget betreeffetibe bet (lore ©tag, 
og be 9]ationer$ 9lebevlag, font fegter imob 
3ernfalem; og ban bar fagt bet i retie Drb, 
at £erveu (lal fomme lige paa beu beflemte 
Sib og obelccgge bentte j?#r; ja i ©anb* 


beb, inebciti be er i geerb meb af tage3e* 
vttfalem, og bar allerebe bapt gob Volte 
meb at iubtage Ppalobelen af ©tabeu, plpm 
bret bere$ J^nfe og fljcenbet bere» Ooiuber. 
Da fee, beree tenge forpentebe s )Jie£fia6 
(lal plnbfelig tilfpnelabe fig og flaae paa 
Oliebjergef, lige for 3etufalent, mob ipfleit, 
at (Tribe imob bfofe 9lattoiter ogbefrie 3o : 
berne* 3ad)ariatf figer (14, 4), af Dlie* 
bjerget ffal reptte mibt ab fra §)(leit og til 
£3e(leii, og bett ette Jpalobeel ffal pige mob 
9]orbeit og bett aitbeit mob ©oitbeu, og 
plnbfelig banned eti meget (lor Dal, til 
boilfett 3ot>erne ffal flip for $effpttelfe mob 
bereu giettber, ligefom be ffoebe for 3orb* 
fficeloct i be Dage, ba U£fta$ par it'onge i 
3uba; inbtil Jperren fommer og aUe be 
£>ellige meb bam. Da oil Soberne fee beu 
Icenge forpentebe ^WegfiaS fomme i jfraft 
til bere» grelfe, fom be altib bar foroeittef. 
£an oil obetegge bere6 gjeuber og frclfe 
bem itt(l i beu pbertfe Q3e(lprtelfe, ttaar be 
er fivvbig at bitoe opflngt af beretf gjeubn\ 
®leu (lor Pil bereS gorbaufelfe ocere, ttaar 
be ffal falbe neb for gobberne af bere<3 $3e* 
frier, og erfjetibe bam for.bereS 9)ieM'ia£, 
ibef be opbage ©aavene, ber engang blepe 
giorte i baits Jpccitber, gpbber og ©ibe, 
og, Peb at abfporge, gienfjenbe 3efu» af 
^ajarctb, 3oberne^ jfouge, ben ^fanb, 
fom faatetige bar oceret forfaflet. $5cl 
fagbe ^Dropbefeu (12, 12): De ffal forge 178 


@n 5ltoarfel6 9to|h 


og (ji)fc euboer ©tcegt for ftg fell) 03 beveS £11* 
(Inter for ftg feto* 9 )len £imlen occre 
£af, ber oil occre eu @nbe paa bere$ 23 e* 
brooetfe; tf)i bait Pit tifgioc bem bcre$ 
£)pertrccbelfcr, 09 renfe bem fra at Ureen* 
beb. Sevtifatem flat Peeve en bettig ©tab 
fva ben £tb af; ogatSanbet flat Mice for* 
aubvet fit en ©lette fra ©eba til ^million, 
09 flat blipe opboietog beboetpaa fit ©teb, 
09 SRemteffer flat boe ber, 09 bev flat iffe 
mere f online fyorbccroetfe opcv Sevtifatem; 
"09 i be famine Dage flat ber occre een 
jperre, 09 ban6 Sftaott eet, 'og £etren flat 
occre ivottge oper at Sorben." ( 14 , 9 ). 

So banned i bati$ life ( 5 ap. af 3 tabeiu 
bariugen taler itieget mere omfTccnbeligt 0111 
bemte 33 egipenbeb. £au ftger o£, at efter 
at ©taben 09 templet ere igjen opbpgget 
af Sobente, pit £ebiiittgeue treebe bem im* 
ber jobber i t0 09 fprretppe 9 Raaueber, i 
botlfcirSib ber pit Peeve to *Propbeter, ber 
nopborligeit flat propbetere 09 giote fraf* 
tige trailer. Og bet foiled, at £eb* 
uingene^ Jjpccr flat blipe forbiubret fra at* 
bete^ at obeteegge 09 fortfprre ©taben, faa 
lecitge bi£fe to ^ropbeter pebbtioe at occre 
ibtaubt bem. -Seen efter at be bar an* 
ftrecugt fig i tre og et batot 2(ar, pit be 
tilftbfl faae 9 Ragt tit at omfomme btefe to 
^ropbeter, 09 berefter flat be ooevlobe me* 
get af ©taben: 09 fenbe ©aPer tit beer* 
aubre, forbi at bi£fe to ^ropbeter ere bobe, 
09 imibtertib iffe titftebe bere6 bobe 2ege* 
mev at begraoeS, men tabe bem tigge paa 
Serufatcniy ©aber i tre 09 en bato Dag, 
mebcud JpcbuiugeueS Jpcer, ber pit beftaae 
af mangeftagS Stationer 09 forflielligeSuiige* 
maat, flat gaae fom Sfooere gieitnem 3o* 
Periled ©tab 09 fee bere 3 bobe Segemer 
tiggeube paa ©aberne. ‘Bien efter tre og 
en bato Dag6 Jorlob flat ©ub$ Siokaube 
ptnbfetigen fontme i bem, 09 be Pit blipe 
opreifle 09 (Taae paa beretf Jobber, og ftov 
Jrpgt. pit fatbe paa bem, ber feer bem. Og 
ba flat be bore en 9 tofl fra Jpimleu, ffgenbe : 


"©tiger bib opV< 09 be pit opflige til^>im* 
ten i eu ©fi), og beretfjicnber flat fee&et. 
©ftcr at baoe beflrepef atte bi»fe £ing, ba 
fommer Otpfletferne, font ^ropbeteu @je* 
d)ie( bar forubfagt, og Oliebjerget$ ^to* 
petfe, fom ^ropbeteu 3 aet)aria$ bar tatt 
oitn 3obaiitte6 ftger: "Og i famine ©tunb 
flete et (Tort Sorbfljetp og Sieitbebeleu af 
©taben fatbf; 09 ber btep ibietftaaeti Sorb* 
fljetoet 7000 *Perfouer." ( 9 lab. 11 . 13 ). 
Og een af be neefte ©cener, fom fotger 
efter, er Soben af eu ftccrf 9 toft ffgenbe : 
"Deuue $5erben$ Otigcr ere bleouc por 
JpeneS og baittf ©aloebeS, 09 ban flat re* 
gjere i at ©oigbeb." 

Slit, efter at baoe flnttet SBeflrioctfen 
af bitffe (lore 33 egioeubeber, ointatt af bi$fc 
^Propbeter, Pit jeg fun eitbun bemoerfe, at 
ber file er nogen ®auffe(igbeb nieb at for* 
(taae bem atte at 'occre futbfouimen tpbc* 
tige og bogflaoetige i bere^ Opfptbelfe, 

Def occre not at fige, Sobernc fain* 
le$ bieui 09 gjeuopbogger Scrnfatein. 9 ta* 
tionerne fainter fig imob bem til ©trib. 
Dere$ 9 lrmeer oinringer ©taben, 09 bar 
uteer etter ininbre 5Kagt oper bem for tre 
09 et batot 9 ta r. @t 9)ar jobifle ^ropbe* 
ter, oeb beretf fraftige < 5 Rirafler, bother 
bem fra albeleS at operoinbe Soberne; inb* 
tit be titfibft feto btioer ibielftague, og @ta* 
ben er for eu ftov Deet ooertabt tit bereS 
JiettberS 93 armbiertigbcb i tre 09 eu bato 
£)ag; be to tyropbeter opveife^ fra be Dobe 
og opftiger tit Jpimmeten. ^Jteofia^ fom* 
mer, roller Sorben, obelccgger Jpebiiingeiie^ 
jpccrjlarer, fretfer Skerue, reufer Serufa* 
tem, afbuggev at Ugubetigbeb af Sorben, 
opreifer be £ettige fra be Dobe, briuger 
bem meb fig, 09 begpuber fill Wegieriug 
for et tufiube 5 tar, i boitfen ^ib bau^ 
5taub pit occre nbgpbt oper att^iob; SRcii* 
tiefler 09 Dpr, Jugte og ©tauger Pit occre 
fiitbfommeu uflplbige, 09 Jreb, ^nubflab 
og ©ub$ jpertigbrb flat bebccffe Sorben, 
tigefom 93 aitbet fliuter Jpaoet^ SMutb; og 


179 


@n maxm mt 


*J?iget on Sfigerne** ©torbcb, font ev tutber 
at Spimkw, giue^ tit bet golf, fom ev be 
ipettige af be boir pintle. 

Uubcv btefe tufiitbe Qlar oil ©atau 
occve buiibet, 09 iffe baoe 03iagt at frifte 
WeiiiteffetteS Saw. (5fab. 20 ). Dg 3 or* 
beit felo oil blioe befriet fva gorbaitbelfen, 
font fom forntebeljf ©pubefalbet. ®e tiiceoue 
©teber 'oil blioe ffette , be ufrngtbave 
5>rfetter frtigfbare; 33jevgene jceonebe, og 
2 )alene opbmetf/ og Xorne og Xib^ler ffal 
iffc mere blioe funbue; men al Sorbett ffal 
oiube i ©tprfe og Doerflobigbeb til be 
©ub$ Jpellige. Wen efter at be tufinbe 
9 lar ere tileitbe, oil ©atau blioe toft, og 
ffal gaae ub og forfore Dfatioitertie, fom 
boe i 3 orbeu$ five £i 0 ruer, og faittle bem 
til ©tvib og fore bem op tit ©frib imob 
be ©elligetf Seir. ©cuiie ffore og fibffe 
©tvib ffal ftube ©teb imeltem ©ub og ©a* 
tail omCocrbevrebommetpaaSorbeu. ©a* 
tan og bam* ©«r ffal blioe ooevoimben. 
£>g efter bis*fe ffore Xing fommev £serbeii 6 
@nbe; be Ugttbelige** ©pffanbetfe og beu 
fibtfe ©out. £)g bev ffal blioe cu up Sorb 
og en up ©imuiel, tf>i ben forrige 3 orb 
og ben forrige ©immel finite forgaae, bet 
er, be oil blioe foranbrebe fra timelige tit 
eoige og gjorte pa^fetibe til ©rbotb for 
Ubobelige* ©a fomnier Sevufalent neb fra 
©ub ubaf ©imlen, baoeube oeeret fornpet 
faaoetfom ©intleit og Sotbcn. ftor 'fee," 
fagbe ban, » ieg gior alle Xing npe." ©emie 
npe ©tab paa ben npe 3 orb, meb beu 
©erre ©nb og Sammet mibt i beu, fpneg 
at ocere Wetiueffeuei* eoige £)pbolb£ffeb, 
faa at efter al oor Staugfel efter et ©teb 
nbeufor Xib og dl\m, fom ©igtereu flger, 
fomnier oi tilfibff tit ben rette fyorftaub, 
uemlig at Weuueffet er befliffet til for eoig 
at beboe bemie felofanmie planet, paa 
boilfen ban forff bleo ffabt; boilfeu ffal 
blioe igientoff, belliggiort, fornpet, reufet 
og berebet fom eit eoig Qlro for Ubobelig* 
beb og eoigt Sio, meb beu b^Utge ©tab til 
beiii* ©ooebffab; ©itb<* X&rone i ben$ lOiibte, 


fom ©ccbet for ©oerberrebpittutet; og pan* 
bet meb eu ©tram, ftar font .Krpffal, fab 
bet Siofeui* SSaub, ubfpriugeube fra 3 rbo* 
oa$ Xbvoite, paa boer ©tbe prpbet meb 
Xrceev af uforgcntgelig ©fjonbeb. «£selffg* 
nebe ere be, fom gjore bau$ 93efaliuger, at 
be maae baoe 5lbgaug tit Stofeu^ Xra\ og 
iitbgaae gjeunem ©tabeu 6 9 >orte.« $3eb 
beitne Xib begpitber oi at forffaae Srelfe* 
reit$ £>rb: "^elfigitet ere be ©agtniobige, 
tbi be ffal aroe Sorbeit." (Watt. 5. 5). 
©gfaa beu ©aug, fotn 3 obautie$ Oorte i 
©iitilen, boilfen fluttebei* faalebci*: 
ffal regjere ooer 3 orbeit." Sccfer, blio 
iffe forfarbet; feet ©it ffutbe blioe b wrote 
fet tit ©iittleit, ber at ffaae meb be 3 giw* 
Ioffe af euboer Nation, ©tagt, Xnugeittaal 
og Self, og forenei* meb bent i ©aug; og 
til ©in ftorbaufelfe, at ©iutleit er fptbt 
meb ©tabe, ntebeuS be (leitinter Ubpbelig* 
bebenS ©arper i frpbefitlb ftorfniag paa en 
®ag, ttaar be ffal regjere paa Sorbeu — eu 
planet uu uuber @atau$ ©errebomnic, et 
©pbotb^ffeb for Ufelbeb og ©leubigbeb, fra 
boilfen ©in glabe 2 laub baobe taget Slug- 
ten, og fom ©11 formober, et eoigt SavoeU 
©tt funbe maaffee blioe forfeerbet for et 
SDieblif, og fporge oeb ©ig felo, boorfor 
bar jeg albrig bort bette Xbema fpnge 
ibtanbt i?irferue Ipaa Sorbeit? SBel, min 
SSeu, ©oaret oilbe ocere, forbi ©11 teoebe 
i eu ©ag, ba ftolf iffe forffob ©frifteu. 

5 lbrabaut oilbe fortatle ©ig, ©u ffitlbe 
baoe taff ©nb$* gorjeettetfer til bam, 1 
Wof. 17. 8 , boor ©ub iffe alene tooer 
SanaanS Saub til bait$ ©ccb tit eu eoig 
SMibbelfe, men ogfaa til bam. ©it ffutbe 
baoe taff ©tepbaui 33ibue6bprb, ?lp. ©r. 
7# 5, -oeb b^ilfrt ©it oilbe baoe tart, at 
SJbrabam albrig baobe aroet be forjertfebe 
Xing, men oar eiibuit i Soroeutelfe at blioe 
opreiff fra be ©obe og blioe bragt til at 
aroe (Jauaau^ Saub. 3 «/ figer ©^ed)iel, 
berfom ©11 baobe tail bet 37te @apitcl af 
mine ^ropbetier, ©11 oilbe baoe fuubet eu 
ubtrpffelig Sontattetfe, at ©tib-oilbe aabuc 180 


(5n Slbfcarfelg 9Jofh 


a( 3$vae($ Jp ufc$ ©raoe, bere$, fom oare 
bobe, og fainte beve^ forre Seen ftlfannneu, 
boerf fit fit eget ©teb, og (abe ©enev og 
tfjob og Jpnb fonutte paa bem, og gioe fin 
9laub i bem, og be flat leoe; og ba, iftebef* 
for af blioe opfagef til jpimlen, be (lal Mine 
fort tub i ©auaautf 2anb, boilfet Jperren 
gao bem, og be flfal eie bet. Wen, enbnu 
forbanfet, fnnbe Du oenbe Dig til 3ob; 
og ban, fornnbref ooer at ftube een nbe* 
fjenbf meb en faa fpbelig ©ientfaub, oiibe 
ubbrpbe: £ar Du albvig Iceft mit I9be 
©ap., fra bet 23be til bet 2?be 93er$, boor 
ieg ffgcr: ©ib mine Safer maafte uu blioe 
fircone! gib be frntbe pvenfeg t en Sog! 
figenbe, at jeg oibfte min JJrelfer leoebe og 
flfulbe ftaae paa 3orben i be fibfte Dage, 
og at jeg flfulbe fee bam af mit 5?j0b, jeg 
og i!fe en anben; fljoubf Ovine flfulbe for* 
bccroe beffe Segeiue? ©ubog Daoib, 36* 
raeltf bebagelige ©anger, oil evinbre Dig 
om ban$ 37te ^Dfalme, boor ban gjenfagen 
figev, at be ©agfmobige ffal a roe 3ovben 
eoiubeligen, effev af be Ugubelige ere ub* 
rpbbebe. Og ffbft af t, oitbe tfrelferenS 
9t0(l bebageligeu Ipbe i Dine flJren, fom 
ban t Sjergpvccbifeuen erfterer cfferfrpffe* 
lig: „Selffgnebe ere be ©agfmobige, fbi be 
flfulle aroe Sorbetu" Sil bi£fe Sing oilbe 
Du foare, jeg bar oi^feligen IccfT bi^fe ©fc^ 
ber, men mig bar alfib occrct Iccrf af froe, 
af be i ttc flfulbe forftaaeS faalebeS, og ber- 
for bar jeg albrig forftaaef bem foreitb nil. 
£ab mig gaae og fortcclle fjolf, boor for- 
nuberlig mine SDiue ere bleoite oplabte fiben 
ieg aufom i Jpimlen, fun oeb af bare borf 
ecu fort ©ang* Def er faubt, jeg bar borf 
tnegef af JpimleuS Jperligbeb beflfreoef, me? 
bcu$ ieg oar paa 3orben, men fccufte al* 
brig paa bereS ©Iccbe i at forefftte fig, at 
be oilbe famine filbage til 3orbeiw Jyrel- 
feren figer: „De bar Wofe3 og 9)ropbe* 
feme, berfom be ifte oil froe bem, faa froe 
be ifae better, om ogfaa ©en flfulbe opftaae 
fra be Dobe." (Sue. 1(5. 30). 

Si oil nu oenbe filbage fil ©jeuftan* 


ben for We$f(a$’$5 jtonuue og 3ubfovelfen 
af bi6fe bcrlige Dage, falbef Will c u u i e f, 
ellev gotten for ef fnffnbe War. Si fain* 
lev af 9)ropbetievne$ War!, gjeunem boil* 
feu oi bar paSferef, f0(genbe Jfaubffaber, 
for ft, af ben ue berlige Sib oil blioe aabnef 
meb ©brifti perfonlige jtonune og atte be 
JpettigeS Opttaubelfe. ffor bef Wubet, af 
atte be Ugubelige oil blioe ubrpbbebe af 
3orben, oeb (tore SDbelceggelfer og Domme 
fra ©nb og oeb 3ib, i ban6 Silfammelfe, 
faa at 3ovbcn oil blioe reufef oeb 3lb fra 
fine ugubelige Snbbpggere, tigefom ben cm 
gang bteo bef oeb Sanb; og benne ©lob* 

1 ning oil inbfTuffe tyreefterne faaoelfom ftol* 

; fat, Wile, unbfagen nogle $aa, flal blioe op* 
breenbte. Demte Cpbvcenbelfe filfalber i 
Sefpnberligbeb meeff ben falbne 5tir!e, 
mere enb Jpebuingerne etterS^berne, boilfa 
be uu fogcr at bringe til Omoeubelfe. See 
©ber, 3 Jpeb winger, fom falber ©ber felo 
JperrcnS 5o(!, fom bar filinfefgjorf ©ub$ 
Soo oeb ©befa egne Svabifioner; fbi for* 
giceoe6 falber 3 Jperre! iperre! oggioribfle 
be Sing, fom 3vfu^ befaler; forgjccoe^ fil* 
beber 3 bam loerenbe menueflfetige i-oer* 
bomme og 58efalinger. @ee, ^erren^ ©occvb 
beengev ooer ©ber, og tiben 3 omoenber 
©ber, bef oil fnarf falbe paa ©ber; og bef 
oil occre faaleligere for Scheme og ^)eb* 
uingerne i bi^feDage, enb for ©ber. ©ee, 
3 fmigre ©ber meb, af ben bcrlige Dag, 
omtalf af ^propbeferne, oil blioe aabnef oeb 
©ber^ moberne Dpftttbelfer og beBoftelige 
planer, boilfle gaaer nb paa ben Opgaoe, 
af omoeube 3obevue og Jpebningerue fil be 
fovflfjettige ©eefer^ ^rinciper, fom uu e.ri* 
fterer iblaubf ©ber; og 3 foroenfer, naar 
bet ev gjort, at fee ef Wittenuinm effev 
©b evs5 egne 3nbbilbninger. Wen Soberne 
og ^ebningene oil albrig blioe omocubfe 
fom ef ??o(!, fil nogen anben ^)lau enb ben, 
fom er beflfreoef i 33ibelen fil 36rael$ fTore 
©jenopretfelfe. Wen 5 ftnbe^ af arbeibe 
nnber en brubf Ikgf og mobne^ fil 3lben 
faa jlcrrflf fom muligf. Wen regu mig i!!e 


@n ?Jtoarf d« gfoffc 


181 


btanbf @bev$ ftienbev, foioi jeg fovfccttev 
©bev ©aubbebeu; tbi ®ub ev mif $3ibne, 
at jeg etflev Sber$ ©jccle for megef fit at 
bolbe uogeu ©attbbeb tillage fra ©ber, 
boor fiaarb ben ettb maa foue6* 91f btioe 
faaref af en S3e\\ ev bebve cub at btioe 
Wfet af eu Sieube. 9ht, augaaenbe %i* 
bevne<$ $egu, bet ©pova&naat mou oftc 
opftaae: 9faar flat bfefe Sing flee, ogboab 
?egu flat ber bitoe, uaav bi^fe ®ug flat 
flee? iKig ev oftc gjovf bet ©povgSmaal, 
out bet ev uccr fovbaanbeu. 3eg oit ber* 
for fovfcctte ©bev 9Ut, feuoraf 3 felo htube 
flitffe ©bev fit, uaav bet ev uccv fov Do* 
veu, og iffe be boo e at occve affjccugig af 
anbretf Sunbffab. 

33efvagtev engang 2©btetvccef og atte 
£vccevne. 9laav be begoubev af ubflpbc 
bevc$ SBtabe, oibc 3 feto, af ©ommcvcu 
flnnbev tit; og faa itigemaabe uaav 3 flat 
fee ftovc SovbfTjcclo, Dovtib, tyeftitcn&ev og 
Vlagev af efboevf ©lag6; uaav JpaoSbol* 
genie ftige ooev beve£ 33vebbev, og atte 
Sing Fotmnev i beftig 5Beoccgclfe, uaav 91a* 
fiottevue be(ccggc£ mob Sovoivving og SBe* 
flyvfelfe; uaav 9Jleunefleue mtetvofled ocb 
ftvogt fov be 2iug, ber fominer ooev 3oo s 
beu, uaav Dn feev £egu i £imleu ooeutit 
og paa 3ovbeu uebeutil, SBteb og 3lb og 
3togbamp, ©oteu omoeubeS fit SKovfc, og 
9)iaauen tit SBtob, og ©tjevuevnc fafleg 
fva beve$ SBanev — uaav Du feevSobcvue 
fovfamletf tit Sevufatem og 9(vmeev og 9fa* 
fiouev fovfamteS intob bent fit ©fvib, ba 
maa Du oibe nteb eu fufbfommeu Suub* 
flab, af gvelfevenS Somme ev uccv fov Do* 
veu. "©aubelig, faubetig, figev jeg ©bev, 
beuue ©tccgf flat iffe favgaae foveub bette 
(leer altfammeu." (Watt. 24. 32). Jpint* 
ten og Sovbeu flat fovgaae, men if be ef 
Dvb flat ffaae feil af atf bet £evven bav 
fatet oeb fine bettige lU'opbetevi? og 
lev£ $?tmb. £oo fom oil fee fit %h*opbe* 
tented £)vb, og tit bet £>vb, fom 3efu$ 
@bviftu$ bav fagt oui beuue ©jenfTaub, oil 
btioe ooevbeoiijT om, at atte $egneue, om 


boilbe jeg bav tatt, eve tobclig ubpegebe* 
fom £eguene paa bau6 Soimue. 9)icu 
uagfef atte bi$fe £iug eve uebflveoue, oit 
bau$ Somuie attigeocl ooevvafle SSerben 
ufovmobeutlig, tigefom ©oubflobeu i 9locc 
Dage. Qlavfageu ev, be oil ilfe fovjTaae 
tyvopbetevne. De oil itte fovbvage fitnb 
£ccvbom. DeveS 3>veu ev bovtoeubt fva 
©anbbeb fit ftabtev fovmebetft fatfle Sccvcve 
og meimeffelige govflviffev; og boab ber ev 
eiibtiu occvve, uaav ©tib fcubev ( 3R<eub meb 
en lit) og eoig *Pagt, og ubvnftev bem meb 
Svintobigbeb tit at oibtte om ©aubbebeu, 
be oit btioe bebanblebe tigefom @ub6 $ie* 
neve fovbum eve bteoue bebanbtebe af be 
falbite Sivlev; boev Sivle oit botbe ftg fit 
fine egue ftovbomme og oit fovenetf i bette : 
"Dev ev iugen 9}oboenbigbcb fov bitffe upe 
$ing, beu gobe gaitile iDTaabe ev beu rig- 
figev- rnebenS be paa faimtie £ib oattbvev 
faa ‘mange fovfljettige $£eie, font bev ev 
©eefev, og eve iffuu euige i af fovfolge og 
fate attebaaube Diibt iinob be fyifUere og 
3cvgeve, fom ©nb feubev. ‘iDlen ©ub flee 
^ab, bev ev 3utnoibev i eitboev ©ect, fom 
Obmogt foger offer ©aubbebeu, og fom oil 
fovftaae ©aubbebeu^ fJioft og btioe iubfam* 
tef og ptautef i beu tioe og eoige ^agf; 
og be oit btioe abopteret i S^cueti? Samilie, 
og oil btioe famtef meb bem, og occve Deel* 
tageve i ben famine Soviccttelfe^'^agf. 3 n, 
font Scveinia^ ftgev, i bet 16be Sapitel, 
"J?ebniugeue flat bomme til Dig fva 3ov« 
bene> ©nbev, og flat fige; „33ove 3ccbve 
eiebe bog 5atflf)cb, ia 3ovfccugetigbeb, og 
bet buube iutef gaoue bent/' '9Reu fom 3^ s 
bevue ooevfaae ha\\i fovjle Somme, og ibbe 
fovftob ^vopbefievue, og fccffebe beve^ bcte 
Sovbaabniug paa bait6 6erlige Somme i 
be ftbffe Dage, fit at gieuopvefte 3$vaelg 
Sougevige og bcone bem paa beve^ 3ieiu 
bev, og oeb beuue ^tttefoviTaaelfe be bteo 
afbvubfe og abfpvebfe; faa ^ebningene oit 
ooevfee v op 6 etievue betvccffenbe bnu^ an? 
bet Somme, oeb at btaube bem meb ben 
ftbjTe Dom, fom ille oit (lube ©teb fovenb 182 


(Six SJbttavfeld 9?# ft 


be fitfinbe Qlav eve fileube* Og betttte gvue* 
lige ^itfforfiaaetfe ott, ifiebeffov af afbvpbe 
og abfpvebe £ebttittgeite , atbete^ foitbev* 
ftobe bent. 

O! mine Q3v0bre effev itjobef, min 
©iccl fovgev over ©bev; og baobe ieg en 
off, font en $vompef$, jeg oilbe vaabe: 
Ssaagnev op ! ^aagiiev op! og oc effeS af 
©beve! ©ttmtmev; fbi£ibeit ev fittbfommef, 
©bevS ©betceggetfe ev fov £>0veit, „fbi jeg 
6av f) 0 vf fva Jewett, ben £erve 3ebaofb, 
ett fnlb govbccvoelfe, beflnffef ooevbeit bete 
3ovb." (@f. 28. 22). $3evebev ©bev af 
tttobe ©bcv$ ©ttb! Og after, oaaguev op, 
3 af 3*Mef$ £un$, og oploftee ©bev$£o* 
oebev; tf)i @bev$ Sovto^ttiitg ev foinntef 
ttccv, ja, vcifev bovt, gaaev nb ftevfva og 
fainted 6ieni fva ©bev$ tattge 2fbfpvebetfe; 
opbpggev ©bevS ©fcvbev; ja gaaev ub fva 
Sftafioitevne fva ben ene ©nbe af Jpiniten 
fit ben aitben; men fab iffe ©bev6 fttitgf 
ffee i £afi; ff)i Jewett oil gaac fovatt ©bev 
og 3^vaet6 ©nb fiat occve ©bev$ SBagfvop. 
Og fitiffctig oil jeg fige fit 2t(le, baabeSo* 
bev og ipebningev: Ontoenbev ©bev, om* 
oettbev ©bev; fbi £evven$ fiove£)ag ev ltcev; 
tbi berfom jeg, font ev ef ^Keitneffe, optofc 
tev min 9tofi og father paa ©bev fit Out* 
oeitbelfe, og 3 babev tnig, btmb pit 3 fige, 
naav Dagen fomntev, ba £ovbnevne$ 9lofi 
fiat bore^ fit 3ovben6 ©nbev, ftgeube fov 


2Itfe$ ©vett, font (epev: „Otttoenber ©bev 
og bevebev ©bev fov #evren$ (tote Oag!" 
3a affev, naav Spnene finite ttbgaae fva 
©f ten inbfit $3efieit, og pttve beveg 9 ? 0 fi 
fit Qttte, font leper og bvinge ©vene fit at 
f tinge, ffgeitbe bi$fe Ovb: Jpevvett^ (Tore 
2>ag ev fotttmef! Og ettbntt mere: Jpevveit 
flat pffve (tit 9 f 0 fi itbaf Jpintlen figenbe: 
«j£»0vcv 3 SovbeitS 9lafionev be Ovb, font 
©nb bar fatef fit ©bev: O, 3 3ovben$ 
Sftafionev, b^ov gievite bar jeg iffe oittet 
fantle ©bev, ligevoiiS font en Jppite fine 
jtpltingev uttbev fine linger, ittett 3 bare 
iffe oiltef." 3eg bar offe fatbet paa ©bev 
peb mine £jeneve$ 3Jiuitb og peb ©itgte$ 
©enbetfe, og Peb mitt egeit Sfofi, og peb 
$ovbeiteit$ 9fpfi, og peb Spnefg 9 t 0 fi, og 
peb Jpagete Efiofi, og peb 2>pvfib$ 9 ? 0 fi, og 
peb atle ©lag£ 9>efiitentfe6 Eflofi, og peb 
33afnitett$ boie Eftofi, og peb ®omnteit$ 
Eftafi, og Peb 58avinbievfigbeben$ Efiofi ©bevS 
bete Sip igjettiteiit, og oeb £evligbebeit£ og 
SSvcntf Eftofi, og Peb bet epige StoS E)?ig* 
borne Eftofi; 3eg bar oittet fvclfe ©bev meb 
en eoig $vetfe i utif Efiige, men 3 bare 
vingeagfef mif Ovb og mine 3nbbpbetfev. 
@ee, ®ageu ev fommef, mitt partite ev 
fnlb, og min 93vebe$ fiatf finite 3 nu ttb* 
tontine." 

(SovfffcffeS). 


(ftovffaf fva 93ag. 164)* 


©aalebeS par bet meb ittig, jeg baobe 
oivfelig feet et Sp$, og tnibf i bet Sp$ fo 
9)evfonev, og be, ellev ©en af bent, fatebe 
oivfetig fit mig; og bog blep jeg babet og 
fovfitlgf, fovbi jeg fagbe, af jeg baobe feef 
ef ©pit, og bog oibfie jeg bef oar faitbf; 
og mebeitS be fovfittgfe mig og fivebe intob 
mig, og fatebe atte&aanbe Onbt out mig 
ttfovfiptbf, fovbi jeg fagbe bef, fotfe ieg tttig 


bveoet fit af fige i ittif Jpjevfe: boi fovfoU 
ge^ jeg, fovbi jeg fovfcettev ©aitbbebettV 
3eg bar oivfetig feet ef ©pit, og „boo 
ev’ jeg, af jeg fttnbe itttobfiaae ©nb?'- 
©tier boi fccitfev ^emtefiene af faae mig 
fit af negfe, boab jeg oivfetig bar feef? fbi 
jeg baobe feef et ©pit; ieg oibfie bef, og 
jeg oibfie, af ©itb oibfie bef, og jeg-fimbe 
iffe negfe bef, ei better fuvbe jeg giove bef. 


3ofep& Smiths 8et>net3folh 


183 


3 bet ntinbffe bibde j eg, at berfont (eg 
giorbe bet, bilbe j'eg forfonbe mig imob 
©nb, og fomme ntiber ftorbcmmelfe. 

3eg bar mi filfrebSdittet i nut Sittb, 
forfaabibt ben fecteriffe SBerben angif, at 
bet iffe bar min *JMigt at foie mig tit tto* 
gen af bent, men forblibe font ieg bar, inb* 
til bibere Unberretning. 3eg 6rtbbe fnnbet 
3acobS SBibiteSborb at baere fanbt, at ct 
SJfemteffe, ber mangier SBiiSbom, fan bebe 
af ©nb, og faae og iffe blibe bebreibet. 
3eg bebbleb i min alminbelige StccringSbei 
inbtil ben 21 be September 1823, og leb al 
ben Zib fbccr ftorfblgelfe af alle (JlaSfcr, 
baabe religibfe og iffe religibfe, forbi ieg 
bebbleb at paaftaae, ar ieg babbe feet 

et Son. 

3 bet ‘StbSMiti fra jeg babbe ftabt 
Sonet til Claret 1823, bar bet mig forbn* 
bet at forene mig itieb nogen af be fortibcn 
evifterenbe SteligionSfecter. 3eg bar uieget 
nng, og bleb forfulgt af bent, ber bttrbe 
baoe bocret mine tenner, og bebanblet mig 
benligt, og, 6biS be brtbbe tamft, at jeg oar 
bebraget, flrcebt, paa en rigtig og fjerlig 
SJiaabe, at binbe ntig tilbage igjen. Saa* 
lebeS ubfat for allebaattbe Jyriffelfer, og i 
alt SlagS Selilab, bleb ieg ofte forfeit af 
baarlige SSilbfarelfer, ber bide Ungbonitnenf? 
Sbagbeb og iD^enneffet^ forbeerbebe Sfatuv, 
(jbilfet jeg meb SBebrbbelfe tnaa ftge, lebte 
ntig i abflillige griflelfer, for at tilfrebS* 
flille mange 33egierligbeber, til ftortornelfe 
for ©nbS 3lafi)tt. Soitt ftblge bevaf folte 
ieg mig offe forbomt af tttin Sanibiftigbeb 
for min Sbagbeb og Ufulbfomnieubeb; og 
otn Qfftenen paa obetinccbiite 2lbe Septbr., 
eftev ar ieg babbe begibet ntig tilfeugS, op; 
loftebe jeg mit Jpjerte i 33on og tyaafal* 
belfe til ben alntaegtige ©nb, out £tlgibelfe 
for alle mine Spnber og ©aarligbeber, famt 
at bet tuaatte blibe mig tilfjenbegioef, fobor* 
febeS min £ildattb og Stilling bar for 
bam ; tbi ieg babbe fnlb Sillib til at faae 
en gtibbomntelig 5labcttbarelfe, efferfont ieg 
for babbe babt ecu. 


SKebcitS jeg faalebeS paafalbte ©itb, 
faae jeg et SpS bife fig i SBcmlfet, pbilfet 
bleb beb at ferfrccrfeS, inbtil SBcerelfet bar 
Ipfere ettb out SJitbbagen, ba ffvarenSfif* 
felfe bide fig beb min Seng, daaenbe i 
Stiffen; tbi 6nnS jobber berprte iffe ©nl- 
bet, £an bar ifort en InS tfjortel, Ijbtlfen 
oar oberorbentlig bbib. £)et bar en ^bib* 
beb, ber obergif alt 3oi‘biff, ieg nogenftube 
baobe feet; ei better troer ieg, at nogetSor* 
biff fitnbc gjoreS faa oberorbentlig boibt 
og ffibitt* Spawi Camber bare tiogiie, og 
ligelebeS (jan$2lrmc, til libt obenfor Jpaaiib* 
lebet; og ligelebcS bare Oatt^ jobber og 
33eeu nogne til libt ooer 2fnflerne. £anS 
Jpobeb og 3>alS bare ogfaa bare, 3eg fnnbe 
fee, at ban babbe ingen anbre Itlceber paa 
cub bemte Ujortcl, ba ben bar aabett, faa 
at jeg fnnbe fee bam? 33rt)d* 

Sffe attene bar brtttS ^iortel oberois 
benflig bbib, men ban^ bele Vevfoti bar 
lattgt ffjonnere ettb man fan beffribe, og 
bans 2lafi)it i Sanbbeb fom Sonet. 
rclfet bar oberorbentlig Ipd, men iffe faa 
rneget flart, fom nmibbelbart ontfring bans 
s Verfon. £>a ieg ford faae paa bum, bleb 
ieg bange, men grogten forlob ntig fnart. 
Span falbte mig beb Stabn og fagbe til ntig, 
at ban bar et Senbebttb, fenbt fra ©nbS 
2(nfigt til mig, og at banS Stabti bar 
Pbi. ?tt ©ttb babbe en ©jertiing for mig 
at nbrette, og at mit Stabn flfnlbe babeS 
for ©obt og £>nbt iblaubt alle Stationer, 
Stammer og Snngeitiaal. Span fagbe, ber 
bar en 3Jog beulagt, fjuilfen bar ffrebett 
paa ©tilbtabler, og gab ©fterretning out 
be forrige SBcboevc af bemte SBerbenSbeel, 
og bborfra be fom. £att fagbe ogfaa, at 
ben inbebolbt bet ebige ©bangeliumS Solbe, 
font bet bar gibet af Jrelferen til be garnle 
Snbbbggeve. SigelebeS, at ber bar tbenbe 
Stenc giemte tilligeitteb Sablerne, bbilfe 
Stone bare inbfattebe i Solb, og nbgjorbe, 
bbab ber falbeS Urint og Sbummitt, og be, 
ber befabbe og brngte biofeStene, bare be, 
faa falbte Seere i gantle eller forrige ^iber, 184 3ofepI) <Sn\it1)8 8et>net6f^f>* 


oq at ©lib feaube berebef bem til ©oqettd 
Obeifccltvlfe. 

@ftev at baoc forfait miq bidfe Sitm, 
begpttbfe ban a t oplccfe bef qattile £efta* 
uieuted ©rop&efiev. 3 *ovft Iccfle bait cn 
Deel af s 3)ialacbicc3bic (Jap., oq bait IccfTc 
oqfaa bet 4bc etleu fibfle Sap. af femme ©ro* 
Pbeti, boq if fc gattjTe, font bet Iccfed i pore 
©ibler. 3 flebcffov at Iccfe bet forfte ©erd, 
fo ui bet Iccfed t pore ©pger, fee fie ban bet 
faalebed: "£bi fee, Dagen fotunier, fom 
brocuber fom en Don, ba (fttlle aUe £oo* 
tuobige, oq rubber, fom qjor Ugnbeligbeb, 
peeve font #alm, fbi be, ber fommev, ffal 
opbrccttbe bem, ftqer ben £erre 3 ebaofb, oq 
ffal boerfett labe bem Sftob eUev D-oifl;" 
oq bet 5te ©erd Iccfle bait faalebed ”@ce, 
ieq vil aabathive (Jber ©reeftebommef oeb 
(Jliad ©vopbefettd #aanb, farettb ben (Tore 
uq fovfccvbeliqe £evrcud Dag fommev." 
£att Iccfle oqfaa bet nccflfolqettbe ©erd aiu 
bevlebcd: ” 0 g ban ffal plaute be gotieef* 
felfev, fom gaped fterbreue, i ©omened 
£jerfev, oq ©ovneued Jpjcrfer ffullc om* 
peubed til breed Scrbre; at if fe al 3 ovben 
ffal blioe albcled obelaqt, uaav bait fommev.” 

Derpaa Iccfle bait bet ellepfe (Japifel 
af (Jfaiad, oq faqbe, af bet par peb af blioe 
opfplbf. Jpatt Iccfle oqfaa bet fvebie (Japn 
tel af WpofTlented ©ievniitqer, 22be oq 23be 
©erd, qauffe font be ffaae i port ttpe £e* 
ftaineute. Jpatt faqbe, at beu ©vopbef par 
@bviflud, men Dagett par enbmi iffe font- 
men, ba bet ffal ffee, af fjper ©jccl, font 


iffe bover beu ©ropbef, ffal ubrpbbed af 
Solfef, titeii af beu fttarf oilbe foinmc. 

£att Iccfle oqfaa bet attbef (Jap. af 
3 oel fra bet 28be til bet fibfre ©erd. Jpau 
faqbe oqfaa, af beffe Par iffe eubitit op* 
fplbf, men flfitlbe fuart blioe opfplbf. £>q 
bait faqbe ettboibere, af £ebttitigeued Syplbe 
ffttlbe fttarf fontmc inb. £att Iccfle utattqe 
aubre ©friffflebev, oq forflarebe tuaiiqe£tuq, 
bolifet ei fan uccoiied ber. Oq after, ban 
faqbe ttiiq, af naar ieq ftf bidfe Gaoler, 
ottt (joilfe ban baobe falef (fbi Siben, ba 
be ffttlbe evbolbed, oar enbnu iffe fulbtont* 
mef), ba ffttlbe jeq iffe oife ttoqef ‘JKenueffe 
bem, ei belter ©rpfTplabeit tueb be Urint 
oq be ^buntmint, alette bem, icq bleo beta* 
tef af oife bettt fil; berfom jeq qjovbe bef, 
ffttlbe jeq blioe fovbccroef. ^febettd ban 
falebe ttteb tttiq ottt Saolerue, bleo @puet 
aabitef for mine £aufer, faa af jeq fttube 
fee ©febcf, bPov Saolertte pave ffjulfe, oq 
bel faa fUvt oq fpbeliqf, af jeq qieiifieubfe 
©febef, ba jeq font fil bet. 

@ffev bentie Uuberrefitiitq faae jeq, at 
Spfet i ©ccrelfef beqoitbfe af fantleo out* 
frinq band s })erfou, font baobe falef til tttiq, 
oq bef oebbleo faalebed, itibfil ©ccrelfef at* 
ter oar morft, uubfaqeu outfriitq bam, ba 
jeq ft ra c faae, liqefottt eu ©attq aabett liqe 
tub i 3pimlen, oq ban (Teq op iubfil ieq 
iffe faae bam mere, 03 ©ccvelfer oar after 
faa, font for beffe biittutclffe s Jpd fom iub. 

(3 0 rf fa: f ted). 


©cneraUtScnfevenje Ken 1 2te 1852. 


Detttte fil ©eueval*@oiifereu 3 eitd £ 01 * 
tibeliqbolbelfe be(lentfe Duq, fom be £el* 
liqe i ©faubinaoieu tueb Sccttgfel baobe 
tttiobefeef, tttbfraf enbeliq, oq ba t beu oq 
effevfolqettbe Daqe iflovc oq oiqfiqe S'inq 
ere.forefaque fil ©ttbd %ioud llbbrcbelfe 
blanbf ^Jfemteffeue oq fil beJpelltqed fretn* 


©el oq r -£ilocrrf i ©fattbinaoieu, 
oitle pi ber tueb ©ubd ©aabe qioe eu title 
3 ftebbelelfe ont famine Daqed Sorbattblin* 
qer, af oq be, font ©oboenbiqbeben oq (Jm* 
bebdforrcfutuqer baobe labef filbaqe i fjertte 
Dele af Sanbef, fiititie faae .ftitnbfTab out 
(Jonfercttjettd ftorefaqenber oq ftttaqe libt ©tneraMSonferenje. 


185 


af ben SSelflgueffe og fjee letforf cube Sobe, 
uni i fin s 3)uf!uubbcb lob ttbgpbe icu’eii^ 
uem fine rittge Stettere. 3 5Iufebuing af 
benue @onferett$e oar et ftovf Sorfamliitg** 
locate leiet paa „©nigbeb0occru" hut ubett* 
for Sjobenbaott, boor benue ®ag fatvige 
inbfomne SBrobre o g ©oftre Ijaobe fantlet 
f!g. iUoffeu fo falbte tyreefibent 3* 
Sorftfgreit Sorfamlingen til Orbett, anotitc 
SBrobrene, booriblattbf oave 2 af be £al0* 
fjerbitttbutpoe, |2 Doevpiwfter, 23 JSfbffe, 
15 drafter, 5 Sccrere, 3 ®iacouer, bere0 
Stabler, faa at eitboer ©rab af ^vccfle- 
botnmet baobe fin ‘‘Dfab*, og iublebebe meb 
folgenbe Sate: // @tfletige ©robve og ©0s 
five ! 3eg foler i benue ®ag (Tor ©Iccbe 
ooer at fee mig mibt iblanbt faamauge af 
bent, fom ere mnurebe blaubt be £eltige0 
Sal ber i ®aitniarf. 3eg bar ftauf en OTeife 
fra Aalborg, og oil paa ©ruttb af ^eifeiiS 
9ltt(?rengolfr, ber bar foccffet tnig libt, iffe 
occre tflanb tit at tale meget i benue ®ag, 
fom oi eftev 95eftennnelfe eve famlebe paa 
til @oitferett$e; men jeg glccber mig ooer 
at fee faa mange forfamlebe, og oil nu 
paamittbe mine Sirobre at bebotbe ben <Plab0, 
fom ev bleoen betn anoiift, at 9Ilt maa flee 
efter ben Orben, fom er i 3efn ©britfi 
ilirfe af ©ibfte ®agc0 #ellige, faa at man 
fan fee, boent ber ere ©oaugeliettf 53nb* 
bcerere; tbi bet er mit iitberligfte ©nffe at 
fee, boent ber er arbeibettbe i bettite ®eelaf 
^erveiuS f33iingaarb. — oille mt begpitbe 
ttieb at lore Jperrett meb ©aug og $ 011 , 
at ot funne baoe ftreb og 2M(Tg»elfe ooer 
00 . Wtneiu" 

^falmen Summer 11, „ben 3$rael0 
©jeulofer, fom frober oort ©inb," bleo tin 
affittngen ; boorpaa KSlbfte ©bviftianfen, 
s 3>rcefibent ooer bett aalborgjle @oitfercn$e, 
boiebe fig meb bele Sorfamlingen i bierte* 
tig 930ii til oor binimetfle Saber, ©it 
tyfalnte, 29, „5Si fainted for ®it Wafpit 
ber, o ©nb, ®it Orb at bore/' bleo atter 
affititgen, og ba Sottcrtte forftntnmebe, reifle 
93ra'flbeitten fig atter, btlfebe ©ottferett^ett 


og talebe out fiirteutf Svetngaug; booties 
be0 ben oar begpnbt libeit font et ©cnuep& 
font, men (lebfe oar forogef og foroget, 
boortebe0 ^ropbefen Sofepb ©mitb forfl 
baobe oirfet meb libt, fettere tneb mere og 
mere; ligefaa ‘Brigbam, be Soto og @ra* 
ilu0 ©ttom ber i ©attmarf, faalebetf at 
tfirfett, fom bett 12te fMitguft 1850 bleo 
fliftet ber i Satibet, ibet 15 *J)erfoner, font 
baobe aituamtnet SBibnertorbet, bleoe bobte, 
ftbeu flabigeu oar bleoeit foroget meb 5)lebs 
fentnter, og ©oongeliet nbfprebt til be t)ber(le 
©rccubfer af ben ttorblige 3ot’bf(obe, faa at 
man niaatte aitcrfjeitbe ©ubtf £aaitb oeb 
tin at fee faa mange forfamlebe til ©ottfe* 
renjen. Jpan beoibitebe igjeit fin ©Iccbe 
ooer at fee faa mange af bete0 Sal, font 
baobe paafaget fig et faa oigtigt j?alb, at 
itbf0re©nb0 Millie til fin ©fabttiitg bbettue 
Sib, fom ban forbttm baobe forjoettef gjen- 
uem fine ^)ropbeter, forntar.ebe betn til at 
occre Dtebffaber i ©ttbS £aattb tit at flifte 
3*reb, fovene ipjerter og itbfprebe jvintbilab 
out @itb0 Slnorbnittger til 5Rcittteifene$ 
Srelfe, og 0u(lebe berpaa, at bore SBrobreite 
tale otn air, boab ber oar oeberfarett betn 
paa here* 3J?i0fioner, ba bet for bant oar 
ett itor Jpottib at occre fatnlef tneb bem 
Witflgt til Slufigt, for at tale otn jtirfen* 
Wnliggeitber. 

Soeitbe prccfiberetibe IS’lbfle, ttemlig 
©brifliaufett og ©. Sarfeit, botbt tut boer 
for fig ett fort Sale, brori be uboiflebe for 
©oitfereitjett SirfeuS Silfluubt bere$ ©oufe* 
render, Aalborg og SreberitS; boorlebeO 
©itb baobe oiifl flit £aattb til oeb Unions 
bige at beflccmtne benue $Berben$ 33ife og 
Vbarifccer, og bAPbe oelftgitet ©offeitbe, 
forbi be meb ©egjcerligbeb bwbe aitnani* 
met ^ibtte^borbcf, faa at tut ^eitigbeber 
pare bleone orgattiferebe paa fovffjellige ©te* 
ber, og mange oare bleone falbebe. 2©lbfle 
Sbvitfianfen formanebe titlige tit ei alette 
at Ipttc til bet flveotte Orb, riieii ogfaa til 
bet leoettbe, buffet ©nb talebe til o0gjem 
ttem fine Sjeitere; oibitebe at ©offettbe, 186 ©eneraf^oitferenjc. 


faafrrmt be giorbe bcretftyiigt i at opfiolbe 
sprafibeut gorftgreu W ^ anbvc ©ubtf 
Sjeueve o g bille babe aabuc Jpjerter, ba 
ogfaa ligefoui ©offenbe i aalborgfTe ©on* 
ferenje biUc blibe belfiguebe og ofe af ben 
ebige jvilbe, ©nb bilbe labc vinbe gjeuuein 
flue Sjeuere. 

©oufercujen 6ccbcbe<$ berpaa til lucfle 
®ag jiloffeu 10 ofl (Tuftebeg meb ©aug 
Oil 58ou. 

grebageu ben 13be 9(ugu(T. 

©ftev at tyfalmeu Summer 13, „?eb og 
fi’cut, o ©ubSebomi/' bar affiuugeu, futt* 
lebe 5))roeffbeuteii og gorfamlingen og aab* 
uebe ©oufcreujcn meb $ 8011 . Jperefter bleb 
igjeu cn Walme affi'niigen, og ba Saugbeb 
after fierffebe ooer gorfamlingen fremflob 
5Prccfibenteu, bebibnebe fin ©Iccbe after af 
borne forfamlet meb 58robrenf, folte fig no* 
get ilprfet paa fin £elbreb og auffebe mi, 
at be forfTjellige ©reueg 9 ?apporter ittble* 
berebeg tit ©ecrefairevnc, (Supporter tnb- 
leperebeg), erinbrebe ©oiifcreujen om ben 
gormtflaltmug, fom fibfle ©onferenje effer 
©nbibg $aab bar blebeu tagen, forom 
muiigf af ^egjertngeu at crfiolbe 58e(Ti)f* 
tetfe mob be ©olbfombcber og ©rcegfer, 
fom paa forfTjellige ©teber, £ib effer am 
ben, bare blebue nbooebe mob be JpetCige, 
0 ii(Tebe, af en ©ommitee nil ligelcbeg neb* 
fatted for after at tnbfenbe ef npt forpgef 
5?(nbragenbe tit 9?iggbagcn, ba bet fibiigeve 
fovniebefil en forfiibig SnMeoering iffe bar 
fageu i ©etragfning; tbi ba babbe be 
lige gjort bereg *J)ligf, faabibf bet (lob tit 
beni, og flume ba, faafremf ^ctfccvbigbeb 
iffe erftolbte^, frit anraabe ©ub. ipan 
foreflog berpaa tve 33robtc til beune (Joins 
mifee, uemlig 3 enfen, ©briftiaufen og g. 
£>oricg, famf at babe Qlnbragenbef inb* 
roEfet faabef i // ©Panbinabien^ ©tjerue« 
fom , .Millennial star/* at 9lUe og ©libber flume 
fee oor gorureftelfe* gorflaget bleb agfffleret 
og eenftemniig bebtaget. ^rcefibenten op* 
fovbrebe nit 58robrene af tyrceftebbimuer, 
fom Sfaprccfeutanter for gulfet i be for* 


(Tiellige @gne, til at tale oin bereg "DJiigffo* 
ner, og fjoab be treengfe til, at man fimue 
gjore goranftalfninger til eubberg 58eb(le; 
uamilig opforbrebe 6 mi til forfT at tale om, 
fibormange be bibfte meb bet forfle fnnne 
reife til 3ion. tyaa beune Cpforbriug 
fremflob SStbffe ©briftiaufen og nnbffblbte 
fig iffe at 6 are uogen tilflrccffelig .ftunbiTab 
begangaaenbe, ba ban af ©ojTeube i 5?(al* 
borg ©ouf. bar Meoen anniobet om Oer at cr* 
bolbe Unberrefning om $iben til S'teifeno 
Sefleimnelfe, ba be berefter agfebe at tage 
govbolbgregler, meeiite, at ©pbjTeube ber* 
ftebg, faafrenif be 9iige gjorbe bereg Vligt; 
atle bitle berre iftaub til at beforbre fig 
felb. 9taa r ©libber bit berebe fig og bccrc 
taalniobig, fagbe ban enbbibere, fan (Tulle 
og be gattige famine til 3ion, om bet og 
fTulbe flee paa famine iOtaabe, fom *Pbi* 
lippng bortrpftcg for Sammcvfbeiibeit. 

©. fjarfen. ®emie fmibe ei better gibe 
uogen beftemt Rapport; men beufebe (Ig i 
©fanb bertit ben 22 be beb grcberitg’g.©on* 
fereuje, bbcrtil ban iubbob SS'lbfle gorf^' 
gren og 5llle, fom b«^c Seiligbeb at occre 
uccrbccrenbe. ipan troebe, at be glefTe i 
grebevif^^ ffonfereuie uoT babbe ?ltfraa 
for at reife, men babbe eubiiu ei fmibet 
Jl'jobere til bcre» ©ienbomme. ®og jeg 
beeb, fagbe 6au, at ^ccrbige (Tal og Dlibe 
feerbige, og faafremt bi atte biUe bdre iuiob* 
fagelige for Sccrbom og SRebfelfe, (Tulle bi 
og alle inbfomme i 3ioiu 

3. ©benfem ®euue meente, at 3)?ange 
fra bau$ 9S)ii^(Ton, ^otlaub og gal(ler,’bille 
bccre rebe til at afreife foninieube Winter; 
men og ber fun bentebe paa Siobere til 
bercS ©ienboinniej fnnbe bog iffe afgibe 
uogen beflemt Rapport. ®iauge bare bobte 
paa Sotlanb fibeu ftbfte (Joufereu^e, og ban 
troebe, at SoUaub bar et meget belfignet 
Saub for ©bangeliet, og iOiauge flobe ber 
meget ticcr. galfler berimob uervebe ban 
iffe faa gobe gorbaabuingcr out; tt>i gol* 
fet beriTebi^ bar uimobfageligf for ©aubs ©euerctkSonfemtje* 


^ebcn, boorfov ogfaa ?(vbeibet faa gobt fom 
(lob (Title bev. 

.fp. 3*. ^>eterfen. ©n ©cet fra bane 
SRieflou, iSe(l*0icettaub , oave attevebe be* 
vebte, 09 9Jtte oitte gjcvue veife ; men -JJlauge 
fattebe^ SWiblev til SWeifen. Ipan anbefa*: 
tebe ben ©911 font en fvugtbav ©gn; tf>i 
flange (lobe oibt 09 bvebt 09 Wtebe tit 
©oaugeliet; oufBebe et ^)av ‘Brobve tit at 
avbeibe bev, ip an fonnancbe bejattigc tit 
ei at occre befomrebe; men occre pbmpge 
09 ^ivccflebommet unbevbanig, faafom Bette 
oav ©brillm? unbevbanig; tf)i ©ub (Taaev 
be ipoffccrbige imob, men be g)bmpge 
ban OTaabe, 09 fagbe ban, be ipoomobige 
09 Uficevtige oille ei fuuue beflaae i 3 iou; 
bet oav ei not tit ©atiggiovelfe at fomme 
tit 3ion> men man maatte fovff bevebe fig 
09 occre tpbige; tbi ba baobe man gjovt 
$egt)ubelfeu tit at veife. 

©ovenfen. 9 Togle fra bau6 3 Wi$(iou, 
9 Jorboeff<©iccttaub, oufBebe at afveife fom? 
meubc Winter, 09 be gaftige baobe gob 
Svo 09 SiUib tit ©ub, at be uof (Butte 
fomme affleb. ©it ©eet oave bobte fibeu 
fibfle ©onfeveuje, 09 ban tvoebe, at bev i 
£>b$berveb oitte ubretteS et gobt Qtvbeibe, 
uaav nogte 33 vobre be(Biffebeu bertit. 

5 S 3 . 5 tuberfen. ©eune baobe i gov* 
ening uieb 2 ©Ibffe 3. Jpanfeu avbeibet paa 
3 oeu, Sbovtfeng og ©maaoevue; men bog 
faa gobt fom uben 3 rugt, ba *pvccflevue 
berflebS baobe (Tov Subflobctfe paa Sotfet, 
faa at bette btiubt ben tob fig tebe af bem 
tit at btcuge oeb beve^ SBavuebaab 09 an* 
bre fovbccvoetige Srabitionev, tigefont be 
©pbefev oeb bereS „©iana." ip an* op for* 
bvebe tit Svimobigbeb; tbi, fagbe ban, 
Svccngfet oar 09 fovbtnn, 09 oi baoe!3ion6 
Cpbpggelfe, 36 vaet 6 ftovfamtiug 09 (Tov 
©tccbe for $Die, tuebenS be ipettige fovbum 
hut faae iftvfenrSilbagegaug 09 Siliutet* 
gioretfe i gvemtibetu ipau opforbvebe $Bv0* 
bvene tit at ubgaae og pvccbife ©oaugeliet, 
at be eftev enbt ©ierniug fuuue oetffgue^ 
i Sion; tigelebe$ opforbvebe ban tit 93 on 


187 

for 9 Ri$fiouccvevue, uaontig ipuflvueu for fin 
iDtanb, 09 oufBebe bevpaa SSctfiguetfe ooer 
3ovfatnIiugeu. 

Sorfamtingen btcoebetf un tit iit. 2. 

©a ©onfevenjeu attev oav famtet og 
fom fccboanlig aabuet meb @ang 09 93 mi, 
fvemffob ?©Tbfle D. ©oenfen 09 ftilfebe 
©oufcrenjeu fra ©obffenbe paa Siovnbotm ; 
bibfe baobe i tang Sib baot bet gobt; men 
i be fibfle 8 a 9 ©age baobe Srebeti occvet 
fovftorvet oeb govfotgetfe^aanben, fom attev 
oav begpnbt at oivfe paa oube SDtcuncffer, 
faa at be i falvige ©Barer, occbnebc meb 
©eoccrev, ivuiptev 09 Jpotooe, famtcbe fig 
for at fovuvotige og niiS&anblc be ipettige, 
boor be faubt for gobt; tbi be agtebe ei 
8anbef$ £ooe; men beraabte fig paa at 
baoc Wmtmanbemi, SBifBoppem? 09 SBofog* 
beu$ Siltabetfe tit af ibietftaae be ipettige. 
©og, fagbe ban, befjcctev ©uigbeb og 5 vjccv- 
tigbeb be ipettige bev, og i ben ©rab, at 
jeg ei bar funbet ben (Torre nogen(Teb£ 
btanbt ©obfBeube. ©iben fibfle Sonfevenje 
oave 61 tyevfonev bteone bobte bevoove, og 
t)Rauge (Tobe meget ttccv; men fovbinbrebeS 
tibt oeb fibfte Jorfotgetfe. Spa n baobe fott 
jTov ©tccbe bev, og fctte fig ganffe fvi for 
bereso 33 lob; men agtebe bog at gaae bev* 
ooer igjen, naavfombetfl ^rccfibeut 5orf$* 
gven (Butte fovtauge bet. SBrobreue opfors 
bvebe ban tit at ubgaae for at pvccbife 
©oaugetiet; tbi, fagbe ban, ingen ©tccbe ev 
ftovvc eub bette, og occrev ei befyntrebe for 
boab 3 (Butte ccbe etter boab 3 (Butte ftccbe 
©bev t; tbi ©ub oil opfotbe, boab bev (Taaev 
flreoet, uetnlig fogev forfl ©ub og ban» 
DTetfau’bigbeb, ba oil alt oovigt oovbe tit* 
tagt. J»pau beoibnebe Safuemtigbeb tit ©ub 
for ^Dvopbeteu 3ofepb og atte aubve ©ub^ 
Sjeneve, oitbe gjerite mobtage STeofelfe, ba 
©vfaviug baobe oiifl bam, at faabaut oav 
uoboeubigt, og fovmauebe tit Uubevbauig* 
beb; tbi Oen, font fnurvev mob ©ub^ Sje* 
neve, fagbe ban, fnuvvev mob ©ub^ 

Qtagveen. ®emte gao en fort ^Bevet* 
uing om ffn 'STi^ffon i ipive^otm, boor ban 188 ©eiteral*(5onfcrett$e. 


bog faacjobtfoui iufef barbe ubreffef forme* 
Delft Jfolfefd ©liumuer bevftebS; 6a 11 barbe 
meeft arbeibet i Sou, og eubelig barf eu 
govfamliug, fom bog ©jacrelen barbe for* 
itroligef. Uuber faabauue Omftambigbeber, 
og feenbe, at inf cl uifle bare for 6am af 
ubretfe ber, barbe ban forlabf Jpirtfbolm 
og opf>olbt fig eu £ib i ^iobeubami, 6aobe 
berfra faaef eu 9Ki0ftou til SRoen, feuor 
6au barbe 6olbf eufelfe gorfamliuger. ^3ib- 
uegborbet barbe um'Dlerfib fat Jyolfef i ftor 
Serocgelfe, faa af be efferftvccbfe 6am, og 
6an barbe berfor fmibef bef oifeligf for eu 
Sib af fovlabe fl>en tubfil ben forfteStorm 
barbe tagf fig, 3 ^erfotievO Sublenunelfe 
i fiirfeu bare gvugten af bang Slrbeibe ber, 
og 6an uccrebe be bebfte govbaabmugcr om, 
af mange meb Sibeu rifle falbeg ber; men 
fornbfaae fiflige, af beipeflige, (igefom paa 
Soru6olm, rifle fomme til af (ibe ftor gov* 
folgelfe og anuamme ftor Selftguelfe, faa* 
fremf ©obfteitbe ogfaa oiUe erinbre bigfe i 
bereO Sotmer. Jpan erflcerebe fig fri for 
alie oerbOlige Sing og riflig fit af gaae 
6borfom6elft, ©ub ffufle fenbe 6am; berib* 
nebe Urccrbigbebgfolelfe for bef ftore $alb, 
©ub barbe betroef 6am ; men folfe nn ftor 
Soft 09 3rer for af ubreffe £erreug ©jer* 
uingj ouftebe ©ubtf fyreb og Selftguelfe 
oner gorfamlingeu. 

Seufen* Sembuebe ftor ©la:be og Saf* 
uemlig6eb oner igjeu af funne ftaae mibf 
iblaubt fine ©obfteube, ber barbe opvaff 
jpaauben, fom eu tyagt paa, af be ftebfe 
pi((e op6olbc ^rcrfteboimuef, 6uorfor 6au 
mi barbe foil ftor Selffguelfe. Jpau barbe 
oaubref fra ©fab fit ©fab i 9}orge, og 
prop6eferebe, af Salrige rifle Hire falbebe 
i 9?orge. 3 93ret>ig, beu forfte ©fab, bror* 
fil 6an og $(6manfon oar aufomnnm, oar 
eu faare ftor Oprceffelfe faaoel blaubf 9tige 
fom gaffige, og 6an oenfebe af Jpalrbeleu 
af Speu rifle Mire falbebe. gra Srerig 
oar ban reift fit [RiiOoer, 6ror ber 6arbe 
uccref eu ©eel gorfolgelfe. ©rrigbebeu 
barbe ber uegfef 6am Siflabelfe til af for* 


ref fe ®aa6 og fogf at bupere 6am meb at 
ber fnarf rifle foretageO gorauDvingev i 
Soren, brilfcf be ogfaa for ef 3>icblif 
opnaaebc, ibef Seitfeu forlob Speu og gif 
til URaubal, Ooorfra 6au bog fnarf renbfe 
filbage, og ba imiblerfib ingen anbeu i ? or 
rar ubfommen, beunrfebe 6au fin SWoubig* 
6eb fra ©ub, fvob$ rerbMig ?or, og bobte 
meb 9l6manfou eu 20 tyerfouer. Jpan barbe 
bereffer oeubf tillage til Srertg meb eu 
uorf! Srobev, ©reub Sarfeu, fom unber* 
reig 6arbe f jo6f et title garfoi, brilfef 6an 
onffebe af ftilte fil be £elligeg®igpo(ffion. 
gra Srerig rare be fague til greberifg* 
ftab, 6ror be flf Subpag i be »j?irfefroeu* 
beg" gorfamling, ranbf gorftaubereu for 
fig, at 6an annauimebe ©anbbeben, bier 
bo bt og after orbiueref til gorftauber for 
en ©reen, fom bier oraauiferef ber. Op* 
rccffelfen rar ftor Devftebg, faa eubog nogle 
af s Dolitiet begjcerebe ©aab, brilfef bog 
for 5>iebliff et negtebeg bem, ba 3enfen ei 
fanbt bet filraabeligt. Ppa n bolbt nu inbe 
angaaenbe fin 9)ugftong*Seretmng, ba bef 
rifle rare for ribfloffig at forfeefle ?llf, 
propbeferebe af bef ftorfte 5lutal Jpellige i 
©fanbinarien forbolbgiucesfig rifle fomme 
fra 9torge, formanenbe ©obfteube at bo Ibe 
bereg j?r<eftev filfammen, opboibe ftkeefi* 
bentftabef, bef orrige ^)vccftebomme og t>cle 
ivirfett, enbribere bebe for be Ureueg Qlabcn* 
bareffe og Ubfaftelfe, at £egemef maafte 
frireg i greb og Selftguelfc. Jpan forma* 
nebe ftreugf tit 2)bmpgbeb og Unberbauig* 
6eb mob ft)rccftebommcf og fagbe: »©fal 
ri nogenfinbe uaae ©aliggiorelfe, ftal rt naae 
2)bmi)gbeb." 

^Drcefibenfen ftob op og riifienbegar 
fin ©lerbe orer 6 rab 6an barbe bort. Saffe 
flue golelfer angaaenbe ben ftore Sgugfel 
offer at emigreve. Wanben ribnebc, bet 
rar iffe &>iiebom af iabe for mange reife 
bort; be ber eve fulbfommen rillige til af 
befale bereg Sieube \)tx, og opoffre 2(lf i 
©ubg JpaanD, be ril foie, at be bar opfolbf 
beu celeftiale i ? or. ®iatige bar rccref fro* (SeneraMSonfereiue. 189 


fafle c g fovtjcncv at gaae meb op tit3ion. 
9fogte baoe paataget fig at Deere 9t^euter 
tit at faae ben og ben binlpet. 3<?3 onffev 
at (laubfe bewne 3lanb; jeg f>ar fagt, f>ev 
Pitbe btioe 9tepfetfe, og jeg tvoev, Pi ffat 
baoe nogen. 93i maae iffe tcvnfe, at bev 
ev iffe mere at giove i bette £apb. 3*9 
t)av iffe uoget tmob at uogeu reifer ; men 
ooevtabev tit be preeftbevenbe £@lbtfe at ub< 
ftube, boov mange bev ev, fom eve fcvvbige 
at veife. $3i onffev be bpibejaav at gaac 
op tit 3ion og iffe be fpcettebe ; Jpevvcn 
fjenbev be ©peettebe. — i*anbmccnb, $tv? 
beib$iwvnb r ©teeubuggeve , Sevnftobeve, 
©mebe og faabamte eve be, bev Pit peeve 
upttige i port upe £jem, om be fan foie 
fig vebe tit at gaae tit og opftibe beve£ 
58een lit jtnceevue tit Biou^ £>pbpggetfe. 
— @n aiibeii Sing — bet bav occvet mill 
gotetfe, at 9fogteflntbe gaae i benne 9Kaa* 
neb, faafvemt be funbe gaae tneb en gob 
Sovev, men bev ev ingen — ieg fail iffe 
labe 58v. £anfen gaae for ©tjevnenS og 
@ontovet$ ©fptb, fom ev bam paalagt. 
£)e fan iffe gaae uben nogeir, men pitbe 
falbe og gaae nnbev i govtotolelfe, i et 
fvenmieb £anb mibt ibtanbt gienbev — fan* 
tebe$ ffaacv bet tit. — 3 eg Pitbe gjevue, 
at 9?ogte (futbe gaae og bevebe $3ogne o. 
f. P. 33ccvev iffe uvotige betfangaaenbe, 
men ooevgipev Qttt i ©nb£ £>aanb og tab 
@bev$ Jpjevtev oa:ve fvi og vebe tit at mob 
tage att, boab Pi pit faae i benne @onfe* 
retire, ©tnttebes? meb 6ang og Q3ou tit 
nccjlc 2)ag 5lt. 10. 

i ? OPevbag &♦ 9)?. tft. 10. 

©ang og ®<m. tyveefibenten fveuiftob 
og fagbe, ban baobe nogte Sing paa fft 
Jpievte, fom bail onffebe at ubtate titSvoft 
fov be 33v0bvc, fom baobe occret nbe. gov 
at fnnne fote bcveS Sftngfjeb og ©oagbeb 
og peeve petfignet meb 9?aabegaoer, maae 
be ftveebe at Dare fom Seer i ^ottemage* 
ven$ £aanb. 93i ffat fnmie fotnnie tit ben 
gntbfommenbeb at fee £)ie tit £>ie, naav 
•^evven foiumev; be 58v0bve, fom pveebife, 


fan bebft fonime tit benne gntbfommenbeb. 
— Salte oin ©etoopboietfe, bo^robve — 
at fatte fig i tyvceftbenfeiiy tytabS og paa* 
tage fig 9)ipnbigbcbev o. f. o* S@tb(fe bov 
iffe tabe fig fpitte meb, men eiiten btipe 
fatfet ub eltev annamniet. jffe tcvnfe at 
bofie flvar, men Dare taatmobig og vaabe 
tit ^evven, og oente meb Safnemtigbeb tit 
©ub£ beteitige Sib. 3ffe btioe tvcvt og 
taufe bev ev iffe meve at nbvetfe; Saal* 
mobigbeb opevpinbev alteSing. 3ffe fpnfe, 
ineu attib bebe tit @nb om gobt 9Jiob og 
en optpit govflanb, og £evvcn fovtaugev 
iffe, at be (fat nbvetfe (love fovimbevtige 
Sing, men oogte Jpjovfccn. 

*})v. fpnvflte ba $8v0bveiie, boovlebetf 
be fanbt ©tiernen — om Sp6 i ben, £)en 
pvccbifev, mebenS 33v0bvene fopev. ipnffebe 
ben nb ben lfle og I6be t boev 9)faancb, 
og opfovbvebe 58r0bvene tit at ubtate fig 
bectongaaeiibe. Steve af be 2@tb(fe tatebe 
ineget pavmt om benne ©ag og anbefatebe 
ben. Sonfevenjen tilfienbegap paa Dpfov* 
bving almiubelig Sitfveb^b^ meb ©tjevnen; 
boovpaa ^3r. fovejlog, at ben nbgaaev ben 
1 fie og 15be i f)W 9Jiaaneb; eeniTeinmigf 
pebtaget. 

£oev 9)ianb bebotbe fin 9)tab6, og 
naav ban faaev gobfcvfte, ba pasfe paa bet, 
og om be gaae fveni meb SBiiSbom og ooev 
Svo, og ev flittige i 58 011, be pit fee 10 
fov bDer 1, og iftebetfov at btipe govminb* 
(fetfe, bev oil btioe govmevetfe. gov flag: 
at 9Jfenigfxbevne 1 9?ovge bciiaone^ SBve* 
pig gonfcreiije; eenftemuiigt pebtaget. 

51 1 Savfen efter at btipe fcvvbig i 
gvebevit^, gaaev til 9Jovge og prafibevev 
ooev Sonfevenjen; een(femmigt pebtaget. 

9ft 9Kiffetfen pvaftberev ooev gve< 
bevit^ @onfeven^e; eenjfeinmigt pebtaget. 

^tt ty. 58cvfftv0in ovbineve^ tit 5@tb(Te 
og tittveebev ben iiovjTe 9)ii^fion; eenfteni* 
migt pebtaget. 

^tt @. Kiinbfeu gaaev mcb bam; ecu* 
(lemniigt pebtaget. ©enerakGonferenae, 


190 

51f be paa 53ovuf)Olm tibgitfr eu @om 
feveujc; eeittfeuuuigf pebfaget. 

51f £>. ©peitfeu prccfiberer ber; ccm 
tfeniinigf oebtaget. 

51f 51alborg @onf. itte operftriber Siitu* 
fiorbett; eentfemmigf oebtaget. 

51f be t 93eufp6fet ubgjpr cu Soufes 
retire; eenflemutigf oebtaget. 

5lf 9t. @. ©foil prcefiberer ber; eem 
ffemmigf oebtaget. 

51 f be paa Sottaub, Salfter op 9)?0eu 


ubgiov eu (Joufeveu^e; eetifTeuimigf oebtaget. 

51t3« ©peufeu prcefiberer ber; eettffem* 
migt oebtaget* 

51t beu ©leSoigfte 5Jti$ffoti regueg mis 
ber SreberifS @oufereufle; eeuftemmigt oeb* 
fagef. 

5lf. 5. 91ie(fett orbiueveS til 5©lbfte 
og gaacr bib; eeuftetntiiigf oebtaget. 

£>pf)Or til R[. 2. ©lutfebeg meg ©aug 
og 53jotu 

(SortfccfteS). 


3©lfcfte 3Dgfe§*§ ftatvtt tit te $eKtfle i ©uroya* 


Srober ©. 5B. 9?id)arb^. jvjccre. — Da nttf 51rbeibe i ©tiropa er opborf for 
tmwreitbe £ib, og jeg imorgen agter af affeile til s £eflen, faa fillab mig gjenttem 
©fjerneu at ffae Jyaruel til be £eUige i betteSanb, faa og til bem i Spbflflanb og Dam 
mart, f)pem jeg i ©anbbeb elfler for ©anbbebenS ©tplb. 9)? in 53ou er beflanbig, at 
©ub, por f)immelf!e Saber, oil oelfigne bem alle meb timelige fom aaubelige ©ober, 
at be maae fnart Mire ubfamlebe af 33abplon, og faae bere<> 5lro i 3ion iMaitbf 3ofepf)3 
Barn, at be maae oorbe fjeaiggiovfe i £etligbeb, og berebfe til ben ©abbatft^Pile, fom 
er beftemt for ©ubtf Solt. 

©ibeu mif ©ibfte, publiceref i ©tjerneu 9h\ 22, I3be 51arg., oebMeo jeg mif 
5lrbeibe i $pbf!lanb, iubfil Doerfccftelfen, ©lemiemlceSniugeu , Srptmngeu og ©fereo* 
fpperiugen af 9)?ormou$ 53og paa £pb(! par compteteret , effer 5®lbfte 3of)tt Saplorg 
5ltioiiemug. 51fl0ft fra at prcrfibere oper 9)(i^ftoiien ber af 2£lb(le Daniel (Jam, fom 
berfor par feubt fra ©alffpeflab, forlob (eg Jpambovg og tom til bette Sanb, og b^ 
opbolbf mig uogle Uger i bet megef bebagelige ©elffab af iufere^faufe og oarmbierfebe 
: £>ellige, booroeb jeg foler mig forfriffef og ftprtef til min Dteife. 

T 3bet jeg opfeuber min bietfelige Safflgelfe til ©ub, por fjtmmelfife Saber i 
<56ri(Ti 91aon, for ban© ^eftpttelfe, fom fjnv occvef oper mig til benue Dag, og bierfeligt 
tatter be Jpellige for bere6 (tore ©obbeb, bpber (eg bem 51 lie Saroel for benue ©ang. 

3eg tegner mig @ber$ pbmpge og Ipbige £jetter i beu up og eoige 5)agf. 

Sioerpool ben 22be 3uti 1852. 

©. barter Dpte$. 


Dee($ peb 9Wfeube og beel3 peb Brepe bare Pi erfaref, at pore afreifte ©0b* 
ffenbe aufom til 91p Orleans b. lObe 9)iai og afreifte igjeu b. life, og af be b. 29be 
3uui eitbiui pare i ivaue^pille, bog feerbig til 5(freife, i ef ©elffab paa 150 93ogne, og 
at be pare 51lle i eu gob Silflanb. D'teb. 


3 tt b ^-o I b. 


» ©ibe. 

@n 5(bParfel^ (fortfaf). . . 177. 
3ofepf) ©miffed ^epitef^lob (fortfaf . 182. 


©ibe. 

©eueraUGonfereuje b. 12fe 51ug. 1852 184. 
5@lbfie Dpfe^ Sarpel til be ^ellige 190. 


„©taubiuaoien$ ©fjerue" ubtommer beu ifte i boer 9)?aaneb, og faaetf bo^ DI?rr. 
®ogbaublere, faint bo^ ^ebaeforeu i ^ompaguiflrccbe 9tr. 54, 4be ©at. 


Ubgioef og forlagt af 53. D. ^aufeii og 9Jiebbiclper. 
2vpft l)o§ g. e. Sort (no. ®rg«n for be S'iblk ftojjfs $fUigf 


Mitten Sfrtrflitnfl. 

/ra ben l|te ©rtober 1852. 


, t $(d9HR®3i I)ai- flruntfceffct 3ion, yaa bet be Glenbige af Ijan* SoIC ftufle &at>e Silffoat i ben." 

<gf. 14. 32. 


Ubgieet af SB. ©now. 
Svoft IjoiS ft. 33 o vb tug. 


1958 . 


af 1 fie Jlargang. 


©ibe. 

3C. 

Slabenbartng om 5)rccfteb0nimc . . 26. 
5lt>r>avfef mob be fafffe *Dros 


pf;etcr 40, 53, 181. 

^IbDaifefS Sipft . 78, 85, 104, 124, 133, 
147, 164, 177. 

QlmeviFaiiffe 2Im$iiD6c&er 159. 

.Qlufogniiig til 9tigebageu 102. 

Slpoftatcv 129. 

23 . 

23(anbiuger 46 

3Mabet Denver fig 157. 


23reo fra s Datriavfen 3ofm ©mitf) 113. 


S. 

©onfeveti^e i jtjpbeubatm .... 45, 55. 
Do. General bo. ... 93, 184. 
Do. i Qfalborg . . . 75, 151. 

©. 

De ^attigc 176. 

De JpeUigetf aavlige jnbeffrfl ... 97. 
DO. $10 11. 

@. 

©ftenctningev fva Defevet 140. 

©piftef, 5fe afoiinbeltge 5. 

Do. 6te Do 65, 81. 

Do. 7be Do. 167. 

Do. af 2Billaib ©non) 174. 

©t ©van af ©anbf)eb i ct 9)nnb 

StfQH * 29, 43. 

@t Dvbfpiog 139. 

©t Oib til De £©lbfle og 93ogagem 

fe me \ . 173. 

©t ©aiibbeb^ Cvb 110. 

tV- 

fforetagninger ooeu $roen 90, 120, 134. 
5orfarbefigt Cptoi 63. 


©. 

©rufom QlDfarb paa Salftei ... go. 


©ibe. 

£ 

£emng 3?aabflntniug 137. 

3- 

joiepb ©mitfjS £eouet$(0b . 161, 182. 

S. 

jvivfen^ Jpiftovie .... 20, 33, 49, 71. 

' Do. Crgauifation 1. 

m. 

Diirfion paa 33onif)Ofui 60. 


©. 

Cm 5Kounou3 93 og 57. 

Do. Cpfcottfgbeb 154. 

Cotrfalb og l ? oo£foibit)beffe .... 172. 

^oefie 48, 64, 144, 160, 176. 

^I’odaniafiou 145. 

D^etflaffeufjeD . . . ; . 117. 

0 . 


©faubinamenS ©tjerue 58. 

3. 

$i( aUe be J^eUige i ©frmbinaoien 96. 

$i( De JpeKige 141. 

Do. Do 128. 

Do. Do. og atte2©ble i SBerDen 17. 

Siibvageffe 89. 

U. 

Ubtog af et Step 24. 

2 *. 

^Bigtigfjebeu af et veent Semief . . 37. 

m. 

SBittavb ©uorotf 23ef!ifFeffe .... 128. 

m. 

Di)?e£ gavoel til be Jpettige 190. 


JnliljoliJ af Urn Jlargang. 


©ibe. 

9 (bvarfe( mob be fatffe tyro* 

pfccfer 26 , 113 , 170 . 

21 buarfel$ OTcft . 22 , 52 , 81 , 99 , 

133 , 204 , 209 , 254 , 257 , 300 , 342 . 

Wlmiubclig Epiftel, 8 bc 161 . 

bo. ‘ bo. 9 bc 307 . 

23 . 


©ibe. 

£n?ab er ber, og ftoab oil bev blioe 
ciiovt i bet uiffenbe Qlai&unbrebe 120 . 

5 . 

Suftrur otn 93 ogoa:fenef 47 . 

3 ofepf) ©miffj$ ^emtcftfloO . 20 , 58 , 78 , 
88 , 101 , 116 , 136 , 155 , 166 , 189 , 193 , 
249 , 270 , 273 , 319 , 347 , 353 , 381 . 


j\rig o g Stvb 
fipbflfjeb . . . 


93 ef!iffelfe ( 3 . Dan gott*) .... 375 . 

SBlaubitigcr 80 , 96 , 111 , 142 , 159 . 

175 , 256 , 272 , 303 , 349 

Dvet> af E. ©noil) 21 . 

bo. af 3 ofePf) ©miff) 104 . | 

bo. af 3 . Dan Eotf 375 . i # f . <, r , , * 

Donuer oper Jpjorucfleitcue til Scuip* | S 
Uf oo 7 l Du 3 1 ( outf - E tf errcf it g e r 

, * ’ * | Diorm on erne 

<£♦* 


Efjolera 320 . [ ^ l)ftfbci . 

Conference ... 1 , 4 , 29 , 79 , 227 , 351 . . 
.gontoivctS Silgobe&aoenbe ... 48 , 208 . ; 


9T 
62 . 

124 . 


. . . 246 . 
. . . 31 . 
157 , 361 . 


368 . 


2 >. 


.©aabeu 68, 90. 

.©e SattigeS DTobfagclfe 305 . 

,©en tiorfle DiiSfion 197 . 

©e tinge ^>e(lige 49 . 


: Doe fie 32 , 64 , 80 , 96 , 112 , 128 , 143 , 

160 , 175 . 

I Declamation . . 23 , 39 , 72 , 102 , 145 . 

j Drofpeetn* 16 . 

i Dtccjlcb 0 mme^(Sieuaioelfe 219 , 225 , 

1 * 251 , 289 , 313 , 346 . 


<S. 

Efferretuiuger fra Emigrautcrne . 158 , 
240 , 287 , 336 , 352 . 
bo. fra 23 e (ten 15 , 64 , 208 , 247 . 


r *Emig van feme 30 , 46 . 

Emigration 110 . 

Cuig 6 eb og Uenigbeb 149 . 


ft. 

Sfeootution i Cfjiua 335 . 

Stolig&eb i Utal) 56 . 

0 . 

©faiiftiff 3 lapport 240 , 352 . 

©on om bet StlFommenbc 109 . 


.'iS* 

StorctaSniuger obcrSioett . 17 , 42 , 


. .Jtl, IU, 171, 'J • • 

Sorfolgelfen i D(i£fonri 369 . 

Sreb ' 12 . 

©♦ 

©iffermaal iblattbf Job erne .... 241 . 
©nbo Dorn og Derbeutf Dorn . . 33 . 
©nbr Sjeucvc og Jyolfct 145 . 


©ttb$ Deie og Di nine (Ten co Deie 126 , 129 . 


S. 


Safer af Dvccfibeut fining . 141 , 147 , 
168 , 174 , 177 , 265 , 276 , 294 . 
bo. ouer ^iorueftcuene til Scmplet 321 . 
Sale af Dr. O. Draft .... 212 , 231 . 

bo. af Drcef. Kimball 262 . 

Sienbe 365 , 376 , 378 . 

m. 


D 3 tllatb SttomS EpijW 6 , 65 . 

SB ill a ib Suonrt Dob .... 372 , 380 . 


®rpu for k §iii|te Japs Ijcllip. 


Saubbebett, itimbtfabeu, £>pbeu og £roeu ere forettebe. 

2. Jlflrfl. Hr. 1. flttt 1. ©rtobtr 1852. flriis: 6/?pr. (CrpL 


©enetakdonferenje fecit 12tc Slugttft 1852. 

(gortfat fra *))ag. 190 ). 

3)a @ouferett$ett at ter oar fantlct Sf. ban label flee i be fibfie 'Dage, uagtet ban 
2, og oar aabuet web Sang og %on, em baobe oibttet meb glib for ©tore og Sittaae, 
flebe tyrcefibeuteit, at be SBwbre, font enbnn men alt fovgjeoe». Som 23eibcii$niemieflfe 
tffe baobe afgioett uogen , 3Hi$fioii$ Q3cret* baobe ban for occret gobtlibt ber, tncu nu 
inug, afgaoe famine, ban baobe anuanunet ©oaugeliet, bleo ban 

2®lbfle, 2Binberg og @apfott talte efter fovbabt og forfulgt; boxi^et ^ er to for be 
benne £)pforbrittg boei for fig ont beveg £ellige eieubommelige £tng. 

SKWffon i ©oerrig. 33egge ttcevebe be beb* 2>a faalebee bisfe SBeretuiufler oare 
fte gorbaabitittgei om, at et ftort SBcerf borte, reifle 9)rcefibetiteu fig og unbffylbte 
meb £ibeit oitfe blioe ubfort iSoevrig; tbi et at futute tiltfebe glere at tale, ffj 0 nbt 
be baobe funbet goffet oclfignet, ba be ban Del oibfte mange ottffebe faa; men paa 
gjerne troebe bere6 SBibne^bprb og believe ©rintb af ben forte £ib og mange oigtige 
-Dilbc tjenc @ub enb 'DJieuucffer. £3eb be= Sager, font oare at afbanble, faae ban fig 
ve£ Slfreife baobe man bebet bent fttart at it obt til at flribe frcnt ttteb gorbaubltw 
fomtne igjen. 9 )aa ©rnnb af ©ciftligbe* gertte. £att talte berpaa ottt ben (lore 
bett^ (lore iJJiobfiattb og SJoonteS pietifitfle ©Iccbe og greb, ©ub fifiottfebe fine Z\c.' 
Strengbeb pare bog fun ©nfelte blemte itere, ntobfat ben Srcengfel og govfolgelfe 
bcbte berfiebS. bx^fe rnaatte libe af -Iserbeu; onffebe, at 

DerefteraflagbeJBrDbreiie fi.Jp.SJritbn, Jperveit oilbe bore be ipelligeS forextcbe ^Botx* 
£). 91ieffeu og £. &. jpaufett Q3eretttiug tier, at ^lattbett maatte oibne mu boo, bev 
otn bevetf 3)ii^ft otter; beitgorfle baDbetneefi oar occrbig til at tibfaae Jpoebett; tbyjagbe 
arbeibet i @.83* Sicellaub, boor ban baobe bait, ber ere mange Uoccvbige, font gjertte 
fuxibet fig oelfigitet; ben Qlnbeu ttteefi paa Dille ttbgaae meb (Soaitgcfict; men ben J?ef; 
Sofiattb ogfaa libt paa £augefaub. *i)aa lig Qlattb tilfteber tffc at ber tagged Spc cm 
^ollattb Dave mange bleoue bobte, og bau ber paa faabamte, ar iffe ^rccfiebDittmef 
baabebc, at mange frctubelee oilbe blioe fittllc blioe faabamte, ber oille oplofte fig i 
falbebe faaoel ber font paa Saugelattb. 3 fovfccttgelig ©toltfieb, til en govbaubdfe 
^elfiugoer, boor £aufett baobe fiaaet font ifiebetfor til eu 33elfigiiclfe. gor ttiyW 
gorjlattbev for ben title ©rectt ber(Teb£, gjore flit ?ale ettb mere forfiaaelig iccrte 
baobe ©oattgeiiet iffe fmtnct baoe nogen ban en Sigttelfe; at bet, at gioe Uocerbtge 
grenigang paa ©ritttb af golfed SBautro tyrceflebomitiet, oav ligefottt at gioe et Saw 
paa ©ubf? ©obbeb og be fortittberlige &ittg, , eu ©affcl, cllev eu SBarbccvfnin, font bet ©eneralf&mferettie. 


2 


" fun uitbc fTabe fig fclu ineb. £an foreflog 
bevpaa, at $>. ©. jpanfeii ovbiuereS fit SX5tb^ 
fte og arbeibcr wither 3. ©uenfeit; aViStb* 
fie 93of)n og 91. 9lagreen avbeibe nuber 
famme* 5$efti>re(fe. ©enftemmig uebfagef. 

9lf ©teSuig, gt)eu og Sangetanb frem* 
bete^ regne$ nnber greberif’S ©onferenje. 
©enftemmig uebtagef. 

5ft 2©tb|te 2B. Slnberfen, 3* £anfen 
og 3-30tflenfenarbeibefanune©feb. ©cits 
ftemntig uebtagef. 

9)ra:fibeiifeit paatagbe bevpaa be prcc* 
ffbevenbe £©tbfte folgenbe 9)ligfer: 9tf be 
paafee, at man fulbftambig og npiagtig op* 
teguer bereS fntbe 9tabne, forn unberjtpffe 
bet pevpefuette gonb, faa at be, out bet 
flfuUe forlangeS, eugaitg i 3ion fumie af* 
tagge orbvef 9fegiif!ab betfangaaeitbe. 

9lf be bo$ ben fjpbenbaunffe ©reeitf 
©ecrefair ev^olbc ef ©djenia tit jtivfe* 
protocoling 3nbrefiiiug, og ba paafee, at 
atte 9H*ofoeotterne i be forfljettige ©rene 
iitbreffeg beveffev, at bet* funbe bolbe^ en 
U0iagtig ©oiitvot og £)vben paa 9Ilf. 

&ittige paantinbebe bait be SBvPbre, 
font baube libf govfolgelfe og govureftetfe, 
at be fnavefl mutigf inbgaue en fntbftambig, 
forftaaelig og fattbfarrbig 9tapporf;om ©am* 
me fit ©oimniffeen for be £ettige£ Siitbva* 
gettbe fit 9tig$bageit. 9)aaminbebe ©often* 
bene at erinbve beve& Soufe ueb ftbfte ©on* 
fevenje at uebtigebotbe bet pevpefuette ©mi* 
gvafiong gonb og if Fe fovgtemme bet; tbi 
Jpevren gteniuiev iFFe o$; men paaitiinbev 
o$ out uove tytigfev, boovfov ui bnvbe occre 
fafitemlige. SBel ev bev tFFe paatagf 9to* 
gen en beftentf ©mti at nbvebe, fagbefjan; 
men ©nt)uev giue effev fit £ieite$ 9tffvaa, 
buab ban founaacr; tbi out jpevven fovtait- 
gev ^ttenbe af fine SBovn, ba ev ban ei fit* 
fvebS itieb batte £efte ettev fopaftebe 5toev 
ettev ttteb beii 9)enge, font giuer inoboilti= 
gen ettev ttteb ben, fom giuev 9lnoii$tting 
paa fitgobebauenbe 9)eitge bo$ gaffige el* 
lev ©ufev, og bevfvv uav bet uet, om uore 


Jpierfev uave faa (Tore fom en Otti og tFFe 
fom en ‘Mpgtf. *‘* 

. govfantlingeu bccuebeg tit iiccfte 2)ag 

5tt. io. | 

©onbag ben I5be 9tugu(t. 

®a ©onfeveii$en benne-®ag uav fam* 
(ef, og eit 9)fa(me uar affimtgen nebfncelebe 
^3varfibenfcit meb govfmntiitgen og aabnebe 
meb 93cn. ©n Walitte affimigeg after, 
buorpaa ^>rarfibciiten fatfe nopte faae bier* 
tetige Orb fit govmantitg og 58etcvvctfe, og 
ftveb beveffev tit govbaiiHingevne, ibef ban 
giorbe f 0 tgenbe govftag: 

9tf 2©tbfte SBinbevg og ©apfon reifer 
fitbage fit ©uerrig. ©enftemmig uebtagef. 

9tf 0. Dtfen ovbiiteveg fit 2©tb* 
jte og gaaer fit 91ovge. ©enftemmig 
uebtagef. 

9)vcvftbenfen fatfe bevpaa om fiivfeng 
9)voefibentftab i Sion og ©amitteg 93irFen, 
fom en Snbtebniug fit folgeitbe govftag; 

9tt Soitfe ren Jen fvettibeleg auertienber 
og opbotber 95tigbam 5)oung, fom ^veefi- 
bent, 9)ropbef, @eev, 9tabenbarer og ,S$ei* 
teber i S^t’aet, tiltigeineb £. ©. Kimball 
og SB. 9tid)arb£, fom bang Staabgiueve og 
9tpoftle af Sefnttt ©bvijtnm. ©enftemmig 
uebtagef. 

9tf ©onf. anevfienber og opbotber be 
foto 9(poftte i bereS j?atb , neintig; Drfoit 
£>pbe, 93r(vfibenf, 9)* ^raff, Orfou 
^)ratf, SBitforb SBoobriiff, 3obn Raptor, 
@eorg 9t. ©mifb# 9Jmafa Sptnan, ©^va %. 
SPenfon, ©baited 6. Eftid), foreu^o ©non), 
©vaftu^ ©now og grauftin 2). ^idjarb^. 
©enftemmig uebtagef. 

^igelebe^ ^roefibeufftabef ouer be fre 
og frebiue Quorum af £atufierbffiib$fi>oe, 
neintig 3ofepb 2)ouug, £eui ^aucocf, ^enrp 
^erriman, Sera ^ntfepber, 9t. 9). S^ocf* 
luo ob, 3. 9H. ©rant og benjamin ©tapp. 
©enftemmig uebtagef. 

J©tbfte Seufen reifte ffg-itn, eriubrebe 
©obflenbeite out beve$ Vagf ffbfte ©otife* 
renje, af opbotbe ?S(bfte govf^gren fom 


•' v ©eneraf*@onfereiue, 3 - 


tyH'ttjfteuf o oer be flaubiuaoiffe Jpettige, og 
talte om ©arnmeS 93irfen fibeu imtii," 
f>oorpaa ban efter eu fort V a life, feiSori 
ban gao ©uboerSeiligbeb at tale, fom iffe 
fremfibig onflebe at opbolbe'bam fom 
flbeut, foreflog at foruoe *t3agfeu: at mu 
berfl 0 tfe og uebbebe @ub$ SSelfiguelfe ooer 
JSlbfTe 3orf$greu , fom 33rcefibeiif ooer 
©fanbinaoienS £ettige, iubtil bantf Sifreife, 
og ba 2£lb(te SBittavb ©uoto i batitf ©feb. 
©eufTenunig oebfaget. 

^icpflbenten taffebe Sbufereujcn for 
ben$ $iflib og flSeloittie og looebe, faaoibf 
©ub oilbe gioe l>am 9taabe, at ubooe 2ilt, 
boab @ub oitbe befroe bam at ubfore til 
be #eUige$ 33ebfte ; gjovbe berpaa folgeube 
3orfIag : 

‘ 9lt atierfjenbe og opbolbe *P. 0. £am 
fen og Sp. 3). Seufeti, fom bait$ S^aabgi* 
oere. (Senftemmig oebfaget. 

Jpan talte berpaa ont 9?0boetibigbebeu 
af at baoe en 3Kebbjcelper paa Sontoret og 
foreflog, af 3. 3* £abn orbiuereS til sprteft 
og arbeiber nuber 33r. £aufen og leaver af 
bam og 53r. ©now augaaenbe (JouforetS 
2luliggenber jo fer jo belter, faa at 3k. 
•Spaufeu fan ooerbvage en ® eel af 53orben 
til bam, alt miber i^lbfte ©uoi0$.33efTpi 
relfe. ©euftenimigt oebfaget. 

Sorffag: 9it ^ienigbeberne paa ©jael* 
laub beuceoneS: SjobenbaonS @onferen$e, 
og J&lbfte 3). O. ipanfeu blioer ©amme$ 
3)rcefibeut. Qreufteinmigf oebfaget. 

33rcrfibeiiteu. 33i bare iiu iubreffet 
foo Soufereujer og beffiffet bber en 3)rce s 
ffbenf; men ba bisfe eve unge, faa oufler 
leg at feetfe eu tyaftor ooev bem, af o<m 
ligefom eu gob ©artner til at beffjerre 
Gramme, at, be iffe ffal l 0 be for boit i 
93eivet, men bolbeg lige boie og blioe (Tcerfe 
fra SHoben opab, og jeg foreflaaer at S£lb< 
fte #. 33* 3enfeu blioer beuue 33a|tor. 
©enfteinmig oebfaget. 

£an opforbrebe berpaa SSrobreue til 
at ttbfale beretf Gening atigaaeube ben 
fjobeubaoufte ©recnS gordauber, SSlbfte 


3* 33. Soreufjeu, og effer eii 33anfe fore*, 
ffog ban at opfftlbe bam frembefe^ fom 3or* 
flauber ooer ooeiiticroute ©reeiw ©enftem* 
mig oebfaget. 

3*orf(ag : Qlt 9t. S. Sbriftenfen orbi* 
iiereS til 33r(e(T og at fuugere fom 33iflop 
for be Saffige unber 3orftauber ^orenfjen. 
@eu(temmig oebfaget. 

SigelebeS bleo forcilaaet og oebtaget, 
at 33rceft 3p. 9tuberfeu iubtil oibere'oeb* 
blioer at arbeibe i ben fjobenbaouffe ©reen, 

— af 2£lb(te £aufeu oebblioer af oirfe i 
fit Salb foin 3‘orftanber ooer ben d)ii(tian$* 
baouffe ©reeu. 

33egge 3or|Taubere faffebe iiu boer for 
fig @otiferen$en og nbiucoitte flere 33r0bre 
til be minbre ©mbeber i bere^ 3)ieuigbeber. 

Soiftag: 3lf ?Slbfle ©oreufen oebbli* 
oer fin iOii^fiou paa 9t. 3S. ©jerttanb, 

— JSlbjte Ai. Sp. 33rubn paa © 33. ©jcrl^ 
laub, — SSlbfte Sp. 3. 33eferfeu paa 33. 
©icrtlaub meb JSlbfte O. S. 9tielfen, ber 
bog fun forblioer ber iubtil oibere, — af 
26*lbfte 3* 3)oriue arbeiber paa Sbt’WauS* 
baou, iubtil Seiligbeb gioe^ bam at f online 
til 3^lanb. iperpaa foretoge^ nogle ©maas 
forbaublinger, alt ineb eenflemmig ZiU 
freb^beb. 

3orfamlingeii becoebe^ til Si. 2J. 

Om (gftermibbagen oar en falrtg 
^ttamgbe Jpcttige forfamlef, og fom feeboam 
lig aabnebe^ 3orbaiibliugerue meb Sang 
og 330n. 

3orftag : 3ttS. 31. @c()onbo orbinere^fil 
^3i<eft og arbeiber i ben aalborgfle @oufe* 
reu^e.. 

3if S. 3u(lefen orbinere$ til 33rcrft og 
iubtil oibere gaaer meb^Slbfte 0. 9?ielfen. 

3lt Sarfen oebblioer unber Ifilbfte 
^efevfeu. 91 tie eeufTemmigen oebtagne* 

©erefter talte 9)r<c(tbcuten om at ocere 
forfigfia og iffe orbiueve ^ogeu for 33er« 
fon^ 9tufeelfe^ ©fplb, men foge ^erren og 
ocelge be g)bmoge, og fagbe berpaa, af ban 
baobe eit 3olelfe om 3aber Sbn(iianfeu, 
at ban oar falbet til af occre en 33afriatf ©meraM£onferen$e. 


4 

• 

og oav cn Wanb, boem ©nb Icenge fibeu 
baobe feet paa meb SBelbebageligbeb, og 
propbeferebe, af bau oiUe fomme -til at 
ftaae iblanbf 9)afriarferne i 3iou og nobe 
©Iccbc iblanbf bem meb fine 33orn. 

£an fovefXoa at ban orbiuere^ til $©tb? 
fte; eenftemmigen oebfaget. 

©n famlef Rapport oner ^litfallef af 
be ffanbiuaoifte Jpellige bleo oplcrft, og 51m 
tallcf belob f Ig til 934 ^erfoner, 6t>oraf 
95 orbiuerebe til tyrerftebommet. ©fterat 
ben bellige 9taboere my abminiftreref, falfe 
flere 33robre meb ben £>ellig?5laub£ 93egei? 


(Tring til (tor ©plioelfe og 93eftt)r£elfe, blanbt 
aubve tyroeffbenten, fom forflarebe 53encro* 
nelfen 9Kovmonerite, at bet befpber "mere 
gobf," og folte ©Icebe og $afnemtigbeb 
oner ©nb$ $3elflgnelfe, ber baobe ooeret 
oner ©oiiferenaeii,~og £ilfreb$beb meb boab 
i benne oar forbaitblef; og beftemte ban og 
oebfoge$ bet af ©oufevenjeu, at benne \)& 
oebe6 til ben 6fe 5lpril 1853, 51ar3bagen 
paa fiirfeittf ©liftelfe. 

©oufereujeu ftuttebeS faalebeS boitibec 
lig meb ©aug og 2Jmi. 9fmeu. 


&cnfeten$e. 

^olbf i Aalborg ben lfte 5luguft 1852. 


iSlbfte ©briftianfen 9>rcefibenf. Z\U 
ftebe af be j?alofierb$flub$tt)oe 1. £>oer? 
proefter 2. 5lnbre iSlbft e 10. grafter 10. 
Scerere. 8. ©iaconev 8. ' 

5labitebe$ meb ©attg og 33en Son* 
bag b. l(te 5luguft Sonin fit* 10* 

spreef. fremftob og bilftr ©ouf. og nb? 
talebe fin ©Icrbe ooer at occre famlet meb 
faa mange fra alle ©veue i Gonfereujen, 
og ben Sveb og fijccrligbcb, ber bcifebe 
iblaubt bem, og ban ouffebe, at ©nb6 93el? 
fignelfe og 5(anb rnaatte ocere og forblioe 
ooer govfamlingeu; ban talebe lib t tit 
©pbpggelfe, og oplccfte beveftcr cuaf©fri? 
oeren inbgtoen 53eretning om $?euigbebeu$ 
Status, ber oplpfte, at benne ©onferen^e 
tcetter nu 246 ^leblemmer i gobt^orbotb, 
og at ©oufeven^euto <J)r<efteb 0 iumc ubgior 
33 Srobre; ettboibere at ber i benne ©eel 
af fiirfeu er fiben ben ffbfte ©ouferenje, 
bobt 46, og be Ubeluftrg £al fibeu fiir? 
U\\6 ©tiffclfe borftebtf belober fig til 31. 

9)rcef. (lob after frem og talebe til 
©pbpggetfe, famt fovmanebe ©obflenbe til 
itoie at gioe 5lgt paa og beoare be Orb, 
fom blcoc talebe fit bem neb ©ubS 5laub 
igiennem ban$$ieneve, og be ©fritter, font 


bem bleoe gione paa-famme Sftaabe, af be 
faalebe$ funbe giore fig oerrbige fit be $$el? 
flgttelfev, fom ©nb gioer til bem, fom elffe 
og abtobe bam, og opniunfrebe alle fil af 
ftrerbe frentab fil Sioef, fom er i Sefutn 
©briftum oor Jperre. 

©tuftebeS for 1 £tme, og aabnebeS 
after meb ©ang og 53on fil. 2J ©fterin. 

*Prcrf. (tob frem og onftebe, at be£Stb? 
fte, fom fiben ben ffbfte ©onferenje baobe 
oa>ret ubfenbte, rnaatte gioe SBeretuinger 
om beretf 5Ki$(iouer, og bt>ovlebe^ William 
ben er iblaubt be ftolf, boor be baobe 
arbeibet. 

£©tbfte SJorSgren fremftob, og nbtalebe 
fraftige og fierrtige Orb til ©pboggctfe og 
^elcrretfe for be ^ellige, og nbtalebe fjar? 
lige ^ilfeiter fra ©obftenbe paa SoUanb, 
Jalfter og 93orubolm, bt>or ©nb^ 53(rrf 
paa alle ©feber baobe ftor 5mngaug, og 
ifeer paa'93ornbolm, boor ban baobe fuu? 
bet ben ftovfte ‘Jro, bau baobe funbet no? 
gen ©teber t ©anmarf, og ban opmnii* 
trebe ©obfleube, ifeer Srobreue af Vroefte? 
bemmet til at lane at tjeube ret beve$ 
^Dtigter, og ben Sfyrbe, fom bem oar paa? 
lagf, famt rofte bem, fom baobe oervet nib* 


Gtonferenjen j 3(al6org. 


fjcere for ©ubb 23cet :fb gremine paa 3ov* 
ben; men ottvcbc tillige, at ban oibfle, at 
noflfc af bem babbe boevet ligegplbige og 
lunfnc; men ban opmnntvebe tic at bife 
mere 3oer i grenitiben, og ouffcbe ban ba 
at bove fine 58v0bre, og ban biCbe en £ib 
gibe <J)labb for bem. 

©e 2®lbde taCebc om bereb forffiellige 
3J?ibffoner meb megen 3oer og 3nterebfe. 

q>varf. tatebe om be spligter, bcv paa* 
boilc alle i ^Jienigfeebeiv at opbolbe i be* 
reb Conner til ©nb bem, fom oar fat og 
befliffet af ©ub til at oa:re bereb #orber 
og Sebeve; og foveflog bevpaa for Sonfe* 
renjen, at opbolbe i bereb 33onner tiller* 
vcn 33rigbam doling, fom cn ^rop^et og 
©eer og Wabenbarer for ben bele ©nbb 
Sirfe paa 3ovben titligemcb banb tbenbe 
Otaabgioere, boilfet bleb eendemmigeu oeb* 
taget. 

©e 12 Slpodle bleb foreflaaet til famine 
©iemeb, eenftemmigen bebfaget, 

©e £albfierbbffnbbtt)be ligelebcb. 
©ernced at erfjeube og opbolbc StSlbfCe 
gorbgren, fom en *J)r&ffbent ooev Sirfen 
i ©fanbinabien , filligemeb baub loeube 
OTaabgioere £aufen og 3eufen, ecndemmi* 
gen oebtaget. 

Sigelebeb JStbde 2Billarb ©now, fom 
(lob iblaubt ob fom en ^Draeffbent i gor* 
eniug meb 93r. gorfbgren, eendemmigen 
oebtaget. * 

26‘lbfte gorbgren (lob frem og foreflog 
at opbolbe iubtil oibere Sbvidianfen, 
fom ^rocflbent for Sonfevenjen i Aalborg, 
eendemmigeu oebtaget, 

goretfogeb af 9)raef,, at £. *))♦ ©tnitb 
otbinereb tit S&lbjTe og bcjTiffeb til gor* 
(Tauber for ben aalborgile ©recn, eendem* 
migeu oebtaget. 

9lt S. @. £t)lledeb betfiffeb til gor* 
(Tanber i ben SjelbgaarbtfeSreen, eendem* 
migen oebtaget. 

IJJf. Senfen otbinereb til S®lb- 
(Te og beffiffeb til gorftanber ooer ?bDer$ 
©reeu, eenflemmigen oebtaget. 


5 - 

$lt opbolbe t bereb Steuner. alt bet’ 
oorige ^ra?(Te(!ab, eenjTenmtigen oebtaget. 

©ernced foretogeb £aanbbpaala:ggelfe 
af 2Slb(Te Sbvidianfen og ©rl)on, og 9tab* 
oeren nbbeclteb, og Sonferen$en ffnttebeb 
til mode ©ag. 

Sianbag gonuibbag SI. 10 aabnebeb 
atter meb ©ang og 3$on. 

S@lb(Te gorfbgreen (lob frem og fjolbt 
en fraftig og beloerenbe £ale til ©pnnin- 
tving og SBcdbrfelfe og ©loebe for alle £el* 
lige* £an talebe meget om, at bet oilbe 
ooere gobt for 33robrenc af ^)rce(lebommet, 
fom gaacr nb at proebife Qroangelinm for 
alle golf, at be anoenbtc megen glib for 
at ranbfage be bellige ©frifter, for at ftnbc 
Sbb og Sraft og gobe til at fobe ben 
#iorb meb, fom blioer bem anbetroct til 
at oogte, og ban talebe meget om Soam 
gclietb ©rnnbpriucipper, om ©otmncu og 
Opdanbelfen og ©jceleneb Sildanb cffer 
©oben, og flben om bet forben opvettcbe 
Smigrationbfonb, og om 3ionb £empe(, og 
bab ©abtfenbe om ei at forglemme bibfe 
bellige £iug, ibet be meb bet famine oilbe 
bibrage til at brage SSelfignelfen ooer be* 
reb egue Jpooeber. 

*J)rcef. paaminbebe ^)rcedebommet at 
ooere trofad i betbSalb og nbfore alt meb 
SBeloillie og i g)bmt)gbeb for ©nbb 5lnffgt, 
og faalebeb dvccbe fremab til ©nbb i®re, 
og til bereb egen SSelfignelfe, i £ib og 
Soigbeb. 

goreflag: %t ^eberfeu gaaer til* 
bage til fin Siibflon paa ©ailing og 3& s 
geroe, og blioer en gordanber for ben 
©reen, eendenunigen oebtaget. 

Qlt QU Slnberfeu gaaer til Omegnen 
imetlem 9larftuub og STanberb, for oeb og 
efter ©nbb Qlanbb $Sei(ebe(fe at planfe en 
©nbb ^Plautelfe ber, fom oeb ©nbb SGtU 
figuelfe oil oore til en fcellig 53cer t i £cr* 
ren, eendemmigeu oebtaget. 

2lt ©. ?bomfen og g. 3cnfen gaaer 
tilbage til ®cnfobfe(, eendemmigeu Joeb* 
taget. (Soitfercnjen i 3la(6org. 


‘ 6 

9lf 3o(jan ! pefev oi-biiiei'ci tit Ova'll, 
eenftemmigen oebfaget. 

2(t ©. 3^ ufen otbinered tit Sam*, eem 
flenmiigen oebfaget. 

Cpborte for 1 £ime. 

©onferenjcn aaOucbe^ after meb ©ang 
og 33on 3?t. 24 ©ffermibbag. 

fforeflaaef om be 2ltte oitbe botbe ©tjer* 
neu, eenftemmigen oebfaget. 

9If 9?* ©. ©briftiaufen Mirer tygent 
og StegujTabgforer ooer be trpFte Sager, 
eenftemmigen oebfaget. 

93r. Seufeu fremftob og tatebe megef 
rit Cpmunfring, £roft, SBcitebuing og 93e* 
tccrelfe, og ubfotFebe faatebeS mange bertige 
£itig, og opforbrebe t)au tigetebeS ©onferen* 
$en, om be oitbe ibuFoiume at t)be effev 
©one og SSiltie SJibrag tit jptiuMeie af bet 
boori ^euigl^ebeu baobe gorfam* 
tinggfat. 

tyreeftbenteu tatebe om bet forub op* 
rettebe @nrigrafion&3onb og 3ion$ 
pet,’ og om ©oufercujeu oitbe occre ©ub be* 
bagetig og brage ban$ SBetfignelfe ooer ftg 
oeb at oirFe til bet^ ftremuie meb 93ou og 
©ieruiug, og ibnFomme ben ^3agt be baobe 
giort for ©ub$, oor eoige 5aberS 9lafpn. 


2)erefter foretoge^ Orbiuaftoner. 

Og mange ©oge Mere oclffguebe. 

Det bteo foreflaaet af 2©tb(te fiorft* 
gren at tyrotoeotteu inbrefteS ooereeu^ftem* 
menbe meb ben i ^iobeubaou, eenftemmi* 
gen oebfaget. 

©tuttebetf fit uccfte ®ag. 

Soufereujeu aaMtebeS after meb ©ang 
og SBoit £ir$bag ftorm. Jtl. 10. 

^reeftbenteu onffebe fine SSrobre at fate 
boab be oeb QfanbcuS SBirFning fotte i be* 
reS Jpjerter, boitFet tfete, og JStbfte 5orf$* 
gren foreflog af jlmib S&rifTenfeu orbine* 
reS til eu ?©tbfte, og at occre en Latvia it 
og £ooeb for ftn Samilie i Jyremtibeu, 
eenftemmigen oebfaget. 

Orbination forefogetf. 

9)rceflbeuteu tatebe megef tit ^Jieuig* 
bebenS 9$eftorFelfe, og foreflog ©onferenjcit 
fluftef inbfil lfte ©onbag i 9tooember b. 
2t., eenftemmigen oebfaget. 

Derpaa fluttebeS meb ©ang og 33el< 
fignetfe af JStbtfe ©(jiiftiaufeu. 

©om ©Frioer 
91. ©. ©ftriflianfeti. 


2Sttla*l> @noio§ ($piftel. 

(Jorffat fra l Wargaug Vag. 176.) 


»3eg uubrer pa a, at 3 faa fnart taber 
©ber afoenbe fva beu, fom FatbfeSber oeb 
©brifti 9?aabe, tit cf anbef ©oangetium; 
eitbog ber er infet anbef; Fun erber9togtc, 
fom foroitber ©ber, og oitte foroenbe ©bn* 
fti ©oangetium, iDlen berfom enbog oi, 
efter eu ©nget af Jpimmeleu prccbiFer. : ©ber 
©oangetium aubertebeS , enb oi bare prcc* 
bibef ©ber bet, ban occre eu Sorbanbelfe! 
©om ieg fagbe, faa ffger ieguuigien: ber* 
fom SRogeu preebifer ©ber ©oangetium an* 
berlebeS, enb 3 barer anuaiuuiet bet, ban 
occre eu tforbaubelfe! (©at. I, 6.) 

©om ^poftleu failing fagbe fit fine 


33i*0bre i ©atatia, faa figer ieg tit ©ber, 
mine Srobre i ©fanbinaoien: Om enb oi, 
efter eu ©nget fra £iriiteu, ctfer noget au^ 
bet 3)iennef]fe paa 3orben, pra'bifer noget 
anbef ©oangetium for ©ber, enb bet be 
betlige 2ipofttc pra:bifebe, boitfef oi bare 
praibifet for ©ber, af boilfet 3 bare an* 
nammef be forfle ^Hineiper, ban occre eu 
Sorbaubelfe! ©oge oi un af bebage ©ub 
og ooerfate SD?euneflene‘? om oi foge af be* 
bage ^lenuefTeue mere enb ©ub, ba ere 
oi itfe ©brifli ^jenere; tbi ©oaugetief oi 
preebife, er iFFe efter Sienueflfer^ Millie, 
eibelter af 3)ieunefFer, men af 3cfu ©brifti 7 


SBtKarb ©itotoS ©piffcf. 


Qfabenbarelfer fonnebelff ©ngletf ©enbelfe 
fra Jpimleit, bet cr iffe et foroeubt ©bans 
gelinrn, ei better er be t upt, ubeu for bem, 
font bet albrig er Meocn Iccrt etter fom ere 
Ndfocgnc" fva ben Oteenfecb i ©oaugelietS 
©runbprineiper, fom be bettige Wpoftle oibue 
cm, 09 baoc tabt benSro, fomeugaug erooer* 
aufoorbet be £ettige.' 9fu, mine 33robre, 
boilfe ere be forfte tobefige og fimpfe qjrin* 
ciper og Qtnorbninfler af ©oangeliet, fom 
®aulu$, be tolo Slpoftle og be JSlbfle 
pveebifebe. 3bet *Paufu$ omtaler be forffc 
Wiiciper af ©f)ri(fi Score , fremfatter ban 
bem faalebe$: Omoenbetfe fva bobe ©jer- 
uiuger, £ro til ©ub, Sceren om ®aab, 
j?aaub$paalecggelfe, be ®obc* Dpftanbelfe 
og ebig ®om. See £cb. 6, 2. 9lu, i 
33egpnbelfen af ©oaugelietS ftorfpubelfe i 
3uboea 5>r f, bleb ber en ©nget fenbt fra 
©nb£ Qtnffgfr bbi^ 9faon bar ©abriel, meb 
et Skbflab fra Jpimleu. See Sue, 1. fva 
11. ®er bleb ogfaa en 9Jlanb fenbt af 
©ub, boi$ 9taou oar3obanue$. ©ee3ob- 
1, 6. ©t ©enbebub for Jperreiitf Wnfigt, 
til af berebe SBeieu for bet, fom flulle flee 
berefter, boil feu bobte i ©rtenen og prcc- 
bitebe Dmoenbelfc til @pub$forlabelfc, (!* 
geitbe: Dtuoeuber ©ber; tbi £immerige$ 
9tige er fommen neer, og frembccrer Om* 
oenbclfeuS beerbige ftrugter; tbi ©ten lig- 
get beb 0foben af Srccerne, og boert 2rcc, ; 
fom iffe barer gob 3rugt, flal afbugge£. 
Og be af 3ubcca og 3erufalem gif ub til 
bam og blcoe atte bobte af bam i Sorbano 
3lob, fom befjenbte beret? ©pnber, ®a 
fom 3efm? fra ©alilcea til Sorban atblibe 
bobt af bam; men 3o&anue$ formeenfe bam 
bet meget, og’ fagbe: 3eg bar beboo at bo> 
bed af Dig, og Du fommev filmig ? 5Keu 
3efu$ foarcbe og fagbe til bam : Silffeb 
bet 1111; tbi faalebe$ bov bet 0$ at fulb* 
fomme at OtetfccrbigOeb. Da tilflebte ban 
bant, Og ber 3efu$ oar bobt, tfeeg ban 
• ftrar op af 5Saubet; og fee, jpinileuc aab* 
nebeS bam, og ban faae ©ub$ Wanb fare 
neb fom eu Due,'og fomme ooev bam. 


Og fee, ber fom eu Dtoft af Jpimleue, fom 
fagbe ; Deune er min ©on, bett ©Iflelige, 
i boilfeu jeg baoer SSelbebagefigbeb. @f* 
ter bcu Sib begpnbfe 3efu$ at pveebife, ff* 
genbe: Jpiinmerige$ S'lige er fommet ucer, 
omoeuber ©ber og troer ©oangeliet. ©ee 
TOattb. 4. 47. og 9)?arc. 1 . 14 
oar ftolgerncV De faubt fuart paa en 93es 
flplbning itnob 3obauue$, forbi ban baobe 
fagt, at bet oar ulooligt for #erobe$ at 
bortfage flit Srober ^Pbilip^ £nftru, ba 
£erobe$ lob 3obaunc$ tage, og feette i ftccng* 
fel, og befalebe ban$ £ooeb af britigeS inb, 
og be gif og bal$buggebe bam i Jccngflet 
og bragte bau$ £ooob inb paa et 3ab, og 
gao bet til £erobia$, til at tilfreb^flille et 
oellpffigt grueutinimerS Dubffab, fom baobe 
banbfet bam til 93ebag paa bam$ ^obfel^ 
bag for bautf ^ooib^mcrub og boie ^errer, 
©ee iDta;c. 6, 14 til 30. 3efu$ bleo For& 
feeftef paa ©olgata imettem to^ooere, men 
iffe foveub ban baobt falbet, oalgt og ors 
biueret tolo ?fnbre til Qlpofleljlabet og ^rcc 5 
ftebommet, og fenbt bem ub at prerbife, 
bobe og ubrette bellige ^aubliuger i bau^ 
0Ra on; for boilfc ban oiifte fig leoeube efs 
ter fin Sibelfe, meb mange ufeilbarlige iBe* 
oifer, og bejliffeoe bem, figeubc; ©aaer 
berfor ben og lecrer atte 3olf, og bober 
bem i Sftaonet gaberen^, Sonnet^ og ben 
£ettigaaub$ , og leer bem at bolbe alt bet 
jeg bar befalef ©ber; og fee, jeg cr meb 
©ber atte ®age iubfil fBcrbeus ©nbe. 
©ee iJJiaftb* 28, 19. Og after: "©aaer 
bovt i al SBerben og preebifer ©oaugelium 
for al ©fabuingen. ^00 fom troer og 
bliocr bobt, flal blioe falig; men £00, fom 
iffe troer, f!J blioe forbomt. 9fteu bi^fe 
Segit ffutte folge bem fom troer; i m it 
9?aon ffutte be ubbrioe ®iceole; be flulle 
tale meb upe Suugcr; be ffutte borttage 
©langer; og berfom be b.riffe nogcu 3ors 
gift, flal bet iffe ffabe bem; paa be ©pge 
flulle be (ergge ^ccnber, og be ffutte bclbre* 
be^" Ware. 16, 15 til 20. Dg ban fagbe : 
'©aalebe^ er flreoet, og faalebe^ burbe bet 8 


SBtflarb <5non)$ (Spifiel* 


@briflnni af Jibe, og at opjlaae fra be Dobe 
ben treble Dag, on at prcrbiPeg i bang 9Paon 
Onioenbelfe on ©pnbgforlabelfe for alle 
Jvo IP, boilfet (Pnlbe begpnbe fra Sevufafeiii 
af. 9JPen 3 ere 33ibner til bigfe Sinn. 
£>n fee, ieg fenber min Jyaberg ftorjaettelfe 
ooev ©ber. Wen 3 fPuCfe bltoe i 3ernfa« 
lenig ©tab, iubtil 3 Mire iforte meb .ftraft 
fra bet £oie.» 8uc. 24 , 46 , 47 . 

Oi] atter: ”3eg oil bebe SJabereti, on 
ban | Tal gioe <5ber en auben Salgmanb, at 
ban (Pal Mioe bog ©ber|eoiubeligen." ©ee 
3ob. 14 , 16 . »9Re« $al$maubcn, foni er 
ben .ftelligaaitb , boilPeu fyaberen (Pal fcube 
©ber i nut 9Paon, ban (Pal lecre ©ber alle 
Snug, on minbe ©ber om alle ‘Sing, fotn 
ieg barer fagt ©ber." 26 . ^en naar 
ban, ben ©anbbebg 2lanb, fommev, fPal 
ban oeilebe ©ber til al ©aubbeb; tbi ban 
(Pal iPPe tale af ffg felo, men boabfombelft 
ban borer, (Pal ban tale, og'be tilPommenbe 
^ing (Pal ban fovfpnbe ©ber." 16 , 7 til 13 . 
Og after : "3 (Pnlle annamuie ben ipellig* 
aanbg .ftraft, foni (Pal Pomme ooer ©ber; 
og 3 ffutle rare mine $3ibner, baabe i 3e* 
rufalent og i bet gaufPe 3»bcca og ©ama* 
ria, og inbtil 3orbeng ©nbe." 9lp. ©r. 1.8. 

Digfe ’Jrelfcreng Saler ere faa tpbe* 
lige for alle < 3Wetincfler af forflaae!, af jeg 
betragter bet unoboenbig af gjove nogen 
JSorPlaring ooer bem* iOien laber og tin 
folge bem til ©tabeu 3erufalem og fee 
boorlebcg bet giP bem. Jorftftnber oibetn 
paa en ©al meb omtreut ef buubrebe og 
tpoe Difciple, alle eenbrargtigen tilfammen 
i aloorlig 58on og ^aaPalbelfe, ba be alle 
Mere opfplbte af ben £elligaanb , og be* 
gpnbte at rale tneb anbre Sungemaal, ef* 
terfoni Slanben gao bem at tale. Og ba 
bet borteg omPring, Pom ^inmgben til* 
fatnmen, og blco forfeerbef ocb at bore bem 
tale forfpjellige Snitgcntaal, nagtef be alle 
rare ©alilccer. Wew anbve fpottebe, og 
fagbe: be ere fnlbe affob S8\ in. Wew s })c* 
trug , fom bolbt "DPigetg 9Pogfer" , paa 
bmlPe 3efn£ fagbe ban oilbe bogge fin 


j?irPe, (lob freni meb be ©lleoe, og oplof* 
tebe flu Sfaff' og fagbe til be ^cctib af 
3nbcca og 3ernfafem, at bigfe $)iamb rare 
iPPe brnPne, fom be mente , og beoibnebe 
at be rare opfplbte af ben famine 2(anb, 
fom er onitalt af Tkopbeten 3oel, fom 
fagbe: "Og bet (Pal flee i be flbfle Dage, 
flger ©lib, ba oil jeg'tibgpbe af min 2lanb 
ooer alt jtieb; og (5ber^ ©otiner og ©berg 
Doftve (Pnlle propbetere, og ©berg unge 
fiarle (Pnlle fee ©pner, og ©berg ©amle 
(Pnlle bare Drornme. 3a ieg oil enbog i 
be famine Dage ubgpbe af min Wanb ooer 
niiue £jenere og ooer mine Sjenerinber, 
og be (Pnlle propbetere. 2)bennere oibnebe 
ban, flgetibe: Den famine 3efug, fom 3/ 
meb onbe £<rnber bare Porgfceftef og brerbt, 
bar ©nb opreifl fra be Dobe, og opbotef 
oeb ©nbg boire £aanb, og bar annammet 
ben £elligaanbg ftoricetfelfe af ftaberen, 
og bar nbgpbf bett, fom 3 un feer og bore." 
^OXen ber be bet borfe, giP bet bem igjeu* 
nem ipjertet, og be fagbe til ^etrug og be 
anbre Wpoftier: "3 3Kcutb, 93robre! boab 
f!gl ot gjore?" Wen feting fagbe til bem : 
"Omoenber ©ber, og boer af ©ber labe fig 
bobe i 3*fu Sbvifli 9Paon til ©onbg 3or* 
labelfe, og 3 (Pal faae ben Jpelligaanbg 
©are. Zf)i ©ber og ©berg 58*mi borer 
ftorjaettelfen til, og alle bem fom ere langt 
borte, boilPefombelfl £evreti oor ©nb oil 
Palbe bertil.« Og oi ere ^Bibner til bigfe 
Sing, og ligefaa er ben ipelligaanb, boil* 
Pen ©nb gioer bem fom ablpber bam. ©ee 
9lp. ©r. 2 , 37 , 38 , 39 , og 6 , 32 ., og en* 
beligett Iceg be fern forfle ©apitfer af 9lp. 
©r. ©aalebeg feer oi, efter 3efu og alle 
^Ipofllerneg 33ibnegbprb, at ftorjattelfeu 
om ben Jpelligaanb rcePPer neb igjennetn alle 
tilPommenbe ©icegter, til "SBetbeng ©nbe", 
til »alfe ^Pationer* , til »'3orbeng pberfte 
©rernbfer", til boer ©Pabning fom oil 
mobtage ben paa ©oangeltetg ^ilPaar, faa* 
lentge fom bet blioer prcrbiPet eller ^erren 
oor ©nb Palber ^Dlenneffene til Cmoen* 
belfe. ©fterat be baobo aflagt bereg ^5ib* SBfflarb @m>n>$ ©pifief* 


9 


ne$borb paa ben Dag, og bebt fre fitftnbe, 
fom glabelig anuammebe Drbet, ba opflob 
gjppcvflcprcefleu oc^ bem font nave nieb 
6am, fulbc af 3$rebc, og befFptbte bent for 
Sfoabet mcb at be fotbte 3ev*iifalem nieb 
bere^ Score, og af be baobe tif £euf(gf af 
briitge benne ^ftanbS "33lob oner o$", 
btmrpaa ber rcifte ffg cu focer ftorfofgelfe, 
" @tepbamt6 bleo fuarf morbef, og Difcip; 
tene brog atteoegue nb omFritig og prcebi* 
Febe Drbet, og faalebcS brog ^feitippu^ neb 
tit en ©tab i @antaria og prccbiFebe @bri* 
(Tug for bem. "SOten ba be troebe boab 
^bilippnS prccbiFebe augaaenbe ©ub^ £Kige 
og 3efn @brifli 9?aott, bleoe be bobfe baabe 
9>icettb og £loinber. Og ba Wpofllerne 
font rave i 3crufatem bovte at @amaria 
6at)be auuatmncf C55nb^ Orb, fettbfe be *l)e* 
trn$ og Statutes fit bem, boilFe, ba be 
Font berneb, babe for bem, at be maatfe 
faae ben Jpetligaanb, t&i ben oar enbirn 
iFFe falbett paa nogen af bem, for be rare 
iFFitn bobfe i ben JperreS 3efu 9?aon. Da 
lagbe be beretf Jpcenber paa bem, og be f(F 
ben ipelligaanb." 9tp* ©r. 8 . 15 tit 17 . 
Og after, "font be broge fremab $3eicn, 
Fom be tit noget $3atib, og jtammerfoen* 
ben fagbe : fee, ber er 23anb, boab binbrer 
mig fra at blioe bobt? 3Jiat TOiltppttS 
fagbe: berfom Dti freer af ganffe Jpjerte, 
maa bet flee. bitten ban foarebe, og fagbe: 
3eg trocr, at 3efu$ @6vifhi$ er ©ub$ @ 011 . 
Og ban lob 53ogtten f)otl>c / og be nebftege 
begge i SBanbet, baa be ^Pfeitippii^ og jvattt* 
nievfocnbcn, og ban bobfe bam. s })?en ber 
be opflege af $3attbef, borfrpFFebe JperrenS 
Wanb tybitippns, og jTamnterfoenben faae 
6am iFFe mere; men ban brog gtab fin 
sQti.n @^e 2lp. ©r. 8 . 36 fit 40 . Der 
oar ogfaa en oi6 from 9flanb i @<cfarea, 
oeb 91aon Soructhrt, fom frogtebe ©ub 
mcb fit ganffe .ftnng, ban baobe. bebet og 
feet en ©nb*? ©ngel i ef 0t)it, i boibe jtlcc 5 
ber, fom fagbe til bam; @enb 33nb efter 
Vefntf, bait oil »ftge Dig Orb booroeb 
Dtt og Dit ganfTe JpiuiS flat btioe frelft;" 


ettcr nieb anbre Orb: -bait flat ffge Dig 
boab D 11 bor gjore for at btioe fatig* 
@ortteliu$ fammeiiFatbte ftne ©teegtninge og 
lucrmefle Rentier, og ba tyefrttd Fom tub 
fagbe ban til bam : "Oi ere atte ber for 
©nbS Wafpit, af bore alt bet fom Dig er 
befatef af ©nb," Da optob *pefrttS ffn 
’SJinnb, og fagbe: "jeg ffnber i ©anbbeb, 
af ©nb attfeer iFFe tyerfoiter: men $ 00 
tbtanbf atte 3olF, fom frogter bant og gjor 
Dfatfccrbigbeb, er bam bebagelig." Og nte* 
ben$ *Pefru$ tatebe, falbt ben Jpettigaanb 
paa atte bem, font borfe Orbef. Og be af 
Omflfjcerelfeti, fom troebe, faa mange, fom 
oare Fomne mcb tyofrntf; bleoe meget for* 
feerbebe ooer, af ben S>ctligaanbS ©aoe bleo 
og tiboff ooer Jpebntitgenie; f f)i be borte 
bem fate mcb fremtitebe Sntigeinaal, og bot 5 
tigen prife ©ttb. Da foarebe Vefrttf; moit 
9?ogcn Fan formeite 93aubet, at bi$fe tfntle 
bobeS, fom baoer anitammcf ben Jpettigaanb 
tigefom oi? Og'ban befoet, at be ffnlbe 
bobeg i JperrettS 3taon. Og ba ^DetrtiS 
Font op til 3entfalem, toiflebe SProbrette 
nieb bam og fagbe; Dtt giF inb tit s 3J?cetib, 
fom iFFe ere omfljaarne, og aab nieb bem. 
9ften *J)etrn$ begpnbte at forFlare bem bet 
i @ammenboeng , og fagbe: Waubcn bob 
mig gaa, og font jeg begpnbfe af fate, fatbt 
bett Jpettigaatib paa bem, tigefom paa 0 $ i 
93egpnbelfen; ba erinbrebe jeg #erren$ Orb, 
fom bait fagbe : SobaittieS bobfe oel oeb 
93anb, men 3 fTntte bobe$ i ben ^etligaanb. 
9?aar ©nb ba gao bent ben jpelligaaitb, li* 
gefom o*>, ber be troebe paa ben Jperre 3e* 
fnm (Jbrifttttn, £00 oar ba jeg. at jeg flutle 
Fnnne binbre ©nb ? ^cn ber be btfvte 
bet, bleoe be rolige, og (ooebe ©nbog fagbe: 
faa barer ©nb gioef ^ebitittgeite Omoen* 
belfe til i ? ioet. 9tp. ©r. 10 , 34 , 35 , 44 
tit ©ltben ; ogfaa 11 , 14 tit 18 ; (cctf begge 
(5apifler. @aalebe^ feer oi at ©nb iFFe 
attfeer ^)erfoner, men iblaitbt atte 5o(F, be 
ber frogter ©nb og ooer [fteffcerbigbeb, er 
bam bebagclig, oni be ablobe ©oattgeltef 
og iaqttaqc atte ^ing, boabfombcld 3eftt$ aSBiDfarb Snotvd (£p(fie(. 


10 

bav befalet; og fom ban bav fa^f : ben bev 
tvoer og blioev bobt, flat blioc falig; faa 
bob Vetev bi$fe at labc f Tg bobe, og folge 
3efn ©rempcl at be maaffc blioc field. 
IDteii, nion be otlbc btioe fatig nben at tvoe 
og blioe bobt? om faa ev, ba ev bcu 9(iu 
ovbniiig oi$feligcn mipttig. Og after # bev* 
font 3obanne$ bat)be "beboo at bobe$" af 
3efn$, og 3tfn$, fom oar betfig, bleo bobt 
af SJobamteS, til at "fnlbtomine al ffteU 
fcvvbigbeb", boovntegef mere beboo bar ba 
t ttc oi fom ere fpnbige, atbobeS tiloove ©on* 
bevS ffovlabelfe og Mice begvaone meb Gbvi* 
do ocb Daabett i SBanbet i Signelfe ntcb 
ban6 Dob, at tigefom ban blco opveid af 
93anbet, i Signelfe meb Opdanbetfen, oi 
ogfaa maa Mioe opveide til not Sio og an* 
namnte ben £clligaanb, og opdaae af oove 
©raoe og baoe Deet t ben fovde Opffau* 
belfe iblanbt be bev fretfeS i @ub£ ?Hige. 
3efn$ fagbe ogfaa, at «uben ct 5Remuife 
bleo fobt af SBanb og 9(anb, bet funbe itfe 
inbgaa t JpimmerigcS 9tige." See Sob* 
3, 5. Song JperobeS ubrafte nit fln^aanb 
at plage ^Jtenigbeben, og breebte SacobnS, 
3ubanne$’a 33iobev, meb ©ocvrbet. Van 
lu$ oebbleo ogfaa at nbaanbe £mbflev og 
^obSiibgpbelfe imob Difciplette, og git til 
Veit §?ppevdepv<vd og fovlangfe 33reoc til 
'Damascus, at binbe og foie bent til %m\* 
falem; og paa ®eien ffinnebe ct for 
bant fra Jpimlen , og ban falbt til Sovben, 
og bovte en 9tod ffge ; ©mil! ©ant! boi 
forfolgev Du tiiig; og’ba ban dub op, faae 
ban 3ngen, men be lebte bam bliub til 
Daina$cii$, boor bev oai cn oitf Difcipel 
ocb Ttaon ftnauiatf, til boetn jpevveit fagbe 
i et ©on: daac op, oggaa ben i ben ©ate 
fom fatbeg ben 2ige, og fpovg i 3ubcc Jpiut$ 
eftev Gren oeb 9taon ©aulu^ fra £aifu$> 
tbi fee, ban bebev; og ban bav feet i ct ©on 
cu 3)iattb, oeb 9kou 9luaiita$, tomme iub j 
og Icvgge Jpaanbeu paa bant, at ban fYiitfce I 
faae fit ©on igiett. ©at ben; tbi beiine 
cv tttig et ttboalgf ^tcbftab, til at bevve tnif 
9taon frem for Jpcbningev, og Sotigev, og 


3$vael$ ®om. ^en 2fiiauia$ git ben, 
og tom inb i i>ufet, og" lagbe wcnbeiue 
paa bant og fagbe; ©aul, SMobcv! £ev* 
ven, 3cfnS, bev aabenbavebe$ for Dig paa 
®eieu, font Dn tom, bav feubt tttig, at 
Dn dal faae Dit ©on igjen, og fplbeS 
meb ben ipelligaatib. Og dvav falbt fra 
baud ©i tie ligefom ©tjoel, og ban ftf i 
bet famine fit ©on igiett, og dob op og 
bleo bobt." Og Vaults, naav ban felt) 
fortccUev bet, (Tgev, at 9fuanta$ bob bam 
flgenbe: "boi fooev Dn, daa op og lab 
Dig bobc, og aftoe Dine ©onbev, og paa* 
falb Jpeiveitf 9laon.« ©ee91p. ©r. 9, 12, 
15, 17, 18, og 22, NV ©aalebeS fee oi, 
at uagret faameget.er fagt om Vanli oib* 
itiibevlige Onioeitbelfe, faa ntobtog ban bog 
jpaanb^paalciggelfe for at faae fit ©on og 
blioe fotbt meb ben £e(ligaanb faaoelfom 
Daab tit ©pnbSfovlabclfe ellcv meb anbve 
Ovb: tit at aftoe bantf ©onbev. 

£)g bet ftetc tticbcntf 2lpollo$ oar i @0* 
vintb, at Vanln^ baobe vcid ooev be oove 
Sodev og tom til (SpbcfnS, og fanbt oiSfe 
Dtfeiple, og fagbe til bent : baoe 3 anttam* 
met ben Jpedigaanb flben 3 bteoe tvoenbe, 
og be foavebe og fagbe, oi bav enb itte faa 
nteget font bovt, at bev oav nogen #ellig* 
aanb tit. Og ban fpnigte bent ba: meb 
boilten Daab bteoe 3 bobte? og be fagbe: 
ntcb SobanniS Daab. 0Jten ban fagbe: 
3obauiie6 bobte meb Omoenbclfentf Daab, 
ibet ban fagbe til golfer, at be (Inlbe tioe 
paa ben, fom tom eftev bant, bet ev paa 
(Sbvidum jcfnnt. ^ en bev be bovte bet, 
lobe be fig bobe i ben Jpervetf 3efn 9laott. 
Og ba V au In 6 baobe lagt jpaeubfvne paa 
bent, tom ben ^elligaanb ooev bent, og be 
tatebe meb fveitnnebe ^uugctttaal, og pvo* 
Pberevebe. Og be 3)icciib oare omtreut toto. 
©ce 9lp. ©i. 19. 1 tit 7. ©aalebeg Inline 
tnan let fovdaae af be ooendaaenbe ©tvift* 
I debev, boab VaiiluS nteeute ntcb »S*cvcu 
out Daab og ^aanbopaalccggelfe," boilfet 
ban vegner iblanbt be fovde Vrinctpev af 
©oattgelief, og fee, at ban ei alette bobte 11 


SBtlfarb ®non>$ ©ptfiel* 


til ©Vnbtffortabelfe, men ogfaa dabfoedebe 
ben £clligaanb paa bent, fom ban bobte, 
litjefom 93etim$, 3obamte$, 3)bilip og be 
^(pofHer for bam, og Jeanette fntgte 
’ bem, fom troebe, efter 3efu Orb, faa at be 
ijafrbe tneb fveinntebe Sttnger og propbete* 
v^be, buovaf pi later, at ben Jpeltigaanb ev 
3)ropbetien$ Qfanb, og (aver om titFom* 
tjtiettbe £ing, fom 3eftt£ fagbe ben oitbe, 
naar ben 6leo attnamniet. 

33i bate ttu fntgt QfpofKette fra Snboea 
og jernfalem tit ©arnaria, -Datnafcntf, @oe* 
farea dq ©pfiefnd, og anfort nogte faa tp* 
betige ©Friftdeber, bbilFe ere titdrceFFelige 
tit at bepife, at 2arett er fattb, om $ro, 
Ompenbelfe, Daab tit ©pnbtffortabetfe og 
J?aanb£paataggelfe for bett £ettigaanb$ 
©ape, boilfe tyrinciper Stpodtene eugang 
loerte, og ubentpipt pitbe pebbfioe at tare, 
bPi$ be par paa 3orben igiett, tnbfit 93er* 
ben$ ©nbe; og nagtet mange afberedOrb, 
boilFe Pare tpbctige og oienfpnlige forfeit* 
neffer at forflaae, ere bleptte titbagcbotbte 
og borttagne ttbaf bet ©nb$ 2am$ 33og 
Falbet 3?ibcten, fom be (!rep, og attbre af 
onbflfat>$fntbe 9D?emteflfer foiebe tit, faa at 
faare mange dobc an, ttnbevpijle efter 9Rcn* 
neflferd ftorflfrifter, |aa er bog bet, fom er 
tilbage, af (Tort SSarb for 3!Kenueflfene$ 
930vii, bcrfor rattbfag bent. 

33i pit tin bettPife ©ber tit 3efn Orb 
tit 9Tepbi$ SolF, "boilFe ban tatebe tit fine 
„ 2 >ifciple, be 2 olo, fom ban bapbe nboalgt, 
ibet ban lagbe fine £>anber paa bem og 
Falbte bem oeb 9fapti ftgenbe; 3 flfat paa* 
Fatbe Sabereit i in it 9TaPn i Fraftig 33on, 
og naar- 3 bar giort bette, flfat 3 bare ben 
Atraft, at paa b&em 3 tccgge ©ber$ j?am 
ber, ben famine flat 3 tnebbete ben Jpettig* 
aanb, og i mit 9Taon flat 3 mebbele ben, 
tf)i faa gjore mine 5Ipo(T(e, Dg paa faa* 
mange, fom be tccgge bcreS Member, father 
ben ^ettigaanb.'* "©anbdig ffger jeg ©ber, 
at bPo, fom ompenber fig fra fine ©pnbev 
formebetd ©bertf Orb, og begiercr at blipe 
bobt, i mit 9Taon og paa benne Siaabe 


flat 3 bobe bem : fee, 3 flat gaae neb og 
ftaae i. SSanbet, og i mit 9Taw flfat 3 
bobe bem. Og nn fee, bi$fe ere be Orb 
3 flfat flfge, ibet 3 Fatbe bem Peb 9Tapn, 
ffgeitbe: 'iBTeb Snlbmagt af 3 efnm ©bri* 
(Turn jeg bober ®ig i 9laonet Saberentf og 
©onnenS Dg ben £ettigaanb$, Qfnien." "Og 
bet flfete, at 9tepbi gif neb i $att bet og 
btep bobt, og Fom op af SSanbet og be* 
gpnbte at bobe, og ban bobte atte bi$fe, fom 
3 efn$ baobe nbpalgt, Dg bet flfete, ba be 
atte pare bobte og Fomne op af 2Saubet, 
at ben #eftigaanb Fom oper bem og be 
btepe opfplbte af ben Jpettigaanb og 3 fb." 
T)e forde Srugter af Omoenbetfen er ®aa* 
ben, og £>aaben Fommer af Tro, tit at op* 
fptbe 33 nbene; og 93nbene$ Opfplbetfe britt* 
ger ©pnb$forIabelfe; og ©pnbSfortabetfe 
bringer 2 )bntpgbeb og ©agtmobigbeb, og 
formebetfT SJbmpgbeb og ©agtmobigbeb 
Fontmer ben £ettigaanb$ Sefogelfe; bPttFeu 
broiler opfptber meb £aab og fntbFomnten 
Sjcertigbeb; b&ilFen Sjoertigbeb pebparer 
formebetd ftlittigbeb i S 8011 , tit ©nben Fom* 
mer, naar atte be j>ettigetfal boe bo$©nb.-< 
©ee yil. 33. ©ibe 462 , 478 , 555 og 563 , 
3eg Pit nn attfore af 3cfu ©bridi 
Wabenbaringer tit fin Wiener 3 ofepb ©mitb 
og Wpodlerne, fom ban bar oatgt famtibig 
meb ©ngetenS Somme "meb eteoigt©pan* 
gelinm, at forFpnbe for bem, fom boerpaa 
Sorbeti" i "£iberne$ Sptbed Ubbeting." 
»©aaer berfor nb i al^erbeti, og tit bbit* 
Fetfombetd ©teb 3 iFFe Fan Fontnie, flat 
3 fenbe 33nb, faa at $ 3 ibne$bprbet Fan nb* 
gaae fra ©ber tit ben ganfle SSerben. Og 
font ieg fagbe tit mine Slpodter, faa ffger 
jeg tit ©ber, for 3 ere mine $fpodter, ia 
©nbo ?)pperdeprccder, 3 ere be, fom min 
Saber bar gioct mig, 3 ere mine tenner, 
berfor, fom ieg fagbe tit mine 3Ipod(er, 
faa 'ffger ieg fit ©ber igjcn, at finer ©ioet, 
font troer ©ber^ Orb og btioer bobt i 3Satib 
til ©pnbofortabetfe, flfat amtamme ben^et* 
tigaanb, og bi$fc ^egit flfat folge bem, fom 
troer. ©anbetig, fanbetig dQer jeg ©Per, 12 


SCfDarb ©mrtvS ©pifiel* 


be, fern iFFe tree Cf bci 0 Drb eg ei Miner 
bofet i Q3anb t mit 9Taeu til ©nubtSforlas 
fertfe, at be maattc faae ben Jpelligaanb, 
(Tal feline fovbomt Oil iFFe Femme inb i min 
ftabevS £Rigc, fee in* jeg eg min 5a&ev eve. 
Dg bemte Wafeenfearing eg ^efaling ev i 
Kraft fva beune felefamme £ime for ben 
ganfTe 93erben, eg bette ©nangelium ev til 
aUe, font if Pe feav evfeolbt bet.” ©ee 
3*.4W.§ loogll. ”@ee, Dnblen ubfenbt 
ligefem 3ofjanne£, til at bevebe DScieu for 
mig eg for ©lia£, fern (Tulle Fomme, eg 
Dn oibfte bet iFFe; Du bebte fovmebeljl 
®anb til Omnenbelfe, men be fit iFFe ben 
£elligaanb. Wen nn ginev jeg Dig en 
^efaliug, at Du ffal bobe fovmebeltf ®aub, 
eg be (Tal faae ben £elligaanb eeb £aanb$* 
paalarggelfe , ligefem 5lpoftlenc i gamle 
Dage." ©ce 10. § 2. '£norfov jeg gi* 
nev ©bev en 33efaliug, at 3 flaaev iblanbt 
bette J?olF, eg (Tgev til bem, ligefem min 
typofTel forbitm, feni$ 9Taen !ear tyctvuS: 
tree paa ben £evve 3efn$, fern ear paa 
3orben, eg (Tal •Femme, 33egt)ubelfen eg 
©nbeu, omeenbev ©bev eg laber ©feev bobe 
i Mantlet 3efut$ ©feviftutf, eftev be feellige 
5Befalinger, til ©t)ub$fovlabelfc , eg feno, 
fern giev bette, (Tal faae ben £elligaanb$ 


©aee eeb £aaub$paalccggelfe af be 2©lbfte af 
beune KivFe.” 25i mene iFFe, at bev ev 
mere Kraft i s £aub, eub bev er i rove #am* 
bev; Kvaften liggev i at ablpbe Wuovbniu* 
gerue i Sro, meb et fenbevFuuft £jer tt eg 
cu augergieen 9(anb, eg bet ev et @inb* 
billebe paa Otecufeeb, i £igfeeb meb ben feel* 
lige Opftanbelfe, at ei, ligefont ei begranetf 
i $$aub, eg Femmev ep igjen af beneaabe 
©van, ligefem {fvelfeven gjorbe, ogfaa maae 
feline epveifle igjen af eove ©vane be Otet' 
fcvvbige^ OpflanbelfeS Wovgen. Di$fe eve 
^pvineipev, fern 3efu$ licvfe, faaeelfom $lpotfs 
levne, ^Jfofetf eg Dvopfectevue fva 2lbam$ 
Dage til 9lbvafeam, fva ©nod) til <5Jtelcf)i* 
febecF, fva ©faia$ til ©l ifa, eg fra ©lta$ 
til Sofepfe/ tilffbff cv Fommeu neb til 
o£. Devfov mine treble, be £©lb(Te, 3^ 
fern feav paataget ©bev en Deel af beune 
'Sienefte, laev bi£fe glovvige ^ftrineiper, glabe 
£ibenbev out ftov ©loebe, til ©ber£ Sanbtfs 
nuvnb, eg mange nil fvpbe ffg, eg Suffnbe 
Falbe ©bev eelffgnef, fern Femmer tilSpfet 
eg fntagev be feimmelfle ^aabeganer, eg feline 
beclagtige i ben Jpelligaaub eg ben tilFom* 
menbe ^SevbeuS Kvccftev. 

1 (Jyorlfevttee). 


©m $ret>. 

Onevfat fva ©ugel(T. 


Dev gineS to ©lag$ ^ReuucfTer, felanbt j 
fenilFe nil fnnnc fiubetf mange af be fibfte 
Dagce "falfTe tyropfeetev. - Det fevfte 
©lag$ Funbe nel fectuvnne^l ( l a v m m a? u b 
(gninbev uatnvlignii$ ogfaa). Di»fe 3)Ien* 
ne(Tcv, ber, lig tytfeeuienferue fovbum, fern* 
gev beveeS £ib til intet aubet eub at for* 
tcvlle etfev feeve t, eg bi^fe, fom eve fees 

ganebe meb en forfeanfenbe Dncligfeeb til 
at lane ft eve Hjevge af OTovetuev, nille vet 
eel Funne fvemf<rtte$ fom kroner af bette 
©lagtf. Opviubelfen til Jlnnevngtev om 


i jlbefevanb, Uneiv, ©Fifefevnb, Kvig, ^lagev 
^Pefl, ^ungev^uob, UlnFFev, ^egu eg "Eib* 
tinbeve af en opveveube eg fvngtelig ©fea^ 
vaFteev, men af meget ufeeflemt Date eg 
meget tnetnbig ©aubfa:vbigfeeb , nil meb 
©ifFerfeeb Funne tilfTvine^ bette ©lag^ ^en* 
nefTev. Det aubet ©lag^ Funne beuccnnetf 
SJvebmceub. Di^fe eve altife meget (TiFs 
Felige eg front me Wenucflev, feielige, milbe 
eg jenue, artige eg feeflige, nenffafeelige, fees 
(Tebne e. f. n. ; men til at moboeic bette, 
eve be^ meget onetfabiiTe t beve$ ^(cnFe? 13 


£>m greb. 


maabe, be bommer effer befUboorfe^. ©e 
foflev iffe bpbf, be raufager iffe bet men* 
ueffelige ©amfuub$ 3ubre, af ubflnbe beu 
faube 33ePceggruub; be foger iffe oin&pgge* 
ligf at ubflnbe be fmaae Jpjul, fom ere iu* 
beufor be aubre, og at opbage beu ftorftc 
og forneiufte ©ripefjeber. Oiu beffe fibfte 
©lag£ 0uflfer jeg at gjore nogle faa $e* 
mcerfuinger. 

©i$fe grebmoenb ere juft iffe Sr et»« 
ff if fere, iffe faa megef fom be ere Sr eb* 
raabere. ©ere$ ibelige ©frig og Selbf* 
raab er Sreb! <33? eb Segjevligfjeb opfuap* 
per be eu&per offeuflig £ale, enftoer offend 
lig ©rffaring etter tuubgiorelfe, fom be 
paa nogen 3Raabe fan anoeube fil at un* 
berftpffe bem i bereS oalgfe ©p$fel. ©e 
fceufer ftg ef almiubeligf gveb$for* 
buub imellem a r te Sftafioner, og fca* 
per oirfelig fcolbf eu faabau Sreb$*@on* 
greSfe. @en 3bee, fom btefe 3Kenueffer 
ft reefer at fremaole og oebligeftolbe , er 
"Sorligelfe imetlem Olafiouerne iftebef for 
trig." 

trpftal*tyallabfef og 9tafioumie$ Sot* 5 
famling berfil, ere Sing, fom bi^fe Sreb* 
mceub fcolbe megef af at tale om. £siu* 
cent, ben beromfe $aler, 6 cup eg er paa trp* 
ftalpallabfef, fom paa ef albeleS feireube 
uroffeligf ©oar paa bef ©pprgSmaal „©fal 
oi ftaoe greb?" Sserbeu peger paatrpftal* 
palfabfef, og meb felpgjorf gonwielfe ub* 
brpber: "@ee ber! feer bef ub fil .trig?' 
3J?eu af! Jperren feer iffe fom 3Wenne* 
ffeue, for be feer paa ben uboorfeS Qlu* 
feelfe, men £erren feer paa Jpjerfef. ©i$fe 
grebmeenb raaber greb. $serben raaber 
Sreb. trpftalpalabfef raaber Sreb. 3ft eu 
J?erren raaber iffe Sreb. ^Propfiefien 
raaber iffe Sreb. Slabenbaringen raaber 
iffe Sreb. ©ub£ £ienere raaber iffe 
Sreb. ©ub6 9?0ft og bau$ £jenere$ ab* 
oareube Sftoft fil alle 3orben£ $8cboere er: 
Svpgfer ©ub, og gioer bam ?©re, 
fbi bans ©om$ 2ime er fommen!! 
©etfe feer iffe ub fom ber ffulbe ooere me* 


gen Sreb for uaroareubc $ib, ifaer for be 
Ugubcfige. (Wab. 14. 6, 7). 

©ffer ©paaboiuiueue ffulbe beffe 93e= 
brageri i Jpeufeenbe fil Sreb oa:re ef ub* 
maerfef ?egn paa be fibfte ©age. 9)au* 
fu$ fremfaffer beuue ©filbriug foin ef ftaerft 
®eoii» paa £erreu$ beu ftore ©ag$ 9ftaev* 
melfe. £au (iger: "3)feu oiu be Siber og 
ben ©funb, 93r0bre! &aoe 3 iffe $8ef)00, 
af ©ber filffrioeS; fbi 3 oibe felo grant, 
af JpcrreuS ©ag fommer fom eu £po om 
fatten, £f)i uaar be fige: 5?eb og 
^rogbeb! ba (fal Sorbceroelfen fomme 
ooer bem baft eli gen, ligefom Weenie ooer 
ben Srugffommelige, og beffutteiugenlunbe 
unbfloe. (l ^be^f. 5. 1). ‘SKen be, fom 
ere oife, ffal forftaaej be Hal iffe pare 
inbbollebe i ‘JJterfe, fom bef 001'ige af $$er* 
beu, men be ftal pare 2pfef$ SBorn, og be 
flat oibe, at naarSigenfrcrerne begpnber af 
fpringe ub, ba er ©ommeren ncer. (9JIarc. 
13. 28). 

®en boab er bef, fom foraarfager 
beffe popufore 9?aab og ©frig om Sreb 
og ^rpgbeb, lige i Wnffgfef paa b^ffi^ 
©belceggelfe? ©ef er beffe. 9?afio< 
uerne ere fame oilbf effer bere^ egneJpjer« 
fer$ Snbbilbuiuger og ^egjerligbeber; be 
bar forfagef ben fanbe og lerenbe ©ub. 
Serfor ere bere^ ©iue forblinbebe, faa af 
be fan iffe fee, bere$i?ren filftoppebe, faa 
af be fan iffe bPte, og bere$ ^»ierfer ere 
forbeerbebe, faa af be fan iffe forftaae. 
3a, bere^ oife Womb ffal omfomme, og 
bere^ breeder meb al bere^ 8cerbom, paa 
bef af alle Solf maae oibe, af ber er en 
©ub i 3^rael, og af alle OTenneffer maae 
loere Spbigbeb af bef, be liber* $il beu 
©ube ffal be 93ife og be Scerbe Dlipe be* 
brague i bere^ 93eregninger oeb filfpnela* 
beube Omftambigbeber; be ffal blioe ffuf* 
febe og befwrrebe peb forffiellige Ubfeenber, 
ubeit SSefpbuing. ©e ffal raabe Sveb, naar 
ber ingeu greb er. ©e ffal fee paa bef 
UbPorfeS iblanbf iDieuueffeue og blioe be* 
brague peb berctf ^euligfieb og fmuffe£ale. 14 


Dm ftreb. 


Derc* 5>itte ffal blettbetf Deb ben ttboorfeg 
*Dvagt, fan at be ffal iffe vet fmtttebomme, 
boovoibf SUrltgbeb ttaaer. De flat blioe 
fovfvollebe Deb be falfebe ^Dccflflc, boilfe ft)* 
tte$ beilige ltboortetf, men ittbettfil ere fttlbe 
af al Ureenbeb. 

Detttte &erbett$ £>ife fttutte Del op* 
bpgge ett ?Bccc? og (Ivpge ben an meb lo$ 
Saif, fotn ^vopbeteu @jefiel flger, om be 
ettffer; men labev bem betcntfe, om bet*e$ 
93D0ttittg$ ©fjccbtte iffe aabettbareg i be 
efterfolgenbe 2 >er$. „©iigfil bem, at ben 
maa falbe" 0 . f. d. „£>g jeg oil tteb* 
bvpbe ^ccggeu, font 3 babe anllvoget meb 
lo$ Saif, og bvage beu neb til Sovben, og 
ben$ ©vntiboolb flat blotted; og beu flat 
falbe, og 3 ffal faae(trube mibt betubi, og 
forttemme af jeg er perron. ©aalebeS 
oil jeg fulbborbe mitt ©vumbeb paa $tog* 
gett, og paa bem, fotn bape attffvoget belt 
meb lo$ Saif; og jeg oil flge til Grber: 
fltaggett er iffe meer, ei better ttogett af 
bem, font anffvog ben.'' (<£ 5 . 13. 10). 

Sllmiubelig gveb, gorligclfe og ©nigs 
beb imellem 9?afiottevite paa 3 ovbett fan 
albvig finbc ©teb, fovettb bev blioev eett 
•Biagf, font blioer evfjeubt af oaire ooer 
aUe attbve ‘DJiagfer, 3 ttbtil beu Sib er 
„5orligeIfe i ©febef for Srig," ett^gal 
Subbilbttitig. 9?aar ttogett Sing bnVetf til 
2 )bevligbeb, golfet og 2 <afiotteviie oil 
ffrib$. Og font bet tttt (laaev til, fatt bet 
iffe blioe attberlebetf fovettb bev blioer op* 
rcttet en (lor Dotuflol, font iffe fan feile, 
Join aUe flat agfe, fom atte ffal frogte, fom 
ffal blioe en Grube paa al £oi(l , og for 
boilfett alle Suer ffal boie fig. 

Sjccre Stofer, suffer Du at oibe, ttaav 
ber ffal blioe ett Crttbe paa al Sotff? 3*9 
oil flge Dig, ttaav ber oil blioe ett Qrtibe 
paa al Soiff paa betttte 3 »vb for en Stb 
af fuflttbe Slav. 91aar bett Jpevre 3efti^ 
CbriffttS, bett (lore DommerO ©on, fcrttcv 
flue gobbet* paa Oliebjerget, fotn ev ligefov 
3*ntfalem tttob ©(leiu (©ad). 14). Da 


ffal bev ubgaae ett 4?ot> af 3 ioit, ^) og 
$emn$ Orb af Serufalenw Og ban ffal 
botttnte iblattbt tttattge golf, og (Ivaffe (Icrrfe 
£ebttittge iubtil lattgt fraliggettbe ©teber; 
og be ffttUe famtttettffaae beretf ©oa:vb til 
gaffer, og bere$ ©ppb ftl ©egle; etgolf 
ffal iffe oplofte ©ocrvb itttob et attbet, og 
be ffttUe iffe obevmere Icere at fore Srig." 
Oi ica 4. 2, 3). 

Jpooebfeilen bo$ ‘Sletttteffette er, af be 
gletttttter i3 ttb t beve$ pvioate ^tffccrev. 
tiottevtteg £>ooebfeil er, at be glentnter t^nb 
i beveS offetttltge Slffcever. Derfont 9)iett* 
tteffette ottffev gveb, govbittbelfer, gottgveO* 
lev, gorligelier 0 . f. 0 ., ba maae be tffe 
tttiblabe at fage (i)ub meb. ¥nb 3 *booa 
baoe Jpaattb i £attfe meb. Jpatt bar &>tis* 
bom, Sraft, ^ieffanbigbeb, Siaivligbeb og 
iBartnbievfigbeb, bbtlfet oifev fig tpbeligf 
ttof til fulbfonttitett at fovotOfe 0 $ out, at 
jpan i aUe ^ettfeeuber btter til at ocrve 
Vierfibenf eUer ^olbgtftsmattb (Dontmer). 
Devfom 91ogen ottffev gveb, ba maae be 
attttantttte bet eoige (Soattgeltuni, og leoe 
efter bets gorbvitigev. Deriom detttte* 
ffette ottffev ett gveb^sQl'Uiattce, ba laber bent 
gjove 9 )agt meb (^ub. Derfont be ottffev 
ett gveb^Gottgretf, ba maae be fattfeS meb 
be ©ib(le*Dago*.£>eUige i 3iott og opbpgge 
et Setttpel for bett allevboiejle (^ttb. Dev* 
font be ottffev gorligelte tftebetfor Svig, ba 
tuaae be labe (£ub gjove govltg ab bett 
vette gplbige &ei, ttetulig bet beilige II rev* 
(Icbotnttte og ^poffelffab, font af($htb$ (lore 
91aabe attev ev bleoet bragt tillage til 
3 orbett. 

Detttte S3evbett$ ^ii^bottt feer paa beu 
nboovteo (i>iattbs og spolitttr, og figer: 5Ut 

j *) 3iott betpber „De 9iette af Jpjevtet.^ 
Otaar Ovbet 3tott attoettb^ paaetotff 
1 ©teb, beipbev bet ©tebet, boov be 

! Odette af Jjpiettet boer eUer ffal boe. 

| ^Itttevtfa er fcaubet fot be fibffe Da* 

ge$ 3 iou, ^onfet, efter ^vopbetente, 
1 ffttlbe opbpggeii for og ttaar Jewett 

aabettbarebeo ( fin Jpevltgf>eb. 


15 


£)m &teb* 


cv gobt. ©iiWommen oocitfra fccr paaJSv* 
ligbeben, og fittbev 9iobbntpeb tige tit £>iev* 
let feto* Det mob erne 93aPotoit$ ftveb* 
mccnb fan ettbttn femme tit at (Tgemeb be" 
©ainte: „9Si fovoentebe ftveb, men bev fom 
iutet ©obt, og Soegebommentf £tb, mett 
fee, bev ev ftovfavbetfe!" -(3ev. 14 19 ), 
Slebetto 91ationevne paa 3ovben, ooer* 
fptbte meb ©pub, eil Ptioe Pebragne og 


] mobtte$ tit ftovboevoelfe, eitle be £eHige, 
fom eve ben teoeube ©ttbtf, iffe agtc beveS 
Piateube S-veb$vaaP, men bvage ub fra tnibf 
tbtanbt bern, oibenbe bette, at bev ev $oe* 
bvagt meUeni ©ub ben Wlmccgtige og 9la* 
tioitevne, at be Ugubetige ott btioe gione 
til ©occvbet, og be ettejle to ©tebev, boov 
bev ev SBefvietfe fva ©ubS SBvebe ogDom, 
ev SiottS $ievg og Scvttfalem. 


©ftemtninger f*a 9Scftc«. 


@t 33veo* jtaueSoilte ben 4be 3uti 
1852 * fi\mt Sv. 3?icpavb$. @om oi ttp$ 
eve anfomue pevtit fva Daten, paa oov S3 ei 
tit Jtatieu, ©ugtanb o. f* o., faa par jeg 
tcettft at uogte-faa Orb attgaaettbe bett 
uppre ©migration ooev ©la'tfevtte i 2lav, 
oilbe iffe peeve ttiuteveSfaitt fov Dem og 
be Jpettige. 3?g fovloO ©tovefattfoebat meb 
be attbve 'Brobve b* 5te $)lai. *Paa©vitub 
af ben jlove Staugbc ©uee paa Sjevgene, 
fuap Sober be forfte pttubvcbe Stile (em 
getffe) og oove StaflevO ©oagpeb, fttnbe oi 
iffe aoauceve faa raff fom oi onjfebe* Dog, 
eftevat oi flap ©neon paobe oi Doevftobigr 
peb af gobev, oove £efte famlebe iivccftev 
og oi aoaucerebe temmetig flcvvft, tit oi 
fom til ©oeet 2Batev, (eu Stob) otu* 
treat fev Stile ooenfov Deotltf ©ate (eu 
Sielbftoft). Dev mobte oi bet fovfle 
Satifovnia ©migvaiitfetilaP; bet oav et 
tibet ©etftaP meb Winter fov )Bognate. 
91ogte tinier eftev mobte oi et flint ©et* 
(laP af Saffeve (iugeu SBogne). *Beb 3m 
bepetibence i)tocf (eu Ailippe) mobte oi et 
(Tort ©eljfab meb £e|lc og $Bogiie. Dev* 
eftev Oteo ©migvatiouen flovve og tpffere 
poev Dag, og ba oi uaaebe ffavamie, ieg 
fan fige bet oav ecu fauimenpcengcube 8civ 
fva Stovgen til Wteu. De oit fovftaae, 
at bette oav paa 9lorbfibeu af Platte, fov 
oi fiovtc Pete ©tvafiungen paa ben ©ibe, 
ganffe ubeti at fare ooev Slobett; og paa 


etpoevt ©teb, poor oi fitnbe fee^Beieu paa 
©pbfiben, fttnbe oi fee, at bev oav tigefaa 
mange SSogne paa ben ©ibe. De faaeatle 
gobt itb; be paobe lette ^Bogne, fmaae Sf<cd 
og gobt meb Svcefbpv. S3i vuttebe fvem, 
Pefoavebe ©povgSmaat, og ffienttebe meb 
©migvautevne. Den Gening oav atmitt* 
belig: at Stovmouevne og Snbiattevne paobe 
foienet f(g, og taae paa SBeieti i dauber 
fov at ptpnbve be Oieifeitbe* ©ftev at paoe 
tatt meb bent, fiunget meb bent, og oiifl 
bem, Poor ttgvttnbebe faabantte $pgtcv oav, 
fagbe be : „$Bet, Stovmouevne eve bog et 
fovbattb et gobt Sotf." De Peoijle, at 
be tncctife poab be fagbe, ocb at fvemfcette 
af 3oibeu$ gobe Sing, font be paobe meb, 
De Sing oeeb De nof oare ficcvfotnue fov 
^tcvttb i oov ©tilting* Da oi ttaaebe 
»2Botf ©reef," mobte oi ben fovfle ©pg* 
bom, og faae be fovfle ©vaoe* gva bet 
tyutiff tittog ©vaocnetf Sat tit oi uaaebe 
»28e ob EBioev," tnett ©pgbomtnen oav ba 
ucefteu fovbi. ©om oi ntcvmebe o$ Sti$* 
fouvi aftog ©vaoettetf Sal. S3\ faae iffe 
ooev 200 ©vaoe i att, poitfet oi agtev at 
peeve faa, eftev bet (love $ftital ©icvte, font 
par bvaget ooev ©taetfevne. 

3eg oit tin gioe Dent et 9>av Orb otti 
be J&ettige. SBi mobte bet fovfle Stovmom 
fetjfab 250 (eugetflfe) Stile fva ©intevgoav* 
level. SStbffe J^igbce, ^ooeb^manb ooev 
^atotveb^, be oave atte favffe og oeb gobt 16 


(Sfterretnittger fra 93eflem 


®ob. ©e fait pel tceitfe®ent Por ©tccbe 
Deb at mete bent. ©amme ®ag tuobteoi 
to ©ompagnier tit, og faa freittbeleS lucfteti 
boer ©ag, og uaav Dtttftaubigbebmie til* 
lob bet, flog oi Seir meb beitt. ©e fait 
not gjctfe, boorlebeS bet ba gif til; efter 
at fovftttte bent att 5?K>t og ©obt oui ©a* 
ten, og iSeien, og be tuffub og eet ©porgS* 
inaal, mau gjovbe oS, oar befoaret, gap oi 
o$, paa cegte $lormoti$$5iiS, tit at banbfe 
og fpuge. 2>i mobte iatt onitrent 1400 
2>ogtte af be JpetfigeS, og iffe tnittbre eub 
ti Sttfhtbe ©jcele, bem iubbefatfebe, fom 
taae og oentebe oeb 5<ergeffebet; Saf til 
JStbfte 93eufeu og< bauS 'SKebbicdpere for 
bereS utrcettelige fBivffoinfeeb. ®et gtaber 
mig at fmine ftge, at fun faa- ©obSfalb 
bare fmibet ©teb iblanbt bet (lore Sal; 
men ©ub pare tooet* 23r. $8eufeit, Jppbe, 
Saplov og JftictjavbS eve bet.; ©now 


ogfaa; bauS title glof af banfle ipellige 
fjorte til 'gccrgetTebct for to ©age ftbeu; 
aite od og oeb gobt ®tob. 

Sniorgeii tooer oi at botbe 4be 3uli 
meb 93robreue> bet opfcctte^ forbi bet ibag 
er"©oiibag. ©erefter reifer pi faa fnart 
gjovligt tit @t. SouiS, og berfra til ©ug* 
laub faa burtigt fom Oniftceubigbeber pit 
fillabe. 3)ieb (lor ©tabe fait ieg ftge, at 
pi fortob be £ellige i ©alette alteloel. ©er 
par be bebfte Ubfigtcr til ett gob Jpoft, og ] 
©ubS 33etftguelfe boilcbe oper be JpettigeS 
9lrbeibe. ©e bar giort pet i at betate be? 
reS Siettbe; JperreuS gorraab$buu$ oar 
fulbt tit Dperflob , og be Jpetlige fpitteS faff 
beftemt paa at giore ret attib. I 

3eg titaa flutte, baabeube ©ubS 33el* I 
ftgnetfer at boile oper bcreS9Jvbeibe o. f. p. 

©ereS i ^)agtcn o. f. p. j 
SbotnaS Hargetts. 

1 


gorfle 9largaug af ©tjerneii er mi fluttet, fom pi baabe tit ©berS SilfrebSbeb, 
og 9(ffccttiingeii bar tiltaget faa, at pi bape befluttet at ttbgioe auben 9largaug to 
©auge ntaaneblig, og uebfcctte tyrifen til 6 ©fitting, ©ett oil ocbblipe at aubefate 
JEroeti, fom eetigaitg er opevautpovbet be JpeUige, ©oaitgelietS ^riuciper, font 91poffleue 
pr^bifebe forbttm, ©paabommeiieS bogftaoelige Cpfplbetfe, 3$raet$ gorfantliitg, ©ubS 
0tige^ Cpbpggelfe og ^Kennefleu^ ©ottS auben Silfommelfe. ©enS ©patter pit iube= 
botbe Ubtog af tyropbeten 3ofepbS SeouetSlob og tilforlabetige ©fterretuiuger om 5?ir* 
fen$ uceroceteiibe tpffetige gorfatniug i Utah, bet forfte tyweffbeutflab* ©pi (tier, font og 
be SoloS, og alt faabant, fom oil ocere iittereSfaut og npttigt. 


3nbf)olb. 


©ibe. 

©etteral*@onfereti$e b. 12te 9tng. 1852 

(fortfat) l* 

©ottfereujen i Qlalborg 4. 

£Bttlarb ©notoS ©pijld (fortfat) . . 6. 


£>m greb . . . . . 
©ftcrretmugcr fra SBefteit 
^rofpectuS 


©ibe. 


. 12 . 

. 15 „©faitbiiiaoieiiS ©tjerue" ubfommer bett lfle og 15be t bocr ^Jiaaueb, og faaeS boS ! 
©Jprr. 9?ogbanbtere, fautt boS SKebactoreit i ©ompagniftrcebe 9h\ 54, 4be ©at. 


Ubgioet og forlagt af 2£/©noto. 
irpft §. (5. 93 pr Ping. 
®rpit far be $ib|le Jages $elltge. 


©aubfoebeii, tfunbffal>en, ®ubeu 09 Sroen eve forenebe. 

2. Jlarg. Ur. 8. fen 15. ®rtobtr 1852.. f)riis: 6/?pr- (Erpl. 


$ 0 treIte§ntnge* out 2£mn. 

Oovtfat fra l 5(arg. ^Paa. 136). 
Drebte gorelaeSntng* — Drebie 9Ifbeltng. 


1. 3 ben attbett SoretaSmitg ev ber 

uiift, boorlebeS bet oar, at -.Runbffaben out 
®ub$ £ilocerelfe font iitb i Berben, og oeb 
boilfet Gibbet be forfte $attfer opftob bo$ 
5Remteffene, : at faabattf ct $tefett oirfelig 
erfftcrebe ; og at bet oar forntebeltf .Snub* 
dabcn om battS £ilocerelfe at ber bleo ett 
©rmtboolb lagt for Ubooelfe af £ro paa 
bam, font bet euefte 9Scrfeu i bocttt £roett 
fmibe concettfrereS for 2to og ©aliggio* 
velfe; tf)i Droett fttube iffe concentrere fig 
i et Bcrfen ont &oi6 Dilocerelfe pi baobe 
ingen 3bee, forbi 3been orn bati$ £ilocr* 
relfe, i forfte 3ttftan$, ev noboenbig for 
Ubooelfen .afDro paa bant. 3?ottt. 10. 14. 
"£oorlebe$ ffal be oellpaafalbe bett,' paa 
boem be? iff* bar tract? men boorlebe£ flat 
be fro paa ben, ont boent be iffe bar bort? 
men boorlebetf ffal be bm’e, ( ttbett ber er 
nogett, ber prcrbifer? (efter er>fenbt tit at 
fortalle bent ttoget). £roett fommerlaltfaa 
oeb at bpre ©ubS.Orb. ODftt) Doerfcet* 
telfe). ’ 4 ' - 

2. 2ab m? ber obferoere, at tre Xing 
er noboettbige, for at ttoget fornnftigt 

fett fait ooe £ro paa ©ttb-fil, Sio og ©a* 
liggjorelfe: 

3 . ;3or bet Jyorfte, ben 3bee, af ban 
oirfelig eriflerer;, : 


4. 3or bet 5(nbef, ett correct 3bee 
ont bans Sbaracteer, ftnlbfoinmenbeb og 
©gettflfaber, 

5. fyor bet Srebie, ett oirfelig 5vttitb* 
(lab om at bet 2eonet6lob, font ban forger, 
ev ooereetiSfteminettbe nteb bans Millie, 
£bi nbett 5kfiettbfffab nteb bi£fe tre otg* 
tige ftacta, tnaa etboevt fontnfftgf ^BccfenS 
£ro ocere ufulDfotttntett og ufrugtbar; men 
nteb betttte Jorftaaelfe, fan ben blioe ftilb* 
fontntett og fvngtbav, nteget rig paa [Kefs 
fcerbtgbeb, til ©nb 5aber$, og ben £erre 
3efit Gbrifti ^Dvite og £erligf)eb. 

6. Da oi iforoeien r er bleoett befienbt 
'ttteb ben 23ei 3beett ont' ban$ Silocerelfe 
font ittb t Berben, faa oel font bett $iettb& 
g jewing, at ban erifterer, faa ffal ot ffribe 
til at ttttberfoge battS Sbaracteer, Sttlb* 
fommenbeber og Qrgettffab, for af betttte 
£la$fe fan fee, iffe alette be rigtige ©ntnbe 
be bar for Ubooelfett af £ro paa bam, til 
£io og ©aliggjorelfe, men tiltige ©vuttbette 
font bele Berben, faa lattgf font Sbeen om 
bans Dilocerelfe ftrceffer fig, fan baoe til 
af ooe £ro paa bant, alt SeoettbeO 3aber. 

7. Stgefom bett 3bee, oi bar baot ont 
©ttb£ £iloccrelfe, fra ford af ftt)lbe£ ett 
Qiabenbarittg af ©ttb for fftte ©fabttinger, 

) faa ere oi ogfaa buttbtte til be Wabenba* 


18 


gorefoSninger otter £roen. 


ringer Dan fear gioet og, out oi ffal nois 
agtigt forjlaa feaug ©fearacteer, gulbfonts 
mettfeeber og ©gettffafeer : forbi, uben be 
2lafeettfeariuger featt fear gioet og, intet SWen* 
tteffe oeb Slaufaguing rfuitbe ubflnbe ©ttb. 

33og 11 . 7, 8, 9, lfte ©oriittfeier 

12. 9, 10, ll. : "3Jiett, font ffrcoet er, in* 
tet ipie fear feet, og intet 5>te fear feort, 
og iffe er opfomntct i noget 5Jienneffeg 
£jerte, feoab ©ub fear feerebtbem, font feant 
elffe; men og aafeettfearebe ©ub bet formes 
be(|l ffu Qfaitb: tfei 2laitbeu vanfager afte 
£ittg, ogfaa ©ubg ;Dt)fefeeber. £oilfet 
^Jiemteffe oeeb bet, font er i 9)ienneffet, 
ttbett Wemtefletg Wattb, fom ef i (jam? 
@aa oeeb og 3ngett bet, fom er i ©itb, 
ttbett oeb ©ubg 9lattb." 

8. ©a oi u it fear fagt faanteget, ffvi* 
ber oi til at nttberfoge ben ©filbring, font 
Slafeettbaringerne fear gioet af ©itb. 

9. ^ofeg gioer og folgettbe 93eret? 
ttittg i 2bett 9Jlof. Q3og 34. 6. ; «Cg £ers 
rett gif forfei for feaug 9(itffgt, og ubvaafete : 
£errett! £erren! en fearmfejertig og ttaabig 
©ub, lattgtttobig og af tttegeu 3Kt(futtbfeeb 
og ©attbfeeb!" ^faltti. 103. 6, 7, 8.: 
"Jperreit gjor Sletfoerbigfeeb, og flfaflfer alle 
Uitbertrpfte 31et. £att fecfjeubtgjorbe SCRofe 
fine SBeie og 3$vaelg 33out fine ©ierniit* 
ger. £errett er fearmfejertig og ttaabig, 
laitgittobig og af ttiegeu ^uffuubfeeb. *Pfalm. 
103. 17, 18. : ' 9J?ett £erreug Wijfitnb&eb 
er fra ©oigbeb til ©oigfeeb ooer bem, font 
frogte feant, og bang Oietfcerbigfeeb til 33or* 
ttefeortt ooer betn, fom feolbe feattg 9)agt, 
og font fettffe paa feang 33efalittger og gjore 
berefter." 9)falnt. 90. 2. : "gorettb 23ier* 
gene feleoe til, og bu bauttebe 3orbett og 
3&vberige; ja, fra ©oigfeeb til ©oigfeeb er 
Dtt ©ub!» £eferceer l. 10, ll, 12.: 
"£>g Du, £erre, grunbfoflebe 3orbett t 
SBegonbelfett, og j>imlette ere Dine £ceits 
berg ©jerttittger. De ffal forgaa, men Du 
felioer' oeb, be ffal tilfeofee celbeg, font et 
^Icrbefeott; ja, fom ett .Rlcebittug ffal Dtt 
fammettrulle bent, og be ffal omffifteg; men 


Du er ben famme, og Dine !Jlar f!al iffe 
affabe." 3acofeg*i. 17.: *5(1 gob ©aoe og 
al fnlbfonintett ©aoe er ooettfra, og fonts 
mer neb fra Spfeneg gaber, feog feoilfett er 
iffe gorattbrtitg eller ©fpgge af Dtttffif* 
telfe." < 3>lalacf)ia^ 3, 6.: "£fei jeg £>ers 
rett forattbreg iffe; berfor ere 3, 3acofeg 
930Vtt, tffe fortcerebe." 

10. 33efalittgerg 33og, 2bet ©apitel, 
feegottbeube ntebben 3 Sittie afbett ljle : 
"$fei ©itb gaaer tffe paa frogebe ©tier, 
eifeeKer oeitber featt ftg til feoire eller oetts 
fire, eller afotger fra bet featt fear fagt; 
berfor, feaug ©tier ere rette!, og feang Sob 
er een eoig Dmguttg." 33efaliitger^ 33og, 
37 ©apitel 1 §. : hotter til £errett ©berg 
@ttbg Staff, featt font er Sflpfea og Ctttega, 
33egt)ttbelfeit og ©ttbett, feoig Sob er eeit 
eoig Dntgattg, bett fantnte igaar, ibag, og 
for eoig." 

11. 4b e 93?ofefeog 23. 19.: ”©ttb er 
iffe et }Jiettne(le, at featt looer, eifeeller ct 
'’Dteitueffeg 53artt, at feant ffulbe angre uos 
get." 1 3ofe. 4. 8,: "£oo font tffe elffer, 
fjenber iffe ©ub ; tfei ©ub er ^jcerligfeeb." 
2lp. ©r. 10. 34, 35.: "OTett ^etntg ops 
lob SKunbeit , og fagbe : 3eg feeflnbev i 
©attbfeeb, at ©ub attfeer tffe ^erfoner; 
mett £oo ifelaubt alle golf, font feant frog* 
ter og gjor Oletfcerbigfeeb, er feant feefeagelig," 

12. 9lf be foregaaettbe 53ibtte^fet)rb 
Icere oi folgettbe Sing attgaaettbe @ttb$ 
©fearacteer; 

13. gorfl, at featt oar ©ub for 93e r* 
beitlfeleo ffafet, og ben fantttte ©itb font oar 
efter at bett oar ffafet. 

14. gor bet aitbet, at featt er fearnt* 
fejerfig og ttaabig, lattgtttobig og af flor 
^Wtffuttbfeeb, og at featt oar og felioer faas 
lebe^ eoittbelig. 

15. gor bet trebie, at featt omffifteS 
iffe, eifeeller er ber goranbrittg nteb feant ; 
tnett at featt er bett fanttne fra ©oigfeeb til 
©oigfeeb, ben fantnte igaar, ibag, og eoitts 
belig; og at feattS Sofe er een eoig ilrebS, 
eller Otngattg, ttbett SJfoigelfe. gorete£ninger otter Sroen, 


19 


16. gov bet fjevbe, at ban ev eu 
@attbbeb&@ub og fan iffe tore. 

17. gov bet fetttfe, at ban attfeev iffe 
spevfoner; tnen ben, fom fvogfev ©ub og 
ttoev Sieffcevbigbeb, ev f;am bebagelig, bo \U 
feu Nation ban enb ev af. 

18. gov bet fjefte, at ban ev 5?iev* 
ligbeb. 

19. .ftienbfifab tit bi£fe ©genffabev i 
ben gnbbommetige ©bavaefeev, ev ocefenlig 
ttoboenbig, fov at uogef fovnuffigf ^scefeit^ 
Svo fait cottcenfveveg i bam fov £io og 
©aliggjovelfe. Zt)\ bevfotn ban iffe fovft 
tvoebe at ban oav ©nb, bet ev, alte SittgS 
©fabev og Opbolbev, fttnbe ban iffe cjo n< 
ceutveve pin £vo \ bam fov Sir og ©a* 
liggiovelfe, af gvpgt fov at bcv flitlbe reeve 
©en, (Tone enb bait, fom fttnbe fovbitibve 
atte batttf 9)lanev , og ban , ligefotn Jpeb* 
ttiitgetiee ©nbev, oitbe blioe ttbe af ©tanb 
tit at fulbfontme fine govjeftelfev; men 
naav man feev at ban ev ©nb ooev Qtlf, 
fra ©oigbeb fit ©oigbeb, atte Sittg$ ©fa- 
bev og Opbolbev, faa fan ittgeu faabatt 
gvpgf evifteve i beve$ ipjevfev fom feeffe be- 
veS govfvoflttittg tit barn, faa af i betttte 
Jpettfeeube beve$ ?vo fattfoccve ntben SSaflctt. 

20. 9ftett fov bet anbet; mebminbve 
ban oav baitubievfig og ttaabigi, [laitgfmit 
fit Ssvebe, (attgmobtg og fntb af 3)?iflftitib* 
beb, faabatt ev bett ntemteffelige DTafuvg 
©ragbeb, og faa (love eve $)?emteffeite$ 
©frobeligbebev og Ufiilbfotnmenbeber , at 
mebmittbve be tvoebe af bi$fe pppevltge ©gett; 
ffabev eviflevebe i bett gubbonttnelige ©ba* 
vaefeev, Svoen ttobrettbig fit ©aliggjovelfe 
fttnbe iffe evifteve; tbi £oiol oitbe tvoebe 
iflebenfov £voett, og be, fom fjenbe beveg 
©oagbeb og beve$ £attg tit ©pnben, oitbe 
oceve f ett betfattbig £oiol orn ©aliggio* 
velfe, naav bet iffe oav fov bett 3bee, fom 
be bav om ©ub^ ©bavacteevS g)ppevligbeb, 
at bait ev (angfont tit 33vebe og langmo* 
big, og at batt fitgioev gievtte, og titgioev 
Uveffcerbtgbeb, Ooevfvcebelfe og ©pnb. ©tt 


3bee om bigfe gacta bovtjagev ?oirl og 
giov £voen meget flcevf. 

21. ®tett ligefaa noboenbigt ev bet, 
at 9Kentieffene (fnlbe bare ben 3bee at ban 
ev eu ttfovattbevlig ©ttb, fov af fro paa 
bam, fom bet ev af bare bett 3bee af ban 
ev ttaabig og tattgmobig ; tbi ubett Sbeett 
out Ufovattbevligbeb i @ubbontttteti6 ©ba* 
vaefeev, oitbe Soiol tveebe iflebenfov Svo. 
‘JJfeu naav matt bav ben 3bee af ban iffe 
fovattbveg, faa tceggev Svoett Reflag paa 
be oppevlige ©genffabev i battS ©bavaefeev 
titeb ttvoffef £tttib, ibef titan fvoev at ban 
ev bett fattime igaav, tbag, og eoiubetig, og 
at batt$ Sob ev eett eoig Dtttgattg. 

22. Og attev bett 3bee at batt ev ett 
©aitbbebettS ©ttb og fan iffe lore , ev li* 
gefaa tioboettbig fov Ubooelfett af £vo paa 
bam, font 3beett om batt$ Ufovattbevligbeb. 
£()[ ubett 3been om af batt oav en ©attb' 
f)eb&®ub, og fttnbe iffe lore, fttnbe ten, 
fov Ubooelfett af Svo paa bant, ttoboettbige 
£ittib til ban$ Ovb iffe evifteve* ^en 
naav man bav bett 3bee af batt ev ittfef 
< ’JKeititeffc, at batt fan iffe tore, gioev bett 
■JRenueffetie $vaff ti(?at ooe ^vo paa battt. 

23. ®fett bet ev ogfaa ttoboenbigf at 
®eitnef1eite (Ittlbe bare en 3bee ottt af 
ban attfeev iffe ^Pevfotter, tbi nteb 3beett' 
ont atte be aitbve 2)ppevligbebev t fiatt$ 
©bavaefeev, naav bentte ette mattgtebe, fttttbe 
^Jiettiieffette iffe fvo paa battt, fovbi bev< * 
fom batt attfaa *Pevfonev, fttttbe be iffe fige 
boilfe beveS Vvioilegt'ev oav, eibettev boov* 
oibf be oav bettipubigebe til at fvo paa 
battt, ettev om be ooevbooebet oave bent on* 
bigebe ftl at giove bet, tttett alt tttaaffe 
oceve goToivvittg; men iffe fttaveve eve -JJtem 
tteffette fjeubte nteb ©attbbebett i beffe 
*J)uttcf, at batt attfeev iffe ^Devfoitcv, enb 
be feev af be bav SJfpttbigbeb til oeb £voen 
at filegtte ffg bet eoige £ir, J?itnlett$ flovfle 
9faabe, fovbi ©ttb attfeev iffe ^evfottev, 
og at boevf ^leutteffe i boev Nation bav 
ef ligttettbe ^)vioilegittm. 

24* Og ettbelig, iffe tttittbve oigfig 20 


$oreteSninger otter £tttetu 


for Ubovelfen af $vo paa @nb ev beu 3bee, 
at ban ev jlicevligbeb ; tbi meb atTe be aw 
bve g)ppevligbebev i bang Sbavafteev, nbeu 
benne ene til at fvemffvnbe bem, fnnbe be 
iffe have faabant et mcegtigt Jpevvebomme 
ovev 9)ieinieffeneg £>ievtev> men uaav ben 
Sbee ev plautet i Sinbet, at fjan er.jtictv* 
Itgfeeb, bvo fan ba iffe fee ben vette ©vunb, 
font golf af enbvev Nation, Slcvgt og 
£nngemaal, 6av tit at tvoe paa ©nb, fov 
at faae bet evige Siv, 

25. 9Jf oveiiftaaenbe SBejlvivelfe ovev 
©nbboimneng @bavafteev, fom ev tillagt 
6am i 9tabenbavingev til ^Kenneffev, bav 
man en fiffev ©vnnbvolb fov Ubovelfen af 
Svo paa 6am iblanbt etbvevt 5olf, Nation 


og Slcegt, fva £ib£albev til £tb$albev og 
fva ben ene ©eitevation til ben anben. 

26. Sab o$ bev obfevveve, at bet 5o* 
vegaaenbe ev ben Gbavafteev, fom ev given 
af @nb i bang SlabenbavingevtilbeSovffe* 
Dagg*£ettige, og bet ev ogfaa ben ©fjavaf* 
teev, fom ev given 6am i bang Qtabenba* 
vingev til be Sib|TesDagg*£e((ige, faa at be 
5ov(Ie*Dagg;£ellige og be 0ib(Ie*Dagg* 
4?ellige eve begge een^ i benne Jpenfeetibe; 
be ©ibjTes'Dag^^ellige bav lige faa gobe 
©vnnbe til at tvo paa ©iib, fom be govjfe* 
Dagg*£ellige, fovbi ben famine ©filbvitig 
af 6am ev given til begge. 

Jovtfcetteg. 


Sofepfj Setmet§l 06 * 

(govtfat fva 1 2favg. ^)ag. 184)* 


3eg laa og tcenfte paa benne befvm 
bevlige Scene, og fovnnbvebe mig faave me' 
get ovev bet, fom vav bleoen mtg fovtalt 
af bette ovevovbentlige Senbebnb, ba ieg 
mibt i mine 93etamfningev, plnbfelig blev 
vaev, at mit ^Ocevelfe attev begpnbte at blive 
loft, og fom t famine £)ieblif (fobbetbim* 
melffe Senbebnb veb min Seng igien. £>ait 
begpnbte attev at tale til mig, og gjentog 
be felvfamme £ing, fom veb bang fovffe 23e* 
fag, uben niinbjfe Qlfvigelfe; bvoveftev- 6an 
fovtalte mig om fvave Doming fom ffnlbe 
fomme ovev 3orben, meb ftov 5>belcvggelfe 
veb £ungev, Svovvb og 5>e(Iilenbe, og at 
bigfe gvnelige Stvaffebomme vilbe fomme 
paa Sovben i benne Slcegt. Da ban bavbe 
talet bi^fe £itig, opfoev ban igien lige* 
fom fov. 

9tn bavbe bet gjort faa bvbt Snbtvpf 
paa mig, at Sovnen bavbe ganffe fovlabt 
mig, og (eg laa ovevvunbet af Jovbaufelfe 
ovev bet, fom ieg bavbe baabe feetogbovt; 
men bvov beffavtet blev jeg iffe, ba ieg aU 
tev faae bet fmnme Senbebnb veb min 


Seng, og bovte bam gjentage ffn Sale til 
mig, og ti Ifoiebe en Qlbvavfel fov mig flgettbe, 
at Satan vilbe fvvmebelfl min Jyabevg fab 
tige Dmftambigbebev pvove paa at fvifle 
mig til at tvagte eftev Savlevne, fov at 
blive vig. Defte fovbob ban mig, figenbe, 
at jeg maatte iffe have noget anbet £)ie* 
meeb meb at faae -Savlevtie enb, at give 
©nb ?Gve, og iffe fvenijlonbeg af noget am 
bet Ufotiv enb bet, at opbpgge ©nbg9fige, 
ellevg fnnbe jeg iffe faae bem, Gftev bette 
tvebie 23efog (leg ban attev op til Jpimlen, 
ligefom fov, og jeg vav attev eftevlabt til 
at gvnnbe paa bigfe befvnbevlige Sing, fom 
ieg nplig bavbe evfavet, ba, neeffen ftvav 
eftev bet bimnielffe Senbebnb vav opfavet 
tvebie ©ang, fallen galebe, og jeg fanbt, 
at bet vav ncev.Daggvp, faa bang 33efog 
og Salev til mig maa have optaget bet 
Jpele af ben 9tat. .Sovt eftev (fob ieg op, 
og gif, fom fovbvantig, til Dageitg nobvem 
bige Qlvbeibe, men, ba ieg begvnbte at av* 
beibe, fanbt ieg mig faa affveeftet, at ieg 
vav albeleg iffe i Statib bevtil. -Kin 3a* 


21 


3ofe$) ©mitfyS 


ber, fom arOeibebe fittigemeb mig, format* 
fcbe, af bev v?ar uoget ufceboanligt oeb mig, 
og Dob mig gaae Oiem, 6t>orpaa ieg Oegao 
mig paa ^Seien ti( Jpnfet; men ba ieg oilbe 
ftige ooer ©jerbef for at fomme nbafffltar* 
feu, Ooor oi rave, fovfob mine fivocffer mig 
ganffe, og ieg falbt tit 3ovben og Oaobe 
for en £ib fief ingen ©eoibffOeb om nogen 
£ing. ®et forfle, ieg fan evinbre, oar en 
gtoff/ ter talk fit mig og falbte mig oeb 
9Iaon; 6»orpaa ieg flog mine ©ine op, og 
faae bet famine ©enbeOnb ftaaenbe ooer 
mif £ooeb, ontgioen af 2t)$ tigefom for. 
Span fagbe ba 9(tt fit mig igjen, fom Oan 
Oaobe fagf fil mig om fatten, og Oefafebe 
mig af gaae til min ftaber, og forfceUe 
f)am om be ©puer, jeg Oaobe feet, og be 
©efatinger, ieg Oaobe mobfagef. 

3eg abtob og gif tifOage tit min #a* 
ber paa Warfcn, og forfatte Oambet£ele. 
£an foarebe mig, at bet oar fra @nb, og 
Oob mig gaae og gjore, fom ©enbeOnbef 
Oaobe Oefafet. 3eg fortob 5Warfeu og gif 
tit bet ©teb, Ooor ©enbeOnbef Oaobe fagf 
mig, af Saoterne taac i ftoroaring, og paa 
©mnb af SloiagtigOebeu i ©pnet, fom ieg 
Oaobe Oaot be$angaaenbe, fienbte iea @te* 
bet, faafnart jeg fom fit bet. 

3ffe tangt fra 9Jland)efter i Ontario 
gounfp i 9ipe ?)orf ©tat, er en ©affe af 
Oetpbetig ©torretfe og ben Ooiefte i 9Ia0o* 
tangef. *Daa ffieffjlben af beune ©affe, 
iffe tangt fra Soppen, nnber en ©teen af 
Oetpbetig ©torretfe, taae £aolerne foroa* 
rebe i en ©teenfifte; benne ©teen oar tpf 


og rnnbagfig i 2ftibfen paa ben ooerfte 
©ibe, og tOubere tmob itanferne, faa at 
ben mibterfte Deet af ben oar fpntig ooer 
3orben, men fianten oar Oebceffet meb 
3orb. 3eg Oortrpbbebe 3ovb^u og fif mig 
en ©tang og (taf ben inb tmber jtanten 
af ©tenen og Oceoebe ben op nben megen 
5lnjlrcengetfe. 3eg figebe neb, og ber faae 
jeg oirfetigcn Saoferwe, be Urim og £f)um* 
mini, og ©rpflfpanbet, tigefom ©enbeOnbef 
Oaobe fagf. $iften, Ooori be taae, oar ban* 
net oeb at famnienfoie ©tene mebef@tag$ 
Semen*. 93 aa Snnben af jtijlen taae to 
©tene paatocerS, og paa bi^fe taae £ao* 
terue, og be anbre 2ing oeb bem. 

3eg oilbe tage bem op, men Oleo for* 
Onben af ©enbeOnbef, og bet Oteo mig af* 
ter fagf, at Siben, naar be ffulbe fonnne 
frem, oar enb iffe fornmen, og oilbe iffe 
fomme forenb fire 9tar fra ben £ib af; 
men 0<m fagbe, at jeg flntbe fomme fit bet 
©teb tige om et 9tar fra ben £ib af, og 
Oan oilbe inobe mig ber, og at jeg flntbe 
oebOtioe af gjore faalebeS tit £ibeu fom, 
ba jeg flntbe faae Saoterne. 

Sftev Ooab ieg oar Oteoen Oefatef, gif 
jeg oeb ©Intniugen af Ooert^lar, og fanbt 
Ooer ©ang bet famine ©enbeOnb ber, og 
mobtog UnberniiSuing og Sccrbom af 0am 
oeb t)vn ©aunnenfomfl, angaaenbe 0t>ab 
Jperrcu oitbe tabe flee, og Ooorban og paa 
Ooab iffiaabe ftau* 9iige flntbe Oeftove* i 
be ftbfle ®age. 

(gorffceffetf). 


SSreti fra ©tion>. 


©tfOorn * ftlob ben 15be 3nli 1852. 
jtjccre ©rober SBitfarb. ©rober ffrauftiu 
og jeg fom fit 91p e 2)orf meb ®ampfli0ef 
Africa b. 20be Wav 3eg reifte ooer 2Ba* 
fOington, ®octoren (©ernOtjel) eroebgobt 
< gHob, ©ouo. Noting fibber nroffet t fit 


©ccbe fom ©ouoernenr. (3ffe^ormon*> 
©migratiouen oar faa uOpre (Tor ooer Soun* 
eit ©tnff£, at oore maatfe tooe tit bet oar. 
meget fitbig. 2)en fibfle Seier er nn ooer 
jpovnet, (ooenncconte 5tob) og oit fjore 
Oerfra i ftormibbag. 3^9 ^ ev 0V5 


22 


Srett fra $®ft>fte (£♦ @nott>. 


gattifevef 21 ©elffabev, bt>ev paa 50 til 75 
SOogtte, og be fovvefte bav oi fjovt fva faa 
laitgf font Savantie (£alooeieu). Dev bav 
iffe ocevet faa libt ©pgbont iblaubt ©ini* 
gvantente baabe Jpellige og Sffebellige, og 
Sboleva ftav ocevet i mange af uove ©el* 
ffabev, men iffe faa fteitit. give eve bobe 
bev, og ett ©0ftev fva ©uglatib bleo begva* 
pen biittftbeS *))appio (en 93ceE). ^ett tin 
tiltagev ©uubbebeit igjen i driven. De 
Danffe eve alle leoenbe og Eavffe, faa oibt 
ieg oeeb, ellev be oav bet igaav ^ovgetf, 
ba ieg fjovte fva bem oppe fva tylatteflo* 
ben* 3eg fif bem eqoipevet og affteb, og 
oetibte tilbage fva ^3appio til ^igfotiviflo* 
ben at bicelpe be ftbfte fvent* 3eg agtevat 
fjove iitebipefte i ©elffab nteb JSlbfte $ap* 
lov og 93enfon og 5lubve, fom uu eve bev. 
Dev ev enbuu omtvent 200 gantiliev til* 
bage i fDattomattamie (©omtcil 93luff^)* 
JSlbfte ©vant ev en Dag etlev to fovttb, 


men oil fovene fig nteb uovt @.rpve$cotn* 
pagnie, naav oi uaaev bam* $vo, ©moots 
og ttogle aubve ©elffabev eve paa©pbf(bett 
af *})latteflobeit, og eve iffe vegnebe i be 
21. ©eub ben bauffe ©migvation ooevOt. 
Orleans tiblig ttof til at ttaae Ubfantevne 
(mob SDrfett) fib ft i £lpvil, om itiiiligt. De 
9Selbaoettbe bicelpe $8vo. g ovfSgvett til et 
gobt Ubftpv, og bait etlev ttogett aubeti ev- 
faven 3Kanb fore bent fva Da tint a vf til 
©to vefalt foebal, at be iEEe flfal blioe 
fonumttef af Sanbbeiev, fom biSfe 2fnbve 
eve blemte i nogle Silfcelbe. ^Kaubett oett* 
fev, fom ftal tage bette 33veo tneb til .fta* 
ueSoitte; faa gavoel. 3SvaelS©ttb oelffgue 
Dig nteb 9flf, boab Du bebooev. Svobev 
SBenfen figev: Jewett oelffgue '@bev ! 3Jiiu 
bebfte iticEVligbeb til SBvobev 5. og $p. og 
atle be Jpellige. Qlmett. 

©. ©no to. 


@tt 3(5tmrfel§ Sfcoft 

(govtfat fva *Pag. 182). 

Srebte ©apitel. 


Ont ©u 

„©ogev fovft ©ttbS 9tige.“ 

Defte oav gvelfeveuS SBefaling, ntebciiS 
batt paa Sovbett uttbevoifte ^JfeuneifeiieS 
38ovn. 

@ftev at baoe taget et alntiubeligt ©pit 
af be fovbigaugtte og tilEoninteitbe ^)vopbe* 
tier, flfal oi uu gaae fveutab at opfplbe bemte 
^efaling, og ubfoge ©ub£§ 9?ige. 3Keu 
forcttb oi'gaae fvetti, oil ieg attev vaabe 
Scefevett, iEEe at folge mig i biSfe Uttbev* 
fogelfev, nteb juiiibre ban ev foevbig at op* 
offve ettboev Sing, ettbog bans gobe^aou, 
og &o, bevfont bet flfulbe oceve ttoboeubig, 
fom et Offer* fov ©aiibbebeit; tbi bevforn 
ban flfulbe eugang faae ©pit fov ©ubS Otige, 
oil ban blioe faa glab, at ban albvig oil 
bPile tilfvebS, fovettb ban ev bleoet en Uit= 


S 3tige. 

bevfaat i famine. Og bog oil bet oceve faa 
ulig etboevt attbef OteligiouSfpftent, font uu 
eviftevev paa Jovbeit; at bun oil blioe fov* 
banfet, at ttogett tyevfou, font bav ^Bibelett 
i flue £cenbev, flfulbe uogeitffitbe baoe be* 
bvaget fig oeb at antage tttettneffelige ©p* 
ftemev fov ©ttbS £ftige. Dev ev ot'Sfe 
^Jiagtev, gribebet* og SBelfiguelfev tilbo- 
vettbe ©ub6 ^ige, faWit tEEe fhtbetf i no* 
get aubet 3ttge, ellev beftbbe^ af uoget am- 
bet golf. 5£eb bette, oav bet beftaubig nb'- 
ittcevEet fva atle aubve 3tigev og ©pftetnev, 
faa at beu, font bur ^ fovffeube ©ittb og 
fogettbe ©ttb^ £Hige , eeugattg blioev be? 
Ejeubt ttteb bi^fe $efpnbevligbebev bet an= 
gaaenbe, iEEe bebooev af tage geil ellev at 
oceve itoi$, naav batt bav fimbetbet. ?)J?en 


@tt Slbttarfefs 9toft. 


23 


f0venb bi gaae bibere i bor Uitberf0gelfe, 
lab o$ 6liv>e entg om SKeningen om 33e* 
HCCbitelfen "@nb£ 9tige,' cller boorlebetf bi 
forftaae'r bef, naar bi bntgc bet; tf)i nogle 
ittene bernteb bet Jpevlicj6obcu^ 9tige 6er* 
obettfil, og anbre meue bcre$cgne@jcelc$ D}p* 
belfer og ©Iccbe, tttebenS anbve igjen mene 
©nb£ orgattiferebe SRegjering paa 3brben. 
9}n, naar bi taler om ©ttbS Cftge, ba bn* 
fter bi bet at forftaaeS, at bi mener bang 
organiferebe 9tegjering paa Sorbeu. 

9}n Reefer, gaaer bi ittb paa ben nb* 
ftrabfe ‘DJtarf bi bar for 06, at opfbge et 
Ciige. 3Jiett bi; lab og efferfoenfe; — 
bbab er et 9tige? 3eg foarer, at ftre 2ing 
ere nbbbetibige til at baittte et JKige i Joints 
len eller paa 3orben: nemlig , fbrft en 
Songe; for befanbet, befnlbtnccgfigebe ©m* 
bebtfutccttb, filborlig qualiffcerebe til at ttb* 
fbre feait^ Orbutaneer og Sobe; for bet 


treble, en Soobog, effer febilben Unberfaaf* 
feme blibe vegjerebe; og for bef fjerbe, Un* 
berfaatfer, fom regjereg. £>oor bigfe ©ele 
etiftcrer i bereg retfe Drbett, tneb regn* 
lerr Qlntboritef, ber er et Dtige; men 
eett af bigfe bar opborf at eriftere, ber 
er en ®igorganifation i Cftgef; fblgelig 
en Opening paa bef, inbtil bet orga* 
nifered effer ben famine ’Dfaabe, fom til* 
form 3 benne ipenfeenbe er ©ttbg C^iqe 
liigf atte anbre C'tiger; bbor bi ftnber ©ttt* 
bebgntamb, reffelig befnlbmcegfigef og goa* 
liffcerebc af ben Jperre 3efug, fifligemeb 
bang Orbinaucer og Sobe beftaaettbe i Cieen* 
beb, nblanbet tneb nogef ntennefteligf 5or* 
ftriff eller 33ub, ber ©nbg C^ige eriflever, 
og ber er bang 9Kagf aabenbaref, og bang 
SSelffgitelfer ttobeg ber, fom i gamle 2>age. 

(Sortfceffeg). 


^Jvoclamation! 

Xil golfet paa bet ftitte ifpfter og £5er, af enljticr Nation, @(cegt og 

£ungemaal. 

2lf ^arlet) 9$ratt, 
en af 3ef« Sbvifti Qlpoftle* 

(©fter SSlbfte SB. SBattbeUg Ubgaoe i Slnftralteu). 

Cberfaf af S. 3. •Sabn. 

@tt np Ubbelmg. 


@n 3efn <26vifti 2lpoftel , til golfet paa bef ftitte Jpabg Softer og ©er, af eitbber 
Nation, ©Icegt og Smtgemaal — tneb Jpilfett : — 


®et bar bebagef ben Jperre Sefug ©bvt* 
ftng — ben -DNegftag, fom bobe paa et ro* 
ttterf! Sorg for ontfreitf affen bmtbrebe og 
balbfrebgffnbgfobe Qlar ftben i 3ernfa(ent, 
og opftob fra be ®obe paa ben frebie ®ag, 
fom, effer af ban babbe gibef ftne ^Ipoftle 
33efaling, opfteg til Jpintlen, for bereffev af 
regjere, inbtil bang Siettber bleb til bang 
Sobftattttnel — af tibfcube fine ©ttgle t 
$serbeng nnjxcrenbe Wilber for at aabettbare 
en »9to Ubbelittg," nemlig 3ovbeu$ 


©iett opr ei gnittg, ©bang eliefg Solbe 
og C'teenbeb, 'Qlpoffelffabet og be 
^>e llige^ Si rXe ttteb a lie-fine miva* 
fttl 0 fe©aber og SSelfignelfer. $bil* 
bet ©bangeliinn, faalebeS gienopreffef itteb 
bef^ 2Jpoftelf!ab og 9Ragter, ftal preebife^ 
for aUe DTatioiter, ©Iccgfer, ^ttngemaaf og 
Sole unber ^tnilnt tneb be ^egn, font folge 
be, fom froe: og ba ft a l ben Jperre 3efn^ 
©btiftu^ ben ftore og Songe, tteb* 

ftige fra ^itttlene i fit forllarebe, ttbobeltge 24 


proclamation* 


£egetne, 'og vegjere meb fine £eflige i e f 
tuff ub 5lar oper atfc 3orbeu6 9?iger. 

©ffer af fjabe erfjofbf cn ®eer af beffe 
*Drcrffeeml>ebe og eftev at occre beffibbef og 
fraffilf af bore 53robre ^IpofTIcne, for at 
ooertage tyrcefibeufffabef og Dberopfpuef 
ooer TOtfffoueu til be Saube, fom ncctmeg 
Oevunber — f)bi(be iubbefaffe uccften eu 
Jpatobeet af Sorben — babe bi ifolge benne 
9fttfbarttg|)eb begpubf bov 3Ri$ffon beb at 
ubflebc beuue ^Proclamation, forff paa ©m 
gefff, for bevnccft at btibe obevfaf af fccrbe* 
te$ ©enbetmb, i befeilig Sib og i etbbevf 
©prog og Suugemaal, fom ev iubeffuffef 
iubeu beuue -JRiSffouS ©rffubfeffjcct. 

©ffer forff og freinmeff at baoe be* 
f ienbtgiovt bovf Spiemeb, Jorc&abeube, 5$e* 
ftemmeffe og 5©riube, iubbpbe bi beroeb, 
og paa bet atbortigffe fonuaue atte ^em 
neffcr fif at augre og afffaae fra bere6 
©bubev, troe paa beu Jperre 3efu6 @6ri* 
ffugi og Routine meb pbuipge jpjcrfev og 
augcrgibeu ©tub og bribe bobfe (uebbpp* 
pebe) i 3efu ©fjriffi 9?abu fit bere6 ©pm 
bae ftortabelfe, og be ffuUe faae ben fyth 
ligaaubS ©aoe oeb £aaub6paar<rggeffe i 
Qefu ©f)riffi 9?ami af be 2fpoffre og £©rb* 
ffe, fom ere ubfeubfe af be £eirige£ .tirbe, 
bbirfeu £elfigaaub flat bccre 9Sibue$bprb 
out 33ubffabef$ ©aubjeb, og om atte bere£ 
©pub^firgibetfe, fom ablbbe ©amnie af gam 
ffe £ierfe$ ftorfcrt; og ffat fplbe bere$@iub 
meb 5rpb og ©tabe, og meb 8p$ og jtuub* 
ffab, og ffa( aabue beregftorftaub out mange 
Sing, fom ffiitte bontrne, ibef 9?ogte ffulfe 
bribe oetfignebe meb ©pner, meb ©ugte$ 
Sefjeuing, tneb *Dropbetie6 og 9fabeubaret* 
fe$ Sianb, og %ibre meb ©abe fit at bel* 
brebe©pge efler fir at bribe belbrebebe, oeb af 
bribe fa(bef meb £Hie i Jperrettf 9}ami oeb 
33on, etter beb £aanb6paalccggetfe i 3efu 
9?abn. ®e ®ooe ffulfe bore, be ©tumme 
tale, be Samme gaae, be 53riube6 $Dine fee, 
faafremt be babe tirffraebbelig Sro til at 
mobtage ©amine* 3bbe mauge War ber* 
efter ffuffe, efferfont Sro, j?uttbffab, ©nig* 


beb oa 5fraff fiffager, ®obe bribe opreiffe 
i uogte Silfeclbe, 3lbeti6 ^Bolbfombeb bribe 
bcrmpef, SamgSterue rebuebe, om uoboem 
bigf er, og felb ©leuicuferue befbingeS af 
©nb6 Sjenere i 3t’fu 3iabu. 

W lie bi6fe ©aber ere inbbefaffebe i beu 
upe Ubbering, og ffjeubeS iDteuueffef, fom 
Sroeu fiffager. 

®a Sirbeit eubitu er i flu SSarubom, 
babe beu$ ^ebfeminer ei eubuu erbofbf aUe 
bi$fe ©aber; bog babe be ffrebef freniab 
meb forbaufeube Jpurtig&eb, og i mauge 
©rempler .beffbbe be i forffietlige Saube 
mange af bi^fe ©aoer. 

93i bibe, af be beffemfe ©rbteriuger i 
beuue proclamation noboeubigpite touinie 
i SRobfaefuiug fir beuue og fibligereSibertf 
Srabifiouer, ogfaa meb ben faafafbfedbriffue 
SSerbeu^ forffieUige q)rccffeffaber, Subrefs 
uiiiger og gororbiiiuger, faabelfom meb be 
forffieltige brbeuffe, mobamebanffe og jobiffe 
^roe^befieuberfer; men ailigeoet fuuue bi 
meb at bor SSelbiffie og QJgfeffe for bore 
Uiebineuueffer i!fe uubgaae beuue SDTob- 
fcctuiug* 58i ere ^euueffef^ og ©aiibfte s 
beu£ Vernier. ® erf or fore bi o^ forpligfebe . 
tit af bccre fBibue^bprb out ©aiibbebeii/ font 
beu er, bar, og oil fomine. 

®en dmffne ^rcrff bit fporge »br?ab 
^raug er ber fit eu up Ubbetiug, 6t>ov ben 
gamre er blcbeu bebrigebolbf oeb eit fucce^ 
fib apoffotiff tmerfeberiug?" 

^bortit bi fbare, »af bi bibe itfe af 
uogeu faaban Cbcrreoeviug; bi erfjenbe m 
geu; bun for Wnbre^ ^irfreb^jlit(elfe bifle 
bi bife S8t\cx\ tit af afgiore beffe faa big^ 
figc ©porg^maaB 93euegfelfe eller 95ef reef- 
felfe.» 

©og i be gamfe 2lpoff(e£ ©briff 
ter om en aubeu ©fag^ ^Ipoffre, ^Drafter, 
gfororbniuger, 5]aabegaber og Sraeffer, fom 
ubgiorbe eUer bare fammeufoiebe meb beu 
fanbe ^irbe, eub be, fom auforeS i fore^ 
gaaeube Vagina, og ®u bit foge forgiameS. 
®et upe ^effamenfe bar en Scerebpguing 
meb 3ufpivafiou, apofforiff SMagf, SXiraHer, 


$rocfamattotn 25 


jpetbrebetfer , 5tabenbaringer, fPtop&etiev, 
©pner, ©ugle6 93etieniitg og atte be 9?aa* 
begaoer, font ere ffreoue t betiite53og, Det 
oar en Scerebpguitig tneb ftororbuiuger — 
faafeut Daab til ©pitb^forlabetfe oeb 9?eb* 
bpppelfe i SBattb i 3efu ©brijTi 9?ao n — 
j?aanb£paalceggelfe tit ®pge$ £etbvebelfe, 
etter ©atoetfe t>cb Otic i fainnte #euftgt — 
tittigemeb Slbmiitiftratioit af 93v0b og ©tin 
tit 36nf ouiuietfe om 3*fr ©bvifii Dob og 
forfoitenbe 33lob. 

©aatebetf oar bet ©p ?e(?amenteg 
Scerebogning. ^Peter feto baobe ingen 9?et 
til at fovaubre bet, ei better baobe ©am 
lu$; bt>i$ be gjorbe faa, oitbe be baoe for* 
fpitbt bereS apofToliffe ^agt og ©faub foni 
©brifhte, og oitbe baoe oceret fovbanbebe, 
font ©atiluS bar ffreoet: "Derfom oi etter 
eu ©ugel af iphnlen prcebiter uoget aubet 
©oaugeliimt, ban ocere en 3orbaubetfe> 

Da mt bette er cti uimobffgelig ©anb* 
bob, foui iutet ®feuueffc betbigt fan af* 
bi$ptitere etter beuegte, oit ©porg&naatet 
om en apofHifl etter firfelig fitccetffto Ooer* 
teoeriug forftare fig feto faalebeS: 

©re fornceonte $ing bteone ooerteoe* 
rebe i ^eeitbeb og ^raft titbtil bemte Dag? 
2tpofielflfab, ©eerfraft, 5fabeiibaring, ©ro* 
Pbeti, 9Jlirafler, ©aabegaoer, Qlnorbuiit* 
ger og Srcefter ltforatibrebe, tif!abfe og uonu 
faffebe ? 

£oi$ faa er, baoe oi 2tpofUe, .ftirfe 
etc. enbntt, ubeu en tip Ubbelittg etter up 
©effiffelfe. 

£oi$ iffe, er ber iutet WpojTelffab, im 
geit Jftirfe, tngeu rfjriften ©itibebe og ©aa* 
begaoer paa Sorbeu, mtbtagen be btioe be* 
fliffebe oeb eu np Ubbeting. 

3 ftb(fe $ilfcelbe oitte oi fporge, boor* 
lebe$ ffat $ufinbaaret, grebtfatbereit og at* 
miitbelig ©aitbbeb og ^uttbflab btioe inbf^rt? 

£porlebe$ ffat £erreu$ jttinb* 
ffab bebceffe 3orben, font ©anbet 
ffjttler ig> a o e t ^ 93tinb? 

JpoorlebeS ffat ber btioe e e tt 
£erre, ban$ ©aoit eet, og ban ocere 


jtonge ooer at Sorbett, fom©ropbeten 
ffger? 

£oorlebe$ flutle Sobente og aubre af 
3$raef6 ©tannner btioe gieitopreiffe, ttaar 
?ibeu$ ftptbe font titer? ©aar bere$£i* 
ber ere fulbfomin ebe; naar $ibeit$ 
ftptbe fomuier tit be $iitg$ © jen opret* 
tetfe, font eve omtatte af be belli ge 
©ropbeter fra ©erbetttf ©egpttbelfe? 

3 b^ilfett af be ittattge ©reite af belt 
faafatbte cf)rifhte jtirfe (Tat ©ub$ itraft 
og Uttbergiernittger btioe aabeitbarebe, naar 
Spa n flat btotte fttt Qtrm for atte ©ationerg 
ipiue oeb 3$vaeltf og 3nba ©fantmertf ©jett* 
opreteitiitg? 

©it £an auoenbe ftu 9J?agt og ©ii& 
bottt tit at opreife bent efter cit brubt ©agt? 
efter forfatflebe Scerbomute? efter forbreiebe 
Wnorbuinger? eu beelt j?irfe, ntangteitbe 
niirafntofe jtrafter og ©aoer? fort, tit en 
©bvitfeubom, font bar regjeret atte 9tatio* 
iter ineb et 3entrii^, og gjort ©atiouerne 
og bere$ Stegeuter brttfue i ffue ©eberfipg* 
geligbeberS ©iiit? 

7?ei, tti fuarc fcrifttflt 9M! 

£oorlebe$! — ffalba ©ropbetieu£ Orb 
gaae uopfptbte titgrnube? 

©ei, albrtg! 

^eraf attfaa belt lttmbgaaelige 5^0b^ 
oettbigbeb af en ”9?p Ubbeting" en up 
apoftoliff Jttlbrn agt, 

©aabatt en 5utbmagt er tut oprettet; 
faabau eu Ubbeting er tttt aubetroet og be* 
ftpre^ af ?tpo(T(eue og be SStbfte i 3ef« 
©bt’tfii jtirfe af ©ibfte^Dage^^eUtge. 

5or en faabait ©ag er bet atSERartp* 
rer baoe btobt, og et beef t 5olf er bleoett 
berooet fine Sribeber, rooebe, ptpnbrebe, 
abfprebte, jlet omtatt paa atte tttnlige^aa* 
ber og ttbbreoite tit 3?jerge og iprfetter i 
Qlinerifa^ 3»bre. 

SSrtige, fromnte og rettceufeube ©brifr 
tie! (tbi faabauite ere ber i euftoer ©eft 
unber £imlen), oi aboare ©ber b^vtteb al< 
oorlig, og bebe ©ber i J?erren$ 3?aoit, at 
tibgaae fra eitboer ©eft og fra bele bet 26 


I 


proclamation* 


dbriftue ^33abel^ ; (a "Fom ub fra beube 
m it golf;" font beu sarnie Sfpoftel figcr, 
"tbi beube$ ©puber bar uaaet til Jpiiuleu, 
os ©ub bar ibuFommet beube$ Ugubcligbcb." 

Sommer bevfov ub og foretic^ meb be 
JpelligeS SirFe, og belligev bereftcu ©bev* 
£ro, ©berg Q3ouuer, ©berg ©tprFe og 
©berg hitler til ©ubg $3cerF. 

Deu famine 3ubbpbelfe ci T nieeut til 
alle oprigtige, retteuFeube og aubccgtige 
©eiftlige, ftoabeuteii be ere SatoliFer eller 
spvoteftautev eller anbve 5)teblenmier , og 
be opvigtige, uibFiare og aubcegtige 9Ri^* 
ftonaire og bereg Uuberfrottere , fom forte 
58 1 6 1 e n til frenuuebe Sanbe, fom arbeibe 
ituellem 3igbierge ellev brccubeube ©aub, 
imettem 5>rFeuer og 58ievge, eller paa oilbe 
eenfomnte ©teber, eller paa fjerue 3>er, 
omgipeu af ben ueubelige UbftrccFuing af 
Suft og Spew, af Sicerltgbeb til 3efu^ og 
bere^ SRebmenneffer. 

£il ©ber bringe pi glcebelige £ibeiiber! 
©ib|Te=Dagg ©lorie erbegpubt; betba* 
geg paa Sorbeu! 

De £rofafteg 93onner af eufjocr Sibg* 
alber ere borte! 

Jpimlene ere atfer bleoue aabnebe! 
©ugle bare uebfteget meb cn up [Ub^ 
beling til ®lenneRef! 

©oaugelietg gplbe er aabeubaret! 
©oge ere belbrebebe! 

Diceole ere ubbreoue! 

©ubg 3tige er Fomnict! 

©aubbebeug og grebeug banner er 
opreift! 


Og for beni, fom ere i ^RorFe, er et 
Spg opgaact! 

. Og onifiber iff a l ^JforFe , SSauFunbig* 
beb og UuberfrpFFelfe opbore paa 3orbeu ! 

$labucr ba ©berg Jpjcrter og mobta* 
ger og Icerer ©ubg 58ci mere fulbftonbigt; 
ocuber gauffe tilbage til ?<crebi)gmugeu i 
ben 58ibel, fom 3 offeutliggjor , og ben 
©ub, fom 3 tjene. 

Og til bem, fom Fun ere ©bvijTue af 
Nation, gobfel eller ©taub, og iFFe af be* 
reg ©jerniug , fige oi ocb 33efaliug fra 
Jperreu, fom og ab Subbpbelfeug 58ei : »afe 
ftaaer fra al ©berg Ugubeligbeb , *Bebev; 
ftpggeligbeb, ©berg ?ogu, 58ebi*ageri, £o* 
reri, ©ubgbefpottelfc, DruFFenffab/^pil, 
Sebiggang, Umaabeligbeb, £oomob og Daar* 
ligbeb; ogfaa fra ©berg 3Rorb, £pocrt og 
[Rooeri, og al ©pub. 

Opborer meb at tage ©ubg, Sefti ©bri* 
fti gaberg 9taon forfceugelig, gorpligfer 
©ber oeb en ^Dagt eller et beftemt gotfevf 
til at tjeue jperren , Fom og blip bobt i 
bang 3faon , og 3 ffal faae £ilgioelfe for 
©berg ©pnber og ben £>e(lig 5laubg@aoe. 

Og fjin$ 3 ba bolbe Peb iubtil @u* 
beng £ib at bolbe 3efu ©brifti ©efalim 
ger, ffal 3 blioe frelfte i ©ubg binmielfJe 
£Ttige. £illige ffal 3 bare Deel i beu far* 
fie Opfla ubelfe , fom oil ffee om uogle faa 
9lar, og ffal meb Songeu, beu (tore SReg* 
flag, regjere paa Sovben, i Sfabet, ectSu* 
ffnb 2lar. 

(gortfeetteg.) 


©it SltmarfeJ tmofc te faille ^Jrop^etet?. 

2Jf Sobait % Soreifaeu. 

(gortfat fra 9lr. 9, 1 ?larg.) 

©pnbefalbet paa Sorbcn, ffetc meb ftoffet til alle Siugg 58erebclfe, og bette 
©ubg Silfabelfe. SBerbcu bleu i Scggn* oar ©ubbonuneug SBcvfeu og ©ienbomme* 
belfeu berebt peb ©ubg Orb, formcbelff ligbeb. ©Friften fortccller og, at ba ©ub 
£ro, b^ilFet oar ©runbprincipet og ©runb* iubrettebe 3orbeu til SBolig, og Dpitue i 


27 


@tt Slbuarfel imob be fatffe ^Prctyljeter* 


bereg fovjfielltge ©Icegtev, og SBfcuueffette 
paa bett ffuebe nb ooev bet fout ban baobe 
ffabt, og fee, bet oar afffauimcu gobt. 2llt 
ubgif fra ©itb£ Jyaberbaanb font gobt, i 
SibeinS Jyobfet , og belt gaujfe ©faMtiitg 
fvpbebe fig ooer fftt £iloceveffe, og ©ub oel* 
figitebe 3orbenge, ttteb alt bet fout aati* 
bebe bevpaa, og J?avutonieit, ^eeubebeit, 
.ftetligbebcu og Uffplbigbebcu', font opfi)(bte 
6e(e ©faMiingeu , beotbuebe ©fabevetig 
frulbfomitteubeb og j?jccrligbeb. ©et oav 
i ©ubg SButfboitt beflitftef at 9llle ^fMle 
iubfluttes tmber Ulpbigbeb og ©pub, for 
at 3riu ©bnfti Sorjceffelfev fiiitue opfpl* 
bed paa bent font troe. 9Sor Jperre 3e* 
fitttt Sfirifhutt Met) for $8eibeu$ ©ruubootb 
Met) (agt betfenit at ffulle peeve Cfferef oeb 
boilfet ©itb oilbe gjettlofe SKemieifette fra 
ben oprinbelige @pttb og bringe beitt fits 
bage til fit 9Iafptt jog bev botmtte bent iffe 
for Qlbatud Ulpbigbeb men for beved egne 
pevfoulige ©oevtvcebelfev* 2tt(e 9DTemteffev 
eve faatebe^ gjeulofte fra ben farfte brubte 
Sood ftovbaitbelfer , euteu be ev gobe etlev 
cube, og bet fovittebelft oor Jperved 3efn 
©brifti ftovfouittg. £>g (igefottt ftorbam* 
melfett font ooev allc -iSKemieffev fovittebelft 
9lbautd ftalb, faalebed ffal ‘Siofettd C^etfecr* 
btggjorelfc fotttttie ooev atle 9Jiemteffey for* 
utebellt ©bvifti Sftetfcerbigbeb. ©eu itgit* 
beligfte ©oubev og bet ltfifplbige 33ant bleo 
fovmebetft Qlbamd ©pitb bragf tiubev 5 or* 
bommelfeu, ubett feto at gjove uoget bertil, 
og iligemaabe ev Sgieuloditingeu fra ©traf* 
fen for ben oprinbelige ©pub eeitd, faaoel 
for beu O'tetfcerbigc, font ben Ugubeligc. 
Dg ligefom SDieuuejfeiie tile feto giovbe 
uoget til gorbanbelfett be Mco nubevgioeu, 
figefaafibt gjorbe be uoget til ben almtu* 
belige Sovloduiug og ^effcevbiggjorclfe font 
flete formebelft ben ©tied Spbigbeb. ftov* 
banbelfeit befiob i at i ? egemet bleo ooevgioet 
til @0011 i ©raoeit og til gorvaabnelfe, og 
Qlaubeit bleo foroiirt fva ©fabeveud Slafptt 
og lout tmber beu Dubed ^Jtagt og 3ub* 
flpbelfe, font baobe ooerouttbef ben* ©pit* 


beu bleo oel et Cube i Jpeufeeitbe til ben 
Sovftprrelfe ben oirfebe paa Sovbett, ibet 
Sorberige bleo ett Q3olig for ©bclceggelfe, 
©Icnbigfieb og ©idbarutouic, baabe title (lent 
be fovuuftige og uforuiiftige ^cefeiter. ©pit* 
beu gveb forftpvreube iub i alle ^etuiuger 
og oeubte op og ueb faaoel paa be mates 
rielle og aaubelige £iug, og bragte $3prbeu 
af Sovfrcenfeligbeb i Xserbeit. ^fteit faale* 
bed fout ©nb i ftu $3iidbom bar fmtbet bet 
bebft og tjeuligt for 2lbantd @0ituev og 
©oad ©tfttre t ^>eit feenbe til $ilftaubeit 
paa 3ovbeit, oi tev forbrifte od til paa beu 
aubat ©ibeatfalbe ©pttbeu et©obc boor* 
oeb ©ubd Qllmagt, SSitgboiit og jvjcrligbeb 
eub berligeve ffitlbe aabeitbared til ©ttgle* 
ned SBemtbving og til 3Jtenucileued ©lecbe 
og ©aligg|0velfe, 5Reuite{lette bar efter 
©pubefalbet faaet 35egveb out ©obt og 
Oubt, out Otet og Uret, og berfout bet if be 
folgev fin egeit 95egjer(igbeb ellev ©eloraa* 
bigbeb, bet oil ocere iflattb til i Spbigbeb 
og gjbmpgbeb at b0ie ffg uitbev belt aitbeu 
8oo, ber ev attovbitef 3Kettiiej!ette. ©ett 
aitbeu Soo er, at fiettbe©ub og ocvve ben 
$evre^ 3efu ©bt’iffi ©oangeliiiui Ipbtge, 
og berfotti < 30Teuu effeue felgev beitne Soo, 
bet fore* fretn til bet ®faal og belt $ev* 
ligbeb, til 6uilfeu beu ^erve 3efmtt bar 
aaMiet bet 9ibgaug. 

©aalebe^ opbagev oi beu ©oige fta* 
bev'i £ettfigf titeb ^eitfpit til oov ?il(tattb 
paa 3ovbeu for bant. 23ovt ^io paa 3ov^ 
belt er eit ^vooelfe, og ?ibMobef tuieKetn 
^itggeti og ©raoeu er ffiamfet o^ til oov 
Oinoeitbelfc, og fieri fitter oi ©ub$ SBi i& 
bout og ^jcvvligbeb, bev iffe aleue fiav 
fljceufet o^ eu ^eUcuttib til Ontoettbelfe, 
men ogfaa iUiibler t beitite ^elfeittfib, font 
oi eftev oor fri SBillic meb ^vo og Q30tt 
fait bcuptte o^ af til atbefovbre oor^reut* 
gang i ^elliggjorelfe. ©et oav i ©nb^ 
^OuSboui at ^eittieffeite efter ©pubefalbet 
ffutle boe og oevre ubeluffcbe fra IMofeu^ 
Zvez og fra fiau£ 9lafpn, font falbue og for* 
lovtte ©fabuittger, og blioe ligefom ooev* 28 


@n Slbttarfe! tmob be fafffe ?|}ro^eter* 


labt tit bcm felo til at fpfge beve^ egen 
Millie. Dg Deb bet be tom til at folge 
beve6 egen Millie, bleoe be tjobeltge, fanb* 
felige, biffoelffe, 09 fom Solge beraf bleoe 
be ber i £iben unberlajTebe at 3 orberige 6 
Sorbanbelfe 09 0 merte, 09 tilfibft nbelut* 
lebe af 3ovberi9e 09 ooergione til ben cube 
9 Wagt$ $$ilbaarligbeb 09 Jperrebonime, 
0aalebe$ letter oi at 9 Wenueffene i Jpeu* 
feeube til ©traffen bleo oreratret i 9?et* 
farbigbebeng fBolb. $ 3 el fTecr 3gienl0$* 
niii9 for ©fabniiigen, men tun i Doer* 
eeugtfemmelfe tneb @nb$ OTetfccrbigbeb fra 
©oigbeb af; Sovltt&iing er bleoet tiloeie* 
bragt af Srelferen, bev efter at baoe libt 
og bob, opbrob DttbewS og £elpebe£ ^)orte, 
afocebnebe Sovftenbttmmerne 09 3 )iagteruc, 
prerbitebe for fJlauberne fom nave i gam 
genflab, 09 be Dobe fom f)0vte ©nb6 ©0116 
9 ? 0 |t leoebe op, 09 frait ooeroaubt Dobeu 
09 Jpeloebe, nbgil af ©rat>eu, bortfpvte 
Sanger, tog £eloebe£ 09 D0ben6 9T0gler, 
09 efterat f>an forft baobe aabeubaret fig 
for be f>etlige Clotnber , ban opfoev til bet 
4 ?ttie i Jpefligbomnien bo® Saberen, biem* 
bragfe og ueblagbe ©eieren for fin bini* 
melffe Saber, annammebe berpaa ©aoer at 
nbbele blaubt ^ftenneflene, berebte tyarabitf, 
et 0 teb for bem fom Saberen tilfjtuibte 

bam, 09 nebfoer igjen til 3orbeu$ late 
©gne, 09 aabenbarebe fig for Difcipleite 
efter fin Sorjccttelfe , for at trpfte bem i 
bere^ (Tore 23 ebr 0 pelfe, 09 pelfigne bem og 
bebnbe bem ben £elligaanbg Snfpiration 
og SERagt og $Mfignelfe, fom ban baobe 
annammet bet af fin Saber i £erligbeben. 
39 ienl 0 ^ningen' fra ben forjTe Sorbanbelfe, 
eoigt meb 9 lanb og Segeme at blioe ube* 
IttWet fra ©ubg 2faft>n 09 fonnue nnber 
ben Dnbe$ eoige Scenter 09 Jpevrebomnie, 
bleo opberoet peb ben £erre6 3 efn @bi'i(Ti 
opoffrenbe itjccrligbeb og Sorfoning, ibet 

ban, fom openfor er fagt, borttog DobenS 
‘ 43 raab og £eloebeg 0 eier, tilociebragte Sri* 
beb og oplob Scengfelet for be Sangne 09 
^nubne , og benne 3gjenl0Sning tommer 


ben ganfle ©tabuing paa Sovben tilgobe, 
eitteu be er gobe eller cube, Sflitnfo^niug 
i Qlanberiget begpnbte meb Q‘brifTn$, ber 
preebibebe ©oangeliet for 2lanberne, 09 £i* 
belt bleo opfplbt at be Dobe tom til at 
bore ©ubS @011* 9 T 0 fT, og be, ber bttver 
ben, leper op tit epigt Sip i ?lanben, 09 
ligefom ©Icegferne efterbaanben fobetf, faa* 
lebe£ er bet ogfaa nieb 9 Janberne$ 38itn* 
loaning. Den fortfe Dptfanbelfe fleer Peb 
(JbniTi anben Silbonunelfe tit Sorberige, 
tbi ban flat bomme ith alene for at 0be* 
Icegge* fine 5 ienber, ber ibbe bar Pillettroet 
paa f>am, langt minbre taaret bam, fom 
ben ^Kagten, Wrifen og 9 Tegimenfet til* 
tomnier i atle ©oigf>cber, men ogfaa for at 
Mine b^vliggiott i fine ipcllige 09 bennbret 
af bem, fom bar troet 23 ibne$bprbet 09 for* 
oentet 3oitnl0^niiig, naar be finite fine 
ban$ 2lafpn og bau$ ^JKagte^ £>erligbeb. 
Den forfte Cpflanbelfe er altfaa berebt for 
beiu, fom bar troet 09 bar oerret ben £et v 
re6 3efu @bvifM ©oangeltum lobige i alle 
^rinciperne, font er £vo paa ©nb , Dm* 
oenbetfe fra bobe ©ierninger, Daab til 
©pnbtffovlabelfe, £aanbgpaalceggelfe for ben 
^clligaanb^ ^elfignelfe, Sroe paa be D0* 
be^ OpjTaiibelfe 09 en epig Dom. Den an* 
ben DpjTanbelfe er be Ugnbeligetf Dpffan* 
belfe, og bet er bi$fe, ber ifte bar oillet 
tro ©alibbebeu^ ^rinciper, men bar fnlgt 
bere^ egen Millie, 09 foni faabanne be bar 
itte fnnnet oocret ©oangeliet Ipbige, og be 
tommer frem efterat be tnfiube Qlar ere 
fnlbenbte og efterat ©anbbeben bar triuni* 
pberet oper Sognen t bet fyeU Uniperfnm 
og efterat Doben, ^apet og ^eloebe bar 
gjeugipet eller ubleperet bem for at blioe 
bomt bot’v efter fine ©jerninger, efter bet 
fom er opflvepet i ^ogeuie. ^Ken forenb 
Dommen foregaaer, opfeette^ ^erren^ £bvoiie 
i ©fperiie, og ^immelen og Sovben fani* 
inenrnlle^ 09 bovlflper, faa at ber ilfe bli* 
per fnnbet 0teb for bem mere, Dg en 
0 pe af 3 lb og 0 pool, berebt for Dpret 
og ben fa Ifle ^ropbet, i bmtfru Doben og 


29 


@n Slbsarfcl trnob be faljfe $ropl)eter. 


J^eToebe blit>ev faftet, tittigemeb atte tern 
boi$ 9Taoue ifTe finbeS opffreoet i Sio* 
feu^ 23og. 

©aatebeS ftuber oi SgieutoSuiugeu tit* 
oeiebragt, faaoet for be ©obe, forn be Ugu* 
betige, og at be £etlige$ ©atigbeb og be 
UgubetigeS gorbmnmetfe ev ooereeuSfteuu 
itieube meb 3Tetfa:rbigbcbeu6 ftovbviuger. 
Sgjeulo^ningeu fleet* uaar 2taub og 2e* 
gerne after foreueS i £)pffaubelfen , men 
foveub bi£fe foregaaer er be gobe dauber t 
^)arabii$ og be oube Qtanber t ©cbeot. 
©ub oil ba itfe igjeutofe 9Heunefleue fra 
beu forfle 2>eet af ftovbanbetfeu , for iffe 
at futbfafte beu fytk ©atiggjoretfeg tylau, 
■SienuefTeue fTntte f)tv. i Siben ocere mtber* 
faflebe ©pgbomme og Stager, Jpierteforg 
og Sugtetfer, og bet oar uoboeubig for be* 
re£ ^prooetfeS ©Tplb. 3or at @ub$ 
bom, Qttmagt, ^janligbeb og ©arm&ievtigs 
beb for 9Reune|!fne tpbetigt flutte aabeu* 
bareS. Sibetferue ber i Sibeu bteo ogfaa 
'SKibter i ©ubS 3abei*baaub tit at brage 
< 3KcnuefTeue tit ©ftertaufe, og (ebe bem tit 
betligt Qttoor, og berfom Sibelferue fom ©ub 
feuber oS, oirfer paa o3 ooeveeuSftemmeube 
meb bau$ £eufigt, oor Silbageoeubeu tit 
bam fan berebe 3orbeu fom Jpimmeteu 
©tcebc. Og ©amoittigbebni er beu So* 
telfe, ber i Joreuing meb ©ubS SjeuereS 
53ibue6bprb, er befteuif at (ebe SauTeu fra 
beu jovbiile @anb$ paa beu bimmelfTe Qtt* 
traa, og ^eunefTet btioer i ©taub til,' 
boi$ bet oit, at aiuiamme ©ub$ 3Tige6 
3t)tbe af 9laabe, 3reb og ^jeertigbeb, uaar 
bet omoeuber fig, troer ©oaugetief, amiam# 
mer 2)aab tit @i)ub$fovtabelfe og £aaube>* 
paatcrggelfe af bet bmere ^rceftebomme for 
%tubeu£ 93e(figuetfer. Og 9laubeu$ 93e(* 


ffguetfer (TjceuTeS 5KeiuiefTeue i Sorbolb tit 
bere$ Stib og Qtgtpaagioeubeb, faa(ebe$ an; 
uammer beu 5littige og gJbmpge en (Torre 
3)eet af Ovbet og SJaubeu, iubtit bet gioe£ 
bam. at fjeube ©ub^ S^ige^ J^einmetigbe- 
ber og forflaae bem, SDieuneflfeue fan ber* 
for (Tribe faatebe£ frem, at ban bother (In 
9Tatur uuberorbuet 9tauben6 Jperrebemme, 
og terrer at beberfTe ftg faatebeS, at ban 
traeffer ©ub£ £Ttige til jig, og ncermer ffg 
meer og meer bet ©ub£ 93ittebe boori ban 
oar fTabt. ©aateoeS ubforer ©ub ffue (lore 
og oigtige $>iemeb meb Jpenfttt tit beu 
Sreffe, bau bar berebt SleuuefTene fra 
©oigbeb af, ©ub fTabte atte Sing, baabe 
i £imteu og paa 3orbeu, bau bar fTabt 
Sing tit at oirfe og Sing tit at inboirfeS 
paa, og bet for at ubfore fine eoige og 
Ticertige £eufigter. Og er ba iffe ben 
gamte SebiS Orb faubt, fom bail tatebe tit 
ffue ©miner augaaeube ©ub$ 33eflutning: 
"Og uu fee, berfom 5tbam iffe baobe ooer* 
"traabt, oitbe ban iffe ocere fatben; men 
"bau oitbe ooere forbteoeu t ©ben^ J?aoe. 
"Dg atte Sing fom oare fTabte, maatte 
'Ocere forbteoue i beu famme Sitjlaub, fom 
"be oare i, efter be Mere fTabte; og be 
"maatte baoe occret tit for eoigt og iugen 
"©ube baot, jOg be oitbe iugeu Sorn 
"baoe baot; men oitbe baoe forbteoet i en 
"UfTotbig Sitflaub , og ingen ©Icebe uobf r 
"tf)i be fjeubfe iugeu ©org, og intet ©obt 
"gjort, forbt be fieubte iutet Oubt. ?Ren 
"fee, fitting er bteoer gjort efter ban$ ^ii^ 
"bom, fom Tieuber s ^ttiug, 9lbam fatbf, 
"for at SWenuefTene fTutbe btioe tit; og 
"^enuefTeue ere tit, for af be fTutbe upbe 
"©tcebe." 2 9Tepb. ?)ag. 58. 

(Sortfcetfe^.) 


©ottf eretije. 


3reberif^ ©oufereuae beu 22 og 23 
?lugufl. 2©tbfte ©. Sarfcu prerffberebe. 
?©tbfTe 9T. ^DiiTfetfeu auerfjeubte^ fom ©on* 
ferei^en^ tyreeffbeut, ^©tbfl^ 3^ 2arfeu fom 


gerftauber for ?yvebevit^ ©reen og 3?. 3 p* 
banfeu for ©rei^ ©reeu, efter at ocere or> 
bineret tit ^©(bfle. ^preeft Sarfen beret- 
tebe at baoe bobt uogte oeb 3TingTiobiug^ 


30 


$fl (£miflrantente. 

$tl < §miQtantern e. 


2>a Siben for be £ettige$ Uboanbring n cornier ftg ffcerft, 09 9Hange betape fig 
paa at fortabe Vernier og Srenber, for at foge et £>jem ibtanbt bem, f)Pi£ Sro er tig 
bere$, og bPi$ ©elffab er beta mere bprebart, faa feter icg bet er min tytigt at gjore 
nogte faa 33emcevfniitger og gioe nogte gobe 3iaab itibe, boilfe Qllte oitbe gjore oel i 
at agte paa, fom on(!e at brage 9Jptte af bereg ©rfaving, fom ere gattgne forub. J?oo 
fom betragter bent, fom mioboeubige, og mtf 9 taab fom nnpftigf, tit faabatme tater 
leg iffe, men inbflrcenfcr mine SJemccvfninger tit bi^fe, fom amtamme bem, 

3 buffer nof, at jeg i min forfte ^piftet fagbe tit ©ber, af ieg tamfte oorbcbfte 

^)tau oitbe ocere, at retfe 06 effcr ^rceftbentffabettf Oiaab, fom er ooer be £etlige i be 

britfiffe £aube, faaoibt itintigf. 

3 eg bar iffe et eiieftc £>iebtif tceuft anbertebeS. 3 eg formanebe ogfaa be 2 ©lb(lc 

tit at gjore ffg befjenbt meb Qlntattet af be R)erfo»er og Sami tier i bercS refpectioe 

9Kenigbeber, fom ftiube fotfpne ffg meb titftrceffctige 9Rib(er fit 3^eifen og ouffebe at 
reife, og ba at inbberette famme tit ©eneratcouferen^en, faa at ber ftmbe teieS et ©fib 
fit bem 9Jtte tilfammeu. Dctte er iffe (feet, men maa flee forenb et ©fib fan erfjolbe^ 

$?ab betfor atte, fom agter at fotgc £©lb(Ie Sorl’igren, og bar SWibtev not, o& 
er bteoen raabet tit at reife, tubfeube bere£ Sarnie til bam, elter tit bette ©outor, iffe 
fenere enb ifle 9toobr. £oer tyevfou htrbe bane ibcftninbfte 150 fit 200 StbMr* 150 
er ben minbfle ©uni, feg meb rotig ©amoiftigbeb fau raabe Sftogen tit at afreife meb, 
fom renter at reife tige tit ^jergene^ Dale* 3 maa buffe paa, at ber er mange ^Sanbe, 
nbftvafte ©tetter og brie Sjerge at pa^fere foreub 3 feer ©attfeeuS grotiuc Date, og 
3 oil ocere ubfat for Save baabe titfoe^ og tiflanbtf, om ei ibtanbt Nome og fatffe 
SBrobre, ber oil tabe oentig, faalceitgc ©ber£ tyenge oarer oeb. 3 maa ffitte ©ber oeb 
®ber$ focere Dragfiffer, jerubeflague hitler 0 . f. o*, fom 3 bare nebaroet fra @ber$ 
Sorfccbre fra uminbelige Sibcr, og mebtage tetfe Suffertcr etter lifter, fom er oet gjort 
og iffe ooer 40 Sommer lauge, 20 brebe og 20 bpbe, froitfe 3 begoemt fnnne ftptte 
ornborb 03 tofte af og paa 23ogucne paa ©tcetterne. ©t better er bet noboettbigt for 
be Sattige at baoe Slceber ttof meb tit ti Qlar — : 3 oil bebooe et gobt @cet oavme 
Stceber tit folbt $3eir, og et ©cet tonbe tit ©ommereit, ©footer og ©foe til bete 
3teifen, fom oit oare 6 tit 9 < 3Kaancber, ^iabraSfer, Doner og gobe Sepper, noget 
Sjoffentei, boitfet bor ocere let og faabant, fom er abfotnt noboenbigt ; men bet, fom 
3 brnge ber og paa ©fibet, er faa forjfjeltigt fra bet, 3 oil bebooe paa ©teetterue, at 
3 Pit bebfl fnnne forfone ©ber bermeb paa Ubfanteu : tonbt Serntoi og Q3tiftoi er 
meejt fjentigt. De, ber onfler at reife bittigf, maa iffe mebfore ooer 100 ^3uub pro 
^erfona, og boor ber er fmaa Stern fan bet ocere befobelig miubre. Sragf igjennetn 
g)rfen bcfate$ meb 24 Dottar^ p©t., iffe at ftge noget om Dmfoftitmgerne berfra fit 
©onuftl 9?(uff^ De, ber bar focere ©ager, gjor bebre i at gjore bem i *Peuge, og om 
be iffe fan finbe bebre 23vug for bi^fe, ba anoenbe bem tit eti gob So, fom oit gioe 
SRcetf tit bere^ fmaa ^orn paa ©tcetferne, og bet oit ingen ©pub oare, om 3 ffntbe 
bare nogte faa Datere titooer^ tit £>iemme*Sabrifata, naar 3 fommer bi*ni. — Jpaanb* 
ocerfeve, fom Pnffer mebtage ^Scerftoi, 9Ko better 0 . f. 0 . af bereS Snbnftri, b^r nbocctge 
be, ber ere tetfe og ocerbifutbe. 


SB. ©notp. 


31 


9W$fton&@fterretmnger. 

^t§fton&@fte?retningev< 

9lf JSlbfle SbttiawS 33reb* 


©an SBernarbiuo ben 25. Snui 1852. 
Sjccre 58robet* ! — ■ 3eg t>cui)tter bemte ©tunb 
til at tilffrioe ©ig et tyav Sillier om bor 
'SHiSfioit o, f. o. 

%tgaaeitbe og felb, bi f)ar paafcegpubt 
meget 2lrbeibe af bet, fom borer til iibe 
^tilcrg. 3 ©ee. bleb bi fcerbig meb at 
opmaale bor (lore 5Harf paa uccffett 2000 
9(gre; ^loiuing og ©aaetting paafulgte 
ftrar; bboreffcv 93r. Slid) afieifle meb et 
ille ©eljlab, for at nbftubc eit 93ei berfra 
til @an'©iego. Det loffebeg bam at 
(tube eu gob Sjorebei, meb gobt Sober og 
93anb bele ©frccfningcit. 

3 ^Ipril opforte bi eu Signing af 
adobies (nbrceitbfe Sluitrfteen), i bbilfeit 
bi bblbt bor Sonfereu^e ben 6te 2fpril, bbil* 
feu bar en glab Da g for be £el(ige ber, 
©eu og firffnbStbbe tyerfouer traabte frem 
og lob fig bobe. 33t)guingeu afbeuotteg af 
bor ©agflfole af 125 ©leper nnbet to bue* 
lige Scrrere. 

93i bar anlagt en gob Sjorebei til be 
tcctte ©fore af Sov, ©ran og ^obfrce, fom 
bebcrffer be filtfbbettbe Sjevgc* 

3 Waits begpubte bi at opmaale bor 
©tab, 93eliggeubeben ligner meget ©alt* 
fbeflabS; i 33aggiuiibeit feer man Sierra 
3tfebabaS crrbcrrbige, fneebcofte Jnobeber rceffe 
til ©fperne, og fra btSfe 93jevge nbfprin* 
ger utallige ©tvbtume, l)biS fruftalflarc 
93anb fan ttbbrebeS ooeralt i ©taben tif 
3itbbt)ggerneS 33rttg i Doerflbbigbeb. @te* 
bet er eu fifra^ ©loette, bbiS ueberfte ©ele 
for en laug ©trcrfntug er tcet beooretmeb 
9)iif, 9lfp og ©ocantor, bbilfet afgioerOoers 
flobigbeb af 93rcettbe og ©jerbeflaoer. £il 


fenfire frembrpber eu briflig Sjergflront 
falbet 9^io be ©att 33eruarbtno, bbilfen 
afgiber Doerflobigbeb af 9)aub til 9Saub* 
uingeu, font og ppperlige ©teber til Wolle* 
og Sabrifatilcrg, 9icraeb Slobeit bar bi 
bor tinge ffiiitifjaarb Paa 40 2lgre Sanb. — 
©tt Sierbingbei fra $empelgrunbett, ber er 
ett barttt Silbe meb reettt 9Saitb, font lober 
ittu u ttogle faa ©fribt forettb beu blanber 
fig meb eu fooblbolbig Stlbe, og een meb 
reettt folbt 93aub. 

3Si bar baot eu rig £bebebo(l og bar 
be allerbebffe Ubffgter til ©oerflbbtgbeb af 
WaiS, Conner, Surtofler o. f. p. — Sits 
matet er faa bebageligt, fom bi futibe pm 
fie. ©ibfte 93 inter, font jeg borer, eref 
©retnpel paa asintrene t Wltninbeligbeb ber, 
bar bceret meget milb og bebagelig. ZU 
ingeit Sib bar bet faa folbt, at eu ©ber* 
fraffe eller beSlige bar ubbbenbig* ©ett 
forfle Olegit falbt beu 30te 31oobr., og bar 
faa milb font i iDtai. — ©ett aitbett falbt 
beu 5te ©ecbr. ©rceSfet torreS t 3uui 
eller 3»ti , men bebolber fttt Sraft til t 
©ecbr.; og efter ben for fie 9? eg it eralStfa* 
furen grou tgieu. ©aa laitgt man fait 
bine er SBafferue bcflcebt meb bilb Jpabre 
og ©eitop, og ©aleit meb oppigt ©rcrS. 
£bebe faaeS ttteefl t 9topbr. og inbfamleS 
t 3uni, og Sbrbbutibeit og Sliutatet er gobf 
fliffet til at frembvtnge ©libett, 9Simbruer, 
Sigett, ©ranger, Soerffeiter o. f. b. ^er 
flnbe^ eu (lor ©oerflobigbeb af eu 9lrt @ac« 
tu£, foiti ofte itaaer eu ^oibe af 30 Sob, 
og bcrrer en belfmageube Sntgt, og bulged 
til Sttbbegittug, 


©fter Sort Sarantie ^)o|Tme(Ter^ Uttfle tnbrt)ffe$ fplgettbe Stitier: 
^il 93ubltfuiti. 


Sort Savantie b. 16. 3Kai 1852. 

3eg evflcerer Oeroeb, at eu ©oittmer @. Srocd)tt^ — ffbfl fra ©altfbe, og 


\ 

32 , $oeftc. 

oelbetjeubf — er cn tfieltririg, cu SBebrager og en @fnrf, og at ieg cite ft aufoarlig 
for benue ©ffentliggiorelfe. 

3 o ^ u i? u ft. 

®eu 6fe og 7be Sfuguft bobe 240 ^erfouer af Solera i fSBarfan, cn libcu Stab, 
fora obebe be ffefte tfwffer til be JpelligeS Ubbrioclfe af 3flinoi«. ' 


^oefte. 


- Seg 6ar ei Sreb! 6oor fltat ieg gaa, 
9lt bog min ©jail raaa ftube 9to? 
3eg er af benne Pummel fjeb; 

3eg er fom i ?aiibfli>gfig6eb. 

£> 9Sii$manb, boorfor fail 2>u ei 
■3){ig bife' paa ben rette 9Sei, 

C g raiffe mig en fBemteljaanb, 

9lt fri mig ub af ©oubeiiS 93aanb? 

. O (Tig mig . bog, 2>u rDJotmom’Waub, 
Jpbab mener ®u meb 3ion£ ?anb? 

. Jpoi barer ©n bet 8aub faa fioerf? 

$et nnbrer. mig, bet er faa fecit. 

• »3eg elffet bet," ban footer mig, 
"3orbi ieg bet dal otere fri, 

2bi @t>ub og Ureffcerbigbeb 
• 98il ber ei ffube DpbolbStfeb." 

^ »©u er min 93ro’r, og oi er Set! 

' jtom meb, boor ®n fan aanbe frit; 

; 2l;i oiSfelig ©in ©ub er min, 

© g oeeb jeg, ban ©i'g agfer fin, 

i 


Om ©n t ^Pagfc u oil iubgaae 
Og iubtit @nben Ofiuc fr o; 

Om ti o$ fe(D berebe faa , 

1 ti i Preoeu fan bedaae." 

”$bi oceb ti ba, om ti beffaaev 
(£f tuffnb 5lar, ti Jpoile faaer; 

Og 3cfu$ felo vegieve flat 
3 3ion$ bellig’ £empek£>al. 

Og eftev bet '3RiUeimium 
Span bolbev felo ben (lore ©om, 

©a 5fltiug ban oil gjere Kart 
Og @nben laber fomme fnarf." 

O 2af! o 2af! ©u Plormon^Haub, 
ftor ©n bav biulpet min Jyorflaub, 
©aa at ieg uu min ®ub forflaaer 
Og 2t)S fra £am i 0iubef faaer* 

©eu ©ub, fom f) 0 \t i Jpimlen boer, 
$?oofouger o 3 ©ngfecfjor! 

Og oi paa 3orben fouge meb 
3 £aab om eoig ©aligbeb. 

P. O. Jpaufeu. 


3itb $’o l b. 


? • @ibe. 

SJoreteSninger om £roen (fortfat) . 17. 
3ofepb ©mitb$ SeonetSlob (fortfat) . 20. 
58reo fra 2&lbfle ©now ... 21. 
@n 5Jboavfel$ diti l (fortfat) ... 22. 
proclamation 23 * 


* ©ifce, 

@n 5lboarfel mob be falffe Propbev 


ter (fortfat) IS 26* 

Sonferenje 29. 

Zil ©migrautevne 30. 

Pli^flon^@ftevretuingev 31. 

Poefie 32. 


„@faiibinaoiert$ ©tierne" ubfommer ben lfle og I5be i boer ^aaneb, ogfaae$bo$ 
©j?vr. 58ogbanbleve, famt bo$ JRebacforen i Gompagnifirobe 9lr. 54, 4be 0al. 


Ubgioet og forlagt af 2B. ©now. 
£r&!t M 5- ©orbing. 


©rpn for k 3i^flc flips gelltge 


©aubbebeu, 5vimbffabeu, ®t)beu on ^voeu eve foveuebe. 


2. Jlarg. itr. 3. Itn 1. Mwrnbrr 1852. Jlriis: 6/?pr.®rpl. 


SJortt on S8e*t>ett§ £Bo*ti. 

(Ooevfat fva @ugel(!). 


©afige eve 3 , iiaav ^)ieiiiief!cjie babe ©bev, og uaav be ubjlobe ©bev, og befpoffe 
©ber, og fovflfobe ©bev$ 91aou fom oubf, fov *3)tciiiicjFeiu5 © 011 $ ©Fplb. 

©Icvbev ©bev paa ben famine ®ag og juMev; tbi fee, ©bev$ Son er (Tov i £im* 
leu. Sige bef famine gjovbe bere£'fta:bve mob ^vopbetevue, (Sue. 6 , 22 , 23)* 


^e’e ©bev, uaar a((e i))?eiiiief!ev fafev 
bve mob be faljle tyvopbefev. (26 33 .) 

. K ^ 3>ibe 3 iFFe, af 33evbeu£ 33euflab ev 
^evbentf 33eu, blioev ©ub$ ftieube* (3ac. 

©uboer, font bav Iced ©nb$ ,volFd 
£iflovie, bef Pane fig albvig faa flogfigt, 
maa folgelig oibe nogef af beu uopbovlige 
3teuMigf)eb/fom 33eibeu aftib 6 a v uboiiff 
imob bem. • ®effe ev een af be ,©geube* 
bev 60 ^ ©ubg Q3ovu, fom albvig ubtblioev, 
og boovoeb be faa aabeubav ubuianfev fig 
blaubf beu (love iJKaugfolbigbeb af 9 lrii* 
giou^befjeubeve, boovaf be eve omgione. Cm 
cub §>mibvebe ©fagtf Religion terve^, fra 
bebooev bog iugeu, 0111 tail enb ev en ©aavc, 
at fa vc oilb 1 Jpcnfcenbe til ben vette. ®et 
ev beu Religion, fom ev miiibft paa 3 )io* 
beu, miubft pubef. Sog iFFe beu faube 9?e* 
ligiou og be faube ©ubtfljiuicve iblanbt beu 
(love foinileube ^icrugbe. "jnpab fom ev 
boit agfef ibfanbf 3Beuucjlcfie, ev 33ebev* 
flpggeligbeb fov ©ubj" (Sue. 16, 15 .) faa 
fagbe Svclfereu, Mev, »©aaev tub ab 
beu furore 3 )ovf; tbi ben tyovt ev oiib, og 
ben 33ei ev bveb, fom fovev beu til S'Ot^ 
bcevoclfe, og be eve mange, fom gaaev 
i ub igieiiimn beu, 1 beu 3 )ovt ev 
ueoer og ben 33ei;-ev fraug, fom fovev f)t\\ 


oel oui ©bev! lige bet famine gjovbe beveS 

©ubd ftieubflfab? ©cvfov, boo fom oil oaeve 
4, 4). 

til Sioef, og be eve faa, fom fiubei* 
beu. (3)?aft. 7 , 13, 14). ©ub$’ S^ovn 

og beu faube Religion bav altib peeve f ub* 
flubt af beu mobeviie 33cvbeu. ®e. bav af* 
bvig brevet popular, ctlev pnbet af 33evben, 
faafauige ©afau bar baof Jpivrebomuie paa 
beitueSovb, og be oil albvig blioe popufevv 
fovenb llgubeligbcb ev ubvobbet af 3 ovben, 
og ©atau ev buubeii, faa at ban et Fan 
fvifte < ’D?emief?euctf $ 801 : 11 . ©ubo itilFe, 
ettev iOTeuigbeb, ev altfaa bet JolF, fom 
"adeoegue flnbcv 3Wobftgelfe.« (5(p. ©r. 
28, 22). 

^aulutf ffgev: "Me, fom oide (eoe 
gubefigeu i Sbviflo 3 efu, ftiille fovfolge^,'* 
(2 ^im. 3, 12). ®e ©ubefvpgtige af ade 
^ib^albeve og ©oangeliet^ Ubbeliugev Fan 
beoibue, at bef fe ev fanbt. ®e oeeb af 6 if^ 
tev ©vfaving, af 3Sevben Oabev bem iubfil 
'Ceben. G*eu ilovve cub handle fagbe eii' 
gang til fine ®ifeiple: "3 ffal babe» af 
Me fov mif 91aon^ @Fplb; men beu, font 
Mioev bedaiibig iubfil Gnbeu, ban (Tal blioe 
falig," — ®ifeipeleti ev if Fe ooev SPTcflereu, 


34 


©ub$ 330m og 

ei fitter Sjeuereit ooer ffit Jpe rre. Det er 
Difcipeleu .tiof, at (jatt bliper fom ban$ 
9J?e(tev, og Sjeueren fom bait£ #erre; ba* 
pev be falbet JpuuSbonbeit 93eljebnb, brov 
meget mere bang £mt$folf. OJfatt. 10 , 
22, 24, 25)* fitter, "Derfont 23erbett ba* 
bev ©ber, ba oiib, at ben bar ftabet mig 
forettb ©ber. 33ar 3 af 53erben, faa oilbe 
93erbeu elffe fft eget} men efterbi 3 iffe 
ere af 9Serbett, men ieg bar ubcatgt ©ber 
af ffierbett, berfor feabev* SBetben ©ber. 
Sommer bet Dib ibn, fom ieg fagbe©ber: 
ett £jener er iffe (Torre eub ban^ £erre. 
£aoer-be forfutgt mig, ffal be og forfolge 
©ber; barer be botbt mit Orb, flat be oa 
bolbe ©berg. s Bieit alt bette ffal be giore 
©bet for mit 9laong ©fplb, forbi be iffe 
fjenber ben, fom mig barer itbfeubt. (job. 
15, 18—21). 

Orenflaaetibe er $ale oa ©paabont 
out SDrincipct. SRett, laber og fomme tit 
©ieruiugen felp. 53i fan fremfore jtjenbg* 
fager nbaf Qlffeug beIXigc ©frifter oa af 
Wmerifatf, faapel fom ©rempler af roregett 
©rfariitg, til Dplpguing i ben ombanblebe 
©ag. 2o SSibiter ere bebre cnb eet, men 
af tre 53ibner£ 9}innb ffal eubrer ©ag 
dabfcedeg. - ' 

53i oil tage 53 i belch til forfte 33ibite. 

Jperren faae til Qlbel for ban^ 9Tetfcer* 
bigbebg ©fplb, og bette opoafte Sienbffab 
bog bang 53tober ©aiu, fom par en onb 
•STatib, og dob op imob bam i SSrebe og 
flog bam ibiel. (1 -iWof. 4). 

Deit retfcrrbige Sotb crngflebe fig i ffu 
©iffl Dag for Dag opcr be fljambige 
©ieruittger, fom ban faae og b^vte, og 
golfet i ©oboma og ©omorrab rar faa 
umaabetig fiettbff imob ©itb, imob ©anbbeb, 
5(abenbaring og Otetfcerbigbeb, at ©ngleue 
fnube iffe opbolbe ffg een Olat i bigfe©tce* 
ber, uben at ber gjorbeg 3orfog paa at for? 
ttcernie og tnigbanble bem. (1 "EBTof. 15. 

2 5)et. 2 7, 8). 

Den ttffplbig e Sofcpb blep grueligett 
bortfort fra fft ffobelattb og fin Sabers 


93ert>ertS SBj^rrt. 

fyunt og folgt til gremmebe, forbi at bait 
fit jtuubflab fra ©ub peb Dromme o. f. p.; 
og forbi ban ei oilbe bntgioe fftgegeme til 
Slogagttgljeb, blcp bait fadet i gcettgfel, og 
baPbe tuer miftet Sipet. (1 2ftof. 37 og 
•39 c.) 

Dapib blep jaget af i?oug ©attl, lige* 
fom et Dpr i ©fooeit. (1 ©am. 19—27 c.) 

De beujamitifle Jy^rflev faftebe Sere* 
ttiiag i et afjfpligt Scengfel, og lob i)ant 
fulte. (3er. 37 og 38). 

De ttgubclige ©balboeer fogte at tage 
Sioet af ©abracf), 9ftefad) og 5ibeb 9Tego. 
(Dan 3). 

De bofmobige mebiff*perffffe Sattbgboo* 
biuger og ©tatbolbere (traebte at (Iprte Da* 
niel, og flf bam peb et lifligt ©aafuttb fa* 
(let i en Eonefnle. (Dan. 6). 

Den ttgubelige Hainan fogte at ub* 
rpbbe ^arbocbcettg og alle be 3rber, fom 
frpgtebe ©ub. (@dber 3, 5). 

Sobattueg ben Dober blep foifaflet af 
©barifccerue og be Soofpubige, fceitgglet af 
^erobe^, og tilffbd baigbuggi’t reb £e ro* 
biag Siljfpubelfe. (®lavc. 6). 

3*fug ©bn'duS "Par foragtet, og bolbt 
fttart op at peeve iblaubt 5)icettb, enSWaub 
fttlb af 53ine og fom baobe^forfogt ©merle; 
og fom ©n, for brtlfeu man ffiulte 9lnfig* 
tet, par bait' foragtet o. f. p* (@f. 53, 3). 
Da bait par beureb to 3lar ganuuel, gap 
Jperobe^ ben 33efaliug, at ban ffttlbe bree* 
M. 3Keu ban fom bort ttflabt. (®taft. 
2). ^att blep ibeligett befpeeret meb liffige 
©porgSntaal af be boffelffe 5)barifeere, 
breeder og ?©(b(Te f fom meb (Tor STibfier* 
beb paefebe paa ettbrergeiligbeb til at fauge 
bant i €>i’b, at be fuitbe fremftiUe bain fom 
en Dpertrceber. De (fplbte bam for at ub* 
fade Dieple Peb 53eljebtib, Djeplette^ ©per* 
de. (iJJiatt. 12, 24.) Dett med agtebe 
og religiofe Deel af-golfet, foragtebe i 511* 
minbeligbeb batt^ ©elffab; faa ban Par 
nobfaget til at blattbe ffg imellem beu la* 
pere itla^fe, og for bette blep ban falbet 
"ett Sraabfer og en 2siittbraufev, og 2:ol* 35 


@ubS 93imt eg 

beve^ og ©pnbere$ 93en." (5)iatt. 11, 19). 
-JKattge ©auge 6 aobe ban intetffebS at tcegge 
fft £ooeb, og maattc titbn'nge fatten tin* 
ber aaben Jpiminet. £ilftb(T bleo ban for- 
raabt ocb et Rt)3, grebcn, fretnftillet for 
9 )ontin$ s l)i(atiiu og fatffetigen beflptbt for 
abfliftige Sorbrpbelfer. ©er bleo iitgen 
©fplb fmtbeit 60 $ (jam. 5Ken Solfet raabte ; 
lab 6 am forgfcejTeS! #att 6 tev> ba btibtfro* 
gen, og ooerantoorbet tit at for$fa:(tc$. ©e 
romerffe ©otbater ftebte 6 am af og faflebe 
en ^tirptttfaabe om 6 atn, flcettebe eti Rrotte 
af £orne, og fatte ben paa 6 att$ £>oocb, 
og et 3Tor t 6 ati$ 6 oire Jpaaub, og be fat bt 
paa Rttcee for 6 am, og befpottebe Jam, og 
fagbe : »£it ocere ©ig, $n Sobentetf .Ron* 
ge !" ©erefter tog be 9 )nrpntf. abett af 
6 am, fppttebe paa 6 am, flog 6 am, gao 6 atu 
< 5 *bbife og ©atbe at briffe, og for$fccftebe 
6 am, og flreo 93efTolbiiiugen ooeu ooer batu: 
"©etine ben 3 oberne£ Rouge." 

(’Baft. 27). ■ 

©tep 6 aun$ bteo fremfort for be 2 ©lb* 
ftc og ©friftfloge, beflplbt for ©ub^befpor* , 
tetfe og Jorrcrberi, ubjTobt af ©taben og 
fteuet titbobe. 0?tp. ©r. 6 og 7). 

haulms bleo famg^tet og bragtforge? 
lir, geftit^ og 9lgrippa 02lp. ©r. 24— 26 c.) 
£att bleo-eett ©aug (Tenet, tre ©attge flaaet 
af 30 &*ttte meb bi^fe ©lag, og fern ©aitge 
bttbfTrogett. (2 @or. 11). 

®e £ettige i gamle ©age oar uuber* 
faftet nteget foar 5orfolgelfe* ©e bteoe 
piinte, ptagebe, fpottebe, pibfltbe, bitnbne", 
famgtflebe, (Tettebe, fottberfaoebe og brcebfe 
tneb ©occrbet; be oattfebe om paa 33ierge 
og obe ©teber, flint te fig i Jp tiler i 3 or* 
ben, flccbte t 5aare* og ©ebeflittb, (ibenbe 
hunger og atlebaatibe ^lage. (©ee £eb. 11). 

$Bi oil tut tage 3Kontioii$ 5Bog tit 
anbet $3ibtte. 

tyropbefett @:6er oar agtet font 3utet 
af Sotfet, og blco ubflobt fra bent, £att 
(finite fig i ett bmtlRlippe om ©ageit, boot’ s 
6ait ftttbfovfe ft it ©ptegnclfe. £>g naar i 
flatten font, gib 6att ttb og betragtebe ben ! 


SSerbenS Stmt. 

$betaggetfe, font font ooer 5otfet ifotge 
bere$ Ugubetigbeb. (©ibe 548). 

9Tep6i bleo efterftreebt af fine Skobre, 
og be ban bt 6am meb 9Teb, for at eftertabe 
6am i SDrfett til at fortccre^ af oilbe ©or. 
&eb ©ub£ Rraft fouberreo 6att 33aaitbene, 
og 6anS 33robre$ fierier bteoe blobgiorte 
for en £ib. (©tbe 41 ). WUw be babebe 
6am for 6an$ Oietfcerbigbeb, og tilffbft fogte 
at bortfage 6an6 Sio, faa at 6att oaruobt 
tit at flo meb fin 5a mi lie og fine Rentier 
ub i ©rfen. (©ibe 64 ). 

Roug 9Toa lob 9ltma itbfaffe, og fenbte 
fine Sjettere efter 6am for at breebe 6am, 
forbi 6att paatalebc f))rop6eten 9tbinabi$ 
©ag. 3)ten 2I(nta ttubfom. (©ibe 184). 

^(bitiabi bleo bttnbeit og faftet i 5tfng* 
fet, forbi 6att fagbe, at ber oilbe fomtue en 
SReefl ia$. £au bteo btutbeu t it en ^J3cc( og 
breeubt fitbobe font Sartor, forbi ban iffe 
oilbe tage (Tue Orb tilbage. (©ibe 183). 

©en 1 bebagebe ©tbeon bteo breebt oeb 
©occrbet for £erreu$ DxU ©fptb. (©tbe 
214 ). 

Qltma og 9lmutef bteoe buttbite meb 
0Teb, (Teuebe, fTagne, fceng^lebe og futtebe, x 
mebemi mange af bere» SBrobre og ©ofTre 
bteoe meb florfte ©rtifotubeb faftebe i 3t s 
ben og brernbte. (©ibe 253). 

Og ttn oil oi tage be ©ibfte^©ag^ 
^cltige^ egen ©rfaring tit trebie 
93ibite. 

@nboer ©ibftec©ag^ettig foter, at 
ben er tilbeel^ taiibeforoii(T. ©jeoeteit oir* 
fer meb faa (TorRraft i $3antroen$ 93orn^ 
fierier, at be ftarfeffe ^Baanb fonberbro* 
bc^, bet nanneffe ^lobtforoanbtffab for^ 
glentmed, og ofte fleer bet, ' at en ^etlig^ 
eget ^tm^fotf btioer ben$ ocerfle Sintber. 
SBerben, og ifeer ben retigiofe ©eet af ben, 
oifer et uforfonligt ^)ab intob be 0tb(le^ 
©ag^s^)et(ige. ©elo 9?aonet ©ib(le*©ag0* 
J^etlig opfolber ^Keuneflfene^ Storm meb en 
, ttbeflrioelig SToretfe, og fone0 at opoa:ffe 
i at bett Cnbffab, be er i 33efibbe(fe af. Dm 
■ ett ^)erfott btot gaaer for at 6ove be Jpel* 


36 


©ub$ 80m og 

lige, blipev ben ftrar ubmcerfef. £)eu, bev 
fljov bet, fceffev flit Qobe 9?aPu i Save, £an$ 
dmftelige 23enttev eve boid forbaufebe ooev 
at bore, at bau fceffev ffn Sob tnbeufov 
Novell fit eit 3)to vino 11 f o vfam ling, 
©fvoef gieniiemfrcetigevbem neb tauten om, 
at ban bav laant §)ve til eu l 3Jl o v m oln * 
^J)vcvbi f an t. 2)e blioe Com Ipuflagne om 
bau taler t>el om bPab ban bar boot. ®c 
Dp(0fev al Sovbinbelfemeb bam, bevfoin ban 
blipev ooevbepiid om ©atibbeben pg gjor 
Sovfog paa at peeve Ipbig iniPb famine. 93i 
faae believe, at ban blep til en ©ranfev 
ellev Jpoevfavl enb en ^>eHig. 5ftange ba* 
pev evflcevef, at be pilbe believe folge beve$ 
©icvgtninge fit ©vapeu, enb bape benUlpffe 
at pibe, at be pilbe antage ©nb$ 33ovn$ 
Svp. (JatbPlici$men, ineb alle beuS pveede* 
tige gvuelige ©jerniugev og Snguiflfionen^ 
©vnfombeb agfe£ fom Otcenbeb og ®pb, 
i SWobfcciuing til ®iovmDutemen$ formo* 
bebe Daavligbebev og ©ub^befpottelfer. ®et 
ev PiSfelig til at beloiPle, om bev evidevev 
uoget veligiod ©anifmib, bev ei, naav bet 
torn til ©fpffct, Pilbe fDveue fig meb be 
aubve i at flvige "borf meb 9)iDvmDiicvne ! 
be bov iffe leoe." 

3ofepb ©miff) Pav, mibev ©nb$ 33e* 
dpvelfe, ben bev gvunblagbe 3efn @bvidi 
jtivfe af ©ibfle ®age$ £etlige, og enb; 
ftjonbf ban opvinbelig pav en ufcevb ung 
$ 110 $, fom boevfeu Pav fjenbf ellev agtef, 
btep ban bog fDifnlgt meb ben (TpvffeSrn* I 
fombeb fra ben Sib, ban fovft fpvtalte, at 
ban baobe faaet en 9labenbavelfe fva £ini* 
ten. Dg band, fovuemde Sovfolgere par 
faabaunc, font btfjeubtc f(g at Pcvre ben 
pbmpge pg fagfiupbige 3efn ©ftevfolgeve* 
®e fogfe bedaubigen af tiliutetgjovc, pg 
flra'bfe af ubfove bet peb aUe be TOblev, 
be funbe faae fat paa. Sil af giove bam 
fpvbabf iblanbf Solfef, bier be allevbaar 
ligffe og nvimeligde^pgfev meb ilprfteSlib 
ubfpvebfe mnbt Dinfring, pg alniinbeligen 
anfague meb fTorfte ^ibfierbebi Sovflfieb 
lige jtlagev, gvmibcf paa bi^fe baavlige 


2}erben$ SB^riu 

- Ofygfer, blere forte impb bam,* pg fovanlc* 
bigebe bam pmfvenf fe.v og fpvvefppe for* 
frorbelige^voce^fer; men iffe en euefte©ang 
bleP ban funben ffplbig i at opevfvcvbe Sam 1 
bft$ Sope, naav ©ageu blep lopmce$dgt be* 
baublet. ^>an^ Sieubev Pave faa F>eniQiev* 
vige, at be bbilebe iffe fovenb be bapbe fo* 
let beie$ £cenbev i ban$ nffplbige 33lob. 
£>auS Sinibev bepibnev, at bang S^rfeelfe 
og ®om pav: "Sanbefg Sop fan iffe uaae 
bam, men ituglev og jiiubt jfal.« 

£aug $vobev £prnm blep mpvbet til* 
ligemeb bam, ffionbt ban bellev iffe Pav 
ffplbig i nogen Sovbvpbelfe. 

3obn ^aplov, en 5lpoftel, blep focevf 
faavet famine ©ang. 

£>g be ©ibde'®agg*£ellige fom ef Solf, 
ev blepen fovfnlgt paa benaUevlapcfre SDtaabe. 
®e eve blepne ooevfalbue, plpnbvebe, og 
bovtbvepne fva beveg jpjem og bevcg 35efib* 
belfev Sib effev anben. 2Wan pilbe wvfteu 
flume babe fpovef beveg 33ei af beveg 33lob. 
®en gvaabaavebe Olbing og ben bienbe ©lilt 
nob eenS 58ebaubling af Uinennefleiie. Sov« 
fpav^lofe Svnentimve blep nbeu a3avmbiev* 
tigbeb bevopet bet, bev pav bem fjeveveenb 
befte Sip. $)etfe Solf^ ippevftev ellev Sov* 
ftanbeve bapev ocevet fceng^lebe nbeu $av* 
.fag Dg befpifle meb 3i)iemieffev$ Sjob. 

Om Sovaaret 1846 blep be ©ibftr* 
S)ag^e(lige^ fovitemfle WutbDiifefcv fov« 
rifle fva beve^ ffjonne ©fab 5RaupOD og 
ben^ fmuffe Scmpel, og uobfpuugne til at 
foge fig ef npt Jpjem paa be fade ©febev 
iblanbf be pilbe Q3ierge, langt bovfe fva be 
cioilifevebe, men blobtovdige Ubvidne. S)e 
Panbvebe mob 33ed beupeb ef bnnbvebe ^liil 
banff, men fanbt, at be inaafte gjove ^olbt 
fov ^sinfeven, langt fva af naae bere^ 33e* 
demnielfe^deb. iOieben^ be pave i benuepnfe* 
lige Soifatning, fom be fovenebe ©fafev^ 
gmbeMnuoiib og fovlaiigfe af bem, af pbe 
fern buubvebe ^Jtanb nbaf beve^ Seir, til af 
labe fig boevoe, og batuie en a}atatliou, og 
marfct)eve til ?Kevico* iDenne gvumme og 
ufovifaniinebe Sovbviug blep uopbolbelig 


37 


®uW 33 orn og SBerbettS 230ttt* 


efterfoimnet. £igefom til ©ietigjelb for 
betfe buid forbaitfenbe (Tore ©retnpel p«a 
tyatriotWme, bleu be Sflttigc og ©page, 
font itte baobe formaaef at forlabe SRauuoo 
tilligemeb ^Jfamgbett, breotte nb af ©tabett 
ocb jlaitotter og 33ajomtetfer, tib i ©tooene 
og paa ©lefferue t Kivfend 9(nt0oritefcr$ 
og bere3 mere fontineube ©ob(!enbe^ ©por. 

Og, effer at be ©ibde*Dagg*£ellige, 
meb ben aWerftprfte 5(ib og Ubpolbenbeb 
og en beimbriiig$oa:rbig ffrentgattg baoer 
reift ooer fporlufe ©letter og Jpebcr, ttb* 
bolbt foare £ibelfer, nbfovflet dove Sattb* 
dveetuiuger, font for oar fun libt betjenbf, 
neb fat bent i ©alffoebalen, bpgget £ufe og 
©feeber, opbprfet 3orben og tomniet £Dr* 
ten og be obe ©teber til af gleebe dg, og 
beu obe ^Warf til at fvpbe fig og blomjlre 
font en ^ofe, (@f. 35 , 1 .) effer alt betfe 
bar (5o ttgre^fen jfjenfet bent ”ef Serrito* 
rial*@ouoeritemenf" ifulge beretf petition 
om at Mine opfaget font en fri ©tat i 
Unionen. 

Sllbrig faa fnart oar betfe fleet, furettb 
alle be onbe 9togter og logttagfige $alet 
tom igang paano, meb beu fatttme Ottb(lab 
og 33itterbeb, font for. Dei* er 9?ogle, 
bet* mioitnber be ©ibde*Dag$*£ellige/ at be 
bar Seiligbeb til felo af aole hornet til be* 
re$ 33reb. De mitftiuber bem ben 3orb, 
be jlaaer paa, og beu 2ttff, beaanber. De 
oufter at omftorte bet diuntie Utah/ bet 
SSibunber, frembragf oeb cebel Dridifibeb. 
‘Jttett bere£ £aab oil .forgaae og bereO ^ob 
forlabe bent; bereg falfle 33edolbiiitiger dal 
tornine filbage font 3lb paa bereg egtte £o* 
oeber, og gieiiiietndmge bere^ ©jcele fom en 
Dolt i bere£ Seoer; tbi JpccrdarertteS £erre 
er oovt ftorfoar og oor fade 23org ; tilJpam 
fertter oi oor £ib. »Det er bebre at froe 
paa #erren, ettb at forlabe ffg paa 5or* 
ftertte." (*J)f. 118 . 9.) 

Om @fteraaret 1851 bleo foo ^Oiceiib 
refteligen beditfebe af be forenebe ©tatertf 
^reeftbettf, font offentlige Grmbeb&ncenb for 
£erritoriet Utah/ ttetnlig Lemuel ©. 33ratt* 


bebitrt), font be forenebe ©tarer£ feoiefte 9iet$ 
Ooerboutmer for betttelbfe Serriforttmt ; 
^)errt> ©. 33rocd)nS og 3erttbabel ©ttoro, 
font Uttbevbomtnere; 33. D. Jparrfa, font 
SerritoyiefS ©ecrefair, og DJprr. potman, 
Dap og 9tofe, font iiibiaude 3lgettfei\ Digfe 
Qrmbeb$mamb aufont til Ufab om ©ont* 
nterett og Qrfteraaret 1851. ^tett be baobe 
ifte o.vref ber mange Uger, ferettb be fre 
af bi$fe Ferrer ft)beligett lagbe for Da* 
gen, at be baobe iflttbe af forlabe bereg 
2Sre$poder og gaae filbage til ©faterue. 
Da be itte baobe ttogett forfoarlig 3larfag 
til faalebeS at beferfere fra beretf Softer, 
faa fatnmentdrabebe be megef ttafttrligf en 
5ftccngbe ©tof og laoebe en officiel »9tap* 
port," til af retfoerbiggiuve bere£ @ag, og 
faalebe^ ttttbgaae ben ©tam og ©traf, be 
ellertf utaaffe oettfe af bere$ 3)i‘ccfibeuf. 

Slieii bi^fe lognagtige og t boiede ©rab 
befmt)PPebe „9tapporfer" ere itte bet ettede 
$egn paa Jienbfligbeb imob be Jpellige. 
Der er ttoglc oitffe ®teb(emmer af @ott* 
greSfett, ber nboifer, at be ere fad bedemte 
paa af faae tUab$ Delegerebe, 3.9^. Sent* 
bifel, bort fra fft ©erbe iblanbf Steprafen* 
tauferne. Dette barmotterer fulbtommen 
meb nogle attbre ^attbltnger. ^Heit deer 
bet, ba oil Jperretttf $olt£ ©nigbeb forbattfe 
^Otlerue og feette ^Berbett i ftormtbring 
(laiigt mere ettb ttogettflttbe for). Cm bett 
ameritaude Nation tillaber bet faalebetf at 
de^ ba oil ©ubS ^aattb falbe paa bem ret 
fnttgt. Der oil btioe ©raab og ©org paa 
buie ©teber. Den gamle ^serben^ dolte 
S^egetiter oil omfale (Jolttmbia^ forlortte 
Jvribeb ttteb Jovagf og gjore bett til Laffer. 
3Si foruenter forttotnmenbe 33egioenbeber 
meb ett leoettbe Suterc^fe og itte meb no* 
gen battge 5oroeitfttittg; fbt oi oeeb, at al* 
ting fjetter bent til ©obe, font elder ©nb 
og ere talbte til Jpatt^ fforebaoeube. 

®Iettneder, font forfolge ©ub^ Salt, 
ittbbilber ftg i 3llminbeligbeb, at be itte 
forfulger bent for bere£ 9te ligtott^ @ft)lb, 
men blot gioer bent ett retfarbig ?un for 


38 


@ub$ Stfrn og 5Serben^ 33jmt. 


I >ere$ orerbrebne <})olttil etler fort^ooue @ub^ 
befoffelfer. 9)iegef bell 9 Kcu laber 06 be* 
fcenle o$ libf. Jprorfor forfulgte Sterne 
3 efu^ 5 ov f)att$ 9)oliftl og fonnobcbc 
©nb^befpottelfer. „Jvor en gob ©jerning- 
ffene ri Dig ilfe, men for ©nb^ 6 efpotfelfc.« 
*(3o&. 10 * 33 ). „2)erfom ri tabe bam faa* 
tebe^ blibe beb, oitte alle froe paa bant ; og 
Stoinevne flulle font me, og fage baabe port 
Sanb og 3ol I." (3ol). 11. 48). 93 let) ilfe 
3efn$ Gljrifhttf anllaget, bom f, ifort en 
9 )nrptirlaabe og fotljaanef t>eb ef 9?o r, fro* 
ttef meb Sortie, og filffbft naglet fil ivor* 
fet for ban£ politiffe 9)feninger. 93e* 
ffblbntiigen oner f)an 6 £obeb bar „benne er 
3efn$ ^lajarcrug, ben 3oberne$ .Stonge!" 
®e pppevjTe 9>rct(fer, ©Irifflloge og 2 Glb* 
fle befpoffebe bam og raabfe : „er ban 3 ^ s 
rael$ itoiige, ba flige ban ttn neb af jTor* 
fet, faa biUe pi froe bam." CiDiaff.27. 42). 

©fepbamt$ bleb (Tenet for fine poli* 
fiffe 9Reninger: £bi bi bare bovf bam 
flge, at bentie 3 efn$ af 9Tajarefb ffal for* 
f t b v v e bette ©teb, og foranbre be 
©lifle, font ^fJiofeg bar < oberantborbef 
o 6 . ( 2 lp. ©r. 6. 14). u 

9 )aiiln$ bar fovfnlgt for fine politi* 
ffe Hettinger: „SQ\ babe nemlig befnit* 
bet beune 9J?anb at bcere en ^efT, 'og at 
beetle Dpror iblatibf atle 3 bber, font ere 
ober f)tle SSerben, famt at bcere ftormanb 
for be ^lajarceertf ©ecf." %. ©r. 24. 5 ). 

De £ellige i SHi^fottvi blere fovbrebtte 
for bereS politiffe ©bftem. 3 *>fepb 
©tnifb bleb forfulgt og brcrbt for fftte po< 
litiffe ^Hettinger, ©nb$ SOIenigbeb 
bleb forbvebett fra 'JTaitboo for bereg poli* 
tiffe SKeninger. Og be £etlige t Utah 
blibev tin babet og efferffrccbf for bere$ po* 
lififfe 9J1 eninger$ ©folb. SWett, enfen 
@ub$ JJienber tattler, at ©fepbamtS, 
Waiting, 3 ofepf) etter nogett af ©ubtf Soil 


leb Sorfdgelfe og gKflvfprbottt for here* 
Religion, ctler for bere^ Volifil, eller for 
bere$ ©ubebcfpoftelfer, faa er bog faa me- 
get bill, af be leb og bobe for 3^ e ffoev- 
bigbeb^ ©ag, og berc$&m bil betfaarfag 
bccve (Tor i Jpinunelen, ttaar ©nb3 grutnttte 
?8vebe bil forfccve bereg nbarmbiertige Jor* 
folgere. 

£)er bil enbitn blibe ett forfcrrbelig 
jtamp itnellem @ub$ '’Wagt og ©afantf. 
jtlenobief, font bi£fe to ^iagfer (Iriber. for, 
er infet mittbre ettb ’ fttlbbomtnett og ebig 
^errebbtittne ober benne 3ovb. ©ub agfer 
at ubjTvcrfbe jiftt Stegicriug ober ben ganffe 
3orb, og bribe 'Oiebelen berfra. ©nb^ige 
tnaa opbpgge^ og ©nb^ Millie flee per tige 
faa burfigt, noiagfigf og Ivafligf, font ben 
tin fleer i £imlen. 3lfle be reffcerbige ©ub^ 
®icrnb, font bare paa 3 Mben i gantleDage 
og brtb be attnatnmef bet fjetfige 9)vccjTes 
botttme, bare ft)»felfaffe tneb bette (lore Sir* 
beibe. 3)e barer atle gjort ^logef berfil. 
2)e ere enbitn i fttlb SSirlfombeb, og be 
barer lobef^ille af opbore meb bere^ 9lr-' 
betbe forettb dampen er enbf og ©eirbitm 
bet. ©porg^maalei oil baglig blibe rigfi* 
gere. Glibber bil blibe ttbbf til at rcelge 
©ibe. IDjcebeleit og Datt^ £ilbcrttgere teem 
f er af bittbe. ‘tylt n be bil blibe fluff ef.‘ !^il 
af bringe en f>aftiG @ube berpaa, bil bev 
blibe en ffor ©ammenfoinittg af alle ZU 
bet^ jfreeffer forbuttbef tneb^itnmelen^. 3 
benne ©Iccgt bil ber blire flaaef ef afgib* 
rettbe ©lag imellettt be to ftribenbe 3)iag, 
ter, bbillef bil gibe Jyveb til be ^etfoerbige 
i ef ^ttfinbe 5ldr. ®a flal alle be ^ellige 
rorbe forenebe fil Get, og ©ttb flal rccre 
bere^ ^onge og Sorgirer; og benne famine 
3orb, f>bor bere^ giettber bcu* tvinmpfjeret 
orer bem, flal gibe^ bent fil bere^ erige 
Gienbom. 5ltnen. 


^Proclamation* 39 

Zil gotfet paa bet ftiCfe Jfyfier og 0er, af either Hatton, ©tcrgt, 

og f£ungemaa(* 

(Sovffat fra tyag. 26). 


Sit jpebtiingev. 

2it be, fom iffe eve ©bvifftte, men fom 
bpvfe be fovffiettige ©ubev i Subien, ©biua, 
Sapatt ettev paa 3)evtte i bet tfitte .&ao 
ettev iubiflfe Ocean, ftgePt: afftaaev fva bem, 
be eve iffe ©ubev, be baoe iugen 5ftagt. 

‘ 2tabnev ©bev$ SDvett og ©bev$£ievfev 
og bovev ^Ipoflteue og be S^fbfTe i be^elti* 
ge^jtivfe. Scevev af ben fanbe©ub, og af 
bau$ ©ott 3efu^ ©bviffud, fom bobe og bog 
teoev og ffat teoe fov fTebfe ; fom ev ©bev$ 
jtotige, bev fttavf Pit fomme neb fva ett bet* 
tigeve planet, ftoov ban uu opbotbevffg, og 
vegjeve fom alte91atioitcv6,£ouge; og ©bn$ 
2>i tie ffutte fee bam, og ©bev$ gvpbeffvig 
bpbe bam oeffotnmett, mebett$ ban fvotte$ 
tit Wei itonge. 

Gabuev ©bev$ £ttfe og ©bev$ J&jevfer, 
mobtagev og befpifev be SStbfte, fom fomme 
tit ©bev; gib bem SKibtev og #jcetp tit be* 
ve$ ^tvbeibe; og fattbelig ©ber£©pge ffutte 
btipe betbvebebe, og oube Qtanbev, fom fov* 
uvotige ©bev, ffutte btioe ttbfaffebe, og 3 
ffutte af Jpevven faae gobe ©routtite og ©p* 
nev, og ©ttgte ffutte betjette uogte af ©bev, 
og @bev$ £ievtev ffutte fputme af Sicevtig* 
beb og ©tcebe — og 3 ffutte attvaa at fov* 
fage ©ben? ©pubev og btioe bobte af be 
2©tbf?e; og i faa $atb ffutte be tcegge be* 
vei £ambev paa ©ber, og ben £eltig*2taub 
bceve ftMbtteSbpvb i @bev$ Jpjevtev om ©attb* 
beben og optpfe ©bev$ Sattfev om ©amtne. 

Sit 3obev. 

Sit Sobevtte pitte Pi fige : Wftaaev fva 
©bevo ©pubev, og fogev @bev$ SccbveS 
©ub. Uttbevfogev ^vopfietevue; tbi fee, 
©bev$ OTe^ffatf fommev fttavf, og atte be 
£ettige meb bam. 3a bait pit nebfltge paa 
Otiebjevgef i 91cevbebett af ©bev$ gamte 


©tab, abfptiffe ©bevS fricubcv og opvette 
fft jlotigevige ooev ©bev£? Nation og ©tab, 
og ooev at 3ovben. 

9)ieit boovtebe^ Pit iffe ©bevS tfovbait* 
felfe peeve, uaav 3 ocb at ftivve paa bam 
og peb at uebfatbe fov §anS, ©bev$ (love 
95efriev$ Jyobbev, opbage ©aavette paa battS 
3obbev, i batt$ Jpoeubev og i bau$ ©ibe 
og fpovge : "£oab betpbev bi$fe@aav 
i £>itte jpontbev og ftobbev?" 

Og ban Pit ubbvpbe; ,/£)i$fe eve be 
©aav, foui matt gaornig i mine SBcttttevtf 
£uu$. 3^g ev 3efu$ af 9ta$avetb, boem 
@ber$ ftccbve fov^feeffebe. 3eg ev @ttb$ 
©Pit, @bev$ aSefviev og epige j?ouge." 

O l boo fan beffvioe be btaubebe 3o* 
telfev af Svpb , ©tcvbe, og Safnemligbeb, 
og ©fant, og ©amoittigbebtfnag,, og 2tu* 
gev, og ftovffvccffetfe og fyovtmbvittg, fom 
ba pitte fptbe @bev$ 23avm. Jppov Pitte 3 
iffe attgve, og fIoffe'$ fit ©aubet og btipe 
bobte i batt^ 91aon tit ©bevtf ©pttbevS 3ov* 
tabetfe; bPoveftev belt £ellig*5rattb ffutte 
fatbe paa ©bev, uaav Qtpofftette ffttUe tcegge 
beveS ^cettbev paa ©bevS £opebevi 9taPttef 
af bett 3eftt^, fom ffat ffaa mibf ibtaubt 
©bev. ©tove©tcebc$taavev pitte fvempcetbe 
i ©tvmunte paa Spt’ben, ntebett^ mattge af 
©bev pitte fatbe bam om £a(fen, ettev fp^fe 
batt^ fabbev og babe bettt t @berd Saavev. 

53etffgnet ev bett, fom bav feet bant og 
tvoebe; men tneve petffguebe eve be, fom 
iffe bape feet bam, og bog tvoe. 

^aav ttogett af ©bev fait ooevoiube 
©ber$ govbontttte og Svabitionev faa Pibt, 
at 3 futttte gaae iub paa ©attbfputigbeben 
ettev ettbog ^Rufigbeben af, at 3vfu^ af 
9?a3avetb ev ^We^fta^, faint at uaav @bev$ 
s J!Jie^ffa^ fottintev fov at opfptbe ©bev^ 91a* 
tion^ Ubfvietfe, og fov at opvette fit j?ottge* 


40' 


proclamation. 


rige ooer al Sorben, bet ba itfe bit Deere 
ben forjle ©ang, at fcan bar (abet fig ti( 
©one iblanbt ^ttenneffene, e((er enbog iblanbt 
©ber$ Elation — nnberfoger ba flittig i bemie 
£enfeenbc og beber aloorlig S^ora, at 3 
mcae fortfaae ©anbfteben af en ©jentfanb, 
bev ev af en faa albdeb .(ii^fornoben &sig* 
tigbeb. 

©fter at 3 omboggclig bare gjeunem* 
gaaet ©beg egue tyropbeter, miberfoger faa 
bet 9lo 'Seflamente meb ben famme fliffige 
Dpmcevffombeb meb 33on, og crbolber ba 
ct. ©remplar af ^Kormong 33 og, og nnbev* 
foger ben meb famme ©rab af Dprigtigb^ 
og 3rcr; og jeg freer, at ©berg ftorjlanb 
oil uboibeg, og 3 Dilie blioe.tonngne til at 
fige, at 3efn^ af ^Ra^aretb ev ©britfng. 

£>oig faa, fommer ba til ben ui) Ub* 
belt it gg 33aititer — til Qlpofflene og be 
2©lb(Ie i 3efn ©brifli 5?irfe af ©ib(le*Dagg* 
JpeUige ; tbi 3 ffulte fuavt fee, at bev er 
ingen anben Saerebogning til mi, fomi fjer* 
nefte 9Jiaabe lignev eller fnnbe fammenlig* 
neg meb ben Scerebpguing,, fom oar opvettet 
af bam og bang tibligeve ?fpoflle. 3a, fom* 
met til bem, angveiibe og afflaaenbe fra 
©berg ©onber, og uebgaaev i Daabeng 
33anb i 3efu ©brifli, . ^egflag’g 9laon. 
gaaer Jpaanbgpaateggelfe for ben Jpellig* 
Vlaiib^ ©aoc. 3 ffntte ba fjenbe ©anbfje* 
ben og Deere forberebte paa minbre Doer* 
raffelfe og paa en langt berltgere Srimnpb 
paa Oliebjerget ben Dag, ©berg Songe 
igienfommer. 

$3i bare mi oiift ©ber Daren, boor* 
igjennein ber er 3lbgang til ©nbg 9tige, 
igiemtem boilfen 3 gjore Del iatgaae inb; 
og eftev at oaere iitbgangue beri, oil bet 
forlangeg af ©ber, af bolbc alle 3efu 33e* 
falinger, og meb. Qlloor bggligeu oente paa 
Dpfplbelfeit af tyropbeterne, fom barer ta- 
let om 3$rae(g og 3ubag ©ienopreigning, 
ben bebenffe Stegieringg Uuberfuelfe, og bet 
Qtigeg Doermagt, fom ffal blioe alminbeligt 
og iffe bare uogen ©nbe. 

3mib(erfib oitfe 3 ogfaa giove^oel i, 


frit af bicelpe jtivfeng 2©lb(le og ^ftigffo* 
merer meb ©berg TObler; tbi be eve ©berg 
33robre> be troe i ©anbf)eb ^fopbeferne, 
og oente, bebe og arbeibe flittigt paa berc<$ 
Dpfplbelfe. 

£i( be robe ^Dicenb. 

Z\\ be robe SKenneffer i QXinerifa ab* 
bregfere oi beruccft nogle faa ?inier. ,3 e re 
en ©reeu af 3Sraelg £itug. 3 nebftamme 
fra 3$berne, eller rettere, fra Sofcptyg 
©Icrgf, boilfen 3ofcpb oar en (lor ^ropbet 
og Ooerfle i 2©gopten. 

©berg 3oebre forlobe 3crnfalem i 3e- 
renting Vropbeteng Dagc — lebef af en 
prophet, bri$ 9?aon oar Scbi. ©fter af 
bare forlabf Sernfalein, oanbrebc be i otte 
Qlar i 9(vaf>ten£? ©rfener, langg meb@traiib* 
brebben af bet robe £ao, og (eoebe af {Jnifl* 
ter og 33ilbt. Da be anfom til ©ofoflen, 
bpggebe be et ©fib, inbffibebe be uobocm 
bige ?eoneWmibler og ben ©erb, be baobc 
mebbragt fra 3ernfa(em, fore berefter ooer 
bet (lore Ocean og (anbebc paa $lmericag 
oejllige jtpfl, inbenfor ©rambferne af boab 
ber mi falbeg „©bili." De befolfebe i Zv> 
beng £ob bele 9lorb; og ©pb*5linevica^ 
ftafllgnb. 

De bleoe nnberoi(!e af tyropbeter fra 
en 9Renneffealber til en anben. Ogfaa bleoe 
be begunfligebe meb et perfonligt 33efog af 
9)?e6fia$, ben ^erre Sefn^ @brijln£, eftev 
af ban oar opffanben fra be Dobe. Jpau^ 
egen SHnnb laerte bem ©oangeliet, ban3 
egne Jpccnber ovbinerebe folo^lpoflle af be* 
re$ eget ^olfellag og begaoebe bem meb be 
famme Wagter, fom be anbre tolo i 3ern^ 
falem. Xpan^ egen Scerbom aabenbarebe en 
nfobt 33egioenbeber og i ©crrbele^beb 
tilfommenbe 33egioenbebev angaaenbe 'Hm* 
rica^ gafllanb. ^an^ ©oangelinm og pro? 
,pf)etif!e Scrrbomme bleoe effer fyaut 93efa<- 
ling flreone oeb ^ia:(p af ban$ egen 3lanb^ 
3nbf!t)belfe. 

3 feitere £ib£albere foubebe ©ber^ 5cc* 
bre mob altbetteSo^ og benite jviinbffab, og 


"Proclamation. 


41 


miftebe ©oangetiefg fi>vtoi(egier. ©ereg 
Wpoftte blcDe bvcebfe otter borfjagne og fiintfe 
far SSerben. )aa ©limb af Ugubefigfecb 
opborfe fvaffige ©jertiinger. ©en fvebcfigc 
SRcdiertnp bfeo afbrubf. grogfettge o g obe* 
fccflcjciibe 5vrige paafutgfe, (joiffe fitflbft cffev* 
fntgfeS af 9Jiorfe, Uoibenbeb, ©etinger og 
©patfninger, i boitfen Sitftanb be Jppibe 
fra ©wropa fanbf ©bev for oper fre bum 
bvebe 51ar fiben. 

• SJtormon Par ecu af ©ber$ geebre. 
Spm fepebe i 9 lorb* 9 linerifa for omfrettf 
fjorfen bwibrebe ?Iar fiben. Jpan flfrep ef 
fort Ubfog af ©ber$ Jpiftorie, ^Dropbefier 
og ©paiigetinm effcv ©ber$ r cctbre tyrop&e* 
tev^ og Sfpoffteg Serefuinger, og iubgra* 
pebc ©amine paa ©utbplaber; IjoftFe ©o* 
enmenfer bang @011 Moroni aroebe effcv 
bang ©0b. 

©enne 9Woroni par ben ffbfte af5Ime* 
fag ccfbve *Drop&efer. jpan fulbforte 9Jfor* 
mong ©pfegneffe paa fiMaberne og foroa* 
vebe bem paa ef beftigf ©fob i eti J^oi fat* 
bet ©nmorab, bbitfen mi inbefluffeg af 9Tp* 
g)orfg ©reenbfer i be forenebe ©fafer. 
©einie gorpariug fiefe omfveitf 5tavcf five 
bmibrebe og fpoe effev ben et)vifTne %\M< 
vegutug. 

©t'gfc faatebeg fovoarebe Laptev btePe 
i 5 (avef affen bunbrebe eg fpp 0 g fpoe efi 
fer fantme Sibgreguing af 3 ofePb ©mif 6 
tibfagne af beve^ goroavinggfteb 0 g i ?laref 
affen ftmtbrebe og frebioe af 6 am ooevfaffe 
09 offenftiggjorfe ftf fflevben paa ©itgefff. 
©igfe ©oanneiifev og bereg Snbfiofb Pave 
Peb en ©nget fva ©tib Meoue fiam aabeu* 
barebe. 

SJfeve 9 (nbve faae og foge paa £ao* 
feme og Snbgrapiiingeu berpaa, og baoe 
boifibetigeu gioef bereg Sftaone fit fficvben 
i ef QStbnegbprb 0111 ©anime, boiffef 9 >ib* 
negbprb fiifbjTccnbig er offeuftiggjorf i nceonfe 
93 og. ©er par ogfaa fve anbve Wccnb, 
fotn i ffar ©ag faae ef ©t)ii ; faae£erreng 
©nflet nebftfge fva finite 11; 6 evfe bangJRoft 


beeve 23ibitegbprb 0111 Saoterne og bereg 
veffe Ooevfceffetfe, og Mepe befatebe af bam 
af bceve $ibitegbprb fit QSerben. ©ereg 
93ibuegbprb ev ogfaa fiifbjTccnbig offenftig* 
giovf i nccPnfe Sog. 

9T0be ^cenb af ©fooene — ^evua* 
uere, < 9Jtericanere, ©nafemater, og enfipev 
©fanning og Snngemaalg ©fferfoiitmcre af 
betme bemmefigbebgfulbe 2©f! ^bev^ Spu 
ft 0 vie, ©berg ©paugetium, ©herd ©fjebne 
ev aabenbaref. ©ef pit fnarf bfipe befjenbf 
for ©bev og for afte 9Tafiouer — for en* 
feper ©teegf, £uugeniaaf og gotf. ©ef er 
frenif oniinef foni ef 93auner — ef £egn paa 
afte '^iug^ ©jenopreffetfe^ £ib, fom ev fa'- 
fef Peb afte be fieftige ^vopfiefev ffben 53er# 
beu^ SSegpnbetfe. 

^[fftaaev ba fva ©ber$ ©rnffenffab, 
^(fgubevi, 9)?ovb, jtvig og 93tob^ubgpbetfe 
— ia, afftaaer fva af nebbeie ©ber for Sib 
febev , ^KeiinefTe^ccuber^ 9(rbeibe, fipitfe 
Siftebev if fe feape ‘OTagf fit af gjove bPev< 
fen ©nbf efter ©obf; afftaaer fva J^overi, 
Ureen&eb og at ©lag^ 53ebevftpggetigbeb; 
fpger ben ^erve og Jyvetfer 3efn^ ©bviftn^, 
fom engang b 0 be, og bog teoev, og fee, fom 
Pit tepe for ftebfe. ©pgev 5veb meb fipev^ 
anbve og meb afte TOeimeffer. ©g uaav be 
JStbfte af be i^eftige^ivfe fonunev iManbf 
©bev, amiammev belli, befpifer bem, &nfer 
og bicctpev bem; og borer beveS S^oft; fbi 
be bvinge ftore ©tcebei? ^ibeuber. Wflccgger 
©bevel ©piiber og btiper bobfe (begvapne i 
9?anbef) i 3efn 9TaPii fit ©pnb^fortabeffe, 
og faaer ^aaub^paatccggetfe af beu lie fin'* 
fe$ ^tpoftte og JStbfte fovben ^>eftig^tanb^ 
©aoe..* 

Og 3 ftnfte Mioe fptbfe meb 5rpb og 
©tcebe, meb Sp5 og ^unbfiab. 3 finfte 
fjetibe og bccre 33ibne£bprb om ©aubbeben. 
OTogte af ©ber ffufte fonnebetft ben ^eftig^ 
9(atib Peeve iftaub fit af fate meb ftor 
bigbeb. ©g Peb Sega og peb ©piier og 
Peb ©roiii me og peb forftfeftige jpetbrebeft 
fev og 9Juraftcr, fiat © 11 b ffabfccfte ftf ©vb 42 ^rocfomcitton. 


tfclflnbf (Sbcv; tlji fee, fjtin fyai'et til fjiemeb 
at gjeuopveife ©bev, fom eve at veffccvbig 
©reeu rtf S^vrtcl. 

9Hormon$ 53og — ©bevd geebved Q3ib* 
ne^bpvb, uif fnavt btioe pubtifevet iblanbt 
@bev paa ^ngctfT, part ©pauf! og i efboevf 
©fviftfpvog, fom bulged ibtanbf ©bev$ fov* 
fTjeUige ©fantmev og £ungetnaat. S3nb* 
ffabSbvingeve oitte ogfctrt btioe fenbte fit 


@*bev, fov af teefe, frtte ont, og fovftave 3«bs 
botbef rtf uevonte 33og, frtrt otbf fotn befte 
ev npboenbigf, af be, fom iffe fttmte teefe, 
brt fttnne f) 0 re bef fovetccfe, frtrt rtf 3 bog 
fnrnte fjrtoe @bev$ Jyccbre^ ©oangetinm og 
nogen 5tienbjlab fit beve^ Jpiffovie og <J)vo* 
pbefiev. 

(5ovffcvtfe$). 


^orefa^ntnger om &tot n. 

(Sovffrtf fvrt *))ag. 20 ). , 

Sjerbe gotelceSntng. — §j[erbe ) Sffbeltng. 


1. £>a vi i ben fvebiejyovetcctfning 6rtv 
oiift, rtf fotveffe 3beev om ©ub3 (J&avnf* 
feev ev noboenbige fov rtf Poe £vo prtrt bam 
fit 2io og ©ntiggjpvetfe; og rtf uben fov* 
vefte 3bcev om Ortit^ ©b^vafteev, ^CRenne^ 
(Tenet* ©inb fnnbe iffe have titilvoeffetig 
itvaft meb ©nb fit Ubpoetfett 'rtf* ben fit 
97t)betfeu rtf bef eoige Sto npboenbige Sro; 
og rtf fovreffe 3beer om fjrttiS SftrtVrtfteer 
toegge en ©vnnbootb, frtrt oibf bef rtngrtrtev 
bait$ Sf)rtVrtffeev, fov Uboodfen rtf Svoett, 
frtrt rtf ntnn fan uobe 3efu ; gbvifli Soange* 
tium$ iOetffgnetfer, jrt ben eoige £evtigbeb<* 
5btbe; frtrt flat oi nn (Tribe ’tit rtf oife ben 
Srotbiubetfe, ber ev imettem forveffe 3becv 
om ©ubS ©genflabev og Ubeoetfen rtf £vo 
prtrt 6rtm fit bet eoige 2io. 

2. Sab o$ ber obfevoeve, rtf ben oiv* 
fetige £enfigt Jpimtcitf @ub baubc , ibef 
f)rtn giovbe ben menuefletige 5aniit(e be* 
fienbt meb ban£ ©genflrtbev, ortv, rtf be, 
igjennem 3beevne om ban$ @genflfaber$ Zi U 
oaevetfe,-funbe btioe iffanb tit afubooeSvo 
Prtrt brttn, og igjennem Ubooetfen rtf Svoen 
Prtrt b^ni fnnbe opnavic bef eoige Sto; tfii 
uben 3beeit om Sitoccvetfen rtf be ©geufln* 
bev, fom benbPie fit ©nb, fnnbe Rennes 
(Tene tffe baoe itvaff tit rtf Poe £vo prtrt 
bant faafebetf, rtf be fnnbe evbotbe bet eoige 
Sio. Jpimtehg ©nb, fom fnfbfomnefl fov* 


tfob ben mennefletige 9?atnv3 3nbvcfmtig 
og 3Rennef!et$ ©oagbeb, ban oibfte, boab 
bev ortv noboettbigt rtf rtrtbenbrtve, og buttfe 
3beev bev marttte planted i bevetf ©inb fov 
rtf be fnnbe btioe ttfanb tit rtf poe £vo paa 
bant tit bet eoige Sto. ' 

3 . $a oi nn brtv frtgf frtrt ntegef, ffaC 
oi (Tribe tit at tmbevfpge ©nb^ ©genflfabev, 
frtrt m'bt be eve fvetnfrtffe t fjrtnS Qfrtbenbrt* 
finger tit ben menneffetige ffrtmitie, og oife, 
boor npboenbigt bet ev, at' bnbe fovveffe 
3beev om b«»^ ©genjfrtbev, fov rtf foeffe 
3Reuuellene iflaub fit rtf Poe ^vo‘ prtrt brtnt ; 
tbi uben af biSfe 3beev blcoe ptantebe t 
^enne(fene^ ©inb, oitbe bef iffe ftaae i 
nogen ^)ei:fon^ eltcv ^evfonei^ 0DTagt af 
poe Svo part ©nb tit at evbotbe bet epige 
^io. ©art af ge gubbotnmetige ^ebbetet^ 
fev, fom (fete tit ^Kenneifet i fpvfte^egpit* 
betfe, ortre bevegttebe part, rttffrtbfccfte i be* 
ve^ ©inb be 3twv, bev eve npboenbige tit 
at feefte bern iffanb fit at one Svo part 
@ub, og ocb befte Gibbet at btioe Deet* 
tageve i bnn$ Jpevttgfeeb. 

4 . 53i bnv, i be 9f«benbavingev bnn 
bar gioet fit ben menneffetige ^nmitie, fpt* 
genbe*5)evefning om ban^ ©genjfabev. 

5 . ftpvft — j?unbf!rtb. 9fp* ©v. 15 . 18 . 
„@ub fieubev atte fine ©jevuinger fra ©oig* 
beb af." (5f. 46 . 9 . 10 . „5?onuner be 43 


goreteSittnaer otter Sroeiu 


fovvige Sing if)ti fra gaimnel Sib; tf ) i ieg 
ev ©ub, og bev ev iugeu anben fovuben 
mig; ieg ev ©ub, og bev ev iugeu faabau 
fom ieg; fom funbgjov ©ttben fva 33 e* 
gpubelfeit a f, og fva gamine I Sib be 
Sing, font enb iffe eve gjovte; fom ffgev: 
init Slnflag ffal bejlaae, og ieg oil gjove alt, 
boab nug bebagev. 

6. gov bet aubet — Svo ellev jtvaft, 

£>eb. 11. 3. „33eb Svo fovjTaaev oi, at 

aSevben ev bleoen flabt oeb ©ubS Dvb." 
1. 33og l. l. „3 33egt)ubelfeu (labte 
©lib £imlen og 3oiben." @f. 14. 24,27. 
t'Deit Jpevve 3ebaotb bav foovet og fagt: 
©anbelig! fom ieg bav tccnft, faalebesS ffal 
bet flee; og fom ieg bar bejlemt, faalebeS 
(fal bet beftaae; tbi £cevjfaverue6£evve bav 
vaabjTaget, og boo oil gjove bet til 3utet ? 
bau$ £aaub ev ubvaft, og boo oil afoenbe 
ben?" 

7 . gov bet tvebie ■— Dtetfccvbigbeb. s J)f. 
89. 15. „91etfccvbigbeb og Dom ev Din 
SvoneS 53efceftelfe." @f. 45. 21. „SDvfpm 
bev, og foimnev fvem; ja vaabfovev ©bev 
tilfammen: boo lob befte fra fovbum, 
og boo fuubgiovbe bet fva ben Sib? mon 
iffe jcg ^evreu? og bev ev iugeu anben 
©ub enb ieg, en vetfavbig ©ub og en 
3‘velfev/' „3epb. 3. 5. „Den vetfcvvbige 
©ub ev niibtiben." 3arf)aviaS 9, 9. „gvi)b 
Dig faave, 3iou$ Dattev! vaab boit, 3? 5 
vtifaleuu? Dattev! ©ee! Din jtonge font* 
mev til Dig ; bait ev veffccvbig og en 
gvelfev." 

8. So v bet fjevbe — Diet ogDom. 3)f. 
89. 14. „Dtetfceibigbeb og Dorn ev Din 
Svonetf 33efccftelfe." 5te JKof, 33og 32.4. 
"Jpati ev jftippett, baits ©ievuing ev fulb- 
fonimen; tbi alle baittf $3eie eve vefte; en 
tvofatf ©ub fovuben ©oig, vetfccvbig og 
fanbbvu ban ev!" D3f. 9. 8. „$Keti Jpevven 
blioev oeb eoinbelig. Jpan bav bevebt fin 
Svonc til Dorn." 17 . „#evvett evfjenber, 
at ban bav giovt Diet." 

9. gov bet femte — 33avmbievftgbeb. 
D3f. 89. 15. „99avmf)ievtig6eb og ©attbbeb 


ffal gaae fovan bau$ Slnffgt." 2 ittlof. 33og 
34. 6. „CflJpevven gif fovbi ban$ Slnfigt 
og vaabte: Jpcvreu! Jpervett! eu bavtnbiev* 
tigog uaabig ©nb!" Dlebemiae9.17. „ < aKeu 
Du ev eu fovfoulig, uaabig og bavmbievtig 
©ub." 

10. Og fov bet fjette — ©aitbbeb. D3f. 
89. 15. „33avmbievtigbeb og ©aubbeb (!al 
gaae fovan Dit Slufigt." 2 Wof. 33og 34. 
6. „8augmobig og af megeu ‘Stiff ititbbeb 
og ©anbbeb." 5 < S?of. 33og 32. 4. „£an 
ev jftippeu, baitS ©jevning ev fulbfommeti; 
tbi alle bans SSeie eve vette; en tvofafl ©ub 
fovuben ©oig, vetfcevbig og fanbbvu ban 
ev." D3f. 31. 6. „3eg oil befale min 2lanb 
t Din £aaub; Du bav fovloft mig, £evve, 
Du tvofaffe ©ub!" 

11. $3eb libt ©ftevtanfe oil man fiume 
fee, at 3beeu om Siloccvelfeu afbi$fe©gens 
ffabev t ©ubbonunen ev ttoboenbig fov at 
fcette uoget fovmiftigt iPcefeu ttfattb til at 
one Svo paa bam; tbi, uben 3been oiti Sil* 
ocevelfeu af bi^fe ©genflfabev i ©ubbonunen, 
oilbe ^euueffeue ifh fuune ooe Svo paa 
bam til Sio og^Saliggiovelfe; tbi ubeu 
ivunbffab om afle Sing, oilbe ©ub itfe oceve 
iftaub til at fvelfe uogeu Decl af fine @fab« 
ningev) tbi bet ev fovinebelft ben Kunblfab 
ban bav om alle Sing, fra ^egpubeifen til 
©uben, at ban fan gioe fine ©fabniugev 
ben govjTanb, oeb boilfeu be blioe beelag< 
tige t bet eoige Sio; og bevfont bet if^e 
oav fov beu i 3Kennef!eiiei5©inb erijlevenbe 
3bee, at ©nb baobe al ^unbflab, oilbe bet 
oa:ve mnnligt fov bem at ooe Svo paa bam. 

12. !Neu bet ev iffe miubre uoboem 
bigt, at ’OTenueffene ffulbe baoe 3bcen om 
Silocevelfen af ©geuffabeu ^traft i ©ub; 
bonunen; tbi tnebminbve ©ub baobe^Jlagt 
ooev alle Sing og ftiube oeb (In fivaft fon* 
tvolleve alle Sing, og bevoeb befvie flue 
©fabniugev, fom fatte beve$ gortvoftniiig 
til bam, fva alle &cefeuev£3)iagt, bev funbe 
foge beve^ Uubevgang, boab euten t tym* 
len, paa 3ovben, ellev i ^eloebe — funbe 
'EOTentieffene iffe blioe freljle. Sttleu naav 


44 


Sorelortnfngfr t>»er Uroeu. 


3beeu out benue (5'geuffabo 'Silomotfe ev 
plaufef i SdieiiuefTetd ©inb, fan fold* be 
font out be fjaobe iutet at Ocfvt>^tc, out be 
fatte beveg fyovtroiltitufl til ©ub, ibef be 
fvoev, at ftan f>av itvaff til at fvelfe atte 
bent, bev Pommev tit foam, tige til bet obevfte. 

13. £>et ev ogfaa iiobocubigt, for at 
ooe Zxo part ©ub tit ¥io og ©aliggjovclfe, 
at < 20 ?euueffeue ffnlbc 6 ^ 3 beett out £its 
ocvvelfeu af (^getifTaC'cu C^ctfccrbigfjeb i Oattt ; 
tf)i ttaar OTennejfdie iPPe 6 aobe uogeu 3boe 
out ©genfTabeu 9?etfciTbig6eb i ©ubbommen, 
fmtbe be iPPe ftaoe fiffivcvPPetig £iftib til 
at (Title fig tittbev 6 an£ 33avetccgt og 33e* 
ffovelfe; t 6 i be oilbe Mioe fulbe af gvogt 
og £oiol, at 6 ete SovbenS 2>ommer iPPe 
oitbe gjove 9tet; og gvpgt etlevSoiof, font 
faalebetf eritfevebe food bent, oitbe iibdiiPPe 
< 3ttutig0ebni af af ooe £ro paa 6 am til £io 
Oft ©afiggjovelfe. ‘Sften ttaav 3 beett out 
Siloccvelfeii af ©geuflfabeu 9?etfccvbig6eb i 
©tibbommeu, ev tpbefig tubpobet i ©inbet, 
faa fait iugen £oiof ttaae tub i Jpjevtet, og 
©inbet ev iftanb tit at ooevgioe ffg tit ben 
Wlma'gtige ttbeu gvogt og ttben Soiol, eg 
meb ben nroPPetigfte £itliM meuenbe, at fjefe 
3ovbeu$ Dontinev oit giore 3?et. 

14. 3)et ev ogfaa af tige ftov $3igtig* 
6 eb, at ^eiinefTeuc (Tulbe ftaoe ett 3 bee ont 
Crgenffaben 3)oni t ©ub, fov at be Pan ooe 
£ro paa ftam tit £io og ©aliggiovetfe, ffei 
ttbeu 3 been om ‘Sifoccvelfrn af betiue ©gen* 
flab 60 S ©tibbommeu, oilbe bet occve limit* 
tigt fov SDiemieiTene at ooe £vo paa 6 mn 
fit. l ? io og ©afiggjoreffe, tbef be feev, at 
bet ev oeb Ubooetfeu af beitue ©geuffab at 
be Svofafle i @ 6 vifto 3 cfn befvieS fva beveS 
£ccubev, font foge at obelcrgge belli; tf)\ 
bevfotn ©ub iPPe (Tulbe font me meb eu 6 uv* 
tig om imob bem, bev begaaev Itgubelig* 
6 eb, og imob SiJtovPetS 'iDiagter, faa Punbe 
bauS £etlige iPPe fvelfe^; tf)i bet ev oeb 
2 )om af Jpevven ubfriev ffneJpeflifle af atle 
bereg gjenbevS Jpccubev, Dg af beve$ Jpoen* 
bev, font forPafte oov Jpevved 3efn @ 6 vifti 
©oangefium. ^Bieii faafnavt 3 beeu out benue 


©geuffabS Tilocmlfe ev planter i Bienne* 
jTeueS ©iub, gioev ben bem .ft raff til Ub* 
ooelfen af Zxx> og StUib til ©ub, og be ev 
iftanb til oeb $voen at filegue ffg be gov* 
jcvttetfev, bev. ere fremftillcbe fov bem, og 
oabe igieiitiem atle be £vcvugStev og ©ov* 
gev, be eve nubevPaftebe oeb govfolgelfe af 
bem, font if fe Pjeube ©ub, og font iPPe ev 
oov Jpevretf 3 efu Gjviffi ©oaugetium fobige, 
metteube, af Jperrcii oit i ffn befeilige £ib 
Pomme meb 6 uvtig Dom imob beveS Sieu* 
bev og afftugge bem fva fit 9 lafon, og at 
ban i ffn egeu beleilige ^ib oit fove bem 
fvem font ©eieroiubeve, ja nteve enb©eiev* 
oinbeve i altc ^iug. 

15. Og auev, bet cv tige oigtigt at s Dieu* 
uefTeue flulbc 6 aoe en 3 bee out ^itoccvelfeu 
af ©gettlTaOeu 23arnt(jier7igf)eb i ©iibbom* 
men, fov at ooe ^vo paa 6 am til 2 io og 
©atiggiovelfe; f f>i tibeu Sbeeu om beitue 
©genjlab^ Silocnetfe i ©itbbommett, oilbe 
be £ettige$ 9lanbev oaufmccgte niibt i be 
Svamg^lev, ©ovgev og Sorfolgelfev, fom be 
ntaae ubftaae fov 3 f tetfccrbig6eb^ ©Pplb, 
SOTeu uaav Sbcett om £i[ocvrelfen af benue 
©genffab eeugang ev (tabfeoftet i ©inbet, 
gioev ben 2 io og ftvaft til be jpettige^ 9lan» 
bev, ibet be tvoev, at ©ub$ 93acm6ievtig6eb 
oit Mioe ubgobt ooer bem mibti bevc^©ov* 
gev, og at 6 au Pit 6 <Joe < 3)ieblibeu6eb meb 
bem i beve£ ^-ibetfev, og af ©ub$ SBann* 
6 jevfig 6 eb oit titegue ffg bem og 6 ofbe bem 
(IPPve i 6 ^>t^ ftitfvtig6eb3 9(vme, faa at be 
aiinamme en futb ^elonniug fov atle beve^ 
^ibetfev. 

16. Og tifpbft, men if Fe mitibve oig* 
tig fov Ubooelfett af Zvo paa (Sub, ev 3beett 
om ^ilocrvelfeit af ©gen(Ta 6 eu ©anbbeb i 
6 am; f 6 i nben 3 been om benue GrgeulTaH 
'Jiloocvelfe oilbe ^DTeiiiieflefl ©inb intef funue 
6 aoe, 6 oo r paa bet Puube 6 oile meb ©tPPev* 
6 eb — qtt oilbe occre Jyovoirving og'Joiol. 
‘tOien uaav 3 Peeu om Siloccvelfeu af benue 
( 5 'geuflab i ©libbomiuen ftubrtJ i ©inbet, 
ba blioev atle ?cvrbonuncue, Unbevoii^nin* 
gevne, govjccttelferue og ^3e(|Tgnelfevue oir* 


45 


ftoreftwmnger 


om Xroet’. 


feliggjovtc, og ©in bet ev itfanb til at tit* 
egne fig bem met) ©iffevijeb og £illib, me* 
uenbe, at bi£fe £ittg, og alt boab Jpcvven 
bar fagf, flat i ffn £tb gaae i Opfplbelfe; 
og at ade ftovbanbelfevtie,5v(agevne cg£)om* 
niene, bev eve nbtalte ooev be Uvetfccvbige$ 
Jpooeber, til ogfaa blioe nbooebe i JpmenS 
beleilige Sib; og, fonnebeltf ban$6anbbeb 
og Svoiuvvbigbeb, feer ^tennrffet flu 
fvielfe og ©aliggjovelfe fom noget, bev er 
flffevt. 

17. Sab ’JKeuuetfet cengang autfide 
att'oi tige og Ipfe 23etvagtningev ooev Sbeevne 
oni Stloccrelfen af be ooenomtalte (Sgenjla* 
bev i ©ubbomnten, og man oil fee, at faa 
oibt baud ©genflabev angaaev, ev bev en 
fiffev ©vuuboolb lagt fov Ubooelfen afSvo 
paa bam til Sio og ©aliggiorelfe. Sbi 
faafvemt ©nb beflbbev ©geuffaben 5?unb* 
(lab, fan ban giove ade Sing befjenbt fov 
band Jpedige, boab bev ev noboenbig fov 
beved ©aliggforelfe; og ba ban beflbbev 
©gentfaben iivaft, ev b«u bevoeb iflatib til 
at befvie bem /va adc {yjenbevi $ftagt; og 
ibet feev be tidige, at C^etfoevbigbeb ev en 
©genflab bod ©ubbommeu, at ban bit be* 
bauble bem eftev Sfetfavbigbebd og SJidig* 
bebd tyvinciper, og at en ^etfcctbigbebd 
©elenning flal- wbed bem fov aUe beved 
©ovflcv og Sibelfev fov ©aubbebeud @ft>lb. 
Dg ba ®om tillige ev eeu afSnbbommenS 
Agenda bev, fan baud Jpellige feaoe ben uvof* 
feligjle Sidib; at be oil i vette Sib op* 
naae en fnlbfonnneu 93efvielfe fva alle be* 
ved Jyjeubevd Camber, og en fulbtfambig 
©eiev ooev alle bem, bev but fogt at flabc 
og obedvgge bem. Og ba 8avmf)ievtigbeb 
tidige ev eeu af ©nbbommend ©genflabev, 
fan band£edtge dole paa, at ben oil blioe 
ntooet imob bem, og tgjennem benne ©gen* 
flabd Ubooelfe iinob bem, Svofl og Jpufoa* 
lelfe oil blioe bem mebbeelt i Doevflobig* 
beb, tnibt i alle beved ©ovgev og Svamgd* 


lev. Og tilfibfl, feenbe, at ©anbbeb eveen 
af ©nbbommend ©genflabev, lebed man til 

- at fvt)be (Ig mibt nnbev alle Wnfoegtetfer og 
Svijlelfev, i £aab om ben ^evligbeb, fom 
flat bringed, naav 3efud S&viflnd aabenba* 
ved,, og meb ©onet beuoenbt paa ben .Krone, 
bev flal fcctted paa be^ettige^ Jpooebrr paa 
ben 2)ag, naav Jpevven flat ubbele Helen* 
ningev til bem, og i ^vofpeft af ben eoige 
Hccgt af Jpevligbeb, fom Jpevven bav fov* 
jcvttet at tuebbele bem, naav ban flal bvinge 
bem til fin Svoue fov at boe fov band Wafon 
eoinbeligen. 

18. ^eb bidfe ©qenflabevd Silocevelfe 
fov $Pie, fan be Jpelliged Svo blioe meget 
ffovf, af flov D^etfoevbigbeb til ©ubd tyviid 
og Jpevliggjorelfe, fan nfcone fin mccg* 
tige Snbflobelfe i at vanbfage eftev fOi id* 
bom og ffunbflfob, inblil bet bav evbolbt 
itnnbflab om alle Sing, bev benbove til Sio 
pg ©aliggjovelfe. 

19. ©aaban ev altfaa ben ©vuuboolb, 
bev ev lagt oeb ©ubd ©genffabevd f?labeu* 
bavelfe, fov Ubovelfen af ^vo paa bam til 
Sio og ©aliggiovelfe; og ba bi^fe^re©nf* 
bommen^ ©genjfaber, ere be ufovanberlige 

— be famme igaar, ibag, og eoinbelig — 
boilfet gioer be ©ib(Tes2)ag^ellige ben 
famme ^agt og 3JTi)nbigbeb til at one ^ro 
paa bam, fom be SovjTesDag^ellige bao be; 
faa at alle be Jpellige i benne J?enfeente 
bav oacvet, er, og oil blioe een$ inbtit ?i* 
ben^ ©ube; tbi ©nb fovanbved albvig, og 
bevfov blioev baiuJ ©genffabev og ©baraf* 
teev beftatibig be famme. Og fovbi bet ev 
foviuebell? ^labeitbavelfen af bi$fe, at ’eu 
©vnnboolb ev lagt fov Ubooelfen af ^ro 
paa ©nb til Sio og ©aliggiovelfe, bevfov 
oav, cv og oil ©vnnboolben for Ubooelfen 
af ?voen altib blioe ben famine; faa at alle 
Sflenueflev bav baot, og flal baoe, lige9?e(* 
tigbeber. 


Oovtfoctte^). 


46 


- Sibt mere til dmfgranterne. 

2tt»t mete til ©mifivantettne. 

— : — • v 

£>m t>ev mebfoveiS Olbfager paa eu faa laitg og beFoftelig tfleife, bor be ocere 
baabe occvbifttlbe og uptfige. ®e, ber agter at veife rneb 150 tflbb., tttaa iffe oeitte at 
utebfove faa megef etlev at baoe bet faa begoemt, foui be, bev bar tre, five buubvebe; 
tbi naar tycttgebefobef er miubre, oil 33egoentmeligbebente uafurltgotia ogfaa blioe mitt* 
bre, ba 3 iffe oil fun ne tjobe faa mange 3Sogue og Sraefbor til at Fomme.ooer @loet* 
feme rneb, og berfor ev bet, at @bev$ 3 f teifef0t bor inbffrcrnFed ogfaa* 3)iattge baoe 
bebt)vbef bem fell? meb at mebf 0 ve tunge og turffeu unt>tfige £ing, og bar, effev at be* 
tale mere gragt enb be oar occrbt, maatfef (celge bent for en Ubctt)bcligbeb cller beufafTe 
bem paa SSeiett, og faalebeS millet bent atligeoel, og bar (Treoef ttlba^e til beve$ tenner, 
at ocrre mere oife eub be. Sab be £ellige, fotn eve fattige, ocere oife i bettue ipettfeenbe 
og fovubfee bet Dube og mibgaae gjbevligbebev, ttaav bet er berc£ ^)3ligt at Jorge for 
ttoboeubige jvlceber og nogen mtlb gobe for ©ogbont^tilfalbe baabe i Sattb og paa 
SSanbet. ®et oilbe tttaaflfee, i biefe Sattbe, fcctte ©eu$ ^ufcelfe i gave, ont man if fe 
Fmtbe bare faa fine Berber, faa ftitt eu £at eiler faa moberne ©toolev, fom ©en$ 
91a:(le; — et- grtteulimmer, ber iffe Fmtbe flcobe fig i faa fiinf ©ilFefoi, eller bare faa 
bt )r eu ipat, faa fmuffe 53aaub og f oftbave Snoeler, fom be- QJttbre, oilbe maaflee iffe 
fee refpectabel ub i moberne ©irFler; men leg fovfiffver ©ber, oi bar faare libt 33 rug 
for faabamte ubppnfebe ferret* og ®anter paa en faaban D^eife, fom beune; beve$ £je* 
nefter oil blioe langf mere paaffjonuef, boor borer til. 3eg flvioer tffe betfe til at 
gjove ©be* m’i&tmbtg, men for at opmuutve ©bev til at bevebe ©ber og blioe berebf, 
er alette til at nbbolbe 91eifen$ ^Jfoifontmeligbeber og ^rooelfer, men til at fttlbfove 
bele ©ber3 ©iettteb. *3eg jlviier ogfaatil©aon for bem,* fom ottfler rcife og foler taU 
( f|plbig berfor for bent felo og bereS SSoru; — ®e ber agter reife i ttogett attben Jpettflgf, 
"gjor bebre i fief iffe at veife; be oil oerre ilbe bevebf paa at nbbolbe Jvovfolgereites £>ub* 
(Tab og gorbceroevettS 3Kagt. ' 

3eg ottffer better iffe at ooertale 9Togett oeb at looe 9Toget, font jeg iffe oettfer 
be Fan opttaae. ®ct er ofte bleoett fagt af oore gienber, fom bornmer o£ effev betit 
felo, at ^ortttouertte^ £ooebmcettt> ottfTe at faae golF$ ^ettge fra bent, men @ib(le* 
®ag^J?cllige baoe iffe forglettit, af ben gobe 4?orbe gao fit Sio feett for gaavene, og 
at 3ofepb ©ttiitb tteblagbe fit Sio for flue SSettnev, og faa Icettge fotn 33vigbatn §)omtg 
treeber i flit oplt)fTe gorgcettgerS gobfpor, oil be iffe folge ttogett grcntnteb, for be Fjeuber 
iffe gremmebeS JRofL -Dten nu, bet er iffe ©berg ^)enge, men bet er ©ber, oiereftev. 
®et oilbe gkebe og, out mange Sufntber af oore fattige 33robre og ©oflre fra ©Fait* 
binaoien og be bviffiffe 5>er bentte ®ag oare meb o^ i bi^fe fjevne ®ale, out be iffe 
baobe faa meget, font een ®alev ttlooer^ i beve^ Somme. ®e fuitbe arbeibe tneb bere^ 
Camber meb o^, ligefottt oi baoe gjort for bent, og begonbe at bt>rfe 3orben, plaute 
33iingaarbe og ttt)be grngfett beraf, bogge ^)ufe og boe t bem; bror be futtbe tilbebe 
oore gcebreS ©ub effev bere^ egett ©atnoiffigbeb, ttbett gvogt for 33obel, Samfer, geettg^ 
littg og ® 0 b. ^an 3 giore bet ber? om 3 Fan, brorlebetf bleo ^Slbfte govf^gven og 
Sobnfon, ber begge ere iubfobte Unberfaattev af ©oevrig, fovoilte fra bet Sattb, bbort 
be oar fobf, ben ftbfte i Scrttfer itttellem to 2poe, be(Tt)lbt for bett gvuelige @t)itb: at 
baoe bobt ttogle tyevfottev, effer bevc^' eget gorlattgeube, i ^Taottef 3efu^ ©briftu^, til 
©t)ttb$forlabelfe. 57aar refontteref ^rccflcfnnfl be offer paa 3orbett i faa b^i ©vab, 
er ber gobe ©ruttbe, bborfov ©nb ffulbe (liffe eu 3ubfamlittg. ®e, ber bar mange 


47 


Sibt mere tit ©migranterne. 

SRibler 09 9)euge tilooerS, efter at Oat>e forfonet ffg felt) gobt tit Sleifeu, oil gjore Del 
i at fjjcelpe bereS fattige SBrobre, fom i£fe bar not til Steifen, og er lige faa ocerbige 
og trofafte og maaffee Jewett lige faa fjcm, fom om be ftav>be £nf(nber, og oilbe ocere 
tafuemlig mob ©ber alte beree SioS ®age for faaban ipjcelp. ©anbt not, 3 oilbe 
laaue bent Skugeu af tyeugene, men fiffre ©ber JperrenS s 23elffgnetfe og be 3attige6 58om 
tier ooer ©ber, fjoilfet er bebre enb ©nib. ®e .9?ige bor glcebe fig, iffe forbi be blioe 
fattige, men forbi be bar biulpet be Srcengeube. ®e Sattige bor glcebe fig, iffe forbi 
be blioe opboiebe, meu forbi Jperreu bar ft^vt bere$ homier og oiifet paa bereS £jer* 
ter, fom baobe ©one til at gjore Uboei til bere£ 33efrielfe, og be bor Deere tafuemlig 
for faabau betimelig £jcelp og albrig glemme bere$ £selgjorere. 

9taar @bcr$ 9taoue ere inbfltreone og ©ber$ *Plab$ paa ©fibet flffret, oil 3 
blioe ucermere unierrettet augaaeube ©ber$ Organisation og boab 33elob ber bebooeS 
tit, oeb eu paalibelig ^igetif , at fjobe SSogne og Srcefbpr 0 . f. 0 . til JReifeu igjem 
item $Drfen ooer be (tore ©tetter og 33jergene til ©tore ©alts©oe ®al. 

@ber$ Svobev 0 . f. p. 

2B. ©noa\ . 


Stifttut? fov &h»gtwfeitet. 

93i flal conferere SHeguffab meb Qlgenterne ben fibjte Warts, 3 uni, ©eptember 
og December, og eu Sifte ooer ©ontoretS $ilgobebaoenbe oil blioe trpft i ©tjerneu 
boer ©ang. 

£oer Sonferenje bor ocelge $0 til at gjeunemfee og afgjore 9lgentenS Otegnffab 
meb o£; og bet paa ben famine ®ag, fom oi conferere Port 9tegnf!ab meb gouferenjevne. 

®i£fe to JReoiforer bor bv>er ©ang opgioe boor meget ber ba er i 58ebolb af 
Soger og <13enge. Sogerne ourberetf efter ben ^J)rii6, fom foave^ til bette ©ontor. ®e 
bor opbeoare bi6fe Opteguetfer tit be feer ©tjerneu meb 2i(ten ooer boab ber ftplbeS 
©ontoret, og ba fammenligne bem bermeb, og euten bet ftemmer efter iffe, melbe 3?e« 
futtatet til ©onfereujend ^Prceflbeut. 

®erfom bet ilfe ftemmer ooereenS meb Siften, bor *Prcef(benten og be £0 tils 
fanunen unbevfoge QJgentenS ^tegnftab^bog. 5lfte 9tegninger, fenbf fra ©ontoret til 
Qlgenten i CloartaletS £ob, bor conferere^ meb bet gobffreotte, og „Setating6lifteu" i 
©tjerneu bor efterfeeS og conferere^ meb ®ebeterue. ®eu fibfte Subbetaling til oil 
ubfomme i famine ©tjerue fom „©jelb$li(ten." 

JpoiS bereS Seguing iffe ftemmer meb poreS i ©tjerneu, bor *})rceflbenten (Trioe 
til o£, at oi maa faae oibe, om ber er nogeu 3ei( i pore Soger. -3Ken out bere£ 9tegs 
uiug ftemmer meb poreS, og 2fgenten ith bar 93oger etter ?)euge nof tit at foarc ber* 
tit, faa ligger Seileu bo^ bam. 

9taar Slgenteu melber fig i 5Befibbelfe af rebe ^Denge, bor be jtrar fenbe^ til 
Sortoret. 

3ngeufombel(t 33ogagent er bempubiget til at fcelge SBoger elter ©frifter paa 
€rebit. Om nogen $Igeut gior bet, ba er ban anfoarlig forSBetobet, og faabau prioat 
©jelb bor itte agte^ oeb bans 9tegnffab$ ©fterfpn. 3n firm: cm Sogboefenet. 
(SottforeM 3j/gobef)ai>cnbe. 
m m. ©*. I 


48 


.Rj0fienfiatm$(5onffve»w(9?. ' 

Peferfen) 

30 

. 2 

3. 

9lalI>org$ (teitferenje (97. 
(Jfiriftianfen) .... 

143 

3 

12. 

8oUaub$ (5oitf.(3-©beitfen) 

45 

5 

H. 

ftreberifi @onf. (3- 8avfen) 

32 

2 

(3. 

Sternfioltnd (Sonf* CO.Jolf* 
man 

56 

1 

7. 

©rebifl @onf. (2ffimanfott) 

371 

1 

10. 

©. 2avfeu (#(Terriiteer) 

1 

3 

6. 

©.£anfen(@firiftian$fiamt) 

19 

// 

•7. 

Slaflreen (iDteen) . . . 

9 

3 

15. 

©ubmuubfen O^latib) . 

16 

2 

9. 

©Potifit) (9farfimi$) . . 

11 

5 

10. 

3etifen 

1 

1 

8. 

93rufiu (©icrllaub) . . 

27 

tt 

10. 

Softnfen (®e(Te) . . . 

10 

n~ 

n 

©opfon • ..... 

4 

n 

12. 

?. 3enfen <?vi>en> . . . 

22 

4 

4. 

©umma 

308 

3 

15. 


Mbb. 9Wf. ©?/ 


$rau$povf 

308 

3 

15. 

SSct’fl (2unb) . . 

. 

. 

3 

4 

n 

0, 97ielfen . . 3 

2 

tt 

3- £aitfe»t OObenfe 6 

// 

4. 

3. DoriitS . . . 10 

3 

8. 

#olm(Ieb (g)|Tab) . 5 

l 

8. 

&$. Slnberfeti . . 17 

•t 

u 

£fiowp * . . . . 60 

n 

12. 

£\ 3*. Peferfeu 72 

3 . 

2. 

30rflenfcn . . . 1 

3 

n 

Sp. Sfivijtenfen . . 3 

ft 

6. 

@. Sarfen . . . .15 

3 

14. 

£. G. jpattfett . . 2 

2 

8. 

d. <£firiffiaitfcn 8 

•t 

6. 

J>>. Jpaufen . . . ' 1 

5 

tt 

teller ... . . 12 

4 

n 

W 9Kabfen . . . 5 

I 

4. 

SSBinbevfl (©being) 22 

tr 

12. 

©erenfen .... 3 

1 

8. 

Jp. 97ielfen . . . 4 

tt 

4. 


©umma 1059 5 15 . 


©anb Srifjeb Oeftaaer bevi, at efljbert Dtteimeffe flier boab be( ml, tibeu at for* 
uvette noflet aubet. 

Sera Dine Waiter mcb Piidbom, ubfev bem meb $effemt(jcb, Ofl Iflb Ubfalbet 
Hioe fjbab bet oil, faa 6av Du giotf Din Wiflt. 


3 n b f) 0 f b. 

©ibe. 

©ub$ ® 0 vu Ofl 93erbeii$ Stern . . 23. Sibt mere til ©miflrauferue 
proclamation (fortfat) ..... 39. 3ttftrur cm Steflmrfeuet ♦ 
jorel^niiifler om £roeti (fortfat) . 42. 


©ibe. 
. 46. 
. 47. 


„©fanbinameu$ ©tjenie" ubfommer ben lfle ofl I5be i finer 9)faamb, ofl faae<5 fio$ 
D£rr. Steflfianbleve,- faint fio$ Oubactoren i Souipaauiflrcrbe 9h\ 54, 4be @al. 


Ubflioet ofl forlagt af SB. ©nom. 

Jvoft bed ft, (£. Cortina 

flDrptt far ire §>tii|ie pages geilige. 


0anb6eben, l?tntbffaben, 2>t)ben og £voen eve fovenebe. 

2. Jlarg. Hr. 4 . frit 15. Hottcnte 1852. Jpriis: 6/? pr. (Krpl. 


fce irnge $el%e. 

2tf 3- 2B- 2)o ini g. 
COoevfaf.) 


3eg ev felb ef ungt '3Hentie{le, og fa* 
gev mig ben ftvi&eb at itebjfvibe nogte faa 
Dvb tit mine mtge SBvobve og ©offve. 3 
eve nti t ben 2)eviobe af 2ibcf, ba ef&bevf 
9)ienttef!e$ ©Oavaffcev banned, ©evfout 3 
i Ungbontmeu bamitev Grbev fil 2>aavtig* 
Ijebev, pit 3 ftnbe bet focevf af bamue ©bev 
af bermeb i ©ffevtiben. ^Jiange eftevS (fore 
< 30 F icent> Dane bcevef 0taoev af ecu eltev an* 
ben 23ane, fom be Ijabe lagf fig effev i Uitg* 
bomnten, og i beve$ mobnere 2((bev* iffe 
fnnbe faae .fvvaff nof ti( at aftegge. 0iv 
3faaf fftcmton oav en 0tabe af fin 2)it'e ; 
9iapoteon 33onapavfe af fin 0itu$baafe; 
®ocfov 3a6nfon af fft ‘’Qiabbovb; og ©fov* 
ftebeten af oovc ©tafSmanb i ©nglanb og 
Qlmevifa bviffer, ftinfev og vogev; fjbitfef 
atffammen ev fcoiff fovbcvvbetige SSanev. 

2>e unge £ellige fcnvbe (Tvcvbe at btioe 
ftove og ljccbevlige ibtattbf @itb$ fyotf, og 
naav be fommcv fit af fibbe i be 3teffa;v< 
bige$ fftaab, Ijbitfef be oi( out be eve fvo* 
fade f ba bit be biff ouffe af bccve fvie fov 
bi^fe flibne SSanev. Om itogen £ib fit 
Qfitfoavligfjebeu fov bette SScvvfS Sovffcct* 
tetfe fjbite paa ©bev$ ©futbve, i ftovbiu* 
beffe meb ©bevS unge 33vobve i Qlmetifa og 
attbve ?anbe, og nn ev bet $ib af 3 be* 
vebcv ©bev fit betfe 2tvbeibe. 3ffutbe giove 
©bev befienbfe meb atte 5tivfen$ ©fviffev, 
faaoibf 3 muligen fumte faae bent; og ifcev 


meb ©tievnen; tf)i i ben Pit 3ffnbe megen 
ltpffig Sccvbont. 3 tfntbe fliffig teefe aftc 
gobe 93ogev, og foge jtunbjfab paa atte 
ccvlige 'iDiaabev. 8abev ©bev$ ©ffevfovif* 
niitgev flee meb SSiiObom, tnbfngenbe faa 
(ibt af be ftvemmebeS ftmbommc fom mu*" 
tigf. 9iaav en ‘’Dlattb meb cf fviigfl'avt 
©ittb og bet fovfpnef meb jtmtbffab, tatev 
nnbev ©nb$ 2tanb$ 3itbjfybetfe, nubevmfev 
og opbpggev ban atfe, fom bovev (jam. ©n* . 
f)oev fvofad tuig iOianb i benne jtivfe oil 
filfcvtbigbiiS btioe fatbet tit ^vcvftebommet, 
og mange bit liig 9>autud fomme fit af 
ftaae fov 3®vben^ (love “DJiaenb af fovfoave 
£voen; og fanffee be bit btibe falbfe fil af 
pvooe beve*? fgveeftcbommeS jtvaff beb ©joe* 
betettS £jeneve, (igefom ©tia^ gfovbe. 2)effe 
bit fovbve (fov ^vo; og ben enefTe 25ei tit 
af fomme i 23eftbbetfe af : faabau ^ro ev, 
"at (ebe beb bbevf Cvb, fom iibgaaev af 
0ubei SDitiub." C3)iatf6. 4. 4.) 

3eg sttflcv af fovntane ©bev, mine mtge 
23vobve, fit af {It) ffef 0et|fab; fbi SDlcmte* 
ffef^ 2tanb bit, uteve eltev ntinbve, btibe bent 
(iig, meb fjbent bet omgaaeS. ©evfont bi 
btanbev od meb 53ie(Ievaanbev, ‘tOiocitb fom 
eve ftmbige og tittige veite af £ievfet, et* 
f)bevf af beteeS Ovb bit bceve o^ en 2)evte af 
(Tov fKcevbi; og i faabaitf ©eljfab fan bi 
teeve 23iiObom og faiib ftovaebling, og fom* 
me i 2$ane tueb bet font ev 3>t)b. 9)ieit, . 50 %\\ be ungc &UiQt 


ontgaaed wi met bent, bev eve fleffe og lave, 
wille wi lave Jfet bev ev lawf og .aittlaffc o$ 
ilfemme 93mtev. 

. ©onr jeg bav f«gt, Ungbouitnen ev ben 
£ib, ba ©inbet bov berebcS; Dg, otn wi i 
ttttgbomnten lavev at bcbevffe wove Sibett* 
flfabev, fan wi gjove bet, tiaav wi bliwev at* 
bve. iU bttvbe albvig tale t SSvebe nieb no* 
get < 3Wenneffe, fov <-en wvebagtig < 3J?atvb op* 
w<vffev2v(vfte;» faa flgev ©fviffen. (Ovbfp. 
15, 18. og 29, 22.) Og after flgev ben,, 
at "tnilbe Ovb fan oittwettbe SBvcbe." (15, 
1, 25, 15. 1 @am. 25, 23. 2 6am. 14, 4.) 
3eg &<U’ feet 9Ka’iib bifpnteve, og fiubev al* 
tib, at out be iffe begge bawbe Uvef ba be 
begwnbte, be bawbe iatminbeligbeb, tiaav be 
enbte. ^Dtaaflee nogfe wil flge, — o, ieg fan 
iffe (tDve niit ©tub, — tiaav ieg bovev 9Ros 
geit tale befpoftelig out SOlenigbeben , ellev 
fovitavine mine iBennev, jeg maa tale, ieg 
fait tffe iabe wave. 9tn bette ev albeleO 
nfovnnffigt at tale faalebeS. 3efl wav og 
eengang faa tilfl[nb$; men ieg bav fntibef at 
ieg maa bebevffe mig felw, og at ieg fan 
giove bet. 5llf ev ntnligf fov bent, font 
tvoev. 93ov ftveffev "fliettbfe tffe igjeit bev 
ban blew owevffjetibf," ban* blew flagett paa 
ben ene ^iiib og wenbte ben anbeit til og* 
faa. ©a tyefvnS buggebe Sprct af ben £)p* 
pevfle tyvafleg $jenev, bob 3eftt^ bant at 
jliffe fit @wavb t ®algen. ^)etev bawbe, 
font mange af wove tinge 93vobve, iffe lavt 
at ffjonbet. »2llf ev tillabt, 2llf ev iffe f jett* 
ligf." < 3Ken SBvobve, 3 wit bliwe flebfe i 
faabaittte ©tillingev, af ont 3 iffe faalev, 
bet wil bliwe baavbf fov ©bev. ©en $ittg, 
mine ttnge SSvobve, wilbe ieg 3 ffntte evitt*. 
bve, tientlig, at bet ev bebve, at libe llvet 
enb at giove Uvet. ®ev ev iffe en ting 
i 3Jiatib ellev D.winbe i 3efn ©bvifli .ftivfe af 
©ibjfe 3)age$ jpellige, font jo fan -bebevffe 
fig felw, ont be wil have fig vigfigt ab bev* | 
tneb. ftovft buvbe be giove ben 53cjlntuing, ; 
at be wil owevwittbe beve$ fliwe ©ittb, og ba 
bebe C9nb at give betn 5?vaft til af nbfove 
bet. 9faav be ba begwnbe at foie SBvebe 


ffitlbe be ibnfomme beveS Soffe, og 9llf wil 
wave gobt; SBveben wil ba fovlabe bent, og 
ifteben fov ben 35ebveibelfe et ^Jfentteffe al* 
tib folev eftev en flem Svaitte, wil be foie 
fvi og volig font en ©oinmevntovgen. 2?bev* 
tttvee, 3 buvbe teeve St)bigbeb$ ^jfiticip, fov 
bet ev ipowebpvincipet tit ftrelfe og ©atig* 
beb. 5lavfagen til alle wove £ibelfev og 
Svamgflev, font og 3Dtetuteffen$ ttccvvoevenbe 
Silflattb, fan nbtaleg i eet ettefle fltttpelf 
Ovb, U l w big be b; og jpaabef ont fyvelfe, 
ellev flatten, font flal ffaffe o& biettt tgiett 
til ©ttb og opboic 06 i l>att$ 9tige, fan 
ogfaa fantlee i eetCvb, nemligSwbigbeb. 
Spbigbeb, ntob bwab? sjjtob bet bellige *l)va:* 
(Tebomme, fov intet attbef ’Ditbbel fan fvelfe 
bwevfett 3obe ellev debiting. 93i tttaae ei 
alette gaae tteb i SSanbet og bliwe bobte til 
wove ©t)nbev$ Srovlabelfe, men wi ntaa waive 
Ipbige i alle Sing, baabe fintelige og aatt* 
belige. SBvobve, ottjfev 3 wibe, bwovlnnbe 
S8vigbam Noting font til af bliwe iUvfentf 
^vaefibetitV 3eg wil flge ©bev; bet wav web 
at giove, font ban blew tilfagf af ^vopbefen 
3ofepb, ttben at giove nttwffige ©povgtftttaal 
ellev baavlige 3ttbwettbingev. £>g bevfottt 
3eftt$ iffe bawbe iagttaget bentte Ovben, 
2t>bigbeb mob 5abeven$ 93illie, ba wilbe ban 
albvig bflwe wacvcf ben elffetige ©on. 
Sigenteget bwov fovfeevt 9?aab og f^ontta* 
nittg ft)tic$ fov o^, bet ev wov 5|)ligt at ab* 
lt)be, faalcettge fotn bet fotntttev fva ben 
vette jtilbe. £)g bet tilbovev iffe o^ at 
bontnie bent, font (9ub bnv fnl owev o^, 
eibellev af vaabe betn; bottblev be nvigtigt, 
Wil be bliwe ttbvwbbef af beve^ 9>lab3, l>wib 
be iffe otttwenbev fig. 2)ef ev iffe fjelbent 
at bove be bellige flge, naav be bovev et 
fPvincip omtalt til beve^@awn: ieg bov al* 
bvig feet bet iSQibeten; ;eg ffal iffe aittage 
bet til jeg bovev nteve bevotn. ffov ©rent* 

I pel, ieg b«v bovt 9?ogle flge, at be fmtbe 
! iffe ftnbe bet flvewet i 58ibelett, af "ftevfe 
og bebe ©viffc" faint "Sobaf" eviffegobf 
fov < 3>fentteffet; og be wilbe bvngebet. 5>wab 
6lag6 bellige eve bi^fe*? S^vobre, bet f>el« 51 


%\{ be unge ^eflige. 


lige ^vaffebontme ev ©nb$ £)vafel, og be 
bev barer bet baoev lige (aaitiegeit SDiagt og 
iDipttbigbeb til at tale til oS, fom 9>etvn£ 
og ^atilittf baobe til at tale til ben ©Icegt 
be leoebe iblanbt; og mi ev bet Sib, me? 
benS 3 eve unge, at lecre btefe Sing og t>lioe 
af meb oove Sovfcebveg fyovbomme og ttvi* 
melige 3beev. Sfrebve og ©pffre, bet oil 
iffe blioe be gamle tyvopbefevS og Qlpoft* 
lev£ £)vb, ber oil bomitie ©bev> men be 
tii>e^. ©evfoiit ©bev£ govalbve ere i iD?e* 
ttigbebett, og be eve Ipbige mob Sftaab og 
govmaning, ba ev bet ©bev^ tyligt at li)be 
beveS fRaab i alle Sing l)ele ©bev$ £io 
igiettnetu, og otefeligett i al ©oigbeb. £>g 
bevfont ©bev$ Srovcelbve iffe ere i 9)tenig* 
bebett, ellev be bar 9?aonet og iffe©ao« 
tut, ev bet ©bevS tyligt at labe ©ber be* 
bevffe af bem, ntebend i ©bev$ 'SPlittbre* 
aavigbebj og boi^ be bittbvet ©bev i at 
bolbe ©ttb$33ttb, be oil fomnie til atfoave 
fov @t)ttbett. SWeii, ttaav 3 iffc linger eve 
ttttbev beretf 3)iag t og ^ionbigbeb, eftev 
gattbefg £oo, ba oil bet blioe ©bev$ tyligt, 
at "fovfage Saber og '3Jiobev fov ©oattge* 
lietd ©fplb." 3«g tamfev jeg bar fagt 
ttof out bi$fe tyvincipev, og bevfont 3 oil 
iagttage bent, oil 3 blioe oelfignebe. 

"fRenfev ©bev, 3 font barer £ erven# 
5tar." SBvobve, buffer altib paa bi#fe £>vb, 
tbi nagfet bet ev fort, ev bet bog faare 
oigtigf. ©ttb bav fovtttebeljl fftt 53arm* | 
bievtigbeb tilftebt o# at fontme b«v og paa* 
fage o# bi#fe iJegentev, at oi tnaafte oovbe 
fnlbfontne; og boor (Tor ev if fe Oiaabett, 
font o# ev oebevfavet, mine nttge ®robve; 
tbi mange af o# oil leoe og fee Sion fnlb* 
fotitineit befaffef, og ett vetfavbig JRegjcving 
tiloeiebvagt. ©ftevfom oi ba ere bleone 
tilftebte at fontme til iSevben paa ett Sib 
faa rig paa (tore 33egioenbebev, boor ffov 
oil ba iffe oov Sovbeiititielfe blioe , out oi 
beftnitfe oore Jptjffer. . 2>ev ffal fonttne til 
at ftaae et oiff kintal af drafter paa3iou# 
$3jevg, font iffe haver befmiftef ffg meb 
jLXoiubev. ©fal oi oceve af bet Sal'? Dili j 


oi ffal, tttaa oi leoe beveftev. Jpoov brfTemte 
bnvbe oi ba iffe oave til at ooevoinbe Svi* 
ffelfe; tbi' bevfont oi ecngattg gioev eftev 
bevfov, eftev at oave bleoen befjenbt tneb 
©bviffi Savbonttne, out oi enb faaev 5ov« 
labelfe af ©ttb og oove 5J3vobre, oil Wat* 
ten bog oceve bev alligeoel; og 'boovlebc# 
fan bev ba flge# ont o#, af oi eve af bent 
ber iffe baoev befmiffet ftg. Utigbommett# 
©ti er tiloiSfe en flibvig eett, og boovmauge 
falbev iffe meben# be eve paa ben. ©f* 
tevfont bette er faalebe#, lab tttig fovmatte 
©bev, 33robve og©offve, til at befaffe ©bev 
felo, oeb at beflifte ©ber paa at gjove al 
©ttb# fJSillie, oeb Qlavoaagettbeb og oeb 
33oii, af 3 tnaa baoe nieget af belt 3j>etlig 
Qlattb bo# ©bet* iSogtev ©bev fov 3(lf, 
boab bev flcebev ilbe; og leo boev £>ag, 
fom ont 3 oenfebe af bet oilbe blioe ©bev# 
flbffe; og ettfett S)tt fonger, ellev bebev, ellev 
pvcebifev, ellev avbeibev ^ paa Sabriffett 
ellev i 3ovben# 3«bve, ellev i boabfoiiibclfl 
©tilling ®tt ev, giov Qllfing til ©»b# 
$©ve. ©ft) -SlBbccbereu , font en giftig 
©lange. 

©nbeligett, 33vobvc, oarer pbtnpge, occ* 
lev flittige til 33on, ocevev fagfmobige og 
langmobige mob alle ifflenneffer. ©Iffev boev* 
anbve, iffe nteb ben folbe ’0Tuttb»5?iar* 
ligbeb af SSevben, eibetlev tneb bett ^jeer* 
ligbeb, font fonttnev af l ? t)|t, men tneb ett 
vecn og tjctlig jvicevligbeb. ©n faaban 
iticevligbeb, at oi oilbe boc fov oov 33vober 
ellev ©otfev; af oi oilbe beffpfte en 9?vo* 
bev^ ©bataffeev og en ©oftevS 2©re imob 
oilbe 3Renneflfev£ giffige Qlngveb, inbfil ben 
fibfTe 9.3lob^braabe. jpoab mere ffal jeg 
ftge ? 33v0bve, out 3 oil flioe 3lgf paa 
bitffe Sittg, faa fltttple , font be eve, 3 ffal 
blioe tttegef oelftgnef, og 3 ffal V*c jre i 
9Siii?bom 2)ag fov 2>ag > 3 ffal oovbe 
(Tore og boc&evlige iblanbf ©ub^ ©oniier, 
og 3 ffal bltoe moegtige til af opflarr 
©nb^ bpbe Sing, og til af fovffaae be (tore 
tyvincipev, oeb boilfe fUeibener ffove^ og 
brings til at gjore bered Otnoaltningev otti 52 


£tl be tinge «£>efltge. 


bere$ iIoi*c ©eufvmn, ueuitig jvolob. 3 ffal 
baoe Jpelbreb i Segemet, og ©tprfe t ©in* 
bcf ; og 3 flat bane itraff tit at opcvoiube 
etboert Onbe, og tit at bolbe ©bev feto 
treuc foe ©pub; og i Cpffaubelfen, 3 flat 
opffaae vene og ^etlige , og amtamme bet 
eoige ?.io. 3 flat (eoe og regjere meb ©bn* 
m paa 3ovben t ef £iiftub Qfar, t boitfeii 


£ib 3 flat btioe uuberoiiff af bi^fe, font 
baoe uccvcf i ©ubmieS ©etffab, itemlig be 
gamle Rhopbeter og ^Ipoftfcv, faint af©bt’i s 
|fu3 feto. £>g 3 oil fcti»e berebte tit gone 
©ierninger enb uogenffnbe er Oteoen ubfort 
paa beune 3ovb. (2'bev^ SfJigei* og Jperre* 
bomnier pit peeve tiig ©briffi, fvemffvibeube, 
eoige og itben ©ube. 2lmew. 


($tt Stuff. 

(Sortfat fra s))ag. 23). 


93i ffal uu befragte ©ub$ 3tige, op* 
vettet t WpofflerneS ®age. Sen forge 
Sitfienbegioelfe af befg peeve Volume ffetc 
peb en ©ngel til 3ad)avia$, lopenbe 5am 
en ©on, fom flulbe gaae foran 5tongen og 
berebe bang 93ct. 2>eit write 2!abeukring 
Par tit ■’SKarin, og ftbeu til Sofepb/ Peb cn 
betlig ©tigel, topeube at 9)iegftag ffulbe fo* 
beg, mebeug ben Jpellig 9(anb tit famine 
£ib aabenbarebe fit ©imon i templet, at 
ban ffulbe iffe boe forenb ban b«obe feet 
Srelfereti. ©aalebeg atle bigfe tilfammen 
meb jpprberne og be pife DJtccnb fra SDffet’ 4 
tanb begpubte at frpbe fig meb en uubftge* 
lig ©tcebe, futb af Jperligbeb, niebeug ben 
bele SSerben viiubf omfring belli if f e fjenbte 
Wntebniugeu tit bereg ©tebe. ©fter bigfe 
$ing 5J(f fouteg at boile i tang Serpent* 
ning inbtil3ob«mieg oar bleoet manbooreu, 
ba bait Fom fra ben titgrcciibfenbe £DrFeu i 
3ubcca meb en up og fonmbevtig R)roet«* 
inatiou, raabeube: "Omoeuber ©ber, tbi 
jpiinmerigeg Sftge er liter," bobeube fitOm* 
oenbetfe, figenbe bem tpbetig at bereg .ftouge 
atterebe gob mibf ibtanbt bem, f<prbig tit 
at oprette gt fRige. £>g mebeug ban enbnu 
bofrte, f Din < 3Jic^ffa^ og btep bobt og be* 
fegtet ineb ©ubg Qfaub, boilfen boitebe ooer 
bam i. en 2>ne« ©fiffetfe ; og grar ber* 
efter begpubfe ban ben faiinue ^voclama* 
tion fom 3of>anneg, ftgenbe: "Onipenber 
©ber, tbi Jpinnnevifle^ iRige er ncct." ©f* 


ferat bau ba baPbe nboatgf fotp Wpoffler, 
fenbfe bau bem ben fit alle 3nb(ca$ ©fee* 
ber, nteb ben famine ^voclamafion, "Jpim* 
merigeg ^ige er iuer>" og efter bem ub* 
fenbfe ban batpfierbfinbgtpoe, og ba aubre 
batofjerbfitibgfpoe, meb ben famine £ibcnbe, 
faaaf 9Ilte funbe bfioe pet abparebe og for* 
berebfe paa ef Otige, font fuart ffulbe op* 
retted ibtanbt bem. fOten ba beffe baobe 
giort beu foronffebe £sirFiting, iat opDceffe 
en atminbetig Soroeiitning, i 33ofi)nbei lig* 
beb i bang ©ifeipfeg Xpjerfer, fom baglt'g 
forpentebe at triumpbere opev bereg Sot 4 
fotgere, oeb bemie bevTige R)erfoug Strolling, 
mebeug be feto baabebe Qfetouuiug for be 
aSefPcerligbeber og Opoffrelfer be baobe tibt 
for bang ©ag, peb at btioe ppboiebe tit 
fSccrbigbeber, ncer ban^ ^Pevfoii. — JpuDr 
be bar lnaaffe fotf bem ffuffef, ba be faae 
beveS f?ouge greben og for^fevgef, efter at 
pccre fpoftet, ubleef og tattertiggiorf og 
ffntfelig Doeronnbet og tvinmpbevef ooer 
baabe af 30 tw og ^ebiiiugev. Dt oitbe 
glccbetig baoc boot i ©triben for at faae 
bam paa ^bvotieu; men moblofe at liuber* 
Eaffe fig, ubeu at ffribe, og opgioe atte be* 
rep Sorpentningev og uebfpnfe i gevtoio* 
letfe fra beu bPieff^ ©pib^ af ©utbufia»me 
tit ben (apeffe Soruebretfe oar mere enb be 
pet funbe ubbolbe. ®e fan! tilbage i 
©orrig; og oeubfe fig boev 'iOfaub tit 
fit 9io:t etter til berei?, forffjellige Jpaaub* 


©it 9fi»»avfe(* 9t 0 fi. 


53 


teringei*/ og fovmobebe at alt bar forl'i; 
t*imefigt>iif$ tcenfenbe oeb fig feto: G?r bette 
JWefnltatef af alt port Qlibeibe? car bet 
bevfor oi fovlob atle oerbStigc 5>iemeb, pore 
Vernier, pore Jpufe og Sanbe, libenbe Sor* 
folgelfe, Jpunger, Sattigbom og fBancere," 
ug bi tamffe: bet fftilbe bleoet &am, fom 
bilbe f)dbe forlojt 3»rael; men af! be 6ar 
brcebt 6am , og 5ltf ev fov6i. 3 tve 9lar 
6ai' bi baft en alniinbelig Soroentuiiig ooer* 
alt i Subvert, bcb at fovfpnbe bent, at £im* 
merigeg 9tige bar licet; men nu oor.fvonge 
et bub, eg buorlebeS ffal bibObe af fee golf 
i beve$ Qlnfigtev? 9)?eb bitffe albovlige 33e* 
fvagtninget gif en6ber til ©it, og alt 6teb 
Sam tfjt'b igjen og 9toften 6aobe opftort i 
3ubcea, taabenbe; £>inpenbev Gfber, t6i4?im* 
meriged 9tige ev ncev. 3efn^ fob i ©obenS 
IMrme; en (tot 0feeu meb ©fateuS 0egl 
forpavebe ©raven, 6bot 6an laae, mebentf 
beu romerffe SGagt (tob meb aatbaagen ©til* 
6eb foe at paafee, af alt 6leo 6btbf i ©if* 
fev&eb, ba plubfetig en mcegtig @ngel fra 
£erlig6ebetiS Region uebjteg, oeb 6bi» 9tcer* 
ocevelfe ©otbafevue falbt filbage, fom bobe 
"iDtcenb, niebcnS f>an rnllebe 0teneu boot 
fra ©oven til ©raven og ©ubS ©011 vaag* 
nebe ft a 6an$ ©inmmer , foubevbvob ©o* 
beu$ 93aanb, og fuavt effet lob fig tilfpne 
for ‘’Wavie, bbilfen Oan fenbfe til ©tfcip* 
leue meb ben glccbelige libenbe 0111 6au3 
JDpftaubelfe, og kffiffebe et ©teb til at 
iu 0 be bcui. ©a, effevat be 6aobe feet 6am, 
al bereS ©ovg oar omocubf fit ©Iccbe, og 
alt bere£ tibligere Jjaab bar plubfetig gjen* 
oplioet, be 6abbe iffe Icengev at raabe: 
Jpiimnerigcg 9tige ev ncev, men foi6lioe i 
3ernfalem inbtil Dtiget bav ftiffet; og be 
berebte bem til at oplabe ©oven fit Stigef 
og af inbtemme Sremniebe og Ublccnbinge 
i bet, fom (oblige SBorgere beb Sorpaltuiu* 
gen af oi£fe Sope og ©rbinanjer, 6bitfc bar 
nfovanbevlig 3iib(eminelfe$*2ooene, og nben 
bi£fe fan intet ‘’Dtenneffe nogeuflube 6libe 
forger. @fter at 6abe opfavet til bet 
^> 0 ie, og cffev at 6libe fvouet meb al ‘Sftagf 


i £inuiieleu og paa 3 ovben, foni 6 an igjen 
til (inc ©ifciple for at gibe bem berc$ ftnlb* 
magf, flgeube til bem, "@aaer nb i al 2 ?er* 
ben og prccbifev ©patigelinm fov alle @fa&* 
ningev. £00 fom troer og blivet bobt, flat 
blioe frelft; men 600 fom iffe troer, ftal 
btioe fovbomf." £)g bi^fe £egn ffal folge 

bem, fom troer. 3 mif 9tavu flfat be ub* 
fajte ©feeble ; be ffal tale meb upe hunger; 
be ffal tage paa ©(auger; og berfom be 
bviffe uogen bobelig ©rif, ffal bet iffe 
ffabe bem; be ffal (cegge £ceubev paa be 
©Dge og 6 e(brebe belli," (’Ofavf. 16.15—18). 
— 9tu buffer jeg Sceferen iffe at fovlabe 
benue 93emt)iibigelfe, for 6 an fovftaaer beu; 
tl)i naav 6 an eeugaiig fovftaaer ben, fan 
6 au iffe tage feil af ©nb$ Dtige, men bit 
paa eengaug opbage bi$fe 93efonbevlig6ebet, 
bee for jtebfe ffulbe nbmcevfe bet fra alle 
anbre Stiger etler .(JteligionSfpffenier paa 3 oo s 

ben, og at iffe nogen ffal uii^fovftaae bet, 
bit bi ubbifle bet og 6 etragte enbbev ©eel 
ombbggeligeii i benS eget vette Sp$; — 
forft be ffulbe pveebife ©oangeliet, eller meb 
anbre Orb, beti glabe libenbe om en fov$* 
fccitcf og opjtanbeu Sovlofer fov al ) 8 ev* 
ben; for bet aubef, 6 b 0 fom troer og bli* 
per bo 6 t, ffal 6 (ioe fretjt; for bet trebie, 
6 bo fom iffe troer, 6 »ab be pvcebifev, ffal 
6 tioe forbomt; og for bet fjevbe, bitffe £egn 
ffal folge bem fom troer — forft, be ffal 
ubfafte ©jcevle; for bet aubet, tale meb 
ni)e Suuger; for bet tvebie, tage paa ©lam 
gev; for bet fjevbe, berfom be briffe nogen 
bobelig £ing, ffal bet iffe ffabe bem; og 
fov bet femte, be (tulle lergge J?ceitberue 
paa be ©pge og brlbrebe bent. 

9tu, bet maa ocere egenflnbig $ 8 littb* 
6 eb, eller Ubiben 6 eb i ©pvoget, font 6 ar 
6 e(tanbig fovaavfaget 9Dfi$fovftaaelfe. %t)i 
nogte fortcetter 0 $ , at bidfe $egn atene 
ffulbe folge QJpofllerne!, og anbre, at be 
aleue ffulbe folge be Sroenbe i ben !5tb^ 
albev. ^Ken <56ri(tn^ ferttev 9 )rcrbifen, 
2 !vo, Srelfe og ^egnene, alt paa lige Sob* 
bev; J?oor bet ene 6 leo inbffrcrnfet, bet an* 54 


(5n-9(l>&arfel$ Sfoft. 


bet maatte ' ogfaa ; bbor bet eite t>j> 6 ovfe, ‘ f)eb, 09 brittge atle Sing i ©rinbring, fom 
bet anbef giorbe ticjefeia. ©erfom ©progef j ban bar fagf bem, .og bife bem be tilPom* 
inb{!r<etiBer bi$fe Segn til Wpofilerne, ba I nieube Sing — iff e at talc om, at ben 
inbfTreenPer bet ogfaa Sro og ftrelfe til 1 pilbe giere bem buelig til at tale i alle 
bent, ©erfom iPPe bitffe Segn flitlbe folge 3orben$ Snngenianl. 9tn, en 'Sianb, font 
Wttbre, ba flnlbe og ingen anbre fro, og pvcebifer, bebtfber beit £etlig*Wanb niegef ; 
ingen anbre blibe fretft. Wtfer, berfom | fbrft, til at beitebe bam til al ©atibbeb, at 
©progef iitbflvceiifet bi$fe Segn til <26vi- i ban maa pibe bbab ban flat Iceve ; for bet 


ffenbommett$ ferffe SibSatber, ba ittbjlrcen* 
Per bet 5velfe tit ©briffetibomnteng fprfte 
Sib^atbcr, tbi bet ette iitbjTreenPeS ligefaa 
meget fom bet aitbef; og bbor bet eite er 
i .ftraft, bet aitbet er ligefaa; og bbor bet 
euc enber, bet atibef maae ftantfe. £>g li* 
gefaabel funbe bi ffge , ©battgeliefg ^rcebi* 
Pen er tffe (ajnger imbpenbig , eibctler Sro 
eller Jrclfe; biSfe par aleue gibet i 23egt)tt* 
belfen til ©batigeliefS ©fabfceffelfe, fom at 
ffge , Segnette er iPPe Iccnger nobpetibig, be 
bare atene gibet i Sorffnittgen for at flab* 
fceffe ©bangeliet. 'rSltw, fporger ben for* 
banfebe Safer, ere iPfe biSfe Segn opborfe 
ibtanbt iDiennefleite? 3 eg fparer, bebiie at 
be ere opborfe , og bet bit beftnbeS at 
©bangelief er opbbrf at bfibe prabiPet og 
at < 9Kennef!ene bar opbort at fro og blibe 
fretfle , og SSerben er ttbenfor ©nb£ fflige; 
etlerS bit bet beoife at 3 cfu^ ©briftntf bar 
eu 93ebrager og bait$ $ori«ffe(|'er uben 
^raft. 

©a bi itit Oar tibbiPlef og forffaaer 
bitffe ^Malinger, faa lab o$ bibete forfpfge 
betme ©jenftanb, ©nbS £Rige^ Opreftelfe i 
be apojtolifTe ©age. ©a Srvetfcven babbe 
gipef bem bereg ‘5Hpnbigbeb befalebe ban 
bem at pente og if fc ttbfore bcre£ SOit^flon 
til be pare begapef tneb straff fra betjjoie. 
^Jiett bborfil bemie ftorbaling. ftorbi in* 
gen ^anb nogenflitbe bar bpgfig, etler no* 
genjfnbe bit blipe bpgtig, til at prcebile bet 
©oattgelittm og wnberpife om alt bbab 
fitw bar befalet bem, nbeit ben £ettig*Wattb ; 
og bet en meget forfficllig J?et(ig*Wanb fra 
ben, fom itu beffbbeS af ^Teitnefler, fomiPPe 
ere inbfpirerebe; tbi ben Jpetlig* Wanb , om 
bbilPen 3efn$ fater, oil beilebe til at ©atib* 


anbef, fit at ftyrPe batiS 30uPbtnmelfe, at 
iPPe ban flitlbe forfomme at lactc nogef af 
bet, fom bar bem befalet; og for bet tie* 
bie, bebeoer bait at Pjettbe be Sing, fom 
foreffaaer af b«tt Pan abbare bang Silbo* 
rere om be 5 arer fom foreflaaer, og bet 
bilbe gjore bain til en tyropbet. #erttf 
Pan Safeveit fee, bbor ombbggelig Defns 
bar, for at ingen flittbe prabiBe bang ©pan* 
gelittm nbeit ben £etlig»Wanb. Jpan tuna 
ogfaa (cere, bbor forfljellig ©anbbebettg 
Qiaitb er fra be Stanber, fom tin er nbfprebfe 
paa Sorbett, bebrageitbe 53erbeit mtber 9kb* 
net af ben £et(ig*Wanb. ©erfom jlirPertte 
paa tiarbarettbe Sib b«v bett £etlig*Wanb, 
bbi er bet ba faa banfleligf for bem af for* 
ffaae ©attbbeben? Jpborfor panbrer be j 
faa mange forffietlige 93eie og SarbomtneV 
£porfor bebbber be bete 58ibtiofbePer af 
^rccbiPener , Sracfater, tbeologifle @frib$* 
ilriffer, 5lrgttmettfer og ^eninger, atle fire* 
bet peb mennefPetig 93ii^bom, tiben ttogen 
95ePietibelfe af 3iifpirafioti? iJSel maa£er* 
ren Ptage, ffgenbe: »©ere^ grbgt for mig 
er (cert beb mentieflelige Sbrjlviffer." SOieti 
at beitbe fitbage. ?tpoftlente tobebe i 3 e* 
rufalent inbfit be blepe iforfe meb jlraft, 
og ba fbrjT begmibfe be af proclamere ©ban* 
geliet. 

^>er bar bi opbagef abflitlige Sing til 
ef 9iige. 5 or bet fbrfte bar bi fmtbet en 
^onge, leoenbe og ffbbenbe peb ©nb^ t> 0 tve 
£aanb, til b»em er anbetroct at 'iDiagt i 
J^imlen og paa Sorben. 5 or bet anbef, 
befttfMncegfigebe ©mbeb^nurtib, rigfig befliP* 
Pebe, af betjene 9iegieriitg^9(fTairerne. 5or 
bet frebie, Sopeit, broreffer be ffntge beflp* 
vet!, par; "Wit bvab 3 ef l U babbe be* 55 


@n 9lt>»arfef6 


falet fine £>ifetple at ( cc v e ftol* 
Pet." 

£5(1 uu, bcrfom pi fan nbfmbe, boor* 
lebeS ‘JJlenueffene bteue 33ovgere af bette 
.ftongevige, jeg ntenev ibenfeeube til Subs 
Icmmetfeu, ba bav »i funbcf ©ubS Stige i 
ben £ib, og oil oa:ve nicflef utilfvebS meb 
euboev Sing t oov Sib, bcv befjeuber ffg 
at peeve ©ubS Olifle, og ev iffc eftev bette 
^Houtfev. 

3)ct f)e»Me fig, At bcv iffe oav nogeit 
uafurlig fobte Unbevfaaftcv af bctfc jfrmge* 
vige, tbi baabe 3ober og #ebningev oav 
inbilnffet unbev ©pub og $3anfvoe; og in* 
gcit fuitbe blioe SBovgev ubeit bcnuc 3»b* I 


lemiue(fcS*$oo; og allc fom fvocbc paa beunc 
jtougeS 9iaon baobc SDiagf til at blioe 
iublemmef ; men bev oar fun een itfovan* 
betlig Stegel ellev IDlau ocb boilfen be bleoe 
inblemmebe; og allc, bcv oooebe at fovbvc 
23ovgevj!ab ab uogenfombelft anben 93ei 
bleoe vegitebe fom Spoe og Stooeve, og 
fnnnc albvig blioe optagne. 2>enne Stegel 
oav ncblagt i gvelfevenS Saevbom til Wco* 
bemuS, nemlig: "Uben STogen blioev fobt 
af iBanb (bet cv, bobf i 2>aubct) og 9(aub, 
(bet cv, bobf meb 5lanben,) fan ban iffc 
inbfomme i ©ub$ 9tige.<* 

(SovtfceffeS). 


ftordcvSnutflcr out Sroeit. 

(ftovtfat fra S)ag. 45.) 
gemte ^oreTcc^ning, — gemte Sffbeiiug. 


1. 3 oove fovvige govela:Suiugev af* 
Oanblcbe oi ©ubS $tofcn, (ibavaffeev, iyulb* 
foiumenbebcv og Qtgeuflabev. Jppab oi for* 
flaaev oeb 5nlbfonuuenf)cbev, cv be ftulb* 
fommenljebev, fom beubo>vev til allc bans 
Statu vS (£genffabev. 93i ffal i beunc ftove* 
IcvSniug tale orn ©nbbommen — oi meuev 
ftabeven, ©onnen og ben #ellig*tlanb. 

2. 2)ev cv to ^cvfoncv, fom ubgjov 
ben flow, magclofe,^ vegieveube, og boietfe 
‘iJJlagt oocv alleging — oeb boilfen allc 
'Sing bleo flabfe og gjovte, fom cv ffabte 
og gjovte, faaoel fpuligc fom ufpnlige — 
faaocl i Jpimlen, fom paa 3ovben, i 3ov* 
bcu, nnbev 3ovben, ellev nogenftebS i bet 
umaalelige Stum. 2)c evftabeven og ©on* 
ucn — ftabeveu cv cu tlaitbS*, ^evligbebS* 
og drafts* tyevfonligbeb, beffbbenbe al 5ulb* 
fommenbeb og gplbe — ©ounen, fom oav 
i ftabevenS ©fjob, cn legemlig tyevfon, ffabt 
ellev baunct ligefom SOleunejfef , ellev ocv* 
venbe i ^JlenneflfefS ©fiffelfe og Sig* 
netfc, ellev fnavere SDienneflet oav ffabt 
eftev bauS Signclfe og i bans 58j(iebe; ban 


cv altfaa bet ubtvpfte Sitlebe og Siguelfe 
af iyabcvcuS ^Pcvfon, og bcflbbcv JabcvcnS 
bclc Splbe, ellev ben famine eJdlfce , fom 
tyabeveu; ban cv aolct af 6am, og befliffet 
fovcub SSevbcuS ©vunbfceflelfe til af peeve 
cn S-ovfouiug for allc bcvcS ©pubev, fom 
ffulbe tvo paa bans Staou, og ban falbeS 
©ounen paagvunb af .ftjobet — og neblTeg 
i Sibelfe Iceugere cub S)ieunejfet fan taalc; 
ellev, meb anbve Ovb, leb fTovre ^ibelfev, 
og oav ubfat fov fvaftigevc SKobftgelfev eub 
itogcf tofcnncflc fan oevre. 9)icit nagfet 
alt bcftc, bolbt ban ©nbS Soo, og forbleo 
nben ©pub, ibet ban bevocb oiflc af bet 
ftaaev i SSKcuueffetS ^agf at bolbe Sooen 
og tilligc fovblioc nben ©pub, og fillige, at 
bev oeb bam maatfc fomnic cu vctfcevbig 
£>om ooev alt ^job, og af alle,.fom iffc 
oanbvc effcv ©ubS Soo, fan vctfcevbigt fov* 
bomnieS oeb Soocn, og itigcu Unbffplbuing 
baoe fov beveS ©pnbev. U?en ban,- fom 
cv ^abcvenS ©eubaavuc, fnlb af Staabe og 
©anbbeb, bav feivcf og annainmet 3fabe* 
renS ^>cv(igbcbS Splbc — bau befibber bet 


56 


gorefajSmtijjer otter £roen. 


famine ©iitb f*>ui gaberen, boilfrl ©tub 
er ben 3?ellig 4 9(aub, font ribner out gabcrett 
og ©oniieu, og btdfe fre er eef ; eller, meb 
anbre Orb, bidfe fre nbgjot ben (Tore, ma* 
' gelofe, regjerenbe, og l)0iefle fD?agt orer 
alle £ing; neb bnilfen alleging bier ffal>fe 
og bamtebe, ber bier ffabfe rg baitnebc, rg 
bidfe fre ubgior ©tibboinmen og ev ©el; 
gabereit rg ©omien, beftbbenbe bef fainme 
©tub, ben famine iStidbom, £erligbeb,5?raft, 
og ftrlbe — opfptbeube 5llf t 9llle; ©oit* 
neu ber cr opfplbt af ©inbefd, #er(igbe* 
bend rg .ftraffeitd golbe; eller, meb anbre 
Orb, gabctend 9(anb, ^erligfteb og^raff — 
■ beflbbenbe al $uitbflab og Jpetligbeb, og 
bef famme 9?ige— flbbenbe reb jtraffend botre 
.§aanb, i gabcrend tibftpffe 93illebe ogi f ig* 
nelfe, eu ‘tOTiblet for ’Dlenneflct — fplbf 
meb gaberend ©titbd gplbe, etler meb am 
bre Drb, gabeteud 9laub, boilfet nbgobed 
orer alle, font froer paa bmtd 9?ann rg 
bolber band 93ub; og alle be, font briber 
band 533nb , flat rote op fra 3laabe fil 
9?aabe, og blire Stringer i bef fjimntelfle 
og 3<fu ©bviflt iJHebarriuget; beftbbe 


bef famine ©inb , ombauited til bet famme 
93illebe eller Signelfc, ia bet nbtrpFfe 93t{* 
lebe* af bam font fplbev 9llt i 31 lie; er fplbf 
meb band Jjerligbebd gplbe, Dg blereu eef 
meb bant, ligefont gabeten, ©onnen og ben 
J?ellig 4 9lanb er eef. 

3.. 3 ben foregaaenbe Ubtpbmng out 
©nbbomnten, ber er giret i bnnS Wabeit* 
barittger, bno be .fpellige ett (lifer ©rtmb* 
rolb lagt for Uboretfeu af ^ro fit ?ir og 
©aliggiorelfe, formebeljT 3ef» ©brifli Sot* 
foiling og 5Jfcegliitg; reb boid 33(ob be bar 
eu Silgirelfc for bered ©pitber, og filtige 
eit fttfer 93el0miing opberaref for bent i 
Jpimten, nentlig af beelfage i gaberetid og 
©runeitd gplbe fotmebe(1.9(anben, faalebed 
flat be £ellige, reb ben famme 9(aub, blire 
beelagfige i ben famme gplbe, og ttobe ben 
famme Jperligbeb; tf)i ligefont gabereu og 
@ 0 ititeii er eeit, faalebed ffal iligetnaabe be 
jpellige blire eef meb belli. gormebelit gn s 
berend j?jcetligbeb, 3cfu ©bviffi ^Kcrgling, 
og ben felling * 9(anbd ©are, ffal be blire 
©nbd Stringer og 3efn ©brifti 5Keb* 
arringer. (gorffcctfed.) 


fRoUgr>et> i tttafj. 

(Ubaf Deseret News.) 


2>cf cr for od eit Wnlebitiug til flor 
gorttoielfc og ftl af faffe og ptife ror bint* 
ntelffe gaber, af ri i ©aitbbeb fan forfpnbe 
be Jpellige, af greb rebbltrer af bcrfle meb 
£rimnpb i alle 93jergcncd 3)ale, i alle rore 
Qlnlccg, oreralf i bele rorf Sevrtfotiiim ; 

• og brab ber foroget ror©lcrbe er, af naar 
ri feet* ttb ontfritig paa 3orben, ri (tuber 
itifef aitbef ©feb , faa frebeligf, font beffe; 
iffe af ri gtceber od orer 3?tig nogenftebd, 
men, at gteb erifterer, og ri ere tillabfeaf 
upbe ben. 

3 alle 2>ele af ror 5?lobe ere 9)?eitne* 

{letted 4?ierter fotbcrrbebe formebelff £re* 

bragf, ©plib, Uetttgbeb og 5trig. ©ef golf f 

\ ‘ 


lofter ©rcerb itttob ef aubet, og be mag* 
tigfle 3lafioiter rnfter og bcfccjler og gjov 
£ilberebe(fer ftl en ©lagfebag for bered 
9?aboer, eller for at blire flagfet af beni, 
og 3ovbevige fpiied font* af berebed fil fnart 
af bftre cf ©lagfebttnd, boor .ftongett og 
£iggeren oil rcelfe fig i bered 93 lob t\U 
famitten. 

S)er fpited at were en almittbelig 2©ng' 
flelfe og 5orrenfuing, af ber oil fomme 
©traf og ©rumbeb, iffe fra JfM'iutend @nb, 
fbt ^afiouente bar glemf, af ber er ef fa a* 
bant 53cefen, men fra boeranbre; fra anbre 
£btotter, fra anbre S^tger, fra Ssenuer og 
fra 9?aboer. Orertro, Sjatifnnbigbcb, gov* 57 


3?o(tgl)eb t tttcilj. 


bonttne og 3ntoteranje ere Ji?ooebaaefager 
tit btgfe Utoffer; ffoi itaar ^Keuneffette for* 
oifer © 11 b fra bereS Jpjerter og bere$ 3bn* 
Boinittelfe, ba fotger ©aubfoeb, STeffcrrbigbeb 
og SBitligljeb meb, og be ere otiertabte fit 
at belt fatj?e og forbecroetige 3nbftpbetfe af 
euljoer otib Wattb paa Sorbett, eg be mefT 
biccoelffe SibctiiTaber faaer fitlbBoimneit Ji?er* 
re bo in me. 

ftatf! Dleligiou er oecrre ettbitigeii} ben 
tutter offe 9Jiettneffef ifoiut i eit SSugge af 
93ebrageri, og forer bem ittb i Jpetoebe 
forettb be opoaagitcr. 93i oibe if Be itogen 
polifif! ©onfTifufiott paa 3orbeu, mtbtageii 
be forenebe ©faferO, ber f>iemter og filfff* 
Brer 3tetigien$fvifoeb for 5ftte — Diet tit af 
bt)rfe © 11 b offer bem? egen ©attioiffigbeb. 
Qttte Stegieringer bar berei? Hettinger, ftor* 
tner, ©evemoiticr, ftbrb online, £rabitioner 
og 3tibbilbnitiger inboccoebe i bereS .Orga* 
tiifafion, fit af btitbe 9)teitneffeiie$ ©ant* 
oiffigbeb} og boil? be filfteber (Torre Jvri* 
beb , ba er bef igjetineiu ©ebiiaflceggelfe, 
93coit(inger, ‘Sormntaver og ©erentouier iitb* 
(Tiftef for bef famine} og i biSfe ©eoittinger 
er ©ttglanb mc(t liberal, og bar itefop ber* 
igieiittem tuobfagef (tore 93elftguetfer. 

9Tafiotierue bar forgtemf 9fbrabant$ 
©ub, 93 er bem? ©Baber/ og bait ooergioer 
bem fit at ubarbeibe bere$ egen ftrelfe etter 
ftovbomnielfe, ligefom be feto pit; fotgetig, 
boor oi oenber o£, oi feet* .ftio og Si'crffe 
inibf t be natioitate Wffaircr iatmiubetigbeb} 
imetfem jveifere, longer og ^veefibenfev, og 
imellem bem .og beef? ©abinctfer og 3Taab, 
ntibf i beve$ ftorfatnliiiger, fPartiameufer 
og ©eitafer, og ibtanbf ftotfefO STepreefeu* 
fanferj og out @nb infT iBfe btioer faftet 
11 b, btioer ban bog nbetabf, faaoet font d)ii* 
ftetig 93oit, inbfit 9Jiemief!eue6 SBliubbeb er 
bleoen faa (Tor, -af be (Tuffer ©ai?tt)$ oeb 
^Hibttaf og feettber SoS out 9Ktbbagen for 
af fee om ©oteit (Tinner. 

SiKebem? bt'Sfe Sing gaaer fretnab ibtanbf 
OTafiouerneb be ie @lai?fer, fitfager 'Spoevi, 
9tooeri,9Korb, 93ebrageri og ftatffbeb ibtanbf 


be (aoeve Staffer, fit man fitfib|T if Be oeeb 

v 

tiaar man ffat troe fin OTcefTe, etter naar 
etter boor man for ef $ieblif er fiffer paa 
fit Sir for 9)torbereu$ J?aaub, tnebetitS ban, 
font fibber paa Sbronen i Jpiinlen , og 
teer ab bereb UlpBBev og fpoffer ooer bereo 
Wuge(Ter, loStaber ftpvffen paa bem, bait 
font bar ‘iDtagf i Stiffen, og oeb £oiroel* 
oiitbe, ©fortne, Orfaner og ©fppnmper 
bovfvpbber $itftubr og after 'Stifutbe af3or* 
ben og fonnuer bef fatfe Jpao fit af opftnge 
Souboni?, Sioerpoot$, 9Tp 3)ovfi? og awbre 
3htfibetti? a^fpviffe og fibonififfc ©offeeber^ 
©fibe, nteb atte bere$ 9Jfa:nb og atf berei? 
©ob$. 

£iben tittaber 0 $ iffe af fee paa be ' 
Utpffev, 3amnterfeener, Uteertigbeber, 9Ma* 
ger, ©pgboninie, ©obi?falb og gruelige 'Sit* 
bragetfer, font boev 9)o(T bringer ©(ferret* 
niitger om, font ere inblobite .fra atte i?ait* 
ter; og out oi fintbe, bef oitbe fun rcere 
©ber fit 93ebrooetfe af teefe; men boab ber 
oit rcere mere bebagetigt for ©ber oil rcere, 
at befragfe, at mebetii? ffieubfBab og Ueitig* 
Oeb, 5?rig og ©ob ooerfoontmev atte 9?atio* 
tier, 3 ore ber i ©pbraintS frngtbare ©ate, 

; nnber beu WtmeegfigeS 33effpffetfe, oeitebte 
! og (Tpvebe af ban$ gobe 9faitb, faao[bf 3 
bolbe ©ber retie og ere oittige fit af fotge 
bet 9laab font er berooen fra, fantf af 3 
fvembete^ oit btioe beffpffef og beoaret fra 
grumitte ©tentenfer og 'tOtemiefler, ber ere 
eubitii ocerre, inbfit 3 eve berebte fit af ittb* 
gaae fit (Torre Jperligbeb. 

©er er (Tor ?lavfag tit ©laebe ibtanbf 
be Jpettige ; tfji itogte oiKfe getneue ftpve af 
ben taoe(Te ©lag^, bri$ Sir oar bteoeit fretft 
oeb ©bevS 9)?ebtibeiibeb og ©obt>eb , bare 
gaaet $(T og 9?e(T og opbigtef bet dipgte' 
af 3 bare gjorf aabenbar DpfTanb og av* 
itteref Serriforiet iittob Uttion»regjeriitgeii} 
boilfeit Jpi(Torie er bteoen pnbliferef i 9?ta* 
bene (igefaa nogen for ©anbbeb, font beu6 
5(itfborer, og ben bar gaaef belc 93erbeit 
ooer og btioer froef af bent, ber er i 23e* 
ftbbetfe af ben famine Sogneni? ^fatib. 9Jfen 58 


9toItgljeb i Utafy. 


orn oi oilbe mobflge ett faaban Rapport fil 
©pevbeoiidning fou beti fom tvoer ben, bet 
oilbe were ligefotn at fatfe Oerter for @uiin; 
ffji ben ber ev befaf af en tognagtig ?fattb 
oil iffe 'troe ©anbbeben, naav ben fotfpubeS 
bain; og 5lnbre oil iffe troe en faaban 
33eretwing om Utah; og for o$ af ffge ©ber 


at ben er falff, oilbe oerre mtoboenbigf, for 
3 oeeb bet allerebe; berfor ffge oi til ©ber, 
inch 3‘’fw Orb: fatige ere 3/ naav man 
befpoffer og forfotger ©ber , og taler alle* 
baanbe Onbf iinob ©ber for mitt ©fplb, 
og lt>oer bet, glcrber og frpber ©ber, tbi 
©bevd Son ffal perre tnegeti i Jpintlene. 


3tofepl) SetmetStob. 

(5orffat fra ^ag. 21.) 


©a tnin ^aber^ timetige ©ntftettbig* 
beber pare rnegef fmaae, pare pi nebfagebe 
til at avbeibe meb pore Member fotn ©ag* 
leiere og boorfom&elft Pi ftittbe faae Sei* 
(igbeb; fommefibev pare pi bientnte og fotn* 
tnefiber ttbe, og peb beffattbig af avbeibe 
forffaffebe Pi o$ en tarpefig Uuberbolbttittg. 

3 5laret 1824 niobte ber mitt ffaberS 
ftautilie en (tor ©ienoorbigbeb beroeb, af 
utitt celbfTe Prober Wloin bobe. 3 October 
9)iaaneb 1825 ferftebe jeg tttig fil en gain* 
met IDtanb Peb 9taon 3of(ab ©foal, ber 
boebe i ©bntattgo ©omtft) 1 9h)e*§)orf ©tat. 
#att baobe bovf iftoget orn en ©ploitittte, 
fom ffulbe pevref btepen aabncf af ©pa* 
niertte i £ariiioiit) r ©tigqebaunab ©omtft) 
i ipentifploatrien, og baobe, forenb jeg gap 
ntig i banO Sieneffe, gvapef, for om mn* 
ligt at opbage bitten, ©fter af jeg bom 
til at ocm bo* bant, fog ban tttig ttteb 
iblanbf be attbre af b««<5 e^otf fil at grape 
. efter ©olomitieit, peb botlfcf ieg Pfbblep at 
avbeibe nceften ett 'Waaneb tiben af pi baobe 
nogef ^>etb t port ftorefageitte, og filffbfl 
f[f jeg ben gantle Jpevre opevtalt filatbolbe 
op ttteb ©raottiitgen. Jperaf opfom beti 
tneget forttnberlige Sorfoetfing , at ieg bar 
pcrref en ©fatfegvaoer. 

^IcbettO jeg par faatebe^ fpSfelfaf, fpifTe 
ieg bo^ en boi£ 3faat Jpale berftebg; bet 
par ber af jeg forffe ©ang faae mitt jtotie 
©mtna, fom oar bans ©after, ©ett 18. 
3an. 1827, blepc pi oegteoiebe, og jeg oar 
ettbtttt t Jperr ©toal$ $ienefle. 


©a ieg etibttit pebblep at fige, af jeg 
baobe feet et ©pit, blew fyorfolgelfett peb* 
og ntitt ©oigerfaber og battS ftantilic par 
titegef imob port ©iftermaal. 3eg oar ber 
for ttobfagef til at fage fpeubc anbeuftebO 
ben, og pi tog til ©quire $arbi(l$ J?mt$ i 
©oitfb 33ainbribge t ©bettattgo ©ottnfi) i 
9lp*3)ovf ©tat. ©fvar efter mit ©ifter* 
maal forlob ieg ©foals og gif til mitt 5a* 
ber og arbeibebe nteb bant ben ©otnnier. 

©ttbelig fom Siben, ba jeg ffulbe baoe 
Saolerne, be Urim og be ^bnmntim og 
33rpftfpanbet. <})aa beti 22be ©ag i @ep 
fember gif jeg, fom fceboaitligf, naar ef 
5lat oar ontme, til ©tebef, boor be pare 
foroarebe, og bet famine btmntelffe ©enbe* 
bttb ooergao bent fil tnig ttteb beitnc ©r* 
fleering, af ieg ffulbe occve anfoarlig for 
bent, og at berfont ieg ffnlbe (abe bent font' 
me fra tttig af SOTattgel paa Omlju ellcv 
fotittebelff Jorfontittelfe, ffulbe ieg blioe for 5 
faftef ; men berfont jeg oilbe aitoettbe al tnitt 
5lib paa at beoare bettt til ban (ttemlig 
©ettbebttbef) ffulbe forlattge bem, ba ffnlbe 
bet gaae gobt. 

3eg fom fnart til af fienbe Qlarfagen, 
boorfor ieg baobe faaet faa ftvamg 93efa* 
ling at fage iUare paa bent, og boovfov 
©enbebttbef baobe fagt, af ttaar ieg baobe 
giorf boab be par forlaugf af tttig , oilbe 
bait frceoe betn; ffji albrig faafttarf bleo 
bet befienbf at jeg baobe bettt, foreub ittatt 
gjorbe ftg ben ftorffe Uleiligbeb for af faae 
bem fra tnig; man anoettbfe alle be 9loett* 


59 


3ofe^ ©mttljS SetmetSteb. 


fer 09 jtnnftgreb ber fnnbe opflubc^ til bet 
$Diemeb. Sorfolgelfeit bleo megef t>cetre 
eub for, 09 faare 'SRaiige oar beftanbigen 
paa 93 agt for at faa bem fra mig, om mti* 
ligt; men formebelft ©ttbS 9Sii$bom for* 
bleoe be oelbeoarebe i mine £cetiber, inbfit 
jeg baobe giort peb bem ; boab ber bleo free* 
pet af min Jpaattb; og ba ©ettbebnbef, ef* 
ter forelebig Soranftalftting, frceoebe beni, 
opergao jeg bem til (mm; og ban bar bem 
i fin 93areta:gt inbtit benne ®ag, bbilten 
ev ben 2ben £>ag i 'SOiai 1838. 

JHprelfen pebbleo alligeoel, og 'SJiabain 
©labber tneb beubeS tiifftibe hunger pat- 
ben bele £ib ft)3felfaf meb af nbbrebe falffe 
fRpgter om min Saber og rnig, og berfotn 
jeg ffttlbe itebffrtoe en Sttflnbebeel af bem, 
pitbe bet opfplbe bele 33pgev. Sorfalgel* 
fen blep imiblertib faa fforf at jeg par nob* 
faget til at forlabe ^and)e(Ter, og veife meb 
min Jpuftru til ©n^goebatmab @oiintp i 
tyeniifploattien, og pi pare meget fattige, og 
Cmbjfabeit faa ffeert imob 0 $, af pi baobe 
ingat Ubffgtev til at bet tiogeufinbe pilbe 
blioe attberlebeS meb o$; men, mebeu$ Pi 
ntibt i pore £ra:ngjler, laoebe o$ til af 
veife, fanbt pi en 23en i en gob 5ftanb peb 
9lapn Martin Carrie , ber font til o£ og 
gap mig balPtrebflnb$ft)oe ©ater til jpielp 
i pop 9lob. Jperr Jparvi^ oar en agtet 
Sanbmanb, og boebe i ^alinpra i SSkpne 
(Joutifn, i 9?t)*?)orf ©fat. 93eb benne be* 
timelige Jpielp blep jeg ijTanb til at naae 
lit ttiif 33eltennnelfe3(Teb i 9)entift)loanien, 
og ftrar efter min 5lnfoin(t berlil, begpnbfe 
ieg at afffrioe @bavaftererne , font par 
paa £aplerne. 3eg afffreo et befpbeligf 
kintal af bem, og peb be Urim og be $bintt* 
mint operfatte ieg nogle af bem, boilfct 
ieg gjorbe i ben £ib fra ieg fom til min 
©oigerfaberS JpnnS i December ‘tOiaaneb 
til weftfelgenbe Sebrnav. 

3 Scbrnar iSHaatteb fom for omntelbte 
#err #arri$ til mit £nusS, ftf be (fbaraf* 
fever, font ieg baobe afffrepef af Saolerne, 
og rcifte meb bem til ©taben 9h)*2)ovf; 


og boab bet angaaer, ber {fete meb bam og 
Sbarafferetne, pit ieg benoife til bans egen 
S3erefning om Dniftcenbigbebevne, fom ban 
fovfalfe bet til mig efter fin £ilbagefotnfT, 
boilfet par foin fplger: 

"3eg began ntig til 9ip*2)orf ©tab, 
og pifte be @barafterer, ber pave blepue 
operfatte, faint Dperfcetfelfen beraf, til 
9)rofe3for Qlntbon, en 5J?anb fom par be* 
romt for fin (love ©progfpnbigbeb. <Pro* 
fe^for 9lntbon fagbe, at ©oerfcettelfen Par 
vigfig , in mere enb 9?oget ban for baobe 
feet operfat fra ©gpptijf. 3<*9 t>i(Tc bam 
ba be, ber iffe enbnn pare operfatte, og 
ban fagbe, be pare egpptiffe, djalbceiffe, fp* 
rifle og avabiffe, og at be pare be cegte 
Sbarafterer. ipatt gap mig et {Iriftligt 9Sib* 
ttetfbpvb til af beoibne for Solfet i *Pal* 
ntpra at be pare ccflte @barafterev, faint at 
Ooevfcettelfen ogfaa Par rigtig. 3eg tog 
©eoifet, flat bet i min Somme og gif, men 
Jperr Qfntbon falbte mig tilbage og fpnrgte 
mig, boorlebe^ ben tinge Jvarl fif at pibe 
af ber oar ©nlbtapler paa bet ©teb, boor 
ban fanbt bem, bbovpaa ieg foavebe at en 
©nb3 Gfngel baobe aabenbaref bam bet. 

2 >a fagbe ban, lab ntig fee bet 2 ?e* 
oii$; boorpaa ieg tog bet op af min Som« 
me og gap bam bet, og ban fog bet og 
rep bet ttn, flgenbe af ber par iffe noget 
©aabant 1111 , fom QhtgleS ©enbelfe, og at 
berfotn jeg oilbe bvittge £aplevne til bant, 
ba oilbe ban ooerfeette bem. 3 eg fagbe 
bant, at en ©eel af Saolerne par forfeglet, 
og at bet Par mig forbnbet af bringe betn, 
boorpaa ban foavebe: 3 eg fan iffe Iccfe en 
forfeglet 93og. 3og forlob bam og gif til 
doctor 9 )iitd)el, font befreeftebe bbab <pro* 
fe$for Qfntbon baobe fagt baabe out @ba* 
rafferertte og Ooevfcvf telfen. " 

©en 15. Qlpril 1829 fom Dlioer @oty* 
berp til mit ^ttntJ, boilfet oar ben forfte 
©attg ieg faae bant. ^»an fovfalfe mig af 
bait baobe oceref ©folelcerer i ^Rabolattgef, 
boor min ftaber boebe, og font min Saber 
oar cett af betn , ber baobe fenbt 33crn til 60 


Softylj 6mttf)g SemtetSlpb. 


©foie b»S (tarn, gif f>an for eti £ib og 
fpifle i battS £nuS, og ntebenS Oan oar tier, 
forfalfe framilien bant boorlmtbe jeg baobe 
faaef Saolerite, og berfor oar bait Eomtnef 
af faae 'EOTere af bore af tnig. 

©en 17 . Qfpril, Ijoilfef oar fo ©age 
effer @otobevt)S 9lnfom(l, begpnbfe teg af 
ooerfceffe ‘ilSJiornioiiS 33og, og ban begtntbfe 
af flvioe for ittig. 

93i ocbbleoe oorf Sfrbeibe tneb Oper* 
fecffelfen, og paa eit otS ©ag i ben paa* 
folgeube ^Oiaatteb, CiDfai 1829 ), gif oi tib 
t ©fooeu af bebe og abfporge Jperren an* 
gaaetibe ©aab fit ©tntbSforlabelfe, boilfcit 
oi fanbf omfalf i ©oerftrffelfeit af ‘Saoleriie. 
< 3DtebenS oi faalebeS babe og paafalbfe £er- 
reit, font ber ef ©eitbebttb tieb fra.#im* 
tnelett f eti flar ©ft) , og ban lagbe fftte 
Member paa oS og orbtitevebe oS, figenbe: 
"^laa Gfber, mine < 3D? ebfjen ere, leeg* 
ger jeg 9faronS fPrceff ebotnme, t 
90? eSfice 9faon, boilfef ^raeffebom* 


<! ) ©lioer Ctotobrt) beflrioer biSfe 53egioeit* 
f)eber faalebeS : »©tSfe o.are ©age, font 
albrig bttrbe glemnteS : * af ffbbe littber 
^obett af eti jjioft, bee bleo flpvef oeb 
Snfpirafiott fra £imlen, opoaffe ben 
bpbejTe §afuetnligbeb t beffe 58rt)(t! 
©ag for ©ag bleo jeg oeb, nforbinbref 
af uebflrioc fra battS tJJiitnb, cfferbaattbS 
font ban ooerfaffe oeb be Uriitt og be 
Sbuinmim, eller "Ubfoberne'’, font be 
^epbifer oilbe falbe bent, Jrnfrorien eller 
Dpfegnclfen, font falbeS "iDiormonS 
$og.» 

"£er af ffrtoe < 3)iorniouS og battS 
trofafle ©onS iOioroniS iufereSfanfe 
refning om ef frcllf, eetigattg elffef og 
Dttbef af J&imlen, oilbe, otn enb t faae 
©rb, ooergaae boab jeg forfibeit bar 
betfetnf; jeg flat berfor opfeeffe bef ftl 
en riltomiuenbe 2ib, og font jeg fag be 
t 3nblebuiifgeti, mere bntoettbe tnig bi* 
reefe ftl tiogje faa 93ifagev, ber flaae i 
nittibbelbar $ovbinbelfe meb benne j?ir* 
feS ©pfonttf, boilfef oil oaere nttberbol* 
benbe'for ttogle Sufiuber, ber baoe fraabf 
fveitt tttibf iblanbf 33igofterS ftoragf og 
. JpoflereS ©agtalelfe, og anfagef @ij.ri|Ti 
(joangelium. 

"3nfef < 3Jientteffe ttteb fttnb 'Jorntiff, 
fnttbe ooerfgpffe og flfrioe ben UuberoiiS'- 


me bolber Dtoglerne fil OhigleS *£ i e* 
tteffe, og fil ©utoeubelfeuS (5 oatt- 
geliittn, og fil ©aab i SSattbef fil 
©OitbSforlabelfe; og beffe ffalal* 
brig mere blioe borffagef af 3or* 
ben, ittbfil SeotS ©omter affer 
fretnbeerer Offer for Jperren i 9ief* 
feerbigbeb." Jpati fagbe af beffe 9laronS 
^rtcffebomine b«obe iffe ftnlbtnagf fil af 
(eegge Camber paa for leu £etligaanbS 
©aoe, men af ben fftilbe gioeS oS bereffer; 
og bait befalebe oS af gaae og blioe bobfe, 
og fagbe af jeg fftilbe bobe ©lioer @oio* 
ben), og bait bereffer ffulbe bobe ntig. 

@ffcr benne 23efaliug gib oi fil ©aab ; 
forff bobfe jeg bain, og bereffer bobfe f/att 
tnig, booveffer jeg lagbe mine ^ernber paa 
ban$ Jpooeb og orbiitcrebe batn fil 9(aionS 
^raiffebottinte, og bereffer lagbe bait fine 
jpamber paa tnig og oibinerebe tttig fil bef 
famine ^rcelTeboimne; ff)i faalebeS oar bef 
oS befalef*). 

tifng, font ^relferett gao SRepbifeme out 
beu beffemfe 'jOIaabe, boorpaa HOian 
fftilbe opbpgge bans itirfe, og i ©cen 
beleSbeb naar fjorbaeroelfen baobe ttb* 
brebf eit UoiSbeb oocr 9(lf boab 3D?em 
neffette baobe jliffef fil ©nbSbt)ifelfe, 
ttbett af ottffe af ntaaffe tiboife fin ^ien 
feitS &5illiqbeb oeb at blioe begraoett t 
ben oaabe ©rao, for af fttiine baoe en 
gob ©atnoiffigbeb for Sefintt Sbriiium* 
" ©ffev af baoe ffreoef ben ^Bevefuiitg, 
ber er gioeu out '^relfcrenS ^jeneffe 
iblanbf be ©oerbleoue af SaeobS ©ceb 
i beffe Saub, bleo bef lef af fee, fotn 
^vopbefeu fagbe, af 3Diorbe ffiulte Son 
ben og ©unMbeb fyolfefS ©tub. Og 
oeb oibere ©ffevfaitfe bleo bef lef af 
fee, af itiibf iblanbf ben flore ©frib og 
ilroligbeb angaaenbe Ofeligiou, oar ber 
Sttgeit , ber baobe 'iDipitbigbeb af @ub 
ftl af foroalfe ©oatigcltefS brllige ^)anbi 
linger, ^or man futtbe pel fporge : 
bar en 3D?attb ^onbigbeb fil af bauble 
i @bri(fi ^aou , fotn fornegfer ^(abeit* 
baring, naar a tt S fUibiteSbovb er ittfef 
itiiiibre eub beu propbeftfie Qfattb , og 
battS Sfeligiott gvttnbfceflef, opbpggef og 
oebligebolbf oeb nittibbelbar Wabetibartng 
fil enboer 5iibSalber, naar ban bar baof 
ef Solf paa ijorben? Om biSfc©attb* 


61 


@>i»W 8«&netdfok 


$)ef ©enbebub, font beb benne Seilig* 
beb befogte o$, og paalagbc og betfe 9)ra:* 
ffebouinic, fagbe, at bang 9?abit oar 3o* 
baitueg, ben famine font i bet 9?t)c £e(ta* 
mcntc Falbcg 3obai«teg ben 3>obcr , og af 


ban battblebe utiber 5Be(Ti)veIfen af ^3efrn^ 
3acob og Sobantteg, bbilfe bolbte bet^liel* 
cfyifebefg 5'vccfiebommeg Bagiev, ^vtfget 
fPvccflebointne ban fagbe ffulbc i fin £ib 
bfioe paalagt og, og at jcg ffufbe blioc 


beber oave begrabtte, og onifjpggeligeu 
flinlfe af 5)ia:nb, bbig Itnnfl bilbe babe 
bcevef i ftare om be eengaitg ffnlbe ble* 
bet tilftebt at {finite foe $Jfennejfene$ 
5iuflgt, faa oave be bet bog if fe (cengeve 
foe og; og oi bentebe iffun paa at benne 
33efalittg ffnlbe b(ioe og gioen : ftaaee 
op og blioee bobt. 

"S)efte bleb ei lamge oitffet forettb 
bet bleb opfplbt. Jjperreu, font ce rig 
■•paa 33armbiertigbeb, og alfib billig til 
at befoare ben 3)buti)geg billige 53 on, 
tteblob fig til at tilfi'eubegibe og fin 
SBillte, efter af bi affibeg fra 3)iemie« 
fferg Cpbolbgtfeb babbe paafalbt bant 
nteb ntegeti 3ber. tylnbfeligen falebc 
tVoelofeecn fyveb til og, bang £Ko(T font 
ligefont nb af ©oigljebeii, ttiebeug $or* 
btengef bleb abffilt og ett ©nbg ©ttgel, 
ifoet £erligbeb, font neb og leoeeebe 
bet faa la'iigfelgfnlbt fovbentebe 33ub* 
ffab, faint Oioglerite til Ontbenbelfeng 
©bangelium. £bilfeu ©Icebe! Jpoab for 
et Unbee! £oilfen Soennbeing ! SOicbeiig 
53etben bar abfplittet og fonbeeffiaaeeit, — 
mebettg itJliUionee bare ligefoin en 53liub, 
bee foler efter ett Stag, og mebettg alfe 
S)Tcuueffer i 5flminbeligbeb (juitebe paa 
Uoigbeb, faae bi tneb bote SD ine, og 
borfe nteb bore SPye n, faafont i bet Fla* 
eefte 2>agglt>?; ja mere, Flarerc eiib 
©laitbfeit af ©olettg ©traaler, font ba, 
i S)iai SJiaaiteb, nbbrebte fin ©Fioubcb 
obee Slafureu. 2>a gieitnenitrocitgte bang 
©femme ittig til bet Snberlie, ffjonbt 
ben oar blib, og bang£>rb: 3eg ee bin 
Sflebtiener, boettog al ftrpgt. S>i Ipt* 
tebe, oi faae, bi bemtbrebe. S)et bar 
eu ©ugelg 9io(T fea ^eeligbeben; bet ear 
et 33nbffab fra ben Qlllevboiefte ! og font 
bi bprte glecbebe bi og, mebeug bang 
.ftjerligbeb brcenbfe i boe ©jeel, og 
oi bare inbbpllebe i ©pnef af ben 511* 
ntcrgfige! jpoor bar ber bel nogetSJtnm 
til Soil'd? 3utetftebg; Uoigbeb barboete, 
£oibl bar iiebfnuFen, til albeig mere at 
opfomme, uiebeiig falfl Soreftilling og 
53cbra«eri baobe taget 'Jlngteit foe ebig! 

"5)ien tamF, Fiere 53rober ,• tanF 
foe et ipiebliF, bbilfen ©la:be ber op. 
folbte ooee Jpjerfer, og nteb bbilfen ftor* 
unbeing bi maa babe beiet og, (for bbo 


bilbe iffe babe boict 5tuce foe faabatt 
SSelfigttelfe?), ba bi, unbee bait* £aanb, 
ntobtoge bet bellige fPrceffeboumte, ibet 
ban fagbe : »9)aa ©ber, mine SJiebtje* 
nerc, tagger ieg, i iOiegfta 9taon, betfe 
5)eoeffebomine, boilFef ffal oebblioe paa 
3orbett, at Xebi^ ©oitnee etibitu maa 
frembeere £>ffee for iperrett i 3tetfcer* 
bigbeb!" 

"3eg oil iffe gjoee jyorfog paa af 
foreffille 2>ig beftc JpierteO ‘ivolelfer, ei 
belief ben inaieftcefiffe ©fjonbeb og J^ee* 
ligbeb, bboraf bi famine ^ib bare om* 
gioitc; men S)u Fait tree mig ttaae ieg 
flger, at Itorbeeigc eller ttogef iDieti* 
iteffe, nteb ^ibett^ SSeltaleitb^b, fan ettb 
iffe begpube paa at ttbfore ©progef paa 
en faa ooerorbcittlig inteee^fant og op*' 
boiet SfJiaabe, font beittie bellige 5)er* 
fon. 25etj better iffe foemaaer betttte 
iSerben at forffaffe ©en ben ©loebe, af 
fljcenfe ben Srcb, eller faftc ben 23ii^* 
bom, font boer ©cefning iubebolbt, ibet 
be ubtalteO oeb ben Jpelligaanbei ^raff. 
5)ienneifenc ftinne bel bebrage bereu ’Dieb* 
meitneflcr, bet ene 53cbrageri folge efter 
bet anDet, og ben Oube^ 53or.t babe 
^agt til af forfore ,bc 2)aarlige og 
Ufoiftanbige til Jlicengbeti nitoeibDlbei§ 
alette beb Opbigtelfer, og ftrngteu af 
bet faille force ben Ssanbitfige, font 
tneb eu eioenbe ©teoni, til flit ©eab; 
men, cett euejTe ©aug at beeoeeo nteb ban^ 
fjeelige linger, ia een ©teaale af ©lo* 
eieu i ben ooeelTe iScrbeu, ellee eet £)eb 
ubaf fyrelferenS iOTn ub, fea ©oigbebett^ 
©fjob, gjoe bet Jpele til U^felbeb, 
og ubftefter bet foe ebigt af ©iubet! 
2)eu Soebi^itiug, af bi bare i ett ©n* 
gel^ Oicerbceeetfe, faint at bi bare bi^fe 
paa, at bi borfe 3eftt ©femme, og ©anb* 
beben faa eeeit, foiti beit font fea ben 
bellige 53erfou, (Tpeet foemebelft ©ub» 
SSillic, 5llt betfe ee for mig